HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

9 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

3.3.2008 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

3

 

4

Jäsenen ja varajäsenten vaihdokset Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa

5

 

5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Arabianrannan ja Etelä-Hermannin esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän kunnostamisen vuoden 2008 kustannuksiin

8

 

6

Liittyminen Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:n jäseneksi

10

 

7

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Tammisto-Viikinmäki 2 x 110 kilovoltin avovoimajohdon siirtoon sekä johtoalueen maisemointiin Viikinmäen länsiosan asuntoalueella

11

 

8

Hallintokeskuksen kaupunginsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen

14

 

9

Ärende bordlagt 25.2.2008
Utvecklande av servicen svenska i huvudstadsregionen
25.2.2008 pöydälle pantu asia
Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen

16

 

10

Ärende bordlagt 25.2.2008
Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s möten år 2008
25.2.2008 pöydälle pantu asia
Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n kokouksiin vuonna 2008

30

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Haagan pelastusaseman asuntolarakennuksen hankesuunnitelma

33

 

2

Itäinen Kaivopuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Kaivopuisto (nro 5434/1)

37

 

3

Hankintastrategia ja hankintojen kehittäminen

40

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Arto Antmanin ero Helsinki-Instituutin säätiön hallituksesta ja uuden jäsenen valinta

44

 

2

Kaupungin ja Helsingin työvoimatoimiston yhteistyösopimus vuodelle 2008

45

 

3

25.2.2008 pöydälle pantu asia
Sopimus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa

47

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Kaarelan tontin 33115/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11721)

49

 

2

Laajasalon kortteleiden nro 49136 ja 49138 sekä vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11732)

56

 

3

Hankesuunnitelman hyväksyminen Ebeneser-koulun siirtymisestä Aleksis Kiven koulun kiinteistöön

62

 

4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Helsingin Radiotehtaan ym. poikkeamishakemuksesta

65

 

5

Helsingin Energian poikkeamishakemus

70

 

6

Bostads Ab Kalliolinnavägen 12 Asunto Oy:n poikkeamishakemus

73

 

7

Kiinteistöviraston tilakeskuksen poikkeamishakemus

76

 

8

Meilahden toimitilatontin varauksen jatkaminen Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten

79

 

9

Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

82

 

10

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen UPM-Kymmene Oyj:n sekä YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

83

 

11

VT Otto Lehtipuun toivomusponsi: Neuvottelujen kiirehtiminen valtion kanssa maanvaihdoista liittyen Sipoonkorpeen

85

 

12

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008-2017 täytäntöönpano

87

 

13

Esisopimus toimitilatonttien myymisestä Espoon Leppävaarasta Rakennusosakeyhtiö Hartelalle

92

 

14

Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen varsinainen yhtiökokous

97

 

15

Malmin Liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

98

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Hakola) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2008-309

 

Asuntotuotantotoimikunta esittää (6.2.2008), että asuntotuotantorahaston varoista myönnettäisiin primäärilainoja päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Laajasalon Kiinteistöt Oy / Reiherintie 7a on Laajasaloon 30.3.2007 valmistunut 27 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokratalokohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 3 661 928 euroa. Korkotukilainalla on rahoitettu 3 450 800 euroa ja kaupungin tertiäärilainalla 181 700 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan primäärilainaa 29 428 euroa.

 

Laajasalon Kiinteistöt Oy / Rudolfintie 10 on Laajasaloon 27.4.2007 valmistunut 24 kerrostaloasuntoa ja toimiston sisältävä vuokratalokohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 3 738 723 euroa. Korkotukilainalla on rahoitettu 2 972 200 euroa, kaupungin tertiäärilainalla 156 500 euroa ja primäärilainalla 526 080 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan primäärilainaa 83 943 euroa.

 

                                            Primäärilaina on kaupungin myöntämää lainaa, jonka korko on tällä hetkellä 5,1 prosenttia ja joka lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti.

 

Tertiäärilaina on kaupungin myöntämää kolmoissijaislainaa, jonka valtion asuntorahasto rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilainan korko on 1.1.2006 lukien 4,5 prosenttia ja se lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu.

 

Korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko 3,4 %. Korkotukilainan määrä on enintään 95 % rakennus- ja tonttikustannuksista.

 

Kj toteaa, että kaupunginvaltuuston 11.12.1996 perustamassa asuntotuotantorahastossa on lainojen myöntämiseen tarkoitettuja varoja

34,8 milj. euroa.

 


KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen primäärilainoja seuraavasti:

 

 

Primäärilaina euroa

Laajasalon Kiinteistöt Oy/ Reiherintie 7a

 

29 428 

Laajasalon Kiinteistöt Oy/ Rudolfintie 10

 

83 943

Yhteensä

113 371

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


4

JÄSENEN JA VARAJÄSENTEN VAIHDOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN YLIOPISTON YHTEISTYÖNEUVOTTELUKUNNASSA

 

Khs 2003-1635, 2008-386

 

Kj toteaa Khn asettaneen 11.5.1987 Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen Helsingissä. Neuvottelukuntaan kuuluu seitsemän Khn valitsemaa jäsentä ja seitsemän yliopiston nimeämää jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Neuvottelukunnan nykyinen kokoonpano on esitetty liitteessä.

 

Kj toteaa, että eläkkeelle siirtymisten ja muiden henkilövaihdosten vuoksi neuvottelukunnan olisi nimitettävä jäsen ja varajäsenet seuraavasti.

 

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen siirryttyä eläkkeelle 1.11.2007 alkaen tulisi hänen tilalleen neuvottelukunnan jäseneksi nimittää apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

 

Virastopäällikkö Matti Rytkölä pyytää (24.9.2007) eroa neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hänen tilalleen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän varajäseneksi tulisi nimittää virastopäällikkö Mikael Nordqvist.

 

Toimitusjohtaja Arto Antman pyytää (26.1.2008) eroa neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hänen tilalleen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen varajäseneksi tulisi nimittää henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo.

 

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin Ellinor Guben siirryttyä eläkkeelle tulisi hänen tilalleen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin varajäseneksi nimittää rehtori Gunborg Gayer.

 

Helsingin yliopisto ilmoittaa (15.2.2008), että neuvottelukunnan jäsenenä ollut vararehtori Marja Makarow on siirtynyt 1.1.2008 muihin tehtäviin. Uudeksi jäseneksi Helsingin kaupunginhallitukselle ilmoitetaan vararehtori Johanna Björkroth. Neuvottelukunnan varajäsenenä ollut professori Mirja Satka ei ole enää Helsingin yliopiston palveluksessa. Rehtori Ilkka Niiniluodon varajäseneksi ilmoitetaan Helsingin kaupunginhallitukselle professori Matti Kortteinen.

 

Edellä mainittujen muutosten jälkeen neuvottelukunnan kokoonpano
olisi:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

Helsingin kaupungin edustajat

 

 

 

Ylipormestari Jussi Pajunen

Apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen

Apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen

Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri

Virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi

Johtaja Asta Manninen

Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo

Toimitusjohtaja Matti Toivola

Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen

Virastopäällikkö Mikael Nordqvist

Rehtori Gunborg Gayer

Kaupunginins. Matti-Pekka Rasilainen

 

Helsingin yliopiston edustajat

 

 

 

Kansleri Kari Raivio

Rehtori Ilkka Niiniluoto

Vararehtori Hannele Niemi

Vararehtori Mauno Kosonen

Vararehtori Johanna Björkroth

Vararehtori Thomas Wilhelmsson

Hallintojohtaja Kari Suokko

Professori Jukka Meurman

Professori Matti Kortteinen

Johtaja Kauko Hämäläinen

Professori Marja-Liisa Riekkola

Professori Kielo Haahtela

Kvestori Ilkka Hyvärinen

Tekninen johtaja Anna-Maija Lukkari

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää valtiot. tohtori Pekka Korpiselle, varatuomari Matti Rytkölälle, valtiot. maisteri Arto Antmanille, fil. maisteri Ellinor Gubelle, fil. tohtori Marja Makarowille ja yhteiskuntat. tohtori Mirja Satkalle eron Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnasta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimittää neuvottelukuntaan jäseniksi apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän ja vararehtori Johanna Björkrothin sekä apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi virastopäällikkö Mikael Nordqvistin, apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin henkilökohtaiseksi varajäseneksi rehtori Gunborg Gayerin ja rehtori Ilkka Niiniluodon henkilökohtaiseksi varajäseneksi professori Matti Kortteisen.

 


Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, Helsingin yliopistolle, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnalle (Markus Härkäpää) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan jäsenluettelo 13.2.2008

 

 

 

 


5

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE ARABIANRANNAN JA ETELÄ-HERMANNIN ESIRAKENTAMISEN JA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTAMISEN VUODEN 2008 KUSTANNUKSIIN

 

Khs 2008-271

 

Rakennusvirasto toteaa 4.2.2008, että Uudenmaan ympäristökeskus myönsi 18.2.2005 kiinteistövirastolle luvan Arabianrannan pohjoisosien ja 17.2.2006 Toukorannan pilaantuneiden maiden kunnostukseen. Lisäksi Uudenmaan ympäristö-keskus on myöntänyt rakennusvirastolle luvan Kumpulanpuron pilaantuneiden maiden kunnostukseen 7.5.2004. Edellä mainittujen lupien lisäksi Helsingin kaupungin ympäristökeskus on myöntänyt 8.6.2007 luvan Agroksenmäen pilaantuneiden maiden kunnostukseen.

 

Vuoden 2008 esirakentaminen jakaantuu useille eri alueille Arabian-rannassa ja Etelä-Hermannissa. Muotoilijankadun pohjoispuolella suoritetaan vielä vuokralaiselta vapautuneella tontilla vähäisiä toimenpiteitä. Laajimmat maankunnostus- ja esirakennuskohteet sijaitsevat alueen eteläosassa Toukorannan kaava-alueella. Lisäksi maankunnostus- ja esirakennustöitä tehdään Toukolan rantapuiston alueella. Etelä-Hermannissa kunnostetaan pilaantuneita maita Agroksenmäen puistossa.

 

Arabianrannan maaperän puhdistaminen ja esirakentaminen aloitettiin vuoden 2000 alusta kaupunginhallituksen töitä varten myöntämillä määrärahoilla, joita vuoden 2007 loppuun mennessä on käytetty yhteensä noin 64 milj. euroa.

 

Työt jatkuvat alueella projektin toteutusohjelman mukaisesti tämän vuoden määrärahatarpeen ollessa 10,3 milj. euroa.

 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennus-viraston käyttöön Arabianrannan pilaantuneen maaperän kunnostamista ja esirakentamista varten 10,3 milj. euroa.

 

Kj toteaa, että esitykseen sisältyy 200 000 euron määräraha Agroksenmäen puhdistamiseen. Työ kohdistuu Arabianrannan alueen ulkopuolelle ja on siten tarkoituksenmukaista myöntää siihen esitetty määräraha talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen,

10 100 000 euroa käytettäväksi Arabianrannan pilaantuneen maaperän kunnostamiseen ja esirakentamiseen varten ja alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 200 000 euroa käytettäväksi Agroksenmäen maaperän kunnostamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Juha T. Lahti), sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

LIITTEET

Liite 1

Arabianrannan ja Etelä-Hermannin esirakentaminen, kustannusarvio vuosille 2008-2009, HKR, Katu- ja puisto-osasto 14.2.2008

 

Liite 2

Arabianrannan ja Etelä-Hermannin esirakentaminen vuonna 2008

 

 

 

 


6

LIITTYMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN YHDISTYS RY:N JÄSENEKSI

 

Khs 2007-2265

 

Opetusvirasto (15.10.2007) esittää, että Helsingin kaupunki liittyisi Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:n (KJY) jäseneksi. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2008 on noin 3500 euroa. KJY kehittää ammatillista koulutusta, sen ylläpito- ja rahoitusjärjestelmiä sekä lisää alan toimijoiden yhteistyötä. KJY on samankaltainen toimija ammatillisen koulutuksen osalta kuin ammattikorkeakoulujen puolelta ARENE ja kansalais- ja työväenopistojen osalta KTOL. Näissä kummassakin kaupunki on jäsenenä. Pääkaupunkiseudun muut kunnat osallistuvat myös KJY:n . toimintaan.

 

Kj toteaa, että hyväksyessään talousarvion vuodelle 2008 Kvsto edellytti, että käydään läpi jäsenyydet eri yhteisöissä ja arvioidaan, mihin yhteisöihin kaupungin kannattaa osallistua. Tämä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 aikana. Opetusviraston esitys kaupungin liittymisestä nyt esillä olevan yhdistyksen jäseneksi on kuitenkin perusteltua. Opetuslautakunnan tulee varata liittymistä varten ja mahdollisesti myöhempiä maksuja varten määrärahat talousarvioonsa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupunki liittyy Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:n jäseneksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottanee opetuslautakuntaa varaamaan liittymistä varten ja mahdollisia myöhempiä maksuja varten määrärahat talousarvioonsa.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Fagerström).

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

 

 

 

 


7

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE TAMMISTO-VIIKINMÄKI 2 X 110 KILOVOLTIN AVOVOIMAJOHDON SIIRTOON SEKÄ JOHTOALUEEN MAISEMOINTIIN VIIKINMÄEN LÄNSIOSAN ASUNTOALUEELLA

 

Khs

 

Kiinteistövirasto esittää 19.2.2008 kaupunginhallitukselle, että tonttiosastolle myönnettäisiin määräraha Tammisto-Viikinmäki 2 x 110 kilovoltin avovoimajohdon siirtoa ja po. voimajohtoalueen maisemoinnin toteuttamista varten Viikinmäen länsiosan asuntoalueella.

 

                                      Johtosiirron kustannusarvio on 1 007 270 euroa (alv 0 %). Maisemoinnin kustannusarvio on 200 000 euroa (alv 0 %), josta vuonna 2008 tehtävän työn osuus on 140 000 euroa (alv 0 %).

 

./.                   Perusteluina kiinteistövirasto toteaa mm, että Helen Sähköverkko Oy:n omistaman avovoimajohdon siirto mahdollistaa Viikinmäen länsiosan asuntotonttien rakentamisen kaupungin omistamalla maalla. Johtosiirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 loppuun mennessä. Maisemointityö aloitetaan vuonna 2008 ja se viimeistellään 2009. Viikinmäen rakentamisaikataulukartta on liitteenä 1.

 

Taustaa

                                      Viikinmäen länsiosan asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11250 on tullut lainvoimaiseksi 27.5.2005. Kaava-alue muodostaa Viikinmäen länsiosan Harjannetien länsipuolisen alueen rajautuen Maaherrantiehen, Harjannetiehen, Lahdenväylään ja Vantaanjokeen. Mainitulle alueelle toteutetaan muun muassa uutta asuinkerrosalaa noin 55 000 k-m².

 

                                      Helen Sähköverkko Oy:n omistama Tammisto-Viikinmäki 2 x 110 kilovoltin avovoimajohto sijaitsee Viikinmäen länsiosassa 45 metriä leveällä johtoalueella, johon on lunastusmenettelyllä perustettu käyttöoikeus. Johto on rakennettu nykyiselle paikalleen vuonna 1980. Se muodostaa keskeisen kantaverkon ja Helsingin sähköverkon välisen siirtoyhteyden.

 

                                      Nykyinen johtolinja sijaitsee uudessa asemakaavassa asuntotonteiksi ja katualueeksi merkityllä alueella. Johtoa on po. asemakaavan mukaan siirrettävä pylväsväliltä 24–27, jotta tontit voidaan vapauttaa rakentamiseen.

 

                                      Uuden reitin suunnittelussa on huomioitu myös alueen maisemalliset arvot ja puuston säilymismahdollisuudet. Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helen Sähköverkko Oy ja rakennusvirasto ovat laatineet johtoalueesta maisemointisuunnitelman, jonka mukaiset niittyjen kunnostustoimenpiteet kaupunki toteuttaa.

 

Kaupunginhallitus päätti 5.5.1997 (805 §) tonttien rakentamiskelpoisuuden mahdollistavien johtosiirtojen kustannusjaon periaatteista.

 

Mainitun kaupunginhallituksen päätöksen ja sähköturvallisuuslain 52 §:n perusteella kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa johtosiirrosta aiheutuvista kustannuksista. Johtosiirrosta aiheutuvien kustannusten rahoitus hoidetaan kaupungin talousarvioon varatuilla määrärahoilla. Tämän vuoksi kiinteistövirasto hakee voimalinjasiirron ja maisemointityön rahoituksen kaupunginhallitukselta.

 

Voimajohdon siirto

 

Helen Sähköverkko Oy on teettänyt suunnitelman voimajohdon siirrosta ja pyytänyt urakkatarjoukset siirron toteuttamiseksi. Kustannusarvio sisältää nykyisen johdon purkamisen pylväineen ja perustuksineen sekä uuden johtolinjauksen rakentamisen täyteen käyttövalmiuteen.

 

Helen Sähköverkko Oy:n laatiman kokonaiskustannusarvion mukainen hinta hankkeelle on 1 007 270 euroa (alv 0 %).

 

Maisemointityöt

 

Rakennusviraston 15.2.2008 päivätyn tarjouksen mukainen kustannusarvio Viikinmäen rannan johtokujan siirtoon liittyvistä maisemointitöistä on 200 000 euroa (alv 0 %), joka sisältää muun muassa puuston kaadon johtokujalta ja rantaniityiltä, kantojen jyrsinnän, ojien aukaisun ja tarvittavien rumpujen rakentamisen/ kunnostamisen, maapohjan tasauksen, uuden ulkoilureitin perustamisen, niittyjen kylvön ja ulkoilureitin kivituhkauksen. Niittyjen kasvualustan lisäys, niittyjen kylvö sekä ulkoilureitin kivituhkaus ajoittuvat kevääseen 2009 (noin 60 000 euroa, alv 0 %). Muut maisemointisuunnitelmaan kuuluvat työt ajoittuvat vuodelle 2008 (noin 140 000 euroa).

 

./.                   Viikinmäen johtokujan maisemointisuunnitelma on liitteenä 2.

 

                                      Kiinteistövirasto toteaa, että voimajohdon siirto ja johtoalueen maisemointi ovat Viikinmäen länsiosan asuntoalueen käyttöönoton edellytys ja että toimenpiteet ovat myös kokonaistaloudellisesti perusteltuja. Kiinteistövirasto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kiinteistöviraston tonttiosastolle vuoden 2008 talousarvion kohdassa 8 01 02 (esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet) olevaa määrärahaa 1 007 270 euroa (alv 0 %) 36. kaupunginosassa (Viikki, Viikinmäki) sijaitsevan Tammisto-Viikinmäki 2 x 110 kilovoltin avovoimajohdon siirtoa varten Viikinmäen länsiosan asuntoalueella sekä 140 000 euroa (alv 0 %) po. voimajohdon johtoalueen maisemoinnin toteuttamiseksi.

 

Kj toteaa, että määrärahat tulisi myöntää päätösehdotuksen mukaisesti vuoden 2008 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

1 008 000 euroa (alv 0 %) Tammisto-Viikinmäki 2 x 110 kilovoltin avovoimajohdon siirtoon Viikinmäen länsiosan asuntoalueella ja

 

140 000 euroa (alv 0 %) po. voimajohdon johtoalueen maisemointiin.

 

Pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle (Antti Rautiainen, 00090 HELEN), rakennusviraston ympäristötuotannolle (Juhani Honkanen), kiinteistöviraston tonttiosastolle (Kalevi Harju) sekä talous- ja suunnittelukeskus kehittämisosastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276
Rinne Heikki, projektinjohtaja, puhelin 310 36125

 

 

LIITTEET

Liite 1

Viikinmäen länsiosan rakentamisaikataulukartta

 

Liite 2

Maisemointisuunnitelma

 

 

 

 


8

HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEEN VIRKASUHTEESEEN OTTAMINEN

 

Khs 2008-392

 

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan työryhmän vakinaisen kaupunginsihteerin tilapäisen poissaolon vuoksi työryhmään on tarve palkata kaupunginsihteeri määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.4.2008–31.12.2008.

 

Kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon tai taitoa ja kokemusta sihteerin tehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on kielitaitosäännön mukaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää siitä, milloin virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa.

 

Hallintokeskuksen johtosäännön 12 §:n mukaan kaupunginsihteerin ottaa kaupunginhallitus.

 

Raimo Niippa on varanotaari (1984) ja oikeustieteen kandidaatti (1991). Hän on työskennellyt 1982–1984 Espoon kihlakunnan rekisteritoimistossa toimistoapulaisena, 1984–1985 tapaturmavirastossa toimistosihteerinä ja notaarina, 1985–1988 Tullissa tullitarkastajana, 1990–2000 HKL:ssa asiamiehenä ja lakimiehenä ja 2000–2005 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian hallinto- ja talousyksikön lakimiehenä sekä hallintopäällikön sijaisena. Helsingin ammattikorkeakoulun hallintoyksikön lakimiehenä Niippa on toiminut 1.8.2000 alkaen.

 

Kj toteaa, että Niippa on hakenut sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan työryhmän kaupunginsihteerin virkaa sekä sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan työryhmän kaupunginsihteerin virkaa niiden ollessa avoinna syksyllä 2007. Molemmissa hauissa Niippa on ollut ansioituneimpien ja soveltuvimpien hakijoiden joukossa.

 

Viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

 

Kj toteaa lisäksi, että valittava kaupunginsihteeri huolehtii sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ottaa oikeustieteen kandidaatti Raimo Niipan hallintokeskuksen kaupunginsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4. - 31.12.2008 väliselle ajalle 4 760 euron suuruisen tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Raimo Niipalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


9

Ärende bordlagt 25.2.2008

UTVECKLANDE AV SERVICEN PÅ SVENSKA I HUVUDSTADSREGIONEN

25.2.2008 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Stn/Khs 2007-2014

 

Stadsdirektören konstaterar att för de samarbetsprojekt och beredningsåtgärder som föreslås i samarbetsavtalet för huvud­stadsregionen, som stadsfullmäktige i huvudstadsregionen godkände 22.5.2006, har det tillsatts 14 arbetsgrupper. Arbetsgruppen för utveckling av den svenska servicen i regionen (arbetsgrupp 14) hade till uppgift att utgående från en utredning och resultaten av en medborgarenkät utarbeta förslag till hur servicen kunde förbättras såväl inom städerna som över kommungränserna i huvudstadsregionen.

 

Delegationen för huvudstadsregionen beslöt 4.9.2007 sända arbetsgruppens förslag till städerna för fortsatt behandling. Delega­tionen beslöt samtidigt att ta upp ärendet på nytt efter behandlingen i respektive städer.

 

Arbetsgruppens förslag till utvecklande av servicen på svenska i huvudstadsregionen

 

Arbetsgruppens rapport går ut på en gemensamt fastslagen vision, en utredning och en enkät med svar samt utvecklingsförslag utifrån resultat­en.

 

Enligt visionen i rapporten verkar Helsingfors, Esbo, Vanda och Gran­kulla aktivt för att kommuninvånaren ska kunna använda svenska och få svenskspråkig service oberoende av kommungränser.

 

Arbetsgruppens tio förslag med åtgärdsförslag är grupperade enligt målgrupperna invånarna, personalen och förvaltningen.

 

För invånarna

 

1.                   Svenskspråkig medborgarservice - samlad telefon-, invånar- och internetservice - för huvudstadsregionens svenskspråkiga befolkning.

 

2.                   Den svenskspråkiga befolkningen kan efter eget val anmäla sig till huvudstadsregionens social- och hälsovård. Skola och dagvård sammanförs i varje stad till en språklig förvaltningsenhet för att stöda en svensk närmiljö.

 

3.                   Mindre grupper med uttalat behov av att få tala svenska säkras tillgång till svensk service genom att koncentrera den i huvudstads­regionen, bl.a. handikappvård, mentalvård, barnskydd, missbrukarvård och utbildning för handikappade.

 

4.                   Respektive stad har sektorsvisa kontaktpersoner för den svenskspråkiga befolkningen.

 

För personalen

 

5.                   SEURE samarbetar aktivt och resultatinriktat med städerna för rekrytering av vikarier till en gemensam svenskspråkig personalpool i huvudstadsregionen.

 

6.                   Gemensam målgruppsrelaterad språkundervisning i svenska på arbetstid för att säkra betjäningen på svenska.

 

7.                   I huvudstadsregionen betalas ett kännbart språkbrukstillägg enligt stadsvisa, klart definierade kriterier.

 

För förvaltningen

 

8.                   Permanent samarbetsorgan som bl.a. initierar till, planerar, utvärderar och följer upp utvecklandet av servicen på svenska i hela huvudstadsregionen.

 

9.                   Fungerande svenskspråkig beslutsfattning och förvaltningsstruktur, en svensk kommitté, i respektive stad.

 

10.                Kontinuerlig självutvärdering av servicens språkliga kvalitet.

 

./.                   För arbetsgruppens förslag med åtgärdsförslag redogörs närmare i rapporten som utgör bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan.

 


Utlåtanden om åtgärdsförslagen

 

./.                   Arbetsgruppens åtgärdsförslag sändes till alla förvaltningar för utlåtande senast 22.10.2007. Utlåtandena och meddelandena med anledning av begäran om utlåtande utgör bilagorna 2-33 till detta ärende på föredragningslistan.

 

Stadsdirektören konstaterar att den svenska servicen har konsekvent utvecklats i stadens egen verksamhet, och utvecklandet har varit aktuellt också i samarbetet i huvudstadsregionen allt sedan delegation­en för huvudstadsregionen inledde sin verksamhet.

 

Utvecklande av den svenska servicen ingår också i Helsingfors genom­förandeplan och huvudstadsregionens stadsregionplan, vilka hör till kommun- och servicestrukturreformen och vilka godkändes av stadsfullmäktige 19.6.2007.

 

Avsikten är att efter behandlingen i delegationen för huvudstads­regionen ska utvecklingsförslagen föreläggas städerna för beslut enligt instruktion­erna och beslutsfattandesystemet i respektive städer. Städ­erna ska sinsemellan komma överens om hur eventuell samservice anordnas och om principer för hur service ska kunna användas gemen­samt samt om kostnadsfördelningen i sammanhanget.

 

Kj toteaa, että pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen (22.5.2006) hyväksymässä pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksessa esitettyjä yhteistyöhankkeita ja valmistelutoimenpiteitä varten asetettiin 14 työryhmää. Seudullisen ruotsinkielisen palvelun kehittämistyöryhmän (työryhmä 14) tehtävänä oli selvityksen ja kansalaiskyselyn pohjalta laatia ehdotukset pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen parantamiseksi joko kunnan sisäisinä ja/tai kuntarajat ylittävinä. 

 

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta päätti (4.9.2007) lähettää työryhmän ehdotukset kaupunkien jatkokäsittelyyn. Samalla neuvottelukunta päätti, että asia tuodaan uudelleen neuvottelukunnan käsiteltäväksi kaupunkikohtaisten käsittelyjen jälkeen.

 

                      Työryhmän ehdotukset ruotsinkielisten palvelujen kehittämiseksi

 

Työryhmän raportti sisältää yhteisesti määritellyn vision, laaditun selvityksen ja kyselyn vastauksineen sekä niiden tuloksiin perustuvat kehittämisehdotukset.

 

Työryhmän raporttiin sisältyvän vision mukaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit toimivat aktiivisesti niin, että kuntalainen asuinkunnasta riippumatta saa ruotsinkielisiä palveluja ja voi asioida ruotsin kielellä.

 

Työryhmän kymmenen ehdotusta on ryhmitelty kohderyhmän mukaan asukkaalle, henkilöstölle ja hallinnolle osoitettuihin toimenpide-ehdotuksiin.

 

Asukkaita koskevat ehdotukset

 

1.                   Pääkaupunkiseudulla on yhteinen ruotsinkielinen kuntalaispalvelu, joka toimii puhelimitse, yhteispalvelupisteissä ja internetissä.

 

2.                   Kuntalainen voi rekisteröityä vapaasti pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Koulu ja päivähoito yhdistetään kaupunkikohtaisesti ruotsinkieliseksi hallintoyksiköksi ruotsinkielisen palvelun turvaamiseksi.

 

3.                   Keskitetään pienen, omakielisistä palveluista erityisen riippuvaisen käyttäjäkunnan sosiaali- ja terveyspalveluja mm. vammaispalvelut, lastensuojelu, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut ja vammaisten opetus.

 

4.                   Toimialakohtaisia yhteyshenkilöitä ruotsinkielisten palvelujen tarvitsijoille.

 

Henkilöstöä koskevat ehdotukset

 

5.                   SEURE tekee aktiivisesti ja tavoitteellisesti rekrytointiyhteistyötä kaupunkien kanssa ruotsinkielisen henkilöstörenkaan perustamiseksi.

 

6.                   Yhteinen kohderyhmäkohtainen, työajalla toteutettu kieliopetus, jotta henkilöstöllä olisi valmiuksia palvella ruotsiksi.

 

7.                   Pääkaupunkiseudulla maksetaan tuntuva kielilisä määriteltyjen kriteerien mukaisesti.

 


Hallintoa koskevat ehdotukset

 

8.                   Pysyvä yhteistyöelin, joka mm. tekee aloitteita, suunnittelee, arvioi ja seuraa pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittämistä.

 

9.                   Kaupungeissa on toimiva ruotsinkielisten palvelujen päätöksenteko ja hallintorakenne, ruotsinkielinen neuvottelukunta.

 

10.                Palvelun kielellisen laadun jatkuva itsearviointi.

 

./.                   Työryhmän ehdotuksia ja niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia on selostettu tarkemmin raportissa, joka on tämän asian liitteenä 1.

 

Toimenpide-ehdotuksista saadut lausunnot

 

./.                   Työryhmän toimenpide-ehdotuksista on pyydetty lausunnot kaikilta hallintokunnilta 22.10.2007 mennessä. Saadut lausunnot ja ilmoitukset lausuntopyynnön johdosta ovat esityslistan tämän asian liitteinä 2-33.

 

Kj toteaa, että ruotsinkielisiä palveluja on johdonmukaisesti kehitetty kaupungin omassa toiminnassa ja kehittäminen on ollut vireillä myös pääkaupunkiseudun yhteistyössä pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan toiminnan käynnistämisestä lähtien.

 

Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen sisältyy myös kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen mukaisiin kaupunginvaltuuston 19.6.2007 hyväksymiin Helsingin toteuttamissuunnitelmaan ja pääkaupunkiseudun kaupunkiseutusuunnitelmaan.

 

Tarkoituksena on, että kehittämisehdotukset tulevat pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan käsittelyn jälkeen päätettäviksi kussakin kaupungissa niiden johtosääntöjen ja päätöksentekojärjestelmän mukaisesti. Mahdollisten yhteispalvelujen järjestämisestä ja palvelujen yhteiskäyttöä koskevista järjestämisperiaatteista sekä niihin liittyvästä kustannusten jaosta tulee sopia kaupunkien kesken. 

 

KJ                                      Stadsstyrelsen torde besluta konstatera följande som ställningstagande till förslagen till utvecklande av servicen på svenska i huvudstads­regionen:

 

I huvudstadsregionen bor en femtedel av landets svenskspråkiga befolkning, sammanlagt ca 64 000 personer. Tvåspråkigheten är en väsentlig del av Helsingfors identitet, historia och nutid. Det är viktigt att medborgarservicen för de svenskspråkiga i Helsingfors och hela huvudstadsregionen fungerar här och nu.

 

Arbetsgruppen för utveckling av den svenska servicen i huvudstads­region­en har på ett övergripande och förtjänstfullt sätt utrett behoven att utveckla den svenska servicen och granskat möjligheterna för de olika sektorerna i städerna att samarbeta på stads- och regionnivå. Utredningen är en god grund för en gemensam bedömning av service­utvecklingen.

 

Av arbetsgruppens rapport framgår att utvecklingen av den svenska servicen utgår allmänt från att en koncentration av servicen i hela huvudstadsregionen bättre tryggar servicen för de svenskspråkiga, som bor spridda i regionen.

 

Stadsstyrelsen konstaterar att då staden tillhandahåller och utvecklar service följer den språklagen och de språkliga rättigheterna enligt speciallagstiftningen. Utgångspunkten är att Helsingfors stads svenska service fortsättningsvis ska utvecklas som en del av den allmänna utvecklingen av stadens service och servicenät. Stadens förvaltningar ska genomföra utvecklingsprojekten med svensk service inom ramen för budgeten.

 

Städerna i huvudstadsregionen främjar stegvis en gemensam använd­ning av service i enlighet med redan fastslagna gemensamma planer och beslut. Utnytt­jandet av service över kommungränserna måste ske utifrån fullt kost­nads­ansvar.

 

Stadsstyrelsen konstaterar att arbetsgruppens rapport har sänts för utlåtande till alla förvaltningar inom Helsingfors stad. Utifrån utlåt­ande­na anser stadsstyrelsen att i den fortsatta behandlingen av arbets­grupp­ens tio åtgärdsförslag ska följande beaktas:

 

Förslagen beträffande invånarna

 

För närvarande kan man få service på svenska i huvudstadsregionen på samserviceställen, telefonrådgivning och städernas webbsidor. Den för huvudstadsregionen gemensamma hälsorådgivningstelefonen betjänar klienterna på finska och svenska.

 

Det är inte ändamålsenligt att skapa en helt separat svenskspråkig medborgarservice för hela huvudstadsregionen. Det kan leda till överlappande funktioner och ge problem med uppdatering och informationsgången. Att koncentrera kundtjänst enbart på språklig grund kan orsaka svårigheter också för innehållet och kunnandet.

 

Ett viktigt mål är att utveckla den elektroniska kommunikationen i regionen på finska och svenska. Först ska den nuvarande gemen­samma regionportalen utvecklas så att den betjänar invånarna i huvudstadsregionen allt bättre. Telefonteknikens möjligheter bör utnyttjas så väl som möjligt i det fortsatta arbetet på bättre rådgivnings- och jourtjänster.

 

Social- och hälsovårdstjänsterna fungerar i första hand utifrån principen om närservice. Helsingfors har koncentrerat den svenska servicen till tre hälsostationer och en svensk socialservicebyrå. Erfarenheterna av att svenskspråkiga fritt får välja serviceställe och frivilligt anmäla sig till centraliserad service har så till vida varit goda. Rätten att söka sig till service efter eget val ska bedömas funktion för funktion. Svensk­språk­igas rätt att efter eget val anmäla sig till social- och hälsovård i huvud­stadsregionen kan ändå innebära ett behov att utöka den sven­ska servicen i Helsingfors, vilket i den föreslagna omfattningen inte är möjligt i dagens resurs- och rekryteringsläge.

 

Förslaget att tillhandahålla specialservice inom social- och hälsovården (bl.a. handikappomsorg, rehabilitering, barnskydd, missbrukarvård, mentalvård i tillämpliga delar) centraliserat som samarbete i huvud­stads­regionen ska understödas. Handlingsmodeller för specialservicen har utvecklats i samråd mellan tjänsteinnehavare i huvudstadsregion­en, och ett förslag utarbetas för närvarande. Beslut fattas separat om ett gemen­­samt tillhandahållande av service utifrån förslaget, och samtidigt ska kostnadsansvaret fördelas.

 

En administrativ sammanslagning av den svenska undervisningen och dagvården började utredas hösten 2007, och utredningen slutförs i mars 2008. Efter det fattas beslut om eventuella fortsatta åtgärder i Helsingfors.

 

                                            Förslagen beträffande personalen

 

Enligt förvaltningsstadgan ska både den finskspråkiga och den svensk­språkiga befolkningens behov beaktas rättvist i stadens verksamhet. Stadens service ska ordnas så att invånarna kan få service på vartdera språket inom stadens alla arbetsfält. I samband med rekrytering och genom utbildning ser förvaltningarna och affärsverken som arbets­givare till att det finns tillräckligt med personal som kan svenska.

 

Språkkurser för yrkesgrupper och arbetsenheter främjar tillgången till svensk service. Svenska arbetarinstitutet svarar särskilt för utbudet av svenskkurser för personalen. Att ordna en gemensam språkutbildning i huvudstadsregionen för personalen kräver att kostnaderna för utbild­ningen och samordningen fördelas. 

 

Av förvaltningarnas och affärsverkens språkplaner framgår det servicebehov utifrån vilket en persons språkkunskaper och användning av språk beaktas i lönen. År 2007 omarbetades principerna för språk­tillägg inom staden och enligt dem beaktas språkkunskaperna antingen i den uppgiftsrelaterade lönen eller som personligt tillägg.

 

I december 2007 började förvaltningarna och affärsverken verkställa beslutet om att språkkunskaper ska beaktas i lönen. Dessutom pågår beredningen av ett för huvudstadsregionen gemensamt förfarande med tillägg för användning av språk.

 

SEURE Oy stöder ägarkommunernas språkpolicy i sin verksamhet. Huvudstadsregionen är gemensamt rekryteringsområde, där satsningar ska göras på tillgången på språkkunnig personal. Städerna samarbetar för att ständigt harmonisera personalpolicyn.

 

                                            Förslagen beträffade förvaltningen

 

Delegationen för huvudstadsregionen medverkar till välfärden och en effektivare service för invånarna i regionen i enlighet med städernas gemensamma vision och strategi och i olika samarbetsformer. Att utveckla den svenska servicen har varit ett av samprojekten inom delegationen allt sedan den inledde sin verksamhet.

 

Det är inte ändamålsenligt att tillsätta nya, separata stadsvisa eller regionala samarbetsorgan och organisationer för svensk kommunal service. Stadens nämnder och direktioner svarar var och en för sin förvaltnings strategiska, operativa och ekonomiska linjedragningar.

 

Att utse sektorsvisa kontakt­personer eller för huvudstadsregionen gemensamma kontakt­personer när det gäller svensk service kan vara ett bra sätt att göra samarbetet smidigare och förbättra samordningen. Förvalt­ning­arna kan vända sig till dem vid behov.

 

Servicen och servicestrukturen kan fås att fungera bättre genom att verksamheten kontinuerligt utvärderas och auditeras. I Helsingfors utvärderar förvaltningarna och affärsverken själva sin verksamhet. Utvärdering är ett redskap att höja kvaliteten och det används redan nu i allt större utsträckning. Det är möjligt att kontinuerligt utvärdera servicens språkliga kvalitet tack vare självutvärdering vid verksam­hetsen­het­­erna, som börjar i Helsingfors senast 2009. Förvaltningarna och affärsverken kan använda en självutvärderingsmanual som utarbetats i region­sam­arbetet, då de i fortsättningen utvärderar den svenska servicen.

 

                                            Skrivelse till delegationen för huvudstadsregionen

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kannanottonaan pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittämisehdotuksista seuraavaa:

 

Pääkaupunkiseudulla asuu viidennes koko maamme ruotsinkielisestä väestöstä, yhteensä noin 64 000 henkeä. Kaksikielisyys on olennainen osa Helsingin identiteettiä, historiaa ja nykypäivää. Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen kuntalaispalvelun toimivuus ja ajantasaisuus on tärkeää.

 

Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittämistyöryhmä on kokonaisvaltaisesti ja ansiokkaasti selvittänyt ruotsinkielisten palvelujen kehittämistarpeita ja tarkastellut kaupunkien eri toimialojen mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupunkikohtaisesti ja seudullisesti. Selvitys muodostaa hyvän pohjan palvelujen kehittämisen yhteiselle arvioinnille.

 

Työryhmän raportin mukaan ruotsinkielisten palvelujen kehittämisessä lähtökohtana yleisellä tasolla on, että keskittämällä palveluja koko pääkaupunkiseudulla pystytään paremmin turvaamaan hajallaan asuvan ruotsinkielisen väestön palvelut.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä noudatetaan kielilakia ja erityislainsäädännössä määriteltyjen kielellisten oikeuksien toteutumista.  Lähtökohtana on, että Helsingin kaupungin ruotsinkielisiä palveluja tulee kehittää edelleen osana kaupungin yleistä palvelujen ja palveluverkon kehittämistä. Kaupungin eri hallintokuntien tulee toteuttaa ruotsinkielisten palvelujen kehittämishankkeet talousarvion puitteissa. 

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit edistävät vaiheittain palvelujen yhteiskäyttöä tehtyjen yhteisten suunnitelmien ja päätösten mukaan. Palvelujen käyttö yli kuntarajojen edellyttää, että se tapahtuu täyden kustannusvastuun perusteella.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että työryhmän raportista on pyydetty Helsingissä kaikkien hallintokuntien lausunnot. Saatujen lausuntojen pohjalta kaupunginhallitus katsoo, että työryhmän esittämien kymmenen toimenpide-ehdotuksen osalta jatkokäsittelyssä tulee ottaa huomioon seuraavaa:

 

 

Asukkaita koskevat ehdotukset

 

                                            Tällä hetkellä ruotsinkielistä palvelua on saatavissa pääkaupunkiseudun eri yhteispalvelupisteissä, puhelinneuvonnassa ja kaupunkien verkkosivuilla. Pääkaupunkiseudun yhteinen terveysneuvontapuhelin palvelee suomen- ja ruotsinkielellä.

 

Kokonaan erillisen pääkaupunkiseudun yhteisen ruotsinkielisen kuntalaispalvelun luominen ei ole tarkoituksenmukaista. Se voisi johtaa toimintojen päällekkäisyyteen ja aiheuttaa päivitys- ja tiedonkulkuongelmia. Asiakaspalvelun keskittäminen yksinomaan kielellisin perustein voi tuottaa myös sisältöosaamisen näkökulmasta vaikeuksia.

 

Sähköisten palvelujen kehittäminen seudullisena palveluna sekä suomen- että ruotsinkielellä on tärkeä tavoite. Ensisijaisena toimenpiteenä tulee olla nykyisen yhteisen seutuportaalin kehittäminen yhä paremmin pääkaupunkiseudun asukkaita palvelevaksi. Puhelinteknologian mahdollisuuksia tulisi myös hyödyntää neuvonta- ja päivystyspalvelujen jatkokehitystyössä mahdollisimman hyvin.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat ensisijaisesti lähipalvelun periaatteella. Helsinki on keskittänyt ruotsinkielisiä palveluja kolmelle terveysasemalle ja ruotsinkieliseen sosiaalipalvelutoimistoon. Kokemukset vapaasta asiointipaikan valinnasta ja vapaaehtoisesta listautumista keskitettyjen palvelujen piiriin ovat tältä osin olleet onnistuneita. Vapaa palveluihin hakeutumisoikeus on arvioitava toimintokohtaisesti.  Ruotsinkielisen väestön vapaa hakeutuminen pääkaupunkiseudulla sosiaali- ja terveyshuoltoon saattaisi kuitenkin merkitä tarvetta lisätä Helsingissä ruotsinkielistä palvelutoimintaa, mihin ei ole ehdotetussa laajuudessa mahdollisuutta kaupungin nykyisessä resurssi- ja rekrytointitilanteessa.

 

Ehdotus ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyshuollon erityispalvelujen

(mm. vammais- tai kuntoutuspalvelut, lastensuojelu, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut soveltuvin osin) järjestämisestä keskitetysti pääkaupunkiseudun yhteistyönä on kannatettava. Erityispalvelujen toimintamalleja on kehitetty pääkaupunkiseudun viranhaltijayhteistyössä ja esitystä valmistellaan parhaillaan. Palvelujen yhteisestä järjestämisestä päätetään tämän pohjalta erikseen ja samassa yhteydessä tulee myös päättää kustannusvastuun jakautumisesta.

 

Ruotsinkielisen opetustoimen ja päivähoidon toimintojen hallinnollista yhdistämistä koskeva selvitystyö on käynnistetty syksyllä 2007 ja se valmistuu maaliskuussa 2008. Tämän jälkeen Helsingissä päätetään erikseen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

                                            Henkilöstöä koskevat ehdotukset

 

Hallintosäännön mukaan kaupungin toimintojen järjestämisessä on tasapuolisesti otettava huomioon suomen- ja ruotsinkielisen

väestön tarpeet ja järjestettävä palvelut niin, että asukkaita voidaan

palvella kaksikielisesti kaikilla kaupungin tehtäväalueilla. Kaupungin virastot ja liikelaitokset huolehtivat rekrytointien yhteydessä ja koulutuksen avulla työnantajina siitä, että ruotsinkielentaitoista henkilökuntaa on riittävästi.

 

Henkilöstön ammattiryhmä- ja työyksikkökohtaisella kieliopetuksella edistetään ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta. Henkilöstön ruotsinkielen opetustarjonnasta vastaa erityisesti ruotsinkielinen työväenopisto. Henkilöstölle suunnatun pääkaupunkiseudun yhteisen kielikoulutuksen järjestäminen edellyttää koulutuksesta ja sen koordinoinnista aiheutuvien kustannusten jakamista.

 

Virastojen ja liikelaitosten kielisuunnitelmissa on määritelty se palvelutarve, jonka perusteella henkilön kielitaito ja kielten käyttäminen otetaan huomioon palkkauksessa. Kaupunkitasolla on vuonna 2007 uusittu kielilisää koskevat periaatteet, joiden mukaan kielitaito otetaan huomioon joko tehtäväkohtaisessa palkassa tai henkilökohtaisena lisänä.

 

Kielitaidon huomioon ottamisesta palkkauksessa koskevan päätöksen täytäntöönpano on alkanut virastoissa ja liikelaitoksissa joulukuussa 2007. Lisäksi on vireillä pääkaupunkiseudun yhteisen kielenkäyttölisämenettelyn valmistelu.

 

SEURE Oy tukee omistajakuntiensa omaksumaa kielipolitiikkaa toiminnassaan. Pääkaupunkiseutu muodostaa yhteisen rekrytointialueen, jossa kielitaitoisen henkilöstön saatavuuteen tulee panostaa. Kaupunkien yhteistyöllä lisätään jatkuvasti henkilöstöpolitiikan harmonisointia.

 

                                            Hallintoa koskevat ehdotukset

 

                                            Neuvottelukunta edistää omalta osaltaan kaupunkien yhteisen vision ja strategian mukaisesti seudun asukkaiden hyvinvointia ja palvelutoiminnan tehostamista erilaisilla yhteistoimintamuodoilla. Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen on ollut yksi pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan yhteishankkeista neuvottelukunnan toiminnan käynnistymisestä lähtien.

 

                                            Uusia, erillisiä kaupunkikohtaisia tai seudullisia yhteistyöelimiä ja organisaatioita ei ole tarkoituksenmukaista perustaa ruotsinkielisiä kuntapalveluja varten. Kaupungin lauta- ja johtokunnat vastaavat kukin omien hallintokuntiensa strategisista, toiminnallisista ja taloudellista linjauksista.

 

                                            Ruotsinkielisten palvelujen toimialakohtaisen yhdyshenkilöiden tai pääkaupunkiseudun yhteisten yhdyshenkilöiden nimeäminen voi olla hyvä keino parantaa yhteistyön sujuvuutta ja koordinointia, jonka hallintokunnat voivat ottaa käyttöön tarvittaessa.

 

Palveluja ja palvelurakenteen toimivuutta voidaan kehittää arvioimalla ja auditoimalla säännöllisesti toimintaa. Helsingissä jokainen virasto ja liikelaitos arvioi itse omaa toimintaansa ja itsearvioinnit ovat laadun kehittämisen työvälineinä jo nyt yhä enenevässä määrin käytössä. Palvelujen kielellisen laadun jatkuva arviointi on mahdollistaa toteuttaa Helsingissä vuoteen 2009 mennessä käyttöön otettavan toimintayksiköiden itsearviointimenettelyn avulla. Seutuyhteistyössä laadittua itsearvioinnin käsikirjaa virastot ja laitokset voivat hyödyntää jatkossa ruotsinkielisten palvelujen arvioinnissa. 

 

                                            Kirje pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITTEET

Liite 1

Service svenska i huvudstadsregionen -arbetsgruppens rapport (arbetsgrupp 14) - Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset palvelut -työryhmän raportti (työryhmä 14)

 

Liite 2

Direktionen för djurgården, utlåtande 9.10.2007 - Eläintarhan johtokunnan lausunto 9.10.2007

 

Liite 3

Byggnadsnämnden, utlåtande 9.10.2007 - Rakennuslautakunnan lausunto 9.10.2007

 

Liite 4

Finska arbetarinstitutet, utlåtande 9.10.2007 - Suomenkielisen työväenopiston lausunto 9.10.2007

 

Liite 5

Yrkeshögskolan Stadia, utlåtande 15.10.2007 - Ammattikorkeakoulu Stadian lausunto 15.10.2007

 

Liite 6

Fastighetsnämnden, utlåtande 16.10.2007 - Kiinteistölautakunnan lausunto 16.10.2007

 

Liite 7

Räddningsnämnden, utlåtande 16.10.2007 - Pelastuslautakunnan lausunto 16.10.2007

 

Liite 8

Direktionen för konstmuseet, utlåtande 16.10.2007 - Taidemuseon johtokunnan lausunto 16.10.2007

 

Liite 9

Kultur- och biblioteksnämnden, utlåtande 17.10.2007 - Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 17.10.2007

 

Liite 10

Förvaltningscentralen, utlåtande 16.10.2007 - Hallintokeskuksen lausunto 16.10.2007

 

Liite 11

Utbildningsnämnden, utlåtande 16.10.2007 - Opetuslautakunnan lausunto 16.10.2007

 

Liite 12

Stadsplaneringsnämnden, utlåtande 18.10.2007 - Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 18.10.2007

 

Liite 13

Nämnden för allmänna arbeten, utlåtande 18.10.2007 - Yleisten töiden lautakunnan lausunto 18.10.2007

 

Liite 14

Helsingfors Arbis, utlåtande 19.10.2007 - Helsingfors Arbis 19.10.2007

 

Liite 15

Bostadsnämnden, utlåtande 23.10.2007 - Asuntolautakunnan lausunto 23.10.2007

 

Liite 16

Affärstjänstnämnden, utlåtande 23.10.2007 - Liikennepalvelulautakunnan lausunto 23.10.2007

 

Liite 17

Hamnnämnden, utlåtande 23.10.2007 - Satamalautakunnan lausunto 23.10.2007

 

Liite 18

Hälsovårdsnämnden, utlåtande 23.10.2007 - Terveyslautakunnan lausunto 23.10.2007

 

Liite 19

Miljönämnden, utlåtande 23.10.2007 - Ympäristölautakunnan lausunto 23.10.2007

 

Liite 20

Stadsorkestern, utlåtande 23.10.2007 - Kaupunginorkesterin lausunto 23.10.2007

 

Liite 21

Tekniska nämnden, utlåtande 25.10.2007 - Teknisen lautakunnan lausunto 25.10.2007

 

Liite 22

Ungdomsnämnden, utlåtande 25.10.2007 - Nuorisolautakunnan lausunto 25.10.2007

 

Liite 23

Direktionen för stadsmuseet, utlåtande 30.10.2007 - Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 30.10.2007

 

Liite 24

Idrottsnämnden, utlåtande 30.10.2007 - Liikuntalautakunnan lausunto 30.10.2007

 

Liite 25

Ekonomi- och planeringscentralen, utlåtande 30.10.2007 - Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 30.10.2007

 

Liite 26

Faktacentralen, utlåtande 31.10.2007 - Tietokeskuksen lausunto 31.10.2007

 

Liite 27

Socialnämnden, utlåtande 13.11.2007 - Sosiaalilautakunnan lausunto 13.11.2007

 

Liite 28

Revisionskontoret, skrivelse 22.11.2007 - Tarkastusviraston kirje 22.11.2007

 

Liite 29

Bostadsproduktionsbyrån, utlåtande 22.11.2007 - Asuntotuotantotoimiston lausunto 22.11.2007

 

Liite 30

Centralvalnämndens sekreterare, meddelande 26.11.2007 - Keskusvaalilautakunnan sihteerin ilmoitus 26.11.2007

 

Liite 31

Personalcentralen, utlåtande 26.11.2007 - Henkilöstökeskuksen lausunto 26.11.2007

 

Liite 32

Kollektivtrafiknämnden, utlåtande 13.12.2007 - Joukkoliikennelautakunnan lausunto 13.12.2007

 

Liite 33

Företagshälsovårdscentralen, utlåtande 21.12.2007 - Työterveyskeskuksen lausunto 21.12.2007

 

 

 

 


10

Ärende bordlagt 25.2.2008

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S MÖTEN ÅR 2008

25.2.2008 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N KOKOUKSIIN VUONNA 2008

 

Stn/Khs 2008-19

 

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (4.1.2008), att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdagen den 10.4.2008 börjande kl. 12.30
i Kimito. Medlemskommunerna ombeds at utse sina representanter till mötet senast 1.3.2008. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

 

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, samt lika många suppleanter. Antalet röster och representanter är detsamma.

 

Kj konstaterar, att det är ändamålsenligt att utse representanter för staden inte bara vid det stadgeenliga årsmötet utan samtidigt också vid eventuella extra förbundsmöten. 

 

Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (4.1.2008), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 10.4.2008 klo 12.30 alkaen Kemiössä. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 1.3.2008 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

 

Kj toteaa, että sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi on tarkoituksenmukaista nimetä samalla kaupungin edustajat kuluvan vuoden ajaksi mahdollisten ylimääräisten liittokokousten varalta.

 

KJ                                      Stadsstyrelsen torde besluta utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s årsmöte och eventuella extra förbundsmöten år 2008:

 

Parti/grupp

Stadens representanter

Personliga

suppleanter

 

 

 

Saml.

 

 

Saml.

 

 

Gröna

 

 

Gröna

 

 

SDP

Liukkonen Kenneth

Lindberg Marianne

SDP

Östergård Inger

Heikkinen Lauri

Vänst.

 

 

SFP

Björnberg-Enckell Maria

Hertzberg Veronica

SFP

Fant Björn

Fabricius Nina

SFP

Creutz Henrik

Ginman Ann-Maj

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

 

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till stadskansliet (Seija Kauppinen)

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen ja mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin vuodeksi 2008 seuraavat henkilöt:

 

Puolue/ryhmä

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset

varaedustajat

 

 

 

Kok

 

 

Kok

 

 

Vihr

 

 

Vihr

 

 

SDP

Liukkonen Kenneth

Lindberg Marianne

SDP

Östergård Inger

Heikkinen Lauri

Vas

 

 

Rkp

Björnberg-Enckell Maria

Hertzberg Veronica

Rkp

Fant Björn

Fabricius Nina

Rkp

Creutz Henrik

Ginman Ann-Maj

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

 

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

Landskapsförbundets skrivelse 4.1.2008 - Maakuntaliiton kirje 4.1.2008

 

 

 

 


1

HAAGAN PELASTUSASEMAN ASUNTOLARAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2007-1618

 

Pelastuslautakunta päätti (19.6.2007) hyväksyä osaltaan hankesuunnitelman Haagan pelastusaseman asuntolarakennuksen muuttamisesta toimistokäyttöön ja lähettää hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyä varten. Pelastuslautakunta esittää seuraavaa:

 

Haagan pelastusaseman yhteyteen valmistui 1960-luvun alussa asuntolarakennus silloisen palolaitoksen henkilökuntaa varten. Rakennuksessa on yhteensä kuusi huoneistoa, huoneistoala on 482 htm2. Pelastuslaitos tilasi HKR - Rakennuttajalta 2.5.2007 hankesuunnitelman asuntolarakennuksen muuttamisesta toimistokäyttöön.

 

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen hyväksymisen myötä (Khs 22.8.2005 § 997) pelastuslaitos saa uusia vakansseja. Suurin osa uusista vakansseista tulee operatiiviselle toimialalle, mutta myös toimistohenkilöstön määrä kasvaa nykyisestä, jolloin nykyisten toimistotyöpisteiden määrä ei ole riittävä. Tämän lisäksi Erottajan pelastusaseman peruskorjaus käynnistyy vuonna 2010, jota ennen asemalla työskentelevälle toimistohenkilöstölle on löydettävä korvaavat tilat.

 

Pelastuslaitos katsoo, että työsuhdevuokratalojen ylläpito ei kuulu laitoksen tehtäviin, vaan se on järkevämpää hoitaa kiinteistöviraston toiveen mukaisesti keskitetysti. Asuntolarakennuksen muuttaminen toimistokäyttöön helpottaa nykyistä ja tulevaa tilaongelmaa merkittävästi.

 

Rakennuksessa sijaitsee tällä hetkellä 6 asuntoa. Muutostöiden jälkeen se tarjoaa nykyaikaiset toimistotilat 17 henkilölle neuvottelu- ja sosiaalitiloineen. Työpisteet on jaettu muunneltavin väliseinin yhden hengen huoneiksi, mutta tarpeen vaatiessa voidaan tilat helposti muuntaa maisemakonttoriksi, jolloin työpisteiden määrää on mahdollista kasvattaa. Liikkuvaa työtä tekeviä ja asiakkaita varten on pelastusaseman piha-alueella riittävästi pysäköintipaikkoja. Ensimmäinen kerros suunnitellaan esteettömäksi, joka mahdollistaa esim. pyörätuolilla kulkevien asiakkaiden palvelemisen.

 

Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 1 520 000 € (alv 0%, RI=122,2, THI=146,0). Hintaa nostaa julkisivujen suojelumerkintä sr-2, jonka vuoksi uudet nykymääräysten edellyttämät tekniset tilat joudutaan rakentamaan kellariin, aikaisemmin käyttämättä olleeseen maapohjaiseen alustilaan. Salaojien kuvausraportin mukaan nykyinen salaojitusjärjestelmä ei toimi, vaan se on korjaustyön yhteydessä uusittava kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Perusmuurien ympärystäytöt joudutaan kaivamaan auki koko rakennuksen matkalta ja samalla perusmuurit vesi- ja lämpöeristetään. Synergiaetuja tuo talon sijainti samassa pihapiirissä Haagan pelastusaseman kanssa sekä lyhyt etäisyys Haagan Pelastuskouluun.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (4.12.2007) seuraavaa:

 

Haagan pelastusaseman yhteydessä oleva kaksikerroksinen asuntolarakennus on yli 40 vuotta vanha. Rakennukseen ei vesikattoa ja julkisivuja lukuun ottamatta ole tehty merkittäviä korjauksia ja se on elinkaarensa lopussa. Rakennuksen perusparantaminen on tarpeellista ja ajankohtaista.

 

Rakennus on suojeltu merkinnällä sr-2. Se on kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, lisärakennus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

 

Rakennus sijaitsee Etelä-Haagassa Kauppalantien ja Vanhan Turun maantien kulmauksessa liikenteellisesti vilkkaassa ja suojattomassa paikassa. Samassa pihapiirissä olevan pelastusaseman toiminta aiheuttaa rauhattomuutta, joten talo soveltuu sijaintinsa puolesta huonosti asuintaloksi. Toimistokäyttöön ja esimerkiksi kotipalvelun tai vastaavan alueellisen palvelun tukikohdaksi sijainti on varsin hyvä.

 

Kohde on toimistotaloksi pieni, mutta pelastuslaitoksen toimistotilatarpeita ajatellen paloaseman ja Pelastuskoulun läheisyydestä saadaan synergiahyötyä. Koska talon sisäpuoliset pintarakenteet, talotekniikka sekä salaojitus ja perusmuurin eristeet joudutaan kokonaan uusimaan, on talon perusparantaminen kallista niin toimistokäyttöön kuin nykyaikaisiksi asuinnoiksi. Asuntojen toteuttaminen tulisi jonkin verran toimistoratkaisua halvemmaksi, mutta toteutuvien asuntojen kustannusperusteiset vuokrat ylittäisivät reippaasti alueen yleisen vuokratason ja työsuhdeasunnoille määritetyt vuokrat. Työsuhdeasunnoiksi voidaan palauttaa Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallinnoimista asuintaloista ulkopuolisille vuokrattuja asuntoja.

 

Hankesuunnitelman mukaan toimistokäyttöön muutettuna kustannusperusteinen ylläpidon sisältävä vuokra tulisi olemaan noin 17 e/m2/kk. Tämä vastaa suunnilleen lähistölle toteutettavien uusien toimistotalojen vuokraa. Talosta ei kuitenkaan saa tehokkuudeltaan moderneja toimistotaloja vastaavaa.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että Haagan pelastusaseman asuntolatalon perusparantamista toimistotaloksi voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Koska kohteen kustannusperusteinen vuokra on kohoamassa varsin korkeaksi, tulee jatkosuunnittelussa pyrkiä kustannuksia alentaviin ratkaisuihin. Pelastuslaitoksen tulee lisäksi sitoutua maksamaan talosta vähintään kaupungin käyttämän kustannusperusteisen vuokralaskentamallin mukaista pääomavuokraa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (28.11.2007) mm., että hankkeen laajuus on 685 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 1 854 000 euroa (veroton hinta 1 520 000 euroa) hintatasossa 4/2007. Neliöhinta, 2 707 euroa, on varsin korkea, koska rakennuksen sisäpuoliset pintarakenteet, talotekniikka, salaojitus ja perusmuurin eristeet joudutaan uusimaan kokonaan.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen mukaan asuntojen toteuttaminen tulisi jonkin verran halvemmaksi, mutta peruskorjauksen jälkeiset vuokrat ylittäisivät reippaasti alueen yleisen vuokratason ja työsuhdeasunnoille määritellyt vuokrat.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä mutta katsoo, viitaten kiinteistölautakunnan lausuntoon, että jatkosuunnittelussa tulisi pyrkiä kustannuksia alentaviin ratkaisuihin. Muutoin myös toimistotilan kustannusperusteinen vuokra nousee korkeaksi.

 

Henkilöstökeskus toteaa (11.2.2008), että kaupungilla on 3 584 palvelussuhdeasuntoa. Vuokra-asuntotilanne on viimeisten vuosien aikana kehittynyt siten, että kaikkia palvelussuhdeasuntoja ei ole saatu vuokrattua kaupungin palveluksessa oleville. Tästä syystä mm. 432 palvelussuhdeasuntoa on siirretty vuokrattavaksi vapaille markkinoille. Ulosvuokratut asunnot voidaan siirtää tarpeen mukaan takaisin palvelussuhdekäyttöön.

 

Vuoden 2008-2017 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaan kaupunki lisää asuntotuotantoaan rakennuttamalla mm. uusia vuokra-asuntoja, joista voidaan osoittaa asuntoja palvelussuhdekäyttöön kaupungin oman tarpeen mukaisesti.

 

Kaupungilla on tällä hetkellä riittävä määrä asuntoja palvelussuhdekäytössä ja myös tulevaan asuntotarpeeseen on pyritty varautumaan. Pelastuslaitoksen henkilökunnalle on tarvittaessa saatavissa korvaavia palvelussuhdeasuntoja mm. ulosvuokratuista asunnoista.

 

Edellä mainittuun viitaten henkilöstökeskus katsoo, että ei ole estettä muuttaa Haagan pelastusaseman palvelussuhdeasuntoja toimistokäyttöön pelastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Haagan pelastusaseman asuntolarakennusta koskevan 7.6.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 685 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 1 854 000 euroa (veroton hinta 1 520 000 euroa) hintatasossa 4/2007.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITE

Hankesuunnitelma 7.6.2007 - Haagan pelastusasema, asuntolan muutos toimistotiloiksi

 

 

 

 


2

ITÄINEN KAIVOPUISTO, PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, KAIVOPUISTO (NRO 5434/1)

 

Khs 2008-204

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (24.1.2008), että itäisen Kaivopuiston valaisimet uusitaan ja valaistuja käytäviä lisätään. Ison Puistotien varteen tulee lisää istuinpenkkejä. Puistosta laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma ylläpidon ohjeistamiseksi.

 

Puiston vanhojen puiden hoitoa jatketaan peruskorjauksen jälkeen puiden kuntoselvityksen yhteydessä laaditun puukohtaisen hoito-ohjelman mukaisesti.

 

Puistossa Oikotieltä Isolle Puistotielle tulevat kaksi asfalttipäällysteistä käytävää palautetaan kivituhkapintaisiksi. Oikotie sekä puiston eteläpäädyssä kahden asfaltoidun käytävän pinnoitteet säilyvät asfalttipintaisina.

 

Kaivopuistossa on järjestetty vuosittain muutamia isohkoja tapahtumia, esim. perinteinen Helsinki-päivän konsertti sekä muutamia muita yli 1 000 osallistujan tapahtumia.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.4.2007, § 562, Helsingin elinkeino-strategian 2007, jonka mukaan kaupunki tarvitsee kansainvälistä näkyvyyttä omaavia tapahtumia. Tapahtumat edistävät osaltaan Helsingin elinkeinotoimintaa. Elinkeinostrategian mukaan kaupunki pyrkii kehittämään olemassa olevia tapahtumia, koordinoimaan niiden järjestämistä sekä takaamaan sujuvan hallinnon ja hyvät edellytykset tapahtumien järjestäjille.

 

Rakennusvirasto toteuttaa osaltaan kaupungin elinkeinostrategiaa ulkoilmatapahtumien lupavalmistelussa. Yleisten alueiden arvo ja käytettävyys varmistetaan ja häiriötekijät, joita aina suurissa ulkoilmatilaisuuksissa tulee, pyritään minimoimaan.

 

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että ulkoilmatapahtumien soveltuvuus Kaivopuistoon harkitaan tapauskohtaisesti ottamalla huomioon muun muassa tapahtumien järjestämisen ajankohta, tapahtumien laajuus ja sisältö. Suuret massatapahtumat ohjataan muualle, esimerkiksi Kaisaniemen puistoon ja Merisataman rantaan.


Rakentaminen ja kustannukset

 

Itäisen Kaivopuiston rekisteripinta-ala on 23 863 m2. Puiston hoito-luokka on A2.

 

Rakentamisen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on 1,55 milj. euroa, 65 euroa/m2.

 

Nelirivisen lehmuskujanteen puiston puolella sijaitsevien ulompien puurivien kustannukset sisältyvät Kaivopuiston itäosan rakennuskustannuksiin. Suunnitelman mukaiset kustannukset ovat 420 000 euroa rakentamisen kokonaiskustannuksista.

 

Kunnossapidon arvonlisäverottomat kustannukset ovat 45 000 euroa vuodessa.

 

Puiston rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuoden 2008 investointiohjelmassa sekä vuoden 2009 taloussuunnitelmaehdotuksessa.

 

./.                   Suunnitelmaselostus ja suunnitelmapiirustus ovat liitteinä 1 ja 2, kaupunginmuseon lausunto liitteenä 3 sekä Eteläiset kaupunginosat ry:n muistutus liitteenä 4. Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (14.2.2008), että Kaivopuiston itäosa kuuluu yhdessä Ison Puistotien katualueen kanssa Kaivopuiston laajaan 16 hehtaarin puistokokonaisuuteen. Läntinen osa puistosta on kunnostettu 1990-luvulla. Itäosa on huonossa kunnossa ja sen kunnostus on tarpeen.

 

Suunnitelma-alueen pinta-ala on 2,4 hehtaaria ja kustannusennuste ilman arvonlisäveroa 1,55 milj. euroa. Yksikkökustannukseksi tulee 65 euroa/m2.

 

Hankkeen rahoitukseen on varauduttu vuosina 2008 - 2009.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa puistosuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

Ryj toteaa, että nyt esillä oleva puistosuunnitelma koskee Kaivopuiston laajan puistokokonaisuuden itäosaa. Puistosuunnitelmaan liittyvä Ison Puistotien katusuunnitelma on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 24.1.2008.

 

Katu- ja puistosuunnitelman luonnos esiteltiin Kaivohuoneella pidetyssä yleisötilaisuudessa 18.4.2007. Puistosuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 10. - 23.10.2007. Siitä on tehty yksi muistutus (Eteläiset kaupunginosat ry).

 

Rakennusvirasto on pyytänyt puistosuunnitelmasta kaupunginmuseon lausunnon. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan, että Kaivopuiston kulkuteiden pintamateriaalit tulee säilyttää nykyisinä materiaaleina, kivituhkana ja asfalttina. Kaupunginmuseon näkemys on otettu huomioon suunnitelmassa.

 

Eteläiset kaupunginosat ry:n kirjeessä esiintuotuihin, nyt esillä olevaa puistosuunnitelmaa koskeviin asioihin (valaistus, penkit, hoito ja konsertit) on otettu kantaa yleisten töiden lautakunnan yllä olevassa esityksessä. Muut muistutuksessa mainitut asiat liittyvät yleisten töiden lautakunnan 24.1.2008 päättämään katusuunnitelmaan.

 

Ryj pitää puistosuunnitelmaa asianmukaisena ja yleisten töiden lautakunnan esitystä perusteltuna.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Itäisen Kaivopuiston puistosuunnitelman 5434/1 siten, että puiston rakentamisen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on 1,55 milj. euroa.

 

Kirje Eteläiset kaupunginosat ry:lle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Suunnitelmaselostus nro 5434/1

 

Liite 2

Suunnitelmapiirustus nro 5434/1

 

Liite 3

Kaupunginmuseon lausunto 23.10.2007

 

Liite 4

Eteläiset kaupunginosat ry:n kannanotto 22.10.2007

 

 

 

 


3

HANKINTASTRATEGIA JA HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2007-936

 

Kj päätti 24.8.2005 johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella Helsingin hankintastrategia. Työryhmä sai työnsä valmiiksi maaliskuussa 2006.

 

Kj päätti johtajistokäsittelyssä 16.8.2006 § 60 merkitä tiedoksi hankintastrategiatyöryhmän 31.3.2006 päivätyn raportin sekä todeta työryhmän työn päättyneeksi.

 

Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta

 

-                                       valmistelemaan työryhmän raportin luvussa 5 esitetyn hankintastrategian sisällyttämistä osaksi toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmää ja ottamaan talousarvioehdotuksessa huomioon hankintoihin liittyvät kehittämistavoitteet

-                                       selvittämään yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa mahdollisuuksia siirtää hankintakeskuksen muita kuin hankintatoimintoja muualle kaupungin hallinnossa taikka hankkia ko. palvelut ulkoa

-                                       valmistelemaan yhteishankintatehtävien nykyistä laajempaa keskittämistä hankintakeskukselle

-                                       kehittämään kilpailuttamisen ja tilaaja-tuottaja -mallin käyttöön liittyviä periaatteita sekä uudistamaan kilpailun käytön periaatteet.

Lisäksi kaupunginjohtaja päätti kehottaa hankintakeskusta

 

-                                       kehittämään ja koordinoimaan kaupungin hankintoihin liittyvää osaamista ja hankintakäytäntöjä, huolehtimaan yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa hankintoihin liittyvän koulutuksen järjestämisestä sekä panostamaan, yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa, tietotekniikan hyödyntämiseen hankinnoissa

-                                       kehittämään koko kaupungin tason hankintojen raportointia sekä raportoimaan vuosittain koko kaupungin hankintatoiminnasta kaupungin johdolle vuodesta 2007 alkaen

-                                       valmistelemaan ehdotuksen yhteishankintaa koskevien päätösten tarkistamiseksi

-                                       luomaan pohjan hallintokuntakohtaisen hankintastrategian käyttöönotolle sekä tukemaan hallintokuntia hallintokuntakohtaisten hankintastrategioiden laatimisessa ja ylläpidossa sekä huolehtimaan kaupungin hankintastrategian valmistelusta

-                                       kehittämään tarvittaessa yhteistyössä hallintokuntien kanssa markkinoiden hallintaan tarkoitettuja toimintamalleja sekä hankintoihin liittyvää kustannuslaskentaa ja kustannustietoa

-                                       valmistelemaan ehdotuksen keskeisten hallintokuntien edustajista muodostettavasta hankintatoimen yhteistyöryhmästä sekä muodostamaan yhteistyössä hallintokuntien kanssa hallintokuntien hankintojen vastuuhenkilöverkoston

-                                       selvittämään yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa mahdollisuuksia seudullisen hankintayhteistyön lisäämiseen.

Vielä kaupunginjohtaja päätti lähettää hankintastrategiatyöryhmän raportin tiedoksi kaikille hallintokunnille sekä kehottaa hallintokuntia

 

-                                       osaltaan käynnistämään hallintokuntakohtaisen hankintastrategiatyön valmistelun hankintakeskuksen avustuksella siten, että hallintokuntien ensimmäinen hankintastrategia laaditaan vuoden 2007 aikana.

Ryj toteaa, että edellä Kjn päätöksessä mainittu työryhmän ehdotus hankintastrategiaksi (työryhmän raportin luku 5) oli seuraava:

 

Palvelujen hankinta

 

Palvelujen hankinnan lähtökohtana on, että kaupunki hoitaa itse ydintoimintonsa. Ydintoimintoja ovat tehtävät, joihin sisältyy palvelutuotannon jatkuvuuden turvaaminen ja sen edellyttämän osaamisen säilyminen. Niihin liittyviä tehtäviä voi hankkia ulkopuolelta silloin, kun se ei vaaranna palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta.

 

Kaupunki hankkii tukitoimintoja ulkopuolisilta organisaatioilta silloin, kun se on kaupungin kokonaistaloudellisuuden kannalta edullista. Kaupungin omien toimintojen saattamisesta kilpailutuksen piiriin päättää kaupunginvaltuusto.

 

Hallintokuntatason hankintojen kehittäminen

 

Kunkin hallintokunnan tulee talousarvioesitykseensä sisältyvissä strategioissaan määrittää se, mitkä palvelut tuotetaan itse ja mitkä hankitaan ulkopuolisilta tuottajilta.

Hallintokunta määrittää omassa hankintastrategiassaan, mitä hankintoja se itse kilpailuttaa niiden hankintojen osalta, joita yhteishankintaelin ei ole jo kilpailuttanut. Yhteishankintaelimen tekemät hankintapäätökset sitovat kaupungin virastoja ja laitoksia, ellei asiasta ole toisin päätetty.

 

Hankintojen johtaminen

 

Hankintojen johtaminen perustuu raportoinnin kautta tapahtuvaan tieto-ohjaukseen sekä hankintastrategian ja talousarvion kautta tapahtuvaan tavoitteidenasetteluun.

 

Organisoituminen

 

Hankintakeskuksen asemaa vahvistetaan keskittämällä kaupungin yhteishankinnat nykyistä laajemmin sen tehtäväksi. Myös kaupungin hankintastrategian valmistelu kuuluu jatkossa hankintakeskuksen tehtäviin. Hankintakeskus vastaa hankintojen tiedontuottamisesta ja raportoinnista.

 

Markkinoiden toimivuus

 

Hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota toimivien markkinoiden ja terveen kilpailun ylläpitoon siten, että markkinoilla on riittävä määrä toimittajia.

 

Kehittämisen painopisteet

 

Hankintojen kehittämisen painopisteitä ovat sähköisen hankinnan kehittäminen, palvelujen hankintaprosessien kehittäminen, hankintoihin liittyvä koulutus sekä Pääkaupunkiseudun hankintayhteistyön kehittäminen.

 

Ryj toteaa, että kokouksessa kuullaan hankintastrategiaa ja kehittämistoimenpiteitä koskeva tilannekatsaus. Hankintajohtaja Jorma Lamminmäki ja kehittämispäällikkö Kari Gröndahl hankintakeskuksesta esittelevät asian.

 

./.                   Liitteenä on hankintakeskuksen laatima raportti ’Helsingin kaupungin hankintojen kehittäminen ja mittaaminen’.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Raportti Helsingin kaupungin hankintöjen kehittäminen ja mittaaminen

 

 

 

 


1

ARTO ANTMANIN ERO HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN HALLITUKSESTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2004-2264

 

Sj toteaa, että Khs on 20.12.2004 valinnut Arto Antmanin Helsinki-Instituutin säätiön hallitukseen.

 

Arto Antman on (26.1.2008) pyytänyt eroa säätiön hallituksesta 1.5.2008 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Sj toteaa, että säätiön hallitukseen Antmanin tilalle tulisi valita henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee myöntää Arto Antmanille eron Helsinki-Instituutin säätiön hallituksesta 1.5.2008 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon Helsinki-Instituutin säätiön hallitukseen 1.5.2008 lukien.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-Instituutin säätiölle, Arto Antamille sekä Hannu Tulensalolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖVOIMATOIMISTON YHTEISTYÖSOPIMUS VUODELLE 2008

 

Khs 2008-333

 

Työllistämistoimikunta toteaa (31.1.2008), että Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ja Helsingin työvoimatoimiston edustajat ovat valmistelleet yhteistyösopimuksen vuodelle 2008.

 

Työllistämistoimikunta esittää, että Khs hyväksyisi yhteistyösopimuksen ja oikeuttaisi henkilöstöjohtajan ja osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

 

Sj toteaa, että Helsingin kaupunki järjestää työvoiman saatavuuden turvaamiseksi oppisopimuskoulutusta valtion tuella aikaisempaa enemmän. Uusia oppisopimuksia solmitaan 190 vuonna 2008 (150 vuonna 2007). Lisäksi kaupunki hankkii uutta työvoimaa valtion kanssa yhteishankintakoulutuksella, ns. rekrytointikoulutuksella virastojen ja liikelaitosten tarpeen mukaan.

 

Palkkatuella kaupungin työtehtävissä työskentelee helsinkiläisiä työttömiä vuoden aikana noin 8200 kuukautta, mikä tekee noin 750 henkilötyövuotta. Työllistämisjaksot vaihtelevat 7 kuukaudesta 10 kuukauteen työttömyyden kestosta riippuen. Lisäksi kaupunki ja valtio edistävät työttömien työllistymisedellytyksiä mm. järjestämällä valmentavaa koulutusta nuorille maahanmuuttajille sekä maksamalla tukea yhdistyksille ja yrityksille vaikeasti työllistyvien helsinkiläisten työllistämisestä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin työvoimatoimiston välisen, esityslistan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen henkilöstön liikkuvuudesta vastaavan osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

 


Pöytäkirjanonote Helsingin työvoimatoimistolle, Uudenmaan TE-kes­kukselle, työllistämistoimikunnalle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Yhteistyösopimus

 

 

 

 


3

25.2.2008 pöydälle pantu asia

SOPIMUS TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA HELSINGIN KAUPUNGISSA

 

Khs 2008-347

 

Sj toteaa, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettu laki tuli voimaan 1.9.2007. Tämä merkitsi muutosta yhteistoimintaa koskevaan sääntelyyn siinä mielessä, että aikaisemmasta valtakunnalliseen yleissopimukseen perustuvasta yhteistoiminnasta siirryttiin lakisääteiseen yhteistoimintaan. Kaupunginhallinnossa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on perustunut vuonna 1997 tehtyyn yhteistoimintasopimukseen, jolla on paikallisen virka- ja työehtosopimuksen asema.

 

./.                   Henkilöstökeskuksen sekä pääsopijajärjestöjen paikallisyhdistysten ja vastaavien edustajien kesken on neuvoteltu uusi sopimus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa samoin kuin siihen liittyvä ohje. Tämä sopimuskokonaisuus samoin kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettu laki ovat esityslistan liitteinä.

 

Sopimus ja sitä tukeva ohje antavat hyvät mahdollisuudet jatkaa ja kehittää niitä varsin toimivina pidettyjä yhteistoimintakäytäntöjä, jotka ovat perustuneet aikaisempaan sääntelyyn. Lähtökohtana on ollut, että nykyisiin yhteistoimintarakenteisiin ei uudella sopimuksella kajottaisi. Lainsäädännöllä on laajennettu työnantajan yhteistoimintavelvoitetta samoin kuin yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävien asioiden piiriä. Nämä muutokset on otettu huomioon sopimuskokonaisuudessa.

 

                                            Sopimuskokonaisuutta koskevien neuvottelujen loppuvaiheessa Tehy ry on irtaantunut pääsopijajärjestö TNJ ry:sta, jolloin Super ry on jäänyt edustamaan tätä pääsopijajärjestöä. Tämän vuoksi neuvotellun sopimuksen yhdeksi allekirjoittajajärjestöksi on merkitty TNJ/Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry. Neuvottelujen kuluessa on kuitenkin sovittu siitä, että sopimusosapuolet varaavat Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry:lle mahdollisuuden yhtyä sopimukseen. Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry:n edustaja on ilmoittanut halukkuutensa tällaiseen järjestelyyn. Sopimukseen yhtymisestä tehdään ensi tilassa erillinen pöytäkirja.

 

                                            Sj esittää, että Khs hyväksyisi omasta puolestaan esityslistan liitteenä olevan sopimuksen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa voimaantulevaksi 1.4.2008 sekä valtuuttaisi Sj:n ja henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan sen. Samalla esitetään, että Khs valtuuttaisi henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan kaupungin puolesta sen pöytäkirjan, jolla Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry yhtyy sopimukseen kaikkien sopimusosapuolten suostumuksella.

 

Sj toteaa vielä, että sopimuksen tultua allekirjoitetuksi henkilöstökeskus huolehtii sen laajasta informoinnista sekä tarvittavan koulutuksen järjestämisestä.

 

Henkilöstötoimikunta puoltaa (11.2.2008) sopimuksen hyväksymistä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimuksen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa voimaantulevaksi 1.4.2008 sekä valtuuttaa Sj:n ja henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee valtuuttaa henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan kaupungin puolesta sen pöytäkirjan, jolla Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry yhtyy sopimukseen kaikkien sopimusosapuolten suostumuksella.

 

                                            Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

 

LIITTEET

Liite 1

Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Helsingin kaupungissa, sopimusehdotus

 

Liite 2

Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Helsingin kaupungissa, ohje-ehdotus

 

Liite 3

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

 

 

 

 


1

KAARELAN TONTIN 33115/2 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11721)

 

Khs 2008-23

 

33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa) korttelin nro 33115 tontin nro 2 asemakaavan muutosehdotus.

 

Sorolantie 20

 

Tiivistelmä                       Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muuttami­sen toimistorakennusten tontista asumiseen. Rakennusoikeutta nostetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien Hakuninmaan vanhoja pientaloalueita koskevien asemakaavan muutosperiaatteiden mukaisesti arvosta e = 0.20 arvoon e = 0.25.

 

Asemakaavan perusteet

                                           

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (18.10.2007) mm. että tontinomistaja on 17.5.2006 hakenut asemakaavan muuttamista siten, että tontin käyttötarkoitus muutetaan asumiseen.

 

Lähtökohdat

 

Asemakaava

 

Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1982. Kaa­van mukaan tontti on toimistorakennusten korttelialuetta. Tonttitehokkuus on e = 0.20 ja korkein kerrosluku kaksi.

 

Muut suunnitelmat ja päätökset

 

Lautakunta hyväksyi Maununnevan ja Hakuninmaan vanhojen pientaloalueiden asemakaavan muutosperiaatteet 17.6.1999. Periaatteiden mukaan alueen tonttitehokkuutta voidaan nostaa arvoon e = 0.25, mikäli tontin pinta-alasta rakennetaan korkeintaan 20 % autosuojat ja talousrakennukset mukaan lukien, ja rakentamista ohjataan rakennusaloin. Periaatteiden mukaan asemakaavan muutoksissa tulee pyrkiä säilyttämään isoja luonnonvaraisia puita ja alkuperäistä rakennuskantaa.

 

Tontille on myönnetty vuonna 2003 asemakaavasta poikkeaminen, jonka mukaan osaa rakennuksesta saa käyttää asumiseen.

 

Nykytilanne

 

Hakuninmaalle 1950-luvulla syntynyt pientaloalue reunustaa Mätäjoen laaksoa. Kyseinen tontti rajautuu luonnonmukaisena säilytettävään virkistysalueeseen, joka on myös seudullinen viheryhteys. Ympäristössä on omakotitaloja ja paritaloja. Rakennuskanta ei ole säilynyt kovin yhte­näisenä.

 

Tontille on 1950-luvulla rakennettu noin 200 m2:n kokoinen asuinrakennus. 1980-luvulla tontti on asemakaavalla muutettu toimistokäyttöön ja rakennusta on laajennettu lisäsiivellä, jossa on toimisto- ja varastotiloja. Pihalle on tehty laajahko asfalttikenttä. 2000-luvulla tontti on toiminut myös työkoneiden ja kuorma-autojen tukikohtana. Vanha rakennusosa on vuonna 2003 poikkeamispäätöksellä muutettu takaisin asumiseen.

 

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Hämeen­­linnanväylältä kantautuu liikennemelua, joka ei kuitenkaan ylitä kaava-alueella yli 55 dB. Sorolantiellä sijaitsee ruotsinkielinen peruskoulun ala-aste. Kaupalliset palvelut sijaitsevat Malminkartanossa, aluekeskuksessa Myyrmäessä sekä Kaivokselassa.

 

Tavoitteet                          Asemakaavan muutoksen tavoitteena on saada tontti tarkoituksenmukaiseen käyttöön, kun toimistorakennukselle ei ole kysyntää. Tontin käyttötarkoitus palautetaan asumiseen. Tonttitehokkuutta nostetaan.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Yleisperustelu ja -kuvaus

 

Toimistorakennusten tontti muutetaan asumiseen. Tontinomistajalla ei ole enää rakennukselle käyttöä toimistona, eikä ostajaa toimistorakennusten tontille ole löytynyt. Tonttitehokkuutta nostetaan lautakunnan periaatepäätöksen mukaisesti. Palvelujen säilymisen kannalta on hyvä, että alueelle tulee uusia asukkaita.

 

Alue ei kuulu Yleiskaava 2002:ssa osoitettuihin kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaimpiin jälleenrakennuskauden asuinalueisiin, eikä tontilla oleva rakennus ole kaupunkikuvallisesti erityisen tärkeä, joten tarvetta suojelumääräyksiin ei ole. Asemakaavan muutos on kuiten­kin laadittu niin, että se tukee alkuperäisen asuinrakennuksen säilyttämistä.

 

 

Erillispientalojen korttelialue (AO)

 

Tonttitehokkuus on nostettu arvoon e = 0.25. Tontin pinta-ala on

1 558 m2. Asuntorakennusoikeus on 389,5 k-m2, jossa on 78 k-m2 li­säystä nykyiseen toimistorakennusten rakennusoikeuteen nähden. Ton­tin pinta-alasta saa 20 % käyttää rakentamiseen. Uudisrakennuksen enimmäisleveys on 8 m ja enimmäispituus 13 m. Näiden mittojen ja rakennusalan estämättä rakennukseen voidaan liittää kuisti- tms. tilaa, jonka ulkoseinistä vähintään puolet on lasia.

 

Tontilla on kaksi rakennusalaa. Kadun varren rakennusala mahdollistaa vanhemman rakennusosan säilyttämisen. Toinen rakennusala on tontin eteläosassa. Molemmille rakennuspaikoille ajetaan nykyisen ajoaukon kohdalta tontin koillisnurkasta.

 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

 

Tontin rakennusoikeus kasvaa 78 k-m2. Kokonaisrakennusoikeus 389,5 k-m2 jaetaan kahdelle rakennusalalle. Alueelle muuttanee kaksi tai kolme uutta perhettä.

 

Tontti palaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ja täydentää luontevasti ympäröivää asuntokantaa. Toisaalta alueen käyttö yksipuolistuu, kun ainoa työpaikkatontti muuttuu takaisin asumiseen. Joidenkin naapurien kokemat häiriöt kadun päässä sijaitsevan työpaikkatontin toimin­nan takia vähenevät.

 

Uudet rakennukset noudattavat yleisesti Hakuninmaan pientaloalueen asemakaavoissa määriteltyä rakentamistapaa.

 

Suunnittelun vaiheet

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 21.5.2007).

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 28.5.–15.6.2007.

 

 

Esitetyt mielipiteet

 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut 3 mielipidekirjettä, jotka koskivat asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty puhelimitse.

 

Xxxxxx ja Xxxxxxxx Xxxxxx tiedustelevat perusteita sille, ettei koko alueen tehokkuuslukua nosteta samassa yhteydessä 0.25:een, kuten naapurialueilla on tehty. Korotusta Sorolantie 20:n kiinteistölle on perus­teltu siten, ettei sillä ole suurta vaikutusta naapureiden ja ympäristön kannalta, sama pätee koko alueella.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että koko aluetta koskevan asemakaavan muutoksen laatimista ei ole Sorolantien ympäristössä katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska alueella on useita tontteja, joilla lisärakentaminen on vaikeaa tai mahdotonta nykyistä rakennuskantaa purkamatta. Tarvetta suojelumääräyksille ei myöskään ole. Tehokkuuden noston sisältävä asemakaavan muutos voidaan tehdä tällä alueella hakemuksesta, silloin kun rakentamiselle on osoitettavissa ympäristöön sopiva ratkaisu.

 

Xxxx Xxxxxxx hyväksyy tontin käyttötarkoituksen muutoksen ja myös tehokkuuden noston, mikäli se perustellaan selvästi ja saatava hyöty käytetään kaavamuutoksen toteuttamisella asuinympäristön viihtyisyyden parantamiseen. Tehokkuuden nosto alueella yleisesti ei ole perusteltua. Kaavamuutosta tulisi tarkistaa niin, että eteläistä rakennusalaa siirretään pohjoiseen noin 5 m ja istutettavan alueen rajaa muutetaan niin, että tontin lounaisosan nykyiset puut säilyvät. Nykyisen ajoyhteyden kohdalta merkinnän istutettavasta alueesta voisi poistaa, ettei synny mielikuvaa turhasta kaavamääräyksestä. Tontin aiempi käyttö on aiheuttanut haittaa naapurustolle. Tonttia on käytetty maansiirtoyrityksen tukikohtana, jossa on huollettu ja pesty kaivukoneita ja maansiirtoautoja, joten kaavaan tulee sisällyttää määräys maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä. Xxxxxxx on sisällyttänyt mielipiteeseensä laajan perusteluosion. Kirjeessä käsitellään myös tontin suunnitteluun ja toteu­tukseen liittyviä asioita, kuten tontin kuivatuksen ja korkeusasemien järjestelyjä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että asemakaavan muutoksen perusteena on se, ettei tontille ole kaavan mukaista käyttöä ja se on jo osittain poikkeamispäätöksellä asuinkäytössä. Aluetta koskee lautakunnan tekemä periaatepäätös, jonka mukaan tehokkuutta voidaan nostaa arvoon e = 0.25. Sorolantien ympäristöön ei ole tarkoitus laatia suurempaa alueellista kaavamuutosta, mahdolliset tulevat hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

 

Mielipiteen johdosta on ehdotukseen tehty joitakin tarkistuksia. Tontin eteläistä rakennusalaa on siirretty 3 m pohjoiseen. Suurempi siirto tekisi tontin mahdollisen jakamisen vaikeaksi. Istutettavan alueen rajaa on hieman tarkistettu olemassa olevien puiden säilyttämiseksi. Puusto edes­auttaa alueelle ominaisen vehreyden säilymistä tiivistyvästä rakentamisesta huolimatta.

 

Ympäristökeskus on käynyt tutustumassa paikkaan kaupunkisuunnitteluviraston pyynnöstä. Tontin tiedossa olevan nykyisen ja aiemman käytön sekä tontin olosuhteista tehtyjen havaintojen perusteella ei toiminnasta arvioitu aiheutuneen merkittävää maaperän pilaantumista. Asemakaavan selostukseen liitetään kuvaus tontilla harjoitetusta toiminnas­­ta. Kiinteistön omistajalla on ympäristönsuojelulain mukainen velvol­­lisuus ilmoittaa tietonsa mahdollisesti maaperää pilanneesta toiminnasta tontin mahdolliselle uudelle haltijalle tai omistajalle. Mikäli alueelta rakennustöiden yhteydessä todettaisiin pilaantuneisuuteen viittaavaa, on asiasta välittömästi ilmoitettava ympäristökeskukselle.

 

Xxxx ja Xxxxx Xxxxxxxx mielestä nykymuotoinen tilanne, jossa pientaloalueella on myös pienimuotoista liike- ja toimistorakennusta, elävöit­tää oleellisesti alueen toimintaa erityisesti päiväsaikaan. Tilanteesta on muodostunut vakiintunut olotila aina 1980-luvulta lähtien. Ehdotetuilla muutoksilla on oleellista merkitystä naapurien ja ympäristön kannalta. Xxxxxxxxx vastustavat käyttötarkoituksen muutosta sekä tontin tehok­kuusluvun nostoa 0.25:een.

 

Asunto Oy Sorolankuja 5:n edustaja on puhelimitse esittänyt mielipiteen, että taloyhtiö kannattaa Sorolantie 20:n muutosta asumiskäyttöön, mutta ei kannata tonttitehokkuuden nostoa lukuun 0.25. Tehokkuusluku 0.20 on riittävä koko alueella ja takaa sopivan väljyyden. Alue on jo rakentunut lähes täyteen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että pienimuotoinen liike- ja toimistotoiminta elävöittää pientaloalueita ja tämä olikin perusteena, kun kyseinen asuntotontti muutettiin omistajan hakemuksesta toimistokäyttöön 1980-luvun asemakaavassa. Nyt omistajalla ei ole tontille käyttöä eikä kaavan mukaisen toiminnan jatkajaa ole löytynyt. Asemakaavan muuttaminen niin, että tontti palaa takaisin asuinkäyttöön, on tässä tilanteessa perusteltua.

 

Tehokkuuden nostaminen on Hakuninmaan vanhoja pientaloalueita koskevan lautakunnan periaatepäätöksen mukaista, ja naapurialueilla näin on jo tehty. Tasavertaisuuden takia saman tulee olla mahdollista tällä alueella, silloin kun rakentamiselle on osoitettavissa ympäristöön sopiva ratkaisu. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja rakentamista ohjataan rakennusaloin sekä rakentamistapaa koskevin määräyk­sin.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 25.1.–8.2.2008, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Nähtävillä asettamisesta on lähetetty kirjallinen ilmoitus asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muis­tutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 2 b ja c, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin

 

2                    muutetaan rakennusoikeutta siten, että

b                    asuinpientalojen korttelilalueen rakennusoikeutta lisätään vastaamaan enintään tehokkuuslukua 0,3 tai enintään 10 prosenttia (aputilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta

 

c                    muiden korttelialueiden rakennusoikeutta lisätään enintään 10 prosentilla, kuitenkin enintään 1 000 kerrosneliömetrillä kaupunginvaltuuston hyväksymästä rakennusoikeudesta ja kerrosalasta

 

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä

6                    muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 33. kaupunginosan korttelin nro ­­33115 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.10.2007 päivätyn piirustuksen nro 11721 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Asemakaavakartta nro 11721 (Kaarelan tontti 33115/2)

 

Liite 2

Havainnekuva (Kaarelan tontti 33115/2)

 

 

 

 


2

LAAJASALON KORTTELEIDEN NRO 49136 JA 49138 SEKÄ VESIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11732)

 

Khs 2007-2335

 

49. kaupunginosan (Laajasalo) kortteleiden nro 49136 ja 49138 sekä vesialueen asemakaavan muutosehdotus.

 

Laajasalontie 69–73

 

Tiivistelmä                       Voimassa olevassa asemakaavassa Hevossaaren tontilla 49138/2 on paljon alhaisempi rakennusoikeus kuin saaren muilla tonteilla voimalinjan vuoksi, joka on kaavan laatimisajankohtana rajoittanut rakentamista tontille. Koska voimalinja on sittemmin poistunut, tontin rakennusoikeus voidaan nostaa Hevossaaren muiden kiinteistöjen tasolle. Uudisrakennus sijoittuu kallion pohjoisrinteeseen niin, että Hevossalmen ran­­­­­tanä­ky­mä säilyy ennallaan. Muutoksessa nostetaan lisäksi kaikilla Laajasa­lontien länsipuolisilla tonteilla rakennusoikeutta 25 k-m2:llä, joka on varattava auto­suojaa ja varastoa varten.

 

Asemakaavan perusteet

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (8.11.2007) mm., että tontin 49138/2 omistaja on 20.12.2006 hakenut asemakaavan muuttamista siten, että tontin rakennusoikeus nostetaan lähiympäristön muiden tonttien tasolle.

 

Lähtökohdat

 

Yleiskaava

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) Hevossaari on pientalovaltaista asuinaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

 

Asemakaavat

 

Korttelissa 49136 ja vesialueella on voimassa asemakaava nro 8280 (vahvistettu 14.6.1982). Kortteli on erillisten, enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO). Korttelin tonttitehokkuus on e = 0.15, mihin sisältyvät myös aputilat. Korttelissa ja vesialueella on varaus voi­malinjaa varten. Tontti 49138/2, jolla on voimassa asemakaava

nro 9320 (vahvistettu 20.6.1989), on myös erillisten, enintään kak­­­­si­asun­­toisten pientalojen korttelialuetta (AO). Voimalinja halkaisee tontin, jonka rakennusoikeudeksi on merkitty 200 k-m2. Tähänkin sisältyvät aputilat.

 

Maanomistus

 

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa vesialueen.

 

Alueen yleiskuvaus

 

Rantatontit avautuvat Hevossalmen läntisille vesialueille ja rajoittuvat Laajasalontiehen, jolla on bussiliikennettä ja jonkin verran Santahaminan raskasta liikennettä. Tontilla 49136/1 on 1960-luvulla rakennettu isohko omakotitalo ja tontilla 49138/2 1980-luvulla rakennettu omakotitalo. Tontin 49138/2 hallitseva maastomuoto on vedestä jyrkästi nouse­va kallio. Tontin loivemmassa pohjoisosassa on 1950-luvulla rakennettu 100 m2:n suuruinen omakotitalo. Laajasalontien rajalla on kivi­­­­muuri. Alueen yli aiemmin kulkenut korkeajännitejohto on poistettu.

 

Tavoitteet                          Asemakaavan muutoksen päätavoitteena on nostaa tontin 49138/2 ra­kennusoikeus Hevossaaren muiden kiinteistöjen tasolle.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Voimalinjavaraus on poistettu tonteilta ja vesialueelta. Tontit ovat erillis­pientalojen korttelialuetta (AO). Kaikille tonteille rakennusoikeus on mer­kitty lukuna rakennusalalle. Rakennusoikeus on muodostettu niin, että tehokkuusluvun e = 0.15 mukaan laskettuun lukuun on tonttia kohti lisätty 25 m2, joka vähintään on varattava autosuojaa ja varastoa varten (tontilla 49136/2 auto­suojaa ja varastoa varten varattava osuus on 18 k-m2). Tontin 49138/2 osalta rakennusoikeuden määräytymisessä on otettu huomioon myös kiinteistöön kuulunut ja ensimmäisessä asemakaavassa katumaaksi osoitettu ala. Tontin uudisrakennus sijoittuu kallion pohjoisrinteeseen niin, että Hevossalmen rantanäkymä säilyy ennallaan. Kivimuuri Laajasalontien rajalla on merkitty suojeltavaksi rakennelmaksi. Kaikilla tonteilla Laajasalontien puoleisia julkisivuja koskee melumääräys, ja tonteilla tulee olla liikennemelulta suojattu ulko-oleskelualue.

 

Alueen pinta-ala on 7 596 m2, josta AO-korttelialuetta on 6 650 m2 ja vesialuetta 946 m2. Kolmen tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on

1 120 k-m2. Asuntojen lukumäärä on yhteensä viisi.

 

 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

 

Uudisrakentaminen tontille 49138/2 sijoittuu tontin alhaisimpaan kohtaan kallioniemen suojaan. Rakennuksen eri osien enimmäiskorkeudet on säädetty. Rakentamisella ei ole kielteisiä vaikutuksia kauko- tai lähimaiseman kannalta.

 

Suunnittelun vaiheet

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Kaavoitustyö on tullut vireille tontin 49138/2 omistajan hakemuksesta.

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi­ointisuunnitelma (päivätty 26.9.2007) ja asemakaavan muutosluonnos. 

 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 1.–22.10.2007.

 

Viranomaisyhteistyö

 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä kaupunginmuseon kanssa.

 

Esitetyt mielipiteet

 

Asemakaavan muutosluonnoksesta on esitetty kolme mielipidettä.

 

Xxx Xxxxx on tontin 49136/2 omistajien puolesta sitä mieltä, että muutosluonnoksen sallima 25 m2:n lisäkerrosala tulisi olla vapaammin käytettävissä. Tontilla 49136/2 nykyinen 165 k-m2:n rakennusoikeus on ko­konaan rakennettu niin, että siitä on n. 20 m2 käytetty varastoon. Jotta tämä osuus voitaisiin nyt muuttaa saunaksi ja liittää asuntoon, tulisi lisä­kerrosalasta osa voida käyttää esimerkiksi kuistimaiseen rakennelmaan. Mielipiteessä vastustetaan lisäksi liikennemelun takia aidan korkeuden rajoittamista 110 cm:iin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että rakennusoikeutta koskevaa asemakaavamääräystä on tarkistettu niin, että tontilla 49136/2 autosuojaa ja varastoa varten on varattava vähintään 18 m2 (eikä 25 m2). Tämä mahdollistaa sen, että lisärakennusoikeudesta 7 m2 käytetään rakennuksia yhdistävään osaan. Aidan suhteen lautakunta toteaa, että melusuojauksen parannus nykyisen aidan tuomaan suojaan verrattuna saavutetaan jo 110 cm korkealla umpi­aidalla ja että rakennus suojaa ulko-oleskelualueita tyydyttävästi. Korkeampi aita johtaisi siihen, että läntiselle vesialueelle olisi vain pieni näkymäaukko. Mielipiteessä maini­tulla tontilla kadun toisella puolella rakennukset ovat pääasiallisena näkymäesteenä, ja tilanne on muutenkin toisenlainen.

 

Senaatti-kiinteistöt toteaa, ettei sillä ole olennaista huomautettavaa. Kuitenkin poistettavan johtolinjan sijalle tulisi saada kaavaan merkitty paikka merenalitusjohtoja varten. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt pitää välittömästi tien varrella olevia suojeltavia puita turvallisuusongelmana eräi­den sotilasajoneuvojen suuren ulottuman vuoksi.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että merenalitusjohtojen osoittaminen ei ole mahdollista kaava-alueen rajauksen takia eikä johtojen suunnittelua ole tarkoituksenmukaista kytkeä tähän kaavanmuutokseen. Puiden suhteen kaava ei tuo uusia rajoituksia voimassa oleviin kaavoihin verrattuna, lisäksi suojeltavat puut ovat selvästi tonttien puolella.

 

Läntisen maanpuolustusalueen esikunta toteaa, että Hevossaareen kohdistuu meluselvityksen mukaan ampumamelua, joka ei ole vältettävissä. Ampumamelua voidaan ilmeisesti pienentää rakennusten sijoittelulla ja piha-aitojen yms. rakenteiden rakentamisella. Mielipiteessä ilmoi­­tetaan myös, että osallisia ovat mm. Kaartin Jääkärirykmentti ja Hel­­singin Sotilasläänin Esikunta/Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että muutoksessa uudisrakentamisen määrää tontilla 49138/2 lisätään voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Rakennusala sijoittuu Santahaminaan nähden ison kal­lion taakse. Lisäksi ampumamelun on todettu kohdistuvan vallitse­vien tuulensuuntien takia enemmän Jollaksen ranta-alueille kuin Hevossalmeen. Sitä ei ole katsottu sellaiseksi ympäristöhaitaksi, joka estäisi asumisen ranta-alueilla, eivätkä asukkaat koe ampumamelua vakavana haittana.

 

Ilmoitus asemakaavan muuttamisesta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muutosluonnos on lähetetty maanomistajalle, eli Senaatti-kiin­teistöille, sekä puolustusministeriölle ja sen kautta ministeriön harkitse­milleen tahoille.

Ehdotus koskee vesialueen osalta valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 4.1.–4.2.2008, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty kiinteistöviraston, ympäristökeskuksen, Helsingin Veden, Helsingin Energian ja Helsingin Sähköverkko Oy:n lausunnot.

 

Lausunnot                        Helsingin Energialla ja Helen Sähköverkko Oy:llä (7.1.2008), kiinteistövirastolla (7.1.2008) ja ympäristökeskuksella (4.2.2008) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

 

Helsingin Vesi toteaa (3.1.2008) mm., että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä. Helsingin Vesi puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

 

Kaj toteaa, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosään­nön 8 §:n 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin

 

2                    muutetaan rakennusoikeutta siten, että

b                    asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0,3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta

 

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä

6                    muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan kortteleiden nro 49136 ja 49138 sekä vesialueen asemakaavan muutoksen kaupun­kisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 8.11.2007 päivätyn piirustuk­sen nro 11732 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteis­tövirastolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Ener­gialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Asemakaavakartta nro 11732 (Laajasalon korttelit 49136 ja 49138)

 

Liite 2

Havainnekuva (Laajasalon korttelit 49136 ja 49138)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN EBENESER-KOULUN SIIRTYMISESTÄ ALEKSIS KIVEN KOULUN KIINTEISTÖÖN

 

Khs 2008-84

 

Kiinteistölautakunta toteaa (8.1.2008) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Aleksis Kiven peruskoulu sijaitsee Kalliossa osoitteessa Porvoonkatu 2. Aleksis Kiven koulun kiinteistöön siirretään Ebeneser-koulu omaksi hallinnolliseksi yksiköksi. Aleksis Kiven koulun 2., 3. ja 4. kerroksen tilojen muuttaminen Ebeneser-koulun tarpeita vastaaviksi sisältyy tilakeskuksen vuoden 2008 - 2009 opetustoimen hankkeiden investointiohjelmaan.

 

Hankesuunnitelman on laatinut HKR- Rakennuttaja Pirjo Kajasteen joh­dolla. Hankesuunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet kiinteistöviraston tilakeskuksesta Anneli Nurmi sekä opetusvirastosta Marketta Savelainen, Aleksis Kiven peruskoulusta Eero Herajärvi ja Juhani Unkari, Ebeneser-koulusta Marjaana Manninen ja Päivi Peltola. Arkkitehtisuun­nittelusta on vastannut FCG Suunnittelukeskus Oy, rakennesuunnittelusta HKR-ARK, LVI-suunnittelusta LVI-insinööritoimisto Eero Silen Oy ja sähkösuunnittelusta Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö.

 

Yleistä hankkeesta         Perusparannushankkeen tarkoitus on mahdollistaa Ebeneser-koulun siirtyminen 1.8.2009 alkaen Aleksis Kiven koulun tiloihin omana hallinnollisena yksikkönä opetuslautakunnan 26.4.2005 tekemän päätöksen mukaisesti. Ebeneser-koulu tarvitsee omat kotiluokat, terapeuttien, opettajien ja hallinnon tilat. Nämä sijoitetaan koulurakennuksen 2. ja 3. kerrokseen. Aleksis Kiven koulun hallinnon ja henkilökunnan tiloja perusparannetaan sekä mediakeskuksen tilat 4. kerroksessa vaativat muutostöitä Aleksis Kiven koulun tarpeita varten.

 

Aleksis Kiven koulukiinteistöön on tarkoitus sijoittaa aluksi 13 ja myöhemmin 11 Ebeneser-koulun opetusryhmää.  Aleksis Kiven peruskoulun toiminta on sopeutettu kapasiteettiluvun mukaiselle oppilasmäärälle, 460 yleisopetuksen oppilaalle.

 

Aleksis Kiven kiinteistön käyttö tehostuu kun Aleksin Kiven koulu ja Ebeneser-koulu toimivat samassa kiinteistössä. Yhteisesti käytetään aineopetustiloja, kirjastoa, oppilashuollon tiloja, ruokailutiloja sekä liikuntasalia ja musiikinopetustiloja. Tilojen tehokas käyttö edellyttää muutoksia kirjastossa, musiikin opetus- ja oppilashuollon tiloissa.

 

Valaistus uusitaan kokonaan 2. ja 3. kerrosten opetustiloissa. Koko koulun kuulutusjärjestelmä ja lukkojen sarjoitukset uusitaan. Muita teknisiä korjauksia tehdään johtuen toiminnan muuttuneesta tarpeesta.

 

Muutosalueen laajuus on 3 830 brm², 3 159 htm². Se jakautuu jokseenkin tasan molempien koulujen osalle.

 

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

 

Rakennusviraston kustannusennusteen mukaan peruskorjauksen kustannukset ovat 2 000 000 euroa arvonlisäverottomana (522 euroa/ brm²) ja arvonlisäverollisena 2 430 000 euroa.

 

Hintataso 10/2007 RI = 124,9, THI = 150,2.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen tilapalvelun arvion mukaan uusi kuukausivuokra koostuu pääomavuokrasta 13,51 euroa/htm² ja ylläpitovuokrasta 2,74 euroa/htm², yhteensä 16,25 euroa/htm².

 

Yhteisessä käytössä olevien tilojen osalta koulut maksavat vuokraa oppilasmäärän suhteessa. Vuokranmaksun perusteena oleva huoneistoala on Aleksis Kiven peruskoulun osalta 6 565 htm² ja Ebeneser-koulun osalta 2 153 htm².

 

Ebeneser-koulun nykyinen kokonaisvuokra on 264 866,28 euroa vuodessa ja 22 072,19 euroa kuukaudessa (13 433,92 euroa/kk Helsinginkatu 3 - 5 ja 8 638, 27 euroa/kk Porvoonkatu 2). Uusi vuokra on 419 714 euroa vuodessa ja 34 976 euroa kuukaudessa. Vuokra lisääntyy 154 848 euroa vuodessa.

 

Aleksis Kiven peruskoulun nykyinen kokonaisvuokra on 1 335 355,32 euroa vuodessa ja 111 279,61 euroa kuukaudessa (13,76 euroa/htm²). Uusi vuokra on 1 279 806 euroa vuodessa ja 106 651 euroa kuukaudessa. Vuokran säästö on 55 549 euroa vuodessa.

 

Rahoitus                           Hanke rahoitetaan vuosien 2008 ja 2009 talousarvioon esitetyistä opetustoimen hankkeiden määrärahoista.

 

Toteutusaikataulu           Hanke toteutetaan vaiheittain syksyn 2008 ja kevään 2009 aikana.
Peruskorjaus suunnitellaan 1 - 7/2008 ja toteutetaan 11/ 2008 - 6/2009.

Toteutusvaiheen ajaksi ei tarvita väistötiloja.

 

Lautakunta esittää 5.12.2007 päivätyn Aleksis Kiven peruskoulun ja Ebeneser-koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäishinta arvonlisäverottomana on 2 000 000 euroa ja arvonlisäverollisena 2 430 000 euroa hintatasossa 10/2007
RI =124,9 ja THI = 150,2.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (30.1.2008) hankesuunnitelmasta antamassaan lausunnossa, että tarkoitus on muuttaa Aleksis Kiven koulun 2., 3., ja 4. kerroksen tilat Ebeneser- koulun käyttöön. Opetuslautakunta on päättänyt luopua koulun nykyisistä vuokratiloista 1.8.2009 alkaen.

 

Hankkeen laajuus on 3 830 brm2 ja 3 159 htm2. Hankeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 2,43 milj. euroa (veroton hinta 2 milj. euroa) kustannustasossa 10/2007. Hankkeen neliökustannukseksi tulee 634 euroa/brm2.

 

Hanke rahoitetaan vuosien 2008 ja 2009 opetustoimen hankkeiden määrärahoista.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Aleksis Kiven peruskoulun ja Ebeneser-koulun 5.12.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverollinen enimmäishinta on enintään 2 430 000 euroa (veroton hinta 2 000 000 euroa) hintatasossa 10/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 5.12.2007

 

Liite 2

Opetusviraston lausunto 18.12.2007

 

Liite 3

HKR-Rakennuttajan kustannusarvio 27.11.2007

 

 

 

 


4

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY HELSINGIN RADIOTEHTAAN YM. POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-2454

 

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas, Asunto Oy Helsingin Follow, Asunto Oy Helsingin Happiness ja Asunto Oy Helsingin Trust pyytävät (30.5.2007) lupaa poiketa rakennuksen ikkunoiden suojelua koskevasta kaavamääräyksestä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46005 tontilla nro 8 (Purotie 3). Hakijan tarkoituksena on muuttaa tontilla oleva vanha tehdasrakennus asuinrakennukseksi (4 600 k-m2).

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennuksen ikkunat ovat niin huonossa kunnossa, ettei niiden korjaaminen ole mielekästä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (9.11.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 28.1.2005 vahvistettu asemakaava nro 11239. Asemakaavan mukaan tontti on asuinrakennusten tontti, jolla on uudisrakennuksen (10 000 k-m2) ja suojelurakennuksen (4 600 k-m2) rakennusala. Rakennus on suojeltu sr-2-merkinnällä, jonka mukaan rakennus on kaupunkikuvallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Rakennuksen yleisille alueille avautuvat ikkunat on merkitty säilytettäviksi. Sisäpihan puolen ikkunat on kaavan mukaan mahdollista vaihtaa uusiin.

 

Suojeltu rakennus on L:n muotoinen, rapattu, kolmikerroksinen ja selkeälinjainen 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa rakennettu teollisuusrakennus. Rakennuksen suoria pitkiä julkisivuja hallitsevat suuret ikkunat, jotka ovat julkisivujen ainoa ja samalla erittäin vaikuttava rakennustaiteellinen aihe. Suojelu ei koske sisäpihan puolen ikkunoita, koska niiden kaupunkikuvallinen merkitys on vähäisempi.

 

Hakijan tarkoituksena on uusia rakennuksen kaikki ikkunat lukuun ottamatta porrashuoneiden ja aputilojen ikkunoita. Em. tilat avautuvat sisäpihalle. Hakija on tontin ostopäätöstä tehdessään ollut tietoinen asemakaavan ikkunoita koskevasta suojelumääräyksestä.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta vanhojen ikkunoiden säilytysmääräyksen osalta.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (4.9.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Saadut lausunnot           Kaupunkikuvaneuvottelukunta totesi 23.5.2007, että sellaisissa tiloissa, jotka eivät liity asuntoihin suoraan, kuten porrashuoneissa ja auloissa, tulee vanhat ikkunat säilyttää ja korjata. Jos näiden tilojen ikkunat ovat korjauskelvottomat, voidaan tulevista asuintiloista parempikuntoiset ikkunat vaihtaa tilalle. Mikäli muut ikkunat vaihdetaan uusiin puuikkunoihin, tulee ne toteuttaa olemassa olevien alkuperäisten ikkunoiden pohjalta laadittavien erikoispiirustusten mukaan. Uusien ja korjattavien ikkunarakenteiden pintakäsittelyissä tulee käyttää perinteistä öljymaalia ja -kittiä. Lausuntonaan neuvottelukunta päätti puoltaa suunnitelmaa em. huomautuksin.

 

Teknillinen neuvottelukunta totesi 24.5.2007, etteivät veto-olosuhteet täytä ikkunan U-arvolla talviolosuhteilla terveydellistä perusvaatimusta. Laskelmissa käytetty ulkoseinän U-arvo ylittää Suomen rakentamismääräyskokoelman maksimiarvon.

 

Kaupunginmuseon 29.11.2007 antaman lausunnon mukaan suuri osa ikkunoista on säilyttänyt autenttisuutensa. Säilytettävät ikkunat olisivat asunnon sisällä lähes ainoita aitoja vanhoja rakennusosia. Vanha kunnostettu ikkuna on monen mielestä asumisviihtyvyyttä ja asunnon arvoa lisäävä tekijä. Lisäksi kestävän kehityksen periaatteet kannustavat vanhan korjaamiseen.

 

Hakija teetti yhden ikkunan kunnostamisen, jonka vaatima korjausaika oli arvioitu erittäin korkeaksi. työn jäljestä ja lopputuloksesta näki, ettei ikkunan korjausta ollut tehnyt ikkunoiden korjaamiseen erikoistunut ammattilainen. Ne olivat mm. tiivistetty siten, että ulkoikkunat jäivät muutaman millin raolleen ja sisäikkunoissa oli pintavaurioita.

 

Museo pyysi konsultointia ikkunoiden korjaamisen ammattilaiselta, Saumasters Ky:ltä. Museon edustajat ja ikkunoiden korjaaja tutustuivat paikan päällä ikkunoiden kuntoon ja niiden korjausmahdollisuuteen. Katselmuksessa asiantuntija totesi ikkunat korjauskelpoisiksi. Ikkunoiden peruskunnostuksella saataisiin aikaan asiallisesti toimivat ikkunat. U-arvon parantamiseksi asiantuntija esitti sisäpuitteisiin asennettavaa eristyslasia. Kunnostustyön hinnan lisälasituksineen arvioitiin noudattelevan uuden ikkunan hintaa. Edellä mainittuun viitaten museo ei puolla poikkeamishakemusta.

 

Lausunto                          Hakija on poikkeamista varten teettänyt vanhojen puuikkunoiden kuntotutkimuksen, vertailun uusien ja vanhojen puuikkunoiden U-arvosta sekä puuikkunoiden eristeiden mikrobianalyysin.

 

Kuntotutkimuksessa ikkunat jaettiin kunnon ja alkuperäisyysasteen perusteella viiteen eri kuntoluokkaan. Ikkunoiden ala- ja välikarmeissa esiintyi yleisesti maalien irtoilua, puuosien kuluneisuutta sekä lahovaurioita. Yleisenä ongelmana karmirakenteissa oli puun pinnan tummuminen ja nukkaantuminen, joka on paikoin edennyt jo varsin syvälle. Vaurioiden laajuus vaihteli julkisivuittain, säärasitetuimmilla etelä- ja länsijulkisivuilla vauriot olivat edenneet pidemmälle. Lasituskittaukset olivat yleisesti huonokuntoisia ja osa kittauksista oli tehty polyuretaanikitillä, mikä on edesauttanut puuosien lahovaurioiden edistymistä. Kuntotutkimuksen mukaan kunnostusvaihtoehdossa jouduttaisiin uusimaan yli puolet ulkopuitteista. Kuntotutkimuksen yhteydessä esitetty eristeiden mikrobianalyysi ja sen pohjalta tehty suositus ikkunoiden tiivisteiden ja kaikkien ikkunoiden uusimisesta perustui kahdesta ikkunasta otettuun näytteeseen. U-arvot jäivät alle standardin.

 

Parhaiten alkuperäisasussaan säilyneet ikkunat olivat kuntotutkimuksen mukaan pohjoisjulkisivussa (kuntotutkimuksen julkisivu 1) sekä länsijulkisivun pohjoisosassa (kuntotutkimuksen julkisivu 2). Em. julkisivut eteläjulkisivun päädyn lisäksi kuuluvat asemakaavassa suojeltavaksi määrättyihin julkisivuihin.

 

Kuntotutkimuksessa ilmenneet vauriot olivat pääasiassa ikkunoiden säännöllisen kunnostuksen ja huollon laiminlyönnistä tai virheellisestä korjauksesta johtuvia vaurioita. Kuntotutkimuksessa ei ilmennyt, että ikkunat olisivat kunnostuskelvottomat. U-arvon osalta vanhoilla puuikkunoilla ei aina ole mahdollista päästä nykynormien mukaisiin arvoihin, mutta sellaista ei yleensä edellytetä suojeltaviksi osoitetuilta rakennuksilta. Lämpöhukkaa ei ole arvioitu tiiviiksi kunnostetusta puuikkunasta. Vanhojen puuikkunoiden kunnostamiseen tarvittavan ajan realistinen arvioiminen edellyttäisi tarkemman, puuikkunoiden korjaamiseen erikoistuneen puusepän tekemää arviota. Hakija teetti yhden vanhan ikkunan kunnostamisen ja ikkunaan oli mahdollisuus tutustua paikan päällä. Kunnostustyössä ikkunakarmit oli tarpeettomasti irrotettu paikaltaan, jolloin ikkunapielet ja ikkunapenkki olivat rikkoutuneet pahoin. Näiden rakennusosien kunnostus on huomattavan työlästä. Ikkunakarmit tulee kunnostaa paikallaan, jolloin alkuperäiset ikkunaa ympäröivät rakenteet säilyvät ehjänä. Kuntotutkimuksesta ei käy ilmi, onko ikkunoiden kunnostuskustannukset laskettu em. mainitun ikkunakunnostuksen mukaan, jolloin kustannuksia lisää huomattavasti ikkunapielien ja -penkin korjaus entiselleen.

 

Hakijan kuntotutkimuksen perusteella kaupunkisuunnitteluvirasto pitää poikkeamista perusteltuna.

 

On ansiokasta, että hakija on rakennusta varten kehittänyt vanhan ikkunan mallin mukaisen puuikkunan, jolloin mahdollisesti vaihdettavat ikkunat voidaan uusia vanhan rakennuksen tyylin mukaisella tavalla.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toivoo, että hakija kestävän kehityksen mukaisesti irrottaa purettavat ikkunat ehjinä ja mahdollistaa niiden uudelleen käytön varastoimalla ne myöhempää käyttöä varten tai toimittamalla ikkunat esim. vanhojen rakennusosien kierrätyspisteeseen.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen kokonaissuunnitelman toteutumisen edistäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 30.5.2007 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta seuraavilla ehdoilla:

 

-                     Porrashuoneiden ja aputilojen alkuperäiset puuikkunat säilytetään ja korjataan hakijan esittämällä tavalla.

 

-                     Uusittavien puuikkunoiden tulee olla hakemuksessa esitetyt alkuperäistoteutuksen mukaiset puuikkunat käsiteltynä kaupunkikuvaneuvottelukunnan esittämin perinteisin materiaalein.

 

Haettu toimenpide ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli porrashuoneiden ja aputilojen vanhat ikkunat kunnostetaan ja muut ikkunat uusitaan lausunnossa esitetyllä tavalla.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa edellä olevin ehdoin hakemusta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Helsingin Radiotehtaalle, Asunto Oy Helsingin Followille, Asunto Oy Helsingin Happinessille ja Asunto Oy Helsingin Trustille haettuun toimen­piteeseen 46. kaupunginosan korttelin nro 46005 tontille nro 8 seuraavin ehdoin:

 

-                     Porrashuoneiden ja aputilojen alkuperäiset puuikkunat säilytetään ja korjataan hakijan esittämällä tavalla.

 

-                     Uusittavien puuikkunoiden tulee olla hakemuksessa esitetyt alkuperäistoteutuksen mukaiset puuikkunat käsiteltynä rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnan esittämin perinteisin materiaalein.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Pitäjänmäen tontti 46005/8)

 

Liite 2

Asemapiirros

 

Liite 3

Pöytäkirjanote 23.5.2007, Kaupunkikuvaneuvottelukunta

 

 

 

 


5

HELSINGIN ENERGIAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-2685

 

Helsingin Energia pyytää (18.10.2007) poikkeamislupaa 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47051 tontille nro 2 (osoite Kontulantie 1).

 

Hakijan tarkoituksena on sijoittaa Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen (Heltechin) tilapäiset tilat entiseen voimalaitosrakennukseen ja piirikeskukseen (käyttötarkoituksen muutokset yhteensä 7 145 k-m2) sekä rakentaa tilapäinen opetus- ja sosiaalirakennus (180 k-m2).

 

Hanke on valtaosin laadittavana olevan asemakaavan muutoksen mukainen. Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että Haagan ja Roihupellon ammattioppilaitostilojen peruskorjauksen ajaksi on löydetty hyvin toimivat väistötilat Myllypuron voimalaitoskorttelista.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (29.11.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Korttelissa on voimassa 21.2.1997 vahvistettu Kehä I:n ja Kontulantien liittymän asemakaava nro 10312. Kortteli on kaavassa merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET) ja rakennusoikeus on 30 000 k-m2.

 

Korttelissa toimii tällä hetkellä huippulämpökeskus ja sähköasema. Entisessä hiilivoimalassa ja piirikeskusrakennuksessa on toimistotiloja, tilapäisluonteista varastointia ja verstastoimintaa.

 

Hakijan tarkoituksena on osoittaa tilat Heltechin opetuskäyttöön Haagan ja Roihupellon ammattioppilaitostilojen peruskorjauksen ajaksi.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 26.4.2007 hyväksynyt Myllypuron voimalaitoskorttelin ym. asemakaavan muutosluonnoksen, jossa nykyisen voimalaitostontin eteläosasta on muodostettu toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa toimistorakennuksia ja opetustoiminnan, kulttuuripalvelujen ja ympäristöhäiriöitä tuottamattoman pienteollisuuden rakennuksia sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuk­sia (KTY-1). Pohjoisosa on asuntoaluetta, ja piirikeskusrakennus sijaitsee pientalokortteleiden kohdalla.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapurikiinteistöjen omistajille ja yksityisille vuokramiehille hakijan kirjeellä (16.10.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että haettu toimenpide mahdollistaa väistötilojen sijoittumisen liikenteellisesti erinomaiseen paikkaan metroaseman lähelle. Oppilaitoksen sijoittuminen Myllypuron keskukseen, vaikkakin tilapäisenä, monipuolistaa itäisen Helsingin koulutuspalveluita.

 

Entisen voimalaitoksen oppilaitoskäyttö on asemakaavan muutosluonnoksen mukaista, ja siltä osin hakemusta voidaan puoltaa viideksi vuodeksi. Sen sijaan entinen piirikeskusrakennus tulee purettavaksi ja maanperä kunnostettavaksi ennen asuntorakentamisen aloittamista, joten sen osalta hakemusta voidaan puoltaa vain 2010 syyslukukauden loppuun.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen tarkoituksenmukainen määräaikainen käyttö, kunnes laadittavana oleva asemakaavan muutos toteutuu, alueen palvelutason parantaminen sekä tilojen saanti kiireellisessä tilantarpeessa olevalle oppilaitokselle.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli poikkeaminen myönnetään määräaikaisena entisen voimalaitosrakennuksen osalta 16.10.2012 asti ja entisen piirikeskusrakennuksen osalta 31.12.2010 asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta entisen voimalaitosrakennuksen osalta 16.10.2012 asti ja entisen piirikeskusrakennuksen osalta 31.12.2010 asti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen määräaikaisena entisen voimalaitosrakennuksen osalta 16.10.2012 asti ja entisen piirikeskusrakennuksen osalta 31.12.2010 asti päätöksen nro 2007-2685/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Mellunkylän tontti 47051/2)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Mellunkylän tontti 47051/2)

 

Liite 3

Asemapiirustus (Mellunkylän tontti 47051/2)

 

 

 

 


6

BOSTADS AB KALLIOLINNAVÄGEN 12 ASUNTO OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-67

 

Bostads Ab Kalliolinnavägen 12 Asunto Oy pyytää (19.9.2007) poikkeamislupaa 9. kaupunginosan (Kaivopuisto) korttelin nro 199 tontille nro 18 (Kalliolinnantie 12). Hakijan tarkoituksena on muuttaa tontin uudemman rakennuksen kellarin ja pohjakerroksen toimistotilat (443 k-m2) pysyvästi asunnoiksi. Hanke poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että on tarkoituksenmukaista, että asuintalon tilat ovat asuinkäytössä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (7.1.2008), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 20.4.1988 vahvistettu asemakaava nro 9311. Asemakaavan mukaan tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 1919 / 502 kerrosalaneliömetriä, jossa ensimmäinen luku osoittaa tontin kerrosalan neliömetreissä ja toinen luku, kuinka monta neliömetriä kerrosalan lisäksi saa rakennuksen pohjakerroksessa ja maanpäällisessä kellarissa käyttää toimistotiloina.

 

Tontilla on kaksi rakennusta, joista toinen (arkkitehti Kaj Englund, rakennettu vuonna 1956) on osoitettu kerrosluvultaan osin kolme- ja osin viisikerroksiseksi. Toinen rakennus (arkkitehti Ernst Lohrmann, vuonna 1843) on merkitty suojeltavaksi (sr-1). Lisäksi tontilla on rakennusala maanalaiselle väestönsuojalle. Autopaikkojen vähimmäismäärä tontilla on 1 ap/175 k-m2, mikä tarkoittaa 19 autopaikkaa.

 

Hakijan selvityksen mukaan molempien rakennusten yhteiset jätehuoltotilat sijaitsevat aitauksessa tontin etelälaidassa. Irtaimistovarastoja 2,5–4 m2) on jokaiselle asunnolle, myös uusille asunnoille. Polkupyörille, lastenvaunuille ja ulkoiluvälineille on kaksi varastoa, yhteensä 24 m2. Pesulaa ei ole, mutta kuivausta varten varataan kellariin tilaa 24 m2. Talosaunaa tai kokoontumistilaa ei ole. Kellarissa on talovarasto


kiinteistönhuollon tarpeisiin n. 16 m2. Pihalla on 10 ja autotalleissa 10 autopaikkaa.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa tontin uudemman rakennuksen kellarin ja pohjakerroksen toimistotilat asunnoiksi. Samalla tehdään julki­si­vu­muutoksia.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta tiedotettiin naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (6.11.2007) ja heille varattiin tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hakemuksessa kyseessä olevat kellarin ja pohjakerroksen tilat olivat alun perin rakennusluvan mukaan varasto- ja arkistotiloja. Tontin nykyinen asemakaava laadittiin tontin omistajan hakemuksesta siten, että rakennusoikeutta lisättiin näiden tilojen verran ja tilat merkittiin toimistotiloiksi. Tilat soveltuvat asumiseen, kiinteistön varasto- ja yhteistilat ovat riittävät ja uusille asunnoille on järjestettävissä tarvittavat varastotilat eikä toimistotiloille ole käyttöä, joten asuinrakennuksessa olevat tilat voidaan ottaa asuinkäyttöön. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa samalla kuitenkin, että tontin merenpuoleisella rajalla sijaitseva jäteaitaus on mitoitukseltaan varsin pieni ja sijaitsee maisemassa näkyvästi, vaikkakin pensasaidan ympäröimänä. Jätehuoneen sijoittaminen rakennusrungon sisään esimerkiksi johonkin autotalleista parantaisi tilannetta tontilla.

 

Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta todeten, että hankkeen yhteydessä on selvitettävä mahdollisuus sijoittaa riittävän kokoinen jätehuone asuinrakennuksen rakennusrungon sisään.

 


KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-67/526 mukaisena todeten, että hankkeen yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuus sijoittaa riittävän kokoinen jätehuone asuinrakennuksen rakennusrungon sisään.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Kaivopuiston tontti 199/18)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Kaivopuiston tontti 199/18)

 

Liite 3

Asemapiirustus (Kaivopuiston tontti 199/18)

 

 

 

 


7

KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-112

 

Kiinteistöviraston tilakeskus pyytää (12.6.2007) poikkeamislupaa 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 4001 tontille nro 12 (Annantalo, Annankatu 30) ilmanvaihdon uusimiseen, ilmastointikonehuoneiden rakentamiseen 3. kerrokseen (yhteensä noin 176 m2) ja vesikaton päätyosien muuttamiseen sekä varastotilojen muuttamiseen opetustilaksi (24 m2). Muutokset koskevat kellari-, 1.–3. kerroksia, vesikattoa ja julki­sivuja alueella, jossa on rakennuskielto.

 

Hakija perustelee hakemustaan tarpeella parantaa ilmanvaihto toiminnan vaatimusten mukaiseksi.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (14.1.2008), että hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 20.11.1928 vahvistettu asemakaava nro 967, joka määrittelee ainoastaan tontin ja rakennuksen rajat.

 

Kaupunginhallituksen 24.8.1987 hyväksymien liikekeskustan kaavoitus- ja kehittämisperiaatteiden mukaan tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta. Periaatteiden liitekartan mukaan rakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana suojeltu.

 

Rakennus on arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnittelema ja se valmistui kansakouluksi vuonna 1886. Rakennuksessa on tehty useita muutostöitä, mm. vuonna 1924 korotettiin ullakkokerrosta. Nykytilanteessa rakennuksessa toimii Annantalon lasten ja nuorten taidekeskus, jossa on opetus-, näyttely-, työ-, liikunta-, esitys-, toimisto- ja kahvilatiloja. 

 

Hakijan tarkoituksena on kunnostaa rakennuksen ilmanvaihtojärjestelyt täyttämään lasten ja nuorten taidekeskustoiminnan vaatimukset. Vanhat ilmanvaihtokoneet puretaan ja korvataan neljällä erillisellä koneella,


jotka sijoitetaan 3. kerrokseen rakennuksen molempiin päihin. Ilmanvaihtokanavien asennuksissa käytetään hyväksi rakennuksen vanhoja hormeja.

 

Haetulla toimenpiteellä poiketaan alueen rakennuskiellosta.

 

Saadut lausunnot           Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (24.1.2007), että se pitää heille esitettyä 31.1.2007 päivättyä suunnitelmaa hyväksyttävänä. Vesikatolle rakennuksen päätyyn tulevat ilmanvaihtoaukot tulee toteuttaa minimimitoituksella ja ne tulee maalata vesikaton sävyyn, niin että ne ovat mahdollisimman huomaamattomat.                      

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (27.11.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska muutokset sijoittuvat pääosin rakennuksen sisätiloihin ja vähäisessä määrin vesikatolle eikä poikkeamisella ole siten vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska muutokset ovat tontin tulevien kaavoitusperiaatteiden mukaisia ja muutokset soveltuvat kaupunginmuseon lausunnon mukaan rakennuksen suojelutavoitteisiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyy kaupunginmuseon lausunnossa esitettyyn kantaan ilmanvaihtoaukkojen minimoimisesta ja maalaamisesta vesikaton sävyyn.

 

Poikkeamisen erityinen syy on toimintaedellytysten parantaminen olemassa olevassa taidekeskusrakennuksessa.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta. 

 


KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemuksen päätöksen nro 2008-112/526 mukaisena todeten, että vesikatolle rakennuksen päätyyn tulevat ilmanvaihtoaukot tulisi toteuttaa minimimitoituksella ja ne tulisi maalata vesikaton sävyyn, niin että ne ovat mahdollisimman huomaamattomat.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Kampin tontti 4001/12)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Kampin tontti 4001/12)

 

Liite 3

Asemapiirros (Kampin tontti 4001/12)

 

 

 

 


8

MEILAHDEN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN BIOMEDICUMIN KOLMANNEN VAIHEEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2008-304

 

15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin nro 15643 suunniteltu tontti nro 1; Paciuksenkatu

 

Kiinteistölautakunta toteaa (5.2.2008) mm. seuraavaa:

 

Hakemus                          Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki pyytää 23.11.2007 päivätyssä ja kaupunginhallitukselle osoitetussa hakemuksessa, että Khs jatkaisi 4.12.2006 päättämänsä suunnitellun tontin nro 15643/1 varausta 31.12.2009 saakka lääketieteellistä tutkimustoimintaa ja siihen liittyvää yrityshautomotoimintaa varten.

 

Syksyllä Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Kansanterveyslaitos ovat perustaneet Institute for molecular Medicine Finland FIMM:n. FIMM muodostaa Euroopan mole­kyylibiologian laboratorion EMBL:n sekä Norjan (Oslon yliopisto) ja Ruot­sin (Uumajan yliopisto) molekyylilääketieteen keskusten kanssa yhteistyöverkoston Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. FIMM sijoittuu Biomedicum Helsinki 2:een, joka valmistuu kevään 2008 aikana.

 

Vuorovaikutus Tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsingin suoritettavan lääketieteellisen perustutkimuksen ja lääketieteellistä tutkimus-toimintaa harjoittavien yritysten välillä tulee tiivistymään lähivuosina entisestään. Tämä edellyttää, että tulevaisuudessa lääketieteellistä tutkimustoimintaa harjoittaville yrityksille on riittävästi siihen sopivia tiloja. Edellä mainitun johdosta Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki esittää, että Paciuksenkadun varteen suunnitellun tontin nro 15643/1varausta jatkettaisiin yhtiölle.

 

Varauspäätös                   Khs päätti 4.12.2006 (1470 §) varata Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille 15. kaupunginosan korttelin nro 15643 suunnitellun tontin nro 1 Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Tontin rajat ja rakennusoikeus tarkentuvat lopullisessa asemakaavassa.

 

2                    Tontin suunnittelussa on otettava huomioon alueen kautta suunniteltu huoltotunneli Meilahden sairaala-alueelle, mikäli sitä ei lopullisessa asemakaavassa siirretä alueen ulkopuolelle.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan ase-makaavan muutosta eikä tonttia voida luovuttaa.

 

Asemakaavatilanne        Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 21.12.2006 lähettää asemakaavan muutosehdotuksen nro 11642 Khlle puoltaen sen hyväksymistä. Ehdotus koskee 15. kaupunginosan (Meilahti) lähivirkistysaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta ja katualuetta. Lisäksi ehdotus mahdollistaisi 21 000 k-m2 uutta toimitilarakentamista Paciuksenkadun lounaispuolelle Meilahdenpuiston alueelle, uuden kadun rakentamisen välittömästi rakennuksen taakse ja sen varteen yleisen pysäköintialueen.

 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9.2. - 12.3.2007 ja siitä on tehty neljä muistutusta. Lisäksi kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, Helsingin Vesi, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy ovat antaneet ehdotuksesta lausuntonsa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 11.10.2007 lähettää 21.12.2006 päivätyn ja 11.10.2007 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 11642 Khlle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Kvsto päätti 13.2.2008 hyväksyä asemakaavan muutoksen.

 

Varauksen jatkaminen   Hakija on esittänyt, että Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten varausta jatkettaisiin 31.12.2009.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä varausta voitaisiin jatkaa 31.12.2009 saakka huomioon ottaen tuleva asemakaavamuutos ja Helsinki Biomedicumin toisen vaiheen valmistuminen keväällä 2008.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jatkaa Kiinteistö Oy Biomedicum Helsin­gille 15. kaupunginosan korttelin nro 15643 suunnitellun tontin nro 1
varausta Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten 31.12.2009 saakka entisin ehdoin.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Biomedicumille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Hakemus

 

 

 

 


9

KONTULAN PALVELUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-329

 

Kaj ilmoittaa, että Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.4.2008 klo 12.00 Ravintola Sassossa, Pohjoisesplanadi 17, Helsinki. Kaupunki omistaa yhtiöstä Ostostie 4:ssä olevan kirjastotilan hallintaan oikeuttavat osakkeet.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja rakennusrahaston perustaminen.

 

Kontulan Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan ainakin yhden hallituksen varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä sekä toisen tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Helsingin kaupungin nimeämät. Hallituksen varsinaisena jäsenenä on toiminut tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta ja varajäsenenä asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaiseksi jäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 BDO FinnPartners Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


10

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN UPM-KYMMENE OYJ:N SEKÄ YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-307

 

38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38091 tontti nro 3; Ormusmäentie 1

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

38. kaupunginosa

kortteli 38091

tontti 3

UPM-Kymmene Oyj/
YIT Rakennus Oy
perustetta­vien asunto-osakeyhtiöi­den lukuun

20.12.2007

4 620 000 euroa

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38091 tontti nro 3 lukuun ottamatta tontista aiemmin tehtyjä määräalojen luovutuksia.

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan myytävä alue muodostaa ohjeelliset tontit nro 38091/8-12. Tontit 38091/8 ja 10 kuuluvat asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK), tontit 38091/11 ja 12 kuuluvat asuin-rakennusten korttelialueeseen (A) ja tontti 38091/9 kuuluu asumista palvelevaan yhteiskäyttöiseen korttelialueeseen (AH). Tonttien yhteen laskettu pinta-ala on 8 191 m2 ja rakennusoikeus 10 000 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 4 620 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 564,03 euroa/m2 ja 462 euroa/k-m2.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kaikki kaupan ehdot on otettu kauppakirjaan.

 

Kaupan ehtojen mukaan myyjä on vastannut kustannuksellaan kaupan kohteen maaperän kunnostamisesta Ympäristökeskuksen ko. alueen kunnostamisesta antaman päätöksen lupaehtojen mukaisesti.

 

Kaupan osapuolten tavoite on saada tontille rakennuslupa, joka ei edellytä kaivua nykyisen saneeraustason, + 12 metriä, alapuolelle. Mikäli kaavan toteuttaminen kuitenkin edellyttää kaivuita em. tason alapuolelle, vastaa myyjä maaperän pilaantuneisuuden aiheuttamista lisäkustannuksista poistettavien maamassojen loppusijoittamisessa mukaan lukien mahdolliset lisätutkimukset, luvat yms. kustannukset.

 

Helsingin kaupungin ja myyjän välinen maankäyttösopimus

 

Kaupan kohde on osa Helsingin kaupungin ja UPM-Kymmene Oyj:n välillä 27.3.2007 allekirjoitettua sopimusta, jossa on sovittu asemakaavan muutosehdotuksen nro 11465 toteuttamisesta. Sopimuksen mukaisesti UPM-Kymmene Oyj on luovuttanut kaupungille tontista 38091/3 noin 800 m2:n suuruiset alueet Hela-aukion ja Helatehtaankadun katualueeksi. Lisäksi yhtiö on maksanut korvauksena tontin rakentamismahdollisuuksien paranemisesta kaupungille 1 345 000 euroa.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska kauppa liittyy kaupungin kanssa aiemmin tehtyyn maankäyttösopimukseen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 20.12.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa UPM-Kymmene Oyj on myynyt 38. kaupunginosan korttelin nro 38091 tontin nro 3 YIT Rakennus Oy:lle perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, va. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta (Malmin tontti 38091/3)

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta (Malmin tontti 38091/3)

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


11

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: NEUVOTTELUJEN KIIREHTIMINEN VALTION KANSSA MAANVAIHDOISTA LIITTYEN SIPOONKORPEEN

 

Khs 2007-718

 

Kaj toteaa, että käsitellessään 14.3.2007 (asia 4) valtuutettu Otto Lehtipuun ja 43 muun valtuutetun aloitetta Sipoonkorven suojelua, laajentamista ja siihen liittyvää maanvaihtoa kaupungin ja valtion välillä Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki kiirehtii aloitteessa esitettyjä neuvotteluja valtion kanssa, kun valtioneuvosto on käsitellyt esitykset alueliitokseksi.” (Otto Lehtipuu, äänin 76 – 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen­piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kaj toteaa, että kiinteistölautakunta antoi 29.5.2007 asiasta lausunnon, jossa mm. todettiin, että kiinteistötoimi tulee mahdollisuuksien mukaan jatkamaan neuvotteluja valtion kanssa sen jälkeen kun valtioneuvosto on tehnyt päätöksen osakuntaliitoksesta.

 

Valtioneuvoston päätös Sipoon lounaisosan liittämisestä Helsinkiin on 15.1.2008 saanut korkeimman hallinto-oikeuden vahvistuksen.  

 

Kiinteistövirastosta 8.2.2008 ja 22.2.2008 saatujen selvitysten mukaan kaupunki on edistänyt Sipoonkorven luonnonsuojelualueen muodostamista luovuttamalla aluevaihdossa valtiolle Vantaalta ja Sipoosta syksyllä 2000 noin 400 ha:n suuruiset Natura-alueet. Aiemmin kaupunki on luovuttanut valtiolle Sipoosta noin 600 ha:n suuruisen Hindsbyn metsän.

 

Kiinteistövirastolla on kiinteä neuvotteluyhteys Metsähallituksen sekä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Sipooonkorven luonnonsuojelualueen maanomistusjärjestelyistä. Kiinteistöviraston tonttiosasto käy parhaillaan maanvaihtoneuvotteluja Metsähallituksen ja Uudenmaan Ympäristökeskuksen kanssa valtion omistaman Tobbenin-nimisen saaren vaihtamisesta noin 50 ha alueisiin Sipoonkorvessa ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa yhdistyksen omistamien Vuosaaren Kallahden niemen edustalla sijaitsevien Ahvensaaren ja Uimaluodon vaihtamisesta noin 10 ha alueisiin Sipoonkorvessa. Vaihtokohteet sijaitsevat nimenomaan ns. Sipoonkorven luonnonsuojelualueen ytimessä ja rajoittuvat valtion ja virkistysyhdistyksen ennestään omistamiin maihin ja Natura-alueisiin. Tällaisia lähes vastaavia mahdollisesti vaihdon kohteina olevia maita kaupunki omistaa luonnonsuojelualueeseen rajoittuen Hindsbyssä 223 ha ja Immersbyssä 351 ha eli kaikkiaan noin 575 ha.

 

Kaupunki jatkaa neuvotteluja valtion kanssa omistamiensa selvästi Sipoonkorpeen kuuluvien alueiden vaihtamisesta. Sipoonkorven eteläraja on vielä toistaiseksi epäselvä ja sen piirtyminen selviää maankäytön suunnittelun edetessä. 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.3.2007 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdos­ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen Otto Lehtipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


12

MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAN 2008-2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs 2007-1096

 

Kaj toteaa, että Kvsto hyväksyi 13.2.2008 Laadukkaan asumisen Helsinki, maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017.

 

Khs päätti 18.2.2008, että Kaj tekee erillisen esityksen MA-ohjelman 2008–2017 täytäntöönpanoksi.

 

./.                   Kaj toteaa vielä, että MA-ohjelma 2008–2017, Kvston päätös 13.2.2008 (40 §) MA-ohjelman hyväksymisestä ja Kvston 13.2.2008 hyväksymät toivomusponnet ja suurien alueiden rakentamisaikataulu on jaettu esityslistan tämän asian liitteinä 1-3.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymää Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaa 2008–2017.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia toimimaan siten, että uusien asuinalueiden rakentamiselle luodaan edellytykset liitteestä 4 ilmenevän rakentamisaikataulun mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia varmistamaan ohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja huomioimaan ne vuoden 2009 budjetin laadinnassa.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa jäljempänä ilmeneviä lautakuntia, virastoja ja viranhaltijoita toimimaan seuraavasti Helsingin maan­käytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 tavoitteiden toteuttamiseksi: 

 

1

Hallinta- ja rahoitusmuoto sekä tontinluovutus (tavoitteet 2, 3, 4, 5, 9)

 

Kaupunginjohtaja nimeää johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään 31.10.2008 mennessä kaavoituksen ja tontinluovutusten kehittämismah­dollisuuksia. Tavoitteena on nopeuttaa rakentamiseen johtavaa prosessia ja saada eri kehittäjä- ja toteuttajatahojen innovaatioita ja tuotekehitystä mahdollisimman varhain mukaan suunnitteluprosessiin. Tässä yhteydessä tulee myös selvittää kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten mahdollisuutta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 31.5.2008 mennessä ehdotuksen uusien hallintamuodon mukaisten tavoitteiden soveltamisesta alueittain kaupungin tontinluovutuksessa.

 

Kiinteistövirasto yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa pyrkii siihen, että hallinta- ja rahoitusmuo­totavoitteet toteutuvat myös valtion ja yksityisten omistamalla maalla sekä täydennysrakentamisessa (mm. maankäyttösopimuksin, tontinvaihdoin).

 

2

Uustuotannon keskikoko tavoitteet (tavoite 5)

 

Kiinteistövirasto yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa määrittelee tontinluovutusten yhteydessä sovellettavan huoneistotyyppijakauman siten, että ohjeellinen keskipinta-alatavoite 75 m² muussa kuin vuokra-asunnoissa toteutuu. Määrittelyssä tulee huomioida tarve lisätä perheille soveltuvia asuntoja sekä mahdollistaa asumisväljyyden kasvu.

 

Keskipinta-alamääräys voidaan perustelluissa tapauksissa määritellä myös kaavoituksen yhteydessä. Tämän määräyksen käytöstä päättää lautakunta käsitellessään ko. kaavan kaavoitusperiaatteita.

 

Voimassa olevien tontinvarausten 75 m2 keskipinta-alavaatimusta sekä hallinta- ja rahoitusmuodon mukaisia tavoitteita voidaan perustellusta syystä muuttaa. Kiinteistövirasto käy yhdessä rakennuttajien kanssa läpi voimassa olevat varaukset, ja tuo mahdolliset muutokset kaupunginhallitukseen 31.8.2008 mennessä. Samassa yhteydessä tuodaan päätettäväksi vanhoihin varauksiin tarvittavat vähäistä suuremmat muutokset mm. rahoitus- ja hallintamuotoihin. Muutoksia voidaan tarvittaessa tehdä myöhemminkin.

 

Uustuotannon keskipinta-alatavoitteen toteutumista seuraa kiinteistövirasto kaupunginosatasolla.

 


3

Kaupungin oma tuotanto - osaomistusmalli (tavoitteet 3, 12)

 

Asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto luovat toimintaedellytykset kaupungin oman asuntotuotannon nostamiseksi 1 500 asunnon vuosituotantoon vuoteen 2012 mennessä. Valtuustokausittain tehtävässä seuraavassa MA-ohjelman seurannassa 30.4.2012 mennessä kaupungin oman asuntotuotannon tavoitteet tarkistetaan ottaen huomioon miten MA-ohjelman tavoitteet kokonaisuudessaan hallinta- ja rahoitusmuodon osalta ovat toteutuneet.

 

Asuntotuotantotoimisto laatii 31.10.2008 mennessä ehdotuksen kaupungin osaomistustuotannon malliksi ja varautuu uuden nk. harava- mallin mukaisten asuntojen rakennuttamiseen.

 

4

Yhteisvastuullinen asuntopolitiikka (tavoite 4)

 

Kiinteistövirasto valmistelee yhteistyössä sosiaaliviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 31.10.2008 mennessä ehdotuksen erityisasumiseen soveltuvan asuntokannan hallinnasta sekä asuntojen tarkoituksenmukaisesta ja joustavasta käytöstä. Valmistelussa otetaan erityisesti huomioon seudullisen, yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteiden toteuttaminen Helsingissä.

 

5

Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Helsinkiin muuttamisen mahdollistamiseksi selvitetään keinot lyhytaikaisten työsuhdeasuntojen hankkimiseksi (tavoite 4)

 

Kiinteistövirasto ja henkilöstökeskus yhdessä selvittävät mahdollisuudet uusien toimintatapojen luomiseksi sekä uustuotannossa että olemassa olevassa asuntokannassa 31.10.2008 mennessä.

 

6

Omatoiminen rakentaminen ja rakennuttaminen (tavoite 8)

 

Rakennusvalvontavirasto yhdessä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa selvittävät 31.10.2008 mennessä omatoimisen rakentamisen ja rakennuttamisen lisäämiseksi tarvittavan neuvonnan ja sen resurssitarpeet.

 


7

Peruskorjaukset ja neuvonta, energiatehokkuus (tavoitteet 14,16)

 

Rakennusvalvontavirasto ja kiinteistövirasto yhteistyössä tehostavat asuinrakennusten peruskorjauksiin ja niiden rahoitukseen liittyvää viranomaisneuvontaa.

 

Rakennusvalvontavirasto edistää rakennettavien asuinrakennusten energiatehokkuuksien ja energiamuotojen kehittymistä sellaisiksi, että MA-ohjelman mukainen rakentamisen energiatehokkuustavoite toteutuu.

 

Kiinteistölautakunta ottaa huomioon energiatehokkuuden yhtenä

ton­tinluovutuskilpailujen laatukriteerinä.

 

8

Autopaikat (tavoite 19)

 

Kaupunginjohtaja nimeää johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään 31.10.2008 mennessä, millaisin mallein asemakaavamääräysten mukaiset autopaikat voidaan toteuttaa siten, että kustannukset kohdentuvat nykyistä suoremmin autopaikan käyttäjille.

 

9

Asuntohankinta (tavoite 18)

 

Kaupunginjohtaja nimeää johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään kaupungin asuntohankintayhtiön asemaa, tehtäviä, uusien hankintojen tarpeellisuutta sekä yhtiön hallussa olevan asuntokannan hallinnan ja tarkoituksenmukaisen käytön kehittämismahdollisuuksia 31.12.2008 mennessä.

 

10

Täydennysrakentaminen (tavoite 13)

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa selvittävät 31.12.2008 mennessä millä keinoin voidaan tehostaa ja edistää täydennysrakentamista.

11

MA-ohjelman seuranta, päivitys ja raportointi

 

MA-ohjelman toteutumisen seuranta ja sen perusteella tehtävä ohjelman päivitys tuodaan valtuuston päätettäväksi 30.4.2012 mennessä.  

 

Raportointi valtuustolle vuosittain (toivomusponnet 1 ja 2)

 

Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii siitä, että valtuustolle tehdään vuosittain raportti asunto-ohjelman toteutumisesta ja asunnottomuuden poistamiseksi tarkoitetun ohjelman toteutumisesta Helsingin osalta.

 

MA-ohjelman toteutumisen muu seuranta (toivomusponnet 5 ja 14)

 

Kiinteistölautakunta ja talous- ja suunnittelukeskus varmistavat, että vuokra-asuntotuotannossa seurataan perheasuntojen kysyntää vuosittain ja tarvittaessa valmistellaan uusia keinoja ohjata tuotantoa.

 

Kiinteistölautakunta ja talous- ja suunnittelukeskus varmistavat, että MA-ohjelman aikana rakennetaan riittävästi nuorisoasuntoja ja hankkeille varataan riittävästi tontteja.

 

Toivomusponsi 8 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 23 sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ja 24 kaupunkisuunnittelua ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote ja jäljennös esityslistatekstistä liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240

 

 

LIITTEET

Liite 1

Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

Liite 2

Kaupunginvaltuuston päätös 13.2.2008, § 40 ja kaupunginvaltuuston hyväksymät toivomusponnet

 

Liite 3

Suurten tuotantoalueiden rakentamisaikataulu

 

 

 

 


13

ESISOPIMUS TOIMITILATONTTIEN MYYMISESTÄ ESPOON LEPPÄVAARASTA RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELALLE

 

Khs 2008-302

 

Espoon kaupungin 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin nro 51301 tontit nro 3, 4 ja 5; Espoo, Leppävaara, Linnoitustie

 

Kiinteistölautakunta toteaa (5.2.2008) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Rakennusosakeyhtiö Hartela pyytää, että yhtiön kanssa tehtäisiin esisopimus otsikossa mainittujen tonttien vaiheittaisesta myymisestä yhtiön perustamille kiinteistöosakeyhtiöille. Tontit on tarkoitus rakentaa vaiheittain siten, että ensimmäisen ja toisen rakentaminen käynnistyisi kuluvana vuonna ja viimeisen niin, että viimeinenkin tontti olisi rakennettu vuoden 2012 loppuun mennessä.

 

Tonttien myynti olisi ajankohtaista aina viimeistään kullekin tontille rakennettavan rakennuksen valmistuttua ja viimeisenkin vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaksi ensimmäistä tonttia, joiden rakentaminen on tarkoitus käynnistää kuluvana alkuvuonna, vuokrattaisiin lautakunnan päätöksin 1.4.2008 alkaen ja kolmas, kun sen rakentaminen tulee ajankohtaiseksi. Tontit vuokrattaisiin siihen saakka, kunnes niiden myyminen tulee ajankohtaiseksi. Tonttien hinnat porrastettaisiin myyntiajankohdan mukaan.

 

Hankkeet ovat jatkoa Rakennusosakeyhtiö Hartelan alueelle rakentamille Quartetto ja Quartetto Plus Business Park -projekteille.

 

Varauspäätös                   Khs on viimeksi 12.2.2007 (189 §) varannut tontit hakijalle 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteille rakennettavat rakennukset tulee suunnitella yhteistyössä Leppävaaran suunnittelua ja toteuttamista valmistelevan Leppävaara-projektin kanssa.

 

Tonttien suunnitelluista käyttäjistä tulee tällöin esittää molempien kaupunkien hyväksyttävissä oleva selvitys.

 

2                    Tontit tulee liittää Etelä-Leppävaaran alueelle rakennettavan yhteisväestönsuojan käyttöoikeutta ja siitä maksettavaa korvausta sekä väestönsuojatilojen kunnossapidon kustannuksia koskevaan sopimukseen.

 

3                    Tontin pysäköintijärjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon viereisen Säterinrinteen asemakaava-alueen pysäköintijärjestelyt.

 

Leppävaaran Pysäköinti Oy:n korttelissa 51301 sijaitsevien jo rakennettujen noin 70 autopaikan korvaamisesta vastaavantasoisilla autopaikoilla tai vastaavalla rahakorvauksella tulee sopia varauksensaajan ja yhtiön välisin sopimuksin, mikäli niistä pysäköinnin uudelleenjärjestelyn johdosta joudutaan luopumaan.

 

4                    Mikäli tontin rakentamisedellytysten todetaan varauksen-saajan laatimien suunnitelmien perusteella varausaikana toteutuvan, tontti voidaan kaupungin erikseen tehtävällä päätöksellä myydä varauksensaajalle tai tämän määräämälle ajankohdan käyvällä hinnalla.

 

5                    Varauksensaaja vastaa nyt jatkettuna varausaikana varauskohteesta maksuun pantavista kiinteistöveroista.

 

6                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei kaupungin-valtuuston päätöksen nojalla tehtävää tonttia koskevaa kiinteistönkauppaa saada aikaan.

 

Varausehdoista ehto 3 ei enää ole ajankohtainen.

 

Tonteille rakennettavien rakennusten suunnittelussa samoin kuin tonteille suunnitelluista käyttäjistä on informoitu Leppävaaran alueen rakentamista valmistelevaa Leppävaaraprojektia. Muutoin varausehtoja esitetään soveltuvin osin noudatettavaksi myös tontteja vuokrattaessa ja myytäessä.

 

Asemakaava- ja tonttitilanne

 

Varattu ja nyt vuokrattavaksi ja edelleen myytäväksi esitettävä kortteli 51301 kuuluu Espoon kaupunginvaltuuston 15.4.2002 alueelle hyväksymän Säterinrinne II -nimisen asemakaavamuutoksen (piirustus nro 5788) mukaiseen toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY).

 

Kortteli koostuu kolmesta rekisteröidystä tontista, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 15 200 k-m2 (5 000 + 4 500 + 5 700).

 

Lisäksi korttelialueelle saa rakentaa valopihoja oleskelua, näyttelytoimintaa ja talvipuutarhaa varten sekä rakennuksen tai sen osan ylimmän kerroksen yläpuolelle sijoitettuja henkilökunnan käyttöön tarkoitettuja kokous-, koulutus- tai virkistyskäyttötiloja yhteensä enintään 6 % kaavassa annetun rakennusoikeuden lisäksi.

 

Rakennusten kellariin saa kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi sijoittaa varasto-, sosiaali- ja laitetiloja enintään 15 % siitä ja kerroksiin iv-konehuoneita enintään 10 % siitä.

 

Asemakaavan mukaan liike- ja toimistokerrosalaa palvelemaan tulee rakentaa autopaikkoja vähintään 1/70 k-m2. Autopaikkoja saa sijoittaa kahden kellarikerroksen lisäksi kerroksiin yli sallitun kerrosalan, kuitenkin enintään 50 % autopaikkojen määrästä. Autopaikat samoin kuin jätehuoltotilat saa kiinteistöjen välisin sopimuksin sijoittaa myös toiselle tontille.

 

Rasitesopimukset            Tonttien rakentaminen edellyttää monia yhteisjärjestelyjä. Näiden järjestämiseksi tonttien välille on tehty rasitesopimukset niin kiinteistö- kuin rakennusrasitteistakin.

 

Lyhytaikaiset vuokrasopimukset

 

Tontit 3 ja 4 on tonttiosaston elinkeinotoimiston toimistopäällikön päätöksin vuokrattu tilapäisesti, ensin rakennusluvan hakemista varten ja sitten maanrakennustöiden aloittamista varten. Tilapäiset vuokrasopimukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes lautakunnan päätöksen nojalla tehtävät määräaikaiset vuokrasopimukset tulevat voimaan tai tontit myydään.

 

Tontti 5 on tässä vaiheessa vuokrattu tilapäisin vuokrasopimuksin tonttien 3 ja 4 rakentamista palvelevaa työmaatukikohtaa varten.

 

Maaperän puhtaus         Korttelin alueella ei tiedetä harjoitetun toimintaa, josta olisi voinut aiheutua maaperän pilaantumista.

 

Tonttien hinnoittelu ja muut luovutusehdot

 

Korttelin asemakaavassa osoitettu toimitilarakennusoikeus esitetään käytyjen neuvottelujen perusteella hinnoiteltavaksi tässä vaiheessa 400 euron kerrosneliömetrihintaan. Hankkeen edellinen vaihe, josta tehtiin päätös ja kauppa vuonna 2002, perustui noin 328 euron kerrosneliömetrihintaan. Esitettyä hintaa voidaan pitää riittävänä tonttien sijainti ja toimistotonttien hidas hintakehitys huomioon ottaen. Vertailukohtana voidaan pitää kaupungin Pitäjänmäellä vastaavissa kohteissa soveltamia alle 400 euron kerrosneliömetrihintoja.

 

Tontit esitetään myytäväksi viimeistään, kun niille rakennettavat rakennukset valmistuvat käyttöönotettaviksi ja siten, että viimeinenkin tontti myydään viimeistään 31.12.2012 mennessä.

 

Tonttien myyntihinta esitetään porrastettavaksi siten, että vuoden 2009 loppuun voidaan soveltaa 400 euron kerrosneliömetrihintaa, sen jälkeen vuonna 2010 tehtävässä tai tehtävissä kaupoissa 420 euron kerrosneliömetrihintaa ja vuoden 2011 alusta eteenpäin 420 euron hintaa tarkistettuna 3,5 %:n vuotuisella korolla vuoden 2011 alusta kaupantekoajankohtaan.

 

Lautakunta toteaa päättäneensä vuokrata tontit 51301/3, 4 ja 5 Rakennusosakeyhtiö Hartelan omistamille kiinteistöosakeyhtiöille lautakunnan 5.2.2008 (§ 87) tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Kaj toteaa, että tonttien hinnat ovat vuoden 2010 lopussa seuraavat:

 

tontti nro 51301/3

2,10 milj. euroa

tontti nro 51301/4

1,89 milj. euroa

tontti nro 51301/5

2,39 milj. euroa

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Rakennusosakeyhtiö Hartelan ja/tai sen perustamien yhtiöiden kanssa esisopimuksen ja sen mukaiset lopulliset sopimukset Espoon kaupungin 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin nro 51301 tonttien nro 3, 4 ja 5 myymisestä seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonttien kauppahinta määräytyy pitäen perusteena niiden asemakaavanmukaista rakennusoikeutta.

 

                      Kerrosneliömetrihintana pidetään tällöin 400 euroa edellyttäen, että lopullinen kauppa tehdään vuoden 2009 loppuun mennessä, 420 euroa jos lopullinen kauppa tehdään vuoden 2010 aikana ja sen jälkeen tehtävissä kaupoissa 420 euroa korotettuna vuotuisella 3,5 %:n korolla 1.1.2011 lukien kaupantekoajankohtaan.

 

2                    Lopullinen kauppa kustakin tontista tulee tehdä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tontille rakennettu rakennus on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Ostajan tulee viipymättä ilmoittaa kiinteistöviraston tonttiosastolle hyväksytystä käyttöönottotarkastuksesta.

 

3                    Viimeinenkin tonteista tulee joka tapauksessa ostaa 31.12.2012 mennessä.

 

4                    Ostaja tai ostajat vastaavat tonteista perittävästä kiinteistöverosta, erääntyipä tämä ennen tai jälkeen tonttien omistusoikeuden siirtymistä ostajalle tai ostajille.

 

5                    Muuten noudatetaan kiinteistölautakunnan mahdollisesti asettamia sopimussakkoa yms. tarkoittavia lisäehtoja ja kaupungin tavanomaisesti soveltamia kiinteistönkaupan sopimusehtoja.

 

6                    Tontteja koskeva esisopimus tulee allekirjoittaa viimeistään samassa yhteydessä, kun kiinteistölautakunnan päätöksen mukainen yhtä tai useampaa tonttia koskeva vuokrasopimus allekirjoitetaan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta (Leppävaaran tontit 51301/3-5)

 

Liite 2

Asemakaavakartta (Leppävaaran tontit 51301/3-5)

 

Liite 3

Tonttikartta (Leppävaaran tontit 51301/3-5)

 

Liite 4

Hakemus

 

 

 

 


14

KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-403

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen varsinainen yhtiökokous pidetään 11.3.2008 klo 8.00 Helsingin yliopiston tiloissa, tekninen osasto, Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaiset asiat kuten tilinpäätös, talousarvio vuodelle 2008 ja valitaan hallitus sekä tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa Viikin infokeskuksessa olevan kirjastotilan. Kaupungin omistus on 15 % yhtiön osakemäärästä. Yhtiön hallituksessa on kaupungin edustajana ollut toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom kiinteistövirastosta.

 

Helsingin yliopisto ja Senaatti-kiinteistöt nimeävät omat ehdokkaansa yhtiön hallitukseen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kiinteistöviraston tilakeskuksen edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen 11.3.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetylle henkilölle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


15

MALMIN LIIKETALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-414

 

Kaj toteaa, että Malmin Liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.3.2008 klo 9.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 1. kerros, 00580 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 15 §:n määräämät tilinpäätös, vastuuvapaus ja talousarvioasiat sekä valitaan hallitus ja tilintarkastajat.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yhden jäsenen tulee olla kaupungin nimeämä. Khn 12.3.2007 nimeämänä yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behr.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Malmin Liiketalo Oy:n 13.3.2008 kiinteistöviraston tilakeskuksessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behriä sekä yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, nimetylle tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028