HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

28 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

24.8.2009 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

17.8.2009 pöydälle pantu asia
Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sosiaalijohtajan kalustehankinnasta

3

 

4

17.8.2009 pöydälle pantu asia
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kirje kaupunginhallitukselle koskien sosiaalijohtajan kalustehankintaa

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010 - 2012

6

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

17.8.2009 pöydälle pantu asia
Suostumuksen antaminen Jääkenttäsäätiölle osakkeiden ostamiseen

21

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Vartiokylän tonttien 45453/4 ja 12 sekä 45454/30 ym. alueiden (Varjakanmäki) asemakaava-asiassa (nro 11717)

23

 

2

Vartiokylän tonttien 45453/4 ja 12 sekä 45454/30 ym. alueiden (Varjakanmäki) asemakaavan muutoksen määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (11717)

31

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Oker-Blomin (varalla Hakola) ja Peltokorven (varalla Rauhamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

17.8.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE SOSIAALIJOHTAJAN KALUSTEHANKINNASTA

 

Khs 2009-1211

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sosiaalijohtajan kalustehankinnasta hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausuntojen (11.6.2009 ja 11.8.2009) mukaisen lausunnon.

 

Samalla kaupunginhallitus kiinnittää hallintokuntien huomion kaupungin hankintaohjeiden noudattamiseen erityisesti suorahankintoihin liittyen.

 

Kirje sekä asian liitteet 2,3,4,5 ja 6 eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle ja pöytäkirjanote Paula Kokkoselle, Paavo Voutilaiselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille (Harry Åhlgren), virastoille ja liikelaitoksille sekä soveltuvin osin tytäryhteisöille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

LIITTEET

Liite 1

XXXX XXXX:n kantelu 6.5.2009

 

Liite 2

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö 18.5.2009

 

Liite 3

Asianosaisten selvitykset 8.6.2009 ja 9.6.2009

 

Liite 4

Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto 11.6.2009

 

Liite 5

Ote sisäisen tarkastuksen muistiosta

 

Liite 6

Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto 11.8.2009

 

./.                   XXXX XXXX on jättänyt (6.5.2009) sosiaalijohtajan kalustehankinnasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

./.                  Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyytää (18.5.2009) kaupunginhallitukselta lausuntoa sekä asianosaisten selvityksiä 14.8.2009 mennessä.

Lausunnolle pyydettiin lisäaikaa 28.8.2009 saakka.

 

./.                   Kj toteaa, että hallintokeskuksen oikeuspalvelut on antanut asiasta lausuntonsa (11.6.2009 ja 11.8.2009) ja asianosaiset ovat toimittaneet selvityksensä 8.6.2009 ja 9.6.2009. Selvitykset ovat asian liitteenä 3.

 

 

 

 


4

17.8.2009 pöydälle pantu asia

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE KOSKIEN SOSIAALIJOHTAJAN KALUSTEHANKINTAA

 

Khs 2009-1330

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että vasemmistoliiton valtuustoryhmän kirje kaupunginhallitukselle koskien sosiaalijohtajan kalustehankintaa ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, koska asia on tutkinnassa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehellä ja kaupunginhallitus on antanut asiasta apulaisoikeusasiamiehelle lausunnon sekä asianosaisten selvitykset.

 

Pöytäkirjanote vasemmistoliiton valtuustoryhmälle, Paula Kokkoselle, Paavo Voutilaiselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille (Harry Åhlgren).

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kirje kaupunginhallitukselle 3.6.2009

 

Liite 2

Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto 11.6.2009

 

Liite 3

Sisäisen tarkastuksen muistio 7.8.2009

 

Liite 4

Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto 11.8.2009

 

./.                  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä edellyttää kirjeessään kaupunginhallitukselle (3.6.2009), että kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys sosiaalijohtajan toiminnasta kalustehankinnassa ja että kaupunginhallitus ryhtyy selvityksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

./.                   Kj toteaa, että sosiaalijohtajan kalustehankinnasta on tehty 6.5.2009 kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kaupunginhallitus on antanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kantelun johdosta hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausuntojen mukaisen lausunnon sekä asianosaisten selvitykset (Khs 17.8.2009).

 


Kj viittaa edellä mainittuun kaupunginhallituksen lausuntoon ja asianosaisten selvityksiin ja toteaa, että koska asia on tutkinnassa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehellä ja kaupunginhallitus on antanut sosiaalijohtajan kalustehankinnasta lausuntonsa, ei vasemmistoliiton valtuustoryhmän kirje anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

 

 


1

LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2010 - 2012

 

Khs 2009-1343

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010 – 2012 kuntayhtymän valmistelua johtavalle ohjausryhmälle seuraavan lausunnon:

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminnan ja talouden puitteet on määritelty perustajakaupunkien kaupunginvaltuustojen hyväksymässä kuntayhtymän perussopimuksessa. Kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotus rakentuu perussopimuksen linjauksille. Taloussuunnitelmaehdotuksessa kuvatut periaatteet joukkoliikenteen lipputulojen ja joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuvien kulujen kohdistamisesta jäsenkunnille ovat pääosin perussopimuksen mukaiset.

 

Taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan kuntayhtymä ei tule maksamaan taloussuunnitelmakaudella kunnille korvausta kuntien peruspääomalle. Kuntayhtymän toiminnan alkuvuosina korvauksesta voitaneen luopua, mutta jatkossa kuntayhtymän tulee varautua suorittamaan kohtuullinen korvaus peruspääomalle.

 

Lipputulot

Seutulippujen sekä Espoon ja Vantaan lippujen myynnin ennustetaan kasvavan 1 % vuodesta 2009. Helsingin sisäisten lippujen myynnin ennustetaan kasvavan 0,3 %. Ottaen huomioon taantuman heikentävän vaikutuksen tulojen kehitykseen vuonna 2009 sekä sen, että keskimääräiset hintojen korotukset ovat lähellä toisiaan (2,2 % - 2,6 %) saattaa 1 %:in myynnin kasvu seutulippujen sekä Espoon- ja Vantaan lippujen myynnin osalta olla optimistinen. Helsingin sisäisten lippujen osalta ennuste vuodelle 2010 on jouduttu laskemaan ilman 1.5.2009 voimaan tulleiden taksojen aiheuttamien matkustajamäärämuutosten toteumatietoja, minkä vuoksi lipputuloarvio on aikaisempia vuosia epävarmempi.

 

Tariffituki

Vuoden 2010 osalta suunnitelma perustuu keskimäärin 2,5 % tariffikorotukseen, jolloin Helsingin maksettavaksi tuleva tariffituki vuonna 2010 on 143,1 milj. euroa. Tältä osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa.

 

Kuntayhtymän kustannusten kasvu vuosina 2011 ja 2012 on varsin merkittävä ja se rahoitetaan suunnitelman mukaan pääosin kuntien maksaman tariffituen lisäyksellä. Helsingin maksettavaksi tuleva tariffituki olisi taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan 149,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 156,8 milj. euroa vuonna 2012. Luvut ovat vuoden 2010 hintatasossa eli tariffituen reaalikasvu vuosina 2011 - 2012 on keskimäärin 4,6 % vuodessa.

 

Tariffituen suhteellisen osuuden voimakas kasvattaminen kuntayhtymän rahoituksessa on lähivuosien vaikeat taloudelliset näkymät huomioon ottaen erittäin ongelmallista. Kuntayhtymän tulee huolehtia vähintään kustannusten nousua vastaavasta lipputuottojen kasvusta. Suunnitelmakaudella kuntayhtymän tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannusten kasvun hillitsemiseen ja kuntayhtymän perustamisen mahdollistamien synergioiden tulee myös näkyä kustannuskehityksessä.

 

Keravan ja Kirkkonummen osuuksia junaliikenteen operointikuluista ei ole laskettu uuden perussopimuksen mukaisesti, vaan nykyiseen kuntaosuuslaskelmaan perustuen. Perussopimuksen mukaisten kaikkien kulujen kohdistamisen vaikutukset verrattuna käsiteltävänä olevaan talousarvioehdotukseen tulee saattaa kuntien tiedoksi, ja Keravan ja Kirkkonummen junaliikenteen kulujen kohdistamisesta on sovittava käyttäen tarvittaessa perussopimuksen mahdollistamia siirtymäsäännöksiä.

