HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

35 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

12.10.2009 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Damico Oy:n oikaisuvaatimus kaupunkien ruokakulttuurin kehittämissuunnitelman 2009-2013 tilaamisesta Unione Oy:ltä

3

 

4

Jäsenten nimeäminen Helsingin ja Vantaan yhdistämisselvityksen seurantaryhmään

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Hallintolakimiehen viran perustaminen rakentamispalveluun

7

 

2

Helsingin kaupungin pelastustoimen palvelutasopäätös 2009-2012 ja palvelutasopäätöksen perusteluosa

9

 

3

5.10.2009 pöydälle pantu asia
Lausunto pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustavasta kuvauksesta

12

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Lasten neurologisen kuntoutuksen tuki

32

 

2

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon toivomusponsi: Lasten ja nuorten matalan kynnyksen varhaisen tuen toiminnan tukeminen

37

 

3

Sosiaaliviraston edustajan vaihtuminen vanhusneuvostossa

41

 

4

Eräiden virkojen perustaminen terveyskeskukseen

42

 

5

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle terveystoimen johtosääntömuutosta koskevan Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry:n valituksesta

46

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Vt Sari Näreen toivomusponsi: Koululaisten välipalat

48

 

2

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Oppisopimuskoulutuksesta tiedottaminen

51

 

3

Vt Tea Vikstedtin toivomusponsi: Oppisopimuskoulutuksen lisääminen

54

 

4

Vt Outi Alanko-Kahiluodon toivomusponsi: Positiivisen diskriminaation periaatteen soveltaminen myös oppilashuoltoon

57

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Bryggare) ja Pajamäen (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

DAMICO OY:N OIKAISUVAATIMUS KAUPUNKIEN RUOKAKULTTUURIN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2009-2013 TILAAMISESTA UNIONE OY:LTÄ

 

Khs 2009-1930

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnossa mainituin perustein jättää Damico Oy:n oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

 

Pöytäkirjanote Damico Oy:lle muutoksenhakuosoituksin ja hallintokeskuksen oikeuspalvelun lausuntoineen, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Machere Saila, tapahtumapäällikkö, puhelin 310 25903

 

 

LIITTEET

Liite 1

Damico Oy:n oikaisuvaatimus 14.9.2009

 

Liite 2

Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto Damico Oy:n oikaisuvaatimuksesta

 

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinojohtaja on 1.7.2009 § 23 päättänyt valita Unione Oy:n Helsingin kaupungin ruokakulttuurin kehittämissuunnitelman toimittajaksi. Asiassa ei järjestetty tarjouskilpailua, vaan hankinta on toteutettu suorahankintana.

 

./.                   Damico Oy on tehnyt 14.9.2009 talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinojohtajan päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa se on vaatinut päätöksen kumoamista, sen täytäntöönpanon kieltämistä sekä virheellisen menettelyn korjaamista. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

                      Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan (28.9.2009), että Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

 

                      Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 92 §:n mukaan tehdä sekä kunnan jäsen että asianosainen. Kuntalain 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksianto kunnan jäsenelle tapahtuu kuntalain 63 §:n mukaisesti, jonka mukaan pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi. Kunnan jäsenen oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä, kun valituksen kohteena olevan päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

                      Damico Oy on Helsinkiin rekisteröity osakeyhtiö, joten sillä on valitusoikeus kuntalain 92 §:n mukaisen kunnan jäsenyyden perusteella. Oikaisuvaatimus on toimitettu 14.9.2009 oikealle viranomaiselle. Valituksen kohteena oleva päätös on asetettu nähtäväksi 3.7.2009, joten kuntalain 93 §:n mukainen 14 päivän määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on mennyt umpeen 17.7.2009. Kaupunginhallituksen tulisi näin ollen jättää oikaisuvaatimus tutkimatta myöhässä saapuneena.

 

 

 

 


4

JÄSENTEN NIMEÄMINEN HELSINGIN JA VANTAAN YHDISTÄMISSELVITYKSEN SEURANTARYHMÄÄN

 

Khs 2009-1709

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee nimetä kahdeksan jäsentä Helsingin ja Vantaan yhdistämisselvityksen seurantaryhmään selvitystyön ajaksi seuraavasti:

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että seurantaryhmään puheenjohtajana toimii Vantaan kaupungin nimeämä ryhmän jäsen.

                     

                      Pöytäkirjanote päätöksessä nimetyille, Vantaan kaupungille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

Kj toteaa, että Khs hyväksyi (7.9.2009) Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämisen etuja ja haittoja koskevan selvityksen jatkovalmistelussa ohjeellisesti noudatettavat toteuttamisperiaatteet. Tämän pohjalta on jatkettu yhdistämisselvityksen valmistelua yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

 

Tarkoituksena on, että yhdistämisselvityksen seurantaryhmään kuuluu 16 luottamushenkilöjäsentä, joista puolet edustaa Helsingin kaupunkia ja puolet Vantaan kaupunkia.

 

Seurantaryhmä seuraa ja ohjaa yhdistämisselvityksen laadintaa ja työn etenemistä. Ryhmän tehtävänä on lisäksi selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa hyväksyä selvitystyön työsuunnitelma.

 

Kj toteaa edelleen, että tarkoituksena on nimetä lisäksi 6-jäseninen ohjausryhmä molempien kaupunkien kaupunginjohtajista ja apulaiskaupunginjohtajista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginjohtaja.

 

Muusta selvitystyön organisoinnista ja toteutuksen kannalta keskeisistä asioista sovitaan kaupunkien välisellä sopimuksella työsuunnitelman tultua hyväksytyksi.

 

 

 

 


1

HALLINTOLAKIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN RAKENTAMISPALVELUUN

 

Khs 2009-1458

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee perustaa rakentamispalvelun hallintoon 15.10.2009 lukien hallintolakimiehen viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3700 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote rakentamispalvelulle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

Ryj pitää esitystä perusteltuna.

 

Teknisen palvelun lautakunta esittää (11.6.2009) kaupunginhallitukselle, että se päättäisi perustaa rakentamispalvelun hallintoon 1.7.2009 lukien hallintolakimiehen viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3 700 euroa kuukaudessa.

 

Rakentamispalvelu aloitti uutena virastona toimintansa 1.1.2009. Virasto toimii yhdessä hankintakeskuksen ja tukkutorin kanssa teknisen palvelun lautakunnan alaisuudessa. Virastoa perustettaessa on lähdetty siitä, että lautakuntapalvelut ml. lautakunnan sihteeripalvelut hoidetaan aluksi kevään 2009 ajan hankintakeskuksen toimesta ja siirretään kesällä 2009 rakentamispalvelun hoidettavaksi.

 

Rakentamispalvelulla ei ole tällä hetkellä oikeustieteellisen tutkinnon suorittanutta henkilöä eikä yhtään lakimiehen virkaa. Rakentamispalvelun toimialaan kuuluu kuitenkin monenlaisia juridista asiantuntemusta edellyttäviä toimintoja kuten julkiset hankinnat, erilaiset urakka- ja muut sopimukset, työ- ja virkasuhdekysymykset, kirjaamotehtävät ja erilaisia kunnallishallinnon osaamista edellyttäviä tehtäviä. Päätöksenteko näissä on usein julkisen vallan käyttöä ja edellyttää lakimiehen virkaa.

 

Hallintolakimiehen virka on tarkoitus julistaa haettavaksi avoimena hakuna ja määrätä kelpoisuusvaatimuksiksi oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

 

Viran nimike ja tehtäväkohtainen palkka on keskusteltu henkilöstökeskuksen kanssa.

 

Henkilöstökeskus puoltaa (22.9.2009) ehdotusta hallintolakimiehen viran perustamisesta 3 600 - 3 700 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

 

 

 

 


2

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2009-2012 JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTELUOSA

 

Khs 2009-1849

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2009-2012 ja sen perusteluosan 2009-2012.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2009-2012

 

Liite 2

Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2009-2012, perusteluosa

 

Ryj toteaa, että Helsingin kaupungin pelastustoimi päättää pelastuslain (468/2003) mukaisesti pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöksen, joka on toimitettava lääninhallitukselle, tulee kattaa pelastuslaissa ja pelastustoimesta annetusta valtioneuvoston asetuksessa (787/2003) määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät.

 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata onnettomuusuhkia ja pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestön suojelun palveluiden taso ja suunnitelma niiden kehittämiseksi.

 

Palvelutasopäätöksestä ei ole annettu tarkentavaa asetusta, mutta Sisäasiainministeriö on antanut ohjeen alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta (SM-2007-03067/Tu-31).

 

Voimassa oleva palvelutasopäätös 2005-2008

 

Helsingin pelastuslautakunta hyväksyi pelastustoimen voimassa olevan palvelutasopäätöksen vuosille 2005-2008 kokouksessaan 14.6.2005 ja päätöksen täydennysosan 10.4.2007. Khs merkitsi palvelutasopäätöksen ja sen perusteluosan tiedoksi 22.8.2005 § 997. Täydennysosan Khs merkitsi tiedoksi 2.5.2007 § 656.

 

Pelastuslautakunta päätti (1.9.2009) vahvistaa 24.8.2009 päivätyt asiakirjat Helsingin pelastustoimen palvelutasopäätös 2009-2012 ja Palvelutasopäätös 2009-2012 perusteluosa pelastuslain (468/2003) mukaiseksi palvelutasopäätökseksi. Samalla lautakunta päätti todeta 14.6.2005 hyväksytyn palvelutasopäätöksen ja sen 10.4.2007 hyväksytyn lisäosan käyneen vaikutuksettomaksi.

 

Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2009-2012

 

Palvelutasopäätöksessä ja sen perusteluosassa esitetään alueen riskianalyysi, edellisellä palvelutasopäätöskaudella toteutunut palvelutaso, palvelutason puutteet ja palvelutason kehittämissuunnitelma kustannusvaikutuksineen.

 

./.                   Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2009-2012 ja sen perusteluosa ovat tämän asian liitteinä.

 

Kehittämissuunnitelman lähtökohta on saavuttaa pelastustoimen kaikilla osa-alueilla riskianalyysin mukainen palvelutaso. Puutteet palvelutasossa ja erityisesti operatiivisessa toimintavalmiudessa ovat niin suuria, ettei niitä pystytä korjaamaan nopeasti. Kehittämisen aikajänne on vuoteen 2020 ja suunnitelmassa on huomioitu kaupungin kasvuennusteet ja muut ilmeiset muutokset toimintaympäristössä.

 

Toimenpide-ehdotusten mukaiset kustannusvaikutukset ovat merkittävät: uudet toimipisteet ja niiden henkilöresurssit edellyttävät pelastustoimen investointi- ja käyttömenojen kasvattamista tulevina vuosina huomattavasti. Helsingin kaupungin sisäinen kasvu edellyttää myös pelastustoimen palvelujen tehostamista ja lisäämistä.

 

Talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä vahvistettava palvelutasopäätös korostaa kunnan budjettivallan ja pelastuslainsäädännön yhteensovittamisen tärkeyttä. Palvelutason on oltava osa valtuuston asettamia tavoitteita ja mittareita. Vaadittavien kehittämistoimien ja niistä johtuvien kustannusvaikutusten jaksottaminen suunnittelukaudelle voi tapahtua vasta tulevien vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyjen yhteydessä.

 


Pelastuslautakunta päätti kirjata seuraavat johtopäätökset:

 

-    Palvelutasopäätös on tarkistettava pelastuslain uudistuksen yhteydessä.

 

-    Palvelutason nostaminen riskianalyysin mukaiselle tasolle vaatii merkittäviä lisäyksiä henkilöstöresursseihin ja investointeihin.

 

Edelleen lautakunta päätti toimittaa päätöksen kaupunginhallitukselle talous- ja toimintasuunnittelussa huomioon otettavaksi.

 

 

 

 


3

5.10.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 ALUSTAVASTA KUVAUKSESTA

 

Khs 2007-2771

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustavasta kuvauksesta YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Yleistä

Uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustava kuvaus antaa selkeän käsityksen uudesta järjestelmästä. Muutosten pyrkimys edistää joukkoliikenteen käytettävyyttä sekä lisätä lippujen hinnoittelun tasapuolisuutta on kannatettava.

 

Uudistus merkitsee, että pidempien arvolipuilla tehtävien matkojen hinnat nousevat, mutta toisaalta matkustajilta perittävä hinta vastaa paremmin matkan tuotantokustannuksia. Hintaero nykyiseen on vähäinen, mikäli pitkällä matkalla ylitetään nykyisiä vyöhykerajoja. Pitkien arvolippumatkojen hinnoittelulla on vaikutusta myös kertalippujen hinnoitteluun.

 

Kertalippujen hintoja on nostettava, jotta matkakorttipohjainen matkustaminen joko kausi- tai arvolipulla olisi pääsääntöisesti houkuttelevampaa. Tehtyjen selvitysten mukaan kertalipun hinnan korottamisen ei pitäisi vaikuttaa voimakkaasti joukkoliikenteen suosioon, koska satunnaiskäyttäjien osuus on melko vähäinen. Kuitenkaan ei voida olla varmoja, mikä vaikutus korkeilla kertalippujen hinnoilla on joukkoliikenteen imagoon ja kysyntään.

 

Siirryttäessä taksa- ja lippujärjestelmään, jonka ominaisuuksiin kuuluu matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa ja pakollinen sisään- ja ulosleimaus, mahdollistetaan joustava painotusten muutos lippulajien kesken. Haluttaessa voidaan esimerkiksi kysyntää ohjata entistä enemmän arvolippuihin, jolloin matkustamisesta kertyisi matkakortin leimauksista paljon nykyistä enemmän suunnittelua tukevaa kysyntätietoa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa käytetyt lippujen hinnat johtaisivat käytännössä siihen, että joukkoliikenteen käyttö tulisi helsinkiläisille nykyistä kalliimmaksi. Taksa- ja lippujärjestelmä sekä lippujen hinnoittelu tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei helsinkiläisten joukkoliikenteen käyttö kallistu. Helsinki noudattaa joukkoliikennemyönteistä liikennepolitiikkaa, minkä tulee jatkossakin näkyä hyvän palvelutarjonnan lisäksi edullisina lippujen hintoina.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän tulee mahdollistaa, että kaupunki voi halutessaan ohjata lisää rahoitusta lippujen hintojen alennuksiin esimerkiksi sisäisiin kausilippuihin, vaikka muut kunnat eivät haluaisi alentaa omien sisäisten lippujensa hintoja.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän uudistuksessa on varmistettava riittävä lipputulokertymä.

