HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

34 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

5.10.2009 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Lausunto apulaisoikeuskanslerille Pekka Oravan kantelua koskevassa asiassa

3

 

4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle rakennusjätepitoisen maan käsittelyyn Vuosaaren Urheiluhallit Oy:n tontilla sekä Hermannin tontin 21019/1 maaperän puhdistamiseen

6

 

5

Määrärahojen myöntäminen Kamppi-Töölönlahti -alueen rakentamiseen

8

 

6

Iltakouluasia: Strategiaohjelma ja talousarvioehdotuksen 2010 sitovat toiminnalliset tavoitteet

10

 

7

Iltakouluasia: Uusien kuntayhtymien (HSL, HSY) ajankohtaiset asiat

11

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustavasta kuvauksesta

12

 

2

Energiasäästöneuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2008 sekä tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuonna 2008

32

 

3

Valtuutettu Terhi Mäen toivomusponsi: Kehä I:n eritasoliittymien rakentamisen kiirehtiminen

36

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

28.9.2009 pöydälle pantu asia
Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Terveysasemien kehittäminen vetovoimaisina työpaikkoina

40

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Iltakouluasia: Maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvän strategiaohjelman linjauksen toimeenpano

43

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Kannanotto XXXX XXXX:n muistutukseen Viikin kortteleiden nro 36666 ja 36225 sekä katualueiden asemakaava-asiassa (nro 11881)

45

 

2

Maankäyttösopimusten tekeminen Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sekä Oy Transmeri Ab:n kanssa Ramsinranta III asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen nro 11720 (Vuosaari) liittyen

49

 

3

Rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin viran julistaminen uudelleen haettavaksi

54

 

4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen poikkeamishakemuksesta

56

 

5

Kannanotto Oy Transmeri Ab:n, XXXX XXXX:n  ja Kokoushotelli Rantapuisto Oy:n muistutuksiin Vuosaaren kortteleiden 54352 ja 54353 sekä tontin 54201/1 ym. alueiden (Ramsinranta III) asemakaava-asiassa (nro 11720)

59

 

6

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen Osatontti Ky:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinnan välisessä kiinteistökaupassa

65

 

7

Mannerheimintien kahden toimistotontin varauksen jatkaminen (Ruskeasuo, tontit nro 16748/3 ja 5)

68

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Peltokorven (varalla Pajamäki) ja Asko-Seljavaaran (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

LAUSUNTO APULAISOIKEUSKANSLERILLE PEKKA ORAVAN KANTELUA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2009-1801

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee lähettää vastauksenaan apulaisoikeuskanslerille Pekka Oravan kirjoitukseen seuraavan selvityksen:

 

Helsingin Satamalla oli viime kesänä matkustajaliikenteenkäytössä viisi matkustajaterminaalia. Näistä selkeästi vilkkain terminaali on Länsisatamassa sijaitseva Länsiterminaali, jonka kautta vuosittain matkustaa noin 4,5 miljoonaa matkustajaa. Länsiterminaalin kautta saattaa alkuillan muutaman tunnin aikana kulkea runsaat 10 000 matkustajaa. Liikenteen suuren määrän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että terminaalialueiden käyttö on tehokasta ja liikennejärjestelyt mahdollisimman sujuvat. Helsingin Satama pitää myös tärkeänä, että eri toimijoille järjestetään käytettävissä olevien tilojen puitteissa ja eri palveluntarjoajien asiakasmääriin suhteutettuna mahdollisimman tasapuoliset toimintamahdollisuudet.

 

Länsiterminaalin liikennealueilla on tilaus- ja reittiliikenteen busseille

omat laiturialueensa, jotka jakautuvat terminaalin molempiin päihin.

Luvanvaraista taksiliikennettä varten on ns. taksitolppa terminaalin

toisessa päässä ja siihen liittyvä jonotusalue sekä terminaalin edustalla

laiturialue matkustajien jättöä varten. Terminaalin edustalla on lisäksi saatto- ja noutoliikennettä palveleva lyhytaikainen pysäköintialue henkilö- ja pakettiautoille.

 

Länsiterminaalin edusta on tarkoitettu vain matkustajia terminaaliin

jättäville autoille, oli sitten kysymyksessä pikkubussi, kuorma-auto,

taksi tai yksityisauto. Tälle alueelle on asennettu pysähtymiskieltomerkki varustettuna 3 minuutin lisäkilvellä. Lisäkilvellä halutaan

osoittaa, että terminaalin edusta on tarkoitettu vain matkustajien jättöön. Helsingin Satama ilmoittaa sopineensa MaxiTaxi Oy:n projektipäällikkö Pekka Oravan kanssa, että MaxiTaxin autot voivat jättää Länsiterminaalin edessä matkustajia, mutta uusien asiakkaiden ottamiseen on osoitettu alueet muualla terminaalin välittömässä läheisyydessä.

 

MaxiTaxi -ajoneuvot eivät noudattaneet tätä suullista sopimusta. Ainoa

käytännössä toimiva ja valvottava keino estää MaxiTaxi -ajoneuvoja harjoittamasta matkustajien noutoliikennettä, oli asettaa terminaalia ennen liikennemerkki, jolla kielletään kuorma-autoilla ajaminen alueella. Samalla näille ns. tilatuille henkilökuljetuksille osoitettiin paikka runsaan 50 metrin päässä terminaalirakennuksesta. Tällä hetkellä MaxiTaxin kuorma-autoilla on siten mahdollista jättää matkustajat niin ikään runsaan 50 metrin päähän terminaalin sisääntulosta kuten linja-autoillakin. Todettakoon, että terminaalirakennuksen ja laivan välinen kävelyetäisyys on joidenkin laivojen osalta noin 600 metriä.

 

Helsingin Satama ei ilmoituksensa mukaan millään lailla puutu eri kuljetusten tarjoajien keskinäiseen kilpailuun, vaan pyrkii turvaamaan sujuvan ja turvallisen liikennöinnin terminaaleihin ja terminaaleista erilaisin liikennejärjestelyin sekä tasapuolisuutta noudattaen.

 

MaxiTaxi Oy:n projektipäällikkö Pekka Oravan kuorma-autoilla harjoittama henkilöliikenne ei ole taksiliikennettä eikä myöskään joukkoliikennettä, joten siihen tulisi ilmeisesti soveltaa yksityistä liikennettä koskevaa säännöstöä. Laki ei anna mahdollisuuksia taksiluvanvaraiselle toiminnalle varattujen taksitolppien ja siihen liittyvien jonotusalueiden osoittamista muulle liikenteelle.

 

Tieliikenneasetuksen mukaan Helsingin Satama ei voi muuttaa projektipäällikkö Pekka Oravan esityksen mukaisesti ”sallittu Maxitaxeille” – lisäkilvellä terminaalien taksiasemaa osoittavia merkintöjä, jotta muidenkin kuin laissa määriteltyjen taksien olisi mahdollista käyttää mm. Länsiterminaalissa olevaa virallista taksiasemaa.

 

Terminaalirakennukset ovat Helsingin Satama -liikelaitoksen hallinnassa ja sillä on oikeus päättää minkälaista myyntitoimintaa niissä sallitaan. Nykyisen linjauksen mukaan Helsingin Satama ei salli kuljetuspalvelujen myyntiä matkustajien oleskeluun ja liikkumiseen tarkoitetuissa sisätiloissa tai terminaalin ovilla. Mikäli osoittautuu tarvetta kuljetuspalveluiden myyntiin terminaalin sisällä, voidaan tapauksittain harkita käytettävissä olevien tilojen pohjalta erillisen myyntitilan vuokraamista tarkoitusta varten, jolloin myynti tapahtuu ko. tilasta.

 

Mitä tulee muutoin Pekka Oravan kanteluun, kaupungin näkemyksen mukaan kirjoituksen ei tulisi antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Kirje oikeuskanslerinvirastolle sekä pöytäkirjanote Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITTEET

Liite 1

Selvityspyyntö

 

Liite 2

Helsingin Sataman lausunto 23.9.2009

 

Apulaisoikeuskansleri pyytää (24.8.200) selvitystä Pekka Oravan 28.8.2009 päivätyn kirjoituksen johdosta koskien Helsingin Sataman menettelyä MaxiTaxien henkilöliikenteen järjestämisessä Helsingin satamissa. Kaupunkia pyydetään toimittamaan kirjoituksen sisältämän kantelun tutkimista varten tarpeellinen selvitys 19.10.2009 mennessä.

 

Kirjoituksessa katsotaan, että Helsingin Satama on perusteettomasti vaikeuttanut MaxiTaxien henkilökuljetusliiketoimintaa ja asiakaspalvelua estämällä MaxiTaxien tulot satamien laiturialueille.

 

./.                   Selvityspyyntö on liitteenä 1.

 

./.                   Selvityspyynnön johdosta on pyydetty lausunto Helsingin Satamalta. Lausunto liitteineen on liitteenä 2.

 

Kj toteaa, että vastaus on laadittu Helsingin Sataman lausunnon pohjalta.

 

 

 

 


4

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE RAKENNUSJÄTEPITOISEN MAAN KÄSITTELYYN VUOSAAREN URHEILUHALLIT OY:N TONTILLA SEKÄ HERMANNIN TONTIN 21019/1 MAAPERÄN PUHDISTAMISEEN

 

Khs 2009-1728

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02-11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, kiinteistövirastolle

 

600 000 euroa käytettäväksi Vuosaaren urheiluhallit Oy:n rakennusjätepitoisen maan käsittelyyn ja

 

160 000 euroa käytettäväksi Hermannin tontin 21019/1 pilaantuneen maaperän puhdistamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle (Katarina Kurenlahti), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

 

 

Kj toteaa, että määrärahat tulisi myöntää esityksen mukaisesti talousarvion alakohdalta 8 01 02-11. Ylitysoikeus tullaan esittämään Kvstolle myöhemmin, mikäli esirakentamisen määrärahat kokonaisuudessaan ovat ylittymässä.

 

Kiinteistövirasto toteaa kirjeessään 10.9.2009, että Vuosaaren urheilutalo Oy:n laajennuksen yhteydessä maasta löytyi yllättäen merkittäviä määriä maahan sekoittunutta rakennusjätettä, joka oli vietävä välittömästi käsiteltäväksi, jottei työmaan toiminta keskeytyisi. Työmaan seisominen olisi aiheuttanut erittäin suuria kustannuksia ja rakentamisen aikataulun viivästymisen. Tonttiosasto vastaa maanomistajana rakennusjätteestä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Vuosaaren urheiluhallit Oy saa osan kustannuksista takaisin hyvityksinä rakennusurakoitsijalta, koska osa kuljetuksista ja osa rakennusjätteen toimituksesta vastaanottopaikkaan sisältyi urakkaan.

 


Rakennusjätepitoisen maan käsittelyn kustannukset ovat noin
600 000 euroa. Kustannukset koostuvat ympäristöteknisestä valvonnasta (20 000 e), jätepitoisen maan ajosta vastaanottopaikalle
(160 000 e) sekä vastaanottomaksuista (420 000 e). Edellä esitetyt kustannukset ovat arvonlisäverottomia.

 

Hermannin tontin 21019/1 ottaminen käyttöön edellyttää maaperän puhdistamista. Kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa alueen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

 

Tontin puhdistamisen kustannukset ovat Ramboll Finland Oy:n kustannusarvion mukaan noin 300 000 euroa. Kaupunginhallitus on myöntänyt Hermannin alueen maaperän tutkimuksiin ja kunnostussuunnitteluun 12.6.2006 (39 §) 470 000 euroa ja 16.4.2008 (39 §) 500 000 euroa. Kyseisistä rahoista on jäljellä 140 000 euroa. Tänä vuonna tarvittaisiin siten 160 000 euron lisämääräraha Hermannin maaperän kunnostusta varten. Kaikki edellä esitetyt kustannukset ovat arvonlisäverottomia hintoja.

 

Kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi kiinteistövirastolle 760 000 euroa (alv. 0 %, talousarvion kohta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet) käytettäväksi Vuosaaren urheiluhallit Oy:n rakennusjätepitoisen maan käsittelyyn ja Hermannin pilaantuneen maaperän puhdistamiseen vuonna 2009.

 

Lisäksi kiinteistövirasto esittää kaupunginhallitukselle, että talousarvion kohdalle 8 01 02 11 (esirakentaminen, täytöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet) myönnettäisiin 760 000 euron ylitysoikeus.

 

 

 

 


5

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI -ALUEEN RAKENTAMISEEN

 

Khs 2009-1894

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 03 12 01, Kamppi-Töölönlahti alueen kadut,

 

3 910 000 euroa käytettäväksi Kamppi-Töölönlahti - alueen katurakentamiseen ja

 

alakohdalta 8 06 11, Kamppi-Töölönlahti – alueen puistot,

 

800 000 euroa käytettäväksi Kamppi-Töölönlahti – alueen puistojen rakentamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (Jarmo Ahonen, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

 

 

Kj toteaa, että määrärahat tulisi myöntää esityksen mukaisesti.

 

Rakennusvirasto toteaa kirjeessään 7.9.2009, että Kamppi - Töölönlahti -alueen katuihin on talousarvion kohdassa 8 03 12 vuodelle 2009 varattu 3,91 milj. euroa. Talousarvion ylitysoikeutta vuodelta 2008 on myönnetty 1,77 milj. euroa. Tämän vuoden toteutusohjelmaan sisältyvät Kampin liikennejärjestelytöiden ja raitiotielinjan rakentamiseen liittyvien katutöiden jatkaminen, Leppäsuon alueen katujen rakentamistöiden jatkaminen, Musiikkitalon ympäristön katualueiden suunnittelun sekä ns. satamaradan pyörätien suunnittelun ja rakentamisen aloittaminen.

 

Kamppi-Töölönlahti -alueen puistojen rakentamiseen on talousarvion kohdassa 8 06 11 vuodelle 2009 varattu 2,26 milj. euroa. Tämän vuoden puistojen toteutusohjelmaan sisältyvät Töölönlahden puistoalueiden suunnittelun jatkaminen ja Töölölahden puiston pohjoisosan väliaikainen toteuttaminen. Makasiinipuiston ja Töölönlahden rantavyöhykkeen kunnostus siirtyy myöhemmin toteutettavaksi.

 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuodelle 2009 viraston käyttöön Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 3,91 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 0,8 milj. euroa.

 

 

 

 


6

ILTAKOULUASIA: STRATEGIAOHJELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2010 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

 

Khs

 

Kaupunginhallitus päättänee merkitä informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

 

LIITE

Vuoden 2010 talousarvioehdotukseen sisältyvät virastojen ja liikelaitosten sitovat toiminnalliset tavoitteet

 

Kj toteaa, että Kvston päätöksessä (29.4.2009) kaupungin strategiaohjelmasta vuosiksi 2009–2012 todetaan, että strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2010 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2010–12 sekä muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä.

 

Vuoden 2010 talousarvioehdotukseen sisältyvät virastojen ja liikelaitosten sitovat toiminnalliset tavoitteet tulevat muodostamaan strategiaohjelman keskeisen seurantamittariston, jota raportoidaan talouden ja toiminnan neljännesvuosiraporteissa.

 

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan selostus sitovien toiminnallisten tavoitteiden merkityksestä strategiaohjelman toteuttamisessa.

 

 

 

 


7

ILTAKOULUASIA: UUSIEN KUNTAYHTYMIEN (HSL, HSY) AJANKOHTAISET ASIAT

 

Khs 2009-1021

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

Kj toteaa, että Kvsto päätti (10.12.2008) pääkaupunkiseudun vesihuollon yhdistämisestä ja joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä vastaavan kuntayhtymän perustamisesta. Helsingin seudun ympäristöpalvelut- ja Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymät (HSY,HSL) aloittavat toimintansa 1.1.2010. Kuntayhtymät on perustettu yhtymäkokouksissa 17.6.2009.

 

Kuntayhtymien viikolla 41 pidettävissä yhtymäkokouksissa hyväksytään niiden johtosäännöt ja muut organisaatioon liittyvät ratkaisut.

 

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan selostus uusien kuntayhtymien käynnistämisen tilanteesta.

 

 

 

 


1

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 ALUSTAVASTA KUVAUKSESTA

 

Khs 2007-2771

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustavasta kuvauksesta YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Yleistä

Uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustava kuvaus antaa selkeän käsityksen uudesta järjestelmästä. Muutosten pyrkimys edistää joukkoliikenteen käytettävyyttä sekä lisätä lippujen hinnoittelun tasapuolisuutta on kannatettava.

 

Uudistus merkitsee, että pidempien arvolipuilla tehtävien matkojen hinnat nousevat, mutta toisaalta matkustajilta perittävä hinta vastaa paremmin matkan tuotantokustannuksia. Hintaero nykyiseen on vähäinen, mikäli pitkällä matkalla ylitetään nykyisiä vyöhykerajoja. Pitkien arvolippumatkojen hinnoittelulla on vaikutusta myös kertalippujen hinnoitteluun.

 

Kertalippujen hintoja on nostettava, jotta matkakorttipohjainen matkustaminen joko kausi- tai arvolipulla olisi pääsääntöisesti houkuttelevampaa. Tehtyjen selvitysten mukaan kertalipun hinnan korottamisen ei pitäisi vaikuttaa voimakkaasti joukkoliikenteen suosioon, koska satunnaiskäyttäjien osuus on melko vähäinen. Kuitenkaan ei voida olla varmoja, mikä vaikutus korkeilla kertalippujen hinnoilla on joukkoliikenteen imagoon ja kysyntään.