 

Investoinnit

 

Lippu- ja informaatiojärjestelmä 2014 (LIJ2014-hanke)

 

Talousarvioluonnoksessa mainitaan uuden sukupolven lipunmyyntiautomaattien hankinta (50 uutta automaattia suunnittelukaudella). Helsingin joukkoliikennelautakunta on päättänyt 27.11.2008, että raitiovaunujen kuljettajalipunmyynti korvataan lippuautomaateilla aikaisintaan vuodenvaihteessa 2010 – 2011 ja viimeistään vuodenvaihteessa 2012 – 2013. Raitiovaunujen lipunmyyntiautomaattien hankinta ajoittuu siten suunnittelukaudelle ja on syytä mainita taloussuunnitelmassa.

 

Muut matkustajainformaatio- ja telematiikkajärjestelmät

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta on 19.3.2009 päättänyt laajentaa Helmi-järjestelmää vuosina 2009 – 2011 yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla. Vuoden 2009 kustannukset ovat 1,4 miljoonaa euroa, joten vuosina 2010 ja 2011 Helmi-järjestelmään investoidaan yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Investointi on syytä mainita taloussuunnitelmassa.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta on 28.5.2009 tehnyt hankepäätöksen kevyistä aikataulunäytöistä, jotka ovat merkittävästi perinteisiä aikataulunäyttöjä halvempia. On mahdollista, että kevyitä aikataulunäyttöjä hankitaan vielä lisää suunnittelukaudella, jolloin perinteisiä aikataulunäyttöjä hankitaan vähemmän. Tällöin Helsinkiin hankittavien näyttöjen kokonaismäärä on satoja, ei kymmeniä. Helsingin sähköisten näyttöjen hallinnan siirtämistä HKL:n hankkimaan uudempaan järjestelmään aletaan toteuttaa asteittain jo vuonna 2009.

 

Liikenteen palvelutaso

 

Liikenteen hoito-osassa (4 Liikenteen palvelutaso, Liite 1 ja Liite 2) on esitetty tietoja liikenteen nykytilasta, muutoksista 2010 – 2012 ja lipputuloista sekä vuoden 2009 talousarviosta ja ennusteesta 2009.

 

Suunnittelukauden aikana toteutettavat joukkoliikenteen muutokset perustuvat suurimmaksi osaksi seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnokseen 2010 – 2014, josta kunnat ovat antaneet lausunnot. Näin ollen HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetyt muutokset ja niiden ajoitukset tulevat tarkentumaan seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnoksen 2010 - 2012 lausuntojen perusteella tapahtuvan tarkistuksen johdosta.

 

Helsingin sisäisen liikenteen osalta muutokset, jotka eivät sisälly em. suunnitelmaluonnokseen perustuvat HKL:n liikennöintisuunnitelmiin.

 

Helsingin sisäisen liikenteen osalta tulee tarkentaa muissa toimintatuloissa olevaa Helsingin palvelulinjoja koskevaa kohtaa. JOUKO- kaupunginosalinjoja suunnitellaan yhdessä Helsingin sosiaaliviraston kanssa. Sosiaaliviraston osuus kustannuksista on 45 % JOUKO- kaupunginosalinjojen kustannuksista.

 

Toinen tarkennusta vaativa kohta liittyy seutulinjaan 577 (Helsingin sisäisen linjan 77A, Jakomäki – Malmi – Siltamäki jatkaminen Tikkurilaan). Joskin kaupungin 1.6.2009 antamassa lausunnossa esitetään linja 577 päätettäväksi Malmille, ei linjaa 77A voida poistaa väliltä Jakomäki – Malmi ilman korvaavaa järjestelyä.

 

Taloussuunnitelmaehdotuksen liitteestä 2 puuttuu Helsingin sisäistä liikennettä koskeva osa. Tämä johtuu YTV:n ja HKL:n erilaisista suunnittelujärjestelmistä. Jatkossa tulee liitteen mukainen esitys tehdä myös Helsingin sisäisestä liikenteestä.


 

Taksa- ja lippujärjestelmän muutokset

 

Taksa- ja lippujärjestelmään esitettävät muutokset 1.1.2010 alkaen:

 

1)     Poistetaan rajoitus, jonka mukaan alennuslippuun oikeutettu ei voi alennuksella ostaa toisen kunnan sisäisiä lippuja

2)     Myönnetään ulkomaalaisille vaihto-oppilaille oikeus opiskelijalippuun, vaikka he asuvat pääkaupunkiseudulla vain tilapäisesti

3)     Muutetaan polkupyörän kuljettamisesta perittävää maksua siten, että polkupyörämatka hinnoitellaan asiakasryhmän ja asiakkaan matkan mukaan.

 

Helsingin kaupunki kannattaa edellä mainittuja muutoksia taksa- ja lippujärjestelmään. Kohdan 1) rajoituksen poistuminen edesauttaa lähikuntien asukkaiden joukkoliikenteellä liikkumista HSL-alueen kunnissa. Ostorajoituksen poistaminen saattaa jopa hieman lisätä Helsingin sisäisiä lipputuloja, koska muut kuntalaiset oletettavasti hankkivat enemmän Helsingin sisäisiä lippuja kuin helsinkiläiset muiden kuntien sisäisiä lippuja, ja tulon alenema kohdistetaan siihen kuntaan, jonka asukas sen aiheuttaa.

 

Kohdan 2) muutos on aiheellista tehdä, koska Helsingin maistraatti on muuttanut käytäntöään vakinaisen asuinpaikan myöntämiseksi. Tämän seurauksena ulkomaalaisilla vaihto-opiskelijoilla ei käytännössä ole mahdollisuutta saada missään tapauksessa vakinaista kuntalaisuutta ja sitä kautta oikeutta opiskelija-alennuslippuun. Muutos auttaa myös antamaan ulkomaalaisille pääkaupunkiseudulla opiskeleville paremman kuvan Suomesta ja pääkaupunkiseudusta. Nykykäytäntö ei myöskään ota huomioon sitä, että ulkomaalainen vaihto-opiskelija ei ole suomalaista opiskelijaa varakkaampi. Joukkoliikennealennukset ovat tässä tapauksessa tapa viestiä kansainväliselle yhteisölle, että vaihto-opiskelijat ovat yhtä tervetulleita asumaan Suomeen, kuten suomalaiset opiskelijat ovat tervetulleita muualle.

 

Tämä saattaa tulevaisuudessa hyödyttää esimerkiksi seudun elinkeinoelämää mm. lisääntyvän työ- tai vapaa-ajanmatkailun kautta. HKL-liikelaitoksen tarkennetun arvion mukaan on lipputulomenetys saatavissa olevien tietojen pohjalta sisäisten- ja seutu lippujen osalta n.0,3 milj. euroa.

 

Kohdan 3) muutos koskee vain lähijunaliikennettä. Busseissa ja raitiovaunuissa pyöriä ei saa kuljettaa. Metrossa kuljettaminen on sallittua maksutta, mikäli vaunussa on tilaa. Nykyinen kerta- tai arvoseutulipun hinta kaikilla matkoilla on joustamaton ja epätasa-arvoinen. Esitetty muutos on perusteltu. Sisäisillä matkoilla pyörästä maksettavan lisähinnan on perusteltua olla pitkää seutumatkaa edullisempi. Lisäksi on perusteltua, että lapsilla pyörän kuljetus on edullisempaa kuin aikuisilla. Lähiliikenteessä pyörien kuljettamien ei edelleenkään tule olemaan sallittua ruuhka-aikoina (ma - pe klo 7 – 9 ja 15 – 18), ja tästä johtuen tulon menetykset ovat käytännössä vähäiset.

 

Kirje Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä kuntayhtymän valmistelua johtavalle ohjausryhmälle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

HSL:n lausuntopyyntö

 

Liite 2

Taloussuunnitelmaehdotus 2010 - 2012

 

Liite 3

HSL:n strategiaperusta

 

Liite 4

HSL työryhmien kokoonpanot

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että taloussuunnitelmaehdotus on laadittu pääosin perustamissopimuksen linjauksia noudattaen. Kuntayhtymän toiminnassa ja rahoituksessa tulee huolehtia kustannusten kurissa pitämisestä sekä riittävästä lipputulokertymästä, jotta kuntien tariffituen osuus voidaan pitää maltillisena.

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) valmistelua johtava ohjausryhmä pyytää (28.5.2009) lausuntoa kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 31.8.2009 mennessä.

