HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

21 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

25.5.2009 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Muutokset europarlamenttivaalien vaalitoimikuntiin sekä täydennykset ja muutokset vaalilautakuntiin

3

 

4

Iltakouluasia: Seutuyhteistyöhön liittyvät selvitykset

4

 

5

Iltakouluasia: Aluerakentamisprojektien tilannekatsaus

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Esitys metsästyslainsäädännön muuttamisesta villikanin osalta

6

 

2

Lausunto luonnoksesta seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010-2014

24

 

3

Ympäristötarkastajan viran perustaminen ympäristökeskukseen

30

 

4

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: Keskustan maanalaisen huoltoväylän ilmanvaihtolaitteiston kautta tulevien saastepäästöjen seuranta ja vähentäminen

34

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Opinto-ohjaajan viran ja lehtorin virkojen perustaminen opetusvirastoon

37

 

2

Apulaisrehtorin viran perustaminen opetusvirastoon

40

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Suutarilan tontin 40195/11 asemakaavan muuttaminen (nro 11883)

43

 

2

Svenska normallyceumin kellarin perusparannuksen hankesuunnitelma

46

 

3

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Jaffan kanssa poikkeamispäätöksen johdosta

50

 

4

Kiinteistö Oy Kaupintie 18:n poikkeamishakemus

53

 

5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Kalevankatu 21:n poikkeamishakemuksesta

56

 

6

18.5.2009 pöydälle pantu asia
Lausunto uudenmaan ympäristökeskukselle Laajasalon raidevaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeellisuudesta (asianosaisen kuuleminen)

61

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Kantola) ja Krohnin (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

MUUTOKSET EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALITOIMIKUNTIIN SEKÄ TÄYDENNYKSET JA MUUTOKSET VAALILAUTAKUNTIIN

 

Khs 2009-997, 2009-996

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee täydentää ja muuttaa 4.5.2009 valittujen vaalilautakuntien sekä muuttaa 4.5.2009 valittujen vaalitoimikuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

 

LIITE

Yhdistelmä vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien luottamushenkilövalintojen muutoksista

 

Kj toteaa Khn valinneen europarlamenttivaalien vaalitoimikunnat ja vaalilautakunnat 4.5.2009. Lautakuntien jäsenten valinta pantiin pöydälle puuttuvien luottamushenkilöiden valinnan osalta. Valinnan jälkeen ovat myös eräät jo vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin valitut henkilöt työn, matkan tms. syyn vuoksi ilmoittaneet olevansa esteellisiä toimimaan kyseisessä luottamustoimessa.

 

Khn olisi muutettava vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

 

 

 


4

ILTAKOULUASIA: SEUTUYHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT SELVITYKSET

 

Khs 2009-1021

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä informaation tiedoksi.

 

Alustus                              Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


5

ILTAKOULUASIA: ALUERAKENTAMISPROJEKTIEN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2009-1021

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä informaation tiedoksi.

 

                                            Alustus                              Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa

 

Lisätiedot:
Oasmaa Kyösti, aluerakentamispäällikkö, puhelin 310 25957

 

 

LIITE

Tilannekatsaus 25.5.2009

 

 

 

 

 

 


1

ESITYS METSÄSTYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISESTA VILLIKANIN OSALTA

 

Khs 2009-479, 2009-396

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

-                                       rakennusvirastoa, kiinteistövirastoa, liikuntavirastoa, rakentamispalvelua ja ympäristökeskusta toimimaan villikanikannan torjuntatyössä tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa

-                                       rakennusvirastoa yhteistyössä kiinteistöviraston, liikuntaviraston, rakentamispalvelun ja ympäristökeskuksen sekä tarvittavien muiden tahojen kanssa laatimaan käytännön työtä tukemaan kanikannan säätelyohjelman, joka otetaan huomioon ao. hallintokuntien talousarviota ja taloussuunnitelmaa talousarvion raamien puitteissa laadittaessa sekä resursseja kohdennettaessa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tehdä Valtioneuvostolle seuraavan esityksen metsästyslainsäädännön muuttamiseksi:

 

Villikani on merkittävä tuhoeläin

 

Villikanista on tullut Helsingin kaupungin alueella merkittävä tuhoeläin. Villikani on runsastunut 2000-luvulla erittäin nopeasti ja levinnyt lähes koko Helsingin alueelle. Leviämisalueen laajenemisesta edelleen on merkkejä lännestä Espoon kaupungin ja pohjoisesta Vantaan ja Keravan kaupungin alueilta. Villikani on Suomen luonnossa vieraslaji, jonka vaikutuksia maamme alkuperäiselle kasvi- ja eläinlajistolle on hyvin vaikea ennustaa. Villikanin suuri lisääntymispotentiaali, ravintokasvien monipuolisuus ja aktiivinen kaivutoiminta ovat ominaisuuksia, joiden voitaisiin olettaa ainakin paikallisesti vähentävän biodiversiteettiä.

 

Villikani aiheuttaa ravinnonkäytöllään ja kaivutoiminnallaan esiintymisalueellaan merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Villikani käyttää ravinnokseen suurta osaa kaikista luonnonvaraisista sekä istutetuista kasveista. Villikanin ravintokasvivalikoima on huomattavasti runsaampi kuin rusakon tai metsäjäniksen. Villikanin syöntituhojen seurauksena Helsingin kaupungin hallinnoimien viheralueiden kasvillisuuden tuhoutumisesta aiheutuneet kustannukset ovat kasvaneet satoihin tuhansiin euroihin vuodessa. Kaivutoiminnallaan kani tuhoaa esimerkiksi istutuksia ja nurmialueita sekä kaivaa pesäkolojansa hautausmaihin ja penkkoihin, aiheuttaen sortumavaaroja.

 

Villikani on metsästyslaissa riistaeläin

 

Koska villikani on lisätty metsästyslakiimme riistaeläinten listalle vuoden 1993 metsästyslakiuudistuksen yhteydessä, luokitellaan villikanikannan säätely metsästykseksi. Kuten alla olevasta lainauksesta vuoden 1993 metsästyslain yksityiskohtaisista perusteluista on luettavissa, villikani lisättiin riistaeläinten listalle, jotta sen kantoja voitaisiin säädellä metsästämällä.

 

”Luetteloon on lisätty lajeja, joilla on tai joille on todennäköisesti tulossa elinvoimainen kanta Suomeen. Esimerkiksi kirjohyljettä tavataan jo nyt Tenojoessa, ja Etelä-Ruotsissa luonnonvaraisina esiintyvät kani ja pesukarhu saattavat laajentaa levinneisyysaluettaan myös Suomeen. Mikäli nämä lajit tulevat Suomeen, on todennäköistä, että ne menestyvät täällä. Kantojen säätelemiseksi saattaa olla välttämätöntä myös näiden lajien metsästäminen.” (HE 300/1992 Yksityiskohtaiset perustelut vp).

 

Villikanin esiintymisalue ja sen aiheuttamat merkittävät vahingot sijaitsevat kaupunkialueella.

 

Metsästyslainsäädäntömme on suunniteltu harvaan asutuilla alueilla tapahtuvan perinteisen metsästystoiminnan säätelemiseen ja ohjaamiseen. Metsästyslainsäädännössämme ei ole riittävästi huomioitu kulttuurisidonnaisten tuhoeläinkantojen rajoittamistoimia tai näiden toimien teknisiä toteuttamismahdollisuuksia. Näin ollen villikanien metsästystoimia on käytännössä mahdotonta toteuttaa vallitsevan metsästyslainsäädäntömme sallimilla tavoilla ja menetelmillä.

 

Metsästyslakiin ja -asetukseen tarvittavat muutokset

 

Helsingin kaupunki esittää, että Valtioneuvosto käynnistäisi metsästyslain ja -asetuksen muutostyön, jolla helpotettaisiin ja mahdollistettaisiin villikanikannan rajoitustoimenpiteiden tehokkaampi toteuttaminen.

 


Metsästyslakiin ja -asetukseen esitetään tehtäväksi seuraavanlaisia muutoksia:

 

Pienoiskivääri

 

Villikanin ampumisessa tulisi sallia riittävän tehokas pienoiskivääri (E0>100), jonka laukausääni voidaan tehokkaasti vaimentaa. Nykyisessä lainsäädännössä riittävän tehokkaan pienoiskiväärin käytön kieltää metsästysasetuksen 16 §:n 1 momentti sekä 16 §:n 2 momentin 1 kohta.

 

Kyseisen E0>100J teholuokan pienoiskiväärin patruunat soveltuvat villikanin ampumiseen erittäin hyvin. Ammuttaessa villikaneja kaupunkialueella ovat ampumamatkat poikkeuksetta lyhyitä, tyypillisesti alle 20 metriä.

 

Edelleen teholuokan E0>100J pienoiskiväärillä voidaan ampua alle äänennopeudella lentäviä luoteja, jolloin tällainen ase voidaan vaimentaa lähes äänettömäksi käyttämällä aseessa äänenvaimenninta. Laukausäänen vaimentaminen on erityisen tärkeä näkökohta, joka on pakko ottaa huomioon metsästettäessä tiheästi asutulla kaupunkialueella.

 

Pienikaliiperinen haulikko

 

Villikani olisi lisättävä listaan, jolla nimetään eläimet, joiden ampumiseen saa käyttää pienikaliiperista (20–36) haulikkoa. Nykyisessä lainsäädännössä pienikaliiperisen haulikon käytön kieltää metsästysasetuksen 17 §.

 

Ammuttaessa villikaneja kaupunkialueella ovat ampumamatkat poikkeuksetta lyhyitä, tyypillisesti alle 20 metriä. Nykyaikaisista komponenteista valmistetut pienikaliiperiset patruunat ovat riittävän tehokkaita villikanin ampumiseen.

 

Edelleen pienikaliiperisen haulikon laukausääni on tehokkaasti vaimennettavissa äänenvaimentimella. Laukausäänen tehokas vaimentaminen on yksi kaupunkiolosuhteissa toimimisen edellytyksistä.

 

Elävänä pyytävä loukku

 

Villikani olisi lisättävä listaan, jolla nimetään eläimet, joita voidaan pyydystää elävänä pyytävällä loukulla. Nykyisessä lainsäädännössämme elävänä pyytävän loukun käytön villikanin metsästämisessä kieltää metsästysasetuksen 11 §.

 

Villikani eroaa käyttäytymisensä puolesta metsäjäniksestä ja rusakosta muun muassa siinä, että se hakeutuu ahtaisiin koloihin ja erilaisten ihmisten rakentamien rakennusten ja rakenteiden suojaan. Villikani pesii tyypillisesti kaivamassaan kolossa tai luolastossa. Nämä seikat huomioiden ei voida olettaa, että elävänä pyytävän loukun vangitsemaksi jäänyt villikani joutuisi outoon stressiä aiheuttavaan tilanteeseen.

 

Villikanin pyyntiä on pystyttävä harjoittamaan myös alueilla, joilla ampuma-aseen tai jousen käyttö on turvallisuussyistä mahdotonta. Myös riittävän pyyntitehon ylläpitämiseksi olisi maastossa kyettävä pitämään elävänä pyytäviä pyyntilaitteita jatkuvasti.

 

Rautojen käyttö

 

Villikani olisi lisättävä listaan, jolla määritellään eläimet, joita voidaan pyydystää hetitappavilla raudoilla. Nykyisessä lainsäädännössä hetitappavien rautojen käytön kieltää metsästysasetuksen 10 §.

 

Villikanin pyyntiä on pystyttävä harjoittamaan myös alueilla, joilla ampuma-aseen tai jousen käyttö on turvallisuussyistä mahdotonta. Myös riittävän pyyntitehon ylläpitämiseksi olisi joissakin kohteissa kyettävä pitämään hetitappavia pyyntilaitteita jatkuvasti.

 

Keinotekoisen valonlähteen käyttö

 

Keinotekoisen valonlähteen käyttäminen tulisi sallia kaupunkiolosuhteissa tapahtuvassa villikanien metsästämisessä. Nykyisessä lainsäädännössä keinotekoisen valonlähteen käyttämisen villikanin metsästämisessä kieltää metsästyslain 33 §:n 1 momentin 4 kohta.

 

Villikanien metsästäminen on yksinomaan kannanrajoitustoimintaa, joka tapahtuu kaupunkiolosuhteissa. Tällaisilla alueilla kannanrajoitustoimet on pakko rajata vuorokauden aikaan, jolloin alueella on mahdollisimman vähän metsästyksen kannalta ulkopuolisia ihmisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa ilta- ja yöaikaan tapahtuvaa metsästystä. Yö-aktiiviset villikanit ovat pääasiassa liikkeellä pimeän aikaan, jolloin niiden metsästäminen on ylipäätään mahdollista. Keinotekoista valonlähdettä voidaankin pitää lähes välttämättömänä, jotta villikanikannan rajoitustoimet saadaan riittävän tehokkaiksi.

 


Ampumisetäisyys

 

Metsästettäessä villikania kaupunkiolosuhteissa, tulisi luopua metsästyslain ampumista koskevasta säännöstä, joka kieltää ampumisen alle 150 metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta. Nykyisessä lainsäädännössä villikanin ampumisen alle 150 metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta kieltää metsästyslain 25 §:n 1 momentti.

 

Villikani on eläin, joka suosii rakennettuja alueita ja käyttää ihmisen muokkaamaa maisemaa levittäytyessään uusille alueille. Villikanin metsästystä olisi kyettävä harjoittamaan alle 150 metrin etäisyydellä asutuista rakennuksista, jotta kannanrajoitukseen tähtäävä metsästys saataisiin riittävän tehokkaaksi.

 

Kaupunkiolosuhteissa metsästäminen on tarkasti kontrolloitua toimintaa ja esimerkiksi Helsingissä poliisi määrittää tai hyväksyy jokaisen ampumapaikan ja ampumasektorin sekä tekee jokaiselle ampujalle henkilökohtaisen päätöksen aseenkäyttöluvasta kaupunkialueella. Taajaan rakennetulta kaupunkialueelta löytyy runsaasti turvallisia ampumakohteita, joissa ampumisen estää ainoastaan edellä mainittu alle 150 metrin etäisyys asutusta rakennuksesta. Sen sijaan soveliaita yli 150 metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta olevia ampumapaikkoja on erittäin vähän suhteessa koko kannanrajoitusalueeseen.

 

Metsästysaika

 

Villikanin metsästäminen tulisi sallia ympäri vuoden, taikka metsästyskautta pitäisi pidentää nykyisestä. Nykyisessä lainsäädännössä ympärivuotisen metsästämisen kieltää metsästysasetuksen 24 §:n 1 momentin 1 kohta.

 

Villikanin ympärivuotinen metsästys on tärkeä edellytys kannanrajoitukseen tähtäävän metsästyksen saamiseksi riittävän tehokkaaksi. Villikanin lisääntymispotentiaali on niin suuri, että nykylainsäädännön mukainen rauhoitusaika saattaa tehdä kannanrajoitukseen tähtäävät metsästystoimet turhiksi.

 

Poikkeusluvalla jo toimittu

 

Villikanikannan rajoittamista metsästyksen keinoin on kokeiltu Helsingin kaupungin alueella Maa- ja metsätalousministeriön Uudenmaan riistanhoitopiirille myöntämän poikkeusluvan (päätös nro 2761/722/2007) turvin. Tässä kokeilussa kaupunkiolosuhteissa käyttökelpoisiksi todettujen sekä villikanien kannanrajoituksen onnistumisen kannalta oleellisten menetelmien sallimiseksi metsästyslainsäädäntöömme on tehtävä edelle esitettyjä muutoksia.

 

Kun metsästysasetusta viimeksi vuonna 1993 tarkasteltiin tältä osin, villikanin metsästäminen Suomessa oli lähinnä teoreettinen kysymys. Kaupunkiolosuhteissa tapahtuvan villikanien metsästyksen erityispiirteitä ja vaatimuksia ei tuolloin olisi voitu mitenkään ennakoida. Metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa ei ole huomioitu riittävästi tilannetta, jossa uusi, omaisuudelle tuhoa aiheuttava riistalaji esiintyy Suomen tiheimmin asutulla alueella.

 

Villikanin luokitus riistaeläimenä

 

Helsingin kaupungin edellä kerrottu esitys lähtee siitä, että villikanin luokitusta riistaeläimeksi ei muuteta, vaan lainsäädäntöä muutettaisiin pyyntimenetelmien osalta. Helsingin kaupunki esittää kuitenkin lisäksi, että lainsäädännön valmistelutyössä otettaisiin esille ja tarkasteltaisiin mahdollisine vaikutuksineen ja reunaehtoineen myös vaihtoehto, että villikanin luokitus muutettaisiin riistaeläimestä rauhoittamattomaksi eläimeksi.

 

Kirje Valtioneuvostolle sekä pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle sekä jäljennöksin Khn esityslistasta liitteineen Maija Anttilalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Valtuutettu Maija Anttilan kirje 25.2.2009

 

Liite 2

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 26.3.2009

 

Liite 3

Ympäristölautakunnan lausunto 28.4.2009

 

Liite 4

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 30.3.2009

 

Liite 5

Rakennusviraston lausunto 5.3.2008

 

Liite 6

Ympäristökeskuksen lausunto 5.3.2008

 

Tiivistelmä

 

Ryj katsoo, että villikanikannan rajoittamiseksi ja villikanien aiheuttamien tuhojen torjumiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampia toimenpiteitä. Ryj pitää perusteltuna villikanikannan pyynnin helpottamista metsästyslainsäädäntöä muuttamalla. Ryjn esitys metsästyslainsäädännön muuttamiseen perustuu pääosin yleisten töiden lautakunnan esitykseen. Villikanikannan säätelyohjelman tekeminen on tarpeen, mutta erillistä kaniprojektia ei esitetä perustettavaksi. Sen sijaan hallintokuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa on syytä tehostaa.

