Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

9

Kaupunginvaltuuston 14.1.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


9

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.1.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 14.1.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Otto Lehtipuulle, Harry Bogomoloffille ja Rakel Hiltuselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Keskusvaalilautakunnan valinnan osalta asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 28.1.2009.

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ao. virastoa oman luottamushen­kilöelimensä osalta ilmoittamaan valituiksi tulleille sekä toimitta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­lö­re­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille kuin myös hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä edustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Asuntolautakunta

Anna Mäenpää

Osku Pajamäki

Eläintarhan johtokunta

Sirpa Asko–Seljavaara

Ulla-Marja Urho

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunta

Arto Bryggare

Ville Kopra

Helsingin Satama ‑liikelaitoksen johtokunta

Kimmo Helistö

Elina Moisio

Helsingin Vesi ‑liikelaitoksen johtokunta

Jussi Halla-aho

Terhi Peltokorpi

HKL-liikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen

Laura Räty

Kaupungin taidemuseon johtokunta

Terhi Peltokorpi

Jussi Halla-aho

Kaupunginmuseon johtokunta

Risto Rautava

Juha Hakola

Kaupunginorkesterin johtokunta

Minerva Krohn

Emma Kari

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Ville Kopra

Arto Bryggare

Kiinteistölautakunta

Tatu Rauhamäki

Kauko Koskinen

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Osku Pajamäki

Hannele Lehtonen

Liikuntalautakunta

Ville Ylikahri

Minerva Krohn

Nuorisolautakunta

Nina Suomalainen

Suvi Rihtniemi

Opetuslautakunta

Elina Moisio

Kimmo Helistö

– Opetuslautakunnan suomenkielinen
   jaosto

Elina Moisio

Kimmo Helistö

– Opetuslautakunnan ruotsinkielinen
   jaosto

Jan D. Oker-Blom

Mika Ebeling

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

Kauko Koskinen

Tatu Rauhamäki

Pelastuslautakunta

Juha Hakola

Risto Rautava

Rakennuslautakunta

Sanna Vesikansa

Ville Ylikahri

Ruotsinkielisen työväenopiston
johtokunta

Sanna Vesikansa

Minerva Krohn

Sosiaalilautakunta

Laura Räty

Laura Rissanen

– Ensimmäinen aikuispalvelujen
   muutoksenhakujaosto

Emma Kari

Ville Ylikahri

– Toinen aikuispalvelujen
   muutoksenhakujaosto

Ulla-Marja Urho

Sirpa Asko–Selja­vaara

– Vanhuspalvelujen muutoksenhaku-
   jaosto

Paavo Arhinmäki

Outi Ojala

– Lapsi- ja perhejaosto

Tarja Kantola

Anna Mäenpää

– Ruotsinkielinen jaosto

Tapio Laakso

Mari Puoskari

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Hannele Lehtonen

Tarja Kantola

Teknisen palvelun lautakunta

Suvi Rihtniemi

Nina Suomalainen

Terveyslautakunta

Mari Puoskari

Tapio Laakso

Yleisten töiden lautakunta

Outi Ojala

Paavo Arhinmäki

Ympäristölautakunta

Jan D. Oker-Blom

Mika Ebeling

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan kaupunginhallituksen edustajien valinnan osalta heti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan vaalia ei panna täytäntöön.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille ja kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vantaan kaupungille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee, muuttaen 4.12.2006 tekemäänsä päätöstä, määrätä hallintokeskuksen hallintojohtajan sijaisiksi 19.1.2009 lu-kien hallintopalvelujen osastopäällikön tai hänenkin estyneenä ollessa virkaiältään vanhimman saapuvilla olevan hallintokeskuksen osaston päällikön.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja tietokeskukselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16–19           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallinto­palvelua huolehtimaan luottamushen­kilöre­kisterin ylläpitoa varten tarvit­tavien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun ‑nimiselle kuntayhtymälle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

20                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja liikuntalautakunnalle.

 

Toivomusponnet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

21–24           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja ympäristökeskukselle.

 

25–26           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012