Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 13.2.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

2

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.2.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 13.2.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa tarkastusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lea Krankille ja Marikaisa Niskaselle.

 

Pöytäkirjanote tarkastuslautakunnalle, tarkastusvirastolle, hallintokeskuk­selle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia -asiakirjan tiedoksi kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille kehotuksin ottaa huomioon strategiassa hyväksytyt tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä soveltuvin osin niiden omaa toimialaa koskevat, strategia-asiakirjassa mainitut toi­men­piteet.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

                      Asia esitellään toivomusponsiäänestysten osalta kaupunginvaltuustolle uudelleen 27.2.2008.

 


7                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    perustaa hallintokeskukseen kansainvälisen toiminnan päällikön viran (kokonaispalkka 5 700 euroa, vakanssinro 088135) ja lakkauttaa hallintokeskuksen kaupunginsihteerin viran (vakanssinro 016615) sekä

2                    siirtää kaupunginsihteeri Matti Ollinkarin hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikön virkaan 1.3.2008 lu­kien.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee muuttaa 1.9.2008 lukien kansliapäällikön viran nimikkeen nimikkeeksi neuvotteleva viranhaltija
(vakans­sinro 016611).

 

Pöytäkirjanote kaupunginsihteeri Matti Ollinkarille, kansliapäällikkö Pertti Vanteelle, hallintokeskukselle (Satu Mäntysola / Helena Puusaari / Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee osoittaa ylitysoikeudella myönnetyt määrärahat kiinteistöviraston käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle (Kalevi Harju), hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

19–23           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

24–26           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

27                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

28–31           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

4                    Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtava apulais­kau­pun­gin­johtaja tekee erillisen esityksen asian täytäntöönpanoksi.

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa aloittamaan hankkeen 2. vaiheen sisäpuolisen peruskorjauksen esitetyn aikataulun mukaisesti.

 

                      Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuk­selle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginmuseolle.

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Asunto Oy Akateeminen Mäntytie 5:lle sekä Xxxxx ja Xxxxx Xxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Vedelle ja ympäristökeskukselle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Helsingin kristillisen opiston säätiölle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018