 

Yleisten töiden lautakunta esittää (26.3.2009) seuraavaa:

 

Ehdotuksessa pyritään helpottamaan ja mahdollistamaan villikanikannan rajoitustoimenpiteiden tehokkaampi toteuttaminen ilman erikseen vuosittain anottavaa poikkeuslupaa. Metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa ei ole huomioitu riittävästi tilannetta, jossa uusi, omaisuudelle tuhoa aiheuttava riistalaji esiintyy Suomen tiheimmin asutulla alueella.

 

Villikani on merkittävä tuhoeläin

 

Villikanista on tullut Helsingin kaupungin alueella merkittävä tuhoeläin. Villikani on runsastunut 2000-luvulla erittäin nopeasti ja levinnyt lähes koko Helsingin alueelle. Leviämisalueen laajenemisesta edelleen on merkkejä lännestä Espoon kaupungin ja pohjoisesta Vantaan ja Keravan kaupungin alueilta. Villikani on Suomen luonnossa vieraslaji, jonka vaikutuksia maamme alkuperäiselle kasvi- ja eläinlajistolle on hyvin vaikea ennustaa. Villikanin suuri lisääntymispotentiaali, ravintokasvien monipuolisuus ja aktiivinen kaivutoiminta ovat ominaisuuksia, joiden voitaisiin olettaa ainakin paikallisesti vähentävän biodiversiteettiä.

 

Villikani aiheuttaa ravinnonkäytöllään ja kaivutoiminnallaan esiintymisalueellaan merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Villikani käyttää ravinnokseen suurta osaa kaikista luonnonvaraisista sekä istutetuista kasveista. Villikanin ravintokasvivalikoima on huomattavasti runsaampi kuin rusakon tai metsäjäniksen. Villikanin syöntituhojen seurauksena Helsingin kaupungin hallinnoimien viheralueiden kasvillisuuden tuhoutumisesta aiheutuneet kustannukset ovat kasvaneet satoihin tuhansiin euroihin vuodessa. Kaivutoiminnallaan kani tuhoaa esimerkiksi istutuksia ja nurmialueita sekä kaivaa pesäkolojansa hautausmaihin ja penkkoihin, aiheuttaen sortumavaaroja.

 

Villikani on metsästyslaissa riistaeläin

 

Koska villikani on lisätty metsästyslakiimme riistaeläinten listalle vuoden 1993 metsästyslakiuudistuksen yhteydessä, luokitellaan villikanikannan säätely metsästykseksi. Kuten alla olevasta lainauksesta vuoden 1993 metsästyslain yksityiskohtaisista perusteluista on luettavissa, villikani lisättiin riistaeläinten listalle, jotta sen kantoja voitaisiin säädellä metsästämällä.

 

”Luetteloon on lisätty lajeja, joilla on tai joille on todennäköisesti tulossa elinvoimainen kanta Suomeen. Esimerkiksi kirjohyljettä tavataan jo nyt Tenojoessa, ja Etelä-Ruotsissa luonnonvaraisina esiintyvät kani ja pesukarhu saattavat laajentaa levinneisyysaluettaan myös Suomeen. Mikäli nämä lajit tulevat Suomeen, on todennäköistä, että ne menestyvät täällä. Kantojen säätelemiseksi saattaa olla välttämätöntä myös näiden lajien metsästäminen.” (HE 300/1992 Yksityiskohtaiset perustelut vp).

 

Villikanin esiintymisalue ja sen aiheuttamat merkittävät vahingot sijaitsevat kaupunkialueella.

 

Metsästyslainsäädäntömme on suunniteltu harvaan asutuilla alueilla tapahtuvan perinteisen metsästystoiminnan säätelemiseen ja ohjaamiseen. Metsästyslainsäädännössämme ei ole riittävästi huomioitu kulttuurisidonnaisten tuhoeläinkantojen rajoittamistoimia tai näiden toimien teknisiä toteuttamismahdollisuuksia. Näin ollen villikanien metsästystoimia on käytännössä mahdotonta toteuttaa vallitsevan metsästyslainsäädäntömme sallimilla tavoilla ja menetelmillä.

 

Metsästyslakiin ja -asetukseen tarvittavat muutokset

 

Helsingin kaupungin tulisi ehdottaa metsästyslakia (MetsästysL) ja metsästysasetusta (MetsästysA) muutettavan seuraavilta osin:

 

1.    Pienoiskivääri

 

Villikanin ampumisessa tulisi sallia riittävän tehokas pienoiskivääri (E0>100), jonka laukausääni voidaan tehokkaasti vaimentaa. Nykyisessä lainsäädännössä riittävän tehokkaan pienoiskiväärin käytön kieltää MetsästysA:n 16 §:n 1 momentti sekä 16 §:n 2 momentin 1 kohta.

 

Kyseisen E0>100J teholuokan pienoiskiväärin patruunat soveltuvat villikanin ampumiseen erittäin hyvin. Ammuttaessa villikaneja kaupunkialueella ovat ampumamatkat poikkeuksetta lyhyitä, tyypillisesti alle 20 metriä.

 

Edelleen teholuokan E0>100J pienoiskiväärillä voidaan ampua alle äänennopeudella lentäviä luoteja, jolloin tällainen ase voidaan vaimentaa lähes äänettömäksi käyttämällä aseessa äänenvaimenninta. Laukausäänen vaimentaminen on erityisen tärkeä näkökohta, joka on pakko ottaa huomioon metsästettäessä tiheästi asutulla kaupunkialueella.

 


 

 

2.    Pienikaliiperinen haulikko

 

Villikani olisi lisättävä listaan, jolla nimetään eläimet, joiden ampumiseen saa käyttää pienikaliiperista (20–36) haulikkoa. Nykyisessä lainsäädännössä pienikaliiperisen haulikon käytön kieltää MetsästysA:n
17 §.

 

Ammuttaessa villikaneja kaupunkialueella ovat ampumamatkat poikkeuksetta lyhyitä, tyypillisesti alle 20 metriä. Nykyaikaisista komponenteista valmistetut pienikaliiperiset patruunat ovat riittävän tehokkaita villikanin ampumiseen.

 

Edelleen pienikaliiperisen haulikon laukausääni on tehokkaasti vaimennettavissa äänenvaimentimella. Laukausäänen tehokas vaimentaminen on yksi kaupunkiolosuhteissa toimimisen edellytyksistä.

 

3.    Elävänä pyytävä loukku

 

Villikani olisi lisättävä listaan, jolla nimetään eläimet, joita voidaan pyydystää elävänä pyytävällä loukulla. Nykyisessä lainsäädännössämme elävänä pyytävän loukun käytön villikanin metsästämisessä kieltää MetsästysA:n 11 §.

 

Villikani eroaa käyttäytymisensä puolesta metsäjäniksestä ja rusakosta muun muassa siinä, että se hakeutuu ahtaisiin koloihin ja erilaisten ihmisten rakentamien rakennusten ja rakenteiden suojaan. Villikani pesii tyypillisesti kaivamassaan kolossa tai luolastossa. Nämä seikat huomioiden ei voida olettaa, että elävänä pyytävän loukun vangitsemaksi jäänyt villikani joutuisi outoon stressiä aiheuttavaan tilanteeseen.

 

Villikanin pyyntiä on pystyttävä harjoittamaan myös alueilla, joilla ampuma-aseen tai jousen käyttö on turvallisuussyistä mahdotonta. Myös riittävän pyyntitehon ylläpitämiseksi olisi maastossa kyettävä pitämään elävänä pyytäviä pyyntilaitteita jatkuvasti.

 

4.    Rautojen käyttö

 

Villikani olisi lisättävä listaan, jolla määritellään eläimet, joita voidaan pyydystää hetitappavilla raudoilla. Nykyisessä lainsäädännössä hetitappavien rautojen käytön kieltää MetsästysA:n 10 §.

 

Villikanin pyyntiä on pystyttävä harjoittamaan myös alueilla, joilla ampuma-aseen tai jousen käyttö on turvallisuussyistä mahdotonta. Myös riittävän pyyntitehon ylläpitämiseksi olisi joissakin kohteissa kyettävä pitämään hetitappavia pyyntilaitteita jatkuvasti.

 

5.    Keinotekoisen valonlähteen käyttö

 

Keinotekoisen valonlähteen käyttäminen tulisi sallia kaupunkiolosuhteissa tapahtuvassa villikanien metsästämisessä. Nykyisessä lainsäädännössä keinotekoisen valonlähteen käyttämisen villikanin metsästämisessä kieltää MetsästysL:n 33 §:n 1 momentin 4 kohta.

 

Villikanien metsästäminen on yksinomaan kannanrajoitustoimintaa, joka tapahtuu kaupunkiolosuhteissa. Tällaisilla alueilla kannanrajoitustoimet on pakko rajata vuorokauden aikaan, jolloin alueella on mahdollisimman vähän metsästyksen kannalta ulkopuolisia ihmisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa ilta- ja yöaikaan tapahtuvaa metsästystä. Yö-aktiiviset villikanit ovat pääasiassa liikkeellä pimeän aikaan, jolloin niiden metsästäminen on ylipäätään mahdollista. Keinotekoista valonlähdettä voidaankin pitää lähes välttämättömänä, jotta villikanikannan rajoitustoimet saadaan riittävän tehokkaiksi.

 

6.    Ampumisetäisyys

 

Metsästettäessä villikania kaupunkiolosuhteissa, tulisi luopua metsästyslain ampumista koskevasta säännöstä, joka kieltää ampumisen alle 150 metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta. Nykyisessä lainsäädännössä villikanin ampumisen alle 150 metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta kieltää MetsästysL:n 25 §:n 1 momentti.

 

Villikani on eläin, joka suosii rakennettuja alueita ja käyttää ihmisen muokkaamaa maisemaa levittäytyessään uusille alueille. Villikanin metsästystä olisi kyettävä harjoittamaan alle 150 metrin etäisyydellä asutuista rakennuksista, jotta kannanrajoitukseen tähtäävä metsästys saataisiin riittävän tehokkaaksi.

 

Kaupunkiolosuhteissa metsästäminen on tarkasti kontrolloitua toimintaa ja esimerkiksi Helsingissä poliisi määrittää tai hyväksyy jokaisen ampumapaikan ja ampumasektorin sekä tekee jokaiselle ampujalle henkilökohtaisen päätöksen aseenkäyttöluvasta kaupunkialueella. Taajaan rakennetulta kaupunkialueelta löytyy runsaasti turvallisia ampumakohteita, joissa ampumisen estää ainoastaan edellä mainittu alle 150 metrin etäisyys asutusta rakennuksesta. Sen sijaan soveliaita yli 150 metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta olevia ampumapaikkoja on erittäin vähän suhteessa koko kannanrajoitusalueeseen.

 

7.    Metsästysaika

 

Villikanin metsästäminen tulisi sallia ympäri vuoden. Nykyisessä lainsäädännössä ympärivuotisen metsästämisen kieltää MetsästysA:n 24 §:n 1 momentin 1 kohta.

 

Villikanin ympärivuotinen metsästys on tärkeä edellytys kannanrajoitukseen tähtäävän metsästyksen saamiseksi riittävän tehokkaaksi. Villikanin lisääntymispotentiaali on niin suuri, että nykylainsäädännön mukainen rauhoitusaika saattaa tehdä kannanrajoitukseen tähtäävät metsästystoimet turhiksi.

 

Poikkeusluvalla jo toimittu

 

Villikanikannan rajoittamista metsästyksen keinoin on kokeiltu Helsingin kaupungin alueella Maa- ja metsätalousministeriön Uudenmaan riistanhoitopiirille myöntämän poikkeusluvan (päätös nro 2761/722/2007) turvin. Tässä kokeilussa kaupunkiolosuhteissa käyttökelpoisiksi todettujen sekä villikanien kannanrajoituksen onnistumisen kannalta oleellisten menetelmien sallimiseksi metsästyslainsäädäntöömme on tehtävä edelle esitettyjä muutoksia.

 

Kun metsästysasetusta viimeksi vuonna 1993 tarkasteltiin tältä osin, villikanin metsästäminen Suomessa oli lähinnä teoreettinen kysymys. Kaupunkiolosuhteissa tapahtuvan villikanien metsästyksen erityispiirteitä ja vaatimuksia ei tuolloin olisi voitu mitenkään ennakoida.

 

Ympäristölautakunta toteaa (28.4.2009) yleisten töiden lautakunnan esityksestä seuraavaa:

 

Ehdotuksella pyritään mahdollistamaan villikanikannan rajoitustoimenpiteiden tehokkaampi toteuttaminen ilman erikseen vuosittain anottavaa poikkeuslupaa. Metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa ei ehdotuksen mukaan ole otettu riittävästi huomioon tilannetta, jossa uusi, omaisuudelle tuhoa aiheuttava riistalaji esiintyy Suomen tiheimmin asutulla alueella.

 

Helsingin kanikannan jo nyt aiheuttamat ja sen kasvun vuoksi odotettavissa olevat ongelmat ovat mittavia, joten ehdotus on perusteltu. Aloitteessa ei ole otettu kantaa villikanin statukseen riista- tai haittaeläimenä, vaan siihen on kerätty ne metsästyslainsäädännön kohdat, jotka nykyisellään rajoittavat pyynnin tehoa. Monista nykyisen lainsäädännön kieltämistä pyyntitavoista on v. 2008-2009 hankittu kokemusta Helsingissä maa- ja metsätalousministeriön myöntämin ja Uudenmaan riistanhoitopiirin hallinnoimin erikoisluvin. Helsingin poliisilaitos on valvonut ampumisen turvallisuutta.

 

Eduskunnassa on 26.2.2009 tehty lakialoite, jonka sisältönä on HKR:n aloitteesta poiketen villikanin siirtäminen riistaeläinten luettelosta rauhoittamattomien eläinten luetteloon. Aloite on maa- ja metsätalousvaliokunnan käsiteltävänä. Kanikysymys on ollut jo myös asiasta vastaavan maa- ja metsätalousministeriön valmistelussa.

 

Ympäristökeskukseen on 7.4.2009 tullut internetissä kerätty vetoomus kanien tuskallista lopettamista vastaan Helsingissä. Vetoomuksen mukaan kanien hävittämisessä käytetyt keinot ovat olleet epäinhimillisiä, tehottomia ja laittomia. Vetoomuksessa myös esitetään, että haittojen torjunnassa pitäydyttäisiin suojaverkkoihin, karkoteaineisiin ja valistukseen.

 

Aloitteen sisältö ja lautakunnan kanta

 

Kohdat 1-2: Pienoiskiväärin ja pienikaliiperisen haulikon käyttö villikanin metsästyksessä on syytä sallia. Lyhyeltä ampumamatkalta ei ole syytä epäillä, että nämä aseet tuottaisivat eläinsuojelullisia ongelmia

 

Kohta 3: Elävänä pyytävän loukun käyttö villikanin pyytämisessä tulisi sallia. Kanit on mahdollista lopettaa asianmukaisesti, ja mahdollinen joskin epätodennäköinen sivusaalis vapauttaa vahingoittumattomana.

 

Kohta 4: Aloitteessa esitetään hetitappavien rautojen sallimista. Näitä ei ole Helsingissä kokeiltu, ja niillä olisi suurempi merkitys villikanin mahdollisesti levittäytyessä ympäröivälle maaseudulle. Oikein toimiessaan hetitappavat raudat lopettavat saaliin nopeasti, mutta lauetessaan epänormaalisti voivat aiheuttaa eläimelle kärsimystä. Hetitappaviin rautoihin voi myös joutua rauhoitettuja eläimiä tai lemmikkieläimiä, tai kookkaat eläimet voivat jäädä niihin jalastaan kiinni, jos ne on sijoitettu huonosti. Aloitteen mukaan hetitappavat raudat tulisivat yleisesti sallituksi villikanin pyyntivälineeksi. Jos villikani siirrettäisiin rauhoittamattomaksi eläimeksi, tämä tapahtuisi ilman muita säädösmuutoksia. Ympäristölautakunnan mielestä hetitappavien rautojen käyttö yleisesti villikanin pyynnissä on eläinsuojelullisesti arveluttavaa, ja tämä menetelmä tulisi pitää luvanvaraisena ja valvottuna.

 

Kohta 5: Aloitteessa esitetään keinotekoisen valonlähteen sallimista villikanin pyynnissä. Metsästyslaissa (33 § 3 mom. 4 kohta) on täysin kielletty valonlähteen käyttö riistaeläinten metsästyksessä, mutta rauhoittamattomien eläinten pyynnissä se on sallittu ilman erityislupaa. Keinovalon kiellon periaatteesta ei tarvitsisi poiketa, jos villikani luokiteltaisiin rauhoittamattomiin eläimiin.

 

Kohta 6: Aloitteessa esitetään metsästyslain 25 § 1 momentissa säädetyn ampumisen suoja-alueen, joka kieltää ampumisen 150 metrin säteellä asutusta rakennuksesta ilman rakennuksen omistajan tai haltijan lupaa, pienentämistä villikanin pyynnin mahdollistamiseksi kaupunkioloissa. Metsästyslain 150 metrin suojaetäisyys on kuitenkin tärkeä periaatteellinen linjaus, jonka muuttaminen yhden lajin pyynnin helpottamiseksi on kyseenalaista. Muiden pyyntikeinojen kuin ampumisen osalta nykyisestä lainsäädännöstä voisi tulla sovellettavaksi metsästyslain 48 §:n 3 momentti, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi päättää, että huomattavan omaisuutta uhkaavan vahingon torjumiseksi rauhoittamattoman eläimen saa pyydystää ilman alueen omistajan lupaa. – Villikania ei kuitenkaan tule rinnastaa haittaeläimenä jyrsijöihin, joiden pyynnissä myrkyn käyttö on sallittua, vaan pyyntikeinojen eläinsuojelullisen hyväksyttävyyden näkökulmasta riistaeläimiin.  