 

Siirryttäessä taksa- ja lippujärjestelmään, jonka ominaisuuksiin kuuluu matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa ja pakollinen sisään- ja ulosleimaus, mahdollistetaan joustava painotusten muutos lippulajien kesken. Haluttaessa voidaan esimerkiksi kysyntää ohjata entistä enemmän arvolippuihin, jolloin matkustamisesta kertyisi matkakortin leimauksista paljon nykyistä enemmän suunnittelua tukevaa kysyntätietoa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa käytetyt lippujen hinnat johtaisivat käytännössä siihen, että joukkoliikenteen käyttö tulisi helsinkiläisille nykyistä kalliimmaksi. Taksa- ja lippujärjestelmä sekä lippujen hinnoittelu tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei helsinkiläisten joukkoliikenteen käyttö kallistu. Helsinki noudattaa joukkoliikennemyönteistä liikennepolitiikkaa, minkä tulee jatkossakin näkyä hyvän palvelutarjonnan lisäksi edullisina lippujen hintoina.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän tulee mahdollistaa, että kaupunki voi halutessaan ohjata lisää rahoitusta lippujen hintojen alennuksiin esimerkiksi sisäisiin kausilippuihin, vaikka muut kunnat eivät haluaisi alentaa omien sisäisten lippujensa hintoja.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän uudistuksessa on varmistettava riittävä lipputulokertymä.

 

Alueen laajuus

 

Ohjausryhmän suositus alueen laajuudeksi on hyvä. Uusien kuntien liittyessä taksa- ja lippujärjestelmään on niiden tuettava kuntalaisten matkustamista siinä määrin, että järjestelmässä jo olevien kuntien rahoitusosuus ei kasva.

 

Matkakorttitekniikan kehittyessä on arvioitava mahdollisuuksia sisällyttää yhteen fyysiseen matkakorttiin usean lippualueen lipputuotteita (esimerkiksi HSL-lippualue ja Matkahuollon liput).

 

Kausiliput    On myönteistä, että kausiliput säilyvät uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa pitkälti nykyisenkaltaisina. Nykyisin lähes 80 % Helsingin sisäisessä liikenteessä tehdyistä matkoista on kausilippumatkoja, joten suurimmalle osalle matkustajista joukkoliikenteen käyttötapaan tai joukkoliikenteen käyttökokemukseen ei tule muutosta. Alustavan selvityksen mukaan myös kausilippujen hinnoittelu pysyisi lähellä nykytasoa.

 

Teknisesti järjestelmän rakentamisessa on varauduttava siihen, että kausilippujen (ja kertalippujen) voimassaoloalueiden maantieteellisiä rajoja voidaan muuttaa. Edellytettäessä joukkoliikenteen tuotantokustannuksiin nähden entistä tasapuolisempaa asiakashinnoittelua on hinnoitteluvyöhykkeiden rajojakin voitava piirtää uudelleen. Esimerkiksi yksi maantieteellisesti laaja kunta on tarvittaessa voitava jakaa useaan maksuvyöhykkeeseen, tai monta pientä kuntaa on voitava liittää yhdeksi suureksi maksuvyöhykkeeksi.

 

On hyvä, että kaupunkien ja kuntien sisäiset kausiliput voidaan teknisestä näkökulmasta hinnoitella kuntakohtaisesti, vaikka useamman kaaren liput hinnoitellaankin yhtenäisesti. Helsingin kaupunki tukee silti tavoitetta, että myös kuntien sisäiset liput olisivat samanhintaisia.

 

Ohjausryhmän kirjaama tavoite, että kausi- ja kertalippukaarten sisäisiä välirajoja on mahdollisimman vähän, on järjestelmän selkeyden kannalta hyvä. Tavoite ei kuitenkaan saa olla määräävä siten, että joukkoliikenteen tuotantokustannusten ja kuntakohtaisten lipputulojen oikeudenmukainen jako kuntien kesken vaarantuisivat.

 

Vyöhykerajoista muodostuvat kaaret ja hinnoitteluperiaate ”yksi vyöhyke > kaksi kaarta > kolme kaarta > N kaarta” on erittäin selkeä ja helposti esitettävissä myös lippuautomaateilla.

 

Arvoliput      Edellisessä lausunnossaan 14.4.2008 kaupunki piti myönteisenä arvolippumatkojen hinnoittelua matkan pituuden mukaan. Osamatkojen linnuntie-etäisyyksien summana määräytyvä taksa on ohjausryhmän suositus ja vastaa Helsingin kaupungin arviota pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueelle sopivasta hinnoittelumekanismista. Nykyisin Helsingin sisäisen liikenteen nousuista 11 % tehdään matkakortin arvolipulla.

 

Ohjausryhmän esitys antaa jokaisesta matkaan kuuluvasta vaihdosta vaihtohyvitys parantaa merkittävästi hinnoittelun oikeudenmukaisuutta. Se poistaa suurimmassa osassa matkoista epäkohdan, jossa suoran yhteyden päässä kohteesta asuva saisi paremman palvelutason matkansa edullisemmin kuin yhtä etäällä asuva, mutta vaihdollista yhteyttä käyttävä matkustaja. Vaihtohyvitys ei tee järjestelmästä monimutkaisempaa, mutta antaa mahdollisuuden palvelun houkuttelevaan markkinointiin.

 

Alustavassa kuvauksessa esitetty arvolippujen hinnoittelumalli johtaa siihen, että yli 15 km pitkät matkat ovat pääsääntöisesti nykyistä halvempia ja lyhyemmät matkat kalliimpia. Hinnoittelumallia on tarkasteltava erillisessä jatkoselvityksessä tarkemmin, sillä pitkällä aikajänteellä tällainen hinnoittelu suosii pidempiä matkoja ja siten välillisesti maankäytön hajaantumista. Tämä olisi vastoin seudun maankäyttötavoitteita.

 

Koska matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on teknisesti nk. check in & check out -järjestelmä, on matkakortti näytettävä kortinlukijalle sekä ajoneuvoon noustessa että siitä poistuttaessa. Leimauskäytäntö, jossa leimaus edellytetään myös vaihdollisilla matkoilla jokaisen nousun ja poistumisen yhteydessä tekee käyttökokemuksesta yhdenmukaisen ja mahdollistaa osamatkojen linnuntie-etäisyyksien summan mukaisen hinnoittelumallin.

 

Muutos leimauskäytännössä koskisi ainakin alkuvaiheessa noin 15 %:a kaikista tehdyistä joukkoliikennematkoista. Sen tuoma käyttökokemuksen heikennys nykyiseen verrattuna on hyväksyttävä, sillä vastineeksi hinnoittelu matkustajien kesken on aiempaa tasapuolisempaa. Lisäksi edellä kuvatun teknisen järjestelmän käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden siirtyä jatkossa nykyistä enemmän arvopohjaiseen matkustamiseen, mikäli se nähdään lipunhinnan muodostumismekanismin tai tavoiteltujen lipputulojen kannalta perustelluksi.

 

Katevaraus on väärinkäytösten ehkäisemiseksi välttämätön ominaisuus matkan pituuden mukaan tapahtuvassa check-in check-out -hinnoittelussa. Linjakohtainen katevaraus saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta on perusteltu. Näin ylivoimaisesti suurimmalla osalla kaikista lähdöistä vältetään tarve pitää matkakortilla enemmän arvoa, kuin mikä on matkan minimimaksu. Koska katevaraus joka tapauksessa tarvitaan, voidaan selvityksessä esitetyt suuremmat katevaraukset tietyillä junalinjoilla ja osalla pitkän matkan bussilinjoista hyväksyä.

 

Jotta arvokortin käyttökokemus olisi yhtenäinen kaikissa liikennevälineissä, on sisään- ja ulosleimausta syytä edellyttää kaikissa liikennemuodoissa, vaikka joissakin tapauksissa se ei katevarauksen puolesta olisikaan välttämätöntä. Yksinkertainen sääntö on, että aina käytettäessä matkakortin arvoa matkakortti on näytettävä lukijalle niin ajoneuvoon noustessa kuin siitä poistuttaessakin.

 

Raportissa jää epäselväksi, miten suurempien ryhmien matkustaminen tapahtuu.

 

Kausi- ja arvolippumatkan yhdistelmä

 

Esitetty kausi- ja arvolippumatkan yhdistelmä on erittäin tervetullut ominaisuus, joka parantaisi kuntarajat ylittävien kausilippumatkojen houkuttelevuutta. Seuturajan ylittävät lyhyet matkat ovat olleet huomattavan kalliita suhteessa matkan pituuteen sen jälkeen, kun ns. vyöhykelisälippu poistettiin lippuvalikoimasta. Esitetyn mukaisessa mallissa arvolippuosuuden taksan määräytyminen päätepisteen ja vyöhykerajan välisen lyhyimmän etäisyyden mukaan on reilu nimenomaan matkustajan kannalta. Matkustajat hyötyvät erityisesti matkoista, jotka kulkevat kuntarajan ylityksen jälkeen pitkän matkaa kuntarajan tuntumassa rajan suuntaisesti.

 

Myös liikenteen tilaajan etu turvataan, kun vyöhykerajan ylittävältä osuudelta veloitetaan aina vähintään arvolipun aloitusmaksu. Vaihdollisissa yhteyksissä vaihdon jälkeiset kilometrit lasketaan yhteen, kuten tavallisessakin arvolippumatkassa. Näin turvataan lipputulojen kokonaismäärä ja tarjotaan matkustajille selvä parannus nykyjärjestelmään verrattuna.

 

Tariffeja asetettaessa on tärkeää selvittää huolella aloitusmaksun oikea suuruus ja siihen sisältyvien maksuttomien kilometrien sopiva määrä ottaen huomioon niin tavalliset arvolippumatkustajat kuin yhdistelmälippujenkin käyttäjät.

 

Kertaliput     Kertalippujen hinnoittelumekanismi vastaa kausilippujen vyöhykehinnoittelumekanismia. Tämä on selkeä käytäntö ja tukee mahdollisimman yhtenäistä käyttökokemusta.

 

Lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa kertalipun hintaan suhteessa kausilipun hintaan on esitetty merkittävää korotusta. Pitkänkin kunnan sisäisen matkan pitäisi olla pääsääntöisesti edullisempi arvolipulla maksettaessa. Joissakin tapauksissa kallis kertalippu olisi silti matkustajalle edullisempi vaihtoehto. Kalliin kertalipun riskinä on, että se voi vaikuttaa kielteisesti joukkoliikenteen imagoon. Korkea kertalipun perushinta voi myös hankaloittaa erilaisten kerta- ja vuorokausilippujen hinnoittelua. Toisaalta voi olla hyväkin suosia kertalipun ostajia päätymään esimerkiksi vyöhykekohtaiseen vuorokausilippuun.

 

Kerta- ja arvolippujen käyttäminen ryhmämatkoilla on ongelma. Raportista ei selviä, miten suuret ryhmät maksavat matkansa, onko matkan maksaminen mahdollista yhdellä matkakortilla, ja miten katevarauksen kanssa menetellään ryhmämatkoilla. Ryhmämatkan maksamiseen liittyvät ongelmat tulee ratkaista jatkossa.

 

Kertalippujen kaltaisia lippuja ovat myös etäluettavalle kertakortille myytävät lipputuotteet sekä myöhemmin esimerkiksi matkapuhelimeen ladattavat etälukuominaisuutta (NFC, Near Field Communication) hyödyntävät lipputuotteet.

 

Pelkästään aikaan perustuva kertalippu olisi ongelmallinen eikä sellaista pidä ottaa lippuvalikoimaan. Tilanteeseen, jossa nopeilla junalinjoilla pääsisi kulkemaan samassa ajassa ja samalla kustannuksella moninkertaisen matkan ruuhkassa kulkeviin busseihin verrattuna ei pidä mennä. Lisäksi liikennehäiriötilanteissa matka-aika saattaa joskus venyä, jolloin kertalippu voisi vanhentua kesken matkan ja aiheuttaisi tarpeettomia lisäongelmia.

 

Jatkossa on tehtävä huolellinen esitys sopivista hinnoittelufunktioista eri lipputuotteille. Kertalippujen hinnoittelun on oltava tariffipoliittisesti perusteltua ja linjassa matkan pituuteen perustuvien arvolippujen ja vyöhykeperusteisten kausilippujen hinnoittelun kanssa.

 

Asiakasryhmät

 

Lastenlippuun oikeuttavan ikärajan nosto yhdellä ikävuodella siten, että se kattaa 7–17-vuotiaat matkustajat on hyvä muutos. Toistaiseksi 17-vuotiaat matkustajat maksavat täysi-ikäisen matkustajan hinnan, vaikka eivät ole vielä juridisesti täysi-ikäisiä.

 

Aikadifferointiin on syytä varautua ja nykykäytäntö koululaislippujen hinnoittelun suhteen on voitava säilyttää.

 

Aikadifferointi antaa yleensäkin mahdollisuuksia ohjata kysyntää kokonaistaloudellisesti edullisesti niihin aikoihin, jolloin joukkoliikenteen kysyntä on ruuhka-aikoja alhaisempi. Aikadifferointi on kannatettava asia, mutta jatkovalmistelussa tulee tarkemmin selvittää sen tarkoituksenmukaisia toteutusmahdollisuuksia.

 

Alennusryhmäkäytäntöjä on syytä yksinkertaistaa sekä rajata alennusryhmät selkeästi. Alennusryhmiä ei pidä merkittävästi laajentaa nuoriso- tai seniorilipun käyttöönotolla.

 

Alennuskäytäntöjä valmisteltaessa tulisi ottaa lähtökohdaksi, että jatkossakin opiskelija-alennus perustuu opiskelijastatukseen. Opiskelija-alennusta ei tule korvata ikäperusteisella alennuksella. Opiskelija-alennuksen taso tulee säilyttää 50 prosentissa kausilipun hinnasta ja alennuksen on kuuluttava myös vaihto-opiskelijoille. Lisäksi on selvitettävä ulkopaikkakuntalaisten pääkaupunkiseudulla opiskelevien (ja asuvien) opiskelijoiden oikeutta opiskelija-alennukseen opiskelupaikkakunnallaan.

 

Kansaneläkettä saavien lisäksi myös muut pienituloiset eläkeläiset tulisi ottaa samansuuruisen alennuksen piiriin.

 

Uuden järjestelmän tulee mahdollistaa nuorisolippu, mutta päätös nuorisolipun käyttöönotosta edellyttää lisäselvityksiä ja arviota nuorisolipulla saavutettavista vaikutuksista suhteessa siihen, että vastaava lipputuki käytettäisiin joukkoliikenteen tukemiseen muuten. Nuorisolipun vaikutuksista tulisikin tehdä hintajoustotarkasteluja sekä kansainvälisiä kokemuksia käsittelevä selvitys.


 

Järjestelmän ominaisuuksia ja vaikutuksia

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on näennäisesti oikeudenmukainen matkustajien kesken. Pitkät matkat maksavat enemmän kuin lyhyet. Kunnan sisäisessä liikenteessä arvolippujen hinta on alustavan kuvauksen mukaisella hinnoittelulla nykyhintoja kalliimpi kaikilla yli 6 km mittaisilla matkoilla. Seutuliikenteessä vastaava raja on 21 km kohdalla. Kolmen vyöhykkeen lipuissa uudet arvoliput olisivat kalliimpia kaikilla 38 km ylittävillä matkoilla.

 

Jotkut matkustajista saattavat kokea, että matkan hinta on liian korkea pitkillä kunnan sisäisillä matkoilla. Hintafunktiota muokkaamalla on mahdollista muokata hinnoittelua siten, että hinta vastaa karkeasti nykyistä sisäisen ja seutulipun hinnoittelua, tai tukee esimerkiksi aluekeskuksissa asiointia.

 

HKL-liikelaitoksen tekemien selvitysten (HKL D: 2/2008, HKL B: 2/2008) ja Helsingin joukkoliikenteen tariffipolitiikan mukaan lippulajien hintasuhteita on joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että kertalippujen hintaa nostetaan suhteessa arvo- ja kausilippujen hintoihin. Toisaalta arvolippujen hintaa on syytä laskea suhteessa vähintään yhtä paljon kuin kausilippujen hintaa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän luonnoksessa nämä ehdot toteutuvat osittain, mutta esitykseen sisältyy myös sellaisia ratkaisuja, jotka tulee jatkossa oikaista. Tärkein tällainen huonosti perusteltavissa oleva ratkaisu on arvolipun hinnan kallistuminen Helsingin sisäisillä matkoilla. Jatkovalmistelu on tehtävä niin, että arvolipulla matkustaminen suhteessa kertalipulla matkustamiseen tulee vähintään keskimäärin nykyistä edullisemmaksi, ja että arvolipun käyttö suhteessa kausilipun käyttöön ei ainakaan kallistu.

 

Arvolipun aloitusmaksun on syytä olla nykyistä arvolippuhintaa alhaisempi, jotta lyhyitä matkoja tekevät kokevat uudistuksen palvelevan heitä. Jotta lipputulo turvataan, voidaan vastaavasti kilometritaksaa nostaa, tai aloitusmaksuun sisältyvien maksuttomien kilometrien määrää vähentää. Lyhyisiin matkoihin kannustaminen on tärkeää myös yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta sillä pitkällä aikajänteellä se ohjaa tiiviiseen maankäyttöön.

 

Jatkovalmistelussa on tärkeää, että lyhyet arvolippumatkat tehdään alustavassa kuvauksessa esitettyä edullisemmiksi.

 

Yksi hinnoitteluun liittyvä kokonaisvaihtoehto on laskea aloitusmaksu 1,50 euroon, nostaa kilometritaksa 0,12 senttiin ja sisällyttää aloitusmaksuun kahdeksan maksutonta kilometriä, jolloin matkan rajapituus saadaan nykylippuihin verrattuna nostettua noin yhdeksään kilometriin. Vastaavasti seutuliikenteessä raja olisi 23 km ja kolmen vyöhykkeen matkoilla 39 km. Nostamalla kilometritariffi 16 senttiin ovat vastaavat luvut 9, 20 ja 31 kilometriä.

