Kokousaika

21.1.2008 kello 16.00 – 17.18

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 86 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 86-95 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 86 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 61 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. projektipäällikkö

(59-69 §:ien kohdalla)

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


59 – 60,


61 – 64,


70 – 76, 

 Sauri

 

 

77,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
65,


78 – 82, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


83 – 85, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
66,


86 – 89, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
67 – 69,


90 – 95, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

59

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

60

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

61

Kj/1

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

62

Kj/2

Vuonna 2007 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2008 talousarvioon

 

63

Kj/3

Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien lisärahoitustarpeen hyväksyminen

 

64

Kj/4

Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle

 

65

Ryj/5

Kontulan metroaseman peruskorjauksen ja laajennuksen II vaiheen hankesuunnitelman enimmäishinnan tarkistaminen

 

66

Sj/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

67

Kaj/7

Malmin korttelin 38171 osan asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 38171/25 ja 26 ym. alueiden (osa Tattariharjuntien teollisuusalueesta) asemakaavan muuttaminen (nro 11550)

 

68

Kaj/8

Mellunkylän korttelin nro 47227 sekä virkistys- ja katualueiden (Linnanpellon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11611)

 

69

Kaj/9

Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

70

Kj/3

Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2008 alkaen

 

71

Kj/4

Helsingin Sataman virkajärjestelyt

 

72

Kj/5

Vt Rautavan toivomusponsi satama- ja matkustajamaksujen vaikutuksesta risteilyalusliikenteeseen sekä satamamaksun käyttömahdollisuudesta Itämeren suojelussa

 

73

Kj/6

7.1.2008 ja 14.1.2008 pöydälle pantu asia

Eron myöntäminen Matti Tainalle Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

 

74

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 16.1.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

75

Kj/8

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kuntajaon muuttamista Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä koskeviin valituksiin

 

76

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

77

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

78

Ryj/1

Kilpailuviraston päätös koskien HKL-Bussiliikenteen epäiltyä alihinnoittelua pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteen tarjouskilpailuissa ym.

 

79

Ryj/2

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Ihmisten yksityisyydestä ja asioiden salassapitonäkökohdista huolehtiminen hankintakeskuksen monentamispalvelujen uudelleenjärjestelyissä

 

80

Ryj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle 400 kV voimajohtohankkeen Länsisalmi-Vuosaari - ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

81

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta

 

82

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

83

Stj/1

Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus Xxx Xxxxxxx kirjoituksen johdosta

 

84

Stj/2

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n aloite kotivanhempien oikeudesta alennuksiin julkisissa palveluissa

 

85

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

86

Sj/1

Helsingin jäähallia koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen jääkenttäsäätiön kanssa

 

87

Sj/2

Savoy-teatterin vuokrasopimuksen uudistaminen

 

88

Sj/3

Lausunto opetusmisteriölle erityisopetuksen strategiaa koskevassa muistiossa esitetyistä ehdotuksista

 

89

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

90

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Delta Motor Group Oy:n sekä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja As. Oy Helsingin Julian välisessä kiinteistökaupassa

 

91

Kaj/2

Suutarilan tonttien 40039/7, 40045/16 sekä 40049/7 ja 14 asemakaavan muuttaminen (nro 11719)

 

92

Kaj/3

Herttoniemen puistoalueen (Siilitien aseman puistometsä nimetään Väinö Valveen puistoksi) asemakaavan muuttaminen (nro 11726)

 

93

Kaj/4

Tontin ja tontinosien varaaminen Espoon Leppävaarasta NCC Property Development Oy:lle uuden toimistokokonaisuuden suunnittelua ja rakentamista varten

 

94

Kaj/5

Tontinvarausajan jatkaminen Planmeca Oy:lle hotellin suunnittelua varten Herttoniemeen

 

95

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

59 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Meriläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

60 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

61 - 69 §

Kaupunginvaltuuston 30.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

61 §

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Matti Ollinkari esteellisinä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  ja ottaa asian käsittelyyn kokouksessaan 28.1.2008.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

62 §

Vuonna 2007 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2008 talousarvioon

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

63 §

Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien lisärahoitustarpeen hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

64 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.1.2008 pöydälle pantu asia
Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