 

./.                   Lausuntopyyntö on liitteenä 1. Taloussuunnitelmaehdotus on liitteenä 2 sekä sen liitteenä olevat kuntayhtymän strategiaperusta ja työryhmien kokoonpano liitteinä 3 ja 4.

 

HKL -liikelaitoksen johtokunta toteaa (18.6.2009) seuraavaa:

 

HSL:n taloussuunnitelma 2010 – 2012

 

Taustaa

Joukkoliikenteen organisointi muuttuu Helsingin seudulla 1.1.2010. Uusi kuntayhtymä Helsingin Seudun Liikenne (HSL) aloittaa tuolloin toimintansa. HSL:n perustajajäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi.

 

Kuntayhtymän perussopimus on hyväksytty kaupunkien valtuustoissa vuoden 2008 puolella lukuun ottamatta Keravaa, jonka valtuustossa hyväksyttiin viimeiset tekniset tarkistukset toukokuussa 2009.

 

Kuntayhtymän tehtäväalue kattaa jäsenkuntien joukkoliikenteen, VR:n pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen, sekä toimialueella harjoitettavan henkilöliikennelain mukaisen liikenteen.

 

Perussopimuksen mukaisesti HSL:n tehtävänä on

 

    Suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä,

    päättää toimivaltansa puitteissa toimialueensa liikenneluvista,

    vastata jäsenkuntiensa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta,

    vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta,

    hyväksyä toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat,

    vastata matkalippujen tarkastuksesta,

    päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunapalvelut,

    osallistua joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittämis- ja ylläpitoinvestointien suunnitteluun yhdessä kuntien ja muiden asianomaisten tahojen kanssa,

    vastata toimialueensa joukkoliikenteen matkustajainformaatio- ja muista tietoteknisistä järjestelmistä sen mukaan kuin siitä kuntien kanssa tarkemmin sovitaan,

    huolehtia valtion toimialueen joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen jakamisesta liikennemuodoittain,

    hoitaa muutoinkin toimivaltaansa kuuluvaa joukkoliikennettä koskevaa jäsenkuntien keskinäistä sekä jäsenkuntien ja muiden tahojen välinen yhteistyö sekä

    huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

 

Perussopimuksen mukaisesti on laadittu alustava taloussuunnitelma vuosille 2010 – 2012, jota tarkennetaan myöhemmin. Taloussuunnitelma on laadittu yhteistyönä YTV:n ja HKL:n kesken.

 

Suunnitelma on tehty kolmen vuoden suunnittelujaksolle, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

 

Taloussuunnitelma sisältää kuntayhtymän taloussuunnitelman, investointisuunnitelman, erittelyn kuntien tariffituista, hinnoittelusta ja tariffimuutoksista, kuntayhtymän rahoituksen perusteet sekä arvion kunnille kohdistuvista peruspääomaosuuksista kuntayhtymään kuuluvien kuntien, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi, osalta.

 

Koska kuntayhtymän organisaatiorakenteesta ei ole vielä päätetty, on taloussuunnitelma tehty organisaatiotasolla.

 

HSL:n talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011 – 2012

 

Käyttötalous 2010

 

HSL:n talousarviossa menot ovat 493,3 milj. euroa, joista toimintakuluja on 488,9 milj. euroa, poistoja 3,6 milj. euroa ja rahoituskuluja 0,8 milj. euroa.

 

HSL:n suurin menoerä on joukkoliikennepalvelujen ostot eli operointikulut 390,6 milj. euroa. Helsingin sisäisen liikenteen operointikulut (liikennöintikorvaukset) ovat 173,8 milj. euroa eli 44,5 % kaikista operointikuluista. Seutuliikenteen liikennöintikorvaukset ovat 148,7 milj. euroa.  Liikennemuodoista bussiliikenteen operointikorvaukset ovat yhteensä 252,5 milj. euroa eli 64,6 % kaikista liikennöintikorvauksista.

 

Helsingin sisäiseen liikenteeseen kohdistuu noin 2,6 milj. euron liikennetarjonnan leikkaukset, joista bussiliikenteeseen kohdistuu 1,7 milj. euroa ja raitioliikenteeseen 0,9 milj. euroa. Tämän lisäksi varaudutaan Helsingin sisäisessä liikenteessä kasvattamaan bussiliikenteen tarjontaa säteittäisillä linjoilla noin 1 % ja poikittaislinjoilla noin 2 %. Seutubussiliikennetarjonta kasvaa suunnitelman mukaisesti 2,1 milj. eurolla. Tämän lisäksi varaudutaan seutuliikenteessä tekemään 2 %:n toistaiseksi kohdistamaton leikkaus vuodelle 2010.  Junaliikenteessä kustannustasoa nostaa 1,8 milj. euron korvaus uudesta junakalustosta.

 

Vastaavasti Suunnitelmassa on arvioitu, että liikennöintikorvauksien yksikköhintoihin vaikuttavan kustannusindeksin arvioidaan nousevan vuoden 2009 tasosta liikennemuodoittain seuraavasti:

 

-bussiliikenne

3,8 %

-junaliikenne

3,9 %

-raitioliikenne

3,4 %

-metroliikenne

2,6 %

-lauttaliikenne

3,0 %

 

HSL maksaa kuntien omistuksessa olevan joukkoliikenneinfran käytöstä perussopimuksessa määritellyllä tavalla. Talousarviossa infrakustannukset ovat 57,6 milj. euroa, joista kohdistuu metroinfraan 40,0 milj. euroa ja raitioinfraan 15,3 milj. euroa. Talousarviossa on mukana vain Helsingin joukkoliikenneinfra. Muiden kaupunkien joukkoliikenneinfra huomioidaan lopullisessa talousarviossa.

 

HSL on budjetoinut muiden palveluiden ostoihin 22,0 milj. euroa. Muita palveluita ovat mm. lipunmyyntipalkkiot. HSL:n henkilöstökulut ovat 14,3 milj. euroa.

 

HSL:n lipputulot ovat 247,0 milj. euroa vuonna 2010. Lipputuloilla katetaan menoista 50,0 %. Talousarvio perustuu seuraaviin lipunhintojen keskimääräisiin korotuksiin vuonna 2010:

 

- Seutuliput, pääkaupunkiseutu

2,6 %

- Seutuliput, lähiseutu 2

2,6 %

- Seutuliput, lähiseutu 3

4,2 %

- Helsingin sisäiset liput

2,3 %

- Espoon sisäiset liput

2,5 %

- Vantaan sisäiset liput

2,2 %

- Keravan sisäiset liput

2,5 %

- Kirkkonummen sisäiset liput

2,5 %

 

Kunnat maksavat HSL:lle tariffitukea 230,2 milj. euroa vuonna 2010. Muita tuloja HSL on budjetoinut 14,7 milj. euroa. Muita tuloja ovat mm. valtion tuki ja matkalipuntarkastuksen tulot.

 

Käyttötalous 2011 – 2012

 

Vuosien 2011 – 2012 taloussuunnitelmat on tehty vuoden 2010 rahanarvoon. Vuosina 2011 – 2012 operointikustannukset nousevat 12,6 milj. euroa edellisen vuoden tasosta. Operointikustannukset perustuvat liikennöintisuunnitelmiin. Suurinta nousu on seutubussiliikenteessä, raitioliikenteessä, Vantaa sisäisessä bussiliikenteessä sekä junaliikenteessä.

 

Taloussuunnitelmassa kustannusten nousu katetaan pääosin tariffituella.

 

Investoinnit 2010 – 2012

 

HSL:n investoinnit ovat 15,1 milj. euroa vuonna 2010, 14,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 14,9 milj. euroa vuonna 2012. Suunnitelmakauden suurin investointi on uusi matkakorttijärjestelmä, johon on budjetoitu 9,9 milj. euroa vuosittain.

 

Rahoitus 2010 – 2012

 

Perustajajäsenet maksavat kuntayhtymän pääoman, joka koostuu rahana suoritettavasta pääomasta (5 milj. euroa) ja YTV:ltä siirtyvän liikennettä palvelevan omaisuuden nettoarvosta (noin 3,7 milj. euroa).

 

Investointien rahoitussuunnitelma perustuu lainanottoon rahoituslaitoksilta. Lainaa tarvitaan suunnitelman mukaan 15,1 milj. euroa vuonna 2010, 14,7 milj. euroa vuonna 2011 ja 14,8 milj. euroa vuonna 2012.