 

Kohta 7: Aloitteessa esitetään villikanin metsästyksen sallimista ympäri vuoden. Lisääntymisaikainen rauhoitus on kuitenkin merkittävä periaatteellinen ja eläinsuojelukysymys. Rauhoittamattomillakin lintulajeilla on pesimäaikainen rauhoitus, kun taas rauhoittamattomilla nisäkkäillä (rotta, kotihiiri, metsähiiri ja joukko myyrälajeja) ei sitä ole. Kaikilla riistaeläimillä on joko lisääntymisaikainen täysrauhoitus tai esimerkiksi pienpetojen naarailla, joita jälkeläinen seuraa, tilannekohtainen rauhoitus. Villikanin poikaset eivät seuraa naarasta, mutta naaraiden tappaminen voi aiheuttaa niiden nääntymisen koloon tai maastoon. Ongelma on merkittävä sekä eläinsuojelun että villikanin torjunnan kannalta, koska kanin lisääntymiskausi on pitkä ja poikueita voi olla useita. Villikanin lisääminen rauhoittamattomien eläinten luetteloon ilman muita säädösten muutoksia merkitsisi ympärivuotisen pyynnin sallimista. Riistaeläimen kohdalla tällainen poikkeus tuskin tulisi kyseeseen. Eläinsuojeluongelma pysyy samana molemmissa tapauksissa. Riistanhoitopiirin luvanvarainen lisääntymisaikainen pyynti, joka keskeytetään vasta kun lisääntyminen on todellisuudessa havaittu alkaneeksi, mahdollistaisi tarkimman ajoituksen. Tätä menettelyä on käytetty harmaalokkien kaatopaikkapyynnissä, missä on käytännössä voitu kokonaan estää poikasten menehtyminen emopyynnin vuoksi. Jos villikani siirretään rauhoittamattomien eläinten luetteloon, sille tulisi jättää lisääntymisaikainen rauhoitus samaan tapaan kuin rauhoittamattomille linnuille.

 

Ympäristölautakunta puoltaa ehdotuksen keskeistä sisältöä, joka on villikanien pyynnin helpottaminen metsästyslakia ja -asetusta muuttamalla. Helsingin kaupungin erikoisluvin järjestämä pyynti on kasvillisuuden suojauksen ohella ollut välttämätöntä kanien aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi.

 

Ympäristölautakunta ei kuitenkaan puolla ehdotuksen kohtaa 4, jonka mukaan villikania tulisi voida pyytää hetitappavilla raudoilla ilman erikoislupaa; kohtaa 6, jonka mukaan metsästyslaissa ampumiselle määriteltyä 150 metrin suojaetäisyyttä asutusta rakennuksesta tulisi muuttaa; eikä kohtaa 7, jonka mukaan villikanin metsästäminen tulisi sallia ympäri vuoden ilman erikoislupaa, koska tämä aiheuttaisi lisääntymisaikana poikasten nääntymisen pesään.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että vaikka aloitteessa pyritään villikanikannan tehokkaaseen rajoittamiseen ilman erikseen vuosittain anottavaa poikkeuslupaa, myös tähänastinen lupamenettely on mahdollistanut suhteellisen tehokkaan pyynnin. Metsästyslain muutokset tulisivat koskemaan kaikkia metsästysoikeuden haltijoita, joiden mahdollisuus järjestää pyynti tehokkaasti ja eläinsuojelun kannalta hyväksyttävästi ei ole yhtä hyvä kuin Helsingin kaupungin. Toiminnan perustumista poikkeuslupiin voidaan pitää myös eläinsuojelun ja yleisen turvallisuuden kannalta tarpeellisena valvontamenettelynä, josta ei kaikin osin ole aiheellista luopua.

 

Lopuksi lautakunta toteaa, että tarvitaan tehokasta valistustyötä, jotta ihmiset eivät hylkäisi lemmikkikanejaan luontoon eivätkä ruokkisi villikaneja maastoon, ja että kasvien suojaaminen mekaanisesti ja mahdollisesti kemiallisesti on tehokkain keino kanivahinkojen torjunnassa.

 

Merkittiin, että Vierikko Pyhälahden kannattamana ehdotti, että esityslistan sivun 20 neljäs kappale kappale " Edelleen ympäristölautakunta katsoo, että pyynnin tehostamistavoitteiden saavuttamiseksi tulisi tutkia myös metsästyslain muuttamista siten, että villikani siirrettäisiin riistaeläinten luettelosta rauhoittamattomien eläinten luetteloon. Sallituista pyyntikeinoista olisi tällöinkin säädettävä yksityiskohtaisesti asetuksessa. Nykyisestä lainsäädännöstä saattaisi tulla sovellettavaksi metsästyslain 48 §:n 3 momentti, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi päättää, että huomattavan omaisuutta uhkaavan vahingon torjumiseksi rauhoittamattoman eläimen saa pyydystää ilman alueen omistajan lupaa. Villikania ei kuitenkaan tule rinnastaa haittaeläimenä jyrsijöihin, joilla ei ole lisääntymisaikaista rauhoitusta ja joiden pyynnissä myrkyn käyttö on sallittua, vaan pyyntikeinojen eläinsuojelullisen hyväksyttävyyden näkökulmasta riistaeläimiin. Tästä syystä vapaata pyyntiä lisääntymisaikana ei tulisi sallia, vaan säilyttää menettely tältäkin osin luvanvaraisena. Jos villikani siirretään rauhoittamattomien eläinten luetteloon, sille tulisi jättää lisääntymisaikainen rauhoitus samaan tapaan kuin rauhoittamattomille linnuille." poistetaan kokonaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä Vierikon ehdotus voitti äänin 7 - 2. Vähemmistöön jäivät Marttila ja Salonen.

 

Lisäksi merkittiin, että Alhojärvi esitti muutettavaksi lausuntoa siten, että lautakunta ei puolla pienoiskiväärin ja pienikaliiperisen haulikon käyttöä. On syytä pelätä, että kyseisten aseiden käyttöönotto heikentäisi asukkaiden turvallisuudentunnetta ja kaupunkiympäristön viihtyisyyttä. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu.

 

Vielä merkittiin, että Alhojärvi jätti eriävän mielipiteen, joka kuuluu: ”Ampuma-aseet eivät kuulu kaupunkiin. Ne lisäävät kaupunkilaisten turvattomuudentunnetta. Mekaaninen suojaus toimii kaneja vastaan parhaiten.”

 

./.                   Ryj toteaa, että valtuutettu Maija Anttila on lähettänyt kaupunginhallitukselle 25.2.2009 päivätyn kirjeen villikaniongelmasta. Kirje on liitteenä 1.

 

./.                   Yleisten töiden lautakunnan (26.3.2009), ympäristölautakunnan (28.4.2009) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen (30.3.2009) lausunnot valtuutettu Maija Anttilan kirjeeseen ovat liitteinä 2 – 4.

 

./.                   Villikaniongelmaa on käsitelty myös Kvston kyselytunnilla 18.3.2009 valtuutettu Hannele Luukkaisen tekemän valtuustokysymyksen johdosta. Rakennusviraston ja ympäristökeskuksen vastaukset kysymykseen ovat liitteinä 5 ja 6.

 

Ryj toteaa, että villikani on vieraslaji Suomen luonnossa. Helsingissä on arviolta noin 10 000 villikania, ja kanta on leviämässä Helsingin keskustasta Espooseen ja Vantaalle ja kauemmaksikin.

 

Metsästyslaissa villikani on luokiteltu riistaeläimeksi, jonka pyytäminen on metsästämistä. Lain mukaan oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle, jollei laissa muuta säädetä. Metsästyslaissa on määritelty metsästystavoista, ja kielletyt pyyntivälineet ja -menetelmät on lueteltu lain 33 §:ssä. Kiellettyjä ovat mm. myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainetta sisältävät syötit, tainnuttavat tai tappavat sähkölaitteet, peilit ja muut häikäisylaitteet, automaattiset aseet ja sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa, raudat, jotka eivät tapa heti.

 

Tarkempia määräyksiä pyyntivälineiden, mm. ampuma- aseiden, ominaisuuksista ja käytöstä on annettu metsästysasetuksella.

 

Villikanin yleinen rauhoitusaika on 1.3. – 31.8.

 

Metsästyslaissa on erikseen mainittu rauhoittamattomat eläimet, joita ovat mm. isorotta, kotihiiri ja eräät myyrälajit sekä tietyt lintulajit, mm. varis, harakka, harmaalokki ja merilokki. Hallituksen esityksessä metsästyslaiksi todetaan mm., että ’Rauhoittamattomille eläimille ovat tyypillisiä vahvat ja elinvoimaiset kannat, joiden vaihtelut voivat olla suuria. Nämä eläimet aiheuttavat usein ihmiselle vahinkoja, joiden merkitys vaihtelee. Rauhoittamattomien eläinlajien kantojen muodostuminen uhanalaiseksi ei ole näköpiirissä.’

 

Villikanien metsästyksessä metsästyslain nojalla ilman poikkeuslupaa sallittuja pyyntikeinoja on mm. jousiaseen käyttö, varsijousta lukuun ottamatta sekä haulikon (kaliiperi 10 - 20) ja metsästykseen koulutetun eläimen, esim. kesyhillerin käyttö.

 

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää mm. vahinkojen estämistä tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten luvan kielletyin pyyntivälinein tai -menetelmin tappaa tai pyydystää riistaeläin. Samoin ministeriö voi mm. huomattavan omaisuutta uhkaavan vahingon torjumiseksi päättää, että määrättyä riistaeläintä saa metsästää tietyllä alueella määrättynä aikana ilman alueeseen kohdistuvaa metsästysoikeutta.

 

Rakennusvirasto on selvittänyt ja tutkinut villikanikannan säätelyä ja tuhojen torjuntaa vuodesta 2006. Rakennusvirasto on selvittänyt aluksi uuden vieraslajin ja riistaeläimen elintapoja sekä elinalueet. Rakennusvirasto ja Uudenmaan riistanhoitopiiri ovat tehneet yhteistyötä villikanikannan säätelyn kehittämisessä. Pyyntitapoja on selvitetty ja niistä on keskusteltu kaupungin omien ja ulkopuolisten sidosryhmien edustajien kanssa mm. epävirallisessa kanifoorumissa. Myös poliisi on mukana yhteistyössä, mm. kanifoorumissa. Rakennuspalvelu on palkannut projektisuunnittelijan villikanien torjuntatyötä varten.

 

Uudenmaan riistanhoitopiiri on anonut vuosina 2008 ja 2009 poikkeusluvan maa- ja metsätalousministeriöltä villikanien metsästämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt poikkeusluvan. Helsingin kaupungin rakennusvirasto toimii tämän poikkeusluvan mukaisesti ja noudattaa sen ehtoja.

 

Tällä hetkellä vielä etsitään ja kokeillaan toimivimpia menetelmiä kannansäätelyyn poikkeusluvan ehtoja noudattaen. Villikanien pyynnissä on kokeiltu erilaisia keinoja, kuten verkkoja, ansoja, kesyhillerin käyttöä sekä aseella metsästämistä. Helsingin kaupungin alueella on pyydetty tänä talvena noin 1300 villikania, joista rakennusvirasto on omilta aluiltaan pyytänyt noin 700 villikania.

 

Villikanien kasvillisuudelle ja rakennuksille aiheuttamien tuhojen estämiseksi voidaan käyttää mekaanisia keinoja, kuten rakennusten ja rakenteiden sekä puiden ja muun kasvillisuuden suojaamista erilaisin suojin (mm. suojaverkot, -putket, havut). Villikanien karkotukseen käytetään myös erilaisia kemiallisia karkotteita, joiden tehoa parhaillaan tutkitaan.

 

Rakennusvirasto on arvioinut, että villikanien aiheuttamien tuhojen kustannukset rakennusviraston hoidossa olevilla yleisillä alueilla ovat nousseet satoihin tuhansiin euroihin. Rakennusvirasto arvioi, että kustannukset voisivat olla jopa 1,0 milj. euroa vuositasolla. Rakennusvirasto tulee esittämään vuoden 2010 talousarvioesityksessään lisärahoitusta kaniongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi rahoitustarpeen oleelliseen lisäämiseen lähivuosien aikana pitää varautua.

 

Ryj toteaa, että yleisten töiden lautakunnan ehdotuksella pyritään helpottamaan ja mahdollistamaan villikanikannan rajoitustoimenpiteiden tehokkaampi toteuttaminen ilman erikseen vuosittain anottavaa poikkeuslupaa. Tällöin myös muut toimijat pystyisivät lain puitteissa säätelemään villikanikantaa omilla alueillaan, kuten taloyhtiöt omilla tonteillaan.

 

Ryj katsoo, että kaupungin tulisi tehdä pääosin yleisten töiden lautakunnan esittämän mukainen esitys. Näin koko ongelmakenttä mukaan lukien myös ne metsästystavat, joita ympäristölautakunta ei katso voivansa puoltaa, saataisiin valmistelutyössä esille ja selvittelyn kohteeksi. On selvää, että lainsäädäntömuutoksen valmistelussa joudutaan tarkastelemaan villikaniongelmaa laajasti, koska erityisesti kaupunkimaisissa olosuhteissa on otettava huomioon monia erilaisia näkökohtia asiaan liittyvine lainsäädäntöineen (mm. ampuma-aselainsäädäntö, järjestyslaki, eläinsuojelu- ja luonnonsuojelulaki).

 

Kaupungin esityksessä on edellä sanotun mukaisesti hyvä esittää arvioitavaksi myös ympäristölautakunnan esittelijän ehdotuksessa ollut vaihtoehto eli villikanin statuksen muuttaminen riistaeläimestä rauhoittamattomaksi eläimeksi. Villikanin metsästyskauden pidentämistä olisi syytä harkita siinäkin tapauksessa, että ympärivuotista metsästystä ei katsottaisi perustelluksi.

 

Maija Anttilan kirjeestä Ryj toteaa, että siinä esitettyjä villikanikannan torjumistyön tehostamista koskevia asioita on jo pitkälti otettu huomioon käytännön työssä. Ryj ei pidä tarpeellisena erillisen projektin perustamista kaniongelmaa varten. Sen sijaan hallintokuntien välistä yhteistyötä on hyvä tehostaa.

 

Khn tulisikin kehottaa rakennusvirastoa, kiinteistövirastoa, liikuntavirastoa ja ympäristökeskusta ja rakentamispalvelua toimimaan villikanikannan torjuntatyössä tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

 

Villikaniongelma tulee olemaan pitkäaikainen, tavoitteellista ja jatkuvaa työtä sekä seurantaa vaativa ongelma. Pitkäjänteisen toiminnan ja resurssien varmistamiseksi Ryj pitää hyvänä kanikannan säätelyohjelman tekemistä. Konkreettisten pyyntimäärätavoitteiden asettaminen saattaa olla hankalaa, kun tavoitteena on kannan säätely monin eri keinoin ja kanien aiheuttamien tuhojen vähentäminen.

 

Khn tulisi kehottaa rakennusvirastoa yhteistyössä kiinteistöviraston, liikuntaviraston, rakentamispalvelun ja ympäristökeskuksen sekä tarvittavien muiden tahojen kanssa laatimaan käytännön työtä tukemaan kanikannan säätelyohjelma, joka otetaan huomioon ao. hallintokuntien talousarviota ja taloussuunnitelmaa talousarvion raamien puitteissa laadittaessa sekä resursseja kohdennettaessa.

 

 

 

 


2

LAUSUNTO LUONNOKSESTA SEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMAKSI 2010-2014

 

Khs 2009-499

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa luonnoksesta seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010 – 2014 YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Luonnoksessa seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010 – 2014 esitetään vuodelle 2010 Jokerilinjalle 550 ruuhka-ajan apulinja 550B välille Itäkeskus – Leppävaara ja Helsingin sisäisen linjan 54, Itäkeskus – Malmi – Pitäjänmäki, viikonloppuliikenteen, linja 54B, päätepysäkin siirtämistä Valimosta Leppävaaraan. Muutoksilla tehostetaan seudullista poikittaisliikennettä. Linjalla 550B saadaan tarjonnanlisäystä Jokerilinjan ruuhkaisimmalle reittiosalle ja linjan 54B muutoksella mahdollistetaan akselilla (Itäkeskus –) Malmi – Leppävaara arjen lisäksi viikonloppuliikenne.

 

Luoteis-Helsingissä esitetään myös Helsingin suunnitelmissa olevan Jokeri 2:n (suunnitelmassa linja 570) toteuttaminen vuonna 2012, Helsingin sisäisen linjan 45, Kamppi – Malminkartano, jatkaminen Honkasuon kautta Myyrmäkeen linjana 309 sekä Helsingin sisäisten linjojen 43, Elielinaukio – Kannelmäki – Hakuninmaa, ja 47, Kamppi – Hakuninmaa, jatkaminen Kuninkaantammen kautta Vantaalle Silvolaan. Muutokset ovat perusteltuja parantaessaan raja-alueiden yhteyksiä Myyrmäkeen ja turvatessaan uusien alueiden joukkoliikenneyhteydet.

 

Linjasta 309 (nykyinen Helsingin sisäinen linja 45) tulee esitetyssä muodossaan kuitenkin hyvin pitkä ja mutkikas. Tämän välttämiseksi tulisi harkita linjan 45 säilyttämistä nykyisellään ja Honkasuon alueen liikenteen hoitamista jonkun Myyrmäkeen päättyvän Vantaan liityntälinjan jatkamista Myyrmäestä Honkasuolle. Muutoksella vapautettaisiin sekä Myyrmäen aseman laiturikapasiteettia että yleisimminkin Myyrmäen laiturikapasiteettia esimerkiksi seudullisena runkolinjana toimivan Jokeri 2 -linjan palvelemiseksi.

