Kokousaika

3.3.2008 kello 16.00 – 17.41

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Björnberg-Enckell, Maria

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 280-302 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saxholm Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Lamminmäki, Jorma

hankintajohtaja (280 §:n kohdalla)

 

 

Gröndahl, Kari

kehittämispäällikkö (280 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


263-264,


265,


266-274, 276-277, 

 Kokkonen

 

 

275,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


278-281, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


282, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


283-286, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


287-302, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

263

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

264

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

265

Kj/1

Erään määrärahan siirto

 

266

Kj/3

Eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

 

267

Kj/4

Jäsenen ja varajäsenten vaihdokset Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa

 

268

Kj/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Arabianrannan ja Etelä-Hermannin esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän kunnostamisen vuoden 2008 kustannuksiin

 

269

Kj/6

Liittyminen Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:n jäseneksi

 

270

Kj/7

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Tammisto-Viikinmäki 2 x 110 kilovoltin avovoimajohdon siirtoon sekä johtoalueen maisemointiin Viikinmäen länsiosan asuntoalueella

 

271

Kj/8

Hallintokeskuksen kaupunginsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen

 

272

Kj/9

Ärende bordlagt 25.2.2008

Utvecklande av servicen på svenska i huvudstadsregionen

25.2.2008 pöydälle pantu asia

Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen

 

273

Kj/10

Ärende bordlagt 25.2.2008

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s möten år 2008

25.2.2008 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n kokouksiin vuonna 2008

 

274

Kj/11

Kaupunginvaltuuston 27.2.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

275

Kj/12

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 2008

 

276

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

277

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

278

Ryj/1

Haagan pelastusaseman asuntolarakennuksen hankesuunnitelma

 

279

Ryj/2

Itäinen Kaivopuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Kaivopuisto (nro 5434/1)

 

280

Ryj/3

Hankintastrategia ja hankintojen kehittäminen

 

281

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

282

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

283

Sj/1

Arto Antmanin ero Helsinki-Instituutin säätiön hallituksesta ja uuden jäsenen valinta

 

284

Sj/2

Kaupungin ja Helsingin työvoimatoimiston yhteistyösopimus vuodelle 2008

 

285

Sj/3

25.2.2008 pöydälle pantu asia

Sopimus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa

 

286

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

287

Kaj/1

Kaarelan tontin 33115/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11721)

 

288

Kaj/2

Laajasalon kortteleiden nro 49136 ja 49138 sekä vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11732)

 

289

Kaj/3

Hankesuunnitelman hyväksyminen Ebeneser-koulun siirtymisestä Aleksis Kiven koulun kiinteistöön

 

290

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Helsingin Radiotehtaan ym. poikkeamishakemuksesta

 

291

Kaj/5

Helsingin Energian poikkeamishakemus

 

292

Kaj/6

Bostads Ab Kalliolinnavägen 12 Asunto Oy:n poikkeamishakemus

 

293

Kaj/7

Kiinteistöviraston tilakeskuksen poikkeamishakemus

 

294

Kaj/8

Meilahden toimitilatontin varauksen jatkaminen Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten

 

295

Kaj/9

Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

296

Kaj/10

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen UPM-Kymmene Oyj:n sekä YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

297

Kaj/11

VT Otto Lehtipuun toivomusponsi: Neuvottelujen kiirehtiminen valtion kanssa maanvaihdoista liittyen Sipoonkorpeen

 

298

Kaj/12

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008-2017 täytäntöönpano

 

299

Kaj/13

Esisopimus toimitilatonttien myymisestä Espoon Leppävaarasta Rakennusosakeyhtiö Hartelalle

 

300

Kaj/14

Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

301

Kaj/15

Malmin Liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

302

Kaj/16

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

263 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Hakola) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

264 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

265 §

Kaupunginvaltuuston 12.3.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

265 §

Erään määrärahan siirto

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

 

266 §

ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2008-309

Esityslistan asia Kj/3

 


                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen primäärilainoja seuraavasti:

