Kokousaika

22.9.2008 kello 16.00 – 18.13

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen (paitsi osa 1126-1139 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1125 ja 1131-1139 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi osa 1125-1139 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi 1136-1139 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Hakavuori, Juha

toimitusjohtaja (1125 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1122-1123,


-,


1125-1129, 

 Sauri

 

 

1130,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1124,


1131-1134, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1136-1137, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


1138-1139, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1122

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1123

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1124

Ryj/1

Katri Valan puiston kalliosuojan peruskorjauksen hankesuunnitelman ajantasaistaminen

 

1125

Kj/3

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 2/2008

 

1126

Kj/4

Työllistämistoimikunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Isoon-Britanniaan

 

1127

Kj/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Turussa 28.-29.10.2008

 

1128

Kj/6

15.9.2008 pöydälle pantu asia

Lähiöprojektin projektisuunnitelma 2008 - 2011

 

1129

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1130

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1131

Ryj/1

Lausunto tiehallinnolle länsiväylän liikennekäytäväselvityksestä välillä Ruoholahti - Kivenlahti, Helsinki ja Espoo

 

1132

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Espoon Veden jätevedenpuhdistamohankkeen YVA-arviointiohjelmasta

 

1133

Ryj/3

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Ilmailulaitos Finavian ympäristölupahakemuksesta sekä meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta

 

1134

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle luonnonsuojelualueen perustamishakemuksesta

 

1135

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1136

Sj/1

Nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osastopäällikön sijaisen määrääminen ja viran julistaminen haettavaksi

 

1137

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1138

Kaj/1

15.9.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto-Osakeyhtiö Konnun poikkeamishakemuksesta

 

1139

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1122 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1123 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1124 §

Kaupunginvaltuuston 8.10.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1124 §

Katri Valan puiston kalliosuojan peruskorjauksen hankesuunnitelman ajantasaistaminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

1125 §

HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 2/2008

 

Khs 2008-1239

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toimenpiteitä yhtiön toiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja raportoimaan niistä sekä  toiminnan ja talouden kehittymisestä seuraavan seurantaraportin yhteydessä viimeistään kuluvan vuoden marraskuussa.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Bogomoloff esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn Jääkenttäsäätiötä koskevilta osin, eikä ollut läsnä edellä mainittua asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1126 §

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA ISOON-BRITANNIAAN

 

Khs 2008-1866

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti, ettei se oikeuta työllistämistoimikunnan varsinaisia jäseniä  tekemään virkamatkaa Isoon-Britanniaan, Lontooseen ja Wokingiin 6. – 7.11.2008 paikalliseen työllisyydenhoidon järjestelmään ja työllisyystilanteeseen sekä työnjakoon valtion ja kunnan välillä, työllisyydenhoidon haasteisiin ja vaikuttavuuden arviointiin, yksityisiin työvoimatoimistoihin sekä niiden ja kunnan väliseen yhteistyöhön tutustumista varten.

 

Pöytäkirjanote työllistämistoimikunnalle (sihteeri Jaana Karvonen henkilöstökeskus PL 4500), hallintokeskukselle (Helena Puusaari) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelujen maksuliikenteelle (PL 34).

 

Rautava teki Peltokorven kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se oikeuta työllistämistoimikunnan varsinaisia jäseniä tekemään virkamatkaa virkamatkaa Isoon-Britanniaan, Lontooseen ja Wokingiin 6. – 7.11.2008 paikalliseen työllisyydenhoidon järjestelmään ja työllisyystilanteeseen sekä työnjakoon valtion ja kunnan välillä, työllisyydenhoidon haasteisiin ja vaikuttavuuden arviointiin, yksityisiin työvoimatoimistoihin sekä niiden ja kunnan väliseen yhteistyöhön tutustumista varten.

 

Suoritetussa äänestyksessä Rautavan ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 13-0. Tyhjää äänesti Malinen. Koskinen ei ollut läsnä asiaa käsiteltäessä eikä siten osallistunut asian käsittelyyn.