 

Pohjois-Helsingissä esitetään Helsingin sisäisen linjan 77A, Jakomäki – Malmi – Siltamäki, jatkamista linjana 577 Tikkurilaan ja linjan 74, Hakaniemi – Sepänmäki – Tapanila – Puistola, jatkamista linjan 714 Porttipuiston työpaikka-alueelle. Linjan 577 mukanaan tuoma yhteys Tikkurilaan on paljon toivottu ja sisältyy myös Helsingin poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaan. Yhteys on perusteltu. Jatkossa tulee kuitenkin harkita linjan päättämistä Malmille. Malmi on tärkeä vaihto- ja työpaikka-alue, jonne päättäminen parantaisi myös linjan luotettavuutta aikataulujen suhteen. Linjan 74 jatkamisella saataneen linjalle uusia matkustajia, jotka puolestaan sitten mahdollistaisivat nykyisten suhteellisen pitkien vuorovälien (ruuhka 20 min ja päivä 30 min) lyhentämisen.

 

Suunnitelman mukaan tullaan em. seutulinjan 714, Hakaniemi – Sepänmäki – Tapanila – Puistola – Porttipuisto, seutulinjan 731, Helsinki – Kulomäki, ja seutulinjan 738, Helsinki – Ahjo – Kerava – Mattilanpuisto, päätepysäkit Helsingissä siirtämään Kalasataman metroasemalle. Tällä tavoin tullaan välttämään osin rinnakkaista palvelua junaliikenteen kanssa, parantamaan vaihtoyhteyksiä metroon ja helpottamaan Rautatientorin terminaalin ruuhkia erityisesti linjojen 731 ja 738 osalta. Esitetyn muutoksen jälkeenkin jää Kalasataman metroasemalle laituritilaa Helsingin sisäiselle liikenteelle, kuten poikittaislinjalle 56, Kalasatama – Metsälä – Kannelmäki, ja muulle seudulliselle tai Helsingin sisäiselle liikenteelle. Jatkossa tuleekin tutkia mahdollisuuksia päättää yhä useampi seudullinen linja Kalasataman metroasemalle.

 

Vuosaaren sataman kasvavaa liikennetarvetta varten esitetään suunnitelmassa uutta linjaa 562, Vuosaaren satama – Mellunmäki – Tikkurila, joka muodostettaisiin jatkamalla Vantaan sisäinen linja 62, Mellunmäki – Tikkurila, Mellunmäestä Vuosaaren satamaan. Tämä, yhdessä Helsingin sisäisten linjojen 90A, Rautatientori – Vuosaaren satama, ja 90B, Vuosaari (M) – Vuosaaren satama, kanssa parantaa Vuosaaren sataman saavutettavuutta eri puolilta seutua, samoin seutulinjan 519, Itäkeskus – Malmi – Lentoasema, joidenkin lähtöjen ulottaminen (jo kesällä 2009) Vuosaaren satamaan.

 

Joukkoliikennesuunnitelmassa esitettyjen muutosten arviointi ja tarkempi suunnittelu tehdään vuosittaisten liikennöintisuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Lausunnolla oleva joukkoliikennesuunnitelma on tehty taloudellisesti hyvänä aikana. Asioita joudutaan nyt arvioimaan mahdollisesti uudelleen erityisesti suunnitelman ensimmäisten vuosien 2010 ja 2011 osalta. Uudelleenarvioinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös pidemmän aikavälin tarkastelu niin, että ei tarpeettomasti heikennetä joukkoliikenteen asemaa pidemmällä tähtäimellä.

 

HKL:n ja YTV:n joukkoliikennetoimintojen vuoden 2010 alusta tapahtuvan yhdistymisen jälkeen tullaan myös tarkastelemaan perusteellisemmin Helsingin sisäisen liikenteen ja muun seudun joukkoliikenteen integrointimahdollisuuksia.

 


Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

YTV:n lausuntopyyntö 27.2.2009

 

Liite 2

Tiivistelmä suunnitelmaluonnoksesta

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV pyytää (27.2.2009) lausuntoa luonnoksesta seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010 – 2014. lausuntoa pyydetään 12.6.2009 mennessä.

 

./.                   YTV:n lausuntopyyntö on liitteenä 1 ja tiivistelmä suunnitelmaluonnoksesta on liitteenä 2. Suunnitelmaluonnos on luettavissa internetissä osoitteessa www.ytv.fi/seudunjoukkoliikenne. Sivustolta löytyy myös suunnitelmaluonnosta esittelevä kalvosarja ja suunnitelmasta tehdyn Hyppää kyytiin –lehden sähköinen versio.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

HKL -liikelaitoksen johtokunta toteaa (16.4.2009) seuraavaa:

 

Seudun joukkoliikennesuunnitelma 2010 – 2014 keskittyy ennen muuta Espoon, Kauniaisten ja Keravan linjastosuunnitteluun sekä Vantaan poikittaislinjojen käsittelyyn. Helsingin sisäistä liikennettä käsitellään suunnitelmassa kaupunkien, lähinnä Vantaan suunnan raja-alueiden osalta. Helsingin sisäisen liikenteen ja muun seudun joukkoliikenteen nykyistä laajempia integrointimahdollisuuksia tullaan tarkastelemaan perusteellisemmin HKL:n ja YTV:n joukkoliikennetoimintojen yhdistymisen jälkeen vuonna 2010.

 

Johtokunnan lausunnossa keskitytään Helsingin sisäistä linjastoa ja Helsinkiä koskeviin esityksiin. Lausunnossa ei ole käsitelty lainkaan päivitettyä suunnitteluohjetta, koska toimintojen yhdistymisen jälkeen tullaan sen ja HKL:n suunnitteluohjeen (Joukkoliikenteen suunnitteluohje Helsingissä) pohjalta tekemään koko seutua koskeva suunnitteluohje.

 

Vuodelle 2010 esitetään Jokerilinjalle 550 ruuhka-ajan apulinja 550B välille Itäkeskus – Leppävaara ja Helsingin sisäisen linjan 54, Itäkeskus – Malmi – Pitäjänmäki, viikonloppuliikenteen, linja 54B, päätepysäkin siirtämistä Valimosta Leppävaaraan. Muutoksilla tehostetaan seudullista poikittaisliikennettä. Linjalla 550B saadaan tarjonnanlisäystä Jokerilinjan ruuhkaisimmalle reittiosalle ja linjan 54B muutoksella mahdollistetaan akselilla (Itäkeskus –) Malmi – Leppävaara arjen lisäksi viikonloppuliikenne.

 

Luoteis-Helsingissä esitetään myös Helsingin suunnitelmissa olevan Jokeri 2:n (suunnitelmassa linja 570) toteuttaminen vuonna 2012, Helsingin sisäisen linjan 45, Kamppi – Malminkartano, jatkaminen Honkasuon kautta Myyrmäkeen linjana 309 sekä Helsingin sisäisten linjojen 43, Elielinaukio – Kannelmäki – Hakuninmaa, ja 47, Kamppi – Hakuninmaa, jatkaminen Kuninkaantammen kautta Vantaalle Silvolaan. Muutokset ovat perusteltuja parantaessaan raja-alueiden yhteyksiä Myyrmäkeen ja turvatessaan uusien alueiden joukkoliikenneyhteydet.

 

Linjasta 309 (nykyinen Helsingin sisäinen linja 45) tulee esitetyssä muodossaan kuitenkin hyvin pitkä ja mutkikas. Tämän välttämiseksi tulisi harkita linjan 45 säilyttämistä nykyisellään ja Honkasuon alueen liikenteen hoitamista jonkun Myyrmäkeen päättyvän Vantaan liityntälinjan jatkamista Myyrmäestä Honkasuolle. Muutoksella vapautettaisiin sekä Myyrmäen aseman laiturikapasiteettia että yleisimminkin Myyrmäen laiturikapasiteettia esimerkiksi seudullisena runkolinjana toimivan Jokeri 2 -linjan palvelemiseksi.

 

Pohjois-Helsingissä esitetään Helsingin sisäisen linjan 77A, Jakomäki – Malmi – Siltamäki, jatkamista linjana 577 Tikkurilaan ja linjan 74, Hakaniemi – Sepänmäki – Tapanila – Puistola, jatkamista linjan 714 Porttipuiston työpaikka-alueelle. Linjan 577 mukanaan tuoma yhteys Tikkurilaan on paljon toivottu ja sisältyy myös Helsingin poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaan. Yhteys on perusteltu. Jatkossa tulee kuitenkin harkita linjan päättämistä Malmille. Malmi on tärkeä vaihto- ja työpaikka-alue, jonne päättäminen parantaisi myös linjan luotettavuutta aikataulujen suhteen. Linjan 74 jatkamisella saataneen linjalle uusia matkustajia, jotka puolestaan sitten mahdollistaisivat nykyisten suhteellisen pitkien vuorovälien (ruuhka 20 min ja päivä 30 min) lyhentämisen.

 

Suunnitelman mukaan tullaan em. seutulinjan 714, Hakaniemi – Sepänmäki – Tapanila – Puistola – Porttipuisto, seutulinjan 731, Helsinki – Kulomäki, ja seutulinjan 738, Helsinki – Ahjo – Kerava – Mattilanpuisto, päätepysäkit Helsingissä siirtämään Kalasataman metroasemalle. Tällä tavoin tullaan välttämään osin rinnakkaista palvelua junaliikenteen kanssa, parantamaan vaihtoyhteyksiä metroon ja helpottamaan Rautatientorin terminaalin ruuhkia erityisesti linjojen 731 ja 738 osalta. Esitetyn muutoksen jälkeenkin jää Kalasataman metroasemalle laituritilaa Helsingin sisäiselle liikenteelle, kuten poikittaislinjalle 56, Kalasatama – Metsälä – Kannelmäki, ja muulle seudulliselle tai Helsingin sisäiselle liikenteelle. Jatkossa tuleekin tutkia mahdollisuuksia päättää yhä useampi seudullinen linja Kalasataman metroasemalle.

 

Vuosaaren sataman kasvavaa liikennetarvetta varten esitetään suunnitelmassa uutta linjaa 562, Vuosaaren satama – Mellunmäki – Tikkurila, joka muodostettaisiin jatkamalla Vantaan sisäinen linja 62, Mellunmäki – Tikkurila, Mellunmäestä Vuosaaren satamaan. Tämä, yhdessä Helsingin sisäisten linjojen 90A, Rautatientori – Vuosaaren satama, ja 90B, Vuosaari (M) – Vuosaaren satama, sekä osan seutulinjan 519, Itäkeskus – Malmi – Lentoasema, lähdöistä ulottaminen (jo kesällä 2009) Vuosaaren satamaan, parantaa Vuosaaren sataman saavutettavuutta eri puolilta seutua.   

 

Joukkoliikennesuunnitelmassa esitettyjen muutosten arviointi ja tarkempi suunnittelu tehdään vuosittaisten liikennöintisuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Lausunnolla oleva joukkoliikennesuunnitelma on tehty taloudellisesti hyvänä aikana. Asioita joudutaan nyt arvioimaan mahdollisesti uudelleen erityisesti ensimmäisten vuosien (2010 ja 2011) osalta. Uudelleenarvioinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös pidemmän aikavälin tarkastelu niin, että ei tarpeettomasti heikennetä joukkoliikenteen asemaa pidemmällä tähtäimellä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (5.5.2009) seuraavaa:

 

Seudun joukkoliikennesuunnitelman tavoitteena on hyvin palveleva, yhtenäinen ja tehokas joukkoliikennejärjestelmä pääkaupunkiseudulla ennen Länsimetron, Kehäradan ja Espoon kaupunkiradan jatkeen toteuttamista. Seudullisia ja kuntien sisäisiä poikittaisyhteyksiä kehitetään ja parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä kasvavilla ja kehittyvillä asuin- ja työpaikka-alueilla.

 

Joukkoliikennesuunnitelmakaudella 2010–2014 parannetaan seudullisia poikittaisyhteyksiä. Joukkoliikennekaudeksi esitetään myös muutoksia hiljaisen ajan liikennöintiperiaatteisiin. Muutosten myötä hiljaisen ajan liikennöintiaika olisi nykyistä laajempi ja linjat palvelisivat normaaleja päiväreittejä laajempia alueita.

 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo HKL-liikelaitoksen johtokunnan lausuntoon viitaten, että joukkoliikennesuunnitelmassa kaavaillut muutokset on laadittu taloudellisesti hyvänä aikana ennen vuoden 2008 loppupuolella tulleita talousuutisia. Joukkoliikennesuunnitelmaluonnoksessa esitettyjä muutoksia joudutaan mahdollisesti arvioimaan uudelleen erityisesti suunnitelman ensimmäisten vuosien osalta. Tässä uudelleenarvioinnissa on huomioitava myös pidemmän aikavälin kehitys, ettei joukkoliikenteen asemaa heikennettä nyt tehtävillä ratkaisuilla. HKL:n ja YTV:n joukkoliikennetoimintojen vuoden 2010 alusta tapahtuvan yhdistymisen jälkeen tullaan myös tarkastelemaan perusteellisemmin Helsingin sisäisen liikenteen ja muun seudun joukkoliikenteen integrointimahdollisuuksia.

 

Ryj toteaa, että seudun joukkoliikennesuunnitelma on YTV-lakiin ja YTV:n ja pääkaupunkiseudun kuntien väliseen joukkoliikenteen yhteistyösopimukseen perustuva useamman vuoden ajanjaksolle laadittava joukkoliikenteen palvelutasoa koskeva suunnitelma. Luonnos seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010 – 2014 sisältää seudun bussi- ja junaliikenteen linjasto- ja palvelutasosuunnitelmat Espoon, Kauniaisten ja Keravan alueilla vuosina 2010 – 2014. Helsingin sisäistä liikennettä käsitellään suunnitelmassa kaupunkien raja-alueiden osalta. Vantaan osalta suunnitelma sisältää ehdotuksia poikittaisyhteyksien kehittämiseksi. Ajallisesti suunnitelma ulottuu Länsimetron ja Kehäradan valmistumiseen.

 

Linjastosuunnitelmien lisäksi raportti sisältää päivitetyn joukkoliikenteen suunnitteluohjeen. Suunnitteluohjeessa määritetään erityyppisillä yhteysväleillä vaadittava joukkoliikenteen palvelutaso. Keskeisimmät ohjeessa määritetyt palvelutason osatekijät ovat liikennöintiaika, vuoroväli ja kävelyetäisyys.

 

Suunnitelma on tehty yhteistyössä YTV:n sekä Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa.

 

Suunnitelma viimeistellään lausuntojen ja palautteiden perusteella ja viimeistelty suunnitelma hyväksytään YTV:n hallituksessa syksyllä 2009.

 

 

 

 


3

YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN

 

Khs 2009-944

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee perustaa ympäristökeskukseen sijoitettavaksi 1.6.2009 lukien seuraavan viran:

 

Virkanimike

 

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Ympäristötarkastaja

1

2 867,20

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee vahvistaa ympäristötarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, sekä kielitaitovaatimuksiksi hyvän suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon sekä tyydyttävän ruotsin kielen taidon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa ympäristökeskusta julistamaan viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 2 867,20 euroa kuukaudelta.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

Ympäristökeskus esittää (7.4.2009), että kaupunginhallitus perustaisi ympäristökeskukseen ympäristötarkastajan viran ilmastonsuojelutehtäviä varten 1.6.2009 alkaen.

 

Viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2 867,20 euroa/kk.

 

Ryj toteaa, että kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaupunginkanslian henkilöstöosaston viran muuttamista ja tehtävänimikkeitä koskevien ohjeiden mukaan uuden viran perustamisesityksen tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston tai laitoksen päällikkö. Ympäristötoimen johtosäännössä ei ole viran perustamiseen liittyviä toimivaltamääräyksiä.

 

Ympäristölautakunnan esitys

 

Ympäristökeskus toteaa mm., että ympäristökeskuksen ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikössä on vapautumassa tutkimuslaborantin työsopimussuhteinen vakanssi (vak. nro 055640) sen haltijan jäädessä eläkkeelle 31.5.2009. Tutkimuslaborantin tehtävien pääosan siirryttyä MetropoliLab-liikelaitoksen hoidettaviksi ympäristökeskuksessa ei ole enää tarvetta ko. vakanssille. Sen sijaan resurssitarvetta ympäristökeskuksessa on jäljempänä mainituista syistä ilmastonsuojelutehtävien hoitamisessa.

 

Muutoksen kustannusvaikutukset on otettu huomioon ympäristökeskuksen vuoden 2009 talousarviossa.

 

Ympäristökeskuksen strategia 2008 - 2012

 

Ilmastonmuutoksen hillintään ja muutoksiin varautumiseen liittyvät tehtävät lisääntyvät nopeutuvasti myös kuntatasolla. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen strategian 2008 - 2012 tärkeimpiä strategisia päämääriä on, että ympäristökeskus toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi.

 

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.2.2008 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030. Strategiassa on asetettu tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kolmanneksella nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 30.1.2008 Helsingin energiapoliittisista linjauksista. Tavoitteena on alentaa kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä.

 

Helsingin kaupunki allekirjoitti joulukuussa 2007 Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosille 2008 - 2016. Tavoitteena on säästää energiaa 9 %.

