Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 29.4.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 29.4.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginjohtaja tekee erillisen esityksen asian täytäntöönpanoksi.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote sekä hyväksytty strategiaohjelma kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponnet 1 (1), 4 (15), 6 (17), 12 (24) ja 22 (48) kaupunginjohtajan val­mis­­teltavaksi.

 

Toivomusponnet 7 (18), 8 (19) ja 16 (33) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (10), 5 (16), 9 (20) ja 11 (23) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (12), 10 (21), 13 (26), 14 (27), 18 (36) ja 21 (47) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 15 (30), 17 (35), 19 (42) ja 20 (44) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Ei toimenpidettä.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                   Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, kiinteistölautakuntaa ja rakennuslautakuntaa sekä niiden alaisia virastoja toimimaan kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymien täsmennysten mukaisesti toteuttaessaan maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 tavoitteita.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastuslautakunnalle.

 

Toivomusponsi 3

 

Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa vt Moisiolle, että ponnessa edellytetty maankäytön ja asumisen toteutusohjelman energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seuranta sisällytetään toteutusohjelman seuraavaan seurantaraporttiin, joka käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2010.

 

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyt toimenpiteet sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Elina Moisiolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Toivomusponsi 4

 

Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa vt Anttilalle, että ponnessa edellytetty selvitys vuokra-asuntotuotannon keskikokotavoitteen poistamisen vaikutuksista toteutuneen asuntotuotannon keskimääräiseen asuntokokoon ja huoneistotyyppijakaumiin sisällytetään toteutusohjelman seuraavaan seurantaraporttiin, joka käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2010.

 

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyt toimenpiteet sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnet 1–2 ja 5–8 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

Toivomusponnet 1–2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

10                 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5.2009.

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12–14          Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5.2009.

 

15                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuosoituksin tarjoajille.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

 

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        28.4.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavan viranomaisen viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

30.4.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimelle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

21.4.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

7.4.2009

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

21.4.2009

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.4.2009

kiinteistölautakunta

28.4.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23. ja 29.4.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024