 

 

Primäärilaina euroa

Laajasalon Kiinteistöt Oy/ Reiherintie 7a

 

29 428 

Laajasalon Kiinteistöt Oy/ Rudolfintie 10

 

83 943

Yhteensä

113 371

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

267 §

JÄSENEN JA VARAJÄSENTEN VAIHDOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN YLIOPISTON YHTEISTYÖNEUVOTTELUKUNNASSA

 

Khs 2003-1635, 2008-386

Esityslistan asia Kj/4

 

                                           Kaupunginhallitus päätti myöntää valtiot. tohtori Pekka Korpiselle, varatuomari Matti Rytkölälle, valtiot. maisteri Arto Antmanille, fil. maisteri Ellinor Gubelle, fil. tohtori Marja Makarowille ja yhteiskuntat. tohtori Mirja Satkalle eron Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnasta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimittää neuvottelukuntaan jäseniksi apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän ja vararehtori Johanna Björkrothin sekä apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi virastopäällikkö Mikael Nordqvistin, apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin henkilökohtaiseksi varajäseneksi rehtori Gunborg Gayerin ja rehtori Ilkka Niiniluodon henkilökohtaiseksi varajäseneksi professori Matti Kortteisen.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, Helsingin yliopistolle, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnalle (Markus Härkäpää) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

268 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE ARABIANRANNAN JA ETELÄ-HERMANNIN ESIRAKENTAMISEN JA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTAMISEN VUODEN 2008 KUSTANNUKSIIN

 

Khs 2008-271

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen,

10 100 000 euroa käytettäväksi Arabianrannan pilaantuneen maaperän kunnostamiseen ja esirakentamiseen varten ja alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 200 000 euroa käytettäväksi Agroksenmäen maaperän kunnostamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Juha T. Lahti), sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

269 §

LIITTYMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN YHDISTYS RY:N JÄSENEKSI

 

Khs 2007-2265

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:n jäseneksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa opetuslautakuntaa varaamaan liittymistä varten ja mahdollisia myöhempiä maksuja varten määrärahat talousarvioonsa.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Fagerström).

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

270 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE TAMMISTO-VIIKINMÄKI 2 X 110 KILOVOLTIN AVOVOIMAJOHDON SIIRTOON SEKÄ JOHTOALUEEN MAISEMOINTIIN VIIKINMÄEN LÄNSIOSAN ASUNTOALUEELLA

 

Khs 2008-391

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

1 008 000 euroa (alv 0 %) Tammisto-Viikinmäki 2 x 110 kilovoltin avovoimajohdon siirtoon Viikinmäen länsiosan asuntoalueella ja

 

140 000 euroa (alv 0 %) po. voimajohdon johtoalueen maisemointiin.

 

Pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle (Antti Rautiainen, 00090 HELEN), rakennusviraston ympäristötuotannolle (Juhani Honkanen), kiinteistöviraston tonttiosastolle (Kalevi Harju) sekä talous- ja suunnittelukeskus kehittämisosastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276
Rinne Heikki, projektinjohtaja, puhelin 310 36125

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

271 §

HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEEN VIRKASUHTEESEEN OTTAMINEN

 

Khs 2008-392

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa oikeustieteen kandidaatti Raimo Niipan hallintokeskuksen kaupunginsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4. - 31.12.2008 väliselle ajalle 4 760 euron suuruisen tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Raimo Niipalle,  talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

272 §

Ärende bordlagt 25.2.2008

UTVECKLANDE AV SERVICEN PÅ SVENSKA I HUVUDSTADSREGIONEN

25.2.2008 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Stn/Khs 2007-2014

Ärende Kj/9 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet för en vecka.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

273 §

Ärende bordlagt 25.2.2008

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S MÖTEN ÅR 2008

25.2.2008 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N KOKOUKSIIN VUONNA 2008

 

Stn/Khs 2008-19

Ärende Kj/10 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s årsmöte och eventuella extra förbundsmöten år 2008:

 

Parti/grupp

Stadens representanter

Personliga

suppleanter

 

 

 

Saml.

