Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raami- ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2010-2012 laatimisohjeet

1

 


5

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI- JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2010-2012 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2009-603

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2010-2012 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

 

Taloudellisen tilanteen muuttuessa Khs tarkentaa tarvittaessa talousarvioehdotuksen valmistelun perusteita ja raamia.

 

Pöytäkirjanote laatimisohjein kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

 

LIITE

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä talous-suunnitelmaehdotuksen 2010-2012 laatimisohjeet

 

Kj toteaa, että kaupungin voimassa olevan suunnittelujärjestelmän mukaan Khs antaa vuosittain valmisteltavien toimintaa ja taloutta koskevien suunnitelmien laatimista koskevat ohjeet.

 

./.                   Laatimisohjeet, joihin sisältyy Khn valmistelua ohjaavat kannanotot ja vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raami, on jaettu esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Suomen kokonaistuotannon määrä on hidastunut vuoden 2008 puolivälistä alkaen nopeasti ja kasvuennusteet vuodelle 2009 ovat kääntyneet negatiivisiksi. Vuotta 2010 koskevat ennusteet ovat lopputalven 2009 tilanteesta katsottuna erittäin epävarmat ja on mahdollista, että tuotantoluvut ovat negatiivisia myös vuonna 2010.

 

Tuotannon kasvun kääntyminen negatiiviseksi ja työllisten määrän aleneminen vaikuttavat kertyviin verotuloihin. Vuonna 2009 kertyvät verotulot tulevat laskemaan vuoden 2008 tasosta. Vasta vuonna 2011 verotulot saavuttanevat vuonna 2008 toteutuneen tason. Se, kuinka nopeasti verotulot kääntyvät kasvu-uralle, riippuu yleisen taloustilanteen kehittymisestä.

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raami lähtee siitä, että talous saatetaan tasapainoon pidemmällä aikavälillä ottaen huomioon olemassa oleva tämänhetkinen yleinen taloustilanne sekä pidemmän aikavälin Suomen talouden rakenteelliset haasteet. Tavoitteena on taloussuunnitelmakaudella 2010–2012 saattaa peruspalvelujen rahoitus nykyistä kestävämmälle pohjalle ja ettei lainakantaa kasvateta enää taantumavaiheen vuoksi taloussuunnitelmakauden loppupuolella. Kaupungin järjestämien palvelujen tason tulisi perustua vakaaseen tulorahoitukseen. Tavoitetilanteessa talousarvion mukaisen varsinaisen toiminnan vuosikate kattaa poistot.

 

Kaupunginvaltuuston käymästä raamin lähetekeskustelusta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä. Lisäksi on otettava huomioon kaupunginvaltuuston huhtikuussa päätettäväksi tuleva strategiaohjelma vuosiksi 2009-2012.

 

                      Henkilöstötoimikunta antaa (xx.3.2009) laatimisohjeista lausunnon, joka jaetaan Khn kokouksessa.