 

Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2009 - 2012

 

Kvsto hyväksyi 29.4.2009 uuden strategiaohjelman vuosiksi 2009-2012.  Strategiaohjelman 7 kohdan mukaan kaupunkirakennetta eheytetään ilmastonmuutokseen vastaamiseksi. Tavoitteeksi asetetaan mm. se, että Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen sopeutumisessa. Arviointikriteerinä/mittarina tässä on se, että Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

 

Strategian mukaan Helsinki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntatyössä ja edistää päästöjen vähentämistä synnyttäviä energiantuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita. Helsinki profiloituu ilmastoystävälliseksi kaupungiksi ja energiatehokkuuden (energian tuotannon, siirron ja käytön tehokkuuden) edelläkävijäksi.

 

EU-projektit ja kaupunginjohtajien ilmastosopimus

 

Helsinki on liittynyt 10.2.2009 Kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors). Sopimus edellyttää energiatehokkuuden toimintasuunnitelman laatimista (vähennys 20 % vuoteen 2020 mennessä). Sopimuksen toteuttamista varten haetaan rahoitusta EU:n Central Baltic Programmesta. Hankkeessa ovat mukana Helsingin, Tukholman, Tallinnan ja Riikan kaupungit. Hankkeen koordinaattorina toimii Tukholma, ja Helsingissä työstä vastaavat ympäristökeskus ja rakennusvirasto.

 

Helsinki on mukana EU-projektissa BaltCICA – Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää toimenpiteitä, joilla voidaan varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin kuten tulviin, merenpinnan nousuun ja vedenlaadun heikkenemiseen. Hankkeen koordinaattorina Suomessa toimii Geologian tutkimuskeskus ja Helsingissä kaupungin ympäristökeskus.

 

Perustelut viralle

 

Ympäristötarkastajan vakanssiin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Ilmastonsuojelusta vastaava ympäristötarkastaja toimii ilmansuojelutehtävien virkaa hoitavan ympäristötarkastajan sijaisena. Ilmansuojelutehtäviä hoitava ympäristötarkastaja osallistuu mm. Helsingin kaupungin varautumissuunnitelman ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen toimeenpanoon. Ilmastonsuojelutehtäviä hoitavan vakanssin haltija toimii ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen asiantuntijana ja antaa asiantuntija-apua kaupungin eri sektoreille sekä osallistuu ilmasto-ohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon sekä kansainvälisiin projekteihin.

 

Ympäristökeskus esittää (5.5.2009) ympäristötarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksiksi soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä ilmastonmuutokseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja muutoksiin varautumiseen sekä kunnallishallintoon, sekä kielitaitovaatimuksena hyvää suomenkielen kirjallista ja suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta eduksi on kokemus ohjelmien ja suunnitelmien laatimisesta, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä hyvä englannin kielen taito.

 

Henkilöstökeskus ilmoittaa (22.4.2009), että sillä ei ole huomautettavaa ympäristölautakunnan tekemän esityksen johdosta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (12.5.2009), että virka on otettu huomioon ympäristökeskuksen vuoden 2009 talousarviossa ja, että talous- ja suunnittelukeskuksella ei ole muuta lausuttavaa asiasta.

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDTIN TOIVOMUSPONSI: KESKUSTAN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN ILMANVAIHTOLAITTEISTON KAUTTA TULEVIEN SAASTEPÄÄSTÖJEN SEURANTA JA VÄHENTÄMINEN

 

Khs 2008-2249

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 22.10.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tea Vikstedt) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedtille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

Ryj toteaa, että käsitellessään keskustan maanalaisen huoltoväylän toteuttamiseen tarvittavien yleisten alueiden vuokrausperusteiden määräämistä ja käyttöoikeuksien luovuttamista 22.10.2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että keskustan maanalaisen huoltoväylän ilmanvaihtolaitteiston kautta tulevia pienhiukkas- ja muita saastepäästöjä seurataan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi. (Tea Vikstedt, äänin 47-0)”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Ympäristölautakunta toteaa (7.4.2009) antamassaan selvityksessä, että kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Ilmatieteenlaitoksella huoltotunnelin itäisen osan ilmanlaatuselvityksen (2004) ja Stockmann kasvu -projektin ilmastoinnin päästöjen leviämislaskelmat (2003). HKR on pyytänyt lausunnon Ilmatieteenlaitokselta, koska Stockmann kasvu -projektin Aktian rakennuksen poistopiippu siirrettiin Ressun koulun katolla sijaitsevan Kamppiparkin ilmanvaihtokanavan yhteyteen. Lopullisesti arvioidut ja mallinnetut kohteet sijaitsevat Stockmannin, Ressun koulun, Aleksanterinkatu 17, 21, ja 42 katoilla.

 

Leviämismalliselvityksissä mallinnettiin poistoilman hiilimonoksidi- (CO) ja typpidioksidipitoisuuksia (NO2) lähiympäristön lähirakennusten kattotasoilla. Pitoisuuksia verrattiin kansallisiin ohjearvoihin. Tarkastellut poistopiiput sijaitsivat katolla ja niiden korkeus oli 2 m. Puhalluksen avulla epäpuhtaudet nousevat kuitenkin korkeammalle laimeten sieltä ympäristöön. Päästöt oli laskettu siten, että huoltotunnelissa liikennemäärä vaihtelee tunneittain 0-50 ajoneuvoa/tunti.

 

Mallilaskelmien mukaan poistopiippujen päästöt aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olisivat luokkaa 1-10 % ja hiilimonoksidipitoisuudet 10-30 % ohjearvoista. Korkeimmat pitoisuudet mallinnettiin kattotasoilla päästölähteiden lähistöllä.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että huoltotunnelin ilmastoinnin poistoilmapiipuista on tehty ilmanlaatuselvityksiä. Tarkastellut hiilimonoksidi- ja typpidioksidipitoisuudet ovat alhaisia johtuen tunnelin liikennemäärien pienuudesta ja korkeasta poistopaikasta. Lisäksi laimenemista edistää ylöspäin suunnattu puhallus.

 

Laskelmissa ei mallinnettu hiukkasia, mutta koska tarkastellut päästöt ovat alhaisia, voidaan olettaa myös näin olevan hiukkasten osalla. Ilmatieteenlaitos on johtopäätöksissä myös sanallisesti todennut, että päästöjen hiukkaspitoisuudet aiheuttaisivat lähinnä pienen lisän tarkasteltujen kohteiden hiukkaspitoisuuksiin.

 

Merkittävin päästölähde on maanpintaliikenne, jonka vaikutuksesta ilmanlaadulle asetetut raja- ja ohjearvot ylittyvät keskustan vilkasliikenteisillä kaduilla. Ponnessa esitettiin, että ilmanpoistopiippujen päästöjä seurataan. Hyödyllisempää olisi mitata päästöjen aiheuttamaa pitoisuutta lähellä sijaitsevissa asuntojen ilmanottopaikoissa (tuloilman otto, ikkunat) ja maanpinnalla, jossa oleskelee paljon ihmisiä. Tämä olisi mittausteknisesti mahdollista toteuttaa helposti typpidioksidin osalta ns. passiivikeräinmenetelmällä. Pienhiukkasten mittaukseen YTV:llä, joka vastaa ilmanlaadun seurannasta Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, ei ole tällä hetkellä käytössä soveltuvaa laitteistoa. YTV:llä on kuitenkin tarkoitus hankkia siirrettäviä keveitä pienhiukkasten mittalaitteita. Ongelmana on kuitenkin mittauslaitteiden sijoittaminen kattotasoille, jonne voi olla vaikea ja vaarallista päästä. Toisaalta taas maanpintaliikenteen aiheuttaman suuren kuormituksen vuoksi mittaukset edustaisivat pääosin vain näitä päästöjä erityisesti katutasolla.

 

Ympäristölautakunta toteaakin, että mallilaskelmissa esitettyjen alhaisten pitoisuuksien, mittausten hankalan toteuttamisen ja maanpintaliikenteen suuren kuormituksen vuoksi ei ole tarpeen järjestää seurantaa. Päästöpiippujen ulkoilmaan aiheuttamia epäpuhtauspitoisuuksia merkittävämpi ongelma tunneleissa on niiden sisäilma. Epäpuhtauspitoisuudet voivat nousta niissä huomattavan korkeiksi. Tunneleissa ei sovelleta ulkoilmalle asetettuja raja- ja ohjearvoja.

 

 

 

 


1

OPINTO-OHJAAJAN VIRAN JA LEHTORIN VIRKOJEN PERUSTAMINEN OPETUSVIRASTOON

 

Khs 2009-1130

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee perustaa 1.8.2009 alkaen seuraavat virat:

 

1 opinto-ohjaajan virka, jonka tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 950,75–3 038,14 euroa/kk,

 

12 lehtorin virkaa, joiden tehtäväkohtainen peruspalkka on 1 924,10–2 793,72 euroa/kk sekä

 

2 lehtorin virkaa, joiden tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 728,41–2 865,70 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Sj toteaa, että päätösehdotus on opetuslautakunnan esityksen mukainen.

 

Opetuslautakunta toteaa (5.5.2009), että Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa Khs lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja. Khs päättää myös virkojen nimikkeiden muutoksista.

 

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten on perustettava virka. Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten opetustehtävissä julkista valtaa käytetään mm. opiskelijoiden arvioinnissa, tutkintojen hyväksymisessä ja kurinpidossa.

 

Opinto-ohjaajan virka

 

Ammatillisissa oppilaitoksissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat vuosina 2008–2010. Niissä opinto-ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

 

Lautakunta toteaa, että opinto-ohjauksen kehittämisen ja suunnitelmallisen toteuttamisen kannalta olisi tärkeää, että oppilaitoksissa olisi nykyistä enemmän päätoimisia opinto-ohjaajia. Koska opinto-ohjaajilla on yhä enemmän opinto-ohjaukseen liittyviä tehtäviä myös koulutyön päättymisen ja alkamisen (kesäloma) välisenä aikana, opinto-ohjaajien työajan tulisi olla kokonaistyöaika. Kesäaikana oppilaitoksissa opinto-ohjaajia tarvitaan mm. oppilaaksi ottoon liittyvissä tehtävissä.

 

Opinto-ohjaajien palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa opettajien työaika on kokonaistyöaika. Opinto-ohjaajien palkka ammatillisissa oppilaitoksissa määräytyy OVTES:n osion C 6 §:n mukaan.

 

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (§ 15) määritellään ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan kelpoisuus.

 

Lautakunta toteaa, että opinto-ohjaajan virka sisältyy opetusviraston vuoden 2009 talousarvion ja tulosbudjetin henkilöstösuunnitelmaan.

 

Lehtorin virat

 

Helsingin kaupunki on kahden viimeisen vuoden aikana hakenut ja saanut valtioneuvostolta n. 300 ammatillisen koulutuksen lisäpaikkaa, joista opetusvirasto on osoittanut valtaosan Helsingin tekniikan alan oppilaitokselle. Koulutuspaikkoja on tarkoitus hakea vielä lisää.

 

Helsingin tekniikan alan oppilaitoksessa on 196 lehtorin virkaa ja n. 90 tuntiopettajaa. Oppilaitoksen opiskelijamäärä on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja oli syksyllä 2008 noin 3 300 opiskelijaa.

 

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa on 146 lehtorin virkaa ja n. 50 tuntiopettajaa. Opiskelijamäärä on kasvanut n. 100 opiskelijalla viimeisen vuoden aikana.

 

Koska opiskelijamäärä on kasvanut, on ammatilliseen koulutukseen tarkoituksenmukaista perustaa 14 uutta lehtorin virkaa. Viroista 12 on tarkoitus sijoittaa Helsingin tekniikan alan oppilaitokseen ja 2 Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen.

 

Lehtorin virkojen palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Lehtorin palkka ammatillisissa oppilaitoksissa määräytyy OVTES:n osion C liitteen 4, 2 §:n ja liitteen 7, 2 §:n mukaan. Ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus määritellään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (§ 13).

 

Opetustoimen vuoden 2009 talousarvion ja tulosbudjetin henkilöstösuunnitelmaan sisältyy 14 lehtorin viran lisäys vuodelle 2009.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (13.5.2009), että sillä ole huomautettavaa opetuslautakunnan esityksestä.

 

 

 

 


2

APULAISREHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN OPETUSVIRASTOON

 

Khs 2009-1129

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee perustaa apulaisrehtorin viran, jonka tehtäväkohtainen peruspalkka on 4 099,76 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle jäljennöksin esityslistatekstistä, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Sj toteaa, että esitys viran perustamisesta on opetuslautakunnan esityksen mukainen. Sen sijaan talousarvion laatimisohjeiden mukaan esitys virkojen lakkauttamisesta on tarkoituksenmukaisinta tehdä seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä.

 

Opetuslautakunta toteaa (5.5.2009), että Kvsto on päättänyt 18.3.2009, että Helsingin aikuislukio, Itäkeskuksen aikuislukio ja Mäkelänrinteen aikuislukio yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2009 lukien. Opetusta jatketaan hallinnollisesta yhdistymisestä huolimatta nykyisissä toimipisteissä.

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja. Kaupunginhallitus päättää myös virkojen nimikkeiden muutoksista.

 

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten on perustettava virka.

 

Lukion henkilöstöstä säädetään lukiolain 30 §:ssä. Lukiolain 30 §:n mukaan jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään mainitussa laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

 

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2007–2009 osio B:n (yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset) II luvun 5 §:n mukaan kokonaistyöaikaan ja -palkkaukseen otetun peruskoulun tai lukion apulaisrehtorin viran haltijan tehtäväkohtainen palkka määrätään asteikosta, joka on 7 % alempi kuin ao. koulun rehtorin hinnoittelutunnuksen palkka-asteikko. Kokonaistyöaikaan ja
-palkkaukseen otetun apulaisrehtorin työaika on sama kuin rehtorilla ja opetustuntimääräksi on opetusvirastossa määritelty 6 t/vk.

 

Lautakunta toteaa, että neljässä suurimmassa suomenkielisessä lukiossa on ollut 1.8.2006 lukien kokonaistyöaikaan ja -palkkaukseen otettu apulaisrehtori ja vastaava virka on perustettu 1.8.2009 lukien yhteen ruotsinkieliseen lukioon. Muissa lukioissa apulaisrehtorin tehtävää hoitaa opettajan työaikajärjestelmässä toimiva opettajanviranhaltija, jolle on määrätty apulaisrehtorin tehtävät. Apulaisrehtoriksi määrätyn opettajan opetusvelvollisuutta voidaan tällöin opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan huojentaa hallinnollisten tehtävien vuoksi 2–10 tuntia viikossa. Suuren kolmessa toimipisteessä toimivan aikuislukion johtamisen ja hallinnon järjestämisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että aikuislukiossa olisi rehtorin lisäksi kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori.

 

Apulaisrehtoriviranhaltijan kokonaistyöaika merkitsisi sitä, että aikuislukion apulaisrehtorilla olisi aikuislukion työaikana 10-14 tuntia viikossa lisäaikaa apulaisrehtorin tehtäviä varten verrattuna opettajaviranhaltijana toimivaan apulaisrehtoriin. Kokonaistyöajassa toimiva apulaisrehtori olisi lisäksi keskimäärin n. 11 viikkoa vuodessa enemmän työssä aikuislukion opetuksen keskeytysaikoina kuin opettajan työaikajärjestelmässä oleva apulaisrehtori.

 

Apulaisrehtorilta vaadittavaa kelpoisuutta ei ole määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998). Opetustoimen johtosäännön 27 §:n 2 mom. mukaan muulta henkilökunnalta kuin viraston johtajalta ja osaston päälliköltä vaadittavan pätevyyden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on määrätty. Tarkoituksena on, että apulaisrehtorilta tullaan edellyttämään rehtorilta em. asetuksessa vaadittava kelpoisuus.

 

Kolmen aikuislukion yhdistämisen yhteydessä vapautuu kaksi rehtorin virkaa 1.8.2009 lukien. Kolmesta aikuislukion rehtorin virasta kaksi on täytetty toistaiseksi ja yhtä avointa virkaa hoitaa määräajaksi otettu viranhaltija 31.7.2009 saakka.

 

Lautakunta esittää, että 1.8.2009 lukien lakkautetaan yksi aikuislukioon sijoitettu lukion rehtorin virka ja tilalle perustetaan yksi kokonaistyöaikaan ja -palkkaukseen otettava apulaisrehtorin virka, jonka linjanjohtaja tulee sijoittamaan uuteen yhdistyvään aikuislukioon. Toinen vapautuva aikuislukion rehtorin virka esitetään lakkautettavaksi vuoden 2010

talousarviokäsittelyn yhteydessä sen jälkeen, kun toistaiseksi otetun viranhaltijan tehtäväjärjestelyt on selvitetty viranhaltijalain mukaisesti.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (13.5.2009), ettei sillä ole huomautettavaa opetuslautakunnan esityksestä.

 

 

 

 


1

SUUTARILAN TONTIN 40195/11 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11883)

 

Khs 2009-782

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40195 tontin nro 11 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.3.2009 päivätyn piirustuksen nro 11883 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11883 (Suutarilan tontti 40195/11)

 

40. kaupunginosan (Suutarila, Töyrynummi) korttelin nro 40195 tontin nro 11 asemakaavan muutosehdotus

 

Yläkaskentie 16

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (19.3.2009) mm., että kaavoitustyö on käynnistetty otsikossa mainitun tontin omistajan hakemuksesta asemakaavan muuttamiseksi siten, että tonttitehokkuusluku nostetaan 0.25:een.

 

Yleiskaava                        Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientalovaltaista aluetta asumiseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

 

Asemakaavatilanne        Alueella on voimassa asemakaava nro 9075 (vahvistettu 8.7.1986).

 

Kaavan mukaan tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO), jonka tonttitehokkuus on e = 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tontille saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa asuntojen ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja enintään 25 m2/asunto, kuitenkin enintään 30 % asemakaavassa sallitusta asuntokerrosalasta sekä kylmää kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavassa sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään sopeutua ympäristöönsä.