65 §

Kontulan metroaseman peruskorjauksen ja laajennuksen II vaiheen hankesuunnitelman enimmäishinnan tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

66 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

67 §

Malmin korttelin 38171 osan asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 38171/25 ja 26 ym. alueiden (osa Tattariharjuntien teollisuusalueesta) asemakaavan muuttaminen (nro 11550)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

68 §

Mellunkylän korttelin nro 47227 sekä virkistys- ja katualueiden (Linnanpellon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11611)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

69 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 10.12.2007 ja 14.1.2008 pöydälle pantu asia
Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen mukaiseksi muuttaen sitäkin vielä sivun 71 ensimmäisen kappaleen tekstiä muotoon:… Määrittelyssä noudatetaan pääperiaatteena sitä, että 20 % vuosittaisesta uustuotannosta toteutetaan Hitas-omistusasuntoina, osaomistusasuntoina ja asumisoikeusasuntoina ja 40 % sääntelemättöminä vapaarahoitteisina omistus- ja vuokra-asuntoina.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Ryöti Miliza, suunnittelija, puhelin 310 25407

 

 

 

70 §

LÄHIÖPROJEKTIN TOIMINNAN JATKAMINEN 1.1.2008 ALKAEN

 

Khs 2007-2723

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa lähiöprojektin toimintaa 1.1.2008 alkaen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lähiöprojektia esittämään 31.12.2008 mennessä kaupunginhallitukselle vuoden 2011 loppuun ulottuvan projektisuunnitelman, jossa tarkennetaan lähiöprojektin tavoitteet, toimintateemat ja niiden soveltaminen alueittain.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä lähiöprojektille (projektipäällikkö Ulla Korhonen-Wälmä, kaupunkisuunnitteluvirasto).

 

Esittelijä muutti esitystään muuttamalla perustelutekstin sivun 6 viimeisen kappaleen tekstin seuraavaksi:

 

Kj toteaa, että kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen on tarkoitus asettaa ja nimetä kaupunginjohtajan päätöksellä johtajistokäsittelyssä projektille johtoryhmä.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, suunnittelija, puhelin 310 25407
Korhonen-Wälmä Ulla, projektipäällikkö, puhelin 310 37258

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

71 §

HELSINGIN SATAMAN VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2008-51

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.2.2008 lukien Helsingin Satamaan sijoitettavaksi jäljempänä mainitut virat lakkautettavien työsuhteisten tehtävien tilalle:

 

Lakkautettava

työsuhteinen

tehtävä

Vakanssi-

numero -

Tehtävä-

kohtainen palkka

euroa/kk

Perustettava

virka

Liikennetarkastaja

71767

2 149,77 

Johtava pysäköinnintarkastaja

Liikennevalvoja

71268

1 662,43

Pysäköinnintarkastaja

 

Liikennevalvoja

71261

1 804,59

Pysäköinnintarkastaja

 

Liikennevalvoja

71758

1 592,71

Pysäköinnintarkastaja

 

Satamavalvoja

71816

 1 592,71

Pysäköinnintarkastaja

 

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja

henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

72 §

VT RAUTAVAN TOIVOMUSPONSI SATAMA- JA MATKUSTAJAMAKSUJEN VAIKUTUKSESTA RISTEILYALUSLIIKENTEESEEN SEKÄ SATAMAMAKSUN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDESTA ITÄMEREN SUOJELUSSA

 

Khs 2007-2485

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Risto Rautava) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Rautava) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Risto Rautavalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

73 §

7.1.2008 ja 14.1.2008 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN MATTI TAINALLE UUDENMAAN MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan maakuntavaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron 1.1.2008 lukien Matti Tainalle maakuntavaltuuston jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2008 saakka maakuntavaltuuston jäseneksi Antti Vuorelan (SDP) ja varajäseneksi Osku Pajamäen.