Tiihonen Tuomas

Nurmela Tuomas

Saml.

Sandbacka Lotto

Pakarinen Pia

Gröna

Sjöberg-Tuominen Lena

Nordman Bernt

Gröna

Perukangas Michael

Pitkänen-Brunnsberg Jannica

SDP

Liukkonen Kenneth

Lindberg Marianne

SDP

Östergård Inger

Heikkinen Lauri

Vänst.

Lodenius Laura

Koskimies Jan

SFP

Björnberg-Enckell Maria

Hertzberg Veronica

SFP

Fant Björn

Fabricius Nina

SFP

Creutz Henrik

Ginman Ann-Maj

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

 

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till stadskansliet (Seija Kauppinen)

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen ja mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin vuodeksi 2008 seuraavat henkilöt:

 

Puolue/

ryhmä

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset

varaedustajat

 

 

 

Kok

Tiihonen Tuomas

Nurmela Tuomas

Kok

Sandbacka Lotta

Pakarinen Pia

Vihr

Sjöberg-Tuominen Lena

Nordman Bernt

Vihr

Perukangas Michael

Pitkänen-Brunnsberg Jannica

SDP

Liukkonen Kenneth

Lindberg Marianne

SDP

Östergård Inger

Heikkinen Lauri

Vas

Lodenius Laura

Koskimies Jan

Rkp

Björnberg-Enckell Maria

Hertzberg Veronica

Rkp

Fant Björn

Fabricius Nina

Rkp

Creutz Henrik

Ginman Ann-Maj

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

 

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

274 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.2.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 27.2.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Toivomusponnet 1 (1) ja  5 (18) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 6 (20) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskau­punginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (5) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (2), 4 (11) ja 8 (23) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 7 (22) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Aloite 1

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 9

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 10

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 31

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 35

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 44

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa laatimaan kiinteistöyh­tiöille yhtenäiset ohjeet asukkaiden edustajien toiminta- ja koulutusmäärärahojen käytölle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle.

 

13–35           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

36, 37           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Johanna Sydänmaalle ja Eija Tuonoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

38, 39           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8, 9               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja  Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

40–44           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

275 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 2008

 

Khs 2008-489

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia 4.3.2008 yhdistyksen sääntömääräisessä

vuosikokouksessa Tallinnassa ja menettelemään kokouksessa hallituksen esityksen mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2008 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varalle kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

 

Pöytäkirjanote ao. yhdistykselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Keinänen Olli, lähialuesihteeri, puhelin 310 36174

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

276 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       25.2.2008

satamalautakunta                                                          26.2.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                27.2.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

277 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

278 §

HAAGAN PELASTUSASEMAN ASUNTOLARAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2007-1618

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Haagan pelastusaseman asuntolarakennusta koskevan 7.6.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 685 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 1 854 000 euroa (veroton hinta 1 520 000 euroa) hintatasossa 4/2007.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

279 §

ITÄINEN KAIVOPUISTO, PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, KAIVOPUISTO (NRO 5434/1)

 

Khs 2008-204

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Itäisen Kaivopuiston puistosuunnitelman 5434/1 siten, että puiston rakentamisen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on 1,55 milj. euroa.

 

Kirje Eteläiset kaupunginosat ry:lle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

280 §

HANKINTASTRATEGIA JA HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2007-936

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

281 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                     26.2.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    28.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

282 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 26.2.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

283 §

ARTO ANTMANIN ERO HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN HALLITUKSESTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2004-2264

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Arto Antmanille eron Helsinki-Instituutin säätiön hallituksesta 1.5.2008 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon Helsinki-Instituutin säätiön hallitukseen 1.5.2008 lukien.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-Instituutin säätiölle, Arto Antamille sekä Hannu Tulensalolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

284 §

KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖVOIMATOIMISTON YHTEISTYÖSOPIMUS VUODELLE 2008

 