 

Nykytilanne                      Tontti sijaitsee pientaloalueella, jolla rakennusten rakentamistapa ja ‑aika on vaihtelevaa. Tontilla on vuonna 1947 valmistunut omakotitalo.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontin käyttötarkoitus (erillispientalojen korttelialue) ja suurin sallittu kerrosluku (kaksi) säilyvät ennallaan. Tehokkuusluku on nostettu 0.25:een.

 

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa. Asemakaavaan merkitystä kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen tasoon.

 

Lentomelun torjumiseksi annettu kaavamääräys on poistettu tarpeettomana. Muutoin asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien mukaisiksi. Alueen ympäristöön on laadittu vastaavanlaisia asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuutta on nostettu 0.20:sta 0.25:een.

 

Tontin pinta-ala on 647 m2 ja kerrosala 162 m2.

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksen tuloksena tontin rakennusoikeus lisääntyy 33 k-m2. Muutos entiseen tilanteeseen on vähäinen, joten lisärakentamisella ei ole laajempaa vaikutusta ympäristöön.

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 5.–18.2.2009. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 17.4.–4.5.2009, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan mukaan, milloin

 

2                    muutetaan rakennusoikeutta siten, että

b                    asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käytön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mista kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

 

 

 


2

SVENSKA NORMALLYCEUMIN KELLARIN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2008-2317

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 16.3.2009 päivätyn Svenska normallyceumin kellarin perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hanke toteutetaan vuonna 2009, sen enimmäislaajuus on 1 770 brm2 ja enimmäishinta arvonlisäverottomana 1 600 000 euroa (12/2008, RI 127,0, THI 152,3).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 16.3.2009

 

Liite 2

Urakkavaiheen kustannusarvio 11.3.2009

 

Liite 3

HKR-Rakennuttajan tarjous 20.3.2009

 

Kaj toteaa, että Svenska normallyceumin vuonna 1880 valmistuneen koulurakennuksen kellarikerroksen kosteusvauriokorjaustyöt on toteutettu hätätyönä kesäkuusta 2008 helmikuuhun 2009. Kaupunginhallitus hyväksyi 15.12.2008 hankkeen hankesuunnitelman. Tuolloin hyväksytyssä kosteusvauriokorjauksessa uusittiin alapohjarakenteet koko kellarikerroksessa ja saatettiin koulun ruokasalin osuus käyttökuntoon.

 

Loput kellarin tiloista on sisällytetty LVIS- tekniseen perusparannushankkeeseen osana koko rakennuksen peruskorjausta koskevaa hankesuunnittelutyötä. Se kattaa mm. koko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän, paloturvallisuuden ja esteettömyyden parannukset.

 

Hankesuunnitelman ensimmäisenä vaiheena on nyt tarkoitus korjata käyttökuntoon kellaritilat, joiden tulisi valmistua elokuussa 2009. Kellarin perusparannushankkeessa rakennetaan uudelleen entisille paikoilleen teknisen käsityön tilat, oppilashuollon tilat, poikien liikuntasali ja sen puku- ja pesutilat, osa ruokasalista sekä oppilas-WC:t. Teknisiä tiloja järjestetään uudelleen, kerhotilaa rakennetaan opetustilaksi, henkilökunnan sosiaalitiloja rakennetaan lisää, rakennetaan liikuntaesteisten WC-tilat sekä tilavaraus hissin ulottamiseksi kellarikerrokseen saakka. Hankkeen bruttoala on 1 770 brm², huoneistoala 1 147 htm² ja hyötyala 966 hym².

 

Kellarin perusparannushanke kuuluu Etelä-Suomen lääninhallituksen valtionosuuden myöntösuunnitelmaan vuodelle 2009 aikaistettuna home- ja kosteusongelmaisena hankkeena. Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt hankkeelle jälkirahoitteisena maksettavan 25 %:n valtionosuuden hyväksymiinsä kustannuksiin.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (31.3.2009) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Svenska normallyceumin vuonna 1880 valmistuneen koulurakennuksen kellarikerroksessa todettujen kohonneiden kosteusarvojen ja mikrobikasvuston johdosta kellarin lattian kosteusvauriokorjaustyöt on toteutettu hätätyönä kesäkuusta 2008 helmikuuhun 2009. Kaupunginhallitus hyväksyi 15.12.2008 hankkeen hankesuunnitelman.

 

Samanaikaisesti ryhdyttiin laatimaan koko rakennuksen LVIS-teknisen perusparantamisen hankesuunnitelmaa, joka valmistuu huhtikuussa 2009.

 

Koska kellari on rakennettava valmiiksi siten, että se on käytettävissä elokuussa 2009 koulun lukuvuoden alkaessa, päädyttiin hankkeen kiireellisyyden vuoksi laatimaan kellarin uudelleenrakentamisesta oma erillinen hankesuunnitelma.

 

Kellarin perusparannushankkeessa rakennetaan uudelleen entisille paikoilleen teknisen käsityön tilat, oppilashuollon tilat, poikien liikuntasali ja sen puku- ja pesutilat, osa ruokasalista sekä oppilas-WC:t. Teknisiä tiloja järjestetään uudelleen, kerhotilaa rakennetaan opetustilaksi, henkilökunnan sosiaalitiloja rakennetaan lisää, rakennetaan liikuntaesteisten WC-tilat sekä tilavaraus hissin ulottamiseksi kellarikerrokseen saakka.

 

Hankkeen bruttoala on 1 770 brm², huoneistoala 1 147 htm² ja hyötyala 966 hym².

 

Kellarin perusparannushanke kuuluu Etelä-Suomen lääninhallituksen valtionosuuden myöntösuunnitelmaan vuodelle 2009 aikaistettuna home- ja kosteusongelmaisena hankkeena.

 

Kellarin lattian hätätyönä tehty kosteusvauriokorjaus on valmistunut 3.3.2009. Hankkeessa on purettu lattiat, kevyet väliseinät, kalusteet ja varusteet ja rakennettu lattiat uudelleen raakabetonipintaan saakka entistä alempaan tasoon. Hankkeessa ei ole rakennettu väliseiniä, pinnoitteita eikä talotekniikkaa.

 

Kiinteistölautakunta on 28.10.2008 päättänyt oikeuttaa tilakeskuksen jatkamaan LVIS-perusparannuksen kellarin osuuden toteutuksen suunnittelua.

 

Hankesuunnitelma         Kellarin perusparannushankkeessa on suunniteltu kellarissa aiemmin sijainneiden tilojen uudelleenrakentaminen. Entisille paikoilleen sijoittuvat teknisen käsityön tilat, oppilashuollon tilat, poikien liikuntasali ja sen puku- ja pesutilat, osa ruokasalista sekä oppilas-WC:t.

 

Teknisiä tiloja järjestetään uudelleen, entisestä kerhotilasta ja osasta teknistä tilaa saadaan uudelleenjärjestelyin ATK-opetustilaa. Henkilökunnan sosiaalitiloja rakennetaan lisää entiseen kellarikäytävään, johon sijoittuvat myös liikuntaesteisten WC-tilat. Seuraavassa perusparannusvaiheessa uusitaan 1. - 4. kerroksen välillä kulkeva hissi liikuntaesteisille sopivaksi. Tässä hankkeessa kellarista varataan tila hissin ulottamiseksi kellarikerrokseen saakka.

 

Kellariin rakennetaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja lähes kaikki muutkin talotekniset järjestelmät uusitaan. Tulevan sprinklerijärjestelmän keskushuone rakennetaan kellariin tässä hankkeessa.

 

./.                   Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

 

Kustannukset                  Hankkeen kustannukset on laskettu urakkatarjousten perusteella.

 

Kokonaiskustannukset kellarin osalta ovat arvonlisäverottomana 1 591 000 euroa, arvonlisäverollisena 1 900 000 euroa, kausi 12/2008, RI 127,0, THI 152,3. Kustannukset ovat arvonlisäverottomana 994 euroa/brm².

 

./.                   Urakkavaiheen kustannusarvio UKA 11.3.2009 on liitteenä 2.

 

Rahoitus                           Hanke on esitetty kiinteistöviraston talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuodelle 2009.

 

Hanke kuuluu sisäilmayöryhmän ehdottamiin talous- ja suunnittelukeskuksen aikaistamiin korjaushankkeisiin. Koko rakennuksen perusparannushankkeen rahoitus on kiinteistöviraston investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2010 - 2014.

 

Aikataulu                          Rakentaminen aloitetaan toukokuussa 2009 ja kellarin korjaustyö on valmis elokuussa 2009.

 

Opetuslautakunta päätti (7.4.2009) antaa puoltavan lausunnon Högstadieskolan ja Gymnasium Svenska normallyceumin kellarikerroksen perusparannuksen hankesuunnitelmasta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa (15.5.2009) hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että perusparannus toteutetaan vuoden 2009 aikana ja sen enimmäishinta arvonlisäverottomana on 1,6 milj. euroa hintatasossa 12/2008.

 

Svenska normallyceumin kellaritilojen perusparannushanke kuuluu

sisäilmatyöryhmän ehdottamiin aikaistettaviin korjaushankkeisiin.

 

Hanke kuuluu myös Etelä-Suomen lääninhallituksen valtionosuuden myöntösuunnitelmaan vuodelle 2009 aikaistettuna home- ja kosteusongelmaisena hankkeena.

 

 

 

 


3

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY JAFFAN KANSSA POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA

 

Khs 2008-2665

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Jaffan kanssa liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen sekä siihen mahdollisesti vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Jaffalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Sopimusluonnos

 

Kaj toteaa, että hyväksyttäväksi esitetään maankäyttösopimus, jonka perusteella poikkeamispäätöksestä koituvaa merkittävää hyötyä saava tontinomistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

 

Poikkeamispäätöksellä tontinomistaja oikeutetaan muuttamaan asemakaavassa liikerakentamiseen osoitetulla tontilla sijaitseva rakennus asuintarkoituksiin.

 

Maankäyttösopimus tulee allekirjoittaa ennen kuin kaupunginhallitus päättää poikkeamispäätöksestä.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (28.4.2009) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kaupunkisuunnitteluviraston 10.12.2008 kaupunginhallitukselle antaman poikkeamispäätöstä koskevan lausunnon mukaan Westpro cc Oy hakee poikkeamispäätöstä tontin 4/154/10 (Malminkatu 20) osittaiseen käyttötarkoituksen muutokseen eli toimistorakennuksena toimineen rakennuskokonaisuuden (4 685 k-m2) muuttamiseen asuinkäyttöön.

 

Koska tontinomistajalle koituu poikkeamispäätöksestä merkittävää hyötyä, tämän kanssa esitetään solmittavaksi sopimus, jonka perusteella tontinomistaja suorittaa kaupungille korvausta 300 000 euroa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

 

Voimassa oleva asemakaava

 

Alueella on voimassa 31.8.1981 vahvistettu asemakaava nro 7889. Asemakaavan mukaan tontti 4/154/10 kuuluu liikerakennusten korttelialueeseen (AL). Kaavassa on osoitettu kadun varrelle rakennusala
6-kerroksiselle ja pihalla 5-kerroksiselle rakennukselle. Rakennus-oikeus on 4 515 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta et = 2,4.

 

Maanomistus ja nykytilanne

 

Tontin 4/154/10 ja sillä olevat rakennukset omistaa tällä hetkellä Kiinteistö Oy Jaffa (entinen Malmgatan 20 Ab), jonka osakekanta on kokonaisuudessaan Westpro cc Oy:n omistuksessa.

 

Tontilla sijaitsee Malminkadun varrella vuonna 1928 Hartwallin virvoitusjuomatehtaaksi valmistunut 6-kerroksinen kiinteistö, joka on toiminut 1960-luvulta toimistokäytössä Työeläkevakuutusyhtiö Veritaksen pääkonttorina. Rakennus ei enää vastaa nykyaikaisen toimistokäytön tarpeita, joten vakuutusyhtiö on luopunut kiinteistöstä. Tontin sisäosassa on 3-kerroksinen toimistorakennus. Alun perin 2-kerroksista kadun varren rakennusmassaa on korotettu useaan otteeseen, piharakennus on säilynyt alkuperäisen kokoisena. Näitä kahta yhdistää tontin luoteisrajalla 1½-kerroksinen ”nivel”. Rakennuksen runko on kantava massiivitiilijulkisivu ja betonipilarit. Välipohjat ovat vaihtelevia betonirakenteita. Piharakennukset sijaitsevat puoliksi kaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolella. Tontille on ajoyhteys Malminkadulta. Rasitteena on ajoyhteys tontille ja edelleen lounaan puoleisen pihan kautta kellarin paikoitushalliin Lapinlahdenkadulta asuinkerrostalotontin 4/154/6 pihan läpi.

 

Poikkeamispäätöksen sisältö

 

Tontinomistajan tarkoituksena on purkaa toimistohuoneet, säilyttää
alkuperäinen rakenne ja muuttaa rakennus kokonaan asuinkäyttöön. Alkuperäiset porrashuoneet ja tavarahissit säilytetään. Toinen myöhemmin rakennetuista porrashuoneista sekä 1930-luvulla rakennettu hissi puretaan, koska se ei täytä tämän päivän esteettömyysvaatimuksia. Kiinteistöön rakennetaan yksi uusi hissi. Kaavassa rakennusoikeus on 4 515 k-m2. Tontinomistajan toimittaman laskelman mukaan kiinteistön nykyinen rakennettu kerrosala on 4 521 k-m2. Ullakkojen muutostyöt ja niveleen tehtyjen parvien rakentaminen kasvattaa kerrosalan 4 685 k-m2:ksi. Kerrosalan lisäys on tällöin 170 k-m2 eli 3,7 %. Vähäiselle kerrosalan ylitykselle ei haeta poikkeamispäätöstä, vaan päätös haetaan rakennusluvan yhteydessä. Kellarissa on 1 369 k-m2, joka ei ole pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa. Kiinteistön jätehuolto sekä ulkoiluväline- ja irtaimistovarastot on sijoitettu kellarikerrokseen, johon on pääsy sekä hissillä että lounaan puoleiselta pihalta rampin kautta. Autopaikat sijoittuvat seuraavasti: 12 autopaikkaa kellarin autohallissa, 20 autopaikkaa naapuritontin pihakannen alla (4/154/11 Malminkatu 22 E), ja 4 autopaikkaa lounaan puoleisella pihalla. Pihalla nykyisin olevat autopaikat ovat kaavan vastaisia.

 

Alueen arvo nousee       Poikkeamispäätöksen mukaisen käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena alueen arvo nousee merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut tulee käydä.

 

./.                   Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 2 oleva sopimusehdotus.

 

Sopimus                            Tontinomistaja suorittaa sopimuksen mukaan kaupungille korvausta osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 300 000 euroa. Korvaus on maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun poikkeamispäätös on saanut lainvoiman.

 

Korvaukselle lasketaan 3 %:n vuotuista korkoa sopimuksen allekirjoituksesta maksupäivään saakka.

 

Sopimus on allekirjoitettava ennen kaupunginhallituksen poikkeamispäätöksen tekemistä.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja esittää sen hyväksymistä.

 

 

 

 


4

KIINTEISTÖ OY KAUPINTIE 18:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-710

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-710/526 mukaisena edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 6.2.2009 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kaupunginhallitus päättänee lisäksi todeta, että rakennukseen tulee rakentaa kuivaushuone asukkaita varten. Lisäksi piha-alueen suunnittelu tulee teettää maisema-arkkitehdilla ja hyväksyttää rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Tontin vuokranmääräytymisperusteet tulee tarkistaa vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Haagan tontti 29180/2)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Haagan tontti 29180/2)

 

Liite 3

Asemapiirustus (Haagan tontti 29180/2)

 

Liite 4

Pohjapiirustus leikkaus A-A, 6.2.2009

 

Liite 5

Päätysivu koilliseen, 6.2.2009

 

Kiinteistö Oy Kaupintie 18 pyytää (6.2.2009) poikkeamislupaa 29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29180 tontille nro 2 (Kaupintie 18).

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennuksen (1 804,5 k-m2) 2-4 kerroksissa olevat toimistotilat pysyvästi asuintiloiksi (1 220 k-m2). Lisäksi tarkoituksena on rakentaa yhteistiloja viidenteen kerrokseen sekä lastenvaunutila ensimmäiseen kerrokseen.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennuksen toimistokerrokset 2-4 ovat tyhjillään tai vajaakäytössä.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta. Lisäksi rakennusoikeuden määrä ylittyy vähäisesti.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (18.3.2009), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 5.1.1990 vahvistettu asemakaava nro 9535. Asemakaavan mukaan tontti on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Ylimpään kerrokseen ei saa sijoittaa toimisto- ja liiketiloja. Tontin Kaupintien puoleiselle rakennusalalle on merkitty rakennusoikeutta 200 k-m2 asuinhuoneistoille ja 1 450 k-m2 liike- ja toimistohuoneistoille. Tontin Hopeatien puoleiselle rakennusalalle saa lisäksi rakentaa 150 k-m2 myymälätilaa tai asukkaiden vapaa-ajan tilaa. Rakennuksen enimmäiskerrosluku vaihtelee Kaupintien puolella neljästä viiteen ja on Hopeatien puolella yksi.

 

Tontilla on neljä–viisikerroksinen punatiilinen rakennus, jonka pohjakerroksessa on liiketilaa ja ylin kerros asumista. Kolme välikerrosta (kerrokset 2–4) ovat toimistokäytössä. Hopeatien puoleinen yksikerroksinen rakennusosa on ravintolana.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa nyt toimistokäytössä olevat kerrokset 2–4 asunnoiksi. Lisäksi hakijalla on tarkoitus rakentaa yhteistiloja viidenteen vajaaseen kerrokseen neljännen kerroksen katolle ja lisätä pihan viihtyisyyttä suunnittelulla, istutuksin ja kalustein.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että rakennuksen toimistotilat (kerrokset 2–4) muuttuvat asuintiloiksi ja rakennuksen viidennen kerroksen rakennusala kasvaa n. 50 m2.