 

Asiassa päätettiin Rautavan ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1127 §

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN TURUSSA 28.-29.10.2008

 

Khs 2008-1901

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Kaupunginhallitus päätti edelleen, että asian esittelyyn seuraavaan kokoukseen päätösehdotukseen tehdään seuraava lisäys:

 

… luottamusjohdon tapaamiseen:

 

Rakel Hiltunen

Harry Bogomoloff

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Otto Lehtipuu

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1128 §

15.9.2008 pöydälle pantu asia

LÄHIÖPROJEKTIN PROJEKTISUUNNITELMA 2008 - 2011

 

Khs 2008-1461

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan lähiöprojektin projektisuunnitelman 2008 – 2011.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia ottamaan vuosien 2008 – 2011 toiminnassaan huomioon lähiöprojektin tavoitteet ja kehittämisteemat sekä jatkamaan ja tehostamaan hallintokuntien välistä yhteistyötä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille, lähiöprojektille (projektipäällikkö Marja Piimies), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242
Piimies Marja, projektipäällikkö, puhelin 310 37329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1129 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1130 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1131 §

LAUSUNTO TIEHALLINNOLLE LÄNSIVÄYLÄN LIIKENNEKÄYTÄVÄSELVITYKSESTÄ VÄLILLÄ RUOHOLAHTI - KIVENLAHTI, HELSINKI JA ESPOO

 

Khs 2008-1468

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Länsiväylän liikennekäytäväselvityksestä välillä Ruoholahti – Kivenlahti Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Liikennekäytävän kehittäminen: Metro Matinkylään

 

Selvityksessä esitetyt liikennekäytävän keskeisimmät kehittämisperiaatteet ovat oikeansuuntaisia. Vaikka toimenpiteet kohdistuvat pääosin Espoon alueelle, niiden vaikutukset heijastuvat suoraan ajoneuvoliikenteen määrään Ruoholahdessa ja ovat siten myös Helsingin kannalta suotuisia.

 

Lauttasaaren kohdalla Länsiväylän liikennekäytävän seudulliset jalankulu- ja pyöräily-yhteydet ovat puutteelliset ja heikkotasoiset. Maamonlahden ja Salmisaaren välille suunniteltu uusi jalankulku-pyörätie Lapinlahdensillan kautta on tärkeä osa tätä seudullista reittiä. Se lyhentää jalankulkijan ja pyöräilijän matkaa Espoosta ja Lauttasaaren pohjoisosasta keskustan ja Töölön suuntiin yli puoli kilometriä. Yhteyden yleissuunnittelu tulisi aloittaa pian, koska yhteys on selvityksessä esitetyllä tavalla (siltakannen alla) mahdollista rakentaa jo ennen Länsiväylän seutubussiliikenteen päättymistä. Sillan suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota sitä käyttävän kevyen liikenteen suojaamiseen tuulelta ja sateelta.

 

Busseilta vapautuvia kaistoja ei pitäisi ottaa henkilöautoliikenteen käyttöön, vaan hyödyntää liikennepoliittisena ohjauskeinona. Monimatkustajakaistojen toteuttamiseksi tarvittavat lainsäädännön muutokset tulee selvittää ajoissa.

 

Liikennekäytävän kehittäminen: Metro Kivenlahteen

 

Selvityksessä esitetyt liikennekäytävän pitkän aikavälin merkittävimmät toimenpidetarpeet Helsingin alueella ovat Katajaharjun kannen ja maankäytön edellyttämät liikenneyhteydet ja Koivusaaren eritasoliittymä katujärjestelyineen

 

Helsingin kaupunkirakennetta on suunniteltu tiivistettäväksi Lauttasaaressa ja Koivusaaressa uusien metroasemien tuntumaan. Ympäristö muuttuu kaupunkimaisemmaksi ja samalla myös liikenneväylien suunnittelun tavoitteena tulee olla kaupunkimaisuus ja siirtyminen mahdollisimman paljon henkilöautoista metron käyttöön.