 

HSL:n lipputulojen ja kustannusten kohdistaminen kunnille

 

HSL:n perussopimuksen mukaan joukkoliikenteen lipputulojen ja joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuvien kulujen kohdistamisessa jäsenkunnille noudatetaan seuraavia periaatteita:

 

-       Lipputulot kohdistetaan henkilökohtaisten arvo- ja kausilippujen osalta matkakorttijärjestelmän tietojen mukaan. Muut liput kohdistetaan joko suoraan ao. kunnalle tai henkilökohtaisten lippujen suhteessa.

-       Operointikulut (liikennöintikorvaukset) kohdistetaan liikennemuodoittain matkustajakilometrien suhteessa.

-       Infrakulut kohdistetaan liikennemuodoittain nousujen suhteessa.

-       Tilaajaorganisaation yleiskulut eli suunnittelu-, asiakaspalvelu- ja hallintomenot kohdistetaan liikennemuodoittain nousujen suhteessa.

 

HSL:n vaikutus Helsingin kaupungin talouteen

 

Vuosi 2010

 

Helsingin kaupungin maksama tariffituki HSL:lle on 143,1 milj. euroa vuonna 2010. Helsingille kohdistuu lipputuloja 152,0 milj. euroa ja muita tuloja 5,0 milj. euroa. Helsingille kohdistuu kuluja yhteensä 300,1 milj. euroa, joista operointikuluja on 225,3 milj. euroa, infrakuluja 50,8 milj. euroa ja yleiskuluja 24,0 milj. euroa.

 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu eri kustannuserien kohdistuminen Helsingille liikennemuodoittain:

 

Vuodet 2011 – 2012

 

Helsingin kaupungin maksama tariffituki on 149,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 156,8 milj. euroa vuonna 2012.  Tariffituen kasvu johtuu operointikulujen noususta vuosina 2011 – 2012.

 

LAUSUNTO                      HKL- liikelaitoksen johtokunta lausuu Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöstä seuraavaa:

 

Lipputulot

Seutulippujen sekä Espoon ja Vantaan lippujen myynnin ennustetaan kasvavan 1 % vuodesta 2009. Helsingin sisäisten lippujen myynnin ennustetaan kasvavan 0,3 %. Ottaen huomioon taantuman heikentävän vaikutuksen tulojen kehitykseen vuonna 2009 sekä sen, että keskimääräiset hintojen korotukset ovat lähellä toisiaan (2,2 % - 2,6 %) saattaa 1 %:in myynnin kasvu seutulippujen sekä Espoon- ja Vantaan lippujen myynnin osalta olla optimistinen. Helsingin sisäisten lippujen osalta ennuste vuodelle 2010 on jouduttu laskemaan ilman 1.5.2009 voimaan tulleiden taksojen aiheuttamien matkustajamäärämuutosten toteumatietoja, minkä vuoksi lipputuloarvio on aikaisempia vuosia epävarmempi.

 

Tariffituki

Lausuntopyynnön liitteenä olevassa taloussuunnitelmaehdotuksessa kuvatut periaatteet joukkoliikenteen lipputulojen ja joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuvien kulujen kohdistamisesta jäsenkunnille ovat perussopimuksen mukaiset. Keravan ja Kirkkonummen osuuksia junaliikenteen operointikuluista ei kuitenkaan ole laskettu uuden perussopimuksen mukaisesti, vaan nykyiseen kuntaosuuslaskelmaan perustuen. HKL-liikelaitos katsoo, että perussopimuksen mukaisten kaikkien kulujen kohdistamisen vaikutukset verrattuna käsiteltävänä olevaan talousarvioehdotukseen tulee saattaa kuntien tiedoksi, että voitaisiin sopia esimerkiksi mahdollisista siirtymäajoista kustannusten jaon osalta.

 

Investoinnit

 

Lippu- ja informaatiojärjestelmä 2014 (LIJ2014-hanke)

 

Talousarvioluonnoksessa mainitaan uuden sukupolven lipunmyyntiautomaattien hankinta (50 uutta automaattia suunnittelukaudella). Helsingin joukkoliikennelautakunta on päättänyt 27.11.2008, että raitiovaunujen kuljettajalipunmyynti korvataan lippuautomaateilla aikaisintaan vuodenvaihteessa 2010 – 2011 ja viimeistään vuodenvaihteessa 2012 – 2013. Raitiovaunujen lipunmyyntiautomaattien hankinta ajoittuu siten suunnittelukaudelle ja on syytä mainita taloussuunnitelmassa.

 

Muut matkustajainformaatio- ja telematiikkajärjestelmät

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta on 19.3.2009 päättänyt laajentaa Helmi-järjestelmää vuosina 2009 – 2011 yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla. Vuoden 2009 kustannukset ovat 1,4 miljoonaa euroa, joten vuosina 2010 ja 2011 Helmi-järjestelmään investoidaan yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Investointi on syytä mainita taloussuunnitelmassa.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta on 28.5.2009 tehnyt hankepäätöksen kevyistä aikataulunäytöistä, jotka ovat merkittävästi perinteisiä aikataulunäyttöjä halvempia. On mahdollista, että kevyitä aikataulunäyttöjä hankitaan vielä lisää suunnittelukaudella, jolloin perinteisiä aikataulunäyttöjä hankitaan vähemmän. Tällöin Helsinkiin hankittavien näyttöjen kokonaismäärä on satoja, ei kymmeniä. Helsingin sähköisten näyttöjen hallinnan siirtämistä HKL:n hankkimaan uudempaan järjestelmään aletaan toteuttaa asteittain jo vuonna 2009.

 

Liikenteen palvelutaso

 

Liikenteen hoito-osassa (4 Liikenteen palvelutaso, Liite 1 ja Liite 2) on esitetty tietoja liikenteen nykytilasta, muutoksista 2010 – 2012 ja lipputuloista sekä vuoden 2009 talousarviosta ja ennusteesta 2009.

 

Suunnittelukauden aikana toteutettavat joukkoliikenteen muutokset perustuvat suurimmaksi osaksi Seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnokseen 2010 – 2014, josta kunnat ovat antaneet lausunnot. Näin ollen HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetyt muutokset ja niiden ajoitukset tulevat tarkentumaan Seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnoksen 2010 - 2012 lausuntojen perusteella tapahtuvan tarkistuksen johdosta.

 

Helsingin sisäisen liikenteen osalta muutokset, jotka eivät sisälly em. suunnitelmaluonnokseen perustuvat HKL:n liikennöintisuunnitelmiin.

 

Helsingin sisäisen liikenteen osalta tulee tarkentaa muissa toimintatuloissa olevaa Helsingin palvelulinjoja koskevaa kohtaa. JOUKO- kaupunginosalinjoja suunnitellaan yhdessä Helsingin sosiaaliviraston kanssa, ja että sosiaaliviraston osuus kustannuksista on 45 % JOUKO- kaupunginosalinjojen kustannuksista.

 

Toinen tarkennusta vaativa Helsingin lausunnosta (liite 2) puuttuva kohta liittyy seutulinjaan 577 (Helsingin sisäisen linjan 77A, Jakomäki – Malmi – Siltamäki, jatkamista Tikkurilaan). Joskin lausunnossa esitetään linja 577 päätettäväksi Malmille, ei linjaa 77A voida poistaa väliltä Jakomäki – Malmi ilman korvaavaa järjestelyä.

 

Liitteestä 2 puuttuu Helsingin sisäistä liikennettä koskeva osa. Tämä johtuu YTV:n ja HKL:n erilaisista suunnittelujärjestelmistä. Jatkossa tulee liitteen mukainen esitys tehdä myös Helsingin sisäisestä liikenteestä.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän muutokset

 

Taksa- ja lippujärjestelmään esitettävät muutokset 1.1.2010 alkaen:

 

1)    Poistetaan rajoitus, jonka mukaan alennuslippuun oikeutettu ei voi alennuksella ostaa toisen kunnan sisäisiä lippuja

2)    Myönnetään ulkomaalaisille vaihto-oppilaille oikeus opiskelijalippuun, vaikka he asuvat pääkaupunkiseudulla vain tilapäisesti

3)    Muutetaan polkupyörän kuljettamisesta perittävää maksua siten, että polkupyörämatka hinnoitellaan asiakasryhmän ja asiakkaan matkan mukaan.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta kannattaa edellä mainittuja muutoksia taksa- ja lippujärjestelmään. Kohdan 1) rajoituksen poistuminen edesauttaa lähikuntien asukkaiden joukkoliikenteellä liikkumista HSL-alueen kunnissa. Ostorajoituksen poistaminen saattaa jopa hieman lisätä Helsingin sisäisiä lipputuloja, koska muut kuntalaiset oletettavasti hankkivat enemmän Helsingin sisäisiä lippuja kuin helsinkiläiset muiden kuntien sisäisiä lippuja, ja tulon alenema kohdistetaan siihen kuntaan, jonka asukas sen aiheuttaa.

