Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Valtuutettu Sanna Hellströmin toivomusponsi: Selvitys kaupunkien yhdistämisen hyödyistä ja haitoista sekä pääkaupunkiseudun hallinnon erilaisista malleista

1

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 


6

VALTUUTETTU SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: SELVITYS KAUPUNKIEN YHDISTÄMISEN HYÖDYISTÄ JA HAITOISTA SEKÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN HALLINNON ERILAISISTA MALLEISTA

 

Khs 2008-1480

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellströmille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

Kj toteaa, että käsitellessään 10.6.2008 (asia 3) pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen mukaista arviointia vuonna 2008, Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään kaupunkien yhdistämisen edut ja haitat sekä pääkaupunkiseudun hallinnon erilaiset mallit. (Sanna Hellström, äänin 45-1)”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kj toteaa edelleen, että antaessaan selvityksen Kvstolle 15.9.2008 vt Haaviston metropolihallinnon järjestämisvaihtoehtoja koskevasta valtuustoaloitteesta Khs totesi em. pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksen perusteella olevan selvää, etteivät seudun kaupungit ole yksimielisiä kaupunkien yhdistämiseen liittyvän selvityksen tekemisessä.

 

                                            Khs päätti esittää (23.3.2009) Vantaan kaupungille, että kaupungit ryhtyvät yhdessä laatimaan selvitystä Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen etujen ja haittojen arvioimiseksi.

 

                                            Vantaan kaupunginvaltuusto päätti (6.4.2009) käsitellessään seutuyhteistyön kehittämistä, että yhdessä Helsingin ja muiden halukkaiden kuntien kanssa selvitetään 4-14 kunnan kaksiportaisen seutuhallintomallin edut ja haitat ottaen huomioon hallinnon tehostaminen, paikallisdemokratian toimivuus sekä kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus sekä todeta, että edellä mainitulla edellytyksellä Vantaa on valmis olemaan mukana selvityksen laatimisessa Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen eduista ja haitoista.

 

                                                                 Vantaan kaupunginvaltuusto edellytti em. päätöksessään, että sen 15.6.2009 pidettävään kokoukseen tuodaan hyväksyttäväksi edellä selostettujen selvitysten toimeksianto, organisointi ja aikataulu sekä ehdotus valmisteltavien selvitysten käsittelyaikataulusta, missä yhteydessä tehdään selvitysten tekemistä koskeva päätös.

 

                                            Kj toteaa, että tarkoituksena on edetä Helsingin ja Vantaan kaupunkeja koskevan selvityksen osalta yhteistyössä, yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Kaupunkien yhdistämisen etuja ja haittoja koskeva selvitys käynnistetään ja organisoidaan niin, että selvitystyöhön tulee poliittinen ohjausryhmä ja valmistelu tehdään pääosin virkatyönä. Lisäksi Helsingin tavoitteena on, että toivomusponnen mukainen pääkaupunkiseudun hallinnon erilaisten mallien selvitys sisältyy osana yhdessä Vantaan kaupungin ja muiden seudun kuntien kanssa tehtävään seudun erilaisia hallintomalleja koskevaan selvitykseen.

 

                                            Kj toteaa lisäksi, että Espoon kaupunginhallitus (9.2.2009) on päättänyt käynnistää metropolialueen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä koskevan yliopistotasoisen tutkimuksen tekemisen ja tehdä asiassa esityksen Helsingin seudun kunnille.

 

                                            Kj toteaa lopuksi, että pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistämistä koskevaa selvitystä ei ole tässä vaiheessa tarkoitus laittaa liikkeelle.

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       18.5.2009

konsernijaosto                                                                18.5.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        19.5.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

19.5.2009

teknisen palvelun lautakunta

19.5.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS.SJ                                Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

14.5.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

7.5.2009

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

19.5.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.5.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12.5., 14.5. ja 20.5.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024