 

Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

74 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.1.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 16.1.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Rakel Hiltuselle, Harry Bogomoloffille ja Minerva Krohnille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Nina Suomalaiselle ja Matti Tainalle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                    kumota 13.6.2005 tekemänsä johtamisen ja hallinnon periaatteita (corporate governance) sekä tytäryhtiöiden yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevia käytännön menettelytapoja sekä 3.4.2000 ja 3.6.2002 yhtiöjärjestys- ja sääntömalleja koskevat päätöksensä ja hyväksyä 1.2.2008 lukien samaa asiaa koskevat uudet ohjeet yhtiöjärjestys- ja sääntömalleineen esityslistan liitteen mukaisesti kaupunginvaltuuston 16.1.2008 päätöksen mukaisin tarkistuksin, sekä

2                    kehottaa kaupungin edustajia tytäryhteisöjen hallituksissa ja muissa toimielimissä noudattamaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen nyt hyväksymiä, tarkistettuja konserniohjeita.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille sekä Helsinki-konserniin kuuluville tytäryhteisöille ja säätiöille, viimeksi mainituille ottein kaupunginvaltuuston päätöksestä esityslistateksteineen sekä valtuuston hyväksymistä konserniohjeista.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

13–15           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, vapautuksen saaneille ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                    myöntää peruspääoman 500 000 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet,

2                    nimetä UMO-säätiön hallituksen jäsenet seuraavasti:

Niemi, Jukka, johtaja

Paananen, Jouko, toimitusjohtaja

Vuolanne, Ulla, asiamies

Krohn, Irina, teatteriohjaaja

Saarela, Pekka, johtaja


nimetä edellä mainituista Pekka Saarelan hallituksen puheenjohtajaksi sekä

3                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan säätiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen mahdolliset edellyttämät muutokset ja muita vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiön hallitukselle.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiön hallitukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

18–20           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kiinteistövirastolle, museovirastolle ja rakennusvirastolle.

 

21                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

75 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KUNTAJAON MUUTTAMISTA SIPOON KUNNAN, VANTAAN KAUPUNGIN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLILLÄ KOSKEVIIN VALITUKSIIN

 

Khs 2006-1601

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 15.1.2008 (taltionumero 33) antaman päätöksen kuntajaon muuttamista Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä koskevista valituksista.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

76 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          15.1.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

77 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

78 §

KILPAILUVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN HKL-BUSSILIIKENTEEN EPÄILTYÄ ALIHINNOITTELUA PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUISSA YM.

 

Khs 2007-2786

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Kilpailuviraston 21.12.2007 antaman päätöksen HKL-Bussiliikenteen epäiltyä alihinnoittelua pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteen tarjouskilpailuissa koskevassa asiassa.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin Kilpailuviraston päätöksestä liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

79 §

VALTUUTETTU PEKKA SAARNION TOIVOMUSPONSI: IHMISTEN YKSITYISYYDESTÄ JA ASIOIDEN SALASSAPITONÄKÖKOHDISTA HUOLEHTIMINEN HANKINTAKESKUKSEN MONENTAMISPALVELUJEN UUDELLEENJÄRJESTELYISSÄ

 

Khs 2007-2256

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.10.2007 hyväksymän toivomusponnen (Pekka Saarnio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pekka Saarniolle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

80 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE 400 KV VOIMAJOHTOHANKKEEN LÄNSISALMI-VUOSAARI - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2007-146

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle 400 kV voimajohtohanke Länsisalmi-Vuosaari -ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

Länsisalmi–Vuosaari 400 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostus on laadittu asiallisesti ja huolellisesti, ja se on perusteellinen ja selkeä. Helsingin kaupunginhallituksen 10.4.2007 antamassa lausunnossa esitetyt seikat on otettu arvioinnissa huomioon.

 

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että voimajohtohankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota haittojen ehkäisyyn ja lieventämiseen samaan tapaan kuin Vuosaaren satamahankkeen suunnittelussa on tehty.

 

Voimajohtohankkeen linjan kohdalla on luonnonsuojelualuetta, Natura-aluetta ja virkistysaluetta. Kaupunginhallitus katsoo, että Natura-alueen ja lähiympäristön linnusto tulee ottaa huomioon mm. asettamalla johtoihin huomiopalloja ja ajoittamalla rakennustyöt lintujen pesimäajan ulkopuolelle.

 

Rakennustöiden suunnittelussa ja ajoituksessa tulee ottaa huomioon myös Mustavuoren ja Vuosaaren pohjoisosien runsas ja tulevaisuudessa laajentuva käyttö virkistys- ja ulkoilualueena.