 

Toinen mahdollinen kokonaisvaihtoehto on sisällyttää aloitusmaksuun jopa 10 maksutonta kilometriä ja pitää aloitusmaksu esitetyssä 1,65 eurossa sekä nostaa kilometritaksa 18 senttiin. Silloin edellä kuvatut kilometriluvut, joita pidemmillä matkoilla esitetty arvolippujen hinnoittelu olisi nykyistä kalliimpaa, olisivat 10 km (1 vyöhyke), 19,5 km (seutulippu) ja 30 km (3 vyöhykettä).

 

Hyvin pitkillä matkoilla matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on väistämättä korkeampi kuin nykyinen vyöhykkeen sisäinen tasataksa. Samoin joillakin kunnan sisäisillä matkoilla arvolipulla tehtävän matkan hinta nousee lähelle nykyistä seututaksaa. Tämä johtuu siitä, että nykyisessä taksajärjestelmässä lyhyitä matkoja tekevät subventoivat pitkiä matkoja tekevien matkustamista. Koska pitkien matkojen tuotantokustannukset ovat lyhyiden matkojen tuotantokustannuksia suuremmat, on uusi matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa nykyistä oikeudenmukaisempi.

 

Tarkempaa hinnoittelumallia rakennettaessa on valittava, minkä tyyppisiä matkoja hinnoittelulla halutaan suosia.

 

Taksa- ja lippujärjestelmä kannattaa rakentaa matkakorttipohjaisia lipputuotteita suosivaksi. Uutta teknistä järjestelmää hankittaessa on korostettava mahdollisuutta ladata matkakortille uutta kautta tai arvoa myös internetissä. Matkustajille on tarjottava mahdollisuus tarkkailla omaa matkustushistoriaansa sekä kortin maksu- ja lataustapahtumia. Matkakortti on tuotteena voitava sisällyttää myös muihin alustoihin kuin varsinaiseen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen viralliseen korttiin. Vaihtoehtoisia alustoja ovat esimerkiksi NFC- (etäluku) matkapuhelimet tai muut matka- tai maksukortit.

 

Lopuksi        Kokonaisuutena tehty uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustava kuvaus on melko perusteellinen. Työ antaa pohjan hinnoittelumallien, matkakortin ja myyntiautomaattien käyttölogiikan sekä muiden tarvittavien jatkoselvityksen tekemiselle. Jatkoselvityksiä on silti välttämätöntä tehdä, ennen kuin uuden taksa- ja lippujärjestelmän raamit voidaan lopullisesti päättää.

 

Jatkoselvitystarpeita ovat mm.:

-                                       Bussiliikenteen kuljettajalipunmyynnistä luopumisen ja bussiliikenteessä avorahastukseen siirtymisen esiselvitys sekä vaikutukset taksa- ja lippujärjestelmään

-                                       Hinnoittelu kausiliput vs. arvoliput vs. kertaliput ja päiväliput

-                                       Hinnoittelu arvoliput vs. nykyiset arvoliput sekä lyhyet matkat vs. pitkät matkat

-                                       Ryhmämatkojen maksaminen

-                                       Kertalippujen hintojen korotuksen vaikutus joukkoliikenteen imagoon; hyödyt ja haitat.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ote YTV:n hallituksen pöytäkirjasta 12.6.2009

 

Liite 2

Taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

 

Liite 3

Hankkeen esittelykuvat

 

Tiivistelmä                         Pääkaupunkiseudun matkakorttijärjestelmän uusimisen yhteydessä uudistetaan pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmä. Uudesta taksa- ja lippujärjestelmästä on valmistunut alustava kuvaus, joka perustuu YTV:n 2008 tekemille periaatelinjauksille. Tavoitteena on saada laajenevan pääkaupunkiseudun tarpeisiin soveltuva, hyvin toimiva ja asiakkaan kannalta oikeudenmukainen ja selkeä järjestelmä. Käytössä olisi vyöhykkeisiin perustuva kausilippu, matkan linnuntiepituuteen perustuva arvolippu sekä kausilippuvyöhykkeisiin perustuva kertalippu. Aikuis- ja lapsilippujen ohella on tarkasteltu nuoriso- ja seniorilipun kustannusvaikutuksia, mutta ei ehdotettu muutoksia nykykäytäntöön. Raporttiin sisältyvät raportin laadintatyön ohjausryhmän käsitykset suositeltavista vaihtoehdoista järjestelmän pääperiaatteiksi.

 

Alustavan kuvauksen linjaukset ovat pääosin kannatettavia. Helsingin kaupungin keskeiset huomiot lausunnossa liittyvät lipputuotteiden hinnoitteluun ja lippulajien hintasuhteisiin kuntien rahoituksen ja lipputulojen jaon sekä asiakkaiden kannalta. Alennusryhmien merkittävä laajentaminen ei ole perusteltua. Jatkoselvitystarpeita on hinnoitteluun ja bussiliikenteen kuljettajarahastuksesta luopumiseen liittyen. Alustava kuvaus antaa hyvän pohjan jatkoselvittelyille.

 

Ryj toteaa, että pääkaupunkiseudun matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. Hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän sekä reaaliaikaisen matkustajainformaatio- ja viestintäjärjestelmän suunnittelemisen ja toteuttamisen. Matkakorttijärjestelmän uusimisen yhteydessä uusitaan seudun taksa- ja lippujärjestelmä, josta nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse.

 

YTV:n hallitus päätti 13.6.2008 jäsenkuntien ja sidosryhmien lausunnot saatuaan taksa- ja lippujärjestelmän periaatteista. Päätöksen mukaan hankkeessa varaudutaan toteuttamaan seudun lippujärjestelmää seuraavin periaattein:

 

-                                       pääkaupunkiseudun matkalippujärjestelmä voi ulottua Helsingin seudun työssäkäyntialueelle noin 80 kilometrin säteelle

-                                       kausiliput voidaan toteuttaa nykytyyppisiin vyöhykkeisiin perustuen

-                                       arvoliput voidaan toteuttaa matkan pituuteen perustuen

-                                       kertaliput voidaan toteuttaa vyöhykkeisiin, matkan pituuteen tai aikaan perustuen

-                                       järjestelmän tulee tuottaa kuntalaisuuteen perustuvia tietoja matkustamisesta joukkoliikenteen kustannusjakoa varten.

 

Nyt lausunnolla oleva pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus tarkentaa edellä mainittujen periaatteiden pohjalta järjestelmän ominaisuuksia vyöhykkeiden, lippulajien, asiakasryhmien sekä hinnoittelun yleisten periaatteiden osalta. Selvityksessä esitetään vaihtoehtoisia toteuttamistapoja sekä työryhmän suositukset. YTV:n hallitus päättää lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2009 vuonna 2014 käyttöön otettavasta taksa- ja lippujärjestelmästä.

 

Ryj toteaa, että selvitys antaa hyvän pohjan jatkotyölle ja esitetyt suositukset ovat pääosin kannatettavia. Alennuskäytäntöjä on tarpeen vielä selvittää. Jatkoselvittelyissä on myös kiinnitettävä huomiota lipputuotteiden hinnoittelun ja lippulajien hintasuhteiden määrittelyyn siten, että kuntien rahoitusosuudet ja lipputulojen jako voidaan tehdä oikeudenmukaisesti sekä asiakkaiden tasapuolisen kohtelun kannalta hyväksyttävästi.

 

YTV pyytää (17.6.2009) lausuntoa pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän alustavan kuvauksen suosituksista 30.9.2009 mennessä.

 

./.                   Ote YTV:n hallituksen pöytäkirjasta 12.6.2009 sekä taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus ovat liitteinä 1 ja 2. Hankkeen esittelykuvat ovat liitteenä 3.

 

Raportti ja esittelykuvat ovat luettavissa myös YTV:n internetsivuilla osoitteessa www.ytv.fi/liikenne/tlj2014.

 

Ryj toteaa, että YTV on myöntänyt lisäaikaa 20.10.2009 saakka.

 

HKL -liikelaitoksen johtokunta toteaa (16.9.2009) seuraavaa:

Yleistä          Uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustava kuvaus vuodelle 2014 muodostaa varsin selkeän kokonaisuuden uudesta järjestelmästä. Lippualueen maantieteellinen laajeneminen sekä esitetty siirtyminen arvolippujen osalta matkan pituuden mukaan määräytyvään hinnoitteluun ovat merkittävimpiä muutoksia nykyiseen taksa- ja lippujärjestelmään verrattuna. Muutosten pyrkimys on selkeä: edistää joukkoliikenteen käytettävyyttä sekä lisätä lippujen hinnoittelun tasapuolisuutta.

 

Uudistuksella on myös varjopuolia. Vaikuttaa siltä, että pidempien arvolipuilla tehtävien matkojen hinnat nousevat väistämättä nykyistä kalliimmiksi. Toisaalta silloin matkustajilta perittävä hinta vastaa paremmin matkan tuotantokustannuksia. Lisäksi hintaero nykyiseen on vähäinen, mikäli pitkällä matkalla ylitetään nykyisiä vyöhykerajoja. Pitkien arvolippumatkojen hinnoittelulla on vaikutusta myös kertalippujen hinnoitteluun.

 

Kertalippujen hintoja on myös nostettava, jotta matkakorttipohjainen matkustaminen, joko kausi- tai arvolipulla, olisi pääsääntöisesti houkuttelevampaa. Tehtyjen selvitysten mukaan kertalipun hinnan korottamisen ei pitäisi vaikuttaa voimakkaasti joukkoliikenteen suosioon, koska satunnaiskäyttäjien osuus on melko vähäinen. Kuitenkaan ei voida olla varmoja, mikä vaikutus korkeilla kertalippujen hinnoilla on joukkoliikenteen imagoon ja kysyntään.

 

Siirryttäessä taksa- ja lippujärjestelmään, jonka ominaisuuksiin kuuluu matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa ja pakollinen sisään- ja ulosleimaus, mahdollistetaan samalla joustava painotusten muutos eri lippulajien kesken. Haluttaessa voidaan esimerkiksi kysyntää ohjata entistä enemmän arvolippuihin, jolloin matkustamisesta kertyisi matkakortin leimauksista paljon nykyistä enemmän suunnittelua tukevaa kysyntätietoa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa käytetyt lippujen hinnat johtaisivat käytännössä siihen, että joukkoliikenteen käyttö tulisi helsinkiläisille nykyistä kalliimmaksi. HKL-liikelaitoksen johtokunta katsoo, että taksa- ja lippujärjestelmä sekä lippujen hinnoittelu tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei helsinkiläisten joukkoliikenteen käyttö kallistu. Lähtökohtana tulee olla, että Helsinki myös jatkossa noudattaa joukkoliikennemyönteistä liikennepolitiikkaa, mikä tarkoittaa hyvän palvelutarjonnan lisäksi edullisia lippujen hintoja. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee myös mahdollistaa, että Helsinki voi halutessaan ohjata lisää rahoitusta lippujen hintojen alennuksiin esimerkiksi Helsingin sisäisiin kausilippuihin, vaikka muut kunnat eivät haluaisi alentaa omien sisäisten lippujensa hintoja.

 

Alustavan kuvauksen raportti on jaettu lukuihin, joiden lopussa oleviin sinisiin laatikoihin on kirjattu työn ohjausryhmän selkeät suositukset kyseisten lukujen sisältöjä koskien. Tämä lausunto seuraa selvitystyön rakennetta ja ottaa kantaa ohjausryhmän esittämiin suosituksiin.

 

Alueen laajuus

 

Ohjausryhmän suositus alueen laajuudeksi tukee HKL-liikelaitoksen johtokunnan näkemystä. Pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmää varaudutaan laajentamaan siten, että se kattaa Uudenmaan (lukuun ottamatta Hankoa) ja Itä-Uudenmaan maakunnat sekä Riihimäen seutukunnan. Laajeneminen tapahtunee vaiheittain vuoden 2010 alussa aloittavan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johdolla.

Uusien kuntien liittyessä Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmään tulee niiden tukea kuntalaisten matkustamista siinä määrin, että järjestelmässä jo olevien kuntien rahoitusosuus ei kasva.

 

Matkakorttitekniikan kehittyessä on arvioitava lisäksi mahdollisuuksia sisällyttää yhteen fyysiseen matkakorttiin usean lippualueen lipputuotteita (esimerkiksi HSL-lippualue ja Matkahuollon liput).

 

Kausiliput    On myönteistä, että kausiliput säilyvät uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa pitkälti nykyisenkaltaisina. Kausilippujen leimauskäytäntöön ei ole esitetty muutoksia ja lippujen kelpoisuusalueet noudattavat kuntarajoja. Nykyisin lähes 80 % kaikista Helsingin sisäisessä liikenteessä tehdyistä matkoista on kausilippumatkoja, joten suurimmalle osalle matkustajista joukkoliikenteen käyttötapaan tai joukkoliikenteen käyttökokemukseen ei tule muutosta. Alustavan selvityksen mukaan myös kausilippujen hinnoittelu pysyisi lähellä nykytasoa.

 

Teknisesti järjestelmän rakentamisessa on varauduttava siihen, että kausilippujen (ja kertalippujen) voimassaoloalueiden maantieteellisiä rajoja voidaan muuttaa. Edellytettäessä joukkoliikenteen tuotantokustannuksiin nähden entistä tasapuolisempaa asiakashinnoittelua, on hinnoitteluvyöhykkeiden rajojakin voitava piirtää uudelleen. Esimerkiksi yksi maantieteellisesti laaja kunta on tarvittaessa voitava jakaa useaan maksuvyöhykkeeseen, tai monta pientä kuntaa on voitava liittää yhdeksi suureksi maksuvyöhykkeeksi.

 

On hyvä, että kaupunkien ja kuntien sisäiset kausiliput voidaan teknisestä näkökulmasta hinnoitella kuntakohtaisesti, vaikka useamman kaaren liput hinnoitellaankin yhtenäisesti. HKL-liikelaitoksen johtokunta tukee silti tavoitetta, että myös kuntien sisäiset liput olisivat samanhintaisia.

 

Ohjausryhmän kirjaama tavoite, että kausi- ja kertalippukaarten sisäisiä välirajoja on mahdollisimman vähän, on järjestelmän selkeyden kannalta hyvä. Tavoite ei kuitenkaan saa olla määräävä siten, että joukkoliikenteen tuotantokustannusten ja kuntakohtaisten lipputulojen oikeudenmukainen jako kuntien kesken vaarantuisivat.

 

Vyöhykerajoista muodostuvat kaaret ja hinnoitteluperiaate ”yksi vyöhyke > kaksi kaarta > kolme kaarta > N kaarta” on erittäin selkeä ja helposti esitettävissä myös lippuautomaateilla.

 

Arvoliput      Selkein muutos taksa- ja lippujärjestelmän hinnoitteluun liittyy arvolipuilla matkustamiseen. Nykyisin Helsingin sisäisen liikenteen nousuista 11 % tehdään matkakortin arvolipulla.

 

Edellisessä lausunnossaan koskien uutta taksa- ja lippujärjestelmää (JLK 26.2.2008, Halke 2007 - 2771 / 666, 8.1.2008), HKL-liikelaitoksen johtokunta piti myönteisenä arvolippumatkojen hinnoittelua matkan pituuden mukaan. Nyt tehdyssä selvityksessä on tarkennettu, miten arvolippumatkustamisen hinnoittelu rakentuisi ja millainen olisi matkustajien käyttökokemus.

 

Arvolippumatkojen hinnoitteluvaihtoehtoja on karkeasti kolme: ajettujen todellisten kilometrien mukaan, matkan alku- ja loppupisteiden välisten linnuntie-etäisyyksien mukaan, tai osamatkojen linnuntie-etäisyyksien summana määräytyvä taksa. Viime mainittu on työn ohjausryhmän suositus ja vastaa HKL-liikelaitoksen arviota pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueelle sopivasta hinnoittelumekanismista.

 

Ohjausryhmän esitys antaa jokaisesta matkaan kuuluvasta vaihdosta vaihtohyvitys (esimerkiksi ensimmäinen vaihdon jälkeinen kilometrin on maksuton) parantaa merkittävästi hinnoittelun oikeudenmukaisuutta ja poistaa suurimmassa osassa matkoista epäkohdan, jossa suoran yhteyden päässä kohteesta asuva saisi paremman palvelutason matkansa vieläpä edullisemmin, kuin yhtä etäällä asuva, mutta vaihdollista yhteyttä käyttävä matkustaja. Vaihtohyvitys ei tee järjestelmästä monimutkaisempaa, mutta antaa mahdollisuuden palvelun houkuttelevaan markkinointiin.

 

Alustavassa kuvauksessa esitetty arvolippujen hinnoittelumalli johtaa siihen, että yli 15 km pitkät matkat ovat pääsääntöisesti nykyistä halvempia ja vastaavasti sitä lyhyemmät matkat ovat kalliimpia. Hinnoittelumallia on tarkasteltava erillisessä jatkoselvityksessä tarkemmin, sillä pitkällä aikajänteellä tällainen hinnoittelu toisaalta myös suosii pidempiä matkoja ja siten välillisesti maankäytön hajaantumista. HKL-liikelaitoksen johtokunta viittaa tässä myös lausunnon lopussa tehtyihin arvioihin hinnoittelun vaikutuksista.

 

Koska matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on teknisesti nk. check in & check out -järjestelmä, on matkakortti näytettävä kortinlukijalle sekä ajoneuvoon noustessa että siitä poistuttaessa. Leimauskäytäntö, jossa leimaus edellytetään myös vaihdollisilla matkoilla jokaisen nousun ja poistumisen yhteydessä tekee käyttökokemuksesta yhdenmukaisen ja mahdollistaa osamatkojen linnuntie-etäisyyksien summan mukaisen hinnoittelumallin.

