Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Kaupunginvaltuuston 3.6.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


10

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.6.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 3.6.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

7                    Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Timo Elolle ja Heikki J. Lehdelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Satamalle.

 

Toivomusponnet 1–3 ja 5 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 4 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa ja asuntolautakuntaa valmistelemaan ja päättämään menettelystä päätöksen soveltamiseksi

-                                       Hitas-tuotantoa varten tehtäviä maanvuokrasopimuksia laadittaessa ja muutettaessa,

-                                       Hitas-tuotannon asuntojen enimmäishintoja laskettaessa,

-                                       uusien Hitas-asuntojen myyntiehtoja asetettaessa ja

-                                       myyntiehtojen toteutumista valvottaessa.

 

Päätöksen mukainen menettely tulee ottaa käyttöön alkaen 1.1.2010.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja asuntolautakunnalle.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012