Khs 2008-333

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin työvoimatoimiston välisen, esityslistan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen henkilöstön liikkuvuudesta vastaavan osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Pöytäkirjanonote Helsingin työvoimatoimistolle, Uudenmaan TE-kes­kukselle, työllistämistoimikunnalle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

285 §

25.2.2008 pöydälle pantu asia

SOPIMUS TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA HELSINGIN KAUPUNGISSA

 

Khs 2008-347

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimuksen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa voimaantulevaksi 1.4.2008 sekä valtuuttaa sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan kaupungin puolesta sen pöytäkirjan, jolla Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry yhtyy sopimukseen kaikkien sopimusosapuolten suostumuksella.

 

                                            Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

286 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

26.2.2008

nuorisolautakunta

28.2.2008

opetuslautakunta

26.2.2008

- suomenkielinen jaosto

26.2.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

27.2.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

21. ja 27.2.2008

museonjohtaja

25.2.2008

kaupunginorkesterin intendentti

15.2.2008

taidemuseon johtaja

20. – 26.2.2008

tietokeskus

 

- johtaja

20.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

287 §

KAARELAN TONTIN 33115/2 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11721)

 

Khs 2008-23

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 33. kaupunginosan korttelin
nro 33115 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnit-teluviraston asemakaavaosaston 18.10.2007 päivätyn piirustuksen nro 11721 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

288 §

LAAJASALON KORTTELEIDEN NRO 49136 JA 49138 SEKÄ VESIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11732)

 

Khs 2007-2335

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 49. kaupunginosan kortteleiden nro 49136 ja 49138 sekä vesialueen asemakaavan muutoksen kaupun­kisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 8.11.2007 päivätyn piirustuk­sen nro 11732 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteis­tövirastolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Ener­gialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

289 §

HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN EBENESER-KOULUN SIIRTYMISESTÄ ALEKSIS KIVEN KOULUN KIINTEISTÖÖN

 

Khs 2008-84

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Aleksis Kiven peruskoulun ja Ebeneser-koulun 5.12.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverollinen enimmäishinta on enintään 2 430 000 euroa (veroton hinta 2 000 000 euroa) hintatasossa 10/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

290 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY HELSINGIN RADIOTEHTAAN YM. POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2454

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Helsingin Radiotehtaalle, Asunto Oy Helsingin Followille, Asunto Oy Helsingin Happinessille ja Asunto Oy Helsingin Trustille haettuun toimen­piteeseen 46. kaupunginosan korttelin nro 46005 tontille nro 8 seuraavin ehdoin:

 

-                     Porrashuoneiden ja aputilojen alkuperäiset puuikkunat säilytetään ja korjataan hakijan esittämällä tavalla.

 

-                     Uusittavien puuikkunoiden tulee olla hakemuksessa esitetyt alkuperäistoteutuksen mukaiset puuikkunat käsiteltynä rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnan esittämin perinteisin materiaalein.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

291 §

HELSINGIN ENERGIAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-2685

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen määräaikaisena entisen voimalaitosrakennuksen osalta 16.10.2012 asti ja entisen piirikeskusrakennuksen osalta 31.12.2010 asti päätöksen nro 2007-2685/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

292 §

BOSTADS AB KALLIOLINNAVÄGEN 12 ASUNTO OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-67

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-67/526 mukaisena todeten, että hankkeen yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuus sijoittaa riittävän kokoinen jätehuone asuinrakennuksen rakennusrungon sisään.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

293 §

KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-112

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemuksen päätöksen nro 2008-112/526 mukaisena todeten, että vesikatolle rakennuksen päätyyn tulevat ilmanvaihtoaukot tulisi toteuttaa minimimitoituksella ja ne tulisi maalata vesikaton sävyyn, niin että ne ovat mahdollisimman huomaamattomat.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

294 §

MEILAHDEN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN BIOMEDICUMIN KOLMANNEN VAIHEEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2008-304