 

Länsiväylää tulee jatkossa muuttaa niin, että risteyksistä ja tien varren ympäristöstä voidaan suunnitella paremmin kaupunkiympäristöön sopivia. Mitoituksen, ajonopeuksien ja tien visuaalisen ilmeen tulee tällöin poiketa nykyisestä moottoritieympäristöstä.

 

Katajaharjun kansi

 

Katajaharjun alue sijaitsee Lauttasaaren pohjoisosassa ja Länsiväylä kulkee alueen läpi. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi asumista ja toimitiloja varten sekä virkistysalueeksi. Länsiväylä on Katajaharjun kohdalla merkitty yleiskaavassa noin 400 metrin matkalta maanalaiseksi pääliikenneverkon osaksi. Metron tai rautatien linjaus on merkitty maanalaisena suunnittelualueen eteläpuolelle.

 

Katajaharjun alueen suunnittelun tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja liittää moottoritien jakama Katajaharjun pohjoisosa paremmin osaksi Lauttasaarta rakentamalla tunneloidun Länsiväylän päälle uusi kortteli sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä. Lisäksi olemassa olevaa toimisto- ja teollisuuskorttelia 31 074 ja sen eteläpuolella olevaa kadun varren aluetta Myllykallion puiston puolella on suunniteltu muutettavaksi osittain asuinkortteleiksi.

 

Korttelialueet sijoittuvat kävelyetäisyydelle Koivusaareen ja Lauttasaareen suunnitteilla olevista metroasemista. Katajaharjuun tulisi suunnitelmaluonnosten mukaan noin 800 - 1000 uutta asukasta ja noin 300 uutta työpaikkaa. Katajaharjun alueen asemakaavan muutosluonnos on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle syksyn 2008 aikana.

 

Kattaminen suunnitellaan niin, että kansialue liittyy reunoiltaan mahdollisimman luontevasti ympäröiviin maaston korkeusasemiin.

 

Katajaharjun tunneliin esitetty jalankulku- ja pyöräilyosasto on jatkokehittelyn arvoinen idea. Nykyiset reitit katuverkossa Sotkatien - Lauttasaarentien, Koivusaarentien ja Telkkäkujan kautta sisältävät erittäin jyrkkiä mäkiä.

 

Koivusaaren eritasoliittymä katujärjestelyineen

 

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari on merkitty selvitysalueeksi (S). Selvitysalue-merkintä tarkoittaa sitä, että alueen maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Merkinnällä osoitetaan sellainen yhdyskuntarakenteen kannalta keskeinen alue, jonka tuleva maankäyttö edellyttää lisäselvityksiä ja jatkosuunnittelua.

 

Koivusaaren osayleiskaavatyö on käynnistetty vuonna 2007. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 15.5.2008 Koivusaaren suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi. Koivusaaresta suunnitellaan maan­alaiseen metroasemaan tukeutuva korkeatasoinen asuin- ja työpaikka- sekä virkistyspalvelujen alue, jolle on ominaista toiminnallisesti monipuolinen ja sekoittunut kaupunkiympäristö, hyvät joukkoliikenneyhteydet, merellinen asuin- ja vapaa-ajan ympäristö sekä laadukas arkkitehtuuri. 

 

Koivusaaren osayleiskaavan valmistelua varten käynnistettiin 12.8.2008 yleinen kansainvälinen ideakilpailu. Kilpailun tarkoituksena on kartoittaa mahdollisimman laajasti ja ennakkoluulottomasti niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joita ainutlaatuinen suunnittelualue tarjoaa. Kilpailun tavoitteena on uutta luovien suunnitelmavaihtoehtojen tuottaminen jatkosuunnittelun ja osayleiskaavatyön pohjaksi sekä hahmottaa uuden merellisen metrokaupunginosan identiteetin keskeisiä piirteitä. Kilpailu on tärkeä osa haasteellisesta suunnittelualueesta käytävää julkista keskustelua.

 

Koivusaaren kohdalle liikenneväyläselvityksessä esitetyt liittymävaihtoehdot ovat mahdollisia periaatevaihtoehtoja, joiden lopullinen muoto ja geometria tulee sovittaa Koivusaaren suunniteltuun kaupunkirakenteeseen. Liittymäratkaisun jatkosuunnittelussa tulee huomattavasti parantaa edellytyksiä kaupunkimaisen sisääntulon ja porttivaikutelman syntymiselle.