 

Viranomaisneuvottelut   Hankkeesta on neuvoteltu rakennusvalvontaviraston kanssa.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (24.2.2009). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lähellä juna-asemaa, jo nyt osittain asuinkäytössä olevan rakennuksen kolme toimistokerrosta voivat olla asuin-, liike- tai toimistokäytössä. Alin kerros on säilytettävä liiketiloina ja ylin kerros asuntoina. Koska piha-alue on asuinkäyttöä ajatellen pieni, sen on oltava laadultaan ja materiaaleiltaan korkeatasoinen. Suunnittelu tulee teettää maisema-arkkitehdilla ja se tulee tehdä yhteistyössä naapuritontin 29180/1 kanssa. Suunnitelma tulee hyväksyttää kaupunkikuvaneuvottelukunnassa.

 

Lisäksi rakennukseen on rakennettava asukkaita varten kuivaushuone ja neljännen kerroksen katolle rakennettavien uusien yhteistilojen sekä lastenvaunuvaraston julkisivujen tulee olla tummia, mutta poiketa julkisivuväriltään nykyisestä rakennuksesta.

 

Poikkeamisen erityinen syy on asuntojen lisääminen juna-aseman läheisyydessä.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 6.2.2009 päivättyä suunnitelmaa seuraavin lisäyksin ja muutoksin:

 

-                     Piha-alueen suunnittelu tulee teettää maisema-arkkitehdilla ja hyväksyttää kaupunkikuvaneuvottelukunnassa.

 

-                     Rakennukseen on rakennettava asukkaita varten kuivaushuone.

 

Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Kaupintie 18 hallitsee tonttia 29180/2 vuokraoikeuden nojalla. Kiinteistölautakunta on 13.7.1976 tekemänsä päätöksen mukaisesti vuokrannut tontin yhtiölle ajalle 1.8.1976 - 30.1.2040. Sopimuksen vuokranmääräytymisperusteet tullaan tarkistamaan maanvuokran osalta vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Kaj toteaa lopuksi, että hakijan mukaan rakennus soveltuu sijainniltaan ja pohjaratkaisultaan pienikokoisten asuntojen tekemiseen. Hankkeen piirustusten mukaan huoneistot ovat muotoa 2 h+kt. Hakijan mukaan asuintilat on suunniteltu pieniksi vuokra-asunnoiksi.

 

 

 

 


5

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY KALEVANKATU 21:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-380

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se puolla Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Kalevankatu 21:lle haettuun toimenpiteeseen 4. kaupunginosan korttelin nro 69 tontille nro 10.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Kampin tontti 4/69/10)

 

Liite 2

Asemapiirros (Kampin tontti 4/69/10)

 

Liite 3

Hakijan vastine 9.3.2009

 

Asunto Oy Kalevankatu 21 pyytää (21.5.2008) poikkeamislupaa
4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 69 tontille nro 10 (Kalevankatu 21).

 

Hakijan tarkoituksena on uuden kerroksen (110 k-m2) rakentaminen pihasiiven päälle niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Pihasiipi sijaitsee rakennusalan ulkopuolella.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että hankkeessa pihasiiven harjakorkeus nostetaan samalle tasolle kuin kadunvierirakennuksen harjakorkeus, ja pihasiiven harjakorkeuden nostaminen esitetyllä tavalla muuttaa ympäristöä hyvin vähän. Taloyhtiöllä on pyrkimys rakentaa pihasiipeen ullakkoasunto. Jos lupa hankkeelle myönnetään, taloyhtiö tekisi asumisviihtyvyyden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä piha-alueelle sekä asukkaiden yhteistiloja koskevia toimenpiteitä. Piha-alueen parantamiseksi sadevesiviemäröinti ja rapautuneet pintarakenteet uusittaisiin, pihalle tehtäisiin leikkipaikka ja oleskelutila, istutuksia kunnostettaisiin ja kasvillisuutta lisättäisiin. Asukkaiden yhteistiloja koskevia toimenpiteitä olisivat piharakennukseen tehtävät saunatilat, talopesula, yhteistila sekä huoltotilat, irtaimistovarasto kellariin ja uusi jätekatos ja pyörien säilytystilan tekeminen sisääntulopihan yhteyteen.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (16.2.2009), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Alueella on voimassa 8.1.1981 vahvistettu asemakaava nro 7961. Asemakaavan mukaan tontti 4/69/10 kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Kaavassa on osoitettu kadun varrelle rakennusala
5-kerroksiselle rakennukselle. Rakennusoikeus on 1740 k-m2 ja kerrosten määrä viisi. Asemakaavassa on rakennusoikeudesta ns. kaksitaso­määräys eli rakennuksessa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä kaavassa on määrätty tontin enimmäiskerrosalasta, silloin kun olemassa olevan rakennuksen kerrosala ylittää tontille rakennettavaksi sallitun kerrosalan tai mitä on määrätty tontin rakennusalasta silloin, kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen ulkopuolella, joka on kaavassa merkitty rakennusalaksi. Tontin autopaikkamäärä on 1/120 m2 asuntokerrosalaa.

 

Tontilla kadun varrella sijaitsee Einar Finckenbergin vuonna 1890 suunnittelema rakennus. Rakennus on 5-kerroksinen, jonka katutasossa on liiketilaa. Pihasiipi on niin ikään myös 5-kerroksinen. Sen pihatasossa on asukastila sekä irtaimisto- ja ulkovarasto. Kiinteistön kokonaiskerrosala on 2853 k-m2 ja kokonaispinta-ala on 3162 m2.

 

Kiinteistön kadun varrella sijaitsevaan osaan myönnettiin rakennuslupa neljälle ullakkoasunnolle 25.5.1984. Ullakkoasuntojen kokonaiskerros­ala on 284 k-m2. Asuntoihin on kulku sekä porrastasanteelta että A-por­taan hissillä. Kadun puolella on 9 vesikatolla olevaa ikkunalyhtyä.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa 110 m2  kokoinen asunto ullakkokerrokseen. Asuntoon liittyy luoteeseen suuntaava parveke. Nykyinen ullakko on kylmää tilaa, jonka lattiapinnan ja katon harjan korkeimman kohdan etäisyys on 2,6 m.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että rakennusoikeus ylittyy ja pihasiivestä tulisi 6-kerroksinen.

 

Saadut lausunnot ja viranomaisneuvottelut

 

Hakijan mukaan rakennusvalvontavirastossa 25.7.2006 käydyssä neuvottelussa Marjut Kauppisen kanssa todettiin, että ullakkoasunnon rakentaminen edellyttää kohdekohtaisen poikkeamisluvan hakemista, koska tarkoituksena on nostaa pihasiiven harjakorkeutta. Neuvottelussa todettiin myös, että rakennuslupaa haettaessa tulee selvittää lisäksi mm. huoneistokohtaisten irtaimistovarastojen normien mukainen riittävyys ja piha-alueen käyttömahdollisuudet pyrittäessä lisäämää asukkaiden viihtyvyyttä.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (1.10.2008). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että ullakkorakentaminen Helsingissä tapahtuu Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän alueellisen poikkeamispäätöksen ehtojen nojalla. Uudenmaan ympäristökeskus on ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamispäätöksen myöntäessään edellyttänyt, että rakentaminen tapahtuu tiettyjen ehtojen puitteissa, jotka suunnitelman on täytettävä, jotta rakennuslupa ullakkorakentamiselle voitaisiin myöntää. Lisäksi kaupunginhallitus on antanut lisäohjeita, joiden puitteissa rakentamisen on tapahduttava. Alueellinen poikkeamispäätös edellyttää, että rakentaminen tapahtuu pääasiallisesti olemassa olevan katon sisäpuolella. Olemassa olevan ullakon tulee olla riittävän korkea asuntojen rakentamiseen. Ullakolle tehtävät järjestelyt edellyttävät ullakon sisätilalta riittävää vähimmäiskorkeutta, yleensä vähintään 3,5 m. Katon lappeen nosto voidaan sallia yksittäistapauksissa vain erittäin painavilla perusteilla.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hankkeessa ei ole kyse katon lappeen nostamisesta, eikä rakentaminen tapahdu pääasiallisesti olemassa olevan katon sisäpuolella. Hankkeessa on kyse kokonaisen uuden kerroksen rakentamisesta, jonka osalta hanke ei noudata ullakkorakentamisessa edellytettyjä ehtoja. Hankkeen toteuttaminen myös heikentäisi ahtaan pihan valaistusolosuhteita. Taloyhtiöiden tasapuolisen kohtelun takia ullakkorakentamisen tulee noudattaa Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän alueellisen poikkeusluvan ehtoja. Nyt esillä olevan kaltaisia hankkeita ei voida toteuttaa kohdekohtaisella

poikkeusluvalla. Asemakaavaa muuttamalla se voidaan tehdä, mutta se edellyttää laajempaa tarkastelua. Kaavapäätös voidaan tehdä vasta tämän jälkeen. Kaupunkisuunnitteluvirasto ei puolla hakemusta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 12.2.2009 merkinnyt tiedoksi edellä olevan lausunnon.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus antaa vastineensa tästä lausunnosta kaupunginhallitukselle 11.3.2009 mennessä.

 

Hakijan kuuleminen       Asunto Oy Kalevankatu 21 on 9.3.2009 päivätyssä kaupunginhallitukselle antamassaan vastineessa todennut, että asiassa on täysin perusteltua myöntää haettu poikkeamislupa. Ullakkorakentaminen mahdollistaisi piha-alueiden kunnostamisen ja asukkaiden yhteistilojen rakentamisen. Helsingin kaupungilla on myös tarkoitus edistää asuntojen rakentamista ullakoille kaupungin alueella. Hakija pitää lisäksi teoreettisena väittämää, jonka mukaan rakennettaessa olemassa olevalle ullakolle asunto ja nostamalla vesikaton pintaa noin 0,5 metriä, rakennukseen tehtäisiin uusi kerros. Pihan valaistusolosuhteiden heikentymistä koskeva lausuma vaikuttaa myös perustelemattomalta.

 

Hakijan mukaan lupahakemuksen liitteessä oleva esimerkki osoittaa, että paljon suurempiakin poikkeamia on sallittu ympäristökeskuksen alueelliseen poikkeamispäätökseen sisältyvistä ehdoista. Hakija viittaa edelleen hakemuksen tueksi lausuntoprosessin pitkään kestoon.

 

Kaj toteaa, että asiassa ei ole tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella poikkeus voitaisiin maankäyttö- ja rakennuslain nojalla myöntää.

 

Kysymys ei ole hakijan väittämällä tavalla ullakkoasunnon rakentamisesta. Kaupunkisuunnitteluvirastosta saadun tiedon mukaan hakemuksen mukainen korotus koskee koko katon nostamista. Räystäslinja nousee kolme metriä ja harja 1,5 metriä, minkä vuoksi hakijan esittämä vesikaton nostaminen 0,5 metrillä ei pidä paikkaansa. Kattopinnan korottaminen hakijan esittämällä tavalla huonontaa myös tontin valaistusolosuhteita. Kysymyksessä on hyvin täyteen rakennettu tontti.

 

Lupahakemukseen liitetty esimerkki tarkoittaa vain kadunpuolen lappeen korottamista. Korotus on harjalla noin 80 cm ja vain osalla lapetta. Kysymyksessä olevia tapauksia ei voida siten verrata keskenään.

 

Perustuslain 6 §:stä ja hallintolain 6 §:stä ilmenevän tasapuolisuusperiaatteen mukaan samanlaisia tapauksia on kohdeltava samalla tavoin ja noudatettava johdonmukaista ratkaisukäytäntöä, jollei erilaiseen kohteluun ole perusteltua syytä. Asiassa ei ole ilmennyt perusteltua syytä poiketa poikkeusluvan hakijoiden tasapuolisesta kohtelusta.

 

Lisäksi lausuntoprosessin kesto aiheutuu hankkeen luonteesta. Hakijan suunnittelijalle on kaupunkisuunnitteluvirastosta 29.8.2008 ilmoitettu, että virasto ei puolla suunnitelmaa, koska kysymys ei ole ullakkorakentamisesta. Samalla on tiedusteltu, haluaako yhtiö luopua hakemuksesta. Yhtiön edustaja on ilmoittanut, että yhtiö jatkaa hakuprosessia ja asiassa toimitetaan lisäselvitystä. Samaan aikaan virasto on kuullut naapureita. Hakija on toimittanut lisäselvityksen 22.10.2008. Tämän jälkeen asiasta on neuvoteltu viraston sisällä. Kielteinen lausunto on esitelty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 22.1.2009. Lautakunta on päättänyt lausunnon antamisesta 12.2.2009.

 

 

 

 


6

18.5.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LAAJASALON RAIDEVAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) TARPEELLISUUDESTA (ASIANOSAISEN KUULEMINEN)

 

Khs 2008-1648

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon mukaisen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausunnonantamisvaltuutta koskevalla lausumalla täydennetyn lausunnon.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle liittein 2–7 ja pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle, Helsingin Satamalle ja ympäristökeskukselle

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntopyyntö 6.4.2009 liitteineen

 

Liite 2

Kuva siltavaihtoehdoista Kruununhaasta Laajasaloon

 

Liite 3

Luettelo tehdyistä selvityksistä ja suunnitelmista

 

Liite 4

Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelu -raportti (Internet-linkki http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/julk_2008-10.pdf)

 

Liite 5

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden viestintä ja vuorovaikutus 18.11.2008 KSV/A Juha-Pekka Turunen

 

Liite 6

Lähdemuistio 1 Kruunuvuorenselän siltayhteys yleiskaava 2002:ssa 15.12.2008 KSV MLa KME

 

Liite 7

Lähdemuistio 2 Siltayhteys Laajasaloon raitio- ja kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiseksi. Jatkotyön ohjelmointi. KSV/LJJ 25.11.2008 P. Vuonokari

 

Kaj toteaa, että Uudenmaan ympäristökeskus ilmoittaa 6.4.2009 päivätyssä lausuntopyynnössään, että se on 6.2.2009 ottanut omasta aloitteestaan harkittavakseen Laajasalon raidevaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeen. Lausuntopyynnön mukaan hankkeella voi olla sellaisia yhteisvaikutuksia, jotka saattavat edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaista tapauskohtaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

 

YVA-lain 6 §:n 1.9.2006 voimaan tulleen muutoksen mukaan alueellinen ympäristökeskus tekee asiassa päätöksen viipymättä, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ympäristökeskus on saanut riittävät tiedot. Ennen päätöstä on käytävä riittävät neuvottelut viranomaisten kesken ja hankkeesta vastaavalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi (asianosaisen kuuleminen).

 

Uudenmaan ympäristökeskus toteaa edelleen, että YVA-menettelyn tarpeesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin kaupunginmuseo, Helsingin Satama, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Merenkulkulaitos, Museovirasto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV. Samalla Uudenmaan ympäristökeskus toteaa, että Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle varataan näin tilaisuus tulla kuulluksi asiassa 8.5.2009 mennessä (lisäaika 25.5.2009 mennessä.)

 

Kaj toteaa, että Laajasalon raidevaihtoehtojen hankkeesta vastaava viranomainen on Helsingin kaupunki eikä tätä tehtävää ole osoitettu millekään kaupungin virastolle. Kaupunginhallituksen johtosäännön 14 §:n mukaan kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja antavat kaupunginhallitukselta pyydettyjä lausuntoja, jollei asiaa sen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen vuoksi ole saatettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaj katsoo, että Helsingin historiallisen kaupunkikeskustan ja uuden Kruunuvuorenrannan kaupunginosan raideliikenneratkaisun suunnitteluprosessiin liittyvät keskeiset menettelyt ovat sellainen asia, joka tulee saattaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Niin ollen lausuntoa hankkeesta vastaavan kuulemiseksi olisi tullut pyytää kaupunginhallitukselta ja kaupungin eri virastojen olisi tullut pidättäytyä antamasta lausuntoja asiassa suoraan Uudenmaan ympäristökeskukselle. Näin ollen kaupungin eri virastojen suoraan antamia lausuntoja ei tule ottaa huomioon kaupungin kantana YVA-menettelyn tarpeellisuuteen siltä osin kuin ne poikkeavat kaupunginhallituksen lausunnosta.  

 

Kaj katsoo, että edellä oleva kappale, joka sisältää lausuman kaupungin lausunnonantovaltuuksista tulisi liittää kaupunginhallituksen lausuntoon Uudenmaan ympäristökeskukselle. Muilta osin Kaj:lla ei ole lisättävää kaupunkisuunnitteluviraston kaupunginhallitukselle antamaan lausuntoon.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (8.5.2009) lausuntonaan kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan YVA-lain 4 §:n 1 momentin ja vastaavan asetuksen 6 §:n mukaisesti säännöskohdan hankeluettelossa lueteltuihin hankkeisiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi.

 

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaisesti sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 4 §:n momentissa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

 

YVA-lain 4 §:n 3 momentin mukaan harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa on sen lisäksi mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne.

 

Harkintaperusteista on säädetty tarkemmin YVA-asetuksen 7 §:ssä.

 

YVA-lain 3 §:n mukaan lakia sovellettaessa tulee ottaa huomioon mitä hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista on muussa yhteydessä selvitetty, sekä sovelletaan yhteen mahdollisuuksien mukaan YVA-laissa ja muussa lainsäädännössä edellytetyt selvitykset.

 

YVA-lain 5 §:ssä todetaan, että harkinnanvaraista arviointimenettelyä ei sovelleta, jos vaikutukset on selvitetty muun lain mukaisessa menettelyssä.