 

Eri vaihtoehtojen kustannuksista ja toteutettavuudesta kaupunginhallitus toteaa, että vaihtoehto A eli avojohtovaihtoehto on maakaapelivaihtoehtoa B kustannustehokkaampi ja ylläpidon kannalta helpompi toteuttaa.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa kaavoituksellisista seikoista seuraavaa:

 

-                     Helsingin Yleiskaava 2002 on voimassa koko alueella.

 

-                     Yleiskaavassa linjan kohdalla on luonnonsuojelualuetta, Natura-aluetta ja virkistysaluetta. Linja päättyy teknisen huollon alueelle (Vuosaaren voimalaitos).

 

-                     Vuosaaren huipun alue on virkistyskäytössä. Virkistysalue on osin vielä rakenteilla ja osin vasta suunnitteilla, joten virkistyskäyttö tulee laajentumaan lähivuosina.

 

-                     Vuosaaren sataman kaava (10640) on voimassa pääosalla Helsingin puoleista aluetta. Laivanrakentajantien ja Niinisaarentien risteyksen eteläpuolella linja sijaitsee kaavoittamattomalla alueella. Linjan kohdalla on luonnonsuojelu-, Natura-, virkistys-, maisemanhoito- ja urheilu- ja virkistyspalvelualuetta ratsastuskoulua varten.

 

-                     Linjan läheisyydessä on vireillä kaksi asemakaavaa: Pohjois-Vuosaaren asemakaava ja Vuosaaren sataman ympäristön asemakaavan muutos. Pohjois-Vuosaareen suunnitellaan pientalovaltaista asuntoaluetta noin 2 000 asukkaalle ja virkistysaluetta. Arvioinnissa on todettu, että uuden 400 kV voimajohdon pylväiden rakentaminen ja voimajohdon käyttö eivät aiheuta haittaa tai rajoituksia tuleville asukkaille.

 

-                     Vuosaaren sataman ympäristön kaavamuutoksessa Laivanrakentajantien länsipuoliselle kaavoittamattomalle alueelle suunnitellaan virkistysaluetta ja suojaviheraluetta.

 

Kaupunginhallitus puoltaa arviointiselostuksen hyväksymistä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

81 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2398

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksen hyväksymistä ehdolla, että luvan lupamääräyksissä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                    Hiilivaraston ympärillä olevat suoto- ja pintavalumavesien keräilyojat tarkastetaan vuosittain niiden hyvän toimivuuden varmistamiseksi ja perataan tarvittaessa.

 

2                    Laskeutusallas tyhjennetään lietteestä riittävän usein, jotta lietettä ei pääse karkaamaan vesistöön.

 

3                    Kivihiilivaraston ympäristössä tehdään kertaluonteinen kattava pohjavesiselvitys, jossa määritetään selkeät suolaantuneen pohjavesialueen rajat ja selvitetään tällä alueella olevat tai sinne suunnitellut toiminnot, joille pilaantuneesta pohjavedestä saattaa aiheutua riskejä.

 

4                    Pohjavesi- ja pintavesitarkkailujen tulokset yhteenvetoineen toimitetaan Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle vuosittain.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

82 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                15.1.2008

 

joukkoliikennelautakunta                                                     17.1.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    17.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

83 §

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN VASTAUS XXXX XXXXXX KIRJOITUKSEN JOHDOSTA

 

Khs 2007-793

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä eduskunnan oikeusasiamiehen 18.12.2007 antaman vastauksen tiedoksi.


 

Pöytäkirjanote jäljennöksin vastauksesta terveyskeskukselle, tulosyksikön johtajalle Jorma Oksaselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

84 §

LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ RY:N ALOITE KOTIVANHEMPIEN OIKEUDESTA ALENNUKSIIN JULKISISSA PALVELUISSA

 

Khs 2007-1726

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n esitys kotivanhempien oikeudesta alennuksiin julkisissa palveluissa anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että Helsinki tulee jatkossakin kiinnittämään erityistä huomiota palvelujen järjestämiseen lapsiperheille sekä palveluista perittävien maksujen kohtuullisuuteen.

