Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 23.9.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 23.9.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 23.9.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Satamaa, HKL-liike-laitosta, liikuntavirastoa ja opetusvirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kari Suomelalle, Tapio Laaksolle, Anu Koskelalle, Outi Alanko–Kahiluodolle, Michael Bernerille, Kari Kälviälle, Teea Kemppiselle, Lotta Kortteiselle, Irene Gröhnille ja Pirjo Hiidenmaalle.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Sataman johtokunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Aloite 3

 

Kaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 23

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin aloitevastauksesta liitteineen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (konsernihallinto), terveyslautakunnalle ja terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Aloitteet 4, 6, 9, 14, 19, 20, 22, 26–28, 32–36 ja 42 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 7.10.2009.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       perustaa rakentamispalveluun 1.1.2010 lukien seuraavat osaston päällikön virat:

 

-                                       logistiikka: yksikön johtajan virka, jonka kokonaispalkka on 5 324,80 euroa kuukaudessa

-                                       ympäristönhoito: yksikön johtajan virka, jonka kokonaispalkka on 5 120 euroa kuukaudessa

-                                       itäinen kaupunkitekniikka: yksikön johtajan virka, jonka kokonaispalkka on 5 427,20 euroa kuukaudessa

-                                       läntinen kaupunkitekniikka: yksikön johtajan virka, jonka kokonaispalkka on 5 427,20 euroa kuukaudessa,

 

-                                       kehottaa rakentamispalvelua julistamaan edellä mainitut virat haettaviksi rakentamispalvelun uuden johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 14 päivän hakuajoin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee siirtää rakentamispalvelun

 

-                                       talonrakennuksen ja logistiikan yksikön johtaja Kauko Nygrénin suostumuksensa mukaisesti virkoineen ja siihen kuuluvine rahamääräisine palkkaetuineen talonrakennukseen yksikön johtajaksi

 

-                                       pohjatutkimuksen osastopäällikkö Hannu Halkolan suostumuksensa mukaisesti virkoineen ja siihen kuuluvine palkkaetuineen geopalveluun yksikön johtajaksi

 

-                                       ympäristötuotannon yksikön johtaja Hannu Virtasalon suostumuksensa mukaisesti virkoineen ja siihen kuuluvine rahamääräisine palkkaetuineen pohjoiseen kaupunkitekniikkaan yksikön johtajaksi

 

-                                       hallinnon osastopäällikkö Kirsi Remeksen suostumuksensa mukaisesti virkoineen ja siihen kuuluvine palkkaetuineen hallinnon yksikön johtajaksi.

 

Pöytäkirjaote teknisen palvelun lautakunnalle, rakentamispalvelulle, henkilöstökeskukselle, Kauko Nygrénille, Hannu Halkolalle, Hannu Virtasalolle ja Kirsi Remekselle.

 

5                    Toivomusponnet 2, 4, 5 ja 9 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3, 6–8 ja 10 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 1 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

8                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15, 16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17–19           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

20                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, HKL-liikelaitokselle, Helsingin Energia
-liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vesi
-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Toivomusponsi 1 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

21–25           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012