Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 13.5.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.5.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 13.5.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

10                 Aloitteet 9 ja 14

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteet uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 24

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloitteet 28–32, 34, 36, 38, 43–45, 49, 52–53, 58 ja 67 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 27.5.2009.

 

11                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle.

 

8                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12–14           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

 

Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

15–16           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17–18           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

3                   Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki sitoutuu myöhemmin tehtävällä erillisellä varauspäätöksellä varaamaan tarjouskilpailun perusteella valittavalle Länsisataman kaupunginosan (20.) Saukonpaaden alueen suunnitellun korttelin nro 20029 varauksensaajalle myöhemmin yksilöitävän asuinkerrostalotontin (AK) seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaamisen edellytyksenä on, että tarjouskilpailun voittaja toteuttaa korttelin nro 20029 kaupungin tekemien varaus-päätösten, tarjouskilpailua varten laaditun kiinteistölauta-kunnan hyväksymän tarjouspyynnön sekä solmittavan toteutussopimuksen ehtojen mukaisesti ja niissä asetettuja määräaikoja noudattaen.

 

2                    Tontti varataan ensisijaisesti Jätkäsaaren osayleiskaavan nro 11350 ja toissijaisesti Sörnäistenrannan - Hermannin-rannan osayleiskaavan nro 11650 rajaamalta alueelta.

 

3                    Tontin rakennusoikeus on noin 4 000–7 000 k-m².

 

4                    Tontti varataan vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman Hitas-ehtoja.

 

5                    Kaupunki päättää mahdollisista muista varausehdoista, tontin luovutusmuodosta, -ehdoista sekä -hinnasta myöhemmin varauksensaajan kanssa neuvoteltuaan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

19                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012