 


Kirje Lapsiperheiden Etujärjestö ry:lle sekä pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

85 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 15.1.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Esittelijä muutti esitystään korjaamalla päivämäärän muotoon 15.1.2008

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

86 §

HELSINGIN JÄÄHALLIA KOSKEVAN PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖN KANSSA

 

Khs 2003-1828

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Jääkenttäsäätiölle 14. kaupunginosassa (Taka-Töölö), yleisellä urheilualueella Rnro 91 -14 -9904 -100 sijaitseva Helsingin jäähalli pihapiireineen ja siihen liittyvä harjoitusjäähallin maanalainen alue, yhteensä noin 26 554 m2, jääurheilua ja muuta liikuntatoimintaa sekä kulttuuritoimintaa varten 1.1.2009 lukien 31.12.2027 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Jäähalli vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” kesäkuun 2006 pistelukua 1624 vastaavaa 370 043,40 euron suuruista vuokraa. Vuokrasta peritään 50 %.

2                          Harjoitusjäähallin maanalaisen alueen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 863,05 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasolla on noin 14 000 euroa. Vuokrasta peritään 50 %.

3                          Muutoin noudatetaan sekä liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja että soveltuvin osin Helsingin jäähallia ja harjoitusjäähallin maa-aluetta koskevien kaupungin sisäisten vuokrausten ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Bogomoloff ja Hakola esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

87 §

SAVOY-TEATTERIN VUOKRASOPIMUKSEN UUDISTAMINEN

 

Khs 2007-2646

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa esityslistalla esitetyllä tavalla kulttuuri- ja kirjastolautakunnan solmimaan uuden vuoteen 2023 jatkuvan vuokrasopimuksen Ahlström Capital –yhtiön kanssa Savoy-teatterin tiloista.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

88 §

LAUSUNTO OPETUSMISTERIÖLLE ERITYISOPETUKSEN STRATEGIAA KOSKEVASSA MUISTIOSSA ESITETYISTÄ EHDOTUKSISTA

 

Khs 2007-2471

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa opetusministeriölle sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtajan lausuman mukaisen lausunnon.

 

Kirje opetusministeriölle sekä pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

89 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

15.1.2008

liikuntalautakunta

15.1.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

10., 14. ja 15.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

10., 14. ja 15.1.2008

museonjohtaja

16. ja 17.1.2008

kaupunginorkesterin intendentti

11.1.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

7.1.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- apulaisrehtori

16.1.2008

taidemuseon johtaja

9. – 15.1.2008

tietokeskus

 

- johtaja

14.1.2008

työterveysjohtaja

14. ja 16.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

90 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN DELTA MOTOR GROUP OY:N SEKÄ SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JA AS. OY HELSINGIN JULIAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-35

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 24.10.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Delta Motor Group Oy on myynyt määräalan 31. kaupunginosan korttelin nro 31114 tontista nro 8 Suomen Hypoteekkiyhdistykselle ja As. Oy Helsingin Julialle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle ja As. Oy Helsingin Julialle.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, va. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

91 §

SUUTARILAN TONTTIEN 40039/7, 40045/16 SEKÄ 40049/7 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11719)

 

Khs 2007-2551

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40039 tontin nro 7, korttelin nro 40045 tontin nro 16 sekä korttelin nro 40049 tonttien nro 7 ja 14 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.10.2007 päivätyn piirustuksen nro 11719 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5 (Liite 5 salassa pidettävä)

 

 

92 §

HERTTONIEMEN PUISTOALUEEN (SIILITIEN ASEMAN PUISTOMETSÄ NIMETÄÄN VÄINÖ VALVEEN PUISTOKSI) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11726)

 

Khs 2007-2644

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 43. kaupunginosan puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 8.11.2007 päivätyn piirustuksen nro 11726 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

93 §

TONTIN JA TONTINOSIEN VARAAMINEN ESPOON LEPPÄVAARASTA NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY:LLE UUDEN TOIMISTOKOKONAISUUDEN SUUNNITTELUA JA RAKENTAMISTA VARTEN

 

Khs 2008-29

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Espoon kaupungin 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin nro 51225 tontin nro 1 sekä korttelin nro 51204 liike- ja toimistotarkoituksiin osoitetun tontin nro 1 ja saman korttelin autopaikkojen korttelialueen tontin nro 2 Helsingin kaupungin omistamilta osin NCC Property Development Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun uuden toimistohankkeen suunnittelua ja toteuttamista varten 31.12.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaaja teettää kustannuksellaan tonttien rakentamiseksi tarvittavat suunnitelmat yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen ja alueen toteutusprojektin kanssa.