 

Kohdan 2) muutos on aiheellista tehdä, koska Helsingin maistraatti on muuttanut käytäntöään vakinaisen asuinpaikan myöntämiseksi. Tämän seurauksena ulkomaalaisilla vaihto-opiskelijoilla ei käytännössä ole mahdollisuutta saada missään tapauksessa vakinaista kuntalaisuutta ja sitä kautta oikeutta opiskelija-alennuslippuun. Muutos auttaa myös antamaan ulkomaalaisille pääkaupunkiseudulla opiskeleville paremman kuvan Suomesta ja pääkaupunkiseudusta. Nykykäytäntö ei myöskään ota huomioon sitä, että ulkomaalainen vaihto-opiskelija ei ole suomalaista opiskelijaa varakkaampi. Joukkoliikennealennukset ovat tässä tapauksessa tapa viestiä kansainväliselle yhteisölle, että vaihto-opiskelijat ovat yhtä tervetulleita asumaan Suomeen, kuten suomalaiset opiskelijat ovat tervetulleita muualle.

 

Tämä saattaa tulevaisuudessa hyödyttää esimerkiksi seudun elinkeinoelämää mm. lisääntyvän työ- tai vapaa-ajanmatkailun kautta. HKL-liikelaitoksen tarkennetun arvion mukaan on lipputulomenetys saatavissa olevien tietojen pohjalta sisäisten- ja seutu lippujen osalta n.0,3 milj. euroa.

 

Kohdan 3) muutos koskee vain lähijunaliikennettä. Busseissa ja raitiovaunuissa pyöriä ei saa kuljettaa. Metrossa kuljettaminen on sallittua maksutta, mikäli vaunussa on tilaa. Nykyinen kerta- tai arvoseutulipun hinta kaikilla matkoilla on joustamaton ja epätasa-arvoinen. Esitetty muutos on perusteltu. Sisäisillä matkoilla pyörästä maksettavan lisähinnan on perusteltua olla pitkää seutumatkaa edullisempi. Lisäksi on perusteltua, että lapsilla pyörän kuljetus on edullisempaa kuin aikuisilla. Lähiliikenteessä pyörien kuljettamien ei edelleenkään tule olemaan sallittua ruuhka-aikoina (ma - pe klo 7 – 9 ja 15 – 18), ja tästä johtuen tulon menetykset ovat käytännössä vähäiset.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (3.8.2009) seuraavaa:

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingin seudun liikenne

-kuntayhtymän toiminnan ja talouden puitteet on määritelty perustajakaupunkien kaupunginvaltuustojen hyväksymässä kuntayhtymän perussopimuksessa.

 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa lipputuloilla, kuntien maksamilla tariffituilla, valtion avustuksilla ja muilla tuotoilla. Kulut kohdistetaan jäsenkunnille palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnille kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kunnittain kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotuksena syntyvän alijäämän kukin kunta maksaa kuntayhtymälle tariffitukena. Investointeihin kuntayhtymä voi perussopimuksen mukaan hankkia rahoitusta valtionosuutena, jäsenkuntien oman pääomanehtoisena sijoituksena tai lainana. Perussopimuksen mukaan kuntien kuntayhtymään sijoittamalle peruspääomalle maksetaan vuosittaista korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotus rakentuu perussopimuksen linjausten mukaisesti. Vuoden 2010 osalta suunnitelma perustuu keskimäärin 2,5 % tariffikorotukseen, jolloin Helsingin maksettavaksi tuleva tariffituki vuonna 2010 on 143,1 milj. euroa. Tältä osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa.  Kuntayhtymän kustannusten kasvu vuosina 2011 ja 2012 on varsin merkittävä ja se rahoitetaan suunnitelman mukaan pääosin kuntien maksaman tariffituen lisäyksellä. Helsingin maksettavaksi tuleva tariffituki olisi taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan 149,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 156,8 milj. euroa vuonna 2012. Luvut ovat vuoden 2010 hintatasossa eli tariffituen reaalikasvu vuosina 2011 - 2012 on keskimäärin 4,6 % vuodessa. Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että tariffituen

suhteellisen osuuden kasvattaminen kuntayhtymän rahoituksessa ei ole perusteltua eikä taloudelliset näkymät huomioon ottaen Helsingin osalta mahdollista. Kuntayhtymän tulee huolehtia vähintään kustannusten kasvua vastaavasta lipputuottojen kasvusta, mikä tarkoittaa tariffien korotuksia myös vuosina 2011 ja 2012. Suunnitelmakaudella kuntayhtymän tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannusten kasvun hillitsemiseen ja kuntayhtymän perustamisen mahdollistamat synergiat tulee myös näkyä kustannuskehityksessä.

 

Taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan kuntayhtymä ei tule maksamaan taloussuunnitelmakaudella kunnille korvausta kuntien peruspääomalle. Kuntayhtymän toiminnan alkuvuosina korvauksesta voitaneen luopua, mutta jatkossa kuntayhtymän tulee varautua suorittamaan kohtuullinen korvaus peruspääomalle. Taloussuunnitelman investointien rahoitus perustuu lainanottoon rahoituslaitoksilta, eikä siltä osin ole huomautettavaa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että taloussuunnitelmaehdotuksessa lipputulojen ja kuntayhtymän kulujen kohdentaminen jäsenkunnille on perussopimuksen periaatteiden mukainen lukuun ottamatta Keravan ja Kirkkonummen osuuksia junaliikenteen kuluista, jotka perustuvat nykyiseen YTV:n kuntaosuuslaskelmaan. Kun lähtökohtana tulee olla perussopimuksen mukainen kustannusten kohdentaminen kaikilta osin, tulisi edellä todettujen kustannusten perussopimuksen mukaisesta jaosta sopia käyttäen tarvittaessa perussopimuksen mahdollistamia siirtymäsäännöksiä.

 

Taloussuunnitelmaan sisältyviin taksa- ja lippujärjestelmän muutoksiin talous- ja suunnittelukeskuksella ei ole huomautettavaa.

 

 

 

 


1

17.8.2009 pöydälle pantu asia

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖLLE OSAKKEIDEN OSTAMISEEN

 

Khs 2009-1118

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee antaa suostumuksensa sille, että Jääkenttäsäätiö ostaa Sansinic Oy:ltä Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskus –nimisen yhtiön osakkeet nro 1 – 2 000 eli yhtiön koko osakekannan.

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Jääkenttäsäätiön kirje 5.5.2009

 

Jääkenttäsäätiö toteaa kirjeessään (5.5.2009) mm., että Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskuksen (jäljempänä VLK) nimissä on laadittu suunnitelma Vuosaaren liikuntapuistoon rakennettavasta liikuntakeskuksesta, jossa olisi muiden liikuntatilojen lisäksi kahden radan jäähalli.

Kaupunki on vuokrannut VLK:lle hanketta varten tontin Vuosaaresta. Vuokrausehtojen mukaan rakennuksen on oltava vesikattovaiheessa 31.12.2008 mennessä. Ehto ei ole täyttynyt.

 

Kvsto on 18.6.2003 päättänyt 2 800 000 euron lainasta VLK:lle hanketta varten. Hankkeelle on myös myönnetty opetusministeriöstä 500 000 euron valtionapu.

 

Hanketta ei voida toteuttaa nykyisellä omistuspohjalla. Tämän vuoksi on tarkoituksena, että VLK:n osakkeet siirtyvät Jääkenttäsäätiön omistukseen, joka toteuttaa hankkeen niin, että opetusministeriön asettamat edellytykset hankkeelle toteutuvat.

 

Säätiön edustajat ovat neuvotelleet opetusministeriön kanssa ja saaneet varmistuksen siitä, että valtionapu on edelleen käytettävissä.

 

Hanke vaatii vielä lisärahoitusta. Tämän vuoksi Jääkenttäsäätiö esittää, että hankkeelle osoitetaan rakennusmestari Aimo Mäkisen perintörahat, noin 2,4 miljoonaa euroa.