 

Alueen laajuus

 

Ohjausryhmän suositus alueen laajuudeksi on hyvä. Uusien kuntien liittyessä taksa- ja lippujärjestelmään on niiden tuettava kuntalaisten matkustamista siinä määrin, että järjestelmässä jo olevien kuntien rahoitusosuus ei kasva.

 

Matkakorttitekniikan kehittyessä on arvioitava mahdollisuuksia sisällyttää yhteen fyysiseen matkakorttiin usean lippualueen lipputuotteita (esimerkiksi HSL-lippualue ja Matkahuollon liput).

 

Kausiliput    On myönteistä, että kausiliput säilyvät uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa pitkälti nykyisenkaltaisina. Nykyisin lähes 80 % Helsingin sisäisessä liikenteessä tehdyistä matkoista on kausilippumatkoja, joten suurimmalle osalle matkustajista joukkoliikenteen käyttötapaan tai joukkoliikenteen käyttökokemukseen ei tule muutosta. Alustavan selvityksen mukaan myös kausilippujen hinnoittelu pysyisi lähellä nykytasoa.

 

Teknisesti järjestelmän rakentamisessa on varauduttava siihen, että kausilippujen (ja kertalippujen) voimassaoloalueiden maantieteellisiä rajoja voidaan muuttaa. Edellytettäessä joukkoliikenteen tuotantokustannuksiin nähden entistä tasapuolisempaa asiakashinnoittelua on hinnoitteluvyöhykkeiden rajojakin voitava piirtää uudelleen. Esimerkiksi yksi maantieteellisesti laaja kunta on tarvittaessa voitava jakaa useaan maksuvyöhykkeeseen, tai monta pientä kuntaa on voitava liittää yhdeksi suureksi maksuvyöhykkeeksi.

 

On hyvä, että kaupunkien ja kuntien sisäiset kausiliput voidaan teknisestä näkökulmasta hinnoitella kuntakohtaisesti, vaikka useamman kaaren liput hinnoitellaankin yhtenäisesti. Helsingin kaupunki tukee silti tavoitetta, että myös kuntien sisäiset liput olisivat samanhintaisia.

 

Ohjausryhmän kirjaama tavoite, että kausi- ja kertalippukaarten sisäisiä välirajoja on mahdollisimman vähän, on järjestelmän selkeyden kannalta hyvä. Tavoite ei kuitenkaan saa olla määräävä siten, että joukkoliikenteen tuotantokustannusten ja kuntakohtaisten lipputulojen oikeudenmukainen jako kuntien kesken vaarantuisivat.

 

Vyöhykerajoista muodostuvat kaaret ja hinnoitteluperiaate ”yksi vyöhyke > kaksi kaarta > kolme kaarta > N kaarta” on erittäin selkeä ja helposti esitettävissä myös lippuautomaateilla.

 

Arvoliput      Edellisessä lausunnossaan 14.4.2008 kaupunki piti myönteisenä arvolippumatkojen hinnoittelua matkan pituuden mukaan. Osamatkojen linnuntie-etäisyyksien summana määräytyvä taksa on ohjausryhmän suositus ja vastaa Helsingin kaupungin arviota pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueelle sopivasta hinnoittelumekanismista. Nykyisin Helsingin sisäisen liikenteen nousuista 11 % tehdään matkakortin arvolipulla.

 

Ohjausryhmän esitys antaa jokaisesta matkaan kuuluvasta vaihdosta vaihtohyvitys parantaa merkittävästi hinnoittelun oikeudenmukaisuutta. Se poistaa suurimmassa osassa matkoista epäkohdan, jossa suoran yhteyden päässä kohteesta asuva saisi paremman palvelutason matkansa edullisemmin kuin yhtä etäällä asuva, mutta vaihdollista yhteyttä käyttävä matkustaja. Vaihtohyvitys ei tee järjestelmästä monimutkaisempaa, mutta antaa mahdollisuuden palvelun houkuttelevaan markkinointiin.

 

Alustavassa kuvauksessa esitetty arvolippujen hinnoittelumalli johtaa siihen, että yli 15 km pitkät matkat ovat pääsääntöisesti nykyistä halvempia ja lyhyemmät matkat kalliimpia. Hinnoittelumallia on tarkasteltava erillisessä jatkoselvityksessä tarkemmin, sillä pitkällä aikajänteellä tällainen hinnoittelu suosii pidempiä matkoja ja siten välillisesti maankäytön hajaantumista. Tämä olisi vastoin seudun maankäyttötavoitteita.

 

Koska matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on teknisesti nk. check in & check out -järjestelmä, on matkakortti näytettävä kortinlukijalle sekä ajoneuvoon noustessa että siitä poistuttaessa. Leimauskäytäntö, jossa leimaus edellytetään myös vaihdollisilla matkoilla jokaisen nousun ja poistumisen yhteydessä tekee käyttökokemuksesta yhdenmukaisen ja mahdollistaa osamatkojen linnuntie-etäisyyksien summan mukaisen hinnoittelumallin.

 

Muutos leimauskäytännössä koskisi ainakin alkuvaiheessa noin 15 %:a kaikista tehdyistä joukkoliikennematkoista. Sen tuoma käyttökokemuksen heikennys nykyiseen verrattuna on hyväksyttävä, sillä vastineeksi hinnoittelu matkustajien kesken on aiempaa tasapuolisempaa. Lisäksi edellä kuvatun teknisen järjestelmän käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden siirtyä jatkossa nykyistä enemmän arvopohjaiseen matkustamiseen, mikäli se nähdään lipunhinnan muodostumismekanismin tai tavoiteltujen lipputulojen kannalta perustelluksi.

 

Katevaraus on väärinkäytösten ehkäisemiseksi välttämätön ominaisuus matkan pituuden mukaan tapahtuvassa check-in check-out -hinnoittelussa. Linjakohtainen katevaraus saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta on perusteltu. Näin ylivoimaisesti suurimmalla osalla kaikista lähdöistä vältetään tarve pitää matkakortilla enemmän arvoa, kuin mikä on matkan minimimaksu. Koska katevaraus joka tapauksessa tarvitaan, voidaan selvityksessä esitetyt suuremmat katevaraukset tietyillä junalinjoilla ja osalla pitkän matkan bussilinjoista hyväksyä.

 

Jotta arvokortin käyttökokemus olisi yhtenäinen kaikissa liikennevälineissä, on sisään- ja ulosleimausta syytä edellyttää kaikissa liikennemuodoissa, vaikka joissakin tapauksissa se ei katevarauksen puolesta olisikaan välttämätöntä. Yksinkertainen sääntö on, että aina käytettäessä matkakortin arvoa matkakortti on näytettävä lukijalle niin ajoneuvoon noustessa kuin siitä poistuttaessakin.

 

Raportissa jää epäselväksi, miten suurempien ryhmien matkustaminen tapahtuu.

 

Kausi- ja arvolippumatkan yhdistelmä

 

Esitetty kausi- ja arvolippumatkan yhdistelmä on erittäin tervetullut ominaisuus, joka parantaisi kuntarajat ylittävien kausilippumatkojen houkuttelevuutta. Seuturajan ylittävät lyhyet matkat ovat olleet huomattavan kalliita suhteessa matkan pituuteen sen jälkeen, kun ns. vyöhykelisälippu poistettiin lippuvalikoimasta. Esitetyn mukaisessa mallissa arvolippuosuuden taksan määräytyminen päätepisteen ja vyöhykerajan välisen lyhyimmän etäisyyden mukaan on reilu nimenomaan matkustajan kannalta. Matkustajat hyötyvät erityisesti matkoista, jotka kulkevat kuntarajan ylityksen jälkeen pitkän matkaa kuntarajan tuntumassa rajan suuntaisesti.

 

Myös liikenteen tilaajan etu turvataan, kun vyöhykerajan ylittävältä osuudelta veloitetaan aina vähintään arvolipun aloitusmaksu. Vaihdollisissa yhteyksissä vaihdon jälkeiset kilometrit lasketaan yhteen, kuten tavallisessakin arvolippumatkassa. Näin turvataan lipputulojen kokonaismäärä ja tarjotaan matkustajille selvä parannus nykyjärjestelmään verrattuna.

 

Tariffeja asetettaessa on tärkeää selvittää huolella aloitusmaksun oikea suuruus ja siihen sisältyvien maksuttomien kilometrien sopiva määrä ottaen huomioon niin tavalliset arvolippumatkustajat kuin yhdistelmälippujenkin käyttäjät.

 

Kertaliput     Kertalippujen hinnoittelumekanismi vastaa kausilippujen vyöhykehinnoittelumekanismia. Tämä on selkeä käytäntö ja tukee mahdollisimman yhtenäistä käyttökokemusta.

 

Lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa kertalipun hintaan suhteessa kausilipun hintaan on esitetty merkittävää korotusta. Pitkänkin kunnan sisäisen matkan pitäisi olla pääsääntöisesti edullisempi arvolipulla maksettaessa. Joissakin tapauksissa kallis kertalippu olisi silti matkustajalle edullisempi vaihtoehto. Kalliin kertalipun riskinä on, että se voi vaikuttaa kielteisesti joukkoliikenteen imagoon. Korkea kertalipun perushinta voi myös hankaloittaa erilaisten kerta- ja vuorokausilippujen hinnoittelua. Toisaalta voi olla hyväkin suosia kertalipun ostajia päätymään esimerkiksi vyöhykekohtaiseen vuorokausilippuun.

 

Kerta- ja arvolippujen käyttäminen ryhmämatkoilla on ongelma. Raportista ei selviä, miten suuret ryhmät maksavat matkansa, onko matkan maksaminen mahdollista yhdellä matkakortilla, ja miten katevarauksen kanssa menetellään ryhmämatkoilla. Ryhmämatkan maksamiseen liittyvät ongelmat tulee ratkaista jatkossa.

 

Kertalippujen kaltaisia lippuja ovat myös etäluettavalle kertakortille myytävät lipputuotteet sekä myöhemmin esimerkiksi matkapuhelimeen ladattavat etälukuominaisuutta (NFC, Near Field Communication) hyödyntävät lipputuotteet.

 

Pelkästään aikaan perustuva kertalippu olisi ongelmallinen eikä sellaista pidä ottaa lippuvalikoimaan. Tilanteeseen, jossa nopeilla junalinjoilla pääsisi kulkemaan samassa ajassa ja samalla kustannuksella moninkertaisen matkan ruuhkassa kulkeviin busseihin verrattuna ei pidä mennä. Lisäksi liikennehäiriötilanteissa matka-aika saattaa joskus venyä, jolloin kertalippu voisi vanhentua kesken matkan ja aiheuttaisi tarpeettomia lisäongelmia.

 

Jatkossa on tehtävä huolellinen esitys sopivista hinnoittelufunktioista eri lipputuotteille. Kertalippujen hinnoittelun on oltava tariffipoliittisesti perusteltua ja linjassa matkan pituuteen perustuvien arvolippujen ja vyöhykeperusteisten kausilippujen hinnoittelun kanssa.

 

Asiakasryhmät

 

Lastenlippuun oikeuttavan ikärajan nosto yhdellä ikävuodella siten, että se kattaa 7–17-vuotiaat matkustajat on hyvä muutos. Toistaiseksi 17-vuotiaat matkustajat maksavat täysi-ikäisen matkustajan hinnan, vaikka eivät ole vielä juridisesti täysi-ikäisiä.

 

Aikadifferointiin on syytä varautua ja nykykäytäntö koululaislippujen hinnoittelun suhteen on voitava säilyttää.

 

Aikadifferointi antaa yleensäkin mahdollisuuksia ohjata kysyntää kokonaistaloudellisesti edullisesti niihin aikoihin, jolloin joukkoliikenteen kysyntä on ruuhka-aikoja alhaisempi. Aikadifferointi on kannatettava asia, mutta jatkovalmistelussa tulee tarkemmin selvittää sen tarkoituksenmukaisia toteutusmahdollisuuksia.

 

Alennusryhmäkäytäntöjä on syytä yksinkertaistaa sekä rajata alennusryhmät selkeästi. Alennusryhmiä ei pidä merkittävästi laajentaa nuoriso- tai seniorilipun käyttöönotolla.

 

Alennuskäytäntöjä valmisteltaessa tulisi ottaa lähtökohdaksi, että jatkossakin opiskelija-alennus perustuu opiskelijastatukseen. Opiskelija-alennusta ei tule korvata ikäperusteisella alennuksella. Opiskelija-alennuksen taso tulee säilyttää 50 prosentissa kausilipun hinnasta ja alennuksen on kuuluttava myös vaihto-opiskelijoille. Lisäksi on selvitettävä ulkopaikkakuntalaisten pääkaupunkiseudulla opiskelevien (ja asuvien) opiskelijoiden oikeutta opiskelija-alennukseen opiskelupaikkakunnallaan.

 

Kansaneläkettä saavien lisäksi myös muut pienituloiset eläkeläiset tulisi ottaa samansuuruisen alennuksen piiriin.

 

Uuden järjestelmän tulee mahdollistaa nuorisolippu, mutta päätös nuorisolipun käyttöönotosta edellyttää lisäselvityksiä ja arviota nuorisolipulla saavutettavista vaikutuksista suhteessa siihen, että vastaava lipputuki käytettäisiin joukkoliikenteen tukemiseen muuten. Nuorisolipun vaikutuksista tulisikin tehdä hintajoustotarkasteluja sekä kansainvälisiä kokemuksia käsittelevä selvitys.


 

Järjestelmän ominaisuuksia ja vaikutuksia

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on näennäisesti oikeudenmukainen matkustajien kesken. Pitkät matkat maksavat enemmän kuin lyhyet. Kunnan sisäisessä liikenteessä arvolippujen hinta on alustavan kuvauksen mukaisella hinnoittelulla nykyhintoja kalliimpi kaikilla yli 6 km mittaisilla matkoilla. Seutuliikenteessä vastaava raja on 21 km kohdalla. Kolmen vyöhykkeen lipuissa uudet arvoliput olisivat kalliimpia kaikilla 38 km ylittävillä matkoilla.

