Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Dirikka Oy:n oikaisuvaatimus Oiva Akatemian 20.1.2009 tekemästä päätöksestä

5

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  2.3.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  4.3.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                            3.3.2009

-                                        Helsingin Vesi                                                 3.3.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia -liikelaitoksen johtokunta                                           3.3.2009

Teknisen palvelun lautakunta                                               3.3.2009

HKL -liikelaitoksen johtokunta                                               5.3.2009

Yleisten töiden lautakunta                                                      5.3.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


4

DIRIKKA OY:N OIKAISUVAATIMUS OIVA AKATEMIAN 20.1.2009 TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2009-153

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hylätä Helsingin kaupungin Oiva Akatemian ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnoista ilmenevin perustein Dirikka Oy:n oikaisuvaatimuksen Oiva Akatemian toimitusjohtajan 20.1.2009 (1001 §) tekemästä lähiesimiesten valmennuksen hankintaa koskevasta päätöksestä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Dirikka Oy:lle, Oiva Akatemialle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Jäljennös oikaisuvaatimuksesta

 

Dirikka Oy on (23.1.2009) tehnyt oikaisuvaatimuksen Oiva Akatemian 20.1.2009 tekemästä päätöksestä, joka koski lähiesimiesten valmennuksen hankintaa. Dirikka Oy:n tekemän tarjouksen hylkäysperusteena oli, että yhtiön tarjoukseen ei ollut liitetty edellytettyä selvitystä verkko-oppimisympäristön hyödyntämisestä valmennuksessa.  Yhtiö viittaa tarjouksensa sivuille 5, 7 ja 9 – 10, joilla oli esitetty kyseisiä perusteluja. Tämän vuoksi Dirikka Oy pyytää, että kilpailu avattaisiin uudelleen ja että yhtiö otettaisiin siihen mukaan.

 

Sj toteaa, että oikaisupäätös koskee Oiva Akatemian toimitusjohtajan tekemää hankintapäätöstä lähiesimiesten valmennuksesta. Kyse on kehittämishankkeesta, jonka valmennukset toteutetaan keväällä ja syksyllä 2009.

 

Sj viittaa jäljempänä oleviin Oiva Akatemian ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausuntoihin ja katsoo, että oikaisuvaatimus olisi hylättävä lausunnoista ilmenevin perusteluin.

 

Vielä Sj toteaa, että Dirikka Oy:lle on annettu tilaisuus antaa vastineensa Oiva Akatemian ja oikeuspalveluiden lausunnoista, mutta yhtiö ei ole toimittanut vastinetta annetussa määräajassa.

 

Oiva Akatemia toteaa (11.2.2009) mm. että lähiesimiesten valmennusta koskeneen hankinnan tarjouspyynnön kohdassa 8.2. oli todettu, että tarjous suljetaan pois tarjouspyynnön vastaisena, jos se ei täytä seuraavia vaatimuksia:

 

”Tarjoukseen liitettävät selvitykset, selvitys miten palvelukuvauksessa määriteltyä verkko-oppimisympäristöä aiotaan hyödyntää valmennuksessa.”

 

Palvelukuvauksessa verkko-oppimisympäristöksi määritellään Fronter. Tarjoaja kuvaa tarjouksessaan Moodle-verkko-oppimisalustan käyttöä, sen toiminnallisuuksia ja hyödyntämistä. Tämä antaa kuvan, että palveluntarjoaja ei ole perehtynyt tarjouspyyntöön vaaditulla tavalla, eikä hankintayksiköllä ole mahdollisuutta arvioida yhtiön valmiutta käyttää nimenomaan Helsingin kaupungin käytössä olevaa verkko-oppimisalustaa. Lisäksi tasapuolisuuden vaatimus estää ottamasta vertailuun tarjousta, jossa on esitelty muuta kuin hankintayksikön määrittelemää verkko-oppimisalustaa.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (17.2.2009), että

 

Hallintokeskus on pyytänyt Oikeuspalveluilta lausuntoa seuraavista asiakirjoista ilmenevästä asiasta:

 

-        Helsingin kaupungin Oiva Akatemian toimitusjohtajan päätösluettelon ote lähiesimiesten valmennuksen hankinnasta 1001 § 20.1.2009

-        Tarjouspyyntö liitteineen 30.10.2008 sekä 13.11.08 mennessä esitetyt kysymykset ja viimeistään 17.11.08 julkaistut vastaukset