 

Liiikennekäytäväselvityksen mukaan Koivusaaren eritasoliittymä poistaisi sekä Hanasaaren että Katajaharjun eritasoliittymät käytöstä. Tämä on oikea periaate. Järjestely parantaisi liikenneolosuhteita Länsiväylällä ja Lauttasaaren länsiosan katuverkossa.

 

Kaikissa liittymävaihtoehdoissa on esitetty bussipysäkit sekä Hanasaaren että Koivusaaren kohdalle. Ainakin Koivusaaren pysäkit ovat tarpeelliset. Ne palvelevat kaukoliikenteen ja Kirkkonummen busseja sekä saattoliikennettä ja mahdollista liityntäliikennettä Koivusaaren metroasemalle.

 

Kaikissa liittymävaihtoehdoissa on eteläinen rinnakkaiskatuyhteys Lauttasaaresta Hanasaareen. Rinnakkaiskadun tarve myös Länsiväylän pohjoispuolelle ainakin Katajaharjun ja Koivusaaren välille (Koivusaarentie tai uusi katu) tulee selvittää jatkosuunnittelussa.

 

Länsimetron valmistumiseen liittyvät toimenpidetarpeet

 

Länsimetrohankkeen kanssa samassa aikataulussa toteutettaviksi ehdotetut liikennejärjestelmän parantamistoimenpiteet ovat tarpeellisia. Niiden toteuttaminen ehdotetussa aikataulussa on tärkeää. Nykyisten bussikaistojen tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää vielä jatkoselvityksiä.

 

Esiselvityksessä on annettu suuri merkitys liityntäpysäköinnille. Metro tulee tarjoamaan runsaasti matkustajakapasiteettia Etelä-Espoon ja Helsingin välisiin joukkoliikennematkoihin. Liityntäpysäköintiä kuitenkin rajoittaa asemille tulevien pysäköintipaikkojen riittämättömyys.

 

Länsiväylällä liikennemäärä on suurin Haukilahden ja Lauttasaaren välillä, jossa kulkee arkisin nyt yli 70 000 autoa. Tulevaisuudessa liikennekysynnän oletetaan kasvavan.

 

Metroasemille on suunniteltu vain 1400 liityntäpaikkaa. Siten liityntäpysäköinnin vaikutus henkilöautoliikenteen kokonaismäärään tulee suunnitelluilla liityntäpysäköintivolyymeillä olemaan melko pieni. Suurin osa metron käyttäjistä, joita Lauttasaaren ja Ruoholahden välillä tulee vuorokausitasolla ennusteiden mukaan olemaan suuntaansa yli 70 000, tulee asemille jalan, pyörällä tai liityntäbusseilla. Tämän takia ensimmäisen rakentamisvaiheen hankkeissa on suuri paino sujuvilla liityntäbussiyhteyksillä erityisesti Matinkylän, Tapiolan ja Lauttasaaren metroasemille.

 

Länsimetron ainoa Länsiväylän välittömässä läheisyydessä oleva asema on Koivusaari, jonne ei ole suunniteltu pysäköintipaikkoja. Liityntäpysäköinnin kannalta Koivusaari on liian lähellä Helsingin keskustaa. Lännestä päin tulevat henkilöautoilijat tulisi ohjata liityntäpysäköintiin jo aiemmille metroasemille. Koivusaaren ahdasta aluetta ei ole syytä suuressa määrin käyttää henkilöautopysäköintiin, mutta Koivusaaren aseman kohdalle tulee rakentaa hyvät saattoliikennepysäkit odotustiloineen.