 

Jotkut matkustajista saattavat kokea, että matkan hinta on liian korkea pitkillä kunnan sisäisillä matkoilla. Hintafunktiota muokkaamalla on mahdollista muokata hinnoittelua siten, että hinta vastaa karkeasti nykyistä sisäisen ja seutulipun hinnoittelua, tai tukee esimerkiksi aluekeskuksissa asiointia.

 

HKL-liikelaitoksen tekemien selvitysten (HKL D: 2/2008, HKL B: 2/2008) ja Helsingin joukkoliikenteen tariffipolitiikan mukaan lippulajien hintasuhteita on joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että kertalippujen hintaa nostetaan suhteessa arvo- ja kausilippujen hintoihin. Toisaalta arvolippujen hintaa on syytä laskea suhteessa vähintään yhtä paljon kuin kausilippujen hintaa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän luonnoksessa nämä ehdot toteutuvat osittain, mutta esitykseen sisältyy myös sellaisia ratkaisuja, jotka tulee jatkossa oikaista. Tärkein tällainen huonosti perusteltavissa oleva ratkaisu on arvolipun hinnan kallistuminen Helsingin sisäisillä matkoilla. Jatkovalmistelu on tehtävä niin, että arvolipulla matkustaminen suhteessa kertalipulla matkustamiseen tulee vähintään keskimäärin nykyistä edullisemmaksi, ja että arvolipun käyttö suhteessa kausilipun käyttöön ei ainakaan kallistu.

 

Arvolipun aloitusmaksun on syytä olla nykyistä arvolippuhintaa alhaisempi, jotta lyhyitä matkoja tekevät kokevat uudistuksen palvelevan heitä. Jotta lipputulo turvataan, voidaan vastaavasti kilometritaksaa nostaa, tai aloitusmaksuun sisältyvien maksuttomien kilometrien määrää vähentää. Lyhyisiin matkoihin kannustaminen on tärkeää myös yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta sillä pitkällä aikajänteellä se ohjaa tiiviiseen maankäyttöön.

 

Jatkovalmistelussa on tärkeää, että lyhyet arvolippumatkat tehdään alustavassa kuvauksessa esitettyä edullisemmiksi.

 

Yksi hinnoitteluun liittyvä kokonaisvaihtoehto on laskea aloitusmaksu 1,50 euroon, nostaa kilometritaksa 0,12 senttiin ja sisällyttää aloitusmaksuun kahdeksan maksutonta kilometriä, jolloin matkan rajapituus saadaan nykylippuihin verrattuna nostettua noin yhdeksään kilometriin. Vastaavasti seutuliikenteessä raja olisi 23 km ja kolmen vyöhykkeen matkoilla 39 km. Nostamalla kilometritariffi 16 senttiin ovat vastaavat luvut 9, 20 ja 31 kilometriä.

 

Toinen mahdollinen kokonaisvaihtoehto on sisällyttää aloitusmaksuun jopa 10 maksutonta kilometriä ja pitää aloitusmaksu esitetyssä 1,65 eurossa sekä nostaa kilometritaksa 18 senttiin. Silloin edellä kuvatut kilometriluvut, joita pidemmillä matkoilla esitetty arvolippujen hinnoittelu olisi nykyistä kalliimpaa, olisivat 10 km (1 vyöhyke), 19,5 km (seutulippu) ja 30 km (3 vyöhykettä).

 

Hyvin pitkillä matkoilla matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on väistämättä korkeampi kuin nykyinen vyöhykkeen sisäinen tasataksa. Samoin joillakin kunnan sisäisillä matkoilla arvolipulla tehtävän matkan hinta nousee lähelle nykyistä seututaksaa. Tämä johtuu siitä, että nykyisessä taksajärjestelmässä lyhyitä matkoja tekevät subventoivat pitkiä matkoja tekevien matkustamista. Koska pitkien matkojen tuotantokustannukset ovat lyhyiden matkojen tuotantokustannuksia suuremmat, on uusi matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa nykyistä oikeudenmukaisempi.

 

Tarkempaa hinnoittelumallia rakennettaessa on valittava, minkä tyyppisiä matkoja hinnoittelulla halutaan suosia.

 

Taksa- ja lippujärjestelmä kannattaa rakentaa matkakorttipohjaisia lipputuotteita suosivaksi. Uutta teknistä järjestelmää hankittaessa on korostettava mahdollisuutta ladata matkakortille uutta kautta tai arvoa myös internetissä. Matkustajille on tarjottava mahdollisuus tarkkailla omaa matkustushistoriaansa sekä kortin maksu- ja lataustapahtumia. Matkakortti on tuotteena voitava sisällyttää myös muihin alustoihin kuin varsinaiseen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen viralliseen korttiin. Vaihtoehtoisia alustoja ovat esimerkiksi NFC- (etäluku) matkapuhelimet tai muut matka- tai maksukortit.

 

Lopuksi        Kokonaisuutena tehty uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustava kuvaus on melko perusteellinen. Työ antaa pohjan hinnoittelumallien, matkakortin ja myyntiautomaattien käyttölogiikan sekä muiden tarvittavien jatkoselvityksen tekemiselle. Jatkoselvityksiä on silti välttämätöntä tehdä, ennen kuin uuden taksa- ja lippujärjestelmän raamit voidaan lopullisesti päättää.

 

Jatkoselvitystarpeita ovat mm.:

-                                       Bussiliikenteen kuljettajalipunmyynnistä luopumisen ja bussiliikenteessä avorahastukseen siirtymisen esiselvitys sekä vaikutukset taksa- ja lippujärjestelmään

-                                       Hinnoittelu kausiliput vs. arvoliput vs. kertaliput ja päiväliput

-                                       Hinnoittelu arvoliput vs. nykyiset arvoliput sekä lyhyet matkat vs. pitkät matkat

-                                       Ryhmämatkojen maksaminen

-                                       Kertalippujen hintojen korotuksen vaikutus joukkoliikenteen imagoon; hyödyt ja haitat.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ote YTV:n hallituksen pöytäkirjasta 12.6.2009

 

Liite 2

Taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

 

Liite 3

Hankkeen esittelykuvat

 

Tiivistelmä                         Pääkaupunkiseudun matkakorttijärjestelmän uusimisen yhteydessä uudistetaan pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmä. Uudesta taksa- ja lippujärjestelmästä on valmistunut alustava kuvaus, joka perustuu YTV:n 2008 tekemille periaatelinjauksille. Tavoitteena on saada laajenevan pääkaupunkiseudun tarpeisiin soveltuva, hyvin toimiva ja asiakkaan kannalta oikeudenmukainen ja selkeä järjestelmä. Käytössä olisi vyöhykkeisiin perustuva kausilippu, matkan linnuntiepituuteen perustuva arvolippu sekä kausilippuvyöhykkeisiin perustuva kertalippu. Aikuis- ja lapsilippujen ohella on tarkasteltu nuoriso- ja seniorilipun kustannusvaikutuksia, mutta ei ehdotettu muutoksia nykykäytäntöön. Raporttiin sisältyvät raportin laadintatyön ohjausryhmän käsitykset suositeltavista vaihtoehdoista järjestelmän pääperiaatteiksi.

 

Alustavan kuvauksen linjaukset ovat pääosin kannatettavia. Helsingin kaupungin keskeiset huomiot lausunnossa liittyvät lipputuotteiden hinnoitteluun ja lippulajien hintasuhteisiin kuntien rahoituksen ja lipputulojen jaon sekä asiakkaiden kannalta. Alennusryhmien merkittävä laajentaminen ei ole perusteltua. Jatkoselvitystarpeita on hinnoitteluun ja bussiliikenteen kuljettajarahastuksesta luopumiseen liittyen. Alustava kuvaus antaa hyvän pohjan jatkoselvittelyille.

 

Ryj toteaa, että pääkaupunkiseudun matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. Hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän sekä reaaliaikaisen matkustajainformaatio- ja viestintäjärjestelmän suunnittelemisen ja toteuttamisen. Matkakorttijärjestelmän uusimisen yhteydessä uusitaan seudun taksa- ja lippujärjestelmä, josta nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse.

 

YTV:n hallitus päätti 13.6.2008 jäsenkuntien ja sidosryhmien lausunnot saatuaan taksa- ja lippujärjestelmän periaatteista. Päätöksen mukaan hankkeessa varaudutaan toteuttamaan seudun lippujärjestelmää seuraavin periaattein:

 

-                                       pääkaupunkiseudun matkalippujärjestelmä voi ulottua Helsingin seudun työssäkäyntialueelle noin 80 kilometrin säteelle

-                                       kausiliput voidaan toteuttaa nykytyyppisiin vyöhykkeisiin perustuen

-                                       arvoliput voidaan toteuttaa matkan pituuteen perustuen

-                                       kertaliput voidaan toteuttaa vyöhykkeisiin, matkan pituuteen tai aikaan perustuen

-                                       järjestelmän tulee tuottaa kuntalaisuuteen perustuvia tietoja matkustamisesta joukkoliikenteen kustannusjakoa varten.

 

Nyt lausunnolla oleva pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus tarkentaa edellä mainittujen periaatteiden pohjalta järjestelmän ominaisuuksia vyöhykkeiden, lippulajien, asiakasryhmien sekä hinnoittelun yleisten periaatteiden osalta. Selvityksessä esitetään vaihtoehtoisia toteuttamistapoja sekä työryhmän suositukset. YTV:n hallitus päättää lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2009 vuonna 2014 käyttöön otettavasta taksa- ja lippujärjestelmästä.

 

Ryj toteaa, että selvitys antaa hyvän pohjan jatkotyölle ja esitetyt suositukset ovat pääosin kannatettavia. Alennuskäytäntöjä on tarpeen vielä selvittää. Jatkoselvittelyissä on myös kiinnitettävä huomiota lipputuotteiden hinnoittelun ja lippulajien hintasuhteiden määrittelyyn siten, että kuntien rahoitusosuudet ja lipputulojen jako voidaan tehdä oikeudenmukaisesti sekä asiakkaiden tasapuolisen kohtelun kannalta hyväksyttävästi.

 

YTV pyytää (17.6.2009) lausuntoa pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän alustavan kuvauksen suosituksista 30.9.2009 mennessä.

 

./.                   Ote YTV:n hallituksen pöytäkirjasta 12.6.2009 sekä taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus ovat liitteinä 1 ja 2. Hankkeen esittelykuvat ovat liitteenä 3.

 

Raportti ja esittelykuvat ovat luettavissa myös YTV:n internetsivuilla osoitteessa www.ytv.fi/liikenne/tlj2014.

 

Ryj toteaa, että YTV on myöntänyt lisäaikaa 20.10.2009 saakka.

 

HKL -liikelaitoksen johtokunta toteaa (16.9.2009) seuraavaa:

Yleistä          Uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustava kuvaus vuodelle 2014 muodostaa varsin selkeän kokonaisuuden uudesta järjestelmästä. Lippualueen maantieteellinen laajeneminen sekä esitetty siirtyminen arvolippujen osalta matkan pituuden mukaan määräytyvään hinnoitteluun ovat merkittävimpiä muutoksia nykyiseen taksa- ja lippujärjestelmään verrattuna. Muutosten pyrkimys on selkeä: edistää joukkoliikenteen käytettävyyttä sekä lisätä lippujen hinnoittelun tasapuolisuutta.

 

Uudistuksella on myös varjopuolia. Vaikuttaa siltä, että pidempien arvolipuilla tehtävien matkojen hinnat nousevat väistämättä nykyistä kalliimmiksi. Toisaalta silloin matkustajilta perittävä hinta vastaa paremmin matkan tuotantokustannuksia. Lisäksi hintaero nykyiseen on vähäinen, mikäli pitkällä matkalla ylitetään nykyisiä vyöhykerajoja. Pitkien arvolippumatkojen hinnoittelulla on vaikutusta myös kertalippujen hinnoitteluun.

 

Kertalippujen hintoja on myös nostettava, jotta matkakorttipohjainen matkustaminen, joko kausi- tai arvolipulla, olisi pääsääntöisesti houkuttelevampaa. Tehtyjen selvitysten mukaan kertalipun hinnan korottamisen ei pitäisi vaikuttaa voimakkaasti joukkoliikenteen suosioon, koska satunnaiskäyttäjien osuus on melko vähäinen. Kuitenkaan ei voida olla varmoja, mikä vaikutus korkeilla kertalippujen hinnoilla on joukkoliikenteen imagoon ja kysyntään.

 

Siirryttäessä taksa- ja lippujärjestelmään, jonka ominaisuuksiin kuuluu matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa ja pakollinen sisään- ja ulosleimaus, mahdollistetaan samalla joustava painotusten muutos eri lippulajien kesken. Haluttaessa voidaan esimerkiksi kysyntää ohjata entistä enemmän arvolippuihin, jolloin matkustamisesta kertyisi matkakortin leimauksista paljon nykyistä enemmän suunnittelua tukevaa kysyntätietoa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa käytetyt lippujen hinnat johtaisivat käytännössä siihen, että joukkoliikenteen käyttö tulisi helsinkiläisille nykyistä kalliimmaksi. HKL-liikelaitoksen johtokunta katsoo, että taksa- ja lippujärjestelmä sekä lippujen hinnoittelu tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei helsinkiläisten joukkoliikenteen käyttö kallistu. Lähtökohtana tulee olla, että Helsinki myös jatkossa noudattaa joukkoliikennemyönteistä liikennepolitiikkaa, mikä tarkoittaa hyvän palvelutarjonnan lisäksi edullisia lippujen hintoja. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee myös mahdollistaa, että Helsinki voi halutessaan ohjata lisää rahoitusta lippujen hintojen alennuksiin esimerkiksi Helsingin sisäisiin kausilippuihin, vaikka muut kunnat eivät haluaisi alentaa omien sisäisten lippujensa hintoja.

 

Alustavan kuvauksen raportti on jaettu lukuihin, joiden lopussa oleviin sinisiin laatikoihin on kirjattu työn ohjausryhmän selkeät suositukset kyseisten lukujen sisältöjä koskien. Tämä lausunto seuraa selvitystyön rakennetta ja ottaa kantaa ohjausryhmän esittämiin suosituksiin.