-        Dirikka Oy:n tarjous 27.11.2008 ja täydennys 7.1.2009 liitteineen

-        Dirikka Oy:n oikaisuvaatimus 26.1.2009 liitteineen

 

Oiva Akatemian toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen lähiesimiesten valmennuksen hankinnasta 20.1.2009. Päätöksessä Dirikka Oy:n tarjous on hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomana. Päätöksen liitteenä olevan hankintamuistion mukaan Dirikka Oy:n tarjoukseen ei ollut liitetty edellytettyä selvitystä verkko-oppimisympäristön hyödyntämisestä valmennuksessa. Päätösluettelon ote oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuohjeineen on lähetetty tiedoksi tarjouksen jättäneille 22.1.2009.

 

Dirikka Oy on vaatinut päätöksen oikaisemista ja pyytänyt Dirikka Oy:n ottamista mukaan tarjouskilpailuun. Dirikka Oy on todennut, että tarjouksessa oli verkko-oppimisympäristön hyödyntämiseen liittyviä perusteluja tarjouksen sivuilla 5, 7, 9 ja 10.

 

Tarjouspyynnön kohdassa 8.1 Tarjouksen muoto- ja sisältövaatimukset mainitaan, että tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja muussa tapauksessa tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnön kohdassa 8.2 Palvelulle asetetut vaatimukset lausutaan, että tarjous suljetaan pois tarjouspyynnön vastaisena, jos se ei täytä liitteenä olevassa palvelukuvauksessa asetettuja vaatimuksia. Palvelukuvauksen kohdassa 3 on mainittu, että hankittavaan valmennukseen liittyy Helsingin kaupungin käytössä oleva verkko-oppimisalusta Fronter, jota käytetään oppimisprosessin edistämiseen, materiaalin jakelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kanavana. Palvelukuvauksessa asetettujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on tarjouspyynnön kohdan 8.2 mukaan tullut liittää tarjoukseensa selvitys siitä, miten palvelukuvauksessa määriteltyä verkko-oppimisympäristöä aiotaan hyödyntää valmennuksessa. Kohdissa 8.1 ja 8.2 on mainittu, että tarjous joka ei sisällä pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena.

 

Dirikka Oy:n tarjouksen sivuilla 5, 6 ja 8 kuvataan verkko-oppimisympäristön käyttöä ja hyödyntämistä valmennuksessa. Sivulla 10 on esitetty kaaviokuva koulutuksesta ja siinä on mainittu kolmesti sana ”Moodle” tai ”Moodele” ja kohtien alla on kuvattu valmennusprosessia ja verkko-oppimisen hyödyntämistä.

 

Oikeuspalvelut toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Dirikka Oy:n oikaisuvaatimus on tehty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen päätöksestä kaupunginhallitukselle.

 

Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Dirikka Oy on tarjoajana asianosainen.

 

Kuntalain 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lain 95 §:n mukaan päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen lähetetään asianosaiselle tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oiva Akatemia on lähettänyt päätösluettelon otteen oikaisuvaatimusohjeineen Dirikka Oy:lle 22.1.2009. Oikaisuvaatimus on tehty 26.1.2009 määräajassa.

 

Tarjouspyynnön palvelukuvauksessa on määritelty, että Helsingin kaupungilla on käytössään Fronter-niminen verkko-oppimisalusta, jota käytetään oppimisprosessin edistämiseen, materiaalin jakelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kanavana. Dirikka Oy:n tarjouksessa mainitaan erikseen Moodle-niminen verkko-oppimisalusta ja kuvataan sen käyttöä, toiminnallisuuksia ja hyödyntämistä. Dirikka Oy:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä, koska siihen ei ole liitetty selvitystä palvelukuvauksen mukaisesta Fronter-verkko-oppimisalustan hyödyntämisestä valmennuksessa. Tarjouspyynnössä on ollut maininta siitä, että tarjous, joka ei sisällä pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Dirikka Oy:n tarjous on tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

 

Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Oikaisuvaatimus laillisuusperusteella ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

4.3.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

27.2. ja 2., 4. ja 5.3..2009

museonjohtaja

23.2.2009

kaupunginorkesterin intendentti

2.3.2009

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

27.2.2009

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

4.3.2009

taidemuseon johtaja

2. ja 3.3.2009

tietokeskus

 

- johtaja

26.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

4.3.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.2.2009

kiinteistölautakunta

3.3.2009

rakennuslautakunta

3.3.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

5.3.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024