Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 27.5.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.5.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 27.5.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, kiinteistöviraston tonttiosastolle (Esko Patrikainen), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

5                          Kaupunginhallitus päättänee myöntää lainan seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 25 vuoden kuluessa, kuitenkin siten, että lyhennykset alkavat aikaisintaan viiden vuoden kuluttua rakennusten käyttöönotosta.

 

Lainan korko: Lainan korko on kiinteä 2,5 %.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän reaalivakuuden.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin Pohjoinen Hesperiankatu 23A:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa tekemään konsernijaostolle esityksen Helsingin edustajan nimeämisestä kuntayhtymän yhtymäkokoukseen ja edustajien nimeämisestä kuntayhtymän hallitukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja hoitamaan yhteistyössä YTV:n ja kuntayhtymän muiden jäsenkuntien kanssa kuntayhtymän perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta perussopimuksen ja muut tarvittavat perustamisasiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään tarvittaessa perussopimukseen vähäisiä muutoksia.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa YTV:tä kutsumaan koolle kuntayhtymän yhtymäkokouksen päättämään hallituksen nimeämisestä ja muista toiminnan käynnistämiseen liittyvistä tehtävistä.

 

Pöytäkirjanote Espoon kaupungille, Vantaan kaupungille, Kauniaisten kaupungille ja YTV:lle.

 

17                 Aloite 31

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 36

 

Toivomusponsi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 53 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 10.6.2009.

 

18                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa HKL-liikelaitosta, kaupunkisuunnitteluvirastoa, kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa osaltaan toimimaan niin, että hankesuunnitelmassa esitettyä aikataulua voidaan noudattaa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa HKL-liikelaitosta ja kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään yhdessä Tiehallinnon kanssa mahdollisuuksia kiirehtiä Jokeri 2 -hankkeeseen liittyvien, osaksi Tiehallinnon vastuulla olevien pysäkkijärjestelyjen toteuttamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa HKL-liikelaitosta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, Tiehallinnon, Vantaan kaupungin ja YTV:n kanssa neuvottelemaan liikenne- ja viestintäministeriön kanssa valtion osallistumisesta PLJ 2007:n ensimmäiseen koriin kuuluvan Jokeri 2 -hankkeen rakennuskustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Tiehallinnolle, Vantaan kaupungille ja YTV:lle.

 

8                    Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

19–23           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

24–26           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9–12             Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, kaupunginmuseolle ja sosiaalivirastolle.

 

Toivomusponsi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja HKL-liikelaitokselle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, pelastuslaitokselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012