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Kiinteistö Oy Biomedicum Helsin­gille 15. kaupunginosan korttelin nro 15643 suunnitellun tontin nro 1
varausta Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten 31.12.2009 saakka entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Biomedicumille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

295 §

KONTULAN PALVELUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-329

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaiseksi jäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 BDO FinnPartners Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

296 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN UPM-KYMMENE OYJ:N SEKÄ YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-307

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 20.12.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa UPM-Kymmene Oyj on myynyt 38. kaupunginosan korttelin nro 38091 tontin nro 3 YIT Rakennus Oy:lle perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, va. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

297 §

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: NEUVOTTELUJEN KIIREHTIMINEN VALTION KANSSA MAANVAIHDOISTA LIITTYEN SIPOONKORPEEN

 

Khs 2007-718

Esityslistan asia Kaj/11

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

298 §

MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAN 2008-2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs 2007-1096

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Vehviläinen teki Rautavan kannattamana vastaehdotuksen asian palauttamisesta.

 

Suoritetussa äänestyksessä palautusehdotus voitti äänestystuloksella 15-0.

 

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

299 §

ESISOPIMUS TOIMITILATONTTIEN MYYMISESTÄ ESPOON LEPPÄVAARASTA RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELALLE

 

Khs 2008-302

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Rakennusosakeyhtiö Hartelan ja/tai sen perustamien yhtiöiden kanssa esisopimuksen ja sen mukaiset lopulliset sopimukset Espoon kaupungin 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin nro 51301 tonttien nro 3, 4 ja 5 myymisestä seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonttien kauppahinta määräytyy pitäen perusteena niiden asemakaavanmukaista rakennusoikeutta.

 

                      Kerrosneliömetrihintana pidetään tällöin 400 euroa edellyttäen, että lopullinen kauppa tehdään vuoden 2009 loppuun mennessä, 420 euroa jos lopullinen kauppa tehdään vuoden 2010 aikana ja sen jälkeen tehtävissä kaupoissa 420 euroa korotettuna vuotuisella 3,5 %:n korolla 1.1.2011 lukien kaupantekoajankohtaan.

 

2                    Lopullinen kauppa kustakin tontista tulee tehdä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tontille rakennettu rakennus on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Ostajan tulee viipymättä ilmoittaa kiinteistöviraston tonttiosastolle hyväksytystä käyttöönottotarkastuksesta.

 

3                    Viimeinenkin tonteista tulee joka tapauksessa ostaa 31.12.2012 mennessä.

 

4                    Ostaja tai ostajat vastaavat tonteista perittävästä kiinteistöverosta, erääntyipä tämä ennen tai jälkeen tonttien omistusoikeuden siirtymistä ostajalle tai ostajille.

 

5                    Muuten noudatetaan kiinteistölautakunnan mahdollisesti asettamia sopimussakkoa yms. tarkoittavia lisäehtoja ja kaupungin tavanomaisesti soveltamia kiinteistönkaupan sopimusehtoja.

 

6                    Tontteja koskeva esisopimus tulee allekirjoittaa viimeistään samassa yhteydessä, kun kiinteistölautakunnan päätöksen mukainen yhtä tai useampaa tonttia koskeva vuokrasopimus allekirjoitetaan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

300 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-403

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kiinteistöviraston tilakeskuksen edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen 11.3.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetylle henkilölle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

301 §

MALMIN LIIKETALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-414

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Malmin Liiketalo Oy:n 13.3.2008 kiinteistöviraston tilakeskuksessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behriä sekä yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, nimetylle tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

302 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

26.2.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.2.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.–27.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jouko Malinen

Risto Rautava

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  11.3.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 263-265, 272, 274, 276-277, 280-282, 286, 290, 294, 297-298 ja 302 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 291-293 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 287-288 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 296 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

263-265, 272, 274, 276-277, 280-282, 286, 290, 294, 297-298 och 302 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

291-293 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

287-288 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

296 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.