 

2                    Autopaikkojen korttelialueen tontti 51204/2 tulee suunnitella yhteistyössä Leppävaaran alueen toteutusprojektin ja Leppävaaran Pysäköinti Oy:n kanssa siten, että asema-kaavan edellyttämät vielä rakentamattomat ympäröiviä kortteleita palvelevat autopaikat ovat tarvittaessa osoitettavissa. Pysäköinnin järjestämisestä tulee varausaikana tehdä Helsingin kiinteistöviraston ja Espoon kiinteistöpalvelu-keskuksen hyväksymä sopimus Leppävaaran Pysäköinti Oy:n kanssa.

 

3                    Tontin rakentamisen edellyttämät väestönsuojapaikat tulee osoittaa Leppävaaran alueen yhteisväestönsuojasta siitä Espoon kiinteistöpalvelukeskuksen kanssa erikseen varausaikana tehtävän sopimuksen mukaisesti.

 

4                    Varattaviin tontteihin kohdistuu tilapäisiä vuokrasopimuksia, joista varauksensaajat ovat tietoisia. Varauksensaajan tulee varausaikana tarvittaessa sopia tilapäisten sopimusten uudelleen järjestämisestä varattavien tonttien rakentamisen mahdollistamiseksi.

 

5                    Kaupunki pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan tonttien vapauttamiseen rakentamista varten, mutta ei vastaa sen vapautumisesta varausaikana.

 

6                    Tontit luovutetaan NCC Property Development Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun omistusoikeudella, kun tämän varauksen ehdot ovat täyttyneet ja ehdolla, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa lautakunnan tekemään kaupan.

 

7                    Varauksensaaja vastaa varausaikana varauskohteesta maksuun pantavista kiinteistöveroista.

 

8                    Tonttien 51204/2 ja 51225/1 osalta varaus tulee voimaan edellyttäen, että Espoon kaupunki hyväksyy varauksen omistamiensa tontinosien osalta.

 

9                    Mikäli varaus ei johda tontinluovutukseen, osapuolilla ei ole oikeutta korvaukseen varauksen raukeamisen johdosta.

 

Pöytäkirjanote NCC Property Development Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

94 §

TONTINVARAUSAJAN JATKAMINEN PLANMECA OY:LLE HOTELLIN SUUNNITTELUA VARTEN HERTTONIEMEEN

 

Khs 2007-122

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Planmeca Oy:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten varatun 43. kaupunginosan korttelin nro 43257 suunnitellun tontin nro 1 varausaikaa 31.12.2008 saakka muutoin entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote Planmeca Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

95 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

15.1.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.1.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14. ja 17.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

72 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN RAUTAVA:

HAMNAVGIF­TERNAS OCH PASSAGERARAVGIFTERNAS INVERKAN

PÅ TRAFIKEN MED KRYSSNINGSFARTYG OCH MÖJLIGHETEN

ATT AN­VÄN­DA HAMNAVGIFTEN VID SKYDDET AV ÖSTERSJÖN

 

Stn 2007-2485

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Risto Rautava), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Risto Rautava och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 310 36135

 

79 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PEKKA

SAARNIO: VÄRNANDE OM MÄNNISKORNAS PRIVATLIV OCH

SEKRETESSBELAGDA ÄRENDEN SOM GÄLLER DEM VID

OMORGANISERINGEN AV ANSKAFFNINGSCENTRALENS

DUPLICERINGSTJÄNSTER

 

Stn 2007-2256

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.10.2007 (Pekka Saarnio), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pekka Saarnio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  29.1.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 59 – 69, 72, 74 – 85, 88 – 89 ja 93 – 95 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 91 – 92 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 90 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

59 – 69, 72, 74 – 85, 88 – 89 och 93 – 95 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

91 – 92 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

90 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.