Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

12

Kaupunginvaltuuston 10.6.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


12

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.6.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 10.6.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–4               Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa suomenkielistä työväenopistoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Iivi Anna Massolle, Pekka Iivoselle ja Pertti I. Pohjolalle.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

14–16           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17–20           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, henkilöstökeskuksen sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin suun erikoishoidon palvelujen tuottamista koskevan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen viimeistelemiseksi sekä siihen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi niin, että toiminta voi käynnistyä 1.10.2009 lukien samansisältöiset päätökset tehneiden kuntien kanssa edellyttäen, että tilat ovat silloin valmiit.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen.

Pöytäkirjanote Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille sekä Kirkkonummen kunnalle, terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskukselle.

 

21                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

9                    Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle.

 

22                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–3 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Toivomusponnet 1, 2 ja 5 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 3 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 4 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

23–25           Aloite/aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012