 

Muuta          Meluntorjunta sekä olemassa olevan asutuksen että uusien asuntoalueiden suojaamiseksi meluvallein tai -seinin on otettava suunnitelmiin alusta lähtien. Ajonopeuksien alentamista ja hiljaista asfalttia tulee selvittää keinoina vähentää melua.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1132 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ESPOON VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOHANKKEEN YVA-ARVIOINTIOHJELMASTA

 

Khs 2008-328

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Espoon Veden jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunginhallitus antoi 14.4.2008 Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon Espoon Veden jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

 

Kaupunginhallitus kiinnitti arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa huomiota siihen, että arviointiselostuksen oli määrä valmistua kesällä 2008, vaikka luontoselvitykset valmistuvat lopullisesti vasta syyskuussa. Kaupunginhallitus katsoi, että hankkeen YVA-menettelyn aikataulu tulee laatia siten, että kaikki uusien selvitysten tulokset ovat tosiasiallisesti käytettävissä vaihtoehtojen vertailua varten.

 

Heinäkuun 8. päivänä 2008 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, että alustavan lepakkoselvityksen lisäselvitykset tehdään heinä-elokuussa 2008 ja arvokkaiden luontokohteiden kuvausta ja lajistotietoa joudutaan täydentämään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen jälkeen. Selostusta voidaan tältä osin pitää keskeneräisenä. Arviointiselostuksessa ei kerrota, aiotaanko selostusta ennen päätöksentekoa täydentää uusilla tiedoilla.

 

Arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus totesi mädättämöiden ylikuohunnan aiheuttaneen Viikinmäen puhdistamolla hajutilanteita. Espoon Veden jätevedenpuhdistamon hajuvaikutusten oletetaan arvioinnin perusteella olevan kaikissa kohteissa vähäisiä. Selostuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, onko arvioinnissa otettu huomioon myös laitoksen poikkeustilanteiden, kuten määräaikaishuoltojen tai mahdollisten mädättämöiden ylikuohunnan aiheuttamat hajupäästöt.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1133 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE ILMAILULAITOS FINAVIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA SEKÄ MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMASTA

 

Khs 2008-1578

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Ilmailulaitos Finavian ympäristölupahakemuksesta ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjen melunhallintatoimien toteuttaminen ja niiden kehittäminen edelleen on tärkeää, jottei melulle altistujien määrä kasvaisi ja lentoaseman sekä sitä ympäröivien kaupunkien kehitys vaikeutuisi.

 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Ilmailulaitos Finavialle Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa varten seuraavin ehdoin:

 

1                    Ilmailulaitos Finavian tulee selvittää ne asuinhuoneistot, joissa yöaikainen lentomelu todennäköisimmin aiheuttaa unen häirintää. Samalla tulee tarkentaa hakemuksen enimmäismelutasovyöhykkeitä siten, että ainakin meluvyöhykkeeltä LASmax > 85 dB selvitetään jokaiseen asuinrakennukseen kohdistuva enimmäismelutaso.

 

2                    Ilmailulaitos Finavian tulee ryhtyä tarpeellisiin meluntorjuntatoimenpiteisiin, mikäli kohdassa 1 esitetty valveille heräämisen kynnystaso ylittyy.

 

3                    Ilmailulaitos Finavian tulee raportoida määräaikaan mennessä kohdan 1 meluselvityksestä ja kohdan 2 meluntorjuntatoimenpiteistä valvontaviranomaiselle ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

 

4                    Hakemusta tulee täydentää selvityksellä lentoonlähtömaksun käytöstä melunhallintamenetelmänä, johon hakemuksen sivulla 64 on viitattu.

 

5                    Hakemusta tulee täydentää selvityksellä suihkukoneiden yöaikaisen kello 22.00–7.00 moottorijarrutuskiellon käyttömahdollisuuksista melunhallintamenetelmänä.

 

6                    Helsinki-Vantaan lentoaseman toiminta tulee järjestää siten, ettei lentomelualue laajene nykyisen maankäytön suunnittelua ohjaavan verhokäyrän ulkopuolelle eikä melulle altistuvien asukkaiden lukumäärä kasva.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että valtioneuvoston Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista antaman asetuksen (801/2004) 7 §:n mukaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman tulee sisältää muun muassa tiedot seuraavien viiden vuoden aikana toteutettavista meluntorjuntatoimista (8-k), tiedot rahoituksesta (11-k), arvio toimintasuunnitelman mukaisten torjuntatoimien vaikutuksesta melulle altistuvien henkilöiden määrään (13-k) sekä tiivistelmä toimintasuunnitelmasta (15-k). Kaupunginhallitus katsoo, että meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tulisi täydentää edellä mainituin osin.