 

Sj katsoo, että suostumuksen antaminen Jääkenttäsäätiölle VLK:n osakkeiden ostamiseksi on perusteltua. Osakkeiden osto mahdollistaa Vuosaaren hankkeen etenemisen, ja merkitsee myös sitä, että rakennusmestari Aimo Mäkisen perintövarat tulevat niille tarkoitettuun käyttöön. Hankkeen toteutuminen edellyttää, että opetusministeriön valtionapu on siihen edelleen käytettävissä, ja että maanvuokrasopimukseen tehdään tarvittavat muutokset. Kauppahinnaksi on ilmoitettu 20 000 euroa.

 

Liikuntalautakunta on lausunnossaan (16.6.2009) suhtautunut myönteisesti hankkeeseen. Lautakunta tulee syksyllä tekemään päätöksen vuokrasopimukseen sisältyvän rakentamisvelvoitteen ajan pidentämisestä. Lautakunnan myönteinen kanta merkitsee sitä, että vuokrasopimus pysyy voimassa ja siirtyy osakekaupan mukana muuten entisin ehdoin. Kaupungin VLK:lle myöntämä laina siirtyy myös osakekaupan mukana ja on voimassa alkuperäisin ehdoin.

 

Jääkenttäsäätiö on ilmoittanut opetusministeriön vahvistaneen, että valtionapu on edelleen käytettävissä.

 

Liikuntalautakunta toteaa lausunnossaan (16.6.2009) mm. että rakennusmestari Aimo Mäkisen perintövarojen siirto Vuosaareen rakennettavaa liikuntakeskusta varten vastaa perinnön käytön alkuperäistä tarkoitusta.  Se mahdollistaa kasvavan Vuosaaren kaupunginosan liikuntapalveluiden kehittämisen nopealla aikataululla. Tämän päätöksen seurauksena liikuntatoimen investointiohjelmassa olevan Oulunkylän toisen jäähallin rakentaminen siirtyy tuleville vuosille.

 

Lausunnossa todetaan edelleen, että liikuntavirasto tuo syksyllä lautakunnan käsiteltäväksi Vuosaaren liikuntakeskuksen vuokrasopimuksen muutoksen rakentamisvelvoitteen pidentämisen osalta.

 

 

 

 


1

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45453/4 JA 12 SEKÄ 45454/30 YM. ALUEIDEN (VARJAKANMÄKI) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11717)

 

Khs 2007-2779

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3:n valitus Varjakanmäen (mm. Vartiokylän tontit 45453/4 ja 12) asemakaava-asiassa nro 117171

 

Kaupunginvaltuusto on 13.5.2009 hyväksynyt 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45453 tonttien nro 4 ja 12 korttelin nro 45454 tontin nro 30 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 29.11.2007 päivätyn ja 27.11.2008 muutetun piirustuksen nro 11717 mukaisena.

 

Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3 on hakenut muutosta valtuuston päätökseen Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

./.                   Valitus on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (23.6.2009) valtuuston lausuntoa valituksen johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (14.8.2009) asiassa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyönä valmisteltuna lausuntona seuraavaa.

 

Lausunto valituksen johdosta

 

Oikeuspalvelut viittaa asiassa kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 13.5.2009 liitteenä oleviin päätöksen perusteluihin, kaupunkisuunnittelulautakunnan päätösten esityslistateksteihin 29.11.2007 ja 27.11.2008 sekä kaupunginhallituksen päätöksen esityslistatekstiin 14.4.2009 ja toteaa, että hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulisi pyytää valituksen hylkäämistä jäljempänä mainituin perustein.

 

Valituksen laillisuus ja valitusoikeus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston kaavapäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiset saavat päätöksestä tiedon silloin, kun päätös asetetaan yleisesti nähtäville. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 22.5.2009. Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3 on toimittanut valituksen hallinto-oikeudelle 22.6.2009. Valitus on siten tehty määräajassa ja oikealle viranomaiselle. Valittajalla on asiassa lain mukaan valitusoikeus.

 

Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3:n valitus

 

Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3 vaatii kaavapäätöksen hylkäämistä siltä osin kuin se koskee Varjakanmäen puiston kaavoittamista neljään omakotitonttiin sekä kaavoittamiseen liittyvien yhdysteiden levennyksiä tonteille 45454/20 ja 45454/30. Vaihtoehtoisesti asia vaaditaan palautettavaksi valtuustoon uudelleen valmisteltavaksi niin, että puistoalue jää ennalleen.

 

Valituksessa todetaan, että 14.4.2009 päivätty kaupungin kannanotto valittajan aiemmin asiassa tekemään muistutukseen ei täytä MRL 65 §:n ja sen esitöiden vaatimuksia, koska kannanotosta annettu ilmoitus valittajalle ei sisällä mainintaa siitä, milloin asia tulee kannanoton tiedoksisaannin jälkeen valtuuston päätettäväksi.

 

Kaavamuutosta koskevan asian käsittely olisi tullut keskeyttää ja peruuttaa, koska entinen kaupunginkanslian kaupunginsihteeri toimi asiassa läheisensä asiamiehenä ja oli siten esteellinen. Valittaja toivoo vastausta kaupungin omista ohjeistuksista virkamiesten toimintaan esteellisyystapauksissa.

 

Ajoyhteys tonteille puiston kautta on käytännössä mahdoton järjestää puistoalueen ja tonttien välisen korkeuseron vuoksi. Kaupunki myös vä­hättelee räjäytystöistä aiheutuvia vaaroja ja asumishaittoja. Valittajaa huolettaa se, missä vesi- ja viemärilinjaukset tulisivat kulkemaan. Posti- ja jätepalvelut eivät kaavamuutoksen jälkeen mahdu valittajan tontille, vaan ne jäisivät keskelle tulevaa tietä. Lisäksi valittaja haluaa kaupungin kannanoton valittajan uima-altaan sijainnista ja siihen liittyvästä tontinmittauksen kustannusvastuusta.

 

Valittaja viittaa myös 19.11.2008 ja 26.2.2009 päivättyihin kirjelmiinsä, joissa valittaja pyytää kaavaehdotuksen hylkäämistä vetoamalla mm. siihen, että kaupunkisuunnittelulautakunnan muutosehdotuksesta puuttuvat perustelut ja motiivit.

 

Varjakanmäkeä ollaan muuttamassa rakennusmaaksi, vaikka moni muu puisto olisi rakentamiseen sopivampi kuin kallioinen Varjakanmäen luonnonpuisto. Toisaalta valittajalle ei ole esitetty perusteita sille, miksi alun perin rakennusmaaksi kaavoitettu Varjakanmäki muutettiin myöhemmin puistoksi. Kaavamuutosprosessia voidaan pitää ennakkotapauksena, koska aiemmin ei rakennusmaana ollutta aluetta ole muutettu puistoksi ja sitten takaisin tonteiksi. 

 

Kaavamuutosehdotus antaa aiheen epäillä, että Varjakanmäki oli päätetty tontittaa jo ennen kaupunkisuunnittelulautakunnan marraskuun 2005 kokouksia, missä kaavamuutos palautettiin tontittamiseksi. Kaupunki on laiminlyönyt lainmukaisen velvoitteensa kertoa kaavoituskatsauksissa tästä merkittävästä kaava-asiasta.

 

Vastine valitukseen

 

Kaavamuutoksen kohtuullisuus

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uusien katuyhteyksien järjestäminen Varjakanmäen puiston kautta niille puistoon rajoittuville tonteille, joilla on ongelmia tontille ajon järjestämisessä nykyisiltä kaduilta. Sa­massa yhteydessä uusien katujen varteen kaavoitetaan neljä uutta omakotitonttia. Tonttien keskelle jää puistoaluetta.

 

Alueelle vuonna 1981 vahvistetussa ensimmäisessä asemakaavassa kaikki tontit on liitetty katuun. Asemakaavaa valmisteltaessa ei ole kuitenkaan otettu riittävästi huomioon ongelmia, joita aiheutuu siitä, ettei tonteille ajo käytännössä ole ollut kaikissa tapauksissa mahdollista maaston jyrkkyyden vuoksi. Vuonna 1989 vahvistetussa asemakaavan muutoksessa puistoalueelle on merkitty alueella oleva ajoyhteys Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3:n tontille. On kohtuullista, että myös muille tonteille, joilla on ajoyhteyden kanssa ongelmia, on mahdollisuus tasapuoliseen menettelyyn.