 

Alueen laajuus

 

Ohjausryhmän suositus alueen laajuudeksi tukee HKL-liikelaitoksen johtokunnan näkemystä. Pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmää varaudutaan laajentamaan siten, että se kattaa Uudenmaan (lukuun ottamatta Hankoa) ja Itä-Uudenmaan maakunnat sekä Riihimäen seutukunnan. Laajeneminen tapahtunee vaiheittain vuoden 2010 alussa aloittavan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johdolla.

Uusien kuntien liittyessä Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmään tulee niiden tukea kuntalaisten matkustamista siinä määrin, että järjestelmässä jo olevien kuntien rahoitusosuus ei kasva.

 

Matkakorttitekniikan kehittyessä on arvioitava lisäksi mahdollisuuksia sisällyttää yhteen fyysiseen matkakorttiin usean lippualueen lipputuotteita (esimerkiksi HSL-lippualue ja Matkahuollon liput).

 

Kausiliput    On myönteistä, että kausiliput säilyvät uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa pitkälti nykyisenkaltaisina. Kausilippujen leimauskäytäntöön ei ole esitetty muutoksia ja lippujen kelpoisuusalueet noudattavat kuntarajoja. Nykyisin lähes 80 % kaikista Helsingin sisäisessä liikenteessä tehdyistä matkoista on kausilippumatkoja, joten suurimmalle osalle matkustajista joukkoliikenteen käyttötapaan tai joukkoliikenteen käyttökokemukseen ei tule muutosta. Alustavan selvityksen mukaan myös kausilippujen hinnoittelu pysyisi lähellä nykytasoa.

 

Teknisesti järjestelmän rakentamisessa on varauduttava siihen, että kausilippujen (ja kertalippujen) voimassaoloalueiden maantieteellisiä rajoja voidaan muuttaa. Edellytettäessä joukkoliikenteen tuotantokustannuksiin nähden entistä tasapuolisempaa asiakashinnoittelua, on hinnoitteluvyöhykkeiden rajojakin voitava piirtää uudelleen. Esimerkiksi yksi maantieteellisesti laaja kunta on tarvittaessa voitava jakaa useaan maksuvyöhykkeeseen, tai monta pientä kuntaa on voitava liittää yhdeksi suureksi maksuvyöhykkeeksi.

 

On hyvä, että kaupunkien ja kuntien sisäiset kausiliput voidaan teknisestä näkökulmasta hinnoitella kuntakohtaisesti, vaikka useamman kaaren liput hinnoitellaankin yhtenäisesti. HKL-liikelaitoksen johtokunta tukee silti tavoitetta, että myös kuntien sisäiset liput olisivat samanhintaisia.

 

Ohjausryhmän kirjaama tavoite, että kausi- ja kertalippukaarten sisäisiä välirajoja on mahdollisimman vähän, on järjestelmän selkeyden kannalta hyvä. Tavoite ei kuitenkaan saa olla määräävä siten, että joukkoliikenteen tuotantokustannusten ja kuntakohtaisten lipputulojen oikeudenmukainen jako kuntien kesken vaarantuisivat.

 

Vyöhykerajoista muodostuvat kaaret ja hinnoitteluperiaate ”yksi vyöhyke > kaksi kaarta > kolme kaarta > N kaarta” on erittäin selkeä ja helposti esitettävissä myös lippuautomaateilla.

 

Arvoliput      Selkein muutos taksa- ja lippujärjestelmän hinnoitteluun liittyy arvolipuilla matkustamiseen. Nykyisin Helsingin sisäisen liikenteen nousuista 11 % tehdään matkakortin arvolipulla.

 

Edellisessä lausunnossaan koskien uutta taksa- ja lippujärjestelmää (JLK 26.2.2008, Halke 2007 - 2771 / 666, 8.1.2008), HKL-liikelaitoksen johtokunta piti myönteisenä arvolippumatkojen hinnoittelua matkan pituuden mukaan. Nyt tehdyssä selvityksessä on tarkennettu, miten arvolippumatkustamisen hinnoittelu rakentuisi ja millainen olisi matkustajien käyttökokemus.

 

Arvolippumatkojen hinnoitteluvaihtoehtoja on karkeasti kolme: ajettujen todellisten kilometrien mukaan, matkan alku- ja loppupisteiden välisten linnuntie-etäisyyksien mukaan, tai osamatkojen linnuntie-etäisyyksien summana määräytyvä taksa. Viime mainittu on työn ohjausryhmän suositus ja vastaa HKL-liikelaitoksen arviota pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueelle sopivasta hinnoittelumekanismista.

 

Ohjausryhmän esitys antaa jokaisesta matkaan kuuluvasta vaihdosta vaihtohyvitys (esimerkiksi ensimmäinen vaihdon jälkeinen kilometrin on maksuton) parantaa merkittävästi hinnoittelun oikeudenmukaisuutta ja poistaa suurimmassa osassa matkoista epäkohdan, jossa suoran yhteyden päässä kohteesta asuva saisi paremman palvelutason matkansa vieläpä edullisemmin, kuin yhtä etäällä asuva, mutta vaihdollista yhteyttä käyttävä matkustaja. Vaihtohyvitys ei tee järjestelmästä monimutkaisempaa, mutta antaa mahdollisuuden palvelun houkuttelevaan markkinointiin.

 

Alustavassa kuvauksessa esitetty arvolippujen hinnoittelumalli johtaa siihen, että yli 15 km pitkät matkat ovat pääsääntöisesti nykyistä halvempia ja vastaavasti sitä lyhyemmät matkat ovat kalliimpia. Hinnoittelumallia on tarkasteltava erillisessä jatkoselvityksessä tarkemmin, sillä pitkällä aikajänteellä tällainen hinnoittelu toisaalta myös suosii pidempiä matkoja ja siten välillisesti maankäytön hajaantumista. HKL-liikelaitoksen johtokunta viittaa tässä myös lausunnon lopussa tehtyihin arvioihin hinnoittelun vaikutuksista.

 

Koska matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on teknisesti nk. check in & check out -järjestelmä, on matkakortti näytettävä kortinlukijalle sekä ajoneuvoon noustessa että siitä poistuttaessa. Leimauskäytäntö, jossa leimaus edellytetään myös vaihdollisilla matkoilla jokaisen nousun ja poistumisen yhteydessä tekee käyttökokemuksesta yhdenmukaisen ja mahdollistaa osamatkojen linnuntie-etäisyyksien summan mukaisen hinnoittelumallin.

 

Muutos leimauskäytännössä koskisi ainakin alkuvaiheessa noin 15 %:a kaikista tehdyistä joukkoliikennematkoista. Sen tuoma käyttökokemuksen heikennys nykyiseen verrattuna on hyväksyttävä, sillä vastineeksi hinnoittelu matkustajien kesken on aiempaa tasapuolisempaa. Lisäksi edellä kuvatun teknisen järjestelmän käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden siirtyä jatkossa nykyistä enemmän arvopohjaiseen matkustamiseen, mikäli se nähdään lipunhinnan muodostumismekanismin tai tavoiteltujen lipputulojen kannalta perustelluksi ratkaisuksi.

 

Katevaraus on väärinkäytösten ehkäisemiseksi välttämätön ominaisuus matkan pituuden mukaan tapahtuvassa check-in check-out -hinnoittelussa. Linjakohtainen katevaraus saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta on perusteltu. Näin ylivoimaisesti suurimmalla osalla kaikista lähdöistä vältetään tarve pitää matkakortilla enemmän arvoa, kuin mikä on matkan minimaksu. Koska katevaraus joka tapauksessa tarvitaan, voidaan selvityksessä esitetyt suuremmat katevaraukset tietyillä junalinjoilla ja osalla pitkän matkan bussilinjoista hyväksyä.

 

Jotta arvokortin käyttökokemus olisi yhtenäinen kaikissa liikennevälineissä, on sisään- ja ulosleimausta syytä edellyttää kaikissa liikennemuodoissa, vaikka joissakin tapauksissa se ei katevarauksen puolesta olisikaan välttämätöntä. Yksinkertainen sääntö on, että aina käytettäessä matkakortin arvoa matkakortti on näytettävä lukijalle niin ajoneuvoon noustessa kuin siitä poistuttaessakin.

 

Raportissa jää epäselväksi, miten suurempien ryhmien matkustaminen tapahtuu.

 

Kausi- ja arvolippumatkan yhdistelmä

 

Esitetty kausi- ja arvolippumatkan yhdistelmä on erittäin tervetullut ominaisuus, joka parantaisi kuntarajat ylittävien kausilippumatkojen houkuttelevuutta. Seuturajan ylittävät lyhyet matkat ovat olleet huomattavan kalliita suhteessa matkan pituuteen sen jälkeen, kun ns. vyöhykelisälippu poistettiin lippuvalikoimasta. Esitetyn mukaisessa mallissa arvolippuosuuden taksan määräytyminen päätepisteen ja vyöhykerajan välisen lyhyimmän etäisyyden mukaan on reilu nimenomaan matkustajan kannalta. Matkustajat hyötyvät erityisesti matkoista, jotka kulkevat kuntarajan ylityksen jälkeen pitkän matkaa kuntarajan tuntumassa rajan suuntaisesti.

 

Silti myös liikenteen tilaajan etu turvataan, kun vyöhykerajan ylittävältä osuudelta veloitetaan aina vähintään arvolipun aloitusmaksu (oikeuttaa alustavassa kuvauksessa matkustamaan 6 km päähän kuntarajasta). Vaihdollisissa yhteyksissä vaihdon jälkeiset kilometrit lasketaan yhteen, kuten tavallisessakin arvolippumatkassa. Näin turvataan lipputulojen kokonaismäärä ja tarjotaan matkustajille selvä parannus nykyjärjestelmään verrattuna.

 

Tariffeja asetettaessa on tärkeää selvittää huolella aloitusmaksun oikea suuruus ja siihen sisältyvien maksuttomien kilometrien sopiva määrä ottaen huomioon niin tavalliset arvolippumatkustajat kuin yhdistelmälippujenkin käyttäjät.

 

Kertaliput     Kertalippujen hinnoittelumekanismi vastaa kausilippujen vyöhykehinnoittelumekanismia. Tämä on selkeä käytäntö ja tukee mahdollisimman yhtenäistä käyttökokemusta.

 

Lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa kertalipun hintaan suhteessa kausilipun hintaan on esitetty merkittävää korotusta. Tämä siksi, että pitkänkin kunnan sisäisen matkan pitäisi olla pääsääntöisesti edullisempi arvolipulla maksettaessa. Joissakin tapauksissa kallis kertalippu olisi silti matkustajalle edullisempi vaihtoehto. Kalliin kertalipun riskinä on, että se voi vaikuttaa kielteisesti joukkoliikenteen imagoon. Korkea kertalipun perushinta voi myös hankaloittaa erilaisten kerta- ja vuorokausilippujen hinnoittelua. Toisaalta voi olla hyväkin suosia kertalipun ostajia päätymään esimerkiksi vyöhykekohtaiseen vuorokausilippuun.

 

Kerta- ja arvolippujen käyttäminen ryhmämatkoilla on ongelma. Raportista ei selviä, miten suuremmat ryhmät maksavat matkansa, onko matkan maksaminen mahdollista yhdellä matkakortilla, ja miten katevarauksen kanssa menetellään ryhmämatkoilla. Ryhmämatkan maksamiseen liittyvät ongelmat tulee ratkaista jatkossa.

 

Kertalippujen kaltaisia lippuja ovat myös etäluettavalle kertakortille myytävät lipputuotteet sekä myöhemmin esimerkiksi matkapuhelimeen ladattavat etälukuominaisuutta (NFC, Near Field Communication) hyödyntävät lipputuotteet.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta katsoo kehittämisehdotuksessakin esitetyn mukaisesti, että pelkästään aikaan perustuva kertalippu olisi ongelmallinen eikä sellaista pidä ottaa lippuvalikoimaan. Tilanteeseen, jossa nopeilla junalinjoilla pääsisi kulkemaan samassa ajassa ja samalla kustannuksella moninkertaisen matkan ruuhkassa kulkeviin busseihin verrattuna ei pidä mennä. Lisäksi liikennehäiriötilanteissa matka-aika saattaa joskus venyä, jolloin kertalippu voisi vanhentua kesken matkan ja aiheuttaisi tarpeettomia lisäongelmia.

 

Kuten tässä lausunnossa on jo aiemmin todettu, jatkossa on tehtävä huolellinen esitys sopivista hinnoittelufunktioista eri lipputuotteille. Kertalippujen hinnoittelun on oltava tariffipoliittisesti perusteltua ja linjassa matkan pituuteen perustuvien arvolippujen ja vyöhykeperusteisten kausilippujen hinnoittelun kanssa.

 

Asiakasryhmät

 

Uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa esitetään, että lastenlippuun oikeuttavaa ikärajaa nostetaan yhdellä ikävuodella siten, että se kattaa 7–17-vuotiaat matkustajat. Tämä on hyvä muutos, sillä toistaiseksi 17-vuotiaat matkustajat ovat maksaneet täysi-ikäisen matkustajan hinnan, vaikka eivät ole vielä juridisesti täysi-ikäisiä ja siten oikeutettuja tekemään itsenäisiä päätöksiä.

 

Ohjausryhmä on linjannut, että aikadifferoinnin on oltava teknisesti mahdollista. Ohjausryhmä esittää, että nykytyyppinen aikadifferointiin perustuva koululaislippu toteutetaan myös uudessa järjestelmässä. HKL-liikelaitoksen johtokunnan näkemyksen mukaan aikadifferointiin on syytä varautua ja nykykäytäntö koululaislippujen hinnoittelun suhteen on voitava säilyttää.

 

Aikadifferointi antaa yleensäkin mahdollisuuksia ohjata kysyntää kokonaistaloudellisesti edullisesti niihin aikoihin, jolloin joukkoliikenteen kysyntä on ruuhka-aikoja alhaisempi. Aikadifferointi on lähtökohtaisesti kannatettava asia, mutta jatkovalmistelussa tulee tarkemmin selvittää sen tarkoituksenmukaisia toteutusmahdollisuuksia.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta katsoo, että tariffipolitiikan ensisijaisena tavoitteena on oltava lipunhintojen yleinen alentaminen kaikissa asiakasryhmissä. Tämän vuoksi alennusryhmät on syytä rajata selkeästi. Alennusryhmiä ei pidä merkittävästi laajentaa nuoriso- tai seniorilipun käyttöönotolla. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on lippujen reaalihintojen puolittaminen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.

