Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Esitys Vantaan kaupungille Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja koskevan selvityksen laatimiseksi

1

 

9

Henkilöstökassan viitekoron muuttaminen

3

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 


8

ESITYS VANTAAN KAUPUNGILLE HELSINGIN JA VANTAAN KAUPUNKIEN MAHDOLLISEN YHDISTÄMISEN HYÖTYJÄ JA HAITTOJA KOSKEVAN SELVITYKSEN LAATIMISEKSI

 

Khs 2008-1480

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee esittää Vantaan kaupungille, että kaupungit ryhtyvät yhdessä laatimaan selvitystä Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen etujen ja haittojen arvioimiseksi.

 

Kaupunginhallitus  pitää tärkeänä, että laadittavassa selvityksessä kartoitetaan riittävällä ja monipuolisella tavalla kaupunkien yhdistämisen etuja ja haittoja. Selvityksen tulee olla kattava myös siten, että sen pohjalta voidaan arvioida ja päättää, onko tarpeellista käynnistää kuntaliitokseen tähtäävän prosessin valmistelu.    

 

Kirje Vantaan kaupungille.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

Kj ilmoittaa, että käsitellessään 10.6.2008 (asia 3) pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen mukaista arviointia vuonna 2008, Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään kaupunkien yhdistämisen edut ja haitat sekä pääkaupunkiseudun hallinnon erilaiset mallit. (Sanna Hellström, äänin 45-1)

 

Kj toteaa, että antaessaan selvityksen Kvstolle 15.9.2008 vt Haaviston metropolihallinnon järjestämisvaihtoehtoja koskevasta valtuustoaloitteesta Khs totesi em. pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksen perusteella olevan selvää, etteivät seudun kaupungit ole yksimielisiä kaupunkien yhdistämiseen liittyvän selvityksen tekemisessä.

 

Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämisselvityksestä on käyty kummassakin kaupungissa julkista keskustelua.

 

Kj katsoo, että ennen kuin vastaus vt Hellströmin ponteen tai sen pohjalta tehtävä esitys tuodaan Khn käsiteltäväksi, tulisi tiedustella päätösehdotuksessa selostetulla tavalla Vantaan kaupungin halukkuutta tehdä Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollista yhdistämistä koskeva selvitystyö yhdessä.

 

Vastaus vt Hellströmin ponteen on tarkoitus tuoda Khn käsiteltäväksi toukokuussa 2009. Osana kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen seudullista toteutusta mahdollisesti tehtävät laajemmat pääkaupunkiseudun tai laajemman metropolialueen erilaisten hallintomallien selvitys- tai tutkimushankkeet käsitellään seudun yhteistyöelimissä kuluvan kevään aikana. Tavoitteena on edetä asiassa yhteistyössä ja seudun kaupunkien ja kuntien yhteisin esityksin.   

 

Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämisen etuja ja haittoja koskevalla selvityksellä on tarkoitus kerätä tietoja, joiden pohjalta pystytään arvioimaan kuntaliitoksen perusedellytykset ja arvioida, tulisiko käynnistää kuntaliitokseen tähtäävän prosessin valmistelu.

 

 

 

 


9

HENKILÖSTÖKASSAN VIITEKORON MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-663

 

KJ                                     Kaupunginhallitus päättänee 9.12.1996 (1769 §) ja 26.5.2003 (699 §) tekemiään päätöksiä muuttaen, että henkilöstökassan

 

-                                       veloittamien ja hyvittämien korkojen viitekorkona käytetään peruskoron sijasta 3 kk:n euriborkorkoa

 

-                                       talletuksille hyvitetään korkoa, joka ylittää tai alittaa viitekoron enintään kahdella prosenttiyksiköllä

 

-                                       lainojen ja velkasaldon korkopuite on vähintään 3 kuukauden euriborkorko ja enintään 3 kuukauden euriborkorko lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökassatoimikunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.                  

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 310 36320

 

 

 Henkilöstökassatoimikunta toteaa (20.3.2009), että Khn 29.4.2002 (651 §) vahvistamien henkilöstökassan sääntöjen mukaan henkilöstökassatoimikunta päättää kaupunginhallituksen määräämissä puitteissa jäsentilien ehdoista ja tileille kulloinkin maksettavista koroista sekä velkasaldosta ja lainoista perittävistä koroista.

 

Khs määräsi 9.12.1996 (1769 §) henkilöstökassan myöntämien lainojen ja velkasaldon korkopuitteiksi vähintään Suomen Pankin peruskoron ja enintään Suomen Pankin peruskoron lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Talletuskoroista Khs päätti 26.5.2003 (699 §), että henkilöstökassan jäsenten talletuksille kaupunginkassassa hyvitetään korkoa, joka ylittää tai alittaa enintään kolmella % –yksiköllä valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron.

 

Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kaksi kertaa vuodessa puoleksi vuodeksi kerrallaan. Peruskoron arvo lasketaan 12 kuukauden euriborkoron keskiarvona vahvistamishetkeä edeltävien 3 kuukauden ajalta. Viimeksi peruskorko vahvistettiin joulukuun alussa 5 prosentiksi, jolloin keskiarvon laskentaan tulivat mukaan vielä alkusyksyn korkeat euriborkorot. Markkinakorot ovat laskeneet viime syksystä lähtien nopeasti useilla prosenttiyksiköillä. Tällä hetkellä 3, 6 ja 12 kuukauden euriborkorot ovat alle 2 prosentin.

 

Henkilöstökassatoimikunta toteaa, että peruskorko viitekorkona on osoittautunut erityisesti nykyisiin rahamarkkinamuutoksiin nähden hidasliikkeiseksi ja reagoi ”epätahdissa” markkinakorkoihin. Henkilöstökassan nykyisten korkeiden talletuskorkojen vuoksi talletukset ovat kasvaneet alkuvuodesta voimakkaasti, kun taas lainojen kysyntä on vähentynyt ja lainoja maksettu pois. Erityisesti asuntolainojen kilpailukykyisyyden varmistamiseksi sekä talletusten ja lainojen keskinäisen korkotasapainon parantamiseksi on perusteltua muuttaa henkilöstökassan viitekoroksi peruskorkoa joustavampi euriborkorko.

 

Kj pitää henkilöstökassan talletusten ja lainojen viitekoron muuttamista henkilöstökassatoimikunnan esittämistä syistä perusteltuna.

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                16.3.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                19.3.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                     20.3.2009

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                              17.3.2009

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                      11.3.2009

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 10 - 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

16.3.2009

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

11.3.2009

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

17.3.2009

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

17.3.2009

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut (OIVA)

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.3.2009

kiinteistölautakunta

17.3.2009

rakennuslautakunta

17.3.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

16.3.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024