 

Tarkasteltaessa Laajasalon raidevaihtoehtojen YVA- tarvetta, voidaan todeta, että asetuksen 6 §:n 9 kohdan YVA-arviointia edellyttävien hankkeiden liikennettä koskevassa luettelossa raideliikennettä koskeva ksi hankkeeksi on nimetty kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen (d- kohta). 

 

Muita YVA -arviointia edellyttäviä liikennehankkeita ovat 9-kohdan mukaan esimerkiksi moottoriliikenne- tai moottoriteiden rakentaminen, neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometriä pitkän yhtäjaksoisen tien rakentaminen, lentokenttien rakentaminen kun pääkiitorata on vähintään 2100 metriä pitkä.

 

Verrattaessa Laajasalon raidejärjestelyä asetuksessa lueteltuihin hankkeisiin se on koko- ja mittaluokaltaan sekä ympäristövaikutuksiltaan vähäinen. Kysymyksessä on noin kolmen kilometrin pituinen raitiotie- ja kevyen liikenteen yhteys kantakaupungista Kruunuvuorenrannan uuteen kaupunginosaan, josta Palosaari–Kruunuvuorenranta sillan osuus on noin yksi kilometri.

 

Arvioitaessa, tuleeko hankkeesta tehdä harkinnanvarainen YVA-arvio, tulee asetuksen 7 §:n luetelluista ominaisuuksista lähinnä tarkasteltavaksi hankkeen koko, sijainti, (nykyinen maankäyttö), ja suhde luonnon- ja maisemansuojelualueisiin sekä historiallisesti, kulttuurisesti ja arkeologisesti merkittäviin alueisiin sekä vaikutusten pysyvyys.

 

Kruunuvuorenrannan siltayhteys tulisi rakennettavaksi paikalle, joka visuaalisesti liittyy valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun maisema- ja kulttuuriympäristöön. Tällöin on ensisijaisesti kysymys silta osuuden arvo- ja esteettisyysnäkemyksistä, mikä on tullut esiin myös vuorovaikutuksessa ja asian johdosta aiemmin annetuissa lausunnoissa.

 

Uudenmaan ympäristökeskus on aiemmin esittänyt Laajasalon raidevaihtoehtojen YVA-tarvetta koskeneessa kokouksessa näkemyksenään (muistio 24.11.2008), että maisemavaikutukset eivät voisi olla ainoa syy YVA- prosessiin.

 

Joukkoliikenneyhteyden maisemassa näkyvimmästä osuudesta Korkeasaari-Kruunuvuorenranta, joka käsittää mm. noin kilometrin pituisen sillan on laadittu maisema- ja kaupunkikuvallinen vaikutusarvio. Vastaavaa vaikutusarviota joukkoliikenneyhteyden osuudesta välillä Kruununhaka–Tervasaari–Sompasaari–Korkeasaari ei ole tehty. Tämä vaikutusarvio tullaan laatimaan ja samalla tarkentamaan vaikutusarvio ratkaisusta riippuen Korkeasaaren–Palosaaren tarvittavien rakenteiden osalta.

 

Kun kyse on valtakunnallisesti arvokkaasta kulttuuriympäristöstä, on hankkeenkin edun mukaista, että nämä tarpeelliset vaikutusarviot laaditaan ja ne tullaan joka tapauksessa tekemään kaavoituksen yhteydessä. Oikean maisema- ja kaupunkikuvallisen arvion tekeminen on kuitenkin mahdollista vasta kun hankkeesta on käytettävissä järjestettävän siltahankkeen konkreettisen visuaalisen hahmon tuottaman kansainvälisen suunnittelukilpailun tulokset. 

 

YVA -lain 25 §:n mukaan muusta kuin 4 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta vastaavan on sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Lain edellyttämät tiedot ympäristövaikutuksista ovat keskeisiltä osin nyt jo tiedossa siinä laajuudessa kuin tässä vaiheessa kohtuudella voidaan edellyttää.

 

YVA-prosessiin saattaa olla tarve myös vuorovaikutuksen ja osallisuuden takia. Kuten jäljempänä olevasta selvityksestä ilmenee, ei YVA-prosessiin tässä tarkoituksessa ole tarvetta.

 

Hankkeessa on myös tehty vaihtoehtojen vertailua, eikä YVA-prosessi tässä mielessä tarjoa lisäarvoa.

 

Sosiaaliset ja kulttuuriset sekä maisemaa koskevat vaikutukset eivät merkittävyydeltään edellytä kaavoituksen lisäksi muuta tarkastelua.

 

Hanketta koskevat päätökset

 

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 12.11.2008 ja päätti merkitä tiedoksi Laajasalon raidevaihtoehtojen tarkastelu 2008-raportin ja hyväksyä Laajasalon joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaa­ri–Kruununhaka. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Laajasalon suunnittelussa varaudutaan siihen, että tulevat maankäyttötarpeet perustuvat joukkoliikenteen osalta tehostettuun raitiotieratkaisuun.

Valtuuston käsittelyn yhteydessä tehtiin lisäksi kymmenen toivomuspontta.

 

Kaupunginhallitus on täytäntöönpanopäätöksessään 17.11.2008 hyväksynyt seuraavan tarkennetun esityksen: Kaupunginhallitus päätti kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan hankesuunnitelman ja tarpeelliset kaavat raitiotielle siltayhteyksineen välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka, tavoitteena se, että raitioyhteys voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina."

 

Kaupunginvaltuuston 12.11.2008 tekemä päätös oli luonteeltaan asian valmistelua ja varsinaiset hankesuunnitelmaa ja tarvittavia kaavoja koskevat päätökset valmistellaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaupungin johtosääntöjen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa järjestyksessä. 

 

Laajasalon raideliikenneyhteyden suunnittelutausta

 

Laajasalon raide- ja kevytliikenneyhteyden suunnittelusta tehtyjen päätösten taustalla on pitkä suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessi, joka alkoi vuonna 1999 yleiskaava 2002:n valmistelulla ja jatkui sen hyväksymisen jälkeen vuonna 2003 sen pohjalta. Suunnittelun yhteydessä tehdyt tärkeimmät selvitykset ilmenevät lausunnon liitteistä.

 

Tehdyt suunnitelmat ja päätökset noudattavat yleiskaava 2002:n periaatteita.

 

Koko suunnitteluprosessin ajan on noudatettu periaatetta, joka on todettu yleiskaavan selostuksessa: avata Kruunuvuorenrannan ja Helsingin niemen välille maankäytön kehittämisen edellyttämässä aikataulussa 2010-luvun alussa uuden kaupunginosan edellyttämä kiinteä yhteys, joka toimii bussi- tai raitiolinjojen reittinä keskustaan.

 

Yleiskaava 2002 ei ottanut tarkemmin kantaa raitiolinjastoon eikä sen edellyttämän kiinteän yhteyden linjaukseen ja tekniseen ratkaisuun. Suunnitteluprosessin aikana tehdyt vaihtoehtojen vertailut, hyötykustannustarkastelut, ympäristövaikutusten arvioinnit ja rahassa mitattavien ominaisuuksien ja erilaisten arvojen keskinäinen painottaminen ovat johtaneet nyt valittuun ratkaisuun.

 

Yleiskaava 2002 varautui Santahaminan rakentamiseen asunto- ja virkistysalueeksi, jos nykyinen toiminta siirtyy pois alueelta. Alueelle varauduttiin toteuttamaan tällöin metromainen raideyhteys Helsingin keskustasta Katajanokan, Kruunuvuorenrannan ja ”vanhan” Laajasalon kautta. Tältäkään osin ei sitouduttu tiettyyn linjaukseen tai tekniseen ratkaisuun Kruunuvuorenselällä. Nyt tehdyn päätöksen mukaan Laajasalon suunnittelussa varaudutaan siihen, että tulevat maankäyttötarpeet perustuvat joukkoliikenteen osalta tehostettuun raitiotieratkaisuun. Se merkitsee varautumista metromaiseen ratkaisuun yleiskaava 2002 periaateratkaisua noudattaen.

 

Metrovaraus osuudella Laajasalo–Kruunuvuorenranta–Katajanokka on korvattu ”Laajasalon raidevaihtoehtojen tarkastelu 2008”-raportissa nopealla pikaraitiotiellä. Tällainen metromainen ratkaisu hyödyntää ensi vaiheen raitio- ja siltayhteyden investoinnit, säästää 200–250 milj. euroa metroratkaisuun verrattuna, on palvelutasoltaan tasavertainen vaihtoehto metrolle ja Kruunuvuorenrannassa varauksena ongelmattomampi kuin metro. Raide-Jokerin myötä pääkaupunkiseudulle on myös tulossa uusi pikaraitiojärjestelmä, jonka rata- ja kalustoteknisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää tässä yhteydessä.

 

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaehdotus on myös laadittu tältä pohjalta. Kruunuvuorenselän siltayhteyttä yleiskaavassa on käsitelty tarkemmin lähdemuistiossa 1.

 

Liikennejärjestelmien vertailu

 

Raidehankkeen valmisteluun on liittynyt laaja ja perusteellinen liikennejärjestelmätarkastelu. Järjestelmävertailussa vaihtoehtoina ovat olleet Herttoniemen metroasemalle suuntautuva liityntäbussijärjestelmä (VE 0+), raitioliikennevaihtoehto Kruunuvuorenrannasta Korkeasaaren ja Sompasaaren kautta keskustaan sekä supistettu metrovaihtoehto Kruunuvuorenrannasta Katajanokan kautta Kamppiin.

 

./.                   Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelu-raportti on (Internet linkki) on liitteenä 4.

 

Hankkeen ympäristövaikutusten selvittämisestä

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on ollut laajaa pitkän suunnitteluprosessin aikana. Yleiskaava 2002 prosessin jälkeen vaikutusten arviointia on tehty sekä Kruunuvuorenrannan suunnitteluun ja kaavoitukseen välittömästi liittyen että sen rinnalla.

 

Erityisen laajan selvittelyn ja vilkkaan keskustelun kohteena on ollut Kruunuvuorenselän silta. Myös sillan vaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön on jossain määrin selvitetty.

 

./.                   Lausunnon liitteenä 3 on luettelo, josta ilmenee selvityksiä, joihin liittyy merkittävästi ympäristövaikutuksia koskevia tarkasteluja. Ympäristövaikutusten arviointia on käsitelty myös lähdemuistiossa 2.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa vielä, että hankkeesta tehtyjen päätösten jälkeen on lisäksi mm. tehty täydentäviä pohjatutkimuksia siltayhteyden linjalla, otettu sedimenttinäytteitä ja teetetty niiden laboratorioanalyysit, teetetty Pohjoisranta–Sompasaari -väliseen läppäsiltaan liittyvät Hanasaari B:n laivaliikenteen simuloinnit ja tehty raitioliikenteen poikkeusjärjestelyihin liittyviä suunnitelmia. Laajasalossa on tehty raitiorataan liittyviä suunnitelmia ja asemakaavoja.

 

Ajankohtaisia suunnittelukohteita ovat muun muassa läppäsiltaan liittyvät venesatamien uudelleen järjestelyt erityisesti Tervasaarenkannaksen ympäristössä, Liisankadun raitiotiesuunnitelma, siltojen suunnitteluun liittyvät siltakilpailut ja raitioyhteyden suunnittelu Korkeasaaressa liittyen saaren kehittämisestä pidettyyn kansainväliseen ideakilpailuun. Täydentäviä suunnitelmia ja selvityksiä on käsitelty alustavasti myös lähdemuistiossa 2.

 

Hankkeeseen liittyvä viestintä ja vuorovaikutus

 

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden suunnitteluun on liittynyt laaja viestintä- ja vuorovaikutusprosessi alkaen yleiskaava 2002 suunnitteluprosessista.

 

Vuorovaikutus on jatkunut Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan laatimisen yhteydessä, koska joukkoliikenneyhteys on osa alueen kaupunkirakenneratkaisua. Vuosina 2006–2008 aiheesta on järjestetty useita asukastilaisuuksia. Asiasta on myös tiedotettu vuosien 2007 ja 2008 kaavoituskatsauksessa ja Kaupunkisuunnittelu-lehden numerossa 2/2008. Aiheeseen liittyvää aineistoa on ollut kaupunkisuunnitteluviraston ”Suunnitelmat kartalla”-nettipalvelussa sekä Kruunuvuorenranta-projektin kotisivuilla.

 

./.                   Laajasalon joukkoliikenneyhteyden viestintää ja vuorovaikutusta on tarkemmin käsitelty liitteessä 5.

 

Viestintä ja vuorovaikutus jatkuvat edelleen normaalisti raitio- ja siltayhteyden jatkosuunnittelussa ja suunnitelmiin liittyvien tarvittavien asemakaavojen laadinnan yhteydessä.

 

Kaavoitus ja hankesuunnitelman laatiminen

 

Kaupunginhallituksen toimeenpanopäätökseen liittyy kehotus hankesuunnitelman ja tarpeellisten kaavojen laatimiseksi siten, että raitioyhteys voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina.

 

Suunnittelu jatkuu tämän päätöksen pohjalta. Raitiotie- ja siltayhteyden hankesuunnitelma on tarkoituksenmukaista viedä kaupunginvaltuustoon, kun suunnittelu on edennyt nykyisestä päätöksentekotilanteesta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa riittävän pitkälle. Tällainen ajankohta voisi olla vuoden 2010 keväällä tai myöhemmin. Oleellista on suunnittelu- ja kaavoitustyön ripeä eteneminen niin, että asetettu tavoite raitioyhteyden toteuttamiseksi Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina voi toteutua.

 

Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä on myös syytä pohtia seuraavan, rakentamissuunnitelmiin tähtäävän suunnittelukierroksen ohjelmointia niin, että se ottaa huomioon rakentamisen tarkoituksenmukaisen järjestyksen sekä rakentamisen että raitio- ja siltayhteyden vaiheittainen käyttöönoton kannalta.

 

Hankesuunnitelman laatimista on käsitelty tarkemmin lähdemuistiossa 2. Samassa muistiossa on myös pohdittu hankesuunnitelman suhdetta ympäristövaikutusten arviointiin.

 

Yhteenveto                       Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä Laajasalon raidevaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ei ole tarpeen arvioida YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaisesti, koska kyseessä ei ole sellainen hanke, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

 

Hankekohtaista ympäristövaikutusten arviointia ei ole tarpeen tehdä siksikään, että hankkeesta on tehty

 

-                     runsaasti vaihtoehtojen vertailuja,

 

-                     suunnittelun aikana tehtyjen pohjatutkimusten ansiosta on tähän suunnitteluvaiheeseen riittävästi tietoa pohjasedimenttien tilasta,

 

-                     raideyhteyden toteuttamisvaihtoehdoista on tehty riittävästi teknisiä selvityksiä,

 

-                     liikennejärjestelmätason vaihtoehtojen vertailu on ollut perusteellista,

 

-                     tiedottaminen ja vuorovaikutus on ollut hankkeen yhteydessä laajaa. Se on alkanut jo yleiskaava 2002 laadinnan yhteydessä ja jatkunut Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaprosessin sekä raidevaihtoehtojen suunnittelun yhteydessä ja

 

-                     maisema- ja kaupunkikuvallisia selvityksiä eri vaihtoehdoista on tehty, selvityksiä tehdään lisää.

 

YVA -lain 25 §:n mukaan muusta kuin 4 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta vastaavan on sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Lain edellyttämät tiedot ympäristövaikutuksista ovat keskeisiltä osin jo tiedossa siinä laajuudessa kuin tässä vaiheessa kohtuudella voidaan edellyttää.

 

YVA-prosessi on tärkeä vuorovaikutuksen ja osallisuuden takia. Hankkeessa on tehty runsaasti vaihtoehtojen vertailua, eikä YVA-prosessi tässä mielessä todennäköisesti toisi periaatteellisesti merkittäviä uusia vaihtoehtoja esiin.

 

Pelkästään maisemavaikutusten takia ei ole perusteltua ryhtyä YVA-menettelyyn, eikä sen voida arvioida myöskään tuovan lisäarvoa tarkasteluun. Tässä on ensisijaisesti kysymys arvo- ja esteettisyysnäkemyksistä, mikä on tullut myös esiin vuorovaikutuksessa ja asian johdosta annetuissa lausunnoissa. Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset eivät merkittävyydeltään edellytä kaavoituksen lisäksi muuta tarkastelua.

 

Kruunuvuorenrannan siltayhteys rakennettaisiin näkymäetäisyydelle valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. On esitetty näkemyksiä, että hanke tällä perusteella mahdollisesti kuuluisi asetuksen soveltamisen piiriin.  

 

Joukkoliikenneyhteyden maisemassa näkyvimmästä osuudesta Korkeasaari-Kruunuvuorenranta, joka käsittää mm. noin kilometrin pituisen sillan, on laadittu maisema- ja kaupunkikuvallinen vaikutusarvio. Vastaavaa vaikutusarviota joukkoliikenneyhteydestä välillä Kruununhaka–Tervasaari–Sompasaari–Korkeasaari ei ole tehty. Tämä vaikutusarvio laaditaan ja samalla tarkennetaan ratkaisusta riippuen vaikutusarvio Korkeasaaren–Palosaaren tarvittavien rakenteiden osalta.

 

Kun on kyse valtakunnallisesti arvokkaasta kulttuuriympäristöstä, on hankkeenkin edun mukaista, että vielä tarpeelliset vaikutusarviot laaditaan ja ne tullaan joka tapauksessa tekemään kaavoituksen yhteydessä. Maisema- ja kaupunkikuvallisen arvion tekeminen on mahdollista vasta kun hankkeesta on käytettävissä järjestettävän kansainvälisen suunnittelukilpailun tulokset.