Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

9

Muutoksen hakeminen rakennuslautakunnan päätökseen toimenpidelupaa koskevassa asiassa (Tiirasaarentie 8, Lauttasaari)

7

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  9.3.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                10.3.2009

yleisten töiden lautakunta                                                    12.3.2009

Palmia-liikelaitoksen johtokunta                                         13.3.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                   10.3.2009

sosiaalilautakunta                                                                  12.3.2009

 

Samalla kaupunginhallitus ilmoittaa, että sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä 12.3.2009 § 5 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi on otettu terveyslautakunnan tekemä päätös 10.3.2009 § 52.

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

5.3.2009

kaupunginmuseon johtokunta

24.2.2009

liikuntalautakunta

10.3.2009

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

10. ja 12.3.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

6., 10 ja 11.3.2009

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

6.3.2009

taidemuseon johtaja

9.3.2009

tietokeskus

 

- johtaja

6.3.2009

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos

23.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


9

MUUTOKSEN HAKEMINEN RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN TOIMENPIDELUPAA KOSKEVASSA ASIASSA (TIIRASAARENTIE 8, LAUTTASAARI)

 

Khs 2009-596

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että rakennuslautakunnan 17.2.2009 pöytäkirjan 60 §:n kohdalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 13.3.2009 antamasta lausuntoluonnoksesta (pv 20.3.2009) ilmenevin perustein.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalvelut -osastolle valituksen laatimista ja jättämistä varten sekä rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnan päätöksestä 17.2.2009 § 60 liitteineen

 

Liite 2

Luonnos valituskirjelmästä - Hallintokeskus, oikeuspalvelut. Valitus 20.3.2009

 

Kaj toteaa, että Asunto Oy Tiirasaarentie 8 on 18.4.2008 jättämällään hakemuksella hakenut toimenpidelupaa kuuden asunnon rivitalon alkuperäisten puurakenteisten ikkunoiden ja parvekeovien uusimiseen puu-alumiini-ikkunoiksi ja -oviksi, joissa kaikki ulkopinnat ovat alumiinia.

 

Lupayksikön päällikkö on 11.11.2008 § 1166 antamallaan päätöksellä evännyt haetun luvan. Asunto Oy Tiirasaarentie 8 on hakenut oikaisua tehtyyn lupapäätökseen. Yhtiö on vaatinut toimenpidelupapäätöksen muuttamista myönteiseksi.

 

Rakennuslautakunnan esittelijä on esittänyt lautakunnalle 17.2.2009 tekemässään päätösehdotuksessa oikaisuvaatimuksen hylkäämistä. Ehdotuksen mukana haettu toimenpide aiheuttaa, ottaen huomioon lupapäätöksen perustelut ja asiassa annetut lausunnot, haittaa kaavoitukselle sekä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen rakennuskiellosta MRL 175 §:n nojalla ei ole ollut mahdollista ilman erillistä poikkeamispäätöstä.

 

Rakennuslautakunta on päättänyt 17.2.2009 hyväksyä esittelijän ehdotuksesta poiketen oikaisuvaatimuksen ja myöntää toimenpideluvan päätöksessä mainituin lupamääräyksin. Päätös on syntynyt äänestyksen jälkeen.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut -osasto toteaa (13.3.2009) luonnoksessaan valituskirjelmäksi mm., että tontille on tullut vuonna 1999 voimaan rakennuskielto kaavan laatimista ja muuttamista varten. Rakennuskieltoa on jatkettu kaupunginhallituksen 3.9.2007 antaman päätöksen (§ 1104) mukaan 15.9.2009 saakka. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 §:ssä säädetään (toimenpiderajoitus).

 

MRL 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, kielloista ja muista rajoituksista, mikäli kysymys ei ole lainkohdan mukaan alueelliselle ympäristökeskukselle kuuluvasta poikkeamistoimivallasta.

 

Lainkohdassa mainitun poikkeamispäätöksen antamisen lisäksi toimenpiteelle tulee hakea ja myöntää erikseen toimenpidelupa.

 

Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan johtosäännössä ei ole mainittu poikkeamista asemakaavan laatimista ja muuttamista varten määrätystä rakennuskiellosta. Johtosäännön mukaan muut kunnan päätettäväksi kuuluvat poikkeamishakemukset ratkaisee kaupunginhallitus. MRL 175 §:n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 ja 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksen myöntää rakennusluvan, milloin kysymys on vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista.

Mainittua poikkeamista koskeva päätös tehdään rakennuslupapäätöksen yhteydessä.

 

Kysymyksessä oleva toimenpide aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle ja vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kysymys ei siten ole MRL 175 §:ssä tarkoitetusta vähäisestä poikkeamisesta rakennuskiellosta, eikä rakennuslautakunnalla ole ollut toimivaltaa myöntää toimenpidelupaa ilman erillistä poikkeamispäätöstä.

 

Myös oikeuskäytännössä on katsottu, että rakennuslautakunnan on tullut hylätä lupahakemus tilanteessa, jossa rakennushanke on edellyttänyt poikkeamislupaa, jota ei ollut asiassa haettu (Helsingin hallinto-oikeus 1.7.2002 nro 0472/5).

 

Helsingin kaupunginmuseo (26.5.2008), kaupunkikuvaneuvottelukunta (18.6.2008) ja kaupunkisuunnitteluvirasto (17.12.2008) eivät ole valituksen liitteenä olevien rakennusvalvontavirastolle antamien lausuntojen mukaan puoltaneet haettua toimenpidettä.

 

Oikeuspalvelut katsoo, että rakennuslautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa hyväksyä oikaisuvaatimusta ja myöntää toimenpidelupaa ilman erillistä poikkeamispäätöstä. Asiassa ei ole ollut kysymys MRL 175 §:ssä tarkoitetusta vähäisestä poikkeamisesta rakennuskiellosta. Poikkeaminen ei myöskään täytä MRL 171 ja 172 §:n asettamia edellytyksiä. Haettu toimenpide aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle sekä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

 

Kaj toteaa lopuksi, että kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n nojalla valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusaika lautakunnan päätöksestä päättyy 20.3.2009.

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

10.3.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

5.3.2009

 

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024