Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 18.3.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

4

Neljän viran perustaminen ympäristökeskukseen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusten käsittelyä ja hyväksymistä varten

5

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 18.3.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 18.3.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvalvontavirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pertti Villolle ja Hannu Koposelle.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maria Nyströmille ja Vieno Tallqvistille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan toiselle aikuispalvelujen muutoksenhakujaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Ritva Hartzellille ja Helena Tuominen–Aliferenkolle.

 

Pöytäkirjanote poliisin neuvottelukunnalle, Kaartin poliisitalolle (Teuvo Saikkinen), hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, opetusvirastolle, kaupunginkirjastolle, Korkeasaaren eläintarhalle, ammattikorkeakoulu Metropolialle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

8                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

17                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18–19           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjäoikeudelle, Mirja Haloselle, Gerd-Peter Löckelle, Hannele Ruoholalle, Miika Palomäelle ja Mathias Björklundille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

                      11                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

20–21           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee osoittaa kiinteistölautakunnalle aluevaihdon toteuttamiseksi 3 180 000 euron määrärahan vuoden 2009 talousarvion kohdasta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

22                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

 

 

 

 

 

 


4

NELJÄN VIRAN PERUSTAMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN TUPAKKATUOTTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYÄ JA HYVÄKSYMISTÄ VARTEN

 

Khs 2009-511

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee perustaa ympäristökeskukseen sijoitettaviksi 1.4.2009 lukien seuraavat virat:

 

Virkanimike

 

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Terveystarkastaja

4

2 311,00

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee vahvistaa terveystarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksiksi soveltuvan korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillisen opistotason tutkinnon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa ympäristökeskusta julistamaan virat julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 2 311,00 euroa kuukaudelta.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

Ympäristökeskus esittää (2.3.2009), että kaupunginhallitus perustaisi ympäristökeskukseen neljä (4) määräaikaista terveystarkastajan virkaa huolehtimaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusten käsittelystä ja hyväksymisestä.

 

Virkojen tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2 311 euroa/kk.

 

Ryj toteaa, että kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaupunginkanslian henkilöstöosaston viran muuttamista ja tehtävänimikkeitä koskevien ohjeiden mukaan uuden viran perustamisesityksen tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston tai laitoksen päällikkö. Ympäristötoimen johtosäännössä ei ole viran perustamiseen liittyviä toimivaltamääräyksiä.

 

Ympäristölautakunnan esitys

 

Ympäristökeskus toteaa mm., että laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta (894/2008) muuttaa tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraiseksi ja maksulliseksi. Tupakkatuotteita voi 1.4.2009 lähtien myydä vain se, jolle myyntipaikan sijaintikunta on myöntänyt myyntipaikkakohtaisen vähittäismyyntiluvan.

 

Ympäristökeskuksessa käsiteltävien hakemusten määrä arvioidaan 1.4.2009 lähtien (muutostilanteeseen liittyvät hakemukset) olevan noin 3500 kpl. Vuosittain toimijanvaihtumisten ja uusien tupakanmyynti-pisteiden perustamisten myötä arvioidaan uusia hakemuksia tulevan käsittelyyn noin 500 kpl. Luvasta peritään myyntilupamaksu sekä vuosittainen valvontamaksu. Kunta vahvistaa taksassa maksun perusteet sellaiseksi, että sillä katetaan luvan käsittelystä ja myöntämisestä kunnalle aiheutuvat kustannukset.

 

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntihakemusten käsittelyyn tarvittava työpanos on ympäristökeskuksen mittakaavassa hyvin merkittävä, eikä nykyisillä resursseilla pystytä selviytymään uusista tupakkalain edel-lyttämistä viranomaistehtävistä.

 

Terveystarkastajat tulisivat itsenäisesti huolehtimaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusten käsittelystä ja hyväksymisestä. Ter-veystarkastajien pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto. Terveystar-kastajat sijoittuisivat ympäristöterveysyksikön terveysvalvontaan toimialana tupakkalain valvonta.

 

Uudet vakanssit tulisi perustaa virkoina, koska viranhaltijat hoitavat lakiin perustuvia valvonta- ja tarkastustehtäviä ja vakanssien haltijat toimivat muiden viranhaltijoiden sijaisina.

 

Koska virkojen täyttö myöhentyy alun perin suunnitellusta, ympäristö-keskus esittää, että virkasuhteiden määräaikaisuus päättyisi 30.6.2010.

 

Henkilöstökeskus ilmoittaa (11.3.2009), ettei sillä ole huomautettavaa ympäristökeskuksen tekemän esityksen johdosta siltä osin kuin se koskee neljän terveystarkastajan viran perustamista 2 311 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

 

Henkilöstökeskus katsoo tarkoituksenmukaiseksi, että virat perustetaan pysyvinä, mutta viranhoitomääräykset annetaan määräaikaisina ja virat lakkautetaan sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (17.3.2009), että sillä ei ole lausuttavaa asiasta.