Asia

 

Sivu

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ottama asia: Kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankinta

1

 


2

SOSIAALI- JA TERVEYSTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTTAMA ASIA: KOHDUNKAULAOSAN SYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTA

 

Khs 2009-581

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kumota terveyslautakunnan päätöksen 10.3.2009 § 52 ja hankkia kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimukset Vita-Terveyspalvelut Oy:ltä, y-tunnus 0973282-2, kunnes markkinaoikeudelle kyseisien seulontapalvelujen hankinnasta tehtyyn muutoksenhakuun on annettu lainvoimainen päätös ja seulontatutkimuksesta tehdyn tai tehtävän hankintapäätöksen perusteella tehtävä sopimus tulee voimaan, hintaan 21,80 euroa/tutkimus ja, mikäli kalenterivuoden aikana tutkimukseen osallistuu yli 75 % kutsutuista, ylimenevien tutkimuksien osalta hintaan 26,16 euroa/tutkimus.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee määrätä, että tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen allekirjoittaa terveyskeskuksen toimitusjohtaja.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjein Vita-Terveyspalvelut Oy:lle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskuksen toimitusjohtajalle ja hankintakeskukselle (Anne Brax).

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

Khs päätti 8.12.2008 § 1480 ottaa käsiteltäväkseen terveyslautakunnan 2.12.2008 § 355 tekemän päätöksen kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankinnasta. Khs päätti 15.12.2008 § 1517 kumota terveyslautakunnan päätöksen 2.12.2008 § 355 ja tehdä seuraavan päätöksen kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimuksista:

 

1                          Sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjouspyyntöä vastaamattomana Syöpäjärjestöjen poliklinikan tarjouksen.

2                          Hankkia kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimukset ajalla 1.1.2009 – 31.12.2011 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Vita-Terveyspalvelut Oy:ltä, y-tunnus 0973282-2, hintaan 21,80 euroa/tutkimus. Jos tutkimukseen yhden kalenterivuoden aikana osallistuu yli 75 % ao. kalenterivuonna tutkimukseen kutsutuista, niin tästä ylimenevästä osasta palvelun tuottaja saa lisäksi tutkimuksen yksikköhintaan 20 %:n korotuksen.

3                          Todeta, että tilaaja ja toimittaja voivat keskenään sopia suoraa hankintaa käyttäen palvelun oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä enintään kahden (2) vuoden ajaksi (optiokausi).

4                          Määrätä, että tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen allekirjoittaa terveyskeskuksen toimitusjohtaja ja että kohdassa 3 tarkoitetun päätöksen option käyttämisestä tekee terveyskeskuksen toimitusjohtaja.

5                          Todeta, että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Huslab-liikelaitos teki (12.1.2009) Khn päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja vaati, että Khs kumoaa päätöksensä, keskeyttää kyseisen hankinnan ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Khs hylkäsi oikaisuvaatimuksen 23.2.2009 § 261 hallintokeskuksen oikeuspalvelujen ja terveyskeskuksen yhteisessä lausunnossa esitetyillä perusteilla.  

 

Huslab teki myös hakemuksen markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus kielsi 21.1.2009 Helsingin kaupunkia väliaikaisesti tekemästä Khn päätöksen 15.12.2008 § 1517 perusteella hankintasopimusta tai panemasta ko. päätöstä muutoinkaan täytäntöön. Kielto on voimassa siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut asian, taikka toisin määrätään. Väliaikaista kieltoa on noudatettava asetetun 100 000 euron sakon uhalla. menettely on säännönmukainen ja markkinaoikeus jatkaa asian käsittelyä ja antaa aikanaan päätöksensä, johon on mahdollista hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Terveyslautakunta päätti 10.3.2009 § 52 äänin 6 (Asko-Seljavaara, Autti, Kousa, Kuuskoski, Ravela, Tuominen) – 3 (Razai, Muurinen, Malinen) varapuheenjohtaja Asko-Seljavaaran jäsen Kuuskosken kannattamana tekemän esityksen mukaisesti vastoin esittelijän ehdotusta hankkia kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimukset Huslabilta, kunnes markkinaoikeudelle kyseisien seulontapalvelujen hankinnasta tehdystä valituksesta on annettu lainvoimainen päätös ja seulontatutkimuksesta tehdyn tai tehtävän hankintapäätöksen perusteella tehtävä sopimus tulee voimaan.