 

Alennuskäytäntöjä valmisteltaessa tulisi ottaa lähtökohdaksi se, että jatkossakin opiskelija-alennus perustuu opiskelijastatukseen. Opiskelija-alennusta ei tule korvata ikäperusteisella alennuksella. Opiskelija-alennuksen taso tulee säilyttää 50 prosentissa kausilipun hinnasta ja alennuksen on kuuluttava myös vaihto-opiskelijoille. Uuden kuntayhtymän aloittamisen myötä tulisi jälleen ottaa selvitykseen myös ulkopaikkakuntalaisten pääkaupunkiseudulla opiskelevien (ja asuvien) opiskelijoiden oikeus opiskelija-alennukseen opiskelupaikkakunnallaan.

 

Kansaneläkettä saaville myönnetään joukkoliikenteen lipun hinnasta alennus. Myös muuta pienituloiset eläkeläiset tulisi ottaa samansuuruisen alennuksen piiriin.

 

Uuden taksa- ja lippujärjestelmän tulee mahdollistaa nuorisolippu, mutta varsinainen päätös nuorisolipun käyttöönotosta edellyttää lisäselvityksiä ja arviota nuorisolipulla saavutettavista vaikutuksista suhteessa siihen, että vastaava lipputuki käytettäisiin joukkoliikenteen tukemiseen muuten. Nuorisolipun vaikutuksista tulisikin tehdä hintajoustotarkasteluja sekä kansainvälisiä kokemuksia käsittelevä selvitys.

 

Järjestelmän ominaisuuksia ja vaikutuksia

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on näennäisesti oikeudenmukainen eri matkustajien kesken. Pitkät matkat maksavat enemmän kuin lyhyet. Kunnan sisäisessä liikenteessä arvolippujen hinta on alustavan kuvauksen mukaisella hinnoittelulla nykyhintoja kalliimpi kaikilla yli 6 km mittaisilla matkoilla. Seutuliikenteessä vastaava raja on 21 km kohdalla. Kolmen vyöhykkeen lipuissa uudet arvoliput olisivat kalliimpia kaikilla 38 km ylittävillä matkoilla.

 

Jotkut matkustajista saattavat kuitenkin kokea, että matkan hinta on liian korkea pitkillä kunnan sisäisillä matkoilla. Hintafunktiota muokkaamalla on mahdollista muokata hinnoittelua siten, että hinta vastaa karkeasti nykyistä sisäisen ja seutulipun hinnoittelua, tai tukee esimerkiksi aluekeskuksissa asiointia.

 

HKL-liikelaitoksen tekemien selvitysten (HKL D: 2/2008, HKL B: 2/2008) ja Helsingin joukkoliikenteen tariffipolitiikan mukaan lippulajien hintasuhteita on joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että kertalippujen hintaa nostetaan suhteessa arvo- ja kausilippujen hintoihin. Toisaalta arvolippujen hintaa on syytä laskea suhteessa vähintään yhtä paljon kuin kausilippujen hintaa. Taksa- ja lippujärjestelmän luonnoksessa nämä ehdot toteutuvat osittain, mutta esitykseen sisältyy myös sellaisia ratkaisuja, jotka tulee jatkossa oikaista. Kenties tärkein tällainen huonosti perusteltavissa oleva ratkaisu on arvolipun hinnan kallistuminen Helsingin sisäisillä matkoilla. Jatkovalmistelu tuleekin tehdä edellä mainittujen selvitysten mukaisesti niin, että arvolipulla matkustaminen suhteessa kertalipulla matkustamiseen tulee vähintään keskimäärin nykyistä edullisemmaksi ja että arvolipun käyttö suhteessa kausilipun käyttöön ei ainakaan kallistu.

 

Arvolipun aloitusmaksun on syytä olla nykyistä arvolippuhintaa alhaisempi, jotta lyhyitä matkoja tekevät kokevat uudistuksen palvelevan heitä. Jotta lipputulo turvataan, voidaan vastaavasti kilometritaksaa nostaa, tai aloitusmaksuun sisältyvien maksuttomien kilometrien määrää vähentää. Lyhyisiin matkoihin kannustaminen on tärkeää myös yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta sillä pitkällä aikajänteellä se ohjaa tiiviiseen maankäyttöön.

 

Jatkovalmistelussa on tärkeää, että lyhyet arvolippumatkat tehdään alustavassa kuvauksessa esitettyä edullisemmiksi.

 

Yksi hinnoitteluun liittyvä kokonaisvaihtoehto on laskea aloitusmaksu 1,50 euroon, nostaa kilometritaksa 0,12 senttiin ja sisällyttää aloitusmaksuun kahdeksan maksutonta kilometriä, jolloin matkan rajapituus saadaan nykylippuihin verrattuna nostettua noin yhdeksään kilometriin. Vastaavasti seutuliikenteessä raja olisi 23 km ja kolmen vyöhykkeen matkoilla 39 km. Nostamalla kilometritariffi 16 senttiin ovat vastaavat luvut 9, 20 ja 31 kilometriä.

 

Toinen mahdollinen kokonaisvaihtoehto on sisällyttää aloitusmaksuun jopa 10 maksutonta kilometriä ja pitää aloitusmaksu esitetyssä 1,65 eurossa sekä nostaa kilometritaksa 18 senttiin. Silloin edellä kuvatut kilometriluvut, joita pidemmillä matkoilla esitetty arvolippujen hinnoittelu olisi nykyistä kalliimpaa, olisivat 10 km (1 vyöhyke), 19,5 km (seutulippu) ja 30 km (3 vyöhykettä).

 

Hyvin pitkillä matkoilla matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on väistämättä korkeampi kuin nykyinen vyöhykkeen sisäinen tasataksa. Samoin joillakin kunnan sisäisillä matkoilla arvolipulla tehtävän matkan hinta nousee lähelle nykyistä seututaksaa. Tämä johtuu siitä, että nykyisessä taksajärjestelmässä lyhyitä matkoja tekevät subventoivat pitkiä matkoja tekevien matkustamista. Koska pitkien matkojen tuotantokustannukset ovat lyhyiden matkojen tuotantokustannuksia suuremmat, on uusi matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa nykyistä oikeudenmukaisempi.

 

Tarkempaa hinnoittelumallia rakennettaessa on valittava, minkä tyyppisiä matkoja hinnoittelulla halutaan suosia.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta katsoo, että taksa- ja lippujärjestelmä kannattaa rakentaa nimenomaan matkakorttipohjaisia lipputuotteita suosivaksi. Uutta teknistä järjestelmää hankittaessa on korostettava mahdollisuutta ladata matkakortille uutta kautta tai arvoa myös internetissä. Samoin matkustajille on tarjottava mahdollisuus tarkkailla omaa matkustushistoriaansa sekä kortin maksu- ja lataustapahtumia. Matkakortti on tuotteena voitava sisällyttää myös muihin alustoihin kuin varsinaiseen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen viralliseen korttiin. Vaihtoehtoisia alustoja ovat esimerkiksi NFC- (etäluku) matkapuhelimet tai muut matka- tai maksukortit.

 

Lopuksi        Kokonaisuutena tehty uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustava kuvaus on melko perusteellinen. Työ antaa pohjan hinnoittelumallien, matkakortin ja myyntiautomaattien käyttölogiikan sekä muiden tarvittavien jatkoselvityksen tekemiselle. Jatkoselvityksiä on silti välttämätöntä tehdä, ennen kuin uuden taksa- ja lippujärjestelmän raamit voidaan lopullisesti päättää.

 

Jatkoselvitystarpeita ovat mm.:

-                                       Bussiliikenteen kuljettajalipunmyynnistä luopumisen ja bussiliikenteessä avorahastukseen siirtymisen esiselvitys sekä vaikutukset taksa- ja lippujärjestelmään

-                                       Hinnoittelu kausiliput vs. arvoliput vs. kertaliput ja päiväliput

-                                       Hinnoittelu arvoliput vs. nykyiset arvoliput sekä lyhyet matkat vs. pitkät matkat

-                                       Ryhmämatkojen maksaminen

-                                       Kertalippujen hintojen korotuksen vaikutus joukkoliikenteen imagoon; hyödyt ja haitat.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (7.9.2009), että kaupunginhallitus antoi 14.4.2008 lausunnon pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelmasta 2014. Lausunnossa järjestelmän uudistamiselle asetettuja keskeisiä tavoitteita olivat järjestelmän joustava laajennettavuus, matkan pituuteen ja vyöhykkeisiin perustuvan hinnoittelun yhdistäminen, säännöllisen matkustuksen palkitseminen sekä kaupunkien itsenäisen päätöksenteon mahdollistaminen sisäisten matkojen hinnoittelussa ja joukkoliikenteen tukemisessa. Lisäksi kaupunginhallituksen lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että taksa- ja lippujärjestelmän uudistaminen tulee toteuttaa ilman joukkoliikenteen houkuttelevuuden heikentämistä Helsingissä.

 

Nyt lausunnolla olevassa järjestelmän alustavassa kuvauksessa on pääosin otettu huomioon edellä todetut periaatteet. Kuvauksessa käytetty lippujen hinnoittelu merkitsisi kuitenkin helsinkiläisten joukkoliikenteen käytön lievää kallistumista, millä voi olla joukkoliikenteen houkuttelevuutta heikentävä vaikutus.

 

Lippujärjestelmän uudistukseen sisältyy ajatus ikäperusteisten alennuslippujen käyttöönotosta korvaamaan nykyiset sosiaalisin perustein määräytyvät alennukset. Alennusryhmäkäytäntöjä on perusteltua pyrkiä yhtenäistämään ja yksinkertaistamaan alennuslippuihin liittyvän byrokratian vähentämiseksi, mutta talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että alennukset tulee lähtökohtaisesti perustua jatkossakin sosiaalisiin tekijöihin.

 

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että taksa- ja lippujärjestelmää kehitettäessä ja alennuslippukäytäntöjä yhtenäistettäessä on turvattava riittävä lipputulokertymä.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: LASTEN NEUROLOGISEN KUNTOUTUKSEN TUKI

 

Khs 2009-1180

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sari Näreelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Terveyslautakunnan lausunto 8.9.2009

 

Stj toteaa, että käsitellessään lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seurantaa 13.5.2009 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

1                    ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että parannetaan mahdollisuuksia tuoda neurologisista syistä oirehtivien lasten kuntouttavan tuen saamista kotiin.” (Sari Näre, äänin 50 – 0)    

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (8.9.2009) mm., että neurologisesti oireilevilla lapsilla tarkoitetaan niitä lapsia, joilla on sikiö- ja varhaislapsuuden aikana perintötekijöiden tai hankinnaisten riskitekijöiden aiheuttamia kehityksen viivästymiä ja poikkeamia. Näitä ovat laaja-alainen lievä kehitysviive ja kehitysvammaisuus, lapsuusiän autismi ja ns. erityisvaikeudet hahmotuksen, motoriikan, puheen ja kielen, sosiaalisen vuorovaikutuksen, tarkkaavuuden ja oppimisen alueella.

 

Neurologisesti oireilevat lapset ovat hyvin monimuotoinen potilasjoukko, joiden hoidon ja kuntoutuksen tarpeet ovat monenlaisia ja yksilölliset vaihtelut suuria.  Tästä syystä myös kunkin lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisten palvelujen järjestämiseen tarvittava kokonaisuus muodostuu monitahoisesta, eri tahojen antamien palvelujen verkostosta.

 

Neurologisista syistä oireilevat lapset saavat lääkinnällistä kuntoutusta pääasiassa terveydenhuollon toimipisteissä sekä tarvittaessa myös kotona. Palveluita tuotetaan sekä terveyskeskuksessa että HUSissa omana toimintana ja ostopalveluina.

 

Terveyskeskuksen lasten foniatrinen poliklinikka ja puheterapiapalvelut vastaavat puhehäiriöisten ja oppimishäiriöisten lasten kuntoutuksesta. Puhehäiriöisten lasten puheterapeuttinen kuntoutus toteutuu pääasiassa poliklinikan puheterapeuttien toimesta, osa ostetaan yksityisiltä terapeuteilta ja vaikeavammaisten lasten terapiat anotaan Kelan kautta. Toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus, musiikkiterapia, ja kuvataideterapia toteutuvat yleensä ostopalveluna. Poliklinikan neuropsykologi ja toimintaterapeutti pystyvät antamaan muutamia kuntoutusjaksoja.

 

Lapsen saadessa ostopalveluna tapahtuvaa puheterapiaa, se voi joissakin perustelluissa tapauksissa toteutua kotikäynteinä, yleensä kuitenkin päiväkotikäynteinä. Ostettu toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus toteutuvat yleensä terapeutin vastaanotolla. Joskus kotikäynnit ovat perusteltuja.

 

Kotiin annettavia palveluja ei ole erikseen tilastoitu. Perheen ohjaus on kuitenkin olennainen osa terapiaprosessia. Kun terapia toteutuu muualla kuin kotona, terapiapäätöksiin sisällytetään yleensä erikseen mainiten ohjantakäyntejä perheelle ja lapsen muulle toimintaympäristölle.

 

Lasten toimintaterapia toteutetaan pääsääntöisesti vastaanottokäynteinä. Päätöksiin sisältyy yleensä aina noin 2 - 5 ohjantakäyntiä perheelle ja päiväkotiin tai kouluun.

 

Lasten fysioterapia tapahtuu yleensä kotikäynteinä. Potilaat ovat vammaisneuvolan asiakkaana olevia lapsia tai Ruskeasuon koulun vaikeavammaisia oppilaita. Kotikäyntifysioterapiassa perheen ohjaus sisältyy terapiaan.

 

Terveyskeskuksen vammaisneuvolan asiakkaat ovat lapsia ja aikuisia, joilla on todettu kehitysvamma.  Kehitystä seurataan tiimivastaanotoilla yhteistyössä asiakkaiden, lähipiirin (omaiset, päivähoito, lastenneuvola ym.) ja sosiaalityöntekijän kanssa. Vammaisneuvola tekee kehitysvammaan liittyvän terveydentilan, mielen, kommunikaation ja motoriikan tutkimuksia. Vammaisneuvola järjestää asiakkailleen hoitoa ja terapiaa sekä muita palveluita, kuten apuvälineitä ja kuntoutusryhmiä.