 

Muutos leimauskäytännössä koskisi ainakin alkuvaiheessa noin 15 %:a kaikista tehdyistä joukkoliikennematkoista. Sen tuoma käyttökokemuksen heikennys nykyiseen verrattuna on hyväksyttävä, sillä vastineeksi hinnoittelu matkustajien kesken on aiempaa tasapuolisempaa. Lisäksi edellä kuvatun teknisen järjestelmän käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden siirtyä jatkossa nykyistä enemmän arvopohjaiseen matkustamiseen, mikäli se nähdään lipunhinnan muodostumismekanismin tai tavoiteltujen lipputulojen kannalta perustelluksi ratkaisuksi.

 

Katevaraus on väärinkäytösten ehkäisemiseksi välttämätön ominaisuus matkan pituuden mukaan tapahtuvassa check-in check-out -hinnoittelussa. Linjakohtainen katevaraus saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta on perusteltu. Näin ylivoimaisesti suurimmalla osalla kaikista lähdöistä vältetään tarve pitää matkakortilla enemmän arvoa, kuin mikä on matkan minimaksu. Koska katevaraus joka tapauksessa tarvitaan, voidaan selvityksessä esitetyt suuremmat katevaraukset tietyillä junalinjoilla ja osalla pitkän matkan bussilinjoista hyväksyä.

 

Jotta arvokortin käyttökokemus olisi yhtenäinen kaikissa liikennevälineissä, on sisään- ja ulosleimausta syytä edellyttää kaikissa liikennemuodoissa, vaikka joissakin tapauksissa se ei katevarauksen puolesta olisikaan välttämätöntä. Yksinkertainen sääntö on, että aina käytettäessä matkakortin arvoa matkakortti on näytettävä lukijalle niin ajoneuvoon noustessa kuin siitä poistuttaessakin.

 

Raportissa jää epäselväksi, miten suurempien ryhmien matkustaminen tapahtuu.

 

Kausi- ja arvolippumatkan yhdistelmä

 

Esitetty kausi- ja arvolippumatkan yhdistelmä on erittäin tervetullut ominaisuus, joka parantaisi kuntarajat ylittävien kausilippumatkojen houkuttelevuutta. Seuturajan ylittävät lyhyet matkat ovat olleet huomattavan kalliita suhteessa matkan pituuteen sen jälkeen, kun ns. vyöhykelisälippu poistettiin lippuvalikoimasta. Esitetyn mukaisessa mallissa arvolippuosuuden taksan määräytyminen päätepisteen ja vyöhykerajan välisen lyhyimmän etäisyyden mukaan on reilu nimenomaan matkustajan kannalta. Matkustajat hyötyvät erityisesti matkoista, jotka kulkevat kuntarajan ylityksen jälkeen pitkän matkaa kuntarajan tuntumassa rajan suuntaisesti.

 

Silti myös liikenteen tilaajan etu turvataan, kun vyöhykerajan ylittävältä osuudelta veloitetaan aina vähintään arvolipun aloitusmaksu (oikeuttaa alustavassa kuvauksessa matkustamaan 6 km päähän kuntarajasta). Vaihdollisissa yhteyksissä vaihdon jälkeiset kilometrit lasketaan yhteen, kuten tavallisessakin arvolippumatkassa. Näin turvataan lipputulojen kokonaismäärä ja tarjotaan matkustajille selvä parannus nykyjärjestelmään verrattuna.

 

Tariffeja asetettaessa on tärkeää selvittää huolella aloitusmaksun oikea suuruus ja siihen sisältyvien maksuttomien kilometrien sopiva määrä ottaen huomioon niin tavalliset arvolippumatkustajat kuin yhdistelmälippujenkin käyttäjät.

 

Kertaliput     Kertalippujen hinnoittelumekanismi vastaa kausilippujen vyöhykehinnoittelumekanismia. Tämä on selkeä käytäntö ja tukee mahdollisimman yhtenäistä käyttökokemusta.

 

Lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa kertalipun hintaan suhteessa kausilipun hintaan on esitetty merkittävää korotusta. Tämä siksi, että pitkänkin kunnan sisäisen matkan pitäisi olla pääsääntöisesti edullisempi arvolipulla maksettaessa. Joissakin tapauksissa kallis kertalippu olisi silti matkustajalle edullisempi vaihtoehto. Kalliin kertalipun riskinä on, että se voi vaikuttaa kielteisesti joukkoliikenteen imagoon. Korkea kertalipun perushinta voi myös hankaloittaa erilaisten kerta- ja vuorokausilippujen hinnoittelua. Toisaalta voi olla hyväkin suosia kertalipun ostajia päätymään esimerkiksi vyöhykekohtaiseen vuorokausilippuun.

 

Kerta- ja arvolippujen käyttäminen ryhmämatkoilla on ongelma. Raportista ei selviä, miten suuremmat ryhmät maksavat matkansa, onko matkan maksaminen mahdollista yhdellä matkakortilla, ja miten katevarauksen kanssa menetellään ryhmämatkoilla. Ryhmämatkan maksamiseen liittyvät ongelmat tulee ratkaista jatkossa.

 

Kertalippujen kaltaisia lippuja ovat myös etäluettavalle kertakortille myytävät lipputuotteet sekä myöhemmin esimerkiksi matkapuhelimeen ladattavat etälukuominaisuutta (NFC, Near Field Communication) hyödyntävät lipputuotteet.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta katsoo kehittämisehdotuksessakin esitetyn mukaisesti, että pelkästään aikaan perustuva kertalippu olisi ongelmallinen eikä sellaista pidä ottaa lippuvalikoimaan. Tilanteeseen, jossa nopeilla junalinjoilla pääsisi kulkemaan samassa ajassa ja samalla kustannuksella moninkertaisen matkan ruuhkassa kulkeviin busseihin verrattuna ei pidä mennä. Lisäksi liikennehäiriötilanteissa matka-aika saattaa joskus venyä, jolloin kertalippu voisi vanhentua kesken matkan ja aiheuttaisi tarpeettomia lisäongelmia.

 

Kuten tässä lausunnossa on jo aiemmin todettu, jatkossa on tehtävä huolellinen esitys sopivista hinnoittelufunktioista eri lipputuotteille. Kertalippujen hinnoittelun on oltava tariffipoliittisesti perusteltua ja linjassa matkan pituuteen perustuvien arvolippujen ja vyöhykeperusteisten kausilippujen hinnoittelun kanssa.

 

Asiakasryhmät

 

Uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustavassa kuvauksessa esitetään, että lastenlippuun oikeuttavaa ikärajaa nostetaan yhdellä ikävuodella siten, että se kattaa 7–17-vuotiaat matkustajat. Tämä on hyvä muutos, sillä toistaiseksi 17-vuotiaat matkustajat ovat maksaneet täysi-ikäisen matkustajan hinnan, vaikka eivät ole vielä juridisesti täysi-ikäisiä ja siten oikeutettuja tekemään itsenäisiä päätöksiä.

 

Ohjausryhmä on linjannut, että aikadifferoinnin on oltava teknisesti mahdollista. Ohjausryhmä esittää, että nykytyyppinen aikadifferointiin perustuva koululaislippu toteutetaan myös uudessa järjestelmässä. HKL-liikelaitoksen johtokunnan näkemyksen mukaan aikadifferointiin on syytä varautua ja nykykäytäntö koululaislippujen hinnoittelun suhteen on voitava säilyttää.

 

Aikadifferointi antaa yleensäkin mahdollisuuksia ohjata kysyntää kokonaistaloudellisesti edullisesti niihin aikoihin, jolloin joukkoliikenteen kysyntä on ruuhka-aikoja alhaisempi. Aikadifferointi on lähtökohtaisesti kannatettava asia, mutta jatkovalmistelussa tulee tarkemmin selvittää sen tarkoituksenmukaisia toteutusmahdollisuuksia.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta katsoo, että tariffipolitiikan ensisijaisena tavoitteena on oltava lipunhintojen yleinen alentaminen kaikissa asiakasryhmissä. Tämän vuoksi alennusryhmät on syytä rajata selkeästi. Alennusryhmiä ei pidä merkittävästi laajentaa nuoriso- tai seniorilipun käyttöönotolla. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on lippujen reaalihintojen puolittaminen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.

 

Alennuskäytäntöjä valmisteltaessa tulisi ottaa lähtökohdaksi se, että jatkossakin opiskelija-alennus perustuu opiskelijastatukseen. Opiskelija-alennusta ei tule korvata ikäperusteisella alennuksella. Opiskelija-alennuksen taso tulee säilyttää 50 prosentissa kausilipun hinnasta ja alennuksen on kuuluttava myös vaihto-opiskelijoille. Uuden kuntayhtymän aloittamisen myötä tulisi jälleen ottaa selvitykseen myös ulkopaikkakuntalaisten pääkaupunkiseudulla opiskelevien (ja asuvien) opiskelijoiden oikeus opiskelija-alennukseen opiskelupaikkakunnallaan.

 

Kansaneläkettä saaville myönnetään joukkoliikenteen lipun hinnasta alennus. Myös muuta pienituloiset eläkeläiset tulisi ottaa samansuuruisen alennuksen piiriin.

 

Uuden taksa- ja lippujärjestelmän tulee mahdollistaa nuorisolippu, mutta varsinainen päätös nuorisolipun käyttöönotosta edellyttää lisäselvityksiä ja arviota nuorisolipulla saavutettavista vaikutuksista suhteessa siihen, että vastaava lipputuki käytettäisiin joukkoliikenteen tukemiseen muuten. Nuorisolipun vaikutuksista tulisikin tehdä hintajoustotarkasteluja sekä kansainvälisiä kokemuksia käsittelevä selvitys.

 

Järjestelmän ominaisuuksia ja vaikutuksia

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on näennäisesti oikeudenmukainen eri matkustajien kesken. Pitkät matkat maksavat enemmän kuin lyhyet. Kunnan sisäisessä liikenteessä arvolippujen hinta on alustavan kuvauksen mukaisella hinnoittelulla nykyhintoja kalliimpi kaikilla yli 6 km mittaisilla matkoilla. Seutuliikenteessä vastaava raja on 21 km kohdalla. Kolmen vyöhykkeen lipuissa uudet arvoliput olisivat kalliimpia kaikilla 38 km ylittävillä matkoilla.

 

Jotkut matkustajista saattavat kuitenkin kokea, että matkan hinta on liian korkea pitkillä kunnan sisäisillä matkoilla. Hintafunktiota muokkaamalla on mahdollista muokata hinnoittelua siten, että hinta vastaa karkeasti nykyistä sisäisen ja seutulipun hinnoittelua, tai tukee esimerkiksi aluekeskuksissa asiointia.

 

HKL-liikelaitoksen tekemien selvitysten (HKL D: 2/2008, HKL B: 2/2008) ja Helsingin joukkoliikenteen tariffipolitiikan mukaan lippulajien hintasuhteita on joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että kertalippujen hintaa nostetaan suhteessa arvo- ja kausilippujen hintoihin. Toisaalta arvolippujen hintaa on syytä laskea suhteessa vähintään yhtä paljon kuin kausilippujen hintaa. Taksa- ja lippujärjestelmän luonnoksessa nämä ehdot toteutuvat osittain, mutta esitykseen sisältyy myös sellaisia ratkaisuja, jotka tulee jatkossa oikaista. Kenties tärkein tällainen huonosti perusteltavissa oleva ratkaisu on arvolipun hinnan kallistuminen Helsingin sisäisillä matkoilla. Jatkovalmistelu tuleekin tehdä edellä mainittujen selvitysten mukaisesti niin, että arvolipulla matkustaminen suhteessa kertalipulla matkustamiseen tulee vähintään keskimäärin nykyistä edullisemmaksi ja että arvolipun käyttö suhteessa kausilipun käyttöön ei ainakaan kallistu.

 

Arvolipun aloitusmaksun on syytä olla nykyistä arvolippuhintaa alhaisempi, jotta lyhyitä matkoja tekevät kokevat uudistuksen palvelevan heitä. Jotta lipputulo turvataan, voidaan vastaavasti kilometritaksaa nostaa, tai aloitusmaksuun sisältyvien maksuttomien kilometrien määrää vähentää. Lyhyisiin matkoihin kannustaminen on tärkeää myös yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta sillä pitkällä aikajänteellä se ohjaa tiiviiseen maankäyttöön.

 

Jatkovalmistelussa on tärkeää, että lyhyet arvolippumatkat tehdään alustavassa kuvauksessa esitettyä edullisemmiksi.

 

Yksi hinnoitteluun liittyvä kokonaisvaihtoehto on laskea aloitusmaksu 1,50 euroon, nostaa kilometritaksa 0,12 senttiin ja sisällyttää aloitusmaksuun kahdeksan maksutonta kilometriä, jolloin matkan rajapituus saadaan nykylippuihin verrattuna nostettua noin yhdeksään kilometriin. Vastaavasti seutuliikenteessä raja olisi 23 km ja kolmen vyöhykkeen matkoilla 39 km. Nostamalla kilometritariffi 16 senttiin ovat vastaavat luvut 9, 20 ja 31 kilometriä.

 

Toinen mahdollinen kokonaisvaihtoehto on sisällyttää aloitusmaksuun jopa 10 maksutonta kilometriä ja pitää aloitusmaksu esitetyssä 1,65 eurossa sekä nostaa kilometritaksa 18 senttiin. Silloin edellä kuvatut kilometriluvut, joita pidemmillä matkoilla esitetty arvolippujen hinnoittelu olisi nykyistä kalliimpaa, olisivat 10 km (1 vyöhyke), 19,5 km (seutulippu) ja 30 km (3 vyöhykettä).

 

Hyvin pitkillä matkoilla matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on väistämättä korkeampi kuin nykyinen vyöhykkeen sisäinen tasataksa. Samoin joillakin kunnan sisäisillä matkoilla arvolipulla tehtävän matkan hinta nousee lähelle nykyistä seututaksaa. Tämä johtuu siitä, että nykyisessä taksajärjestelmässä lyhyitä matkoja tekevät subventoivat pitkiä matkoja tekevien matkustamista. Koska pitkien matkojen tuotantokustannukset ovat lyhyiden matkojen tuotantokustannuksia suuremmat, on uusi matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa nykyistä oikeudenmukaisempi.

 

Tarkempaa hinnoittelumallia rakennettaessa on valittava, minkä tyyppisiä matkoja hinnoittelulla halutaan suosia.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta katsoo, että taksa- ja lippujärjestelmä kannattaa rakentaa nimenomaan matkakorttipohjaisia lipputuotteita suosivaksi. Uutta teknistä järjestelmää hankittaessa on korostettava mahdollisuutta ladata matkakortille uutta kautta tai arvoa myös internetissä. Samoin matkustajille on tarjottava mahdollisuus tarkkailla omaa matkustushistoriaansa sekä kortin maksu- ja lataustapahtumia. Matkakortti on tuotteena voitava sisällyttää myös muihin alustoihin kuin varsinaiseen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen viralliseen korttiin. Vaihtoehtoisia alustoja ovat esimerkiksi NFC- (etäluku) matkapuhelimet tai muut matka- tai maksukortit.

 

Lopuksi        Kokonaisuutena tehty uuden taksa- ja lippujärjestelmän alustava kuvaus on melko perusteellinen. Työ antaa pohjan hinnoittelumallien, matkakortin ja myyntiautomaattien käyttölogiikan sekä muiden tarvittavien jatkoselvityksen tekemiselle. Jatkoselvityksiä on silti välttämätöntä tehdä, ennen kuin uuden taksa- ja lippujärjestelmän raamit voidaan lopullisesti päättää.

 

Jatkoselvitystarpeita ovat mm.:

-                                       Bussiliikenteen kuljettajalipunmyynnistä luopumisen ja bussiliikenteessä avorahastukseen siirtymisen esiselvitys sekä vaikutukset taksa- ja lippujärjestelmään

-                                       Hinnoittelu kausiliput vs. arvoliput vs. kertaliput ja päiväliput

-                                       Hinnoittelu arvoliput vs. nykyiset arvoliput sekä lyhyet matkat vs. pitkät matkat

-                                       Ryhmämatkojen maksaminen

-                                       Kertalippujen hintojen korotuksen vaikutus joukkoliikenteen imagoon; hyödyt ja haitat.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (7.9.2009), että kaupunginhallitus antoi 14.4.2008 lausunnon pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelmasta 2014. Lausunnossa järjestelmän uudistamiselle asetettuja keskeisiä tavoitteita olivat järjestelmän joustava laajennettavuus, matkan pituuteen ja vyöhykkeisiin perustuvan hinnoittelun yhdistäminen, säännöllisen matkustuksen palkitseminen sekä kaupunkien itsenäisen päätöksenteon mahdollistaminen sisäisten matkojen hinnoittelussa ja joukkoliikenteen tukemisessa. Lisäksi kaupunginhallituksen lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että taksa- ja lippujärjestelmän uudistaminen tulee toteuttaa ilman joukkoliikenteen houkuttelevuuden heikentämistä Helsingissä.

 

Nyt lausunnolla olevassa järjestelmän alustavassa kuvauksessa on pääosin otettu huomioon edellä todetut periaatteet. Kuvauksessa käytetty lippujen hinnoittelu merkitsisi kuitenkin helsinkiläisten joukkoliikenteen käytön lievää kallistumista, millä voi olla joukkoliikenteen houkuttelevuutta heikentävä vaikutus.

 

Lippujärjestelmän uudistukseen sisältyy ajatus ikäperusteisten alennuslippujen käyttöönotosta korvaamaan nykyiset sosiaalisin perustein määräytyvät alennukset. Alennusryhmäkäytäntöjä on perusteltua pyrkiä yhtenäistämään ja yksinkertaistamaan alennuslippuihin liittyvän byrokratian vähentämiseksi, mutta talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että alennukset tulee lähtökohtaisesti perustua jatkossakin sosiaalisiin tekijöihin.

 

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että taksa- ja lippujärjestelmää kehitettäessä ja alennuslippukäytäntöjä yhtenäistettäessä on turvattava riittävä lipputulokertymä.

