Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 26.8.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.8.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 26.8.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Suvi Rihtniemelle, Risto Rautavalle, Lasse Männistölle, Laura Rädylle, Nina Suomalaiselle ja Milla Wikstenille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginmuseota toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tuula Nurmelle ja Niina Puustiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–4 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

25–27           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

28–31           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

32–35           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Anneli Joutsilalle ja Eija Kaariina Kuuslahdelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa julistamaan virka julkisesti haettavaksi eläintarhan johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin sekä 5 705 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Seppo Turuselle.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle ja henkilöstökeskukselle.

11                 Kaupunginhallitus päättänee perustaa kirjastotoimen apulaisjohtajan viran 4 700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.10.2009 alkaen.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle.

 

36–40           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun laaditun hankekuvauksen pääperiaatteiden mukaisesti.

 

                      Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan hankkimaan Kalasataman keskukseen toteutuskilpailun hankekuvauksen mukaisesti rakennettavat 300 liityntäpysäköintipaikkaa hankkeen toteuttajalta 4 918 000 euron hintaan (sis. alv. 0 %).

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistölautakunnalle vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 5 700 000 euron määrärahan ko. kiinteistön ostoa varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14–17           Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

19                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

20                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

21                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, HKL:lle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

22                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, HKL-liike-laitoksen johtokunnalle, Helsingin Sataman johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

23                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

24                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Sataman johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

41–46           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012