 

Ilmoitusmenettely kaupungin perustellun kannanoton osalta

 

MRL 65 § 2 momentin mukaan muistutuksen tehneille on annettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Säännöksessä ei ole mainintaa ilmoituksen ajankohdasta. Kyseisen lainkohdan esitöiden (HE 102/2008) suosituksen mukaan kannanotto on lähetettävä muistutuksen tehneelle ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä valtuustos­sa heti kun kannanotto on käsitelty kunnanhallituksessa. Suosituksen ja Helsingin kaupunginhallituksen 14.4.2009 päivätyn pöytäkirjan mukaisesti kaupungin kannanotto toimitettiin valittajalle viipymättä sen jälkeen, kun asia oli käsitelty kaupunginhallituksessa. Valittajalla on siten ollut mahdollisuus vaikuttaa kaavamuutosta koskevaan päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen esitöissä ei edellytetä, että kannanoton tulisi sisältää maininta siitä, milloin asia tulee valtuuston päätettäväksi.

 

Viranhaltijan esteellisyys

 

Kuntalain 52 §:ssä säädetään hallintolain esteellisyyttä koskevien sään­­­nösten soveltamisesta kunnan viranhaltijaan. Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Edellä mainitun lain 28 §:n 1 momentissa mainitaan virkamiehen olevan esteellinen mm.

silloin, jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen tai jos hän tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä.

 

Kaavamuutosasiaa läheisensä puolesta alkuvaiheessa ajanut henkilö ei ole tosiasiallisesti hoitanut kaupunginsihteerin virkaa kaupunginkansliassa eli nykyisessä hallintokeskuksessa kesän 2003 jälkeen. Kyseinen henkilö ei ole siten ollut vaikuttamassa viranhaltijana asian käsittelyyn enää siinä vaiheessa kun kaavamuutosehdotus on ollut ensimmäisen kerran esillä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.11.2005. Kaavamuutosehdotuksessa ei ollut osoitettu pysyvää kulkuyhteyttä edellä kuvatun viranhaltijan läheisen omistamalle tontille, eikä Varjakanmäen puistoalueelle ollut kaavoitettu uusia omakotitontteja. Asiassa ei näin ollen ole ollut perusteita käsittelyn keskeyttämiselle tai peruuttamiselle viranhaltijan esteellisyyden perusteella. Kaavaratkaisu on tehty useita vuosia entisen kaupunginsihteerin virkasuhteen päättymisen jälkeen muiden henkilöiden valmistelemana. 

 

Kaavoituskatsauksesta

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Tästä kyseisestä kaava-asiasta ei ole ollut velvollisuutta tiedottaa kaavoituskatsauksessa, koska kysymyksessä on merkitykseltään vähäinen kaava-asia. Kaavoituskatsauksessa mainitsematta jättäminen ei myöskään voisi johtaa siihen, että kaava olisi sen vuoksi lainvastainen. Lisäk­­si Helsingin kaupungin kaavoituskatsauksissa vuosina 2003–2007 on mainittu, että kyseisellä alueella tutkitaan mahdollisuuksia nostaa rakennusoikeuksia. On tavanomaista, että näissä yhteyksissä tulee esille tarve myös muihin tarkoituksenmukaisiksi katsottaviin muutoksiin. Kaavoituskatsauksessa on yleisellä tasolla tiedotettu siitä, että alueen kaavoitus on vireillä.

 

Muut valitusperusteet

 

Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia kaavapäätöksen tarkoituksenmukaisuutta, kuten sitä soveltuuko jokin muu puistoalue Varjakanmäen puistoa paremmin rakentamiseen tai sitä, miksi alun perin rakennusmaaksi kaavoitettu alue muutettiin puistoalueeksi ja sen jälkeen takaisin rakennusalueeksi. Varjakanmäen puistolla ei ole MRL 54 §:n tarkoittamia erityisiä luontoarvoja. Toisaalta kaavoitettujen tonttien keskelle jää edelleen pieni puistoalue. Lisäksi kaavoitettavan alueen lähi­ympäristössä on MRL 54 §:n tarkoittamalla tavalla riittävästi puistoja.   

 

Kaupungin tiivistyessä asemakaavoja ajanmukaistetaan. Asemakaavan muutokseen on ollut maankäytöllinen peruste. Uusien ajoyhteyksien rakentaminen puistoon muuttaa sen luonnetta merkittävästi, minkä vuoksi tilanne alueella on muuttunut. Kun puistoon suunnitelmien muututtua päätettiin sallia uusia kulkuyhteyksiä eri tonteille pysyvästi, pidettiin tarkoituksenmukaisimpana kaavoittaa mäelle myös joitakin uusia tontteja.

 

Puistoalueet

 

Alueelle laadittu asemakaavan muutos on kokonaisratkaisu, jossa kaik­kien nykyiseen puistoon rajoittuvien tonttien välitön rajautuminen puistoalueeseen poistuu. Asemakaavan muutoksesta on hyötyä joillekin tonteille, joille ajo on nykyisin korkeuserojen vuoksi vaikeaa. Valittajan tontin ajoyhteys säilyy lähes nykyisellä paikallaan, mutta kaupunki hoitaa tulevaisuudessa katualueen rakentamisen ja ylläpidon, joten tilanne paranee nykyisestään.

 

Puistoalue sijaitsee korttelialueen keskellä ja lähietäisyydellä ovat Vartiokylänlahden suuret rantapuistot, joten on todennäköistä, että puistoa käyttävät nykyisin lähinnä lähitonttien asukkaat. Alue on osittain pysäköintikäytössä. Asemakaavan muutoksessa alueen keskelle jäävä puistoalue palvelee pienuudestaan huolimatta nykytilannetta paremmin lasten turvallisena leikkipaikkana ja oleskelualueena.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Kaavoittajalla on harkintavaltaa tarkastella virkistysalueiden tarvetta laajemman kokonaisuuden puitteissa. Lähietäisyydellä sijaitsevat Vartiokylänlahden suuret rantapuistot.

 

Nykyiseltä puistoalueelta on tehty puustokartoitus. Kadut ja tonttien rakennusalat on suunniteltu siten, että mahdollisimman vähän suuria puita kaadettaisiin. Asemakaavassa on määräys, jonka mukaan kalliopaljastumat ja arvokkaat männyt tulee rakennusten ja pihojen suunnittelus­sa mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Alueella oleva muinaisjäännös on merkitty asemakaavassa suojeltavaksi. Museovirastolla tai kaupungin ympäristökeskuksella ei ollut huomautettavaa asemakaavamuutoksesta. Luontoarvot kyseisellä pienellä kallioalueella eivät ole merkittäviä.

 

Työmaajärjestelyt, kunnallistekniikka ja liikenne

 

Vartioharju on mäkistä aluetta, jolla pientaloja on rakennettu myös maaston korkeimmille paikoille. Tässä suhteessa asemakaavan muutos ei poikkea alueen yleisistä kaavaperiaatteista. Alueen nykyisilläkin tonteilla on jyrkkiä tontin osia. Rakennustyöt voidaan hoitaa normaalein työmaajärjestelyin.

 

Rakentamiseen liittyvät räjäytystyöt valvotaan rakennuslupamenettelyssä. Työmaajärjestelyistä ja rakennusaikaisista räjäytystöistä on omat erityismääräyksensä, joten niitä ei ole tarpeen merkitä asemakaavaan. Ne tulevat otetuiksi huomioon asemakaavaa toteutettaessa.

 

Vesi- ja viemärilinjauksia ei ratkaista kaavoituksen yhteydessä yksityiskohtaisesti. Alueelle on laadittu alustava suunnitelma kunnallistekniikan rakentamiseksi uusille tonteille. Tähän liittyvät yksityiskohdat eivät kuulu kaavoituksessa ratkaistaviksi, vaan ne suunnitellaan muussa yhteydessä. Muutokset verkostossa eivät vaikuta heikentävästi nykyisten tonttien kunnallistekniikan toimintaan. Kunnallistekniikka sijoittuu kaduille. Varjakankujalle ei ole tulossa uutta kunnallistekniikkaa, koska siellä se on jo järjestetty.