 

 

 

 


2

ENERGIASÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 SEKÄ TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIANKÄYTÖSTÄ VUONNA 2008

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       merkitä tiedoksi energiasäästöneuvottelukunnan toimintakertomuksen vuodelta 2008 ja raportin “Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2008“

-                                       oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään työ- ja elinkeinoministeriölle ja Kuntaliitolle toimintakertomuksen /seurantaraportin sekä edelliseen liittyvän Tietoja Helsingin kaupungin energian käytöstä vuodelta 2008 raporttina ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisesta.

.

Pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle sekä kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2008

 

Liite 2

Raportti: Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuonna 2008

 

Ryj toteaa, että energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomus sisältää tiedot vuonna 2008 toteutetuista toimenpiteistä energiansäästön edistämiseksi. Energiakatselmuksia oli tehty 2008 loppuun mennessä 80 %:ssa julkisista palvelukiinteistöistä. Vuonna 2008 kehitettiin seurantakatselmuksia ja käyttöönottokatselmuksia.

 

./.                   Toimintakertomus on liitteenä 1.

 

Energiansäästöneuvottelukunnan 26.8.2009 päivätyssä raportissa ”Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2008” esitetään energian ominaiskulutuksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä vuonna 2008. Raportti sisältää olemassa olevan tiedon pohjalta laaditun selvityksen kunnan omien toimintojen energiankäytöstä.

 

Raportti ei sisällä merkittäviä muutoksia lämmön ja sähkön ominaiskulutuksen kehitystrendeissä. Helsingin kaupungin kokonaisenergiankulutus oli 2008 1790 GWh. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 2 %

 

Lämmön sääkorjattu ominaiskulutus on 1998 – 2008 pienentynyt lähes 13 %, joskin vuonna 2008 nousua oli 1 % vuoteen 2007 verrattuna. Kaupungin oman kiinteistökannan sähkönkulutus on 1998 – 2008 kasvanut 14 %.

 

./.                   Raportti on liitteenä 2.

 

Energiansäästöneuvottelukunta toteaa (21.9.2009) seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus asetti 12.2.2007 toimikaudeksi 2007–2008 energiansäästöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä oli:

 

-                                       Kaupungin energiansäästötoiminnan koordinointi pitkällä aikavälillä, virastojen, laitosten ja kaikkien kiinteistöhallintoyksiköiden aktivointi energian säästämiseen sekä aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen yleisissä energiankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, säästötuloksista säännöllisesti tapahtuva raportointi sekä alan yleisen kehityksen seuraaminen Suomessa ja Euroopassa.

-                                       Kaupungin ja KTM:n välisen sopimuksen tehtävien toteuttaminen ja seurantaraportin laatiminen vuosittain sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteutumisesta.

-                                       Kaupungin omaa energiankäyttötilannetta ja siinä tapahtunutta kehitystä kuvaavan raportin laatiminen ja julkaiseminen vuosittain.

-                                       Energiansäästöstä tiedottaminen ja koulutus.

-                                       Energiankäyttöön liittyvien vaikuttamiskeinojen tutkiminen, kokeilu ja toteuttaminen sekä ympäristövaikutuksien seuraaminen.

-                                       Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisäävien toimenpiteiden edistäminen.

-                                       Kaupungin oman organisaation energiankäytön taloudellisuuden arvioiminen ja siitä huolehtiminen.

 

Neuvottelukunta kokoontui yhteensä 5  kertaa vuoden 2008 aikana.

Euroopan unionin energiapalveludirektiivi velvoittaa jäsenmaita vähentämään energiankulutustaan yhdeksän prosenttia jaksolla 2008 – 2016. Säästötavoite lasketaan vuoden 2005 sääkorjaamattomasta loppukulutuksesta. Rakennusten energiankäyttö ja sen tehostaminen ovat tärkeässä asemassa direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Helsingin kaupungin ja kauppa- ja teollisuusministeriön (TEM alkaen 1.1.2008) välillä allekirjoitettiin Energiatehokkuussopimus 4.12.2007. Sillä pyritään energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Sopimuksen allekirjoittaminen ja toimeenpano vastaa osaltaan energiapalveludirektiivin asettamiin haasteisiin.

 

Uusi sopimus kattaa mm hankinnat, energiatehokkuuden huomioon ottamisen suunnittelun ohjauksessa, energiakatselmukset, energiansäästötoimenpiteet, uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käytön investointien toteutuksessa, kulutusseurannan sekä energiatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen kehittämisen, energiansäästöä edistävien uusien toimintamallien kehittäminen, koulutus- ja tiedotustoiminnan ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton. Energialaitostoiminta ja joukkoliikenne eivät kuulu Energiatehokkuussopimuksen piiriin.

 

Energiansäästöneuvottelukunta laatii vuosittain toiminnastaan toimintakertomuksen sekä siihen liittyvän "Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä" raportin. Yhteenvetona näistä raporteista voidaan todeta, että kaupunki on pysynyt sopimuksen mukaisissa toiminnallisissa tavoitteissaan.

 

Raportissa ”Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2008” esitetään energian ominaiskulutuksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä vuonna 2008. Raportti sisältää olemassa olevan tiedon pohjalta laaditun selvityksen kunnan omien toimintojen energiankäytöstä ja viime vuosina toteutetuista energiankäytön tehostamistoimenpiteistä.

 

Saavutetut säästöt ovat kuitenkin pitkäaikaisen energiansäästötyön ja valistuksen tulosta. Tiivistettynä voidaan sanoa, että Helsingin kaupunki on tähän mennessä tehnyt pääosan helpoista ja taloudellisesti kannattavista säästötoimista. Uuden energiapalveludirektiivin vaatimusten täyttäminen asettaa uusia tavoitteita.

 

Energiansäästöneuvottelukunta esittää, että kaupunginhallitus päättäisi

 

-                                       merkitä energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomuksen/seurantaraportin vuodelta 2008 tiedoksi

 

-                                       merkitä energiansäästöneuvottelukunnan raportin ”Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2008” tiedoksi

 

-                                       oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään TEM:lle ja Kuntaliitolle tämän toimintakertomuksen /seurantaraportin sekä edelliseen liittyvän Tietoja Helsingin kaupungin energian käytöstä vuodelta 2008 raporttina TEM:n ja Helsingin kaupungin välisen Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisesta.

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: KEHÄ I:N ERITASOLIITTYMIEN RAKENTAMISEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2009-1447

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Mäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

Ryj toteaa, että hyväksyessään Vartiokylän virkistys- ym. alueiden sekä Mellunkylän kortteleiden nro 47050 ja 47051 ym. alueiden (Myllypuron voimalaitoskortteli, Myllypuron keskuksen itäosa ja Lallukantien-Ranckenintien alue) asemakaavan muuttamisen (nro 11810) Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

2                    ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kehä I:n eritasoliittymän rakentamista kiirehditään ja että Kehä I:n ja Kontulantien liittymän eteläpuolelle rakennetaan kevyen liikenteen silta ja/tai alikulkutie samalla kun rakentaminen alueella aloitetaan.” (Terhi Mäki, äänin 77-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (10.9.2009), että Myllypuron voimalaitoskortteli, Myllypuron keskuksen itäosa ja Lallukantie - Ranckenintien alueen asemakaava (nro 11810) on saanut lainvoiman 7.8.2009. Asemakaavassa on huomioitu tilavaraukset Kehä I:n ja Myllypurontien sekä Kehä I:n ja Kontulantien tuleville eritasoliittymille. Myllypurontien eritasoliittymän suunnitelma tarkistettiin vuonna 2004. Samassa yhteydessä tarkistettiin myös Kehä I:n ja Kontulantien eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma. Kyseiset eritasoliittymät eivät ole mukana Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2010–2013.

 

Kehä I:n ja Kontulantien liittymän eteläpuolelle Kehä I:lle on kaava-ehdotuksessa tehty tilavaraus kevyen liikenteen sillalle ja alikululle. Kevyen liikenteen yli- tai alikulku Kehä I:llä nykyisen voimalaitostontin kohdalla parantaa Kehä I:n itäpuolisten asuntoalueiden yhteyksiä. Kumpaankin vaihtoehtoon liittyy ongelmia, jotka pitää ratkaista jatkosuunnittelussa. Yhteydet alikulkuun ovat varsin jyrkät. Alikulun rakentaminen edellyttää Kontulantieltä Kehä I:lle etelään tulevan rampin uudelleen rakentamista Kehä I:n, Myllypuron ja Kontulan eritasoliittymien tilavaraussuunnitelman tarkistuksen mukaisesti. Ylikulun rakentamista vaikeuttaa Tiehallinnon alikulkukorkeusvaatimus. Kehä I on osa Tiehallinnon ylikorkeiden kuljetusten tavoitereittiä Myllypuron kohdalla.

 

Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymän rakentaminen on talousarviossa ajoitettu alkamaan vuonna 2011. Kivikontien eritasoliittymän toteuttaminen parantaa merkittävästi Kehä I:n liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Se mahdollistaa katuyhteyksien toteutuksen Latokartanosta ja Myllypurosta Kehä I:lle ja myöhemmin etelästä Viikintieltä ja Itäväylältä. Hanke on kiireellinen Kivikon, Viikin ja Myllypuron yhteyksien kannalta.

 

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on vastuussa Maantie 101 (Kehä I:n) toimivuudesta sekä ohjaa toteutussuunnittelua ja rakentamista. Helsingin kaupunki vastaa omalta osaltaan valmiudestaan toteuttaa tiehankkeiden edellyttämät katujärjestelyt samanaikaisesti tietyön kanssa sovitun aikataulun puitteissa. Varsinaisen hankkeen kustannusjaosta sovitaan tiesuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (17.9.2009) seuraavaa:

 

Lausunnon tiivistelmä

 

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa eritasoliittymän rakentaminen Kehä I:n ja Myllypurontien risteykseen sijoittunee vuosille 2015 - 2030. Todennäköistä kuitenkin on, että eritasoliittymän läheisyyteen sijoittuvien tonttien rakentaminen toteutuu ennen eritasoliittymän rakentamista. Näin ollen on perusteltua suunnitella Myllypurontien valo-ohjatun liittymän muutostyöt ja kevyen liikenteen eritasojärjestelyt Kontulantien liittymän eteläpuolella ennen eritasoliittymän rakentamista. Samassa yhteydessä on perusteltua nostaa eritasoliittymän suunnitteluvalmius yleissuunnitelmatasolle. Liikennesuunnitteluosasto ja rakennusviraston katu- ja puisto-osasto yhdessä tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin kanssa käynnistävät edellä mainitut suunnittelutyöt tonttien rakentamisedellytysten parantamiseksi.

 

Lausunto     Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Kehä I:n eritasoliittymäjärjestelyt on ajoitettu kahdelle kaudelle: Ensimmäisen kauden (2008 - 2015) kärkihankkeet ja toisella kaudella (2015 - 2030) aloitettavat hankkeet.

 

Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä sijoittunee jälkimmäiseen kauteen, koska eritasoliittymästä on laadittu vasta tilavaraussuunnitelma asemakaavan laatimista varten.

 

Mikäli Helsingin kaupunki haluaa aikaistaa eritasoliittymän toteutumista se edellyttää, että kaupunki lisää rahoitusosuuttaan tai järjestää rahoituksen kokonaisuudessaan ja käynnistää eritasoliittymän suunnittelun yhteistyössä Uudenmaan tiepiirin kanssa.

 

Toisaalta eritasoliittymän suunnitteluvalmiuden parantaminen yleissuunnitelmatasolle on tärkeää, mikäli jokin eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä olevista tonteista halutaan toteuttaa ennen eritasoliittymän rakentamista. Tällöin voidaan varmistaa, että eritasoliittymä on toteutettavissa tontin rakentamisen jälkeen. Lisäksi voidaan nykyistä luotettavammin arvioida eritasoliittymän rakentamisen vaikutukset tontilla oleviin rakennuksiin.

 

Kehä I:n ylittävä Myllypurontien risteyssilta nousee noin 5 metriä nykyistä maanpinnan tasoa korkeammalle. Tämän takia eritasoliittymän länsipuolisten tonttien rakentaminen etukäteen on haasteellista. Nämä tontit rajoittuvat suoraan katu- ja tiealueeseen ja niillä rakennukset pitää ulottaa tiealueen rajaan saakka. Tontit ulottuvat osittain nykyisten tierakenteiden päälle.

 

Samassa yhteydessä tulee tutkia Kehä I:n ja Myllypurontien valo-ohjatun liittymän läheisyydessä olevien tonttien toteuttamisen kannalta välttämättömät toimenpiteet ja mahdollisuudet vaiheittain rakentamiseen. Tähän liittyisi luontevasti myös Kontulantien liittymän eteläpuolelle tehtyjen kevyenliikenteen ali- ja ylikulkuvarausten toteuttaminen, jotta niistä kevyen liikenteen järjestämisen kannalta edullisempi voidaan toteuttaa samassa aikataulussa voimalaitostontille rakennettavan asuntotuotannon kanssa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusviraston katu- ja puisto-osasto käynnistävät Uudenmaan tiepiirin kanssa tiesuunnitelman laatimisen Kehä I:n ja Myllypurontien valo-ohjatun liikennevaloristeyksen muutostöiden sekä Kontulantien liittymän eteläpuolelle rakennettavien kevyen liikenteen järjestelyjen osalta. Samassa yhteydessä on perusteltua tarkentaa eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma yleissuunnitelmatasoiseksi, jotta voidaan varmistaa eritasoliittymän rakentamisedellytykset.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin. Eritasoliittymän ja kevyen liikenteen väylien suunnittelua pyritään edistämään, jotta valmiudet rakentamiseen alueen muun rakentamisen myötä paranevat.

 

 

 

 


1

28.9.2009 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: TERVEYSASEMIEN KEHITTÄMINEN VETOVOIMAISINA TYÖPAIKKOINA

 

Khs 2009-1051

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Puhakka) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

Stj toteaa, että käsitellessään strategiaohjelmaa vuosiksi 2009 - 2012 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

9 (20)            ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että terveysasemia kehitetään vetovoimaisina työpaikkoina, joissa työntekijöiden määrä on mitoitettu tarpeen mukaan ja työolosuhteet on järjestetty työntekijöitä kuullen .” (Sirpa Puhakka, äänin 84 – 0)    

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (18.8.2009), että se hyväksyi vuonna 2008 terveysasemat-osaston uuden yksikköjaon ja tehtävät. Organisaatiomuutoksen tavoitteena oli muun muassa johtajuuden kehittäminen, toimintayhtenäisyyden lisääminen ja toiminnallisten kokonaisuuksien luominen. Neljä avosairaanhoidon yksikköä, neuvolatoiminnan ja terveyden edistämisen yksikkö ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat kukin palvelukokonaisuuksia, joissa on aiempaa paremmat mahdollisuudet henkilöjärjestelyihin ja väestömuutosten edellyttämien henkilöstömitoitusten tarkistamisiin. Uusi toimintamalli edistää eri toimintoihin liittyvän osaamisen ja osaamisalueen kehittymistä ja koordinointia ja luo siten henkilöstölle mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen.

 

Terveysasemat-osasto tarkastelee säännöllisesti henkilöstömitoitusten toteutumista suhteessa väestömuutoksiin ja valtakunnallisiin suosituksiin. Taloudellisten rajoitteiden vuoksi väestömuutoksista aiheutuviin mitoituksen lisäyksiin ei aina pystytä välittömästi vastaamaan.

 

Vuonna 2008 saatiin neljä uutta terveyskeskuslääkärin virkaa, 3 uutta terveydenhoitajaa ja 7 psykiatrista sairaanhoitajaa sekä yksi ravitsemusterapeutti. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajamitoitus ylittää valtakunnallisen suosituksen.

 

Terveysasemien avosairaanhoidossa kehitetään parhaillaan uusia työtapoja ja toimintamalleja, kuten esimerkiksi terveyskeskuslääkärin ja terveydenhoitajan työparimallia ja perushoitajien työnkuvan laajentamista. Omalääkärin ja omahoitajan työnjakoa on kehitetty ottamalla käyttöön monisairaan potilaan hoitomalli. Puhelinpalvelun ja sähköisen asioinnin kehittäminen monipuolistaa ja joustavoittaa työskentelyä ja oman työn järjestelyä. Työolosuhteita on parannettu toimitilojen kunnostuksen yhteydessä. Tilat on suunniteltu ottaen huomioon toiminta ja henkilökunnan turvallisuus. Ergonomiset vaatimukset on huomioitu työhuoneiden kalustuksessa ja näyttöpäätetyöskentelyssä. Työpaikkaselvityskäynnit on tehty kattavasti ja niissä ilmenneet epäkohdat on korjattu. Työsuojelun toimenpideohjelma on valmistettu työpaikkojen riskien kartoituksen pohjalta.

 

Henkilöstön osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia on parannettu. Kaupungin ohjeiden ja terveyskeskuksen yhteistoimintaohjeen mukaisesti kaikkiin työyhteisöihin on nimetty yhteistoimintavastaavat. Osastolla on oma henkilöstötoimikunta. Osaston ja yksiköiden johtoryhmissä on henkilöstön edustaja.  Suunnittelu- ja mitoitustyöryhmiin pyydetään aina henkilöstöä nimeämään oma edustajansa.

 

Eri työntekijäryhmille on järjestetty ja suunnitellaan työnohjausta.

 

Terveysasemat-osaston avoimeksi ilmoitettuihin terveydenhoitajan paikkoihin ja perushoitajan paikkoihin oli vuonna 2008 yli 8 hakijaa työpaikkaa kohti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa hakijoita on ollut jopa yli 100 hakijaa yhteen terveydenhoitajan tehtävään.

Lääkäripulasta johtuen terveyskeskuslääkäreitä on edelleen vaikea saada. Vastaanottojen järjestämisen helpottamiseksi on käytetty vuokralääkäreitä. Keskitetyssä terveyskeskuspäivystyksessä työskentely on lääkäreille vapaaehtoista.

