Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 9.9.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

6

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajan nimeäminen

4

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 9.9.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 9.9.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta, kaupunkisuunnitteluvirastoa, kulttuurikeskusta ja terveyskeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sirpa Asko–Seljavaaralle, Seppo K.J. Helmiselle, Katja Ivanitskiylle, Kauko Koskiselle, Seija Muuriselle, Lasse Männistölle, Risto Rautavalle, Tatu Rauhamäelle, Laura Rissaselle, Riitta Snällille, Johanna Sydänmaalle ja Ulla-Marja Urholle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, terveyslautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä uusiksi edustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

– –

– –

– –

– –

– –

– –

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen uusiksi edustajiksi nimetyille sekä mainituille lauta- ja johtokunnille.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee

-                                       hyväksyä hankintayhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tämän asian liitteiden 1 ja 2 mukaisesti

-                                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan osakkeiden koko merkintähinnan 2 500 euroa ja 37 500 euron sijoituksen yhtiön muuhun omaan pääomaan eli yhteensä 40 000 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat ja huolehtimaan muista perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä

-                                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla perustetun hankintayhtiön omistuspohjaa laajennetaan tytäryhteisöille suunnattavan osakeannin kautta sekä

-                                       kehottaa hankintakeskusta käynnistämään yhtiön toiminnan valtuuston päätöksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin liitteistä 1 ja 2 hankintakeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

5                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi 1 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–7, 9 ja 10 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 8 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

8                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 23.9.2009.

 

9–11             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6, 7               Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 23.9.2009.

12–16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

18                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

19                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kj/4: Hankintayhtiön perustamissopimus

 

Liite 2

Kj/4: Hankintayhtiön yhtiöjärjestys

 

 

 

 

 

 


6

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄN PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN

 

Khs 2008-1286

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee nimetä pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi Risto Rautavan jäljelle jääväksi toimikaudeksi 2009-2012.

 

                      Pöytäkirjanote Risto Rautavalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 10.12.2008 pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen, joka on tullut voimaan 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2012.

 

Sopimuksen mukaan koordinaatioryhmän jäseniä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä Kauniaisten kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtaja. Koordinaatioryhmän jäseniä ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat tai heidän sijastaan kaupunginhallituksen nimeämä kaupunginhallituksen tai valtuuston varapuheenjohtaja. Muiden kaupunginhallitusten nimeämien koordinaatioryhmän jäsenten tulee olla valtuuston tai kaupunginhallituksen jäseniä.

 

Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginhallituksen nimeämä edustaja.

 

Kj toteaa edelleen, että Khs nimesi 26.1.2009 (104 §) toimikaudeksi 2009 -2012 jäsenet koordinaatioryhmään ja samalla puheenjohtajaksi Suvi Rihtniemen, jolle on myönnetty 1.9.2009 lukien vapautus luottamustoimista.