 

Vammaisneuvolan tuottamaa toimintaterapiaa on annettu yksittäisille potilaille esim. kuntoutusjaksojen välillä. Nämä lyhyet hoitojaksot ovat toteutuneet pääsääntöisesti koululla. Koska toimintaterapeutin työaika kuluu pääsääntöisesti kuntoutusarvioihin ja terapioiden suunnitteluun, ei kotona annettavaa terapiaa ole ollut mahdollisuutta lisätä.

 

Vammaisneuvola toteuttaa puheterapiaa myös kotikuntoutuksena Down-lapsille.  Lisäksi vammaisneuvolan terapeutit tekevät tarvittaessa ohjausluonteisia kotikäyntejä ja antavat terapiaa myös muille potilaille. Periaatteena on, että mikäli perhe nimenomaan toivoo kotikäyntejä, ne pyritään järjestämään. Kotikäynnit painottuvat kuitenkin ilta-aikaan vanhempien työssä käynnin vuoksi, mikä vaikeuttaa kotikäyntien lisäämistä.

 

Vammaisneuvolan psykologit antavat jonkin verran kotikuntoutuksen kaltaisia palveluita. Näitä ovat vanhempien neuvonta kasvatuksellisissa ongelmissa tai päivittäisten taitojen kehityksen tukemisessa sekä koulujen ja päiväkotien konsultointi esim. käytöshäiriöiden yhteydessä.

 

HUSin järjestämä kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti toimipisteissä, joissa on asianmukaiset tilat. Kotona tapahtuva kuntoutus on olennaisesti kalliimpaa matkakustannusten sekä matkustamiseen kuluvan työajan vuoksi. HUS järjestää kotikuntoutusta niissä tapauksissa, joissa terapia ei onnistu muuten.

 

Neurologisista syistä oirehtivien lasten kuntoutus tapahtuu ensisijaisesti vastaanotoilla tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa, mutta kuntoutus pyritään toteuttamaan lapsen kotona silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

 

./.                   Terveyslautakunnan lausunto kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (15.9.2009), että neurologisista oireista kärsivien lasten ensisijaisia kuntoutusmuotoja ovat eri terapiat (puheterapia, fysioterapia, toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus), lääkinnällinen kuntoutus sekä lapsen lähiympäristön, mm. päivähoidon ja koulun toimintaympäristön pedagoginen tuki ja kuntoutus. Nämä em. tahot antavat lapsen kuntoutuksen lisäksi neurologisista oireista kärsivien lasten vanhemmille säännöllisesti ohjausta ja neuvontaa lapsen kuntoutumisen, perheen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemiseksi.

 

Monet neurologiset oireet ja häiriöt (mm. synnytyskomplikaatiot, keskittymättömyys, oppimisvaikeudet, ADHD, kielenkehityksen viiveet) ilman asianmukaista tukea lisäävät lapsen riskiä käytöshäiriöihin. Lapsena alkanut ongelmakäyttäytyminen jatkuu hoitamattomana usein nuoruudessa ja aikuisuudessa aggressiivisena, epäsosiaalisena käyttäytymisenä ja johtaa usein aikuisiässä mielenterveys- ja päihdeongelmiin tai rikollisuuteen. Tämän vuoksi ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lapsen auttamiseksi ja kuntouttamiseksi on erityisen tärkeää.

 

Jos oireilevan lapsen vanhemmat eivät koe pystyvänsä riittävästi tuke-maan lapsensa kuntoutumista, perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa on ongelmia tai lapsen neurologiset oireet näyttäytyvät lapsen käytöshäiriönä, voidaan lapsen kuntoutussuunnitelman lisäksi tehdä suunnitelma siitä, mistä vanhemmat saavat ohjausta ja neuvontaa tai sopia lapsen hoitojaksosta perheneuvolassa.

 

Eräs vaikuttavimmista tutkimukseen perustuvista lasten käytöshäiriöiden hoitomuodoista on ryhmämuotoinen vanhemmuustaitojen ohjaus. Yhdysvaltalainen Carolyn Webster-Strattonin kehittämästä ”Ihmeelliset vuodet”- ohjelmasta on saatu kansainvälisesti hyviä tuloksia. Ohjelmassa painotetaan vanhemmuustaitoja, joiden on todettu edistäneen lapsen sosiaalisia taitoja ja ongelmanratkaisukykyä.

 

Helsingin perheneuvola aloitti ”Ihmeelliset vuodet”- ryhmien kokeilun syksyllä 2007. Syksyllä 2008 kaupungin innovaatiorahasto myönsi määrärahoja ryhmätoiminnan vakiinnuttamiseksi perheneuvolan toimintaan. Tällä hetkellä ”Ihmeelliset vuodet”- ryhmiä toteutetaan perheneuvolan kaikissa kolmessa alueyksikössä vähintään kaksi  kertaa vuodessa. Sekä yhteistyökumppaneiden että ryhmiin osallistuneiden vanhempien antama palaute on ollut erittäin hyvää.

 

Uusi lastensuojelulaki painottaa lasten, nuorten ja perheiden varhaista tukemista. Helsingin perheneuvolan uuden organisoitumisen myötä 1.6.2008 vastuu lastenpsykiatrisesta avohoidosta siirtyi pois perheneuvolasta ja perheneuvolan työn painopiste siirtyi perheiden varhaisempaan tukemiseen. Perheneuvolasta organisaatiomuutoksen myötä vapautuva työosuus mahdollistaa perheneuvolatyön suuntaamisen mm. nuorisoikäisille ja heidän perheilleen sekä vanhemmuuden tuen lisäämisen myös muissa ikäryhmissä sekä erityisesti intensiivisen yhteistyön neuvolan ja päivähoidon kanssa pikkulapsiperheiden tukemiseksi.

 

Pääsääntöisesti neurologisesti oireilevien lasten kotiin annettava tuki on eri ammattilaisten vanhemmille antamaa ohjausta ja neuvontaa. Usein myös lapsen terapeuttisesta kuntoutuksesta vastaavat terapeutit tekevät kotikäyntejä lapsen kotiin ja antavat käytännön ohjausta ja tukea vanhemmille arjen ongelmatilanteisiin. Neurologisesti oireilevien lasten vanhempien on myös mahdollista hakea Kelan järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille tai -leireille. Sopeutumiskurssien ja -leirien tavoitteena on tarjota tiedon lisäksi käytännön tukea, neuvoja ja vertaistukea vanhemmille.

 

Perhekeskusten varhaisen tuen sosiaaliohjaajien ja kotipalvelutyöntekijöiden sekä lastensuojelun sosiaaliohjaajien työn painopiste on perheiden kotiin suuntautuva tuki ja ohjaus. Neurologisista syistä oireilevan lapsen kuntoutussuunnitelmaan on mahdollista sisältyä perheen tarpeiden mukaan kotiin annettua tukea joko varhaisen tuen tiimistä tai lastensuojelun asiakkuudessa olevien perheiden osalta lastensuojelun sosiaaliohjauksesta. Kotiin annettavan tuen tarpeen kartoitukseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU OUTI ALANKO-KAHILUODON TOIVOMUSPONSI: LASTEN JA NUORTEN MATALAN KYNNYKSEN VARHAISEN TUEN TOIMINNAN TUKEMINEN

 

Khs 2009-1181

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Outi Alanko-Kahiluoto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

Stj toteaa, että käsitellessään lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seurantaa 13.5.2009 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

(2)                 ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki kiinnittää huomiota sellaisen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän varhaisen tuen, matalan kynnyksen toiminnan tukemiseen, johon voi päästä oma-aloitteisesti, ilman viranomaisen lähetettä.” (Outi Alanko-Kahiluoto, äänin 81 – 0)    

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (8.9.2009), että uudistetun lastensuojelulain velvoittamana Helsinkiin on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma poikkihallinnollisena yhteistyönä päävastuun ollessa sosiaalivirastolla.

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on laaja-alaista useiden hallintokuntien toimialan toimintaa, jossa myös terveystoimella on merkittävä osuus. Perustana tässä toiminnassa ovat hyvät ja kaikille suunnatut peruspalvelut, joiden rinnalla tarvitaan kohdennettuja ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä. Olennaista on, että tuen tarpeessa olevat perheet, lapset ja nuoret tulevat riittävän ajoissa tuetuiksi peruspalveluiden ja varhaisen tuen avulla. Tämä edellyttää, että matalan kynnyksen apu toteutuu enenevässä määrin lasten ja nuorten toimintaympäristössä.

 

Terveyskeskuksen tärkeimmät toimijatahot lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ovat neuvolatyön ja terveyden edistämisen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköt. Molemmat yksiköt tukevat perustehtävänsä mukaisesti jokaisen lapsen tai nuoren mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä puuttuvat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaarantaviin tekijöihin. Vastaavasti terveysasemien avosairaanhoidon vastaanotoilla pyritään tunnistamaan kasvua ja kehitystä vaarantavat tekijät ja puuttumaan niihin mahdollisimman varhain.

 

Alle kouluikäisten lasten palvelut todetaan hyvinvointisuunnitelmassa toimivaksi kokonaisuudeksi. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon on viime vuosina lisätty useita vakansseja, mm. seitsemän psykiatrista sairaanhoitajaa.

 

Neuvoloissa samoin kuin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tehdään tiivistä hallintokuntien välistä yhteistyötä.

 

Erotuksena erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon toiminnalle on ominaista helppo saavutettavuus, ts. matala kynnys. Kaikki edellä mainittuihin yksiköhin kuuluvat terveyskeskuksen toimipisteet toimivat matalan kynnyksen periaatteella ilman lähetettä.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (15.9.2009), että sosiaaliviraston lapsiperheiden palveluissa on olemassa lukuisia varhaisen tuen matalan kynnyksen palveluja. Palveluja tuotetaan sosiaaliviraston omissa yksiköissä sekä tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluja myös kehitetään jatkuvasti ja toimintaa toteutetaan enenevässä määrin yhteistyössä sekä asukkaiden että eri hallintokuntien ja järjestötoimijoiden kanssa.

 

Sosiaaliviraston 71 leikkipuistoa tarjoavat kattavasti koko Helsingissä matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja lapsiperheille. Leikkipuistojen yhtenä tehtävänä on toimia lapsiperheiden varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn aktiivisena mahdollistajana. Syksyllä valmistuvat uudet toimitilat leikkipuisto Kiintotähdelle Laajasaloon ja elokuussa on avattu aivan uusi, Helsingin 71. leikkipuisto Arabianrantaan.

 

Lapsiperheiden varhaisen tuen ja kotipalvelun tiimiin perhe voi itse ottaa yhteyttä. Varhaisen tuen moniammatillisen tiimin työntekijät tukevat ja auttavat perhettä arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa pääsääntöisesti perheen kotona. Lapsiperheiden varhaisen tuen ja kotipalvelun tiimejä on 13 (yksi ruotsinkielinen).

 

Perheneuvolan organisaatiomuutoksessa vuonna 2008 työn painopistettä siirrettiin lasten, nuorten ja heidän perheidensä varhaiseen tukemiseen. Samalla perheneuvolan asiakkuusikä nostettiin kattamaan myös nuoruusikä eli siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta (aiemmin 13 vuotta). Perheneuvolan organisaatiomuutoksessa lapsiperheille tarkoitettu pari- ja perheterapia sai lisäresursseja ja eroperheille on lisätty tukea Vanhemmanneuvo-ryhmien muodossa. Perheneuvolakäynteihin ei tarvita lähetettä ja ne ovat maksuttomia.

 

Helsingin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2009–2012, keskeisenä periaatteena on tukea lapsia, nuoria ja heidän perheitään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin, ettei vankempaa avun tarvetta pääse syntymään. Keskeinen ajatus on viedä varhainen tuki sinne, missä lapset ja nuoret päivittäin ovat, kuten päiväkoteihin ja kouluihin. Toimintatapana luonnollisesti on saada palvelua ilman lähetettä.

 

Helsingissä on usean vuoden ajan kehitetty alueellisesti lapsiperheiden peruspalveluja. Perheverkosto-toimintamalli kokoaa alueella olevat perheiden palvelut toimijaverkostoksi. Yhteistyölle on luotu toimivat käytännöt ja rakenteet. Lähtökohta on, että toiminta alkaa jo neuvolassa ensimmäistä lasta odotettaessa ja jatkuu muissa peruspalveluissa lapsen kasvaessa. Yksi yhteistyömuoto on monitoimijainen perhevalmennus ensisynnyttäjäperheille. Perhevalmennusryhmiä käynnistyy Helsingissä vuosittain noin 240 ja ryhmät kokoontuvat 8 kertaa.

 

Sosiaaliviraston lapsiperheiden ja päivähoidon vastuualueiden Perhetyö päivähoidossa -hankkeessa 2008–2009 tuetaan perhetyön keinoin päivähoidossa olevia lapsiperheitä. Hankkeessa kehitetään yhteinen työmalli, jossa perhetyöntekijä työskentelee päivähoidon ympäristössä ja kohtaa tukea tarvitsevat lasten vanhemmat heille luontevassa paikassa.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikön terveydenhoitajat tapaavat koululaiset joka vuosi terveystarkastuksissa. Koulun oppilashuolto on tärkeä lapsia ja nuoria heidän jokapäiväisessä arjessaan tukeva palvelu. Oppilashuollon resurssit ovat Helsingissä valtakunnallisesti verraten hyvät, mutta toiminnan sisältöjä on tarpeen kehittää edelleen. Vuonna 2009 käynnistyneessä Tukevasti-hankkeessa perheverkostotoimintaa laajennetaan koskemaan kouluikäisten lasten ja nuorten perheiden kanssa toimivia tahoja.

 

Nuoret toimivat yhä enemmän verkkomaailmassa ja matalan kynnyksen palveluja on tärkeä tuoda myös ko. foorumille. Verkkonuorisotyöntekijöiden ja -terveydenhoitajien lisäksi Helsinki aloittaa verkkososiaalityön kehittämisen syksyllä 2009. Toiminnan tavoitteena on luoda palveluja, joiden kautta on mahdollista tavoittaa muutoin vaikeasti tavoitettavia nuoria, tarjota helposti lähestyttävää tukea sekä ohjausta tarvittaessa eteenpäin muiden palvelujen piiriin.