 

Organisaatiomuutoksella vahvistettiin ylilääkäreiden ja apulaisylilääkäreiden mahdollisuutta nuorten lääkäreiden ohjaukseen ja perehdyttämiseen. Opetusterveyskeskustoiminnan myötä luodaan muun muassa toimiva tutor-lääkärijärjestelmä ja pyritään vahvistamaan ohjaajina toimivien erikoislääkäreiden ja kokeneiden yleislääkäreiden roolia ja yhteistyötä Helsingin yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa.

 

Kaupungilla tehdään vuosittain työhyvinvointikysely.  Vuoden 2008 kyselyssä ilmeni lievää heikennystä esimiestyössä. Ergonomian ja työolojen koettiin parantuneen.  Vuosittain tehdään myös lähtökysely.  Vastaajamäärät ovat toistaiseksi olleet pieniä (vuonna 2008 terveysasemaosastolla 35), jonka vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia. Vakinaisista henkilöistä yli 70 prosenttia ja määräaikaisista yli 90 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväinen sekä kaupunkiin että terveyskeskukseen työnantajana. Sekä vakinaiset että määräaikaiset olivat tyytyväisiä työyhteisön toimivuuteen. Vakinaisista 54 prosenttia ja määräaikaisista yli 80 prosenttia piti työmäärää sopivana. Terveysasemien johto käsittelee työhyvinvointi-  ja lähtökyselyjen tulokset ja hyödyntää niitä esimiestyön ja toiminnan kehittämisessä.

 

                      Henkilöstökeskus yhtyy (11.9.2009) terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa lisäksi, että strategiaohjelmassa on asetettu useita tavoitteita, jotka liittyvät kaupungin työpaikkojen tunnettuuteen, rekrytoinnin kehittämiseen, henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, palkitsemiseen, johtamiseen ja kaupungin henkilöstön hyvinvointiin.

 

Näiltä osin strategiaohjelman toteuttaminen on aloitettu henkilöstökeskuksessa. Startegiakauden aikana toteutetaan useita kehittämishankkeita, jotka omalta osaltaan parantavat kaupungin kaikkien työpaikkojen vetovoimaisuutta.

 

 

 

 


1

ILTAKOULUASIA: MAAHANMUUTTOON, MAAHANMUUTTAJIIN JA ETNISEEN MONIMUOTOISUUTEEN LIITTYVÄN STRATEGIAOHJELMAN LINJAUKSEN TOIMEENPANO

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvän strategiaohjelman linjauksen toimeenpanosuunnitelman tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Monimuotoisuus ja maahanmuutto; Henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osasto 30.9.2009

 

Alustaja                             maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander

 

Sj toteaa, että maahanmuuttajaväestön ja kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen on yksi keskeisimmistä Helsingin tulevaisuutta muokkaavista tekijöistä. Maahanmuutto, maahanmuuttajaväestö ja etninen monimuotoistuminen ovat merkittäviä voimavaroja. Voimavarojen hyödyntäminen edellyttää palveluiden ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Kehittämistyö ei kohdistu vain maahanmuuttajiin, vaan koko väestön hyvinvointiin ja kaupungin sekä kaupunkilaisten kokonaisetuun.

 

Kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2009 – 2012 (29.4.2009) on useita tavoitteita ja toimenpide-esityksiä liittyen maahanmuuttoon, maahanmuuttajien asemaan ja monimuotoisuuteen. Tavoitteet ja toimenpide-esitykset kytkeytyvät palvelurakenteeseen, kaupunkilaisten hyvinvointiin, kilpailukykyyn, kansainvälistymiseen ja asumiseen.

 

Strategiaohjelman linjausten toteuttamisen tapaa, vastuuta, mittareita ja aikataulua käsitellään erillisessä toimeenpanosuunnitelmassa. Toimeen­panosuunnitelman tavoitteena on konkretisoida strategiaohjelman yleistasoisia tavoitteita ja toimenpiteitä, sekä sitouttaa vastuutahoja.

 

Toimeenpanosuunnitelmassa strategiaohjelman linjaukset on jaoteltu neljään toimintalinjaan ja hankkeistettu kärkihankkeiksi. Henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osaston tehtävänä on vastata strategiaohjelman ja sen toimeenpanon toteutuksesta ja tuloksista yhteistyössä hallintokuntien kanssa.

 

Toimeenpanosuunnitelma rakentuu neljän toimintalinjan varaan, joiden teemoina ovat kansainvälinen liikkuvuus ja vetovoimaisuus, kaupunkirakenne ja asuminen, työ, osaaminen ja toimeentulo, sekä perhe, kasvaminen ja toinen sukupolvi.

 

Toimintalinjojen lisäksi toimeenpanosuunnitelmassa on määritelty kolmenlaisia välineitä, joiden kehittäminen tukee strategia- ja toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Välineitä ovat monimuotoinen palvelurakenne, osaava henkilöstö ja tasa-arvoinen kumppanuus.

 

Kunkin toimintalinjan mukaisia tavoitteita toteutetaan kärkihankkeissa. Kärkihankkeiksi nostetaan ja jalostetaan jo olemassa olevia, tai suunnitteilla olevia projekteja, joiden osalta maahanmuuttoon ja maahanmuuttajapalveluihin liittyviä näkökulmia painotetaan. Keskeinen osa kärkihankkeita on asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittäminen monitoimijaisesti yhteistyössä eri hallintokuntien valtion, kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa.

 

Maahanmuuttajille ryhmänä tarjottavat palvelut kohdennetaan erityisesti maassaolon alkuvaiheeseen, jolloin henkilö tarvitsee monikielisiä palveluita ja muuta tukea yhteiskuntaan kiinnittymiseksi. Muilta osin maahanmuuttajataustaisia helsinkiläisiä kohdellaan yksilöllisistä lähtökohdistaan käsin yhdenvertaisuusperiaatetta korostaen saman peruspalvelujärjestelmän piirissä kuin muutakin väestöä. Peruspalvelujärjestelmää kehitetään henkilöstön monimuotoisuutta sekä maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvää osaamista edistämällä.

 

Maahanmuuttajaväestöön ja erityisesti maassaolon alkuvaiheeseen liittyvät kysymykset kattavat kaikki elämänalueet, ja ovat näin osa kaikkien hallintokuntien toimintaa. Ne sijoittuvat kuitenkin usein eri hallinnonalojen rajapintaan, eikä ole yksinomaan minkään hallinnonalan ydintehtävää. Näin ollen hallintokuntien välisten prosessien kehittäminen maahanmuuttajaväestöön liittyvissä erityiskysymyksissä on keskeistä. Toimeenpanosuunnitelman keskeisenä tavoitteena onkin kehittää eri hallintokuntien ja myös muiden toimijoiden välisiä prosesseja sitouttamalla toimijoita strategiaohjelman mukaisten linjausten toteuttamiseen.

 

 

 

 


1

KANNANOTTO XXXX XXX:N MUISTUTUKSEEN VIIKIN KORTTELEIDEN NRO 36666 JA 36225 SEKÄ KATUALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11881)

 

Khs 2009-584

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX XXXX:lle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

Kaj toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.1.2009 voimaan tulleen 65 §:n 2 momentin mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Helsingissä ei ole delegoitu oikeutta kunnan perustellun kannanoton antamiseen, joten toimivalta asiassa on Khlla. Tosiasiallisesti Khn kannanotto asemakaavaan liittyviin muistutuksiin syntyy sen tehdessä Kvstolle pää­tösehdotuksensa kaava-asiassa, mutta tästä valmisteluun kuuluvas­ta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­kohtaa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perustellut kannanotot erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 13.8.2009 hyväksynyt 36. kaupunginosan (Viikki, Latokartano) kortteleiden nro 36222 ja 36225 sekä katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.2.2009 päivätyn ja 13.8.2009 muutetun piirustuksen nro 11811 mukaisena.

 

Tontti 36222/1 (uusi tontti 36222/2) on osa Latokartanon asuinalueen keskellä sijaitsevaan Latokartanon lähipalvelukeskukseen suunniteltua palveluiden keskittymää, johon kuuluvat mm. jo rakennetut Viikin kirkko, sen yhteydessä olevat seurakuntatilat, liikerakennus, rakenteilla olevat koulu ja liikuntatila sekä suunnitteilla olevat vanhusten palvelutalo ja nuorisotalo.

 

Latokartanon lähipalvelukeskuksen asemakaava perustuu vuonna 2000 järjestetyn arkkitehtikutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen, jonka pohjalta tontille laadittiin asemakaava terveys- ja sosiaaliasemaa varten. Terveys- ja sosiaaliasemien verkostojen muutosten johdosta kaupunki teki päätöksen, että Latokartanon suurpiirin terveyspalvelut keskitetään Pihlajamäkeen ja sosiaalipalvelut Malmin aluekeskukseen. Tämän johdosta hanke Latokartanon lähipalvelukeskukseen on rauennut.

 

Tontille rakennettavilla rakennuksilla on näkyvä ja kaupunkikuvallisesti merkittävä asema Latokartanontoria sekä ympäröiviä katuja rajaavina elementteinä. Kaavamuutos perustuu tontille laadittuun viitesuunnitelmaan, jonka suunnittelun lähtökohtana on ollut alkuperäisen kilpailuehdotuksen periaatteiden mukainen rakenne. Tontin rakennukset yhdessä Agronominkadun varteen rakennettavien nuorisotalon ja vanhusten palvelutalo ”Cecilian” kanssa muodostavat Latokartanonkaarta, Agronominkatua ja Latokartanontoria sekä puistoa rajaavan korttelirakenteen. Näiden rakennusten keskellä kirkko saa korostetun aseman sijoittumalla poikkeavasti omaan koordinaatistoonsa irti Agronominkadusta, torista ja puistosta.

 

Tontti 36222/2 on merkitty asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennusoikeus kasvaa 4 300 k-m2:stä 4 500 k-m2:iin ja rakennusten kerrosluku nousee Latokartanonkaaren puolella seitsemään, Agronominkadun puolella neljään ja Latokartanontorin puolella kolmeen kerrokseen. Kyseistä tonttia palveleva, LPA-tontilla 36225/1 oleva talousrakennuksen rakennusala poistetaan.

 

Rakennusmassat on ryhmitelty siten, että ne toisaalta rajaavat katu- ja toritiloja ja toisaalta muodostavat tontille rauhallisen sisäpihan. Maaston korkeuserojen vuoksi Latokartanonkaaren varressa oleva rakennus­­massa on kadun puolella kuusikerroksinen ja pihan puolella seitse­mänkerroksinen. Agronominkadun varressa oleva rakennusmassa on nelikerroksinen, kuten muutkin Agronominkatua rajaavat rakennukset. Latokartanontoria rajaava rakennusmassa on kolmekerroksinen.

 

Rakennusten Agronominkatuun, Agronominraittiin ja Latokartanontoriin rajautuvien julkisivujen pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää värisävyltään vaaleaa tiiltä.

 

Tontille on rakennettava liike-, toimisto-, työ- tms. monikäyttötilaa vähintään 300 k-m2. Tarkoituksena on, että nämä tilat sijoittuvat Latokartanontorin varteen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja mahdollisesti myös Agronominkadun ja Agronominkujan kulmaukseen.

 

Tontin 36222/2 autopaikoista 43 sijoittuu LPA-tontille ja loput omalle tontille.

 

Agronominkujaa on levennetty ja yleiselle jalankululle varattu katu on muutettu pihakaduksi.

 

Kaava-alueen pinta-alasta (6 231 m2) on AL-korttelialuetta 2 797 m2, LPA-korttelialuetta 2 540 m2 ja katualuetta 894 m2.

 

Muistutus ja kaupunkisuunnittelulautakunnan vastine

 

Erno Viitanen toteaa (2.4.2009), että Agronominkadun parkkikenttä pitäisi muuttaa puistoksi. Miksi näin keskeinen ja hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa oleva alue uhrataan autoille? Ne asukkaat, joilla on auto, voisivat kustantaa itselleen parkkipaikan vaikka maan alta. Parkkipaikkojen kustannuksia ei pidä jakaa autottomille asukkaille.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (13.8.2009), että Agronominkadun varressa oleva LPA-tontti 36225/1 on jo valmiiksi rakennettu. Sille sijoittuu kyseisen hankkeen 43 autopaikkaa sekä Viikin kirkon, suunnitteilla olevien nuorisotalon ja vanhusten palvelutalon autopaikat. Auto­paikkojen rakentamisesta, ylläpidosta ja vuokraamisesta vastaa Lato­kartanon kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden yhteisesti omistama Latokartanon Pysäköinti Oy, jonka osakkaaksi myös muutoksen kohteena olevalle tontille rakennettava kiinteistö liittyy.

 

Kaj toteaa, että pysäköintipaikkojen erottamista asuntojen hinnasta on jo pitkään kaupungilla eri yhteyksissä selvitetty. Toistaiseksi toimivaa konseptia on ollut vaikea löytää, koska toisaalta etenkin maanalaisten pysäköintilaitosten suuret kustannukset edellyttävät riittävää maksajien määrää ja toisaalta myöskään asuntojen ostajat eivät kovin helpos­­ti sitoudu siihen, ettei asuntoa eteenpäin myytäessä siihen ole mah­dollista saada liitettyä pysäköintipaikkaa. Asiaa kuitenkin kehitellään ja on oletettavissa, että asuntojen ja pysäköintipaikkojen hinnan erottamista tullaan Helsingissä kokeilemaan jossakin kohteessa lähitulevaisuudessa.

 

Kaj toteaa vielä, ettei kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaukseen ole muuta lisättävää.

 

 

 

 


2

MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TEKEMINEN KESKINÄISEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMAN SEKÄ OY TRANSMERI AB:N KANSSA RAMSINRANTA III ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN NRO 11720 (VUOSAARI) LIITTYEN

 

Khs 2008-2123

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa liitteiden nro 1 - 2 ja Oy Transmeri Ab:n kanssa liitteiden nro 3 - 4 mukaiset sopimukset sekä niihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote Keskinäinen työvakuutusyhtiö Varmalle, Oy Transmeri Ab:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Varman sopimus

 

Liite 2

Sopimuksen liitekartta (Varma)

 

Liite 3

Transmeren sopimus

 

Liite 4

Sopimuksen liitekartta (Transmeri)

 

Kaj toteaa, että hyväksyttäväksi esitetyt maankäyttösopimukset noudattavat ehdoiltaan kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan hyväksymiä periaatteita ja ehtoja ja ne tulisi siksi hyväksyä. Sopimusten perusteella maanomistajat suorittavat kaupungille yhteensä noin 1,45 miljoonaa euroa osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

 

Asemakaavamuutosta koskeva esitys on samaan aikaan kaupunginhallituksessa hyväksyttävänä ja viedään Kvston päätettäväksi sen jälkeen, kun maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa on allekirjoitettu.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (30.9.2008) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Vuosaaren Ramsinrannassa on maanomistajien, Keskinäisen työeläke­vakuutusyhtiö Varman (jäljempänä Varma) ja Oy Transmeri Ab:n (jäljempänä Transmeri) aloitteesta valmisteltu asemakaavamuutos, jonka johdosta maanomistajien maan arvo nousee merkittävästi.

 

Kaavamuutoksen johdosta esitetään solmittavaksi sopimukset, joiden mukaan maanomistajat osallistuvat yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin suorittamalla kaupungille korvausta yhteensä noin 1,45 miljoonaa euroa.

 

Varma suorittaisi noin 1,2 miljoonan euron korvauksen luovuttamalla kaupungin omistukseen kaavamuutoksen mukaiset katu- ja puistoalueet (13 023 m2), AK-tontin 54351/1 osan (1 751 m2) ja maksamalla kaupungille rahana 238 977 euroa.

 

Transmeri suorittaisi noin 0,25 milj. euron korvauksen luovuttamalla kaupungin omistukseen kaavamuutoksen mukaiset puistoalueet
(5 544 m2) ja maksamalla kaupungille rahana 13 543 euroa.

 

Samalla kaupunki myisi kaavamuutoksen toteuttamiseksi Varmalle omistamansa pienemmän osan palvelurakennusten korttelialueen tontista 54201/13 (293 m2) 3 150 euron kauppahinnalla ja Transmerelle omistamansa pienemmät osat pientalotontista 54352/1 (891 m2) 162 500 euron kauppahinnalla sekä loma‑asuntojen korttelialueen tontista 54353/1 (32 m2) 350 euron kauppahinnalla.

 

Maanomistus ja nykytilanne

 

Nykyinen hotellitontti (YOA) 54201/1 on Varman omistuksessa. Huvilatilat (Gunnars RN:o 3:230, Tveden RN:o 3:57,Fiskarstugan RN:o 3:186 ja Grundsand RN:o 3:187) ovat Transmeren omistuksessa. Katu- ja virkistysalueet ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Vesialueet ovat pääosin Varman ja Transmeren omistuksessa, itäisimmän osan omistaa kaupunki.

 

Tontilla 54201/1 on koulutus- ja majoitusrakennuskokonaisuus, jonka rakennukset on rakennuttanut pääosin Pohjoismaiden Yhdyspankki (myöh. Suomen Yhdyspankki) vuosina 1963 - 1988 oman henkilö-kuntansa koulutuskäyttöön. Tällä hetkellä kiinteistön omistaa Varma, joka on vuokrannut entisen Unitas-opiston rakennukset Kokoushotelli Rantapuisto Oy:lle hotellikäyttöön vuoteen 2014 saakka. Tontilla sijaitsee myös vuonna 1917 valmistunut Villa Furuborg, jonka Nordea Pankki Suomi Oyj on vuokrannut piha-alueineen edustuskäyttöön sopimuksella, johon sisältyvän option mukaan Nordea voi jatkaa vuokrasopimusta tarvittaessa. Furuborgin yhteyteen on 1950-luvulla rakennettu rantasauna ja talousrakennus. Tontin pinta-ala on 94 759 m2 ja rakennusoikeus 15 800 k-m2, josta on käytetty 9 597 k m².