 

Vehkalahdenkujan nykyinen rakennettu ajotie on kapeimmillaan noin kolme metriä leveä. Katualue on voimassa olevassa asemakaavassa vähintään kuusi metriä leveä, joten ajotietä on mahdollista leventää. Ajoneuvoliikenteen lisääntyminen Vehkalahdenkujalla aiheutuu neljästä uudesta ja kahdesta nykyisestä omakotitontista. Liikenteen lisäys on erittäin vähäistä, pientalotonteille ajoa, koska läpikulkuliikennettä ei ole.

 

Tontin 45454/30 omistajan toivomuksesta tontin lounaisreunaan on liitetty puistoaluetta uima-altaan kohdalta. Valittajana oleva tontinomistaja on jo ennen kaavamuutosta rakentanut uima-altaan osittain puiston puolelle. Tontinmittauskulut eivät kuulu kaavoituksessa ratkaistaviksi.

 

Posti- ja jätepalveluiden siirtäminen valittajan tontilla ei aiheuta MRL 54 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta haittaa maanomistajalle. Ajoyhteys valittajan tontille säilyy nykyisellä paikallaan. Mikäli postin ja jätehuollon laitteita on nyt puistossa, ne joudutaan siirtämään tontin puolelle.

 

Aiempaan valmisteluun liittyvät asiakirjat

 

Valituksen sivuilla 2–3 A-kohdassa mainitut, aiempaan valmisteluun liittyvät asiakirjat eivät ole olennaisia valitusasian käsittelyn kannalta, joten ne toimitetaan hallinto-oikeudelle vain, jos hallinto-oikeus katsoo sen tarpeelliseksi.                     

 

Yhteenveto                       Edellä lausuttuun viitaten oikeuspalvelut toteaa, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava miltään osin. Kaavamuutos täyttää MRL 54 §:n mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset. Kaava luo edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä liikenteen järjestämiselle. Asemakaavalla ei aiheuteta kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä. Kaavassa tontinomistajia on kohdeltu tasavertaisesti. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisun mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Kaavapäätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lain vastainen.

 

Hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulisi näin ollen pyytää valituksen hylkäämistä perusteettomana.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 § 2 momentin 5 kohdan mukaan


kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

 

 

 


2

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45453/4 JA 12 SEKÄ 45454/30 YM. ALUEIDEN (VARJAKANMÄKI) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN ENNEN LAINVOIMAISUUTTA (11717)

 

Khs 2007-2779

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45453 tonttien nro 4 ja 12 ja korttelin nro 45454 tontin nro 30 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen nro 11717 voimaan ennen lainvoimaisuutta seuraavilta osin: korttelin nro 45453 tontit nro 4 ja 12 ja korttelin nro 45454 tontti nro 30 sekä kulkuyhteys Vehkalahdenkujalta korttelin nro 45453 tontille nro 4 ja Vehkahdenkujan nykyisen loppuosan alue.

Kirje jäljennöksin esityslistatekstistä Helsingin hallinto-oikeudelle sekä pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3:lle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11717 (Vartiokylän tontit 45453/4 ja 12 ym.), johon alue on rajattu

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (12.8.2009) mm., että Kvsto on 13.5.2009 hyväksynyt 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin 45453 tonttien 4 ja 12 ja korttelin 45454 tontin 30 sekä puisto- ja katualueiden (Varjakanmäki) asemakaavan muutoksen nro 11717.

 

Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3 on valittanut Kvston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Asunto-osakeyhtiö omistaa tontin 45454/30.

 

Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3 on vaatinut päätöksen hylkäämistä siltä osin kuin se koskee Varjakanmäen puistoon kaavailtua neljää omakotitalotonttia sekä tontittamiseen liittyviä kahta yhdysteiden levennystä tonteille 45454/20 ja 45454/30. Vaihtoehtoisesti valittaja on vaatinut kaava-asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi niin, että puistoalue jää ennalleen.

 

Valituksen perusteluina on mm. esitetty, että 14.4.2009 päivätty kaupungin kannanotto valittajan aiemmin asiassa tekemään muistutukseen ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja sen esitöiden vaatimuksia, kaavamuutosta koskevaan käsittelyyn on osallistunut esteellinen henkilö, ajoyhteys tonteille puiston kautta on käytännössä mahdoton järjestää puistoalueen ja tonttien välisen korkeuseron vuoksi, kaupunki vähättelee räjäytystöistä aiheutuvia vaaroja ja asumishaittoja, posti- ja jätepalvelut eivät kaavamuutoksen jälkeen mahdu valittajan tontille.

 

Valittaja viittaa myös 19.11.2008 ja 26.2.2009 päivättyihin kirjelmiinsä, joissa valittaja pyytää kaavaehdotuksen hylkäämistä vetoamalla mm. siihen, että kaupunkisuunnittelulautakunnan muutosehdotuksesta puuttuvat perustelut ja motiivit. 

 

Vielä valituksen mukaan kaupunki on laiminlyönyt lainmukaisen velvoitteensa kertoa kaavoituskatsauksissa kyseisestä kaava-asiasta.

 

Muut kaava-alueen tontinomistajat eivät ole hakeneet päätökseen muutosta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on yhdessä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa Khlle lausunnon, jossa hallinto-oikeutta pyydetään hylkäämään Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3:n valitus perusteettomana.  

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että Khs käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:ssä säädettyä mahdollisuutta määrätä kaava tulevaksi voimaan niiltä osin, joihin valituksen ei katsota kohdistuvan.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman, kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaisille. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, vaikka päätös täytäntöönpanoa koskevana ei ole valituskelpoinen.

 

Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun valitukset eivät koske kyseistä hanketta tai aluetta eli kun osittaisella täytäntöönpanolla ei mitä ilmeisimmin ole vaikutusta valitusten ratkaisemiseen.

 

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa valitus kohdentuu Varjakanmäen puistoon. Valituksen tekijä on erikseen ilmoittanut, että valitus ei koske Varjakanmäen puistoon ehdotettua kapeaa yhdystietä tontille 45453/4 eikä puistokaistaleen liittämistä tonteille 45453/4 ja 45454/30.

 

Tontti, jota väitetty esteellisyys koskee, on 45454/20. Se on kaava-alueen ulkopuolella, mutta tontille on kaavassa esitetty ajoyhteyttä puiston kautta.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä on perusteltua saattaa asemakaavan muutos voimaan sellaisten alueiden osalta, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kaavamuutokseen sisältyy tehokkuusluvun nostaminen tonteilla 45453/4 ja 12 luvusta e = 0.20 lukuun e = 0.25. Tehokkuusluku 0.25 on jo voimassa tontilla 35454/30.

 

Valtuuston 13.5.2009 tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä on seurannut kaava-alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella rakennuskielto kunnes asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu on mm. alueen haasteellisuuden vuoksi kestänyt poikkeuksellisen kauan. Nyt vielä rakennuskielto estää korkeamman tehokkuusluvun hyödyntämisen.

 

Heikki Iihola (tontti 45453/4) on 1.7.2009 osoittanut Khlle kirjeen, jossa hän paheksuu kyseisen kaavaprosessin hitautta ja vaatii rakennuskiellon kumoamista sekä kaupungilta tasapuolista kohtelua.

 

Voimaansaattaminen on perusteltua kohtuussyistä tonttien 45453/ 4 ja 12 osalta. Kaupungin kannalta on myös järkevää liittää kaavassa ehdotettu puistokaistale tontteihin 45453/4 ja 45454/30. Ei ole myöskään estettä saattaa voimaan kaavassa oleva kulkuyhteys tontille 45453/4.

 

Valitusviranomainen arvioi kaavan lainmukaisuuden vain niiden alueiden osalta, joihin valituksen voidaan katsoa kohdistuvan, vaikka se arvioinnissaan voi ottaa huomioon koko kaavaa koskevan menettelyn. Kaavan osittaisella täytäntöönpanolla valituksen ulkopuolelle jäävien tonttien osalta ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen, eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

 

Valituksen ei voida edellä mainituin perustein katsoa kohdistuvan muihin kuin edellä mainittuihin kaava-alueisiin. Khs voi kaupunkisuunnitteluviraston käsityksen mukaan siten määrätä kaavan tulemaan voimaan muilta osin ennen kuin kaava on saanut lainvoiman.

 

Khn tulisi päättää määrätä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) tonttien 45453/4 ja 12 ja 45454/30 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutos voimaan seuraavien alueiden osalta: tontit 45453/4 ja


12 ja 45454/30 sekä kulkuyhteys Vehkalahdenkujalta tontille 45453/4 ja Vehkahdenkujan nykyisen loppuosan alue.