 

Kirje Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1134 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1684

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Ines, Karl, Bertel och Gustav Krogells Stiftelsen luonnonsuojelualueen perustamishakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Esitetty luonnonsuojelualue sisältyy kokonaisuudessaan Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -nimiseen Natura 2000-alueeseen (F10100065) ja valtakunnalliseen lintujensuojeluohjelmaan. Alue on osa Helsinkiin 1.1.2009 siirtyvästä Sipoon liitosalueesta. Alue on rakennuskiellossa yleiskaavan laatimiseksi 22.6.2013 asti (Helsingin kaupunginhallitus 23.6.2008 § 943).

 

Helsingin kaupunkiin liitettävän alueen suunnittelu on alkuvaiheessaan. Helsingin kaupunki käynnistää nopeassa aikataulussa alueen yleiskaavoituksen, jonka yhteydessä eri maankäytölliset tavoitteet sovitetaan yhteen.

 

Alueella olevat nykyiset luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet ovat keskeisiä tekijöitä koko alueen suunnittelussa. Luontoalueita koskevia selvityksiä ollaan käynnistämässä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa jo vuoden 2008 aikana.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ennen tarkempien selvitysten sekä yleissuunnitelman valmistumista ei ole tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia alueen suojelumääräyksiin. Kaupunginhallitus katsookin, että luonnonsuojelualueen perustamista tulisi lykätä ja, että sen rajaus tulee ratkaista yhteistyössä maanomistajan ja ympäristöviranomaisten kanssa liitosalueen yleiskaavoituksen yhteydessä.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvät alueiden luonnonarvot otetaan huomioon osana laadittavan yleiskaavan sisältövaatimuksia yleiskaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1135 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                     17.9.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    18.9.2008

ympäristölautakunta                                                              16.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1136 §

NUORISOASIAINKESKUKSEN KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTOPÄÄLLIKÖN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN JA VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

 

Khs 2008-1586

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisoasiainkeskusta julistamaan nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osastopäällikön viran haettavaksi nuorisotoimen johtosäännön ja kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 4 741,12 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä va. osastopäällikkö Leena Ruotsalaisen hoitamaan edelleen keskitettyjen palvelujen osastopäällikön virkaa 4 741,12 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ajaksi 1.10.2008 - 31.5.2009, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu henkilö ryhtyy virkaa hoitamaan.

 

Pöytäkirjanote Leena Ruotsalaiselle, nuorisolautakunnalle ja nuorisoasiainkeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1137 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökassatoimikunta

15.9.2008

liikuntalautakunta

16.9.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

12., 16. ja 18.9.2008

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

9.9.2008

kaupunginorkesterin intendentti

9.9.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

11. ja 15.9.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

11.9.2008

taidemuseon johtaja

11. – 16.9.2008

tietokeskus

 

- johtaja

17.9.2008

työterveysjohtaja

15.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1138 §

15.9.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KONNUN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1590

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto-Osakeyhtiö Konnulle haettuun toimenpiteeseen 7. kaupunginosa korttelin nro 128 tontille nro 22 ehdolla, että

 

-                     pihatilan viihtyisyyttä lisätään mm. autopaikkoja vähentämällä, ja hakija hyväksyttää pihasuunnitelman kaupunkikuvaneuvottelukunnassa,

-                     suunniteltujen asuintilojen valaistusolosuhteita parannetaan muokkaamalla pohjaratkaisua.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1139 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

16.9.2008

rakennuslautakunta

16.9.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

15.9. ja 17.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Tarja Kantola

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  30.9.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1122 - 1125, 1127, 1129 - 1135  ja
1137 - 1139 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1122 - 1125, 1127, 1129 - 1135 och 1137 - 1139 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

 

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 


 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.