 

Pikku Kortlahden rannalla sijaitsevat Transmeren omistamat huvilatilat, joille on rakennettu vuonna 1935 valmistunut huvila (suunnitellut Artur Kullman) sekä autotalli, rantasauna, vierasmaja ja talousrakennus. Tila on yhtiön edustuskäytössä.

 

Voimassa olevat asemakaavat

 

Pääosalla alueesta on voimassa 1979 vahvistunut asemakaava nro 7820. Sen mukaan Varman omistama tontti 54201/1 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YOA), jolle saa rakentaa sisäoppilaitoksen henkilökunta-asuntoineen. Rakennusoikeus on 15 800 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontin pohjoispuolella oleva alue on merkitty puistoksi (P).

 

Puiston pohjoisreuna on 1991 vahvistuneella asemakaavalla muutettu kaduksi, Ramsinniementieksi.

 

Tontin 54201/1 länsipuolella olevien Transmeren omistamien tilojen alueella ei ole asemakaavaa.

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11720

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda kaupunkirakennetta eheyttävää, taajama-alueen reunaa muodostavaa korkeatasoista, kaupunkimaisen tilanmuodostuksen ja luonnonläheisyyden yhdistävää asuinympäristöä ja säilyttää kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas ympäristökokonaisuus sekä turvata alueen nykyisen palvelutoiminnan edellytykset.

 

Kokonaisrakennusoikeus kaavamuutoksessa on 28 380 k-m2. Ramsinniementien eteläpuolelle Rastilannevan länsipuolelle sijoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue (AK, 4 000 k-m2) ja sen eteläpuolelle pientalokorttelialueita (AO ja AP, 11 000 k-m2). Niiden eteläpuolella rannassa muutetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus palvelurakennusten korttelialueeksi (P/s, P ja PA/s, 13 050 k-m2), jolloin alueella voi olla myös kokoontumis-, majoitus-,
ravintola- ja virkistyspalveluja tai asuntoja. Alueen vuonna 1963 valmistuneet rakennukset on merkitty suojeltavaksi. Lisäksi kaava-alueelle on merkitty yksi loma-asuntojen korttelialueen (RA/s, 330 k-m2) tontti, jolla oleva huvilarakennus suojellaan.

 

Asuntojen keskimääräiseksi pinta-alaksi on kaavassa määrätty AK-korttelialueilla vähintään 75 m2 huoneistoalaa ja AP- ja AO-kortteli-alueilla vähintään 90 m2.

 

Virkistyskäytön osalta tavoitteena on merenranta-alueen virkistys-käytön edistäminen ja keskeinen tavoite on yhtenäisen Meri-Rastilan rantoja kiertävän ulkoilureitin luominen. Meri-Rastilan länsirannalta Ramsinniementielle johdetulle virkistysreitille on luotu jatkoyhteys itään kokoushotellin ja meren rannan välistä Furuborgin itäpuolelle, jossa polulta on yhteys edelleen itään joko Vilsandinkujan tai rannan kautta.

 

Maanomistajien alueiden arvo nousee

 

Kaavamuutoksen seurauksena Varman ja Transmeren omistamien alueiden arvot nousevat merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut tulee käydä. Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteinä nrot 1 - 4 olevat sopimusehdotukset.

 

Sopimukset                      Kaavamuutoksen johdosta Varma suorittaisi sopimuksen mukaan osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta yhteensä 1 210 443 euroa. Varma suorittaisi korvauksen luovuttamalla kaupungin omistukseen kaavamuutoksen mukaiset katu- ja puistoalueet (13 023 m2, 42 e/m2) arvoltaan 546 966 euroa, AK-tontin 54351/1 osan (849 k-m2, 500 e/k-m2) arvoltaan 424 500 euroa ja maksaisi kaupungille rahana 238 977 euroa.

 

Vastaavasti Transmeri suorittaisi kaupungille korvausta yhteensä 246 391 euroa. Transmeri suorittaisi korvauksen luovuttamalla kaupungin omistukseen kaavamuutoksen mukaiset puistoalueet (5 544 m2, 42 e/m2) arvoltaan 232 848 euroa ja maksaisi kaupungille rahana 13 543 euroa. Katualueet (3 442 m2) kaupunki saisi maankäyttö- ja
rakennuslain nojalla ensimmäisen asemakaavan ilmaisluovutusvelvollisuuden perusteella.

 

Rahakorvaukset on sopimusehdotuksen mukaan maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. Korvauksille lasketaan 3 %:n vuotuista korkoa sopimusten allekirjoituksesta maksupäivään saakka.

 

Samalla kaupunki myisi kaavamuutoksen toteuttamiseksi Varmalle omistamansa PA/s-tontin 54201/13 osan (9 k-m2, 350 e/k-m2)
3 150 euron kauppahinnalla ja Transmerelle omistamansa AO-tontin 54352/1 osat (250 k-m2, 650 e/k-m2) 162 500 euron kauppahinnalla
sekä RA/s-tontin 54353/1 osan (1 k-m2, 350 e/k-m2) 350 euron kauppahinnalla.

 

Muutoin sopimukset sisältävät maanomistajien kanssa sovitut kaavamuutoksen toteutukseen liittyvät ehdot ja kaupungin tavanomaiset maankäyttösopimusehdot.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että sopimukset ovat kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukaiset ja esittää niiden hyväksymistä.

 

Lautakunta esittää, että lautakunta oikeutettaisiin tekemään Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa liitteiden nrot 1 - 2 mukainen sopimus ja Oy Transmeri Ab:n kanssa liitteiden nrot 3 - 4 mukainen sopimus sekä niihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

 

 

 


3

RAKENNUSVALVONTAVIRASTON YLI-INSINÖÖRIN VIRAN JULISTAMINEN UUDELLEEN HAETTAVAKSI

 

Khs 2009-1190

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvalvontavirastoa julistamaan rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin virka uudelleen haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja rakennusvalvonnan johtosäännön 20 §:ssä mainituin yli-insinöörin pätevyysvaatimuksin sekä Helsingin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvalvontavirastoa mainitsemaan uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa, että yli-insinöörin virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

Kaj toteaa, että Khs päätti 1.6.2009 § 709 kehottaa rakennusvalvontavirastoa julistamaan viraston rakennusteknisen osaston osastopäällikön virka haettavaksi 21 päivän hakuajoin ja rakennusvalvonnan johtosäännön 20 §:ssä mainituin yli-insinöörin pätevyysvaatimuksin sekä Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin.

 

Rakennuslautakunta toteaa (15.9.2009), että rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin virka oli julkisesti haettavana 21 päivän hakuajoin 7.9.2009 mennessä. Virkaa haki seitsemän henkilöä. Hakemusten määrän huomioon ottaen kesäaikaan ajoitettu hakuaika ei tuottanut tarpeeksi tuloksia. Näin ollen yli-insinöörin virka tulisi julistaa uudelleen haettavaksi.

 

Rakennusvalvonnan johtosäännön 21 §:n mukaan viraston osastopäälliköt valitsee kaupunginhallitus rakennuslautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan.

 

Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n mukaan ”virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.”

 

Rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi julistaa rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin viran uudelleen haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja rakennusvalvonnan johtosäännön 20 §:ssä mainituin pätevyysvaatimuksin.

 

Yli-insinöörin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta rakenteiden suunnittelussa.

 

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

 

Hakuilmoituksissa tullaan myös korostamaan tehtävässä vaadittavia johtamistaitoja.

 

Samalla rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, että yli-insinöörin virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon.

 

 

 

 


4

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PALVELUASUNTOJEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-1521

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnolle haettuun toimenpiteeseen 40. kaupunginosan korttelin nro 40101 tontille nro 1 ehdolla, että rakennusluvan yhteydessä esitetään hyväksyttävä pihasuunnitelma.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Suutarilan tontti 40101/1)

 

Liite 2

Asemapiirustus Suutarilan tontti 40101/1

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot pyytää poikkeamislupaa (31.3.2009) 40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40101 tontille nro 1 (Aksiisipolku 1).

 

Hakijan tarkoituksena on Puistolan vanhusten palvelutalon (6 823 k-m2) rakentaminen niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että palvelutalon asukaskunta tulee jatkossa olemaan ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia. Pohjakerroksen tiloja muokataan vastaamaan tulevaa toimintaa. Ravintolaa laajennetaan ja kehitetään tarjoamaan ateriapalveluja myös muille Puistolan ikääntyville asukkaille. Suunnitelmassa on kahden uuden hissin rakentaminen nykyisen rakennusrungon ulkopuolelle. Nykyiset hissit eivät ole paarikuljetukseen mitoitettuja eikä niiden kapasiteetti ole ollut riittävä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (16.6.2009), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus

 

Asemakaava

 

Alueella on voimassa 29.10.1973 vahvistettu asemakaava nro 6983. Asemakaavan mukaan tontti 40101/1 on asuinkerrostalojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa asuntolatyyppisen kerrostalon (AKS). Tontille on osoitettu kolme rakennusalaa, joissa enimmäiskerrosluku vaihtelee 1–6 kerroksen välillä. Tontin rakennusoikeus on ilmaistu lukusarjalla 5600 + 400, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa tontin suurimman sallitun kerrosalan neliömetrimäärän ja jälkimmäinen luku edellisen lisäksi palvelutarkoituksiin varattavan kerrosalan neliömetrimäärän, jota ei lasketa tontin kerrosalaan. Viimeksi mainittu saadaan rakentaa senkin estämättä, mitä asemakaavassa on määrätty kerrosluvusta. Ajo tontille on osoitettu kaavassa etelästä Ajurinkujan kautta.

 

Nykytilanne

 

Puistolan vanhusten palvelutalo sijaitsee Puistolan aseman tuntumassa Maatullinaukion eteläpuolella. Palvelutalo koostuu kahdesta betonielementtirakenteisesta kerrostalo-osasta (5 ja 7 kerrosta) ja niitä yhdistävästä 1-kerroksisesta rakennusosasta. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1976. Rakennuksiin on tehty muutos- ja korjaustöitä 2000-lu-vun alussa.

 

Hakijan tarkoituksena on uudistaa Puistolan vanhusten palvelutaloa vastaamaan nykyistä paremmin entistä enemmän ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien asukkaiden tarpeita. Palvelutalon kerrostalo-osien ulkopuolelle rakennetaan kaksi uutta hissitornia. 1-kerroksisessa rakennusosassa sijaitsevaa ravintolaosaa laajennetaan pohjoisen suuntaan ja ravintolan yhteyteen on suunniteltu lasitettu terassi (laajennukset yhteensä 99 k-m2). Rakennuksen pohjakerroksessa sijaitsevaa laitoskeittiötä laajennetaan ja henkilökunnan sosiaalitiloja sekä huolto- ja varastotiloja järjestellään uudelleen. Lisäksi ilmastointikonehuoneiden koko rakennusten katoilla kasvaa.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että asemakaavassa palvelutiloille varattu rakennusoikeus ylittyy yhteensä 816 m2:llä ja asumiseen varattu kerrosala 7 k-m2:llä.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (12.5.2009). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että rakennusoikeuden kokonaisylityksen (823 k-m2) suuruus johtuu pääasiassa siitä, että rakennuksien rakentamisajankohtana niiden pohjakerroksista kerrosalaan laskettiin vain 1-kerroksisen rakennusosan tilat. Kerrostalo-osien pohjakerros katsottiin tällöin ns. maanpäälliseksi kellariksi, jota ei ko. ajankohdan säädösten mukaan laskettu kerrosalaan. Nyt, kun pohjakerroksen tiloja järjestellään uudelleen, muuttuu suuri osa olemassa olevista tiloista kerrosalaan luettavaksi tilaksi, jolloin rakennusoikeuden kokonaisylitys on varsin suuri. Käytännössä nykyisen rakennusrungon ulkopuolisia laajennuksia syntyy yhteensä kuitenkin vain 248 k-m2. Muut muutokset tapahtuvat nykyisen rakennusrungon sisällä. Ylitystä voi pitää kokonaisuus huomioiden kohtuullisena.

 

Asiakirjoissa ei ole esitetty tontin asemapiirrosta, josta kävisi ilmi laajennuksien vaikutukset tontin pihajärjestelyihin. Asukkaiden oleskelutiloja ja terassia esitetään laajennettavaksi pysäköintialueen suuntaan, jolloin nykyinen piha-alue pienenee. Asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi on tärkeää, että pihan esteettinen ulkonäkö ja erityisesti pysäköintialueita rajaavat istutukset on suunniteltu ja toteutettu korkealaatuisesti. Poikkeamisen edellytyksenä on hyväksyttävän pihasuunnitelman laatiminen.

 

Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellyttäen, että rakennusluvan yhteydessä esitetään hyväksyttävä pihasuunnitelma.

 

Kaj toteaa, että hakija on toimittanut kaupunginhallitukselle liitteenä olevan tontin asemapiirustuksen.

 

 

 

 


5

KANNANOTTO OY TRANSMERI AB:N, XXXX XXXX:N JA KOKOUSHOTELLI RANTAPUISTO OY:N MUISTUTUKSIIN VUOSAAREN KORTTELEIDEN 54352 JA 54353 SEKÄ TONTIN 54201/1 YM. ALUEIDEN (RAMSINRANTA III) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11720)

 

Khs 2008-389

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Oy Transmeri Ab:lle, XXXX XXXX:lle ja Kokoushotelli Rantapuisto Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Muistutukset (Vuosaaren kortteleiden 54352 ja 54353 ym. alueiden asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11720)

 

Kaj toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.1.2009 voimaan tulleen 65 §:n 2 momentin mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Helsingissä ei ole delegoitu oikeutta kunnan perustellun kannanoton antamiseen, joten toimivalta asiassa on Khlla. Tosiasiallisesti Khn kannanotto asemakaavaan liittyviin muistutuksiin syntyy sen tehdessä Kvstolle pää­tösehdotuksensa kaava-asiassa, mutta tästä valmisteluun kuuluvas­ta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­kohtaa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perustellut kannanotot erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 14.5.2009 hyväksynyt 54. kaupunginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) kortteleiden nro 54352 ja 54353 sekä katu-, virkistys- ja vesialueiden asemakaavaehdotuksen ja korttelin nro 54201 tontin nro 1 sekä katu- ja virkistysalueiden (muodostuvat uudet korttelit 54350 ja 54351) asemakaavan muutosehdotuksen kaupun­kisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 15.11.2007 päivätyn ja 14.5.2009 muutetun piirustuksen nro 11720 mukaisena. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunkisuunnitteluvirasto on 1.6.2009 tehnyt kaavaeh­dotukseen teknisen korjauksen. 

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on luoda kaupunkirakennetta eheyttävää, taajama-alueen reunaa muodostavaa, korkeatasoista, kaupunkimaisen tilanmuodostuksen ja luonnonläheisyyden yhdistävää asuinympäristöä ja säilyttää kulttuurihistoriallises­ti ja maisemallisesti arvokas ympäristökokonaisuus sekä turvata alueen nykyisen palvelutoiminnan edellytykset.

 

Luonnonympäristön osalta tavoitteena on rantamaiseman, Rastilannevan luonnonsuojelualueen ja muiden alueen luontokohteiden arvojen säilyttäminen ja virkistyskäytön osalta merenranta-alueen virkistyskäytön edistäminen. Keskeinen tavoite on yhtenäisen Meri-Rastilan rantoja kiertävän ulkoilureitin luominen.

 

Yleiskaava 2002:n mukaisesti Ramsinniementien eteläpuolelle Rastilan­nevan länsipuolelle sijoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue ja sen eteläpuolelle pientalokorttelialueita. Niiden eteläpuolella rannassa muutetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus (tontti 54201/11) palvelurakennusten korttelialueeksi, jolloin alueella voi olla myös kokoontumis-, majoitus, ravintola- ja virkistyspalveluja.

 

Entisen Unitas-opiston, nykyistä hotellitoimintaa varten muodostettavat palvelurakennusten korttelialueet ja niille sallittava lisärakentaminen mitoitetaan ja rajataan rakennusten ja maiseman suojeluarvot huomioon ottaen. Rakennukset ja rakennus- ja puutarhataiteellisesti merkittävät ympäristökokonaisuudet suojellaan.

 

Ramsinniementien eteläpuolella erillispientalojen, asuinpientalojen ja asuinkerrostalojen korttelialueet sijoitetaan palvelukortteleiden ympärille kolmen uuden asuntokadun varteen. Asuntokortteleiden keskinäinen erilaisuus mahdollistaa erilaisia toteutusmuotoja, pientalo- ja kerrostaloasuntoja ja jokaiselle katutilalle omanlaisensa luonteen.

 

Uudisrakentamisen arkkitehtuurissa otetaan huomioon Unitas-opiston rakennettu ympäristö.

 

Tontti 54353/1 on muodostettu Ramsiniementien varressa Pikku Kortlahden rannalla sijaitsevan Oy Transmeri Ab:n huvilatontin pihapiiristä ja ranta-alueesta. Huvilarakennus ja tontin ranta-alue on merkitty suojeltaviksi.

 

Virkistysalueiden lisäksi virkistysreitit kulkevat palvelukortteleiden läpi. Meri-Rastilan länsirannalta Ramsinniementielle johdetulle virkistysrei­tille on luotu jatkoyhteys itään kokoushotellin ja meren rannan välistä Furuborgin itäpuolelle, jossa polulta on yhteys edelleen itään joko Vilsandinkujan tai rannan kautta.

 

Rastilannevan suojeluarvot turvataan varaamalla asuntoalueen ja suojelualueen väliin suojavyöhyke. Maisemallisesti arvokas rantamaisema säilytetään. Rantaviivan muuttaminen on estetty.