 

 

 

 


3

SOSIAALIVIRASTON EDUSTAJAN VAIHTUMINEN VANHUSNEUVOSTOSSA

 

Khs 2008-2728

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä vs. sosiaali- ja lähityön päällikön Maarit Raution sosiaali- ja lähityön päällikön Tarja Kivekkään tilalle vanhusneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2010 loppuun saakka.

 

Pöytäkirjanote Rautiolle, vanhusneuvostolle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

Stj toteaa, että Khs asetti 2.2.2009 vanhusneuvoston toimikaudeksi 2009-2010. Vanhusneuvostoon nimettiin seitsemän vanhusjärjestöjä edustavaa jäsentä, viisi kaupungin luottamushenkilöjäsentä sekä edustajat sosiaalivirastosta, terveyskeskuksesta, suomenkielisestä työväenopistosta, liikuntavirastosta, rakennusvirastosta ja kulttuuriasiainkeskuksesta.

 

Sosiaalivirasto toteaa (22.9.2009), että vanhusten vastuualueen sosiaali- ja lähityön päällikkö Tarja Kivekäs on ollut vanhusneuvoston jäsen. Tarja Kivekäs kuoli 6.9.2009. Virasto esittää, että Khs nimeäisi hänen tilallensa vs. sosiaali- ja lähityön päällikön Maarit Raution.

 

 

 

 


4

ERÄIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN TERVEYSKESKUKSEEN

 

Khs 2009-1427

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee perustaa terveyskeskukseen seuraavat virat 15.10.2009 lukien:

 

Akuuttisairaala

 

Nimike

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

 

 

 

apulaisylilääkäri

1

4700,00

apulaisylilääkäri

1

4771,84

osastonlääkäri

2

4160,33

terveyskeskuslääkäri

1

3415,12

terveyskeskuslääkäri

1

4156,20 – 4300,80

 

Psykiatriaosasto

 

Nimike

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

 

 

 

apulaisylilääkäri

1

4770,00

 

Terveysasemaosasto

 

Nimike

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

 

 

 

ylilääkäri

1

4800,00

terveyskeskuslääkäri

2

3737,62 – 4188,16

 

Kotihoito-osasto

 

Nimike

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

 

 

 

kotihoidon ohjaaja

2

2549,48

 


Samalla  kaupunginhallitus päättänee muuttaa seuraavan osa-aikaisen viran kokopäivätoimiseksi 15.10.2009 lukien:

 

Vakanssi-
numero

Lakkautettava
virka

Palkka
€/kk

Perustettava
virka

Palkka
€/kk

 

 

 

 

 

031315

Avohoidon
erikoislääkäri, 50% työaika

2220,00

Avohoidon
erikoislääkäri, kokopäiväinen

4440,00

 

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle. 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Terveyskeskuksen lausunto 8.6.2009

 

Stj pitää terveyskeskuksen esitystä perusteltuna päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla. Sen sijaan esitettyjen määräaikaisten terveyskeskuslääkärin virkojen perustaminen pysyvien tehtävien hoitamiseen ei ole perusteltua.

 

Terveyskeskus esittää (8.6.2009) mm., että akuuttisairaalaan on vuoden 2009 talousarvioon varattu määräraha Läntisen yhteispäivystyssairaalan hankesuunnitelmaan sisältyvien yhteensä 56 hoitohenkilökunnan ja neljän lääkärin vakanssin perustamiseen.  Suunnitelmaan sisältyy yksi apulaisylilääkärin virka (tehtäväkohtainen palkka 4772 e/kk), kaksi osastonlääkärin virkaa (tehtäväkohtainen palkka 4160 e/kk) sekä yksi terveyskeskuslääkärin virka terveyskeskuspäivystykseen (tehtäväkohtainen palkka 3415 e/kk).

 

Kotihoitoon suunnittelulla määrärahalla esitetään perustettavaksi yksi apulaisylilääkärin virka (tehtäväkohtainen palkka 4700 e/kk). Viralle on pysyvä rahoitus kotihoidon talousarviossa. Työpanos kohdistuu muun muassa potilaiden muistitutkimuksiin sekä perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien ja erikoistuvien lääkäreiden ohjaukseen ja tutorointiin. Yksi terveyskeskuslääkärin virka (tehtäväkohtainen palkka 4156,20 - 4300,80 e/kk) esitetään lääkäripalveluiden antamiseen lisääntyvälle ja entistä sairaammalle kotihoidon asiakaskunnalle. Akuuttisairaalan perustettavien virkojen palkkatasot on määritelty vastaavissa tehtävissä voimassa olevan palkkatason mukaisiksi.

 

                      Psykiatriaosaston avohoidon konsultaatiopoliklinikan lääkärit huolehtivat akuuttiosaston sairaaloiden päivystyksen psykiatrisesta konsultoinnista Marian ja Malmin sairaaloissa sekä tukevat terveysasemien mielenterveystyötä konsultaatiotoiminnalla. Toimintaan tarvitaan lisäresursseja ja uusin esille noussut tarve on iäkkäiden helsinkiläisten psykiatrinen konsultointi terveyskeskuksen muissa yksiköissä.

 

Psykiatriaosaston vuoden 2009 talousarviossa 0,25 milj. euron määrärahavaraus on suunnitelman toteuttamiseen siten, että lisätään konsultaatiotoimintaan apulaisylilääkärin virka (tehtäväkohtainen palkkaus 4770 euroa) talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

 

Terveysasemaosastolle on kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä varattu määrärahat yhteensä kahdeksan uuden lääkärin viran perustamiseen. Viroista viisi on tarkoitettu väestömäärän lisääntymisen johdosta omalääkäreiksi eri terveysasemayksiköihin. Nämä virat esitetään määräaikaisina perustettaviksi vuoden 2009 loppuun asti.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelutarpeeseen on suunniteltu kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa. Virkojen rahoitus on vuoden 2010 talousarvion raamissa ja ne esitetään perustettaviksi.

 

Terveyskeskus tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa ns. opetusterveyskeskustoiminnan aikaansaamiseksi. Terveysasemilla toteutetaan lääketieteen perusopetusta, perusterveydenhuollon lisäkoulutusta ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta. Vuonna 2009 aloitettavaa opetusterveyskeskustoiminnan vastuutehtäviä varten tarvitaan yksi ylilääkärin virka, jonka rahoitus on myös 2010 talousarvion raamissa.

 

Psykiatriaosaston avohoidossa on Kulosaaren päiväsairaalassa avohoidon erikoislääkärin 50 %:n osa-aikainen virka (vak.nro 031315 ), mikä ei ole riittävä resurssi päiväsairaalan tarpeisiin.  Useiden vuosien ajan tehtävään on siirretty määräaikaisena ratkaisuna työpanosta muista yksiköistä.  Talousarviovaraus viran muuttamiseksi kokopäiväiseksi on tehty vuodelle 2009.

 

                      Kotihoidon asiakasmäärän ja henkilöstömäärän kasvun johdosta kotihoito-osastoon tarvitaan kaksi uutta kotihoidon ohjaajaa esimiestehtäviin. Kotihoidon ohjaajien tulee olla virkasuhteisia, koska tehtävään kuuluu myös julkisen vallan käyttöä, kuten asiakasmaksupäätösten tekeminen.

 

./.                   Terveyskeskuksen esitys kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.

 

Henkilöstökeskus (23.9.2009) ja talous- ja suunnittelukeskus (28.9.2009) eivät puolla määräaikaisten virkojen perustamista. Muilta osin niillä ei ole huomautettavaa. Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että palkkakustannuksiin on varauduttu talousarviossa.

 

 

 

 


5

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖMUUTOSTA KOSKEVAN SOSIAALIALAN KORKEAKOULUTETUT TALENTIA HELSINKI RY:N VALITUKSESTA

 

Khs 2008-2046

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavan selityksen:

 

Kaupunginhallitus viittaa Helsingin hallinto-oikeudelle antamaansa selitykseen ja katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt erityistä uutta lausuttavaa. Valitus tulee hylätä hallinto-oikeuden päätöksessä ja kaupunginhallituksen 26.1.2009 hallinto-oikeudelle antamassa selityksessä mainituin perustein.

 

Kirje korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jolle myös asiakirjat palautetaan, sekä pöytäkirjanote terveyskeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry:n valitus 15.9.2009

 

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 20.8.2009, nro 09/0701/2

 

Liite 3

Kaupunginhallituksen selitys Helsingin hallinto-oikeudelle 26.1.2009

 

Stj toteaa, että Kvsto päätti 26.11.2008 (asia 10) muuttaa määräajan 1.1.2005 – 31.12.2008 voimassa olleet terveystoimen johtosääntömääräykset pysyviksi 1.1.2009 lukien.

 

                      Kotihoitokokeilulainsäädännön perusteella (lait 1428 ja 1429/30.12.2004) kotihoito on ollut siirrettynä sosiaalivirastosta terveyskeskukseen. Kansanterveyslakia ja sosiaalihuoltolakia on kotihoitokokeilun alkamisen jälkeen (lait 1328 ja 1329/22.12.2006) muutettu siten, että kansanterveystyön ja sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä voi huolehtia yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseninen toimielin. 

 

Terveyskeskuksen kotihoito-osastoa ja kotihoidon johtajan pätevyysvaatimuksia koskevat johtosääntömääräykset ovat samansisältöisinä voimassa 1.1.2005 – 31.12.2008 ja 1.1.2009 lukien.

 

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 20.8.2009 sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry:n kunnallisvalituksen, jossa vaadittiin Kvston päätöksen kumoamista kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimuksen osalta. Valituksessa vaadittiin, että kelpoisuus tuli määritellä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 §:n 1 momentin mukaisesti. Yhdistys on valittanut edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja toistanut vaatimuksensa.

 

./.                   Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettu valitus, Helsingin hallinto-oikeuden päätös ja Khn selitys hallinto-oikeudelle ovat esityslistan liitteinä 1 - 3.

 

Korkein hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallituksen selitystä  19.10.2009 mennessä.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut katsoo (1.10.2009), että valituksessa ei ole tuotu esille mitään erityistä uutta. Näin ollen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tulisi esittää valituksen hylkäämistä hallinto-oikeuden päätöksessä ja Khn hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa mainituin perustein.

 

                      Stj toteaa, että valitusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. 

 

Khn johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen.

 

 

 

 


1

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: KOULULAISTEN VÄLIPALAT

 

Khs 2009-1273

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuusto 27.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Näreelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Vs. Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 27.5.2009 valtuutettujen eräät aloitteet (asia 17) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus toteuttaa opetuslautakunnan lausuma suositus, jonka mukaan on tarkoituksenmukaista tarjota maksullisen välipalan ostomahdollisuus kaikille iltapäivätoiminnan tiloja käyttäville lapsille, mikäli tarve siihen on ilmeinen." (Sari Näre, äänin 50-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Opetuslautakunta toteaa (22.9.2009), että kouluissa on tarjottu maksullista välipalaa syyslukukaudesta 2004 alkaen. Lähtökohtana on ollut koulupäivän pituus ja tarve välipalalle. Maksullista välipalaa myydään ja tarjoillaan keskimäärin 2–5 päivänä viikossa yli 80 koulussa siten, että tarjoiluajankohdat ja -päivät on sovittu koulukohtaisesti tarpeen ja kysynnän mukaan. Lisätarvetta ei ole esitetty. Käytännössä on osoittautunut, ettei maksullisen välipalan tarjoamiseen ole ollut tarvetta 5 päivänä viikossa kuin muutamassa koulussa.

 

Maksullisen välipalan tarjoamisesta Helsingin kaupungin kouluissa vastaa aina koulun ruokapalveluntuottaja.

 

Kouluissa, joissa koulun ruokapalveluntuottaja ei valmista iltapäivätoiminnan välipalaa tai koulussa ei ole lainkaan iltapäivätoimintaa, on maksullisen välipalan kannattavan myynnin edellytys se, että päivittäinen käyttäjämäärä on vähintään (15) – 20 lasta. Mikäli käyttäjämäärä on alle (15) – 20 oppilasta, ovat välipalan tuottamiskustannukset suuremmat kuin niiden myynnistä saatava tulo. Jos maksullisen välipalan ostomahdollisuus on järjestettävä kaikille Helsingin kaupungin kouluissa luokilla 1–9, on opetusviraston varauduttava maksullisen välipalan taloudelliseen tukemiseen ja siitä aiheutuvaan ruokapalvelujen lisärahoitukseen. Lisärahoitustarpeeksi voidaan arvioida noin 75 000 – 100 000 euroa vuodessa.

 

Helsingin kaupunki järjestää perusopetuslain 48 a §:n mukaista iltapäivätoimintaa. Toiminnan kohderyhmänä ovat kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien sekä vuosiluokkien 3–9 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat. Perusopetuslain 48 d §:n mukaan iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille tarjotaan välipalaa opintososiaalisena etuutena. Välipalasta ei peritä erillistä maksua, vaan se sisältyy kaupunginhallituksen hyväksymään kuukausittain perittävään asiakasmaksuun. Iltapäivätoimintaan osallistuvien ryhmien välipalojen maksu ja palveluntuottajan saama tulo perustuu ryhmän lapsimäärään.

 

Iltapäivätoiminnan välipaloista koulun ruokapalvelujentuottaja valmistaa vain osan. Osassa kouluista iltapäivätoimintaan osallistuvien lapsien välipalan valmistuksesta ja tarjoamisesta vastaa iltapäivätoimintaa järjestävä koulun ulkopuolinen taho.

 

Jos oppilaan koulupäivä ei jatku luontevasti esimerkiksi kerhotoiminnan muodossa, ei ole tarkoituksenmukaista pidentää lasten koulussa viettämää aikaa vain välipalan nauttimisen vuoksi. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tarkoituksenmukaista liittää välipalan nauttiminen siihen toimintaympäristöön, jossa lapsi viettää koulupäivän jälkeistä aikaa kuten esimerkiksi koti, leikkipuisto, harrastetoiminta tai vastaavaa.

 

Lautakunta toteaa, että opetusviraston vuoden 2010 tukipalvelujen määrärahoihin kohdistuu n. 2–3 %:n määrärahaleikkaus vuoteen 2009 verrattuna. Edellä esitetystä ja Helsingin kaupungin nykyisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen opetusvirasto ei voi esittää sellaisten ei-lakisääteisten palvelujen laajentamista, jotka edellyttäisivät Helsingin kaupungilta lisärahoitustarvetta vuonna 2010.

 

Maksullisen välipalan tarjoilun järjestämisessä kouluissa tulee huomioida myös välipalan terveydelliset vaikutukset.

 

 

 

 


2

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA TIEDOTTAMINEN

 

Khs 2009-1054

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

Vs. Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 29.4.2009 strategiaohjelman vuosiksi 2009 – 2012 (asia 4) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki tiedottaa nykyistä tehokkaammin opiskelijoille ja yrityksille oppisopimuskoulutukseen osallistumismahdollisuuksista ja sen hyödyistä. " (Kauko Koskinen, äänin 50-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Opetuslautakunta toteaa (1.9.2009) mm., että Helsingin kaupungin elinkeinostrategiassa todetaan, että kaupunki osana elinkeinostrategiaansa tiedottaa oppisopimuskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista tehokkaammin opiskelijoille ja työnantajille.

 

Opetusvirasto on tehostanut oppisopimuskoulutuksesta tiedottamista sekä omana toimintanaan että yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja osittain myös valtakunnallisesti muiden koulutuksen järjestäjien kanssa seuraavasti:

 

1. Hyvä Diili -yhteistyöverkostossa on rakennettu yhteinen internetsivusto, josta opiskelijaksi hakeutuvat, työnantajat sekä yrittäjät löytävät tietoa oppisopimuskoulutuksesta yleensä sekä oman oppisopimustoimistonsa yhteystiedot osoitteesta www.opityossa.fi. Hyvä Diili -verkosto on tiedottanut oppisopimuskoulutuksesta käyttäen erilaisia julkisia tiedotusvälineitä kuten lehti-ilmoituksia.

 

2. Helsingin, Omnian ja Keski-Uudenmaan koulutuksen järjestäjät ovat perustaneet yhteisen oppisopimuskoulutuksen informaatio- ja sähköisen ohjausjärjestelmän ”verkkoapaja”, joka löytyy osoitteesta www.verkkoapaja.fi. Verkkoapajan tavoitteena on tarjota yhtenäistä, ajanmukaista ja tasalaatuista tietoa sekä palvelua pääkaupunkiseudun opiskelijoille, työnantajille, yrittäjille ja oppilaitosten opettajille.

 

Tarkoituksena on, että opetusvirasto neuvottelee elinkeinopalvelun ja henkilöstökeskuksen kanssa oppisopimuskoulutuksesta tiedottamisen tehostamisesta.

 

Henkilöstökeskus toteaa (26.8.2009), että opetusvirasto vastaa Helsingin kaupungin osalta oppisopimuskoulutusjärjestelmästä ja oppisopimuskoulutuksiin liittyvästä tiedottamisesta ja että se koordinoi kaupungin tarjoamaa oppisopimuskoulutusta uusille opiskelijoille. Tavoitteena on, että oppisopimuksen suoritettuaan opiskelija jää kaupungin palvelukseen. Tavoitteeseen on viime vuosina päästy yli 90 %:sesti.

 

Henkilöstökeskus on pyrkinyt tiedottamaan kaupungilla avautuvista oppisopimuspaikoista mahdollisimman tehokkaasti. Kaikista haettavina olevista oppisopimuspaikoista tiedotetaan kaupungin omassa sähköisessä rekrytointijärjestelmässä www.helsinkirekry.fi kuten myös www.mol.fi ja www.monster.fi - järjestelmien työnhakusivustoilla.

 

Erilaisissa rekrytointitapahtumissa ja messuilla jaetaan tietoa haettavista oppisopimuspaikoista. Maahanmuuttajille suunnatuista oppisopimus­koulutuksista tietoa jaetaan myös maahanmuuttajajärjestöjen ja ammatillisten oppilaitosten valmentavien koulutusten vastuuhenkilöiden kautta.

 

Koulutuksista julkaistaan lehti-ilmoituksia isoimmissa päivälehdissä sekä ilmaislehdissä. Koulutuskohtaisesti järjestetään infotilaisuuksia Lasipalatsin helsinkirekry -pisteessä, jonne koulutuksesta kiinnostuneet voivat tulla henkilökohtaisesti keskustelemaan koulutukseen liittyvistä asioista.

 

Henkilöstökeskus pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintatapojaan, joilla tieto alkavista oppisopimuksista saadaan välitettyä oikeille kohderyhmille.

 

 

 

 


3

VT TEA VIKSTEDTIN TOIVOMUSPONSI: OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LISÄÄMINEN

 

Khs 2009-1062

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

Vs. Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 29.4.2009 strategiaohjelman vuosiksi 2009 – 2012 (asia 4) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että oppisopimuskoulutusta lisätään ja valtion kanssa neuvotellaan lisärahoituksesta oppisopimuskoulutukseen aloilla, joilla ei ole olemassa muuta ammatillista koulutusta. " (Tea Vikstedt, äänin 82-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Opetuslautakunta toteaa (1.9.2009), että ammatillisiin perustutkintoihin valmistavaa oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää vapaasti. Lisäkoulutuksena järjestettäviä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ns. muuta ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta voidaan järjestää opetusministeriön myöntämien kiintiöiden puitteissa. Kiintiöityjä opiskelijapaikkoja opetusministeriö myöntää koulutuksenjärjestäjille niiden tekemien hakemusten perusteella. Vuodelle 2009 Helsingin kaupunki haki 2 200 kiintiöpaikkaa ja sille myönnettiin yhteensä 2 065 paikkaa. Lautakunta toteaa, että kiintiö ei ole riittänyt vastaamaan työelämässä ilmenevää tarvetta. Helsingin kaupunki onkin hakenut lisärahoitusta niin, että kaupungille myönnetty kiintiö voitaisiin ylittää tänä vuonna kaikkiaan 250 opiskelijalla. Syksyn 2009 lisäkiintiössä myönnettiin 9 paikkaa.

 

Opetusviraston järjestämään oppisopimuskoulutukseen osallistui vuonna 2001 yhteensä 5 000 opiskelijaa ja vuonna 2007 määrä oli yhteensä 5 449. Vastaavana aikana pääkaupunkiseudulla oppisopimusopiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut (vuonna 2001 opiskelijoita oli 6 564 ja vuonna 2007 kaikkiaan 12 799).

 

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä lisäkoulutus (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus) ovat ammatillista työssä olevan väestön tai aikuiskoulutuksena toteutettavaa yritysten rekrytointikoulutusta, jossa aikuisille rakennetaan työtehtävien hoitoon liittyvää ammatillista osaamista, jota ei voida toteuttaa oppilaitosmuotoisena koulutuksena.

 

Kaupungin kannalta on tärkeä pyrkiä turvaamaan Helsingille mahdollisimman suuri vuotuinen lisäkoulutuskiintiö. Tällöin oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutusta voidaan myös käyttää tehokkaasti kaupungin elinkeino- ja työllisyyspoliittisten päämäärien ja tavoitteiden suuntaisesti.

 

Opetusviraston järjestämän oppisopimuskoulutuksen lisäämisen esteenä on ollut opetusministeriön asettamat kiintiöt lisäkoulutukselle. Helsingin kaupunki hakee edelleen syksyllä 2009 opetusministeriöltä vuodelle 2010 sellaista määrää oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuskiintiötä, joka vastaa alueen elinkeino- ja työllisyyspoliittisesti tärkeää kysyntää.

 

Henkilöstökeskus toteaa (26.8.2009), että opetusvirasto vastaa oppisopimuskoulutusjärjestelmän kehittämisestä. Henkilöstökeskus puolestaan koordinoi kaupungin tarjoamaa oppisopimuskoulutusta uusille opiskelijoille. Kaupunki on ottanut oppisopimukseen vuosittain kasvavan joukon koulutettavia. Vuonna 2001 kaupungilla oppisopimuskoulutuksessa aloitti 100 henkilöä, vuonna 2008 201 henkilöä ja vuonna 2009 aloittaa noin 210 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita aloittavista on tänä vuonna 190 henkilöä. Opiskelijamääristä ja rahoituksesta käydään vuosittain neuvottelu työvoimahallinnon kanssa ja yhdessä sovitut tavoitteet kirjataan yhteistyösopimukseen. Vuoden 2010 budjettiesityksessä kaupunki on esittänyt oppisopimusajan palkkoihin 1 250 000 euron lisäystä.

 

Kaikki tutkintotavoitteinen toisen asteen koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Oppisopimuksella voi myös suorittaa osan joistakin tutkinnoista tai saada erityistarpeisiin suunniteltua koulutusta, mikäli alalla ei ole muuta ammatillista koulutusta. Tämäntyyppisellä koulutuksella on vähäinen merkitys uusien henkilöiden kouluttamisessa kaupungin työpaikoilla, mutta sitä voidaan tarvita ja sitä voidaan myös toteuttaa henkilöstökoulutuksen osana.

 

 

 

 


4

VT OUTI ALANKO-KAHILUODON TOIVOMUSPONSI: POSITIIVISEN DISKRIMINAATION PERIAATTEEN SOVELTAMINEN MYÖS OPPILASHUOLTOON

 

Khs 2009-1066

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Outi Alanko-Kahiluoto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liit­teineen valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Terveyskeskuksen lausunto

 

Vs. Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 29.4.2009 strategiaohjelman vuosiksi 2009 – 2012 (asia 4) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että myös oppilashuoltoon aletaan soveltaa positiivisen diskriminaation periaatetta yhtenä terveydenhoitajien, kuraattorien ja psykologien mitoitukseen vaikuttavana tekijänä. " (Outi Alanko-Kahiluoto, äänin 74-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (16.6.2009) mm., että Helsingissä kouluterveydenhuollon terveydenhoitajalla on vastuullaan keskimäärin 565 oppilasta. Alueiden terveydenhoitajaresursseja ja niiden kohdentamista on tarkasteltu positiivisen diskriminaation mukaan vaihteluvälin ollessa eri alueilla noin 360–760 oppilaan välillä terveydenhoitajaa kohden. Useilla kouluilla mitoitus on positiivisen diskriminaatio vuoksi alle 500 koululaista terveydenhoitajaa kohden. Lisäksi koulujen tilannetta ja kohdennettavien resurssien tarvetta arvioidaan jatkuvasti.

 

Edellä esitettyyn viitaten terveyslautakunta toteaa edelleen, että positiivisen diskriminaation toimintaperiaatteita toteutetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hoidon järjestämisessä. Lisäksi terveyskeskus kehittää sähköisiä palveluja parantamaan yhteydensaantia terveydenhoitajiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mahdollisia lisävakansseja kohdennetaan alueellisissa sijoittamisissa painottaen erityisesti positiivista diskriminaatiota. Tällöin sosiaali- ja terveysministeriön antaman suosituksen mukaiset mitoitukset voidaan edelleen säilyttää kaikilla alueilla, mahdollistaen kuitenkin tehokas painottaminen ja lisäresursointi positiivisen diskriminaation mukaisesti.

 

Todettakoon, että Stakesin tekemän valtakunnallisen Kouluterveydenhuollon laatusuositusten toimeenpano 2004–2007 -tutkimuksen tulosten mukaan Helsingin kouluterveydenhuolto on yksi niistä kolmesta kunnasta, joissa kouluterveydenhuolto oli parhaiten järjestetty koko valtakunnan alueella.

 

Opetuslautakunta toteaa (1.9.2009) mm., että lautakunnan päätöksen mukaisesti kouluille jaetaan positiivisen diskriminaation määrärahaa. Lukuvuodelle 2009–2010 on yhteensä 27 kaupungin suomenkieliselle ja kuudelle ruotsinkieliselle peruskoululle myönnetty positiivisen diskriminaation rahaa. Positiivisen diskriminaation määrärahan myöntämisen kriteereinä ovat huoltajien koulutustaso, perheiden tulotaso ja vieraskielisten oppilaiden osuus koulussa. Määrärahan tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken. Tavoitteena on edistää oppilaiden fyysistä, psyykkisistä ja sosiaalista hyvinvointia. Koulut käyttävät määrärahan harkinnan mukaan. Tällä rahalla olisi mahdollista hankkia myös kuraattori- tai psykologipalveluita.

 

Oppilashuoltoon kuuluvista koulukuraattori- ja psykologipalveluista vastaa Helsingissä opetustoimi ja kouluterveydenhuollon palveluista terveystoimi. Kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa on lukuvuonna 2009–2010 yhteensä 89 psykologin tai kuraattorin tointa. Toimien määrää ei ole vähennetty vuoden 2010 talousarvioesityksessä ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelmaehdotuksessa, vaikka oppilasmäärän ennakoidaan vähenevän suunnittelukaudella noin 2 000 oppilaalla eli yli kuudella prosentilla verrattuna vuoteen 2009.

 

Lautakunta toteaa, että koulukuraattori- ja psykologipalveluverkko tarkistetaan vuosittain ja tilannetta arvioidaan jatkuvasti. Lainsäädäntö velvoittaa tarjoamaan palveluja tasapuolisesti kaikille niille, joilla on oikeus palvelujen saamiseen. Suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa otetaan huomioon oppilasmäärien lisäksi alueen ja koulun olosuhteet, erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden osuus sekä positiivisen diskriminaation määrärahaa saavat koulut.

 

Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluita ja toimintaa kehitetään osana oppilashuoltoa. Keväällä 2009 on käynnistynyt oppilashuoltoa koskevan tutkimus, jossa selvitetään vuosiluokkien 1–6 ja vuosiluokkien 7–9 oppilashuollon tarpeita ja riittävyyttä. Lähtökohtana on varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisevä toiminta. Tutkimushankkeessa ovat mukana opetustoimen lisäksi Helsingin tietokeskus sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimi. Tutkimus toteutetaan osana Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2009–2012.

 

Oppilashuoltoa koskevan tutkimuksen yhteydessä selvitetään, olisiko myös oppilashuollossa tarpeellista soveltaa positiivisen diskriminaation periaatetta yhtenä terveydenhoitajien, kuraattorien ja psykologien mitoitukseen vaikuttavana tekijänä tai miten oppilashuollon resurssit saadaan kohdennettua nykyistä paremmin.