 

Muilta osin lautakunnan päätös oli päätösehdotuksen mukainen. 

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 12.3.2009 § 5 ottaa terveyslautakunnan päätöksen Khn käsiteltäväksi.

 

Stj toteaa, että kohdunkaulaosan syövän seulontojen järjestäminen on kunnan lakisääteinen velvollisuus. Markkinaoikeuden käsittelyajat ovat keskimäärin yli vuoden pituisia ja usein runsaasti tätä pitempiä, joten seulontojen toteutus on hankittava väliaikaisella sopimuksella markkinaoikeuden käsittelyn vaatimaksi ajaksi.

 

Hankintalain 27 §:n 3 kohdan mukaisesti hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankinta on ehdottoman välttämätön eikä hankintaa voida kilpailuttaa Helsingin kaupungista riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä eli markkinaoikeuteen tehdystä hakemuksesta aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

 

Hankintalainsäädäntö ei aseta rajoituksia sille, minkä yrityksen kanssa väliaikainen sopimus tehdään, kunhan noudatetaan hankintalainsäädännön yleisiä periaatteita eli tasapuolisuutta, syrjimättömyyttä, avoimuutta ja suhteellisuutta.

 

Stj katsoo, että väliaikainen sopimus on tehtävä jonkin sellaisen yrityksen kanssa, joka jätti tarjouskilpailuun tarjouksen ja täytti tarjoajille asetetut vaatimukset. Ei ole todennäköistä, että palveluntuottajaksi löytyisi jokin muu yritys. Lisäksi näiden yritysten edellytykset palvelun tuottamiseen ovat pääosin tulleet selvitetyiksi hankinnan valmistelun aikana.

 

Stj pitää tarkoituksenmukaisimpana tehdä väliaikainen sopimus Vita-Terveyspalvelut Oy:n kanssa. Tämä mahdollistaa sen, ettei palveluntuottaja vaihdu kesken vuoden, mikäli markkinaoikeus hylkää hankintapäätöksestä tehdyn hakemuksen. Markkinaoikeuden väliaikaisen täytäntöönpanokiellon vuoksi seulontatutkimuksia ei voida jättää tekemättä ja tällaisissa tapauksissa hankintalaissa olevaa suorahankinnan perustetta on mahdollista soveltaa.  

 

Todettakoon, että hankinnassa Vita-Terveyspalvelut Oyl:tä kustannuksia säästyy HUSLABiin verrattuna vuositasolla ainakin noin 130 000  euroa. 

 

Lisäksi Stj katsoo, että väliaikaista sopimusta ei yleensäkään ole tarkoituksenmukaista tehdä päätöksestä valittaneen yrityksen kanssa, sillä tämä olisi omiaan houkuttelemaan yrityksiä tarpeettomien valitusten tekemiseen. Tarkoituksenmukaista ei olisi myöskään tehdä sopimusta jonkin muun yrityksen kuin nykyisen palveluntuottajan tai valitun palveluntuottajan kanssa, sillä tämä tulisi toimimaan palveluntuottajana vain suhteellisen lyhyen ajan. Nämäkin perustelut tukevat sitä, että palveluntuottajaksi valitaan Vita-Terveyspalvelut Oy.

 

Terveyskeskus on neuvotellut väliaikaisesta sopimuksesta Vita-Terveyspalvelut Oy:n kanssa. Vita-Terveyspalvelut Oy on ilmoittanut olevansa halukas tekemään väliaikaisen sopimuksen päätösehdotuksessa mainituilla hinnoilla.

 

Vita-Terveyspalvelut Oy on toimittanut tilaajavastuulain ja Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaa koskevien toimintaohjeiden mukaiset selvitykset syksyllä 2008 eli vähemmän kuin vuosi sitten. Näin ollen niitä ei tarvitse pyytää eikä toimittaa tässä vaiheessa uudelleen.

 

Hankinnan ennakoitu arvo on 628 000 euroa vuodessa. Koska sopimus joudutaan tekemään toistaiseksi voimassa olevana, hankintalain mukaisesti ennakoitu arvo lasketaan 48 kuukaudelta, miltä ajalta se on 2,512 miljoonaa euroa.

 

Edellä olevan perusteella terveyslautakunnan päätös 10.3.2009 § 52  tulee kumota ja kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankinnasta päättää päätösehdotuksen mukaisesti.    

 

Päätösehdotus on terveyslautakunnan esittelijän kannan mukainen.