 

Kaava-alueen pinta-ala on n. 24,7 ha ja kokonaisrakennusoikeus 28 380 k-m2, josta asumista on 15 000 k‑m2 ja loma-asumista 330 k‑m2. Asemakaavan toteutuminen merkitsee asuntotonteilla n. 120 uutta asuntoa ja n. 370 uutta asu­kasta. Työpaikkoja alueella on tällä hetkellä n. 30 ja kaava mahdollistaa niiden vähäisen lisääntymisen.

 

Muistutusten keskeinen sisältö ja kaupunkisuunnittelulautakunnan
vastineet

 

Oy Transmeri Ab toteaa (18.3.2008) mm., että merkittävästi 20 m leveämmän alueen varaaminen virkistysreittiä varten loukkaa maanomistajan oikeusturvaa ja ettei se tule hyväksymään alueen lunastusta kaavassa esitetyssä laajuudessa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ilmoittaa (14.5.2009), että se totesi 15.11.2007 vastineessaan samansisältöiseen Oy Transmeri Ab:n mielipiteeseen seuraavasti:

 

Meri-Rastilan länsirannalta Ramsinniementielle johtavan virkistysreitin jatkamiseksi itään on ehdotukseen merkitty lähivirkistysalue (VL) ja sille likimääräinen alueen osa yleistä jalankulkua varten Uudenmaan maa­kuntakaavan ja Helsingin yleiskaava 2002:n mukaisesti. Reittiä varten tehty merkintä jatkuu myös korttelin 54201 tonttien ranta-alueel­la. Uudenmaan maakuntakaavaan on alueelle merkitty viheryhteystarve ja sen mukaisesti Helsingin yleiskaava 2002:ssa virkistysalue. Virkistysyhteydet tulee alueella turvata riittävin aluevarauksin, jotta yleiskaavan ja maakuntakaavan periaatteet toteutuvat.

 

XXXX XXXX toteaa (3.4.2008) mm., että Ramsinniementien varressa olevat kolme kerrostaloa muuttavat pientalovaltaisen alueen luonnetta, ne ovat liian lähellä Rastilannevan luonnonsuojelualuetta ja lisäksi varjostavat Ramsinniementien toisella puolella olevia pientaloja. XXXX eh­dottaa, että kerrostalot muutettaisiin pientaloiksi.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ilmoittaa (14.5.2009), että se totesi 15.11.2007 vastineessaan samansisältöiseen mielipiteeseen seuraavasti:

 

Korttelia 54239 vastapäätä on Helsingin yleiskaava 2002:ssa merkitty kerrostalovaltainen alue (asuminen/toimitila).

 

Kaavaehdotuksessa alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja sen itäpuolinen alue Rastilannevan vieressä lähivirkistysalueek­si (VL). Nevan luonnonsuojelualueeseen rajoittuva osa on merkitty luonnonsuojelualueen suojavyöhykkeeksi. Vyöhykkeellä olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta on hoidettava siten, että sen merkitys suojavyöhykkeenä säilyy. Alueelle on rakennettava luonnonsuojelualueen sadevesien imeytys- ja patorakenteet.

 

Kaavaehdotuksessa on siten otettu huomioon alueen luontoarvot.

 

Lautakunta toteaa lisäksi, että kolmikerroksisten kerrostalojen vähimmäisetäisyys Ramsinniementien luoteispuolella oleviin pientaloihin on n. 25 m, joten merkittävää varjostavaa vaikutusta tuskin on.

 

Kokoushotelli Rantapuisto Oy toteaa (22.4.2008) mm., että asemakaavaehdotuksessa on osoitettu riittämättömästi autopaikkoja hotellin toimintaa varten.

 

Rakennusryhmän itäpäähän tontilla 54201/11 sijoitetut majoitussiivet ovat oikeassa paikassa, mutta riittämättömät suhteessa majoitustilojen 2 800 k-m2:n laajennustarpeeseen. Naapuritontille 54350/3 osoitettu majoitustilojen laajennus ei ole hotellitoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista, koska tilat ovat muusta hotel­lista irrallaan ilman sisäyhteyttä.

 

Tontin rannan puoleisen osan kautta johdettu virkistysreitin osan on paikoin liian lähellä hotellia.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (14.5.2009), että asemakaavaehdotukses­sa on osoitettu mahdollisuus sijoittaa autopaikkoja yli puolitoistakertainen määrä kaavan edellyttämään vähimmäismäärään (P- ja PA-kort­te­lialueilla 1 autopaikka/120 k-m2) nähden. Ehdotuksen mukaan on tonteille mahdollista sijoittaa yhteensä n. 185 autopaikkaa.

 

Kaavaehdotuksen mukaan on majoitustilojen laajentaminen molemmilla tonteilla 54201/11 ja 54350/3 mahdollista. Tontilla 54201/11 on majoitustiloja mahdollista laajentaa kahteen majoitussiipeen yhteensä n. 1 600 k-m2 ja tontille 54350/3 on mahdollista rakentaa majoitus­tiloja lisää n. 2 000 k-m2. Tontin 54201/11 rannanpuoleiseen osaan ei sen maisema-arvon vuoksi ole mahdollista sijoittaa ehdotuk­sessa osoitettua enempää uutta majoitustilaa.

 

Tontin kautta johdettua virkistysreitin osaa on siirretty kauemmaksi hotellista, lähemmäksi rantaa.

 

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen on muistutusten ja lausuntojen johdosta tehty seuraavat muutokset:

 

Valkkusuonkuja on levennetty kauttaaltaan 6,5 m leveäksi ja kadun ete­läpuolelle on lisätty kaksi kahden henkilöauton pysäköintitaskua. Ku­jan kääntöpaikkaa on laajennettu ja muotoiltu uudelleen.

 

Furuborginkatu on levennetty 9,0 m leveäksi. Kadun itäpään kääntöpaikkaa on laajennettu ja Ramsinniementien kääntöpaikan kuorma-au­tojen pysäköintipaikka on muotoiltu uudelleen.

 

Huvilavahdinkujan kääntöpaikkaa on laajennettu.

 

P/s-tontille 54201/11 merkityn yleiselle jalankululle varatun likimääräisen alueen osan (virkistysreitti) linjaus on siirretty lähemmäksi rantaa tontin länsiosassa.

 

AO-tontin 54201/12 kaksi eteläisintä kaksikerroksisen erillispientalon rakennusalaa on korvattu yhden yksikerroksisen erillispientalon rakennusalalla ja tontin rakennusoikeutta pienennetty 150 k-m2. Tontin itäreunaan on merkitty alueet, joille on istutettava mäntyjä.

 

Rakennusoikeuden pienennys edellä mainitulla tontilla on korvattu AK‑tontilla 54351/1 lisäämällä sen rakennusoikeutta 150 k-m2.

 

Kaavaehdotuksesta on lisäksi poistettu AK- korttelialuetta koskeva määräys: – tulee asuntojen keskimääräisen huoneistoalan olla vähintään 75 m2. Kyseinen korttelialue tulee kaupungin haltuun ja keskipinta-alavaatimuksia voidaan asettaa tarpeen mukaan tontinluovutuksen yhteydessä. AP- ja AO-korttelialueita koskevan julkisivumääräyksen muoto on muutettu: – tulee julkisivut tehdä pääosin tummasta savitiilestä ja täydentävät osat kuullotetusta puusta. Ehdotukseen on lisäksi tehty teknisluonteisia tarkistuksia katujen kaarresäteisiin sekä rakennusalojen ja tonttien rajoihin.

 

Kaj toteaa, ettei kaupunkisuunnittelulautakunnan vastauksiin ole lisättävää.

 

./.                   Muistutukset ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

 

 

 

 


6

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN OSATONTTI KY:N JA KIINTEISTÖ OY HELSINGIN ORMUSLINNAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-1954

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 1.9.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen Osatontti Ky on myynyt Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38091 tontin nro 13 Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinnalle.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinna c/o NCC Rakennus Oy ja kiinteistölautakunta.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta tontista

 

Liite 3

Kiinteistön kauppakirja

 

38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38091 tontti nro 13; Teerisuontie 33

 

Kaj toteaa, että tehdyllä kaupalla myydään Malmin Ormuspellossa sijaitseva rakennusoikeudeltaan 3 000 k‑m2:n suuruinen asuntokerrostalotontti rakennusliikkeen omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Kaupungilla on kohteeseen etuosto‑oikeus. Kauppahinta vastaa yksikköhintaa noin 487 euroa/k‑m2.

 

Etuosto‑oikeuden käyttäminen kaupassa ei ole tarkoituksenmukaista, koska kaupan kohde on ennestään ostajalle vuokrattu ja ostaja on hakenut tontille rakennusluvan asemakaavan mukaista rakentamista varten.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (15.9.2009) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu kauppakirjajäljennös seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan
etuosto-oikeus:


 

Kiinteistö

Myyjä/Ostaja

Oik.tod.pvm. ja
kauppahinta

 

 

 

38. kaupunginosa
kortteli 38091
tontti 13

 

Suomen Osatontti Ky/ Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinna
(NCC Rakennus Oy)

1.9.2009
1 460 432,51 euroa

 

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin 38091 tontti nro 13. Voimassa olevan ase-makaavan mukaan tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin pinta-ala on 1 747 m2 ja rakennusoikeus 3 000 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla on voimassa oleva rakennuslupa noin 3 048 k-m2:n suuruisen asuinkerrostalon rakentamiseen.

 

Vaikka kohteen koko on alle 3 000 m2 on kaupungilla etuosto-oikeus
aiemmin tehtyjen kauppojen vuoksi

 

Etuostolain 5 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kiinteistökaupassa, jossa kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä ja nämä yhdessä käsittävät yli 3 000 m2. Pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja myyjän samassa kunnassa tehdyt kiinteistökaupat sekä kaupat, joissa kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana on yhteisö, josta ostaja tai myyjä omistaa yli puolet.

 

Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinna on kokonaan NCC Rakennus Oy:n omistama. Suomen Osatontti Ky:n ja NCC Rakennus Oy:n omistamien yhtiöiden välillä on tehty 5.6.2009 neljä kiinteistökauppaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 11 313 m2. Kaupunki ei käyttänyt etuosto-oikeuttaan em. kaupoissa, joten kaupungilla on jälleen etuosto-oikeus nyt tehtyyn kauppaan.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 1 460 432,51 euroa vastaa yksikköhintoja noin 835,97 euroa/m2 ja noin 486,81 euroa/k-m2.

 

Myyjän antaman ilmoituksen mukaan kauppaan ei sisälly luovutuskirjassa mainitsemattomia ehtoja.

 

Kauppakirjan mukaan ostaja on hallinnut kaupan kohdetta 20.2.2008 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokraoikeuden ja rakennuspaikan haltijana ostaja on tietoinen, että kohteen maaperä on kunnostettu asuntorakentamiseen soveltuvaksi. Ostajalla on hallussaan maaperän kunnostusta koskevat raportit, päätökset ja muut asiakirjat. Mikäli puhdistettavaa edelleen ilmenee, vastaa ostaja kaikista toimenpiteistä ja kustannuksista.

 

Kiinteistölautakunnan esittää, ettei kaupunki käyttäisi etuosto-oikeut-taan ko. kiinteistökaupassa, koska ostaja on jo aiemmin hallinnut tonttia maanvuokrasopimuksen perusteella.

 

 

 

 


7

MANNERHEIMINTIEN KAHDEN TOIMISTOTONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN (RUSKEASUO, TONTIT NRO 16748/3 JA 5)

 

Khs 2009-1714

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

A                   jatkaa 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) suunniteltavan toimistokorttelin nro 16748 keskiosasta NCC Property Development Oy:lle tehtyä varausta business park -tyyppisen toimistotalohankkeen suunnittelua varten 31.12.2010 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus koskee asemakaavan muutosehdotuksen nro 11865 mukaista toimistotonttia nro 16748/3 (12 000 k-m2).

 

2                    Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

 

B                   jatkaa 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) suunniteltavan toimistokorttelin nro 16748 eteläosasta Norgani Hotels AS:lle tehtyä varausta hotellin suunnittelua varten 31.12.2010 saakka ja seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus koskee asemakaavan muutosehdotuksen nro 11865 mukaista toimistotonttia nro 16748/5 (13 000 k-m2).

 

2                    Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

 

Pöytäkirjaotteet varauksensaajille ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

NCC Property Development Oy:n hakemus

 

Liite 2

Norgani Hotels AS:n hakemus

 

Liite 3

Asemakaavan muutosehdotus nro 11865

 

16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro 16748 tontit nro 3 ja 5;
Mannerheimintie 107

 

Kaj toteaa, että kysymys on kahden Mannerheimintien varren tontin varauksen jatkamisesta. Toinen tonteista on varattu business park –tyyp-pisen toimistotalon rakentamista varten NCC Property Development Oy:lle, toinen Norgani Hotels AS:lle hotellin rakentamista varten.

 

Alueen asemakaavamuutos, jonka valmisteluun varauksensaajat ovat osallistuneet, on tullut voimaan 7.8.2009. Taloustilanteesta johtuen kumpikaan hankkeista ei kuitenkaan ole vielä käynnistynyt, joten varauksia on perusteltua jatkaa ensi vuoden loppuun.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (4.8.2009) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Ruskeasuolta NCC Property Development Oy:lle ja Norgani Hotels AS:lle tehtyjä varauksia esitetään jatkettavaksi 31.12.2010 saakka. Samalla NCC:n varaus täsmennettäisiin koskemaan vahvistuneen asemakaava nro 11865 mukaiseksi toimistotontiksi nro 16748/3 (12 000 k-m2) ja Norgani Hotels AS:n varaus hotellitontiksi nro
16748/5 (13 000 k-m2).

 

Hakemukset ja neuvottelut

 

NCC Property Development Oy pyytää 20.5.2009 päivätyssä hakemuksessa, että Ruskeasuolta sille varatun nyttemmin tontiksi 16748/3 asemakaavassa osoitetun alueen varausta jatkettaisiin 31.12.2010 saakka.

 

./.                   Hakemus on esityksen liitteenä 1.

 

NCC:n on tarkoitus käynnistää tontilla rakennustyöt, kun toimistorakentamisen mahdollistava rakennuslupa on myönnetty ja toimistorakennukselle saatu riittävästi käyttäjiä.

 

Norgani Hotels AS pyytää 11.5.2009 päivätyssä hakemuksessa, että Ruskeasuolta sille varatun nyttemmin tontiksi 16748/5 asemakaavassa osoitetun alueen varausta jatkettaisiin 30.6.2011 saakka.

 

Yleisen taloustilanteen nopea heikkeneminen syksyllä 2008 on johtanut hotelliliiketoimen kannattavuuden voimakkaaseen heikkenemiseen. Kansainvälisen hotellitoiminnan kehitysennusteiden mukaan vuonna 2010 jatketaan tämän vuoden tasolla. Vuodelle 2011 ennustetaan lievästi positiivista kehitystä. Uuden hotellin avaaminen on kohdennettava taloustilanteen kasvu-uran alkuun.

 

./.                   Hakemus on esityksen liitteenä 2.

 

Kaavatilanne                    Varauksen kohteena olevia tontteja koskeva asemakaavamuutos nro 11865 tuli voimaan 7.8.2009. Asemakaavamuutoksen voimaantulo mahdollistaa merkittävän toimistoalueen (70 000 k-m2) rakentamisen Ruskeasuolle Mannerheimintien ja Hakamäentien kulmaan. Korttelialueen nro 16748 pinta-ala on noin 17 000 m2. Korttelialue on jaettu viiteen ohjeelliseen tonttiin, joiden kerrosluvut ovat VII ½ - XIII ½. Tonttien rakennusoikeudet ovat 12 000 – 17 000 k-m2.

 

./.                   Asemakaava on esityksen liitteenä 3.

 

Rakennusten julkisivumateriaaliksi on määritelty kiviaines ja väriksi pääosin punainen, keltainen tai ruskea kuten jo kaava-alueen ulkopuolella toteutetussa Mannerheimintien toimistokorttelissa nro 16745.

 

Toimistokorttelia koskevat varaukset

 

Khs päätti 3.12.2007 mm. varata Ruskeasuon suunniteltavasta toimistokorttelista nro 16748 NCC Property Development Oy:lle noin 10 000 k-m2 business park -tyyppisen toimistotalon ja Norgani Hotels AS:lle noin 12 000 k-m2 hotellin suunnittelua varten 30.6.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varattavan alueen koko, sijainti ja rakennusoikeus tarkentuvat suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä.

 

2                    Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunki-suunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

3                    Varauksensaajan on otettava huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa korttelin alla kulkevat johdot ja tunnelit sekä Hakamäentien peruskorjauksen mahdollisesti aiheuttamat rajoitukset ja tarvitsemat työalueet.

 

4                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tonttia koskevaa luovutussopimusta saada aikaan.

 

Varausten jatkaminen    Varauksensaajat ovat osallistuneet aktiivisesti po. toimistokorttelin kehittämiseen. NCC Property Development Oy on jo aikaisemmin rakentanut korttelin eteläpuolelle omat pääkonttorirakennukset.

 

Länsi-Helsingin alueella on niukasti hotellitarjontaa, joten myös hotellivarauksen säilyttäminen alueella on perusteltua. Koska taloustilanteen parantumisesta ei vielä ole varmuutta, varausaikojen jatkaminen yli vuodeksi on tässä tapauksessa tarkoituksenmukaista.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunginhallitus jatkaisi NCC Property Development Oy:lle ja Norgani Hotels AS:lle tehtyjä varauksia 31.12.2010 saakka. Varaukset esitetään samalla täsmennettäviksi koskemaan voimaan tulleen asemakaavamuutoksen nro 11865 mukaisia tontteja 16748/3 (12 000 k-m2) ja 16748/5 (13 000 k-m2). Muutoin esitetään noudatettavan aikaisempia varausehtoja.