HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

7 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

18.2.2008 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Fallpakan alueen toisen vaiheen esirakentamisen

3

 

4

Puolustusvoimien toisen edustajan valitseminen pelastuspalveluneuvottelukuntaan

5

 

5

Vt Malisen toivomusponsi vesivoimaosuuksien lisähankinnasta ja vesivoimatuotannon lisäämisestä

7

 

6

Liittyminen Réseau Art Nouveau Network -yhdistyksen jäseneksi

11

 

7

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 15.-16.4.2008

13

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Vt Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Metroasemien viihtyisyys ja turvallisuus

15

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Eron myöntäminen Ylermi Rungolle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

17

 

2

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle elatustukilain uudistamista koskevasta esityksestä

19

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Vt Kimmo Helistön toivomusponsi: Vesiliikenteen järjestäminen Uutelaan

26

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Länsi-Käpylän eräiden kortteleiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11754)

28

 

2

Käpylän kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 (Olympiakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11753)

30

 

3

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Järvensuon kanssa Lauttasaaren tontin 31135/11 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11658

32

 

4

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Punavuoren tontin 118/3 asemakaava-asiassa (nro 11435)

34

 

5

Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymän liikennesuunnitelman hyväksyminen

45

 

6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Ursula Oy:n poikkeamishakemuksesta

54

 

7

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Uutelan virkistysalueen asemakaava-asiassa (nro 11510)

61

 

8

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista koskevasta luonnoksesta

69

 

9

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Maunulan koillisosan asemakaava-asiassa (nro 11570)

85

 

10

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Pasilan konepaja-alueen (osa-alue 3) asemakaava-asiassa nro 11505

91

 

11

14.1.2008 pöydälle pantu asia
Rakennusteollisuus RT ry:n kirje tontinvarauksista Asuntotuotantotoimistolle

94

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE FALLPAKAN ALUEEN TOISEN VAIHEEN ESIRAKENTAMISEN

 

Khs 2008-195

 

Rakennusvirasto toteaa 23.1.2008, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2004 Fallpakan asemakaavan nro 11170 ja se sai lainvoiman 26.11.2004. Alueen tonttien ja katujen rakentaminen edellyttää alueellista esirakentamista mm. alueen maapohjan stabiliteetin takia. Esirakentaminen mahdollistaa noin 23 000 kem2:n rakennusoikeuden käyttöönoton.

 

Esirakentaminen on vaiheistettu kahteen osaan mm. liikennejärjestelyjen takia. Ensimmäisessä urakkavaiheessa vahvistettiin Kallvikintien uuden linjauksen ja viereisten asuntotonttien maapohja. Ensimmäinen urakkavaihe valmistui heinäkuussa 2007.

 

Toisessa urakkavaiheessa esirakennetaan loppuosa tonttialueesta sekä Länsimäentien ja Itäväylän risteysalueen katupohjaa (liite 1). Toisen vaiheen urakka käynnistyi marraskuussa 2007 ja se valmistuu huhtikuussa 2008.

 

Kiinteistöviraston geotekninen osasto on laatinut Fallpakan kaava-alueen esirakentamisen kustannusarvion. Alueen esirakentamisen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 3 500 000 euroa, josta toisen urakkavaiheen osuus on 1 500 000 euroa. Suunnittelu sisältyy kustannusarvioihin.

 

Toinen esirakentamisvaihe käynnistettiin ensimmäisestä esirakentamisvaiheesta säästyneillä ja kaupunginhallituksen 13.8.2007 myöntämillä 700 000 euron vuoden 2007 määrärahoilla. Rakennusvirasto hakee Fallpakan toisen vaiheen esirakentamisen jatkamiseen ja loppuunsaattamiseen 800 000 euroa vuodelle 2008. Vuoden 2007 käyttämätön osuus 800 000 euroa haetaan tämän lisäksi erikseen ylitysoikeutena vuodelle 2008. Toiseen esirakentamisvaiheeseen tarvittava rahamäärä on noussut 100 000 euroa arvioidusta kustannustason noususta ja työmäärän laajentumisesta johtuen.

 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön Fallpakan kaava-alueen toisen vaiheen esirakentamiseen 800 000 euroa vuodelle 2008.

 

Kj toteaa, että investointimäärärahojen ns. ylityspaketin valmistelu perustui sen hetkiseen tietoon, jonka mukaan Fallpakan esirakentamisrahoja oli jäämässä käyttämättä n. 600 000 euroa. Kvsto myönsi päätöksellään 30.1.2008 vastaavan ylitysoikeuden vuodelle 2008. Kun lopulta käyttämättä jäikin 800 000 euroa, tulisi nyt myönnettävä määrärahaa korottaa 200 000 eurolla.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee

 

myöntää rakennusvirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta
8 01 02 10, muu esirakentaminen

                     

1 000 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Fallpakan kaava-alueen 2.‑vaiheen esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (talousyksikkö), katu- ja puisto-osastolle (Jorma Rajala) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle (Leena Pasonen) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

LIITE

Fallpakan pohjoisosa, alueellinen esirakentaminen ja vaiheistus 9.6.2006

 

 

 

 


4

PUOLUSTUSVOIMIEN TOISEN EDUSTAJAN VALITSEMINEN PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNTAAN

 

Khs 2007-390

 

Kj toteaa, että pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisjärjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimen johtajaa toimintatilanteessa.

 

Khs päätti 19.3.2007 § 376 valita toimikaudekseen 2007 – 2008 pelastuspalvelutoimikuntaan kaupunginjohtajan puheenjohtajaksi, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi pelastuskomentajan, poliisikomentajan, Suomenlahden merivartioston komentajan, sosiaaliviraston sosiaalijohtajan, terveyskeskuksen toimitusjohtajan, kaupungininsinöörin, ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan, liikennelaitoksen toimitusjohtajan, Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan, Helsingin Sataman toimitusjohtajan, Palmian toimitusjohtajan, Helsingin Veden toimitusjohtajan, Helsingin Energian toimitusjohtajan, Helsingin Sotilasläänin komentajan ja HUS:in kirurgian toimialajohtajan.

 

Pelastuspalveluneuvottelukunta toteaa 4.2.2008 saapuneessa kirjeessään, että puolustusvoimat siirtyy uuteen johtamis- ja hallintojärjestelmään vuoden 2008 alusta. Helsingin ja Uudenmaan Sotilasläänit lakkautetaan ja 1.1.2008 alueella aloittaa uusi Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta (ESSLE). Muutokset vaikuttavat mm. puolustusvoimilta saatavaa virka-apupyyntömenettelyyn. Pelastuspalveluneuvottelukunnassa puolustusvoimien edustajana jatkaa edelleen Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja.

 

Helsingin kaupunki saa pääosin tarvitsemansa virka-apujoukot Kaartin Jääkärirykmentiltä, joka toimii Santahaminassa.

 

Pelastuspalveluneuvottelukunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Kaartin Jääkärirykmentin komentaja valitaan puolustusvoimien toiseksi edustajaksi pelastuspalveluneuvottelukuntaan. Estyneenä sijaisena toimisi rykmentin komentajan sijainen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita Kaartin Jääkärirykmentin komentajan puolustusvoimien toiseksi edustajaksi pelastuspalveluneuvottelukuntaan.

 

Estyneen sijaisena toimii rykmentin komentajan sijainen.

 

Pöytäkirjanote eversti Hannu Liimatalle (Kaartin Jääkärirykmentti), pelastuslautakunnalle, pelastuspalveluneuvottelukunnalle ja Seija Kauppiselle (Halke).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


5

VT MALISEN TOIVOMUSPONSI VESIVOIMAOSUUKSIEN LISÄHANKINNASTA JA VESIVOIMATUOTANNON LISÄÄMISESTÄ

 

Khs 2007-2626

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 28.11.2007 seuraavan toivomusponnen:

 

” Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ja Helsingin Energia tutkivat mahdollisuutta vesivoimaosuuksien lisähankintaan ja myös oman vesivoimatuotannon lisäämiseksi, esim. Vuosaaren lämpövoimalaitoksen lauhdevesitunnelin yhteyteen. (Jouko Malinen, äänin 60-0).”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Tekninen lautakunta toteaa (22.1.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Vesivoima on alhaisten muuttuvien kustannustensa ja ympäristöimagonsa takia erittäin kilpailukykyistä. Koko Suomen vesivoimateho oli
3 000 MW vuonna 2006. Vesivoima vastasi noin 13 % Suomen kyseisen vuoden sähköntuotannosta.

 

Helsingin Energialla on vesivoimakapasiteettia 104 MW tytär- ja osakkuusyhtiöiden Kymijoen, Kemijoen ja Iijoen vesivoimaloissa. Lisäksi tuotetaan pienvesivoimaa Helsingissä Vanhankaupungin museovesivoimalassa. Vesivoiman osuus oli noin 5 % Helsingin Energian vuoden 2006 sähköntuotannosta.

                                                                   

Suomen potentiaaliset vesivoimavarat ovat pääosin joko valjastettuja tai suojeltuja. Mahdolliset uudet allashankkeet ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen voimakkaan poliittisen debatin.

 

Helsingin Energia on 2000-luvulla onnistunut kasvattamaan vesivoimatehoaan jonkin verran. Vuosaaren voimalaitoksia koskeneiden osaomistusjärjestelyjen yhteydessä Kymijoessa sijaitsevat Abborforsin, Klåsarön ja Ediskosken voimalaitokset siirtyivät Helsingin Energian omistukseen. Voimalaitokset on sittemmin fuusioitu Mankala Oy:hyn.

 

Vesivoimaloita ei ole ollut Suomessa merkittävästi myytävinä. Lähinnä niiden omistussuhteissa on tapahtunut vaihdoksia yrityskauppojen yhteydessä. Vesivoimaloiden tehon korotuksia tehdään normaalisti laitosten modernisointien yhteydessä. Helsingin Energian uusiutuvan energian kehitysohjelmaan kuuluu selvitysten teko lisärakentamisesta ja tehonkorotuksista sekä Kymijoessa että Kemijoessa. Helsingin Energia toimii aktiivisena tarjoajaosapuolena tilanteissa, joissa sen tuotantorakenteeseen soveltuvia vesivoimaloita mahdollisesti tulee myyntiin. Myös vesivoimaosuuksia osakkuusyhtiöissä Pohjolan Voima Oy, Etelä-Pohjanmaan Voima Oy ja Kemijoki Oy pyritään mahdollisuuksien mukaan kartuttamaan

 

Vuosaaren A- ja B-voimalaitokset kuuluvat maailman tehokkaimpien ja puhtaimpien joukkoon. Voimalaitosten sähkön tuotantoteho on 630 MW ja kaukolämpöteho 580 MW.  Voimalaitokset ovat tyypiltään ns. kombilaitoksia, joissa energiaa tuottavat kaasu- ja höyryturbiiniprosessit on yhdistetty. Kombitekniikan ansiosta voimalaitosten hyötysuhde on yli
90 %. Maakaasun energiasisältö pystytään hyödyntämään tuotannossa lähes kokonaan.

 

Ponnessa ehdotetaan esim. Vuosaaren B-voimalaitoksen toiminnan tehostamista lauhduttimien merivesikanavaan sijoitettavan turbiinin avulla. Asiaa on selvitelty jo v. 2006 tehdyssä opinnäytetyössä. Vesiturbiinin mahdolliseksi sähkötehoksi tutkimuksessa saatiin 0,25 MW. Tutkimustyön ja hankkeen suunnittelun yhteydessä löydettiin kuitenkin toinen tehokkaampi ja vähemmän riskejä sisältävä keino lisätä energiatehokkuutta. Investoimalla eräisiin putkistomuutoksiin ja käyttämällä hyväksi jo olemassa olevaa pumppua voidaan jäähdytysveden pumppaamiseen tarvittavaa sähkötehoa vähentää n. 0,4 MW. Prosessin muutoshanke toteuttaa osaltaan Helsingin Energian Energiatehokkuussopimuksessa tekemää sitoutumista tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.

 

Ympäristölautakunta toteaa (29.1.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Helsingin Energia tuottaa sähköä viidellä vesivoimalaitoksella. Helsingin alueella sijaitsee Vanhankaupungin vesivoimalaitos, jonka maksimi teho on 200 kW. Se on tuottanut sähköä keskimäärin 500 MWh vuodessa. Neljä laitosta on Kymijoen varrella. Ne ovat Mankalan vesivoimalaitos (25 MW), Ahvenkosken voimalaitos (24 MW), Ediskosken pienvesivoimala (473 kW) ja Klåsarön voimalaitos (5 MW). Vesivoimatuotanto on muutaman prosentin Helsingin Energian myymästä sähköstä.

 

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:llä on Päijänne-tunnelissa Hausjärvellä Kalliomäen vesivoimala, jolla säädetään tunnelissa pääkaupunkiseudulle otettavan vesilaitosten raakaveden määrää. Vettä otetaan nykyisin keskimäärin 3,3 m³/s. Vesivoimala tuottaa nykyisellä vedenotolla sähköä noin 7000 MWh vuodessa.

 

Helsingin Vedellä on myös omaa vesivoimantuotantoa. Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen raakavedenottoa säädellään Pitkäkoskella erillisellä vesiturbiinilla, jossa tuotetaan sähköä Helsingin Veden omaan tarpeeseen noin 1700 MWh vuodessa.

 

Sinänsä kasvihuonekaasupäästöjen kannalta ei ole merkitystä kuka vanhat ja hyväkuntoiset vesivoimalaitokset omistaa. Mikäli halutaan vähentää kansallisesti ja globaalisti päästöjä tulisi rakentaa uutta vesivoimaa tai korottaa vanhojen voimaloiden tehoa.

 

KTM:n vuonna 2005 tekemän selvityksen (Vesivoimatuotannon määrä ja lisäämismahdollisuudet suomessa) mukaan kannattavuudeltaan edullisimmat vesivoimakohteet Suomessa on jo rakennettu tai suojeltu uudelta vesivoimarakentamiselta. Selvityksen perusteella Suomessa on vesivoimapotentiaalia jäljellä 2130 MW, joka vastaa 9715 GWh vuosituotantoa. Suojelemattomien vesistöjen osuus on 663 MW ja 2352 GWh/a, joka kokoluokkiin jaoteltuina jakautuu minivesivoimaan (alle 1 MW) 144 MW / 1021 GWh/a; pienvesivoimaan (1-10 MW) 144 MW / 392 GWh/a ja yli 10 MW vesivoimaan 375 MW / 939 GWh/a. Kun suojelun ulkopuolella olevasta vesivoiman kokonaisarviosta vähennettiin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä evätyn Vuotoksen hankkeen potentiaali ja pienimmissä koskissa kannattamattomaksi arvioitu potentiaali, saadaan toteutettavissa olevaksi tehopotentiaaliksi 580 MW ja vuosienergiaksi 986 GWh.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että KTM:n selvityksen perusteella Suomessa on olemassa toteutettavissa olevaa vesivoimapotentiaalia. Kannattavimmat on kuitenkin lähes kaikki toteutettu. Päästökaupan ja sähkön hinnan kasvun myötä jatkossa hyödyntämättömien kohteiden kannattavuus paranee. Helsingin mahdollisuutena voisi olla mini- ja pienvesivoiman kehittäminen. Helsingin Energia on tehnyt vuonna 2006 selvityksen ”Vanha pienvesivoima on tulevaisuuden puhdasta energiaa.” Helsingin Energian tulisi edelleen selvittää uusia tai kunnostettavia vesivoimakohteita ja investoida niihin sekä selvittää muiden hankkeiden tiellä olevien esteiden helpottamista. Näitä esteitä ovat esimerkiksi lupakäytännöt, ekologiset vaikutukset ja omistussuhteet. Investointien edistämiseksi Helsingin tulee myös vaikuttaa valtiovaltaan tukimuotojen kehittämiseksi ja esteiden poistamiseksi. Luontevaa on, että Helsingin Energia vastaa selvityksen teosta. Ympäristökeskuksen asiantuntija voisi osallistua selvityksen ohjaukseen.

 

Kj toteaa, että kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymien energiapoliittisten linjausten mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus energian tuotannossa nostetaan 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja selvitetään kustannustehokkaat keinot tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Helsingin Energian suunnitelmiin kuuluu selvitysten teko lisärakentamisesta ja tehonkorotuksista sekä Kymijoessa että Kemijoessa. Helsingin Energia toimii myös aktiivisena osapuolena tilanteissa, joissa sen tuotantorakenteeseen soveltuvia vesivoimaloita mahdollisesti tulee myyntiin. Myös vesivoimaosuuksia osakkuusyhtiöissä Pohjolan Voima Oy, Etelä-Pohjanmaan Voima Oy ja Kemijoki Oy pyritään mahdollisuuksien mukaan kartuttamaan.

 

Silta osin kuin aloitteessa esitetään Vuosaaren B-voimalaitoksen toiminnan tehostamista merivesikanavaan sijoitettavan turbiinin avulla, Kj viittaa teknisen lautakunnan lausuntoon, jonka mukaan asiaa on selvitetty vuonna 2006. Tällöin löydettiin toinen tehokkaampi ja vähemmän riskejä sisältävä keino lisätä energiatehokkuutta. Investoimalla eräisiin putkistomuutoksiin ja käyttämällä hyväksi jo olemassa olevaa pumppua voidaan jäähdytysveden pumppaamiseen tarvittavaa sähkötehoa vähentää n. 0,4 MW.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Jouko Malinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Malinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Jouko Maliselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


6

LIITTYMINEN RÉSEAU ART NOUVEAU NETWORK -YHDISTYKSEN JÄSENEKSI

 

Khs 2007-2579

 

Helsingin kaupunginmuseo (18.12.2007) esittää, että Helsingin kaupunki edustajanaan kaupunginmuseo liittyisi Réseau Art Nouveau Network –yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksun suuruus institutionaalisille jäsenille vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan on 2000 euroa / vuosi.

 

Vuodesta 1999 toiminut verkosto on järjestäytynyt 23.4.2007. Verkostoa on rahoittanut EU:n Kulttuuri 2000 ja sen kolmannen vaiheen rahoituskausi alkoi 2005. Toiminnan päätavoitteena on verkoston vakiinnuttamisen lisäksi tutkimuksellinen vuorovaikutus ja art nouveaun tunnetuksi tekeminen sekä eurooppalaisittain että kansallisesti. Jäsenenä Helsinki on näkyvästi esillä muissa jäsenkaupungeissa ja erityisesti yhdistyksen verkkosivuilla, joiden kehittäminen tulevaisuudessa tulee olemaan yhdistyksen yksi tärkeimmistä toiminnoista. Suomenkielistä opetusmateriaalia on saatavissa yhdistyksen verkkosivuilla.

 

Kj toteaa, että hyväksyessään talousarvion vuodelle 2008 Kvsto edellytti, että jäsenyydet eri yhteisöissä käydään läpi ja arvioidaan, mihin yhteisöihin kaupungin kannattaa osallistua. Tämä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 aikana. Kaupunginmuseon esitys kaupungin liittymisestä nyt esillä olevan yhdistyksen jäseneksi on kuitenkin perusteltua. Kaupunginmuseon johtokunnan tulee varata liittymistä varten ja mahdollisesti myöhempiä maksuja varten määrärahat talousarvioonsa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupunki liittyy Réseau Art Nouveau –Network -yhdistyksen jäseneksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottanee kaupunginmuseon johtokuntaa varaamaan liittymistä varten ja mahdollisia myöhempiä maksuja varten määrärahat talousarvioonsa.

 


Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Fagerström).

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

 

 

 

 


7

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN TAMPEREELLA 15.-16.4.2008

 

Khs 2008-295

 

Tampereen kaupunki ilmoittaa kirjeessään (11.2.2008), että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään 15 -16.4.2008. Kutsu-kirjeessä pyydetään kaupunginhallituksia nimeämään tapaamiseen kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot sekä halutessaan myös muita edustajia, noin kuusi edustajaa kustakin kaupungista.

 

Luottamushenkilöjohdon tapaamisen aiheina ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset, Tampereen pormestari-malli ja tilaaja - tuottajamallin kokemukset.

 

Kutsukirje ja ohjelma ovat liitteinä.

 

Kj toteaa, että tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee nimetä seuraavat kuusi edustajaa Tampereella 15 -16.4.2008 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen:

 

                      _______________________________________

 

                      _______________________________________

 

                      _______________________________________

 

                      _______________________________________

 

                      _______________________________________

 

 

                      _______________________________________

 

 

 

 

                      Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 15.-16.4.2008

 

Liite 2

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 15.-16.4.2008, ohjelma

 

 

 

 


1

VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN TOIVOMUSPONSI: METROASEMIEN VIIHTYISYYS JA TURVALLISUUS

 

Khs 2007-2503

 

Ryj toteaa, että Kvsto hyväksyi talousarvion hyväksymisen yhteydessä 14.11.2007 seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kehitetään yhdessä paikallisten asukkaiden ja yrittäjien sekä kolmannen sektorin kanssa keinoja edistää itäisen Helsingin metroasemien viihtyisyyttä ja turvallisuutta.” (Hanna-Kaisa Siimes, äänin 84-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (31.1.2008), että liikennelaitoksella on vuosia ollut yhteistoimintaa metroasemien ja niiden ympäristön viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi.

 

Itä-Helsingin alueella viime aikoina on erityisesti oltu yhteydessä Mellunmäen, Kontulan, Herttoniemen ja Vuosaaren asukasyhdistysten kanssa. Asukasyhdistykset tavataan useimmiten asukasyhdistysten keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa. Myös kirjeenvaihtoa käydään. Asukasyhdistyksille kerrotaan korjaus- ja muutossuunnitelmista. Vastavuoroisesti asukasyhdistyksiltä saadaan ehdotuksia. Ilkivallan torjunta on ollut myös tärkeä keskusteluaihe.

 

Metroasemien ja lähialueiden liikkeenharjoittajien kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä.

 

Poliisin kanssa on jatkuva yhteydenpitokäytäntö, jossa paneudutaan alueturvallisuuskysymyksiin.

 

Vammaisjärjestöjen kanssa etsitään koko ajan parannuksia esteettömyysongelmiin ja vammaisten turvalliseen liikkumiseen metrossa.

 

Joukkoliikennelautakunnan mielestä on tärkeää alati kehittää ja parantaa metroasemia ja niiden turvallisuutta. Liikennelaitos haluaa olla aktiivinen osallistuja ja pyrkii järjestämään tilaisuuksia, joissa tavataan asukkaita, yrittäjiä ja kansalaisjärjestöjä. Kaupunginhallitus on antanut liikennelaitokselle 300 000 euron määrärahan, jonka käyttämisestä turvallisuuden kohentamiseen tehdään kaupunginhallitukselle erillinen esitys kuluvan kevään aikana.

 

Ryj viittaa joukkoliikennelautakunnan lausuntoon.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hanna-Kaisa Siimes) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Hanna-Kaisa Siimekselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

ERON MYÖNTÄMINEN YLERMI RUNGOLLE RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2006-2175

 

Ylermi Runko pyytää (1.2.2008) eroa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä.  

 

Kaupunginhallitus päätti 22.1.2007 § 115 mm. asettaa toimikaudeksi 2007 – 2008 rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ja valita siihen 12 jäsentä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöjäsenet

 

Eeva Vuorenlehto

Pirkko Tepponen 

Lauri Suoranta

Ylermi Runko

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

 

ylilääkäri Pertti Heikkilä terveyskeskuksesta

toimistopäällikkö Matti Pitkänen kiinteistövirastosta

vanhainkoti- ja palveluasumistoiminnan päällikkö Eeva-Liisa Tuominen sosiaalivirastosta

vs. erityisliikunnansuunnittelija Minna Saira liikuntavirastosta

 

helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavat jäsenet

 

puheenjohtaja Pentti Laamanen (Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri ry)

varapuheenjohtaja Sulo Hakala (Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry)

kauppatieteen maisteri Martti Seppänen (Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry)

puheenjohtaja Kaarina Peltola (Helsingin Rintamanaiset ry)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ko. toimikaudeksi Eeva Vuorenlehdon.

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee myöntää pyynnöstä eron Ylermi Rungolle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä ja valita neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi ---------------------------------- vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote Ylermi Rungolle, neuvottelukuntaan valitulle, esityslistalla mainituille järjestöille, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle (veteraaniasiamies Merja Eklund), terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle, liikuntavirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


2

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE ELATUSTUKILAIN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ

 

Khs

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää (28.1.2008) kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) ja sitä koskevan hallituksen esityksen (HE 155/2006) mukaisesti elatusturvalaissa (671/1998) säädetyt kuntien tehtävät, lukuunottamatta elatusavun vahvistamista, siirretään Kansaneläkelaitokselle. Siirron on määrä tapahtua 1.4.2009. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti marraskuussa 2006 työryhmän valmistelemaan elatustuen toimeenpanon siirtoa ja sen edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia.

 

Ministeriö toivoo, että lausunnoissa kiinnitetään huomiota erityisesti työryhmän pykäläehdotuksiin sekä henkilöstön asemaan siirron yhteydessä. Henkilöstön aseman järjestämisestä työryhmä on päättynyt esittämään kolmea erilaista vaihtoehtoa (esityksen sivut 9 ja 14), joista pyydetään lausujien mielipidettä.

 

Lausunto pyydetään viimeistään 20.2.2008 mennessä.

 

./.                   Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

./.                   Talous- ja suunnittelukeskuksen (7.2.2008), sosiaaliviraston (11.2.2008) ja henkilöstökeskuksen (11.2.2008) lausunnot ovat esityslistan tämän asian liitteinä 2 – 4.

 

Vs. Stj toteaa, että päätösehdotus perustuu em. virastojen lausuntoihin.

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että lakiesitys perustuu kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja sen tavoitteet elatustukea koskevien käytäntöjen yhtenäistämisestä, asiakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta, sähköisen asioinnin lisäämisestä ja perinnän tehostumisesta ovat kannatettavia.

 

Esitys on keskeisiltä osiltaan keskeneräinen, mikä vaikeuttaa erityisesti lain taloudellisten vaikutusten arviointia.

 

Henkilöstö

Elatustukitehtävissä olevaa, Kansaneläkelaitoksen palvelukseen siirtyvää henkilöstöä on Helsingin kaupungin palveluksessa noin 23 työntekijää.

 

Henkilöstön asemasta siirron yhteydessä kaupunginhallitus katsoo, että kyseessä on kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimintojen uudelleenjärjestely, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen ja katsotaan liikkeenluovutukseksi.

 

Liikkeenluovutuksessa henkilöstö siirtyy palvelussuhteen katkeamatta uuden työnantajan palvelukseen entisin ehdoin siten, että vanhan työnantajan tilalle tulee uusi työnantaja, jolle siirtyvät palvelussuhteisiin liittyvät velvollisuudet ja oikeudet.

 

Koska osa Paras- lainsäädännön piirissä olevasta henkilöstöstä on tietyissä tilanteissa viiden vuoden irtisanomissuojan piirissä, kaupunginhallitus pitää kohtuullisena ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisena, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 13 §:n 3 momentin mukainen viiden vuoden irtisanomissuoja koskisi myös elatusturvahenkilöstöä.  

 

 

Kustannukset

 

Lakiluonnoksessa todetaan, että kunnat ovat saaneet valtionosuuksina elatustuen toimeenpanemiseksi vuosittain noin 88 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan valtionosuutta ei pysty kuntakohtaisesti arvioimaan, koska se sisältyy ikäryhmittäin määriteltyihin laskennallisiin kustannuksiin, joista on mahdoton erottaa elatustuen osuutta. Kuntien kannalta olisi tärkeää nähdä mitkä kustannukset on sisällytetty laskennallisiin kustannuksiin ja miten niiden poistaminen laskelmasta vaikuttaa valtionosuuteen. Yleisperusteluissa todetaan, että vuonna 2006 elatustukea on maksettu 136,5 milj. euroa. Vaikka tähän lisätään tehtäviä hoitaneiden henkilöiden palkat ja muut kulut, on epäuskottavaa, että valtionosuus olisi ollut 88 milj. euroa. Esityksen mukaan on tarkoitus kuitenkin vähentää valtionosuusmomentilta 88 milj. euroa. Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä läpinäkyvien laskelmien sisällyttämistä hallituksen esitykseen.

 

Takautumissaatavat tulee korvata kunnille laskennallisesti yhtenä eränä siirron yhteydessä eikä venyttää korvausta usean vuoden ajalle, jolloin korvausten toteutumista on vaikea seurata muiden eri suuntiin vaikuttavien valtionosuusmuutosten joukossa. Saatavat tulisi korvata asukasluvun ja ikärakenteen mukaan samalla tavalla painotettuna kuin ikäryhmittäisissä laskennallisissa kustannuksissa.

 

Kunnille jäävät siirtymävaiheessa elatustukea koskevat asiakirjat ja tietojärjestelmissä olevat tiedot, jotka kunnat velvoitetaan säilyttämään kymmenen vuoden ajan mahdollisten tarkistamistarpeiden varalta. Tästä aiheutuu kunnille työtä ja kustannuksia, joiden korvaamisesta lakiluonnoksessa tulisi olla maininta.

 

Säännöskohtainen tarkastelu

 

Ehdotetun elatustukilain 8 §:n elatustuen saamisen rajoituksia koskevat säännökset eivät estäisi tuen maksamista kunnalle, kun lapsi on sen kustannuksella hoidettavana laitos- tai perhehoidossa, kuten voimassa olevan elatusturvalain 6 §:n 2 momentti. Lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentin mukaan kunta voi hakea elatustuen maksamista itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella.

 

Muutos on perusteltu, kun kustannusvastuu elatustukien maksamisesta siirtyy valtiolle sekä ottaen erityisesti huomioon esimerkiksi lastensuojelulaissa säädetyn laitoshuollon järjestämisestä kunnille aiheutuvat huomattavat kustannukset.

 

Elatustukilain 8 §: n 1 momentin 3 kohdan mukaan lapsella ei olisi oikeutta elatustukeen, jos hän kykenee elättämään itsensä. Säännöksen 2 momentin mukaisesti lapsi elättäisi itsensä, kun hänen säännölliset tulonsa olisivat vähintään 700 euroa kuukaudessa.

 

Säännösehdotuksen perustelujen mukaan ansiotulot olisivat säännöllisiä, jos työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisena vähintään kuuden kuukauden ajan.

 

Lain soveltamisen yhdenmukaisuuden kannalta ehdotus on perusteltu ja tulorajaa voitaneen pitää kohtuullisena, koska säännöksen tarkoittamissa tilanteissa lapsi yleensä saa osan elatuksestaan toiselta vanhemmaltaan elatusapuna/elatustukena tai tosiasiallisesti kotona asuessaan.

 

Elatustukilain 13 §:n 1 momentin mukaa Kansaneläkelaitos voi elatusvelvollisen hakemuksesta jättää takautumissaatavan perimättä siltä osin, kuin elatusavun maksamisen laiminlyönti on johtunut elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä. Perimättä jättämisen peruste vastaa voimassa olevan lain 20 §:ää.

 

Maksukyvyttömänä elatusvelvollista pidettäisiin, jos hänen bruttotulonsa työkyvyttömyydestä, työttömyydestä tai muusta hänestä riippumattomasta syystä olisivat enintään 700 euroa kuukaudessa (13 §:n 2 mom.).

 

Säännöksen sisältämää tulorajaa voitaneen sinänsä pitää perusteltuna elatusvelvollisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta ja se helpottaa luonnollisesti kaavamaisuudellaan elatustuen toimeenpanijaa.

 

Tuloraja ei kuitenkaan suuruudeltaan ole oikeudenmukainen. Kun ehdotetusta 700 euron tulorajasta vähennetään ennakonpidätys ja kohtuulliset asumiskustannukset esimerkiksi Helsingissä, elatusvelvolliselle ei välttämättä jää käytettäväkseen jokapäiväiseen toimeentuloonsa edes toimeentulotukilain 7 a §:ssä säädettyä perusosaa. Käytännössä ehdotettu säännös tulisi Helsingissä tarkoittamaan sitä, että jatkuvasti toimeentulotukeen oikeutetut elatusvelvolliset eivät välttämättä saisi vapautusta takautumissaatavan suorittamisesta. 

 

Alhainen tuloraja vapautusten myöntämisessä johtanee tiukentuvaan perintään ulosoton kautta ja näin ollen myös toimeentulotuen tarpeen lisääntymiseen. Jos elatusvelvollista ei voida vapauttaa velasta alhaisen tulorajan vuoksi, Kansaneläkelaitos joutunee noudattamaan tulorajaa myös elatusavun perinnässä.

 

Tuloraja merkinnee vapautusmahdollisuutta vain työttömille, minimisairauspäivärahaa tai eläkettä saaville sekä erittäin pienituloisille palkansaajille.

 

Säännösehdotusta tulisi muuttaa siten, että menoina hyväksyttäisiin kohtuulliset asumismenot vähennettynä yleisen asumistuen määrällä ja tämän lisäksi määriteltäisiin, kuinka paljon varoja elatusvelvolliselle tulisi kohtuudella vähintään jäädä jokapäiväiseen elämiseen. Elatusvelvollisen käytettävissä olevien kuukausitulojen jäädessä alle näin määritellyn tulorajan takautumissaatava jätettäisiin perimättä.

 

Vapautuksen myöntäminen on nykykäytännön mukaan edellyttänyt elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden lisäksi myös varattomuutta. Elatustukilain 13 §:n perusteluissa ei ole mainintaa elatusvelvollisen varallisuuden vaikutuksesta vapautukseen. Käytännössä esiintyy tilanteita, joissa elatusvelvollinen on tulojensa puolesta maksukyvytön, mutta hänellä on perustoimeentuloonsa kuulumatonta merkittävää realisointikelpoista varallisuutta, jolla hän pystyisi maksamaan takautumissaatavan.

 

Säännökseen tulisi lisätä takautumissaatavasta vapauttamisen edellytykseksi myös se, että elatusvelvollisella ei ole sellaista varallisuutta, jolla hän kykenisi suorittamaan takautumissaatavan omaa toimeentuloaan vaarantamatta.

 

Vapautushakemuksiin ehdotettu pääsääntöisesti sovellettava vuoden taannehtiva hakuaika ei sovellu takautumissaatavasta vapauttamiseen. Syitä sille, miksi vapautusta ei haeta, on monia. Mikäli selkeässä maksukyvyttömyystilanteessa elatusvelvollinen vapautetaan vain hakemusta edeltävän vuoden aikana kertyneestä takautumissaatavasta, se ei helpota hänen tilannettaan, mikäli vanhemmat usealta vuodelta kertyneet velat jäävät perittäväksi (13 §:n 4 mom.).

 

Säännös tulisi poistaa.

 

Lakiehdotuksen mukaan Kansaneläkelaitoksella ei olisi enää nykyistä toimielimen mahdollisuutta vapauttaa oma-aloitteisesti elatusvelvollinen takautumissaatavasta. Perusteluna ehdotuksessa todetaan vain, että Kelan muitakin etuuksia on haettava. Tätä ei tulisi asettaa edellytykseksi, jos Kansaneläkelaitoksella on tiedossaan elatusvelvollisen kyvyttömyys suorittaa takautumissaatava. Kaikki elatusvelvolliset eivät esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmiensa johdosta kykene hakemaan vapautusta.

 

Helsingissä oma-aloitteista vapautusmahdollisuutta on käytetty tilanteissa, joissa elatusapu ei enää eräänny ja velallinen voidaan katsoa pysyvästi maksukyvyttömäksi. Myös elatusvelvollisen varaton kuolinpesä on vapautettu oma-aloitteisesti. Oma-aloitteinen vapauttaminen on keino poistaa perimiskelvottomia saatavia, jotka aiheuttavat työtä ja kustannuksia.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ehdotuksen 13 §:n 1 momenttiin tulisi lisätä säännös, joka velvoittaa Kansaneläkelaitoksen tai ainakin antaa sille mahdollisuuden oma-aloitteisesti jättää takautumissaatava perimättä, kun elatusvelvollisen olosuhteet sitä edellyttävät.

 

Sosiaalihuoltolain 27 f §:ksi ehdotetaan siirrettäväksi tällä hetkellä elatusturvalain 24 §:ään perustuva kunnan toimielimen mahdollisuus hakea oikeusteitse muutosta elatusapuun joko alentamis- tai korottamiskanteilla. Elatustuen toimeenpanon siirron jälkeen kunnilla ei ole tietoa elatusapujen määrästä ja siitä, vastaako elatusapu elatusvelvollisen maksukykyä. Elatusavun määrän kohtuuttomuus tulee esiin jatkossa nimenomaan Kelan hoitaman perinnän yhteydessä. Asianosaiset eivät aina ole halukkaita oma-aloitteisesti ryhtymään toimenpiteisiin elatusavun muuttamiseksi.

 

Säännökseen tulisi lisätä Kansaneläkelaitokselle velvollisuus tarvittaessa tehdä kunnan toimielimelle aloite elatusavun muuttamiseksi.

 

Lakiesityksen siirtymäsäännöksissä asetetaan kunnalle velvoite hoitaa elatustukeen liittyviä tehtäviä senkin jälkeen, kun elatustuen toimeenpano on siirretty Kelan hoidettavaksi.

 

Kunnat velvoitetaan käsittelemään ja ratkaisemaan ennen lain voimaantuloa saapuneet hakemukset sekä käsittelemään elatustuen tarkistukset ja tekemään niistä johtuvat päätökset. Lisäksi kunnat velvoitetaan käsittelemään muutoksenhakuasiat, jotka ovat olleet vireillä ennen 1 päivää huhtikuuta 2009.  Kunnat velvoitetaan myös säilyttämään elatustukea koskevat asiakirjat ja tietovarastot kymmenen vuoden ajan 1 päivästä huhtikuuta 2009 lukien.

 

Edellä mainittujen tehtävien hoitaminen vaatii ainakin vuoden 2009 ajan useiden elatusturvaa tuntevien työntekijöiden virkasuhteiden jatkumista. Lisäksi elatusturvaosaamisen säilyminen tulee taata koko sen ajan, jonka Kansaneläkelaitokselle siirtynyt velka on perimiskelpoista eli vuoden 2014 loppuun. Tästä aiheutuu kunnille kustannuksia.

 

Tietovarastojen ylläpitäminen ja säilyttäminen aiheuttavat kunnalle myös kustannuksia. Kuntien tulee lisäksi varautua budjetissa tilanteisiin, joissa kunta mahdollisesti joutuu jälkikäteen maksamaan elatustukea toimeenpanon siirtoa edeltävältä ajalta.

 

Edellä mainitut kustannukset tulisi korvata kunnille esimerkiksi samalla tavoin kuin kunnilta Kansaneläkelaitokselle siirtyvät takautumissaatavat ehdotuksen 44 §:n mukaisesti eli jättämällä niiden määrä vähentämättä kunnille maksettavasta laskennallisesta valtionosuudesta.

 


Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle ja pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liityviksi laeiksi

 

Liite 2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 7.2.2008

 

Liite 3

Sosiaaliviraston lausunto 11.2.2008

 

Liite 4

Henkilöstökeskuksen lausunto 11.2.2008

 

 

 

 


1

VT KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: VESILIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN UUTELAAN

 

Khs 2007-2352

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 24.10.2007 Vuosaaren kortteleiden nro 54325–54330 sekä virkistys- ym. alueiden asemakaavan ja virkistys- ym. alueiden (Uutelan virkistysalue ja Aurinkolahden itäosa) asemakaavan muuttamisen (asia 13) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mahdollisuuksia vesiliikenteen järjestämisestä Uutelaan tutkitaan." (Kimmo Helistö, äänin 43-2)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Liikuntalautakunta toteaa (15.1.2008), että Kj:n päätöksen 12.4.2007 mukaisesti Helsingin vesiliikenteen kehittäminen ja koordinointi on liikuntaviraston merellisen osaston vastuulla.

Helsingin Vuosaaren 54. kaupunginosan kaakkoisosassa sijaitsevan Uutelan alueelle ei nykyisellään suuntaudu säännöllistä vesireittiliikennettä. Uutelan alueen valmisteilla oleva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus kuitenkin mahdollistaa vesiliikenteeseen soveltuvien laitureiden sijoittamisen Uutelassa sijaitsevaan Pitkälahteen sekä Uutelan koillisrannalle.

Liikuntaviraston merellinen osasto pyysi Suomen Matkustajalaivayhdistys ry:n pääkaupunkiseutujaostolta, joka edustaa pääosaa matkustajalaivaliikennettä pääkaupunkiseudulla harjoittavista yhtiöistä, lausuntoa Uutelan alueen ottamisesta osaksi säännöllistä vesireittiliikennettä. SMLY ry toteaa 4.12.2007 päivätyssä lausunnossaan muun muassa seuraavaa ” Tällä hetkellä kysyntä pääsystä vesitse Uutelaan on ollut vähäistä, koska alueella ei ole ollut juuri mitään vetovoimatekijää. Jos alueelle rakennetaan uusia virkistysalueita, on pääsy vesitse näille alueille tärkeää. Julkisen säännöllisen reittiliikenteen aloittaminen Uutelaan ja yleensä itäisen Helsingin alueille ei ole kuitenkaan mielestämme tällä hetkellä kannattavaa.”

Veneilykaudella 2007 perustettiin uusi vesiliikennereitti linjalle Kauppatori – Mustikkamaa – Vasikkasaari – Kauppatori. Tätä tarkoitusta varten liikuntavirasto rakensi liikennettä palvelevan laiturin Helsingin Mustikkamaalle. Reitin ajaminen käynnistyi 29.6.2007. Linjaa ajanut yrittäjä keskeytti kuitenkin linjan ajamisen 15.7.2007 vedoten vähäisiin matkustajamääriin.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä katsoo, ettei investointien kohdistaminen Uutelan alueelle, vesiliikennettä palveleviin laiturirakennelmiin ole ajankohtaista.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (17.1.2008) mm., että mahdollinen vesibussiyhteys Uutelasta ei palvelutasoltaan olisi kilpailukykyinen bussi- ja metroliikenteen kanssa ja vesibussiyhteys palvelisikin lähinnä virkistyskäyttöä. Mahdollinen kesäkaudella Uutelaan toteutettava vesiliikenne tulee järjestää yrittäjävetoisena ja kysyntään perustuvana vesibussiliikenteenä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


1

LÄNSI-KÄPYLÄN ERÄIDEN KORTTELEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11754)

 

Khs 2008-244

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (31.1.2008) mm., että rakennuskielto on voimassa 1.3.2008 saakka 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleissa 857, 860–862, 865, 867–870, 873, 874 ja 876 (mm. Mäkelänkatu, Vipusentie, Ilmattarentie, Ilmattarenkuja, Keijontie, Marjatantie, Kimmontie).

 

Taustaa                             Länsi-Käpylän alue on Yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Länsi-Käpylän omakotialue on rakennettu 1920-luvulla. Alueeseen sisältyvä ns. käärmetalo on rakennettu vuonna 1951 ja kaksi muuta ker­rostaloa vuosina 1953 ja 1954. Käärmetalo on yksi modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista Helsingissä.

 

Asemakaava                    Tonteilla on voimassa asemakaavat nro 1639 (vahvistettu 1.4.1937), nro 2873 (vahvistettu 9.9.1949), nro 3272 (vahvistettu 18.9.1952) ja nro 3384 (vahvistettu 9.5.1953). Asemakaavoissa on määrätty osalle tonteista rakennusalat ja enimmäiskerrosluku sekä tontin käyttötarkoitus. Alkuperäinen asemakaava sekä tehdyt muutokset ovat suurelta osin vanhentuneita. Voimassa olevilla asemakaavoilla ei pystytä turvaa­maan kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä.

 

Kaupunki omistaa kaikki alueen tontit, jotka on vuokrattu edelleen.

 

Suunnittelutilanne          Länsi-Käpylän asemakaavan muutosehdotus on esitetty kaupunkisuun­nittelulautakunnalle 27.4.2006. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen muutoksin 4.5.2006. Muutosehdotuksessa alueen ja rakennusten suojelu on otettu huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja ‑määräykset on ajantasaistettu.

 

Asemakaavan muutos esiteltiin muistutusten ja lausuntojen jälkeen uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnalle 4.10.2007. Lautakunta hyväksyi muutoksen 1.11.2007.

 

Asemakaavan muutos esiteltäneen kevään aikana Kvstolle.

 

Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi em. kortteleiden (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11754/31.1.2008) rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 1.3.2010 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 857, 860–862, 865, 867–870, 873, 874 ja 876 rakennuskieltoaikaa 1.3.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11754 (Länsi-Käpyylä)

 

 

 

 


2

KÄPYLÄN KORTTELEIDEN NRO 839, 840, 842, 849 JA 850 (OLYMPIAKYLÄ) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11753)

 

Khs 2008-243

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (31.1.2008) mm., että rakennuskielto on voimassa 1.3.2008 saakka 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleissa 839, 840, 842, 849 ja 850 (mm. Koskelantie, Untamontie, Väinölänkatu).

 

Taustaa                             Olympiakylän alue Käpylässä on Yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominai­suudet säilyvät. Olympiakylä on rakennettu 1940-vuoden olympiakisoja varten. Ensimmäiset kerrostalot valmistuivat maaliskuussa 1940. Olympiakylä on yksi modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista Helsingissä.

 

Asemakaava                    Tonteilla on voimassa seuraavat asemakaavat nro 2012 (vahvistettu 25.7.1939), nro 2077 (vahvistettu 14.5.1940), nro 2182 (vahvistettu 3.6.1941), nro 2394 (vahvistettu 16.5.1945), nro 2830 (vahvistettu 6.5.1949), nro 3231 (vahvistettu 28.4.1952), nro 6277 (vahvistettu 13.2.1970 ja nro 8141 (vahvistettu 28.12.1979). Asemakaavoissa on määrätty tonteille rakennusalat ja enimmäiskerrosluku sekä istutusmää­räyksiä. Uudempiin asemakaavoihin on merkitty myös käyttötarkoitus ja muita lisämääräyksiä. Asemakaavan muutokset ovat suurelta osin vanhentuneita. Voimassa olevilla asemakaavoilla ei pystytä turvaa­maan kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä.

 

Kaupunki omistaa kaikki alueen tontit, jotka on vuokrattu edelleen yhtä lukuun ottamatta.

 

Suunnittelutilanne          Alueelle on tekeillä asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuun­­nitelmaan. Asemakaavan muutosehdotus tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2009 aikana. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi em. kortteleiden (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11753/31.1.2008) rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 1.2.2010 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 rakennuskieltoaikaa 1.3.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11753 (Olympiakylä Käpylässä)

 

 

 

 


3

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY JÄRVENSUON KANSSA LAUTTASAAREN TONTIN 31135/11 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11658

 

Khs 2007-2297

 

Kiinteistölautakunta toteaa (16.10.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontinomistaja
Kiin­teistö Oy Järvensuo. Maapoliittiset neuvottelut on käyty Khn 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Tontinomistajan kanssa esitetään solmittavaksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa tontinomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta 1 080 000 euroa.

 

Voimassa oleva asemakaava

 

Tontilla 31135/11 on voimassa 1985 vahvistettu asemakaava nro 8880, jonka mukaan tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T), jolla kerrosalasta 25 % saa olla toimistoja ja 10 % tutkimus-, opetus- ja myyntinäyttelytiloja. Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 12 506 k-m2 ja tonttitehokkuus e = 2,0.

 

Maanomistus ja nykytilanne

 

Teollisuustontti 31135/11 rakennuksineen on Kiinteistö Oy Järvensuon omistuksessa ja hallinnassa (yhtiön koko osakekannan omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola).

 

Tontti sijaitsee toiminnoiltaan monipuolisen Vattuniemen työpaikka- ja asuntoalueen keskellä. Tontilla on pienteollisuusrakennus, joka on rakennettu ja muutettu vaiheittain 1940-luvun lopulta lähtien. Nykyinen rakennus on peräisin 1980-luvun rakentamis- ja muutosvaiheesta.
Pri­mas-tietokannan mukaan rakennuksen kerrosala on 15 522 k-m2.

 

Asemakaavan muutos   Tontti muutetaan asuinkäyttöön yleiskaavan ja kaupunkisuunnitteluviraston hyväksymien Vattuniemen teollisuustonttien maankäytön periaatteiden mukaisesti.

 

Asemakaavan muutoksella nro 11658 tontti 31135/11 muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Asemakaavakarttaan merkitty tontin rakennusoikeus on 10 630 k-m2, joka on 1 876 k-m2 pienempi tontin nykyiseen asemakaavaan verrattuna.

 

Autopaikat sijoitetaan tontille maanalaisiin tiloihin.

 

Alueen arvo nousee       Asemakaavan muutoksen seurauksena alueen arvo nousee merkittävästi, joten Khn 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut tulee käydä. Neuvottelujen tuloksena on laadittu esityslistan tämän asian liitteenä oleva sopimusehdotus.

 

Sopimus                            Tontinomistaja suorittaa sopimuksen mukaan osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta 1 080 000 euroa. Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

 

Korvaukselle lasketaan 3 %:n vuotuista korkoa sopimuksen allekirjoituksesta maksupäivään saakka.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että sopimus on Khn päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja esittää sen hyväksymistä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Järvensuon kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Sopimus

 

 

 

 


4

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA PUNAVUOREN TONTIN 118/3 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11435)

 

Khs 2003-2094

 

Kaj toteaa, että kaupunginvaltuusto on 10.10.2007 hyväksynyt 5. kaupunginosan (Punavuoren) korttelin nro 118 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 24.11.2005 päivätyn piirustuksen nro 11435 mukaisena.

 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontin muuttaminen asuinkäyttöön.

 

Xxxxx Xxxxxxxx ja Asunto Oy Hietalahden Puistikko ovat tehneet asemakaavan muutosta koskevat valitukset Helsingin hallinto-oikeu­del­le.

 

./.                   Valitukset ovat esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (20.11.2007) kaupunginhallitusta hankkimaan kaupunginvaltuuston lausunnon valitusten johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut viittaa (5.2.2008) molempien valitusten osalta Xxxx Xxxxxxxxx valituksen liitteenä oleviin kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 10.10.2007 liitteenä oleviin päätöksen perusteluihin, kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjeeseen 219 kaupunginhallitukselle 24.11.2005 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjeeseen 46 kaupunginhallitukselle 8.3.2007.

 

Oikeuspalvelut yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa laadittuna lausuntonaan kaupunginhallitukselle toteaa lisäksi muun muassa seuraavaa:

 

Valitukset                          Xxxxx Xxxxxxxx vaatii kumoamaan asemakaavan hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen lainvastaisena. Hän katsoo valituksessaan, että asemakaavan perustaksi laaditut, kaavan vaikutuksia koskevat selvitykset eivät täytä maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä asetettuja vaatimuksia. Xxxxxxxx mukaan selvitysten perusteella ei ole arvioitavissa, täyttääkö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa säädetyn vaatimuksen edellytysten luomisesta terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle ja 3 momentissa säädetyn kiellon kenenkään elinympäristön sellaisesta merkityksellisestä heikkenemisestä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huo­mioon ottaen. Valittajan mielestä tehdyt selvitykset ovat olleet puutteellisia ja osin harhaanjohtavia eikä niitä ole tehty objektiivisesti ja tasapuolisesti.

 

Valituksen mukaan kaavaratkaisu ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 155 §:n velvoitetta järjestää asuinrakennuksen yhteyteen riittävästi ulko­tilaa leikkipaikkoja ja oleskelutiloja varten. Lähiympäristössä olevat kaksi puistoa eivät sijaitse riittävän lähellä eivätkä turvallisten kulkuyhteyksien päässä eivätkä ole turvallisia eivätkä tarjoa yksityisyyttä. Vaihtoehtoisia leikki- ja oleskelutilojen sijoittamismenettelyjä ja näiden ympäristövaikutuksia ei ole tarkasteltu.

 

Valittaja katsoo, että kaavaratkaisussa ei ole selvitetty riittävästi ajoneuvomelun tulevaa tasoa muutoskohteen rakennukselle ja muutoksen vaikutuksia melun leviämiseen ympäristössä. Läheisille alueille kaavoitetaan lisää asuntoja ja alueiden työpaikkojen määrä kasvaa huomattavasti ja liikenne kasvaa. Valituksen mukaan näin poikkeuksellisissa olosuhteissa melulaskenta tulisi tehdä yksityiskohtaisilla alueen rakenteet mikrotasolla huomioivilla melunleviämismalleilla ja näitä tukevilla perusteellisilla mittauksilla. Tehdyt melunleviämisselvitykset ovat riittämättömät.

 

Valituksen mukaan kaavaratkaisu heikentää ympäristön asuinrakennus­ten ja näiden piha-alueiden valonsaantia tavalla, joka ei ole perusteltua asemakaavan muutoksen tarkoitus huomioon ottaen, ja sulkee voimakkaasti näkymiä. Uuteen rakennukseen voi tulla huoneistoja vain alle kymmenesosa siitä naapuritonttien huoneistomäärästä, jotka merkittävästi kärsivät varjostuksesta. Kaavamuutos mahdollistaa vain vähäisen asuntotuotannon, jonka takia 500 vanhan asukkaan elinympäristön laatua heikennetään. Uusi rakennus irtautuu naapuritontin rajasta ja pihasta vain vähän enemmän kuin nykyinen rakennus, mutta rakennuksen korkeus nousee kaksinkertaiseksi, joten varjostuma ei juuri pienene pihatasossakaan, mutta kokonaisvarjostus kaksinkertaistuu. Varjotarkastelut ovat valittujen ajankohtien osalta harhaanjohtavat ja tarkoitushakuiset. Kaikkien kolmen naapuritontin asuinrakennusten neljän ylimmän kerroksen asunnot menettävät kokonaan maisemat.

 

Asunto Oy Hietalahden Puistikko vaatii, että kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan muuttamisesta kumotaan ja että asia palautetaan kaupungille uudelleen valmisteltavaksi. Yhtiö katsoo valituksessaan, että kaupunki ei ole ottanut huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n vaatimuksia asemakaavan sisällölle eikä selvittänyt asianmukaisesti, toteutuvatko maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaiset asemakaavan terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä koskevat vaatimukset asemakaavan muutoksen jälkeen. Asunto-osakeyhtiön mukaan vaikutuksia ja haittoja ei ole riittävästi selvitetty.

 

Tontin, jota asemakaavan muutos koskee, autopaikkavelvoite on noin 34 paikkaa, jotka sijoitettaisiin pääosin naapuritontin eli Asunto Oy Hietalahden Puistikon pihan alla sijaitsevaan kellarikerrokseen. Autopaikkojen sijoittamista tai muitakaan taloyhtiön tonttiin mahdollisesti kohdistuvia rasitteita ei ole otettu huomioon kaavamuutoksen suunnittelussa ja valmistelussa. Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin jätehuoltoratkaisuja ja niiden vaikutusta naapurikiinteistölle ei ole tuotu esiin.

 

Valituksen mukaan neljä taloyhtiön kerrosta, yhteensä 72 huoneistoa, menettää merinäköalan ja 110 huoneistoa menettää merkittävästi huoneistoon tulevaa valoa. Asemakaavan muutoksen mukainen rakennus varjostaisi taloyhtiön pihaa ja vähentäisi olennaisesti sen käytettävyyttä asukkaiden kannalta.

 

Yhtiö katsoo lisäksi, että esimerkiksi melun arviointi tulisi tehdä riittävän perusteellisten mittausten avulla, jotka asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on laiminlyöty.

 

Vastine                              Oikeuspalvelut toteaa, että kunnalla on laaja harkintavalta kaavan sisällön suhteen ja kuntalain 90 §:n mukaan kaupunginvaltuuston päätöksestä voidaan valittaa vain päätöksen lainvastaisuuden perusteella.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut­tamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Ase­makaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

 

Oikeuspalvelut toteaa, että pitkään tyhjillään olleen toimistorakennuksen korvaaminen laadukkailla asunnoilla johtaa alueen ilmeen kohentu­miseen ja imagon paranemiseen. Asuinrakentaminen myös osaltaan monipuolistaa kaupungin asuntotarjontaa. Lisäksi suunniteltu asuinkerrostalo eheyttää Hietalahdenrantaa kaupunkikuvallisesti.

 

Xxxxxxxx on vedonnut siihen, että 1990-luvulla asemakaavamuutos­eh­dotusasia raukesi pihan sijoittamisvaikeuden ja muille rakennuksille aiheutuvan näköestehaitan vuoksi. Oikeuspalvelut toteaa, että tilanne on sittemmin muuttunut, koska ympäristö on nykyään asuntopainotteista. Läheinen alue on kunnostettu puistoksi. Tontti on sijainniltaan ja ym­pä­ristöltään hienoa asumismiljöötä. Varjotarkastelu osoittaa, ettei naapuriyhtiön pihan tilanne merkittävästi muutu uudisrakentamisen myötä. Joillekin asunnoille tai rakennuksille aiheutuva näköeste ei ole este ase­makaavan muuttamiselle eikä muodosta maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta haittaa.

 

Leikki- ja oleskelutilat

 

Xxxxxxxxxx vetoaa valituksessaan leikki- ja oleskelutilojen riittämättömyy­teen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 155 §:n mukaan asuinrakennuksen yhteyteen tulee järjestää riittävästi ulkotilaa leikkipaikkoja ja oleskelualueita varten. Ne on turvallisesti erotettava liikenteelle varatusta alueesta. Tilojen riittävyyttä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös lähiympäristön tarjoamat vastaavat tilat ja alueet sekä kiinteistöjen yhteiset järjestelyt. Leikkipaikkojen ja oleskelualueiden järjestämisvelvollisuudesta voidaan sallia poikkeus vähäisen lisärakentamisen sekä rakennuksen korjaus- ja muutostyön osalta, jos se kiinteistön koon, maaston tai muun vastaavan syyn vuoksi on perusteltua.

 

Velvollisuus leikkipaikkojen ja oleskelutilojen järjestämiseen kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Mahdollisuus näiden tilojen ja alueiden asianmukaiseen järjestämiseen on otettava huomioon jo asemakaavoituksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain esitöissä on todettu, ettei leikkipaikkojen ja oleskelualueiden tarvitsemaa tilaa tai järjestämistapaa ole tarkoitus ohjata nimenomaisin sitovin normein (hallituksen esitys 101/1998 s. 109).

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole sitovia säännöksiä leikkialueiden ja oleskelupaikkojen mitoitusperusteista eikä järjestämistavasta. Lain 155 §:ssä lausutaan, että niitä täytyy olla riittävästi ja että tätä riittävyyttä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös lähiympäristön vastaavat tilat ja alueet sekä kiinteistöjen yhteiset järjestelyt. Riittävyys arvioidaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Lähiympäristö tarjoaa sadan metrin säteellä kaksi puistoa leikkipaikkoineen, joista toiseen on lisäksi suora kevyen liikenteen yhteys tontilta. Jalankulkuyhteys on esteetön.

 

Leikkialueita ja oleskelupaikkoja koskevaa asiaa on selvitetty riittävästi asemakaavan laatimisen yhteydessä, ja tarkemmat järjestelyt määräytyvät rakennuslupakäsittelyssä.

 

Liikennemelu                  

 

Xxxxxxxx ja asunto-osakeyhtiö vetoavat valituksissaan siihen, ettei liikennemelusta ole tehty riittäviä selvityksiä.

 

Melulaskennat on tehty vuoden 2025 ennusteliikennemäärillä ilman kes­kustatunnelia. Liikenne-ennusteen perustana on YTV:n seudullinen ennustemalli, johon on päivitetty Helsingin tulevat maankäytön ja liiken­neverkon muutokset. Mahdollinen keskustatunnelin rakentaminen tulee vähentämään kummankin kadun liikennemääriä. Melulaskenta on lisäk­si tehty liikenteellisen huipputunnin ajalta, jolloin seinärakenteiden ääneneristyksen mitoituksessa käytetty keskiäänitaso on noin 2 dB suurempi kuin melutason ohjearvoihin verrannollinen päiväajan (klo 7–22) keskiäänitaso. Katuverkon välityskyky rajoittuu käytännössä huipputun­nin liikennemäärään, jolloin tätä suurempien liikennemäärien käyttö ei ole melulaskennoissa perusteltavissa.

 

Ennustetilanteessa vuonna 2025 pistelaskentana tehdyissä melulasken­­noissa käytetyt liikennemäärät kohdealueella ovat Hietalahdenrannalla 16 100 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mallaskadulla 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Keskustatunnelin mahdollisesti valmistuessa liiken­nemäärät voi­vat alentua näistä arvoista. Raskaan liikenteen osuuden on kaikilla kaduilla arvioitu olevan 8 %. Huipputunnin liikennemäärän on arvioitu olevan 10 % vuorokauden liikennemäärästä. Melutarkas­­teluissa no­peus­ra­joitusten oletetaan molemmilla kaduilla pysyvän nykyisinä 40 km/h.

 

Huipputunnin mukaan laskettu ajoneuvoliikenteen keskiäänitaso lähim­millään noin 16 metrin päässä Hietalahdenrannasta olevalla julkisivulla on 69 dB(A). Kaavassa on määrätty tälle julkisivulle sekä lähimmäksi Hietalahdenrantaa tulevalle päädylle ääneneristävyys 35 dB(A). Myös Mallaskadun puoleiselle julkisivulle määrätään kaavassa äänen­eristä­vyys 35 dB(A) katuliikenteen ruuhkatuntien mukaan arvioituna. Mää­räyksellä on haluttu varmistaa riittävä ääneneristävyys julkisivulla Mallaskadun tunnelin suuaukon suuntaan.

 

Kaavakohde ei ole katuverkon osalta mitenkään poikkeuksellinen, sillä valo-ohjattuja liittymiä on kaikkialla kantakaupungissa. Ajoneuvojen jarrutus- ja kiihdytysäänet liittymässä vaikuttavat päivän ja yön ekvivalenttimelutasoihin vain vähän.

 

Asemakaavan liikennemeluselvitys on tehty pistelaskentana käyttäen pohjoismaista tieliikenteen melulaskentamallia (1996). Laskentamalli antaa luotettavan kuvan melun leviämisestä ja sitä pidetään monesti parempana keinona keskiäänitason arviointiin kuin mittauksia. Laskentamallin avulla on laskettu melutasot pihoilla sekä Hietalahdenkadun ja Mallaskadun puoleisilla julkisivuilla. Laskennan tuloksena on kaavassa määrätty julkisivujen seinä- ja ikkunarakenteille 35 dB(A) ääneneristävyys. Lisäksi kaikki parvekkeet on määrätty kaavassa lasitettavaksi. Kaa­va luo edellytykset saavuttaa melun kannalta viihtyisät oleskelutilat myös parvekkeiden osalta.

 

Melumittauksia käytetään yleensä vain täydentämään tietokonepohjaisia leviämislaskentoja. Melumittaus vastaa vain mittauspisteessä mittausaikana vallinnutta melutilannetta, eikä siitä voi laskennalliseen menetelmään verrattuna vetää yhtä luotettavia johtopäätöstä edustavasta keskiäänitasosta, eikä tulevasta ennustetilanteesta, joka on pääsääntöisesti mitoittava. Mittaustulokseen vaikuttavat mittauspaikka, sääolot ynnä muut tekijät, joten luotettavien tulosten saaminen edellyttää laajaa ja pitkäkestoista mittaussarjaa.

 

Yleisesti melun arviointiin liittyvä epävarmuus on kaavakohteessa otettu huomioon erityisen suurella painoarvolla käyttämällä laskennassa ääneneristysvaatimukset ylimitoittavia lähtöarvoja ja edelleen tämän lisäksi kasvattamalla julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksia. Laskennallisiin arvoihin nähden ääneneristävyysvaatimuksen korotus on ollut suurinta Mallaskadun tunnelin suuaukon suuntaan. Määräyksillä on varmistettu riittävä ääneneristävyys ja melun kannalta hyvät asuinolosuhteet suunnitellussa asuinrakennuksessa.

 

Mallaskadun tunnelin itäpäähän on jo aiemmin asennettu ns. melu­syöp­pöjä. Melusyöppöjen rakentamisesta ja asentamisesta tunnelin Hietalahdenrannan puoleisiin kattorakenteisiin on neuvoteltu. Helsingin kaupungin rakennusvirastolla on suunnitelma tunnelista heijastuvan melun vaimentamiseksi. Mallaskadun tunnelin länsipäähän on tarkoitus tehdä melusyöpöt todennäköisesti jo helmikuun 2008 aikana.

 

Naapuritonttien valonsaanti ja näköalat

 

Xxxxxxxxx ja asunto-osakeyhtiö vetoavat valituksissaan siihen, että naa­­puritonttien valonsaanti ja näköalat heikkenevät.

 

Arvioitaessa maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaista kieltoa heiken­tää elinympäristöä on otettava huomioon kunnan kaavoitukselliselta kannalta järkevän maankäyttösuunnitelman aikaansaamisen tarve.

 

Pelkkä asuinrakentamiseen tarkoitettujen kortteleiden lisääminen ja siitä aiheutuva näköalojen muutos ei yleensä voi merkitä elinympäristön heikkenemistä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä tarkoitetulla tavalla (KHO 22.12.2003 T 3355).

 

Asemakaavan muutoksen kaupunkirakenteellinen ratkaisu on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Myös suunnitellun uudisrakennuksen räystäslinjan korkeus on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Suunniteltu asuinrakennus on nykyistä toimistotaloa 1–2 ker­rosta korkeampi ja sulkee siksi näkymiä osasta viereisten tonttien asuntoja. Suunnitellun uudisrakennuksen räystäslinjan korkeus pysyttelee nykyisenkin kaavan sallimassa korkeudessa +24.50. Rakennuksen korkeus jää pääosaltaan kaksi kerrosta matalammaksi kuin Mallaskadun toisella puolella sijaitseva Asunto Oy Helsingin Bulevardin Serena­di, jonka Hietalahdenrannan puoleisen julkisivun räystäskorkeus on pääosin tasolla +30.50. Kaupunkikuvallisen eheyden saavuttamiseksi tontille voisi rakentaa suunniteltua korkeammankin rakennuksen.

 

Suunniteltu rakennus sijoittuu asemakaavan muutoksen mukaan tontin kaakkoisosas­sa kauemmaksi Asunto Oy Hietalahden Puistikon tontin rajasta ja pihasta kuin nykyinen A-vakuutuksen rakennus, mikä osaltaan vähentää korkeuden lisäämisestä johtuvaa pihan varjostusvaikutusta.

 

Asemakaavaa laadittaessa pihan valaistusolosuhteista tehtiin varjotarkastelu, josta voidaan todeta, että uudisrakennuksen varjostusvaikutus eri vuorokauden- ja vuodenaikoina ei ole merkittävä. Siihen vaikuttavat muun muassa pihan suuntautuminen länteen ja uudisrakennuksen sijoittaminen osittain nykyistä toimistorakennusta etäämmälle pihan puoleisesta tontinrajasta.

 

Varjostusta on tutkittu joulukuussa vain kello 11 ja 14, koska tätä myöhemmin on jo niin pimeää, ettei varjoja synny. Kesä- ja maaliskuussa varjoja on tutkittu kello 11 ja 17. Kello 18:n jälkeen olemassa olevien rakennusten heittovarjot muodostuvat jo niin pitkiksi, että piha jää joka tapauksessa vähitellen täysin niiden varjoon.

 

Autopaikat

 

Asunto-osakeyhtiö viittaa valituksessaan autopaikkoihin, joita on tarkoitus sijoittaa sen pihan alla sijaitsevaan kellarikerrokseen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 156 §:n mukaan kiinteistöä varten asemakaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat tulee järjestää raken­­tamisen yhteydessä. Jos asemakaavassa niin määrätään, kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäisyydeltä. Tässä tapauksessa kiinteistönomistajalta peritään autopaikkojen järjestämisestä vapautumista vastaava korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan. Autopaikkojen järjestämisvel­vollisuus ei koske vähäistä lisärakentamista eikä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon tästä johtuva autopaikkojen tarve.

 

Ratkaisussa KHO 1996 A 12 korkein hallinto-oikeus katsoi, etteivät asemakaavaa koskevat säännökset pysäköinnin järjestämisestä aseta estettä pysäköintipaikkojen järjestämiselle myös kaava-alueen ulkopuolelle. Asemakaavan lainmukaisuutta ratkaistaessa ei voida vahvistaa mahdollisia tontin ulkopuolista pysäköintiä koskevia sopimuksia. Selvitys pysäköintipaikkojen kaavan mukaisesta toteutumisesta tulee esittää viimeistään rakennuslupavaiheessa.

 

Oikeuspalvelut katsoo, että tässäkin tapauksessa asemakaavan muutosta laadittaessa on riittävästi selvitetty mahdollisuudet kaavan toteuttamiseen myös autopaikkojen osalta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 14.6.2007 asemakaavojen asuntotonttien autopaikkamäärien laskentaohjeen. Laskentaohje on tarkoitettu käytettäväksi laskettaessa asuntotontilla tarvittavien pysäköintipaikkojen määrää. Laskentaohjeen lähtökohtana ovat autotiheys ja asumisväljyys. Kantakaupungin kerrostalotonteilla tulee laskentaohjeen mukaisesti olla vähintään yksi autopaikka 125 kerrosneliömetriä kohden. Toimitilojen osalta vastaava ohje on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.5.1994. Ohjeessa keskustan alueelle toimistojen autopaikkojen enimmäismäärä on 1 autopaikka/350 k-m2 ja myymälöiden 1 autopaikka/150 k-m2.

 

Punavuoren tontin autopaikkavelvollisuus on asunnoille vähintään 1 au­topaikka/125 k-m2, liiketiloille enintään 1 autopaikka/150 k-m2 ja toimistoille enintään 1 autopaikka/350 k-m2. Tämä tarkoittaa noin 34 autopaikkaa. Autopaikat sijoitetaan pääosin naapuritontin pihan alaiseen kellarikerrokseen, jonne on ajoyhteys Punavuorenkadulta ja Mallaskadulta. Muutama autopaikka sekä kaksi invalidipysäköintipaikkaa rakennetaan kellariin oman tontin puolelle.

 

Autopaikoista on olemassa Asunto Oy Hietalahden Puistikon ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Autoilijoiden välinen rasitesopimus (28.5.1975) 29 autopaikasta. Näiden lisäksi on suunnitelmassa esitetty talon alle rakennettavaksi 4 autopaikkaa. Tämä tekee yhteensä 33 autopaikkaa. Samassa rasitesopimuksessa on sovittu myös, että tontilla 3 on oikeus käyttää tontilla 2 sijaitsevaan autohalliin johtavia ajoväyliä, että tontilla 3 on oikeus jalankulkuteihin tontin 2 alueella sijaitseville jätesäiliöille ja väestönsuojaan ja että tonteilla on puolin ja toisin oikeus jalankulkuteihin toisen tontin alueella.

 

Jätehuolto

 

Asunto-osakeyhtiö viittaa valituksessaan jätehuollon järjestämiseen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 157 §:n mukaan rakentamisen yhteydessä tulee järjestää kiinteistön jätehuollon edellyttämät tilat ja rakennelmat. Jätehuolto tulee toteuttaa siten, ettei sen järjestäminen aiheuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle.

 

Kaavamuutoksen pohjana olleessa viitesuunnitelmassa (Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky) tontin jätehuone on sijoitettu rakennusrungon sisään ja sinne on kulkuyhteys rakennuksen Mallaskadun puoleisesta päästä. Jätehuoltoratkaisulla ei ole vaikutusta naapuritontin olosuhteisiin ja viitesuunnitelma vahvistaa, että asemakaava mahdollistaa raken­nuslupavaiheessa tarkemmin määriteltävät jätehuoltojärjestelyt.

 

Rasitteet

 

Asunto-osakeyhtiö viittaa valituksessaan rasitteisiin.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n mukaan tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Rakennusrasite saadaan perustaa, jos sillä edistetään tarkoituksenmukaista rakentamista tai kiinteistön käyttöä, rasite on tarpeellinen rasiteoikeuden haltijalle eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. Rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 160 §:n mukaan rakennusrasite voidaan muuttaa tai poistaa, jos asianosaiset siitä sopivat eikä toimenpide vaikeuta tarkoituksenmukaista rakentamista, kiinteistön asianmukaista käyttöä tai hoitoa taikka asemakaavan toteuttamista.

 

Kaavaa valmisteltaessa kaupungilla on ollut tieto Asunto Oy Hietalahden Puistikon ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Autoilijoiden välisestä rasitesopimuksesta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:n mukaan kiinteistön omistajan vaihtuminen ei vaikuta rakennusrasitteen voimassaoloon.

 

Asunto Oy Hietalahden Puistikon ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Autoilijoiden välisessä rasitesopimuksessa (28.5.1975) on sovittu autopaikkojen lisäksi myös, että tontilla 3 on oikeus käyttää tontilla 2 sijaitsevaan autohalliin johtavia ajoväyliä, että tontilla 3 on oikeus jalankulkuteihin tontin 2 alueella sijaitseville jätesäiliöille ja väestönsuojaan ja että tonteilla on puolin ja toisin oikeus jalankulkuteihin toisen tontin alueella.

 

Viitesuunnitelmassa esitetyssä asuinrakennuksessa on oma väestönsuoja talon asukkaiden käyttöön. Tila sijaitsee rakennuksen pohjakerroksessa ja toimii normaaliaikana irtaimistovarastona.

 

Yhteenveto                       Oikeuspalvelut toteaa, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja kaavamuutoksen vaikutukset on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä edellytetyllä tavalla. Asemakaava muutos täyttää myös muut lain asettamat menettely- ja sisältövaatimukset.

 

Päätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisujen mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Helsingin hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulee näin ollen pyytää valitusten hylkäämistä aiheettomina ja perusteettomina.

 

Kaj toteaa, että kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Valitukset kaupunginvaltuuston päätöksestä Punavuoren tontin 118/3 asemakaava-asiassa nro 11435

 

 

 

 


5

SÖRNÄISTEN JA HERMANNIN RANTATEIDEN LIITTYMÄN LIIKENNESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-2186

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (15.9.2005) mm. seuraavaa:

 

 

Liikennehankkeen taustaa

 

Khs hyväksyi 10.9.1984 Sörnäisten rantatien jatkeen liikennesuunnitel­man (kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustus nro 7-2501), jossa liikenne rantatieltä pohjoiseen suunnataan Varastokadun (nykyinen Hermannin rantatie) kautta. Tynnyrintekijänkadun jatkamisen ja Vanhan Talvitien kautta rakennettavan pääkadun vaihtoehdot hylättiin. Tuolloin todettiin, että "Varastokadun vaihtoehtoa voidaan pitkällä aikavälillä kehittää siten, että Sörnäisten rantatien liikenne ohjataan Varastokadulle tunnelissa Kulosaaresta tulevan ajoradan alitse”.

 

Kalasataman metroaseman ja sen ympäristön

suunnittelu- ja päätöstilanne

 

Kvsto hyväksyi 13.12.2000 Kalasataman metroaseman hankesuunnitelman. Suunnitelma on sivulaituriasema yhdellä aseman itäpäässä sijaitsevalla lippuhallilla. Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi asiasta lausuntonsa 9.11.2000.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi Kalasataman suunnittelutilanteen ja metroaseman lähiympäristön suuntaviivat 22.11.2001.

 

Khs hyväksyi 21.1.2002 Kalasataman metroaseman aikaistamista koskevan rahoitussopimuksen. Kaupungin ja Sörnäisten kiinteistönomistajien välillä neuvotellun sopimuksen mukaan asema tulisi ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2007.

 

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi 29.1.2004 Kalasataman metroaseman tarkistetun hankesuunnitelman ja rakentamisen vaiheistuksen periaatteet. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Junatien metrosillan peruskorjaus, katettu asemalaituri, läntinen sisäänkäynti ja portaat, ase­­man itäinen varapoistumistiejärjestely sekä radan muutostyöt. Metroaseman rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2005. Metroaseman liiken­ne pyritään aloittamaan viimeistään 1.1.2007.

 

Metroaseman toisen rakennusvaiheen ajoitus riippuu alueen asemakaavoituksen aikataulusta ja satamatoimintojen siirtymisestä pois alueelta. Rakennusvaihe käsittää mm. aseman itäisen sisäänkäynnin eli varsinaisen lippuhallin rakentamisen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 4.3.2004 merkitä tiedoksi Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymän suunnittelutilanteen.

 

Liikennesuunnitelman perusteluja

 

Sörnäisten ja Hermannin rantatiet yhdistämään suunniteltu tunneli parantaa rantateiden välisen pääkatuyhteyden liikenteen sujuvuutta ja keskustan saavutettavuutta sekä tulevan metroaseman alueen kevyen liikenteen turvallisuutta ja olosuhteita.

 

Kalasataman metroaseman ja ympäröivien uusien kortteleiden rakentamisen takia on tarpeellista siirtää asema-alueen läpi ajava pitkämatkainen liikenne tunneliin. Metroaseman ympäristössä ilman liikennejärjestelyjen kehittämistä ongelmana tulisivat olemaan kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteämiset ja niistä aiheutuvat turvattomuus ja epäviih­tyisyys sekä pitkämatkaisen liikenteen (Lahdenväylä–Helsingin keskusta) sekoittuminen alueen paikallisiin liikennevirtoihin.

 

Hermannin rantatieltä Sörnäisten rantatielle johtava ramppi sijaitsee tulevan Kalasataman metroaseman suunnitellun läntisen laiturialueen alapuolella, kohdassa johon on luontevaa järjestää metroaseman kevyen liikenteen pääyhteys länsisuunnasta.

 

Tunnelin eteläinen suuaukko on Itäväylän länsipäässä ja pohjoinen suuaukko Hermannin rantatiellä välillä Työpajankatu Verkkosaarenkatu.

 

Liikenteellisiä vaikutuksia

 

Toimivuus ja yhteydet

 

Sörnäisten tunnelin arkivuorokauden liikennemääräksi vuonna 2020 on arvioitu 18 000 ajoneuvoa/vrk (molemmat suunnat yhteensä). Tunneli on tilanpuutteen vuoksi suunniteltu yhtenä kaksisuuntaisena tunnelina (1 + 1 kaistaa). Tunnelin sujuva toimivuus taataan kuitenkin riittävän leveän poikkileikkauksen avulla siten, että ajoradan reunaan jostain syystä pysähtynyt ajoneuvo voidaan ohittaa tunnelin keskiosan kautta vastaan tulevasta liikenteestä huolimatta.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on simuloinnin avulla tutkinut Sörnäisten rantatien pohjoispään alueen liikenteellistä toimivuutta huipputuntien aikana. Itäväylän, Pääskylänkadun ja Sörnäis­ten rantatien liikennevalo-ohjattu liittymä toimii välityskykynsä äärirajoilla varsinkin aamuhuipputunnin aikana. Liittymässä tapahtuu jonoutumista kuten muissakin sisääntuloväylien päätekohdissa. Aamuhuippu­tunnin liikennemäärä Itäväylältä Sörnäisten rantatielle ei ole viime vuosina lisääntynyt. Sen sijaan liikenne Itäväylältä Junatielle Teollisuus­­kadun suuntaan on lisääntynyt.

 

Liikennesuunnitelmassa on Kulosaaren suunnasta uusi yhteys Tynnyrintekijänkadulle. Näin ollen reitti Itäväylältä Hermannin rantatielle lyhenee verrattuna Junatien ja Lautatarhankadun kautta kulkevaan reittiin.

 

Tunnelin pohjoispään ramppi ulottuu Hermannin rantatiellä Verkkosaarenkadun pohjoispuolelle, mikä tarkoittaa sitä, että Verkkosaarenkadulta voi kääntyä Hermannin rantatielle vain oikealle. Liikenteellisesti tällä ei kuitenkaan ole kovinkaan suurta merkitystä. Vanhan talvitien pohjoispäästä voidaan järjestää uusi yhteys Hermannin rantatielle.

 

Kevyen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus

 

Tunneliratkaisu parantaa selvästi alueensa kevyen liikenteen turvallisuutta, koska Sörnäisten ja Hermannin rantateiden välinen autoliikenne alittaa metroaseman alueen eikä siten risteä alueella kevyen liikenteen kanssa. Nykyinen vaaralliseksi koettu Kulosaaren sillan pohjoisreunan kevyen liikenteen käyttämä suojatie Hermannin rantatieltä Sörnäisten rantatielle johtavalla rampilla poistuu.

 

Panimokadun kohdalle suunniteltu Itäväylän alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä parantaa puolestaan selvästi alueen pohjois-eteläsuun­taisia kevyen liikenteen yhteyksiä.

 

Tunnelin rakennetekninen yleissuunnitelma

 

Rakennetekninen yleissuunnitelma esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle käsiteltäessä Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymän suunnittelutilannetta 4.3.2004. Yleissuunnitelman tavoitteena oli sovittaa tunneli ja sen rakenteet tiiviiseen kantakaupunkiympäristöön maa-alaa säästäen. Yleissuunnitelmassa on selvitetty tunnelin liikenteellinen toimivuus, rakennettavuus, tarvittavat tilavaraukset sekä rakennuskustannukset.

 

Tunnelin geometria ja mitoitus

 

Tunnelin kokonaispituus on 615 m, josta katetun osan pituus on 385 m. Avo-osuuden pituus eteläpäässä on 105 m ja pohjoispäässä 125 m.

 

Tunnelin vapaa korkeus koko tunnelin matkalla on vähintään 4,6 m ja suurin leveys ramppien päissä 12 m ja tunnelin keskivaiheilla n. 18 m. Kaistaleveydet ovat 3,5 m ja piennarleveys 1,0 m. Ajoradan kaarresäde on 130 m sekä pituuskaltevuus eteläpäässä 4,5 % ja pohjoispäässä 6 %. Tunnelin mitoitusnopeus on 50 km/h.

 

Rakenteet, pohjasuhteet

 

Tunnelin alueella on pinnassa vaihtelevia täyttöjä, joista osa on louhetta. Paikoin täytön alla on 2–5 m paksu savikerros. Kallionpinta vaihtelee alueella voimakkaasti.

 

Tunnelin rakentamisen kannalta keskeinen ongelma on pohjavedenhallinta. Pohjavedenpinnan vaihtelu alueella noudattaa likimain meriveden­pinnan vaihtelua. Painumaerojen estämiseksi tunneli perustetaan maanvaraisilla osilla lyöntipaaluilla. Nosteen vuoksi tunneli tulee ankkuroida tai tunnelin betonirakenteet suunnitella niin järeiksi, että noste kumotaan tunnelin painolla.

 

Varusteet ja laitteet

 

Ilmanvaihtoa ja savunpoistoa varten tunneli varustetaan impulssipuhaltimilla. Paloilmoitinkeskus liitetään aluehälytyskeskukseen. Valaistuksella turvataan päivä- ja yöaikaan hyvät ajo-olosuhteet tunnelin liikenteelle. Tunnelin seinille asennetaan molemmin puolin turva- ja merkkivalaisimia.

 

Tunnelin suuaukoille asennetaan liikennevalot, joilla ohjataan tunnelin liikennettä. Tunneli varustetaan myös valvontakameroilla. Ohjaus ja valvonta tapahtuvat kaupungin liikenteenohjauskeskuksesta.

 

Tunnelin betonirakenteet ovat vesitiiviitä kehä- ja kaukalorakenteita. Ajo­luiskista tunneliin tulevat sadevedet johdetaan tunnelin keskivaiheille rakennettavaan pumppaamoon, josta ne pumpataan kaupungin viemäriverkkoon. Kumpikin ajorata varustetaan kuivalla palopostilinjalla.

 

Taloudellisia vaikutuksia

 

Rakennus- ja käyttökustannukset

 

Tunnelin rakennuskustannukset syksyn 2005 hintatasossa ilman arvonlisäveroa olivat 17,2 milj. euroa ja arvonlisävero mukaan lukien 21,0 milj. euroa.

 

Tunnelin vuosittaiset käyttökustannukset oli arvioitu olevan ilman arvon­lisäveroa 142 000 euroa ja ALV mukaan lukien 174 000 euroa. Käyttökustannuksiin sisältyvät teknisten järjestelmien ylläpitoon liittyvät kustannukset, kuten valaistus, ilmanvaihto, liikenteenohjaus, pumppaamo yms. sekä ajoradan päällysrakenteen uusimiset tietyin väliajoin sekä muut huolto- ja kunnossapitotyöt.

 

Tunnelin päihin liittyvien liikennejärjestelyjen rakennuskustannukset ovat ilman arvonlisäveroa 4,9 milj. euroa ja ALV mukaan lukien n. 6,0 milj. euroa. Näin ollen liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5038-1 mukaisten liikennejärjestelyjen kustannusennuste oli ilman arvonlisäveroa yhteensä 22,1 milj. euroa ja ALV mukaa lukien 27,0 milj. euroa.

 

Vaihtoehtoisia tunnelisuunnitelmia

 

Sörnäisten ja Hermannin rantatiet yhdistävälle tunnelille on alustavasti suunniteltu myös vaihtoehto, jossa tunneli linjattiin Agroksenmäen alitse siten, että tunnelin eteläinen suuaukko on Sörnäisten rantatiellä välillä Vilhonvuorenkatu Pääskylänkatu ja pohjoinen suuaukko on Hermannin rantatiellä sen suuntaisena välillä Agroksenkuja Haukilahdenkatu. Tunnelin kokonaispituus on 1 300 m ja siihen sisältyy 250 m avokaukaloa, 200 m betonitunnelia, 250 m betonikattoista kalliotunnelia ja 600 m kalliotunnelia.

 

”Agroksen” tunneli olisi Kalasataman tulevan metroaseman alitse kulkevaan tunneliin verrattuna linjaukseltaan parempi ja kallio-osuudeltaan kaksiaukkoisena myös turvallisempi. ”Agroksen” tunnelin alustavaan rakennettavuusselvitykseen perustuen tunnelivaihtoehto olisi kuitenkin kustannuksiltaan noin nelinkertainen verrattuna lyhyeen tunneliin, joten pitkän tunnelin jatkosuunnittelu ei ole perusteltua. Sen sijaan tunnelin pohjoisen suuaukon varaus Hermannin rantatiellä tulee säilyttää tulevaisuuden yhteystarpeita varten.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Kalasataman metroaseman suunnittelussa on otettu huomioon tunnelin sijainti. Metroaseman ja sen ympäristön liikennejärjestelyjen tarkempi suunnittelu on mahdollista vasta maankäytön suunnittelun edettyä riittävän pitkälle.

 

Lautakunta esittää, että Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymässä toteutettaisiin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5038-1 mukaiset liikennejärjestelyt.

 

Kaj toteaa, että suunnitelmaa ei aikoinaan viety Khn käsittelyyn. Kaupunkisuunnitteluvirasto on 25.9.2007 esittänyt kirjeessään Khlle Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liikennesuunnitelman tarkistetut kustannukset.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (25.9.2007) mm., että kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 15.9.2005 Khlle, että Sörnäisten ja Herman­nin rantateiden liittymässä toteutettaisiin liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5038-1 mukaiset liikennejärjestelyt, joihin sisältyy Sörnäis­ten ja Hermannin rantatiet yhdistämään suunniteltu tunneli (Kalasataman tunneli).

 

Tunnelin kustannusennuste syksyn 2005 hintatasossa oli 17,2 milj. euroa (ALV 0). Tunnelin päihin liittyvien liikennejärjestelyjen kustannusennuste oli 4,9 milj. euroa (ALV 0). Näin ollen liikennesuunnitteluosaston suunnitelman mukaisten liikennejärjestelyjen kustannusennuste oli ilman arvonlisäveroa yhteensä 22,1 milj. euroa. Kustannusennusteen pohjana oli Kalliosuunnittelu Oy:n vuonna 2001 laatima rakennetekninen yleissuunnitelma.

 

Vuoden 2001 jälkeen rakennuskustannukset ovat muuttuneet niin, että pelkkä indeksikorjaus ei riitä kustannusten tarkistamiseksi. Kustannusarviosta on sen vuoksi tehty uusi laskelma kaupunkihallituksen käsittelyä varten.

 

Kalasataman tunnelin kustannusennuste kesän 2007 hintatasossa on 29,9 milj. euroa. Tunnelin päihin liittyvien liikennejärjestelyjen kustannusennuste on 5,5 milj. euroa. Näin ollen kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämän, piirustuksen nro 5038-1 mukaisen, suunnitelman kustannusennuste on ilman arvonlisäveroa yhteensä 35,4 milj. euroa.

 

Suunnitelman pääasialliset hyödyt kohdistuvat Kalasataman metroase­man ympäristöön. Ilman eritasoista ratkaisua metroaseman ympäristössä tulisi olemaan ongelmana vilkkaan pääkatuliikenteen (Lahdenväylä - Helsingin keskusta) kulkeminen Kalasataman keskustan läpi metroaseman sisäänkäyntien editse sekoittuen alueen paikalliseen ajo­neuvoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen. Kevyen liikenteen ja läpikulkevan autoliikenteen risteämisistä aiheutuisi huono liikenneturvallisuustilanne. Alueen keskustasta tulisi myös epäviihtyisä.

 

Tunneli parantaa myös rantateiden välisen pääkatuyhteyden liikenteen sujuvuutta ja keskustan saavutettavuutta sekä helpottaa metroasemaa ympäröivien uusien kortteleiden rakentamista.

 

Hermannin rantatieltä Sörnäisten rantatielle johtava nykyinen ramppi sijaitsee metroaseman läntisen laiturialueen alapuolella, kohdassa johon on luontevaa järjestää metroaseman kevyen liikenteen pääyhteys länsisuunnasta. Tunneliratkaisun ansiosta nykyinen vaaralliseksi koettu Kulosaaren sillan pohjoisreunan kevyen liikenteen käyttämä suojatie Hermannin rantatieltä Sörnäisten rantatielle johtavalla rampilla poistuu.

 

Panimokadun kohdalle suunniteltu Itäväylän alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä parantaa puolestaan selvästi alueen pohjois-etelä­suun­taisia kevyen liikenteen yhteyksiä.

 

Liikennesuunnitelmassa on Kulosaaren suunnasta uusi yhteys Tynnyrintekijänkadulle. Näin ollen alueen saavutettavuus idästä paranee ja reitti Itäväylältä Hermannin rantatielle lyhenee verrattuna Junatien ja Lautatarhankadun kautta kulkevaan reittiin.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää tunnelin ja siihen liittyvien liikennejärjestelyjen toteuttamista edelleen tärkeänä, vaikka niiden kustannusennuste on noussut.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (7.1.2008) mm. seuraavaa:

 

Koska edellä mainittu suunnitelma perustui jo vuonna 2001 laadittuun rakennetekniseen suunnitelmaan, on nyt katsottu tarkoituksenmukaiseksi selvittää kustannukset tarkemmin vuoden 2007 hintatietoja käyttäen. 

 

Tarkistettu kustannusennuste on ilman arvonlisäveroa 35,4 milj. euroa.

 

Hankkeelle on varattu vuosien 2008–2011 taloussuunnitelmassa yhteensä 26,3 milj. euroa (alv = 0) nimellä Kalasataman tunneli. Kustannusennusteen nousu aiheuttaa nyt 9,1 milj. euron lisärahoitustarpeen vuosille 2010–2011. 

 

Kalasataman metrokorttelin rakentaminen ei välttämättä edellytä tunnelin rakentamista. Järjestely parantaisi kuitenkin Kalasataman metroase­man ympäristön liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Tunneliyhteyden rakentamiseen on joka tapauksessa välttämätöntä varautua liikennemää­rien kasvaessa ja metrokorttelin rakentuessa. 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymässä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5038-1 mukaiset liikennejärjestelyt, joiden kustannusennuste on 35,4 miljoonaa euroa.

 


Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, va. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

 

LIITE

Piirustus 5038-1 (Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymä)

 

 

 

 


6

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE URSULA OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-113

 

Oy Ursula pyytää (20.6.2007) poikkeamislupaa 11. kaupunginosan (Kallio) puistoalueelle P110 (Tokoinrannan puisto, Eläintarhantie 12)

290 k-m2:n laajennuksen rakentamiseen nykyiseen 210 k-m2:n kahvilaan niin, että poiketaan asemakaavan käyttötarkoituksesta ja vähäistä suuremmin asemakaavan määräyksistä. Asemakaavan mukaan raken­nuspaikka on puistoa eikä sillä ole rakennusalaa eikä rakennusoikeutta. Rakennus on laajennuksen jälkeen 500 k-m2.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennuksen laajennus ja muutos ympärivuotiseen käyttöön parantaa alueen palvelutasoa sekä rikastuttaa kaupunkikuvaa ja rantamaisemaa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (14.1.2008), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 19.8.1969 vahvistettu asemakaava nro 5958. Asemakaavan mukaan hakemuksen mukainen paikka on puistoaluetta eikä siinä ole osoitettu rakennusalaa kahvilalle. 

 

Nykytilanteessa paikalla on Irmeli ja Markus Visannin suunnittelema vuonna 1976 rakennettu yksikerroksinen kesäkahvila, joka on kerros­alaltaan 210 m2. Rakennuksen avoimessa keskitilassa (145 m2) ja rannan puolella (100 m2) on ollut tarjoiluterassi. Rakennuksessa on toiminut kahvila Piritta. Rakennus on ollut viime vuoden tyhjillään.

 

Kiinteistövirasto on tehnyt vuokrasopimuksen noin 600 m2:n puistoalueen vuokraamisesta Ursula Oy:lle.

 

Hakijan tarkoituksena on laajentaa ja kunnostaa nykyinen Pirittan kahvilarakennus sekä muuttaa se ympärivuotiseen kahvila-ravintola-käyttöön. Hakija on nimennyt hankkeen ”Tokoin majakaksi”. 

 

Hakemus koskee Tokoinrannan puistossa vuokra-alueella sijaitsevan entisen 210 k-m2:n kesäkahvilan kunnostamista ja laajentamista 290 m2:llä siten, että rakennus on laajennuksen jälkeen 500 k-m2. Lisärakentaminen sijoittuu pääosin rakennuksen keskiosaan nykyisen atriumpihan paikalle. Uusi keskiosa on noin 1,5 metriä nykyistä rakennusta korkeampi. Hakemuksen mukaan rakennuksen meren puolelle tulee noin 290 k-m2:n tarjoiluterassi. Rakennuksen länsireunaan esitetään huoltotilat erillisen huoltopihan yhteyteen. Rakennus on tarkoitus muuttaa ympärivuotiseksi. Asiakaspaikkoja olisi laajennuksen jälkeen sisällä 130–140 ja ulkona 150–160.

 

Asemakaavan mukaan alue on puistoa eikä sillä rakennusalaa eikä rakennusoikeutta kahvila-ravintolalle. 

 

Saadut lausunnot           Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunta totesi (9.5.2007), että kahvilan ja sen lähiympäristön kunnostamishanke on erittäin kannatettava. Rakennusmassaa tulee kehittää paviljonkimaisemmaksi korostamalla keskiosan lennokkaan katon ja lasisen osan keveyttä. Alkuperäisten reikämäisten ikkunoiden lisäämistä ja käyttämistä osana uutta kokonaisuutta tulee rajoittaa. Uuden katon reunat voisivat kaventua joka suuntaan ulkoreunoja kohden keveyden mielikuvan lisäämiseksi. Ilmanvaihtolaitteet tulee suunnitella viimeistellyiksi osiksi kokonaisuutta.

 

Esitetty sommitelma on symmetrinen, jota tulisi rikkoa liiallisen mausoleumimaisuuden välttämiseksi ja läpihengitettävyyden lisäämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mittasuhteisiin ja korkeuteen. Sisäänkäynti mantereen puolelta tulee suunnitella siten, että näkymä merelle säilyy ja kulku on esteetön. Terassointi vaikuttaa paikkaan nähden turhan raskaalta eikä luontevasti liity rantaraitin maisemaan. Kulku terassille tulisi suunnitella epäkeskeisesti. Esteettömien käyntien ratkaisut olivat kömpelöt ja vaativat kehittämistä.

 

Esitetty valaistussuunnitelma oli vielä luonnosmainen. Julkisivujen laajamittaista valaisemista tulee välttää ja keskittyä lasisen keskitilan valaistuksen huolelliseen suunnitteluun siten, että se hahmottuu valoisimpana osana kahvilamassaa. Terassille esitettyä kulkupinnan ja pöytien valaisua pidettiin onnistuneena.

 

Kahvilan ympäristöstä tulee yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa laatia ympäristösuunnitelma, jossa osoitetaan mm. kahvilan huoltoreitti. Puistoon ei tule osoittaa pysäköintipaikkoja. Neuvottelukunta ei puoltanut esitettyä irrallista suihkupaikkaa ja totesi, että huoltopihan järjestelyt ovat keskeneräiset.

 

Lausuntonaan neuvottelukunta päätti puoltaa suunnitelmaa em. huomautuksin.

 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto kannattaa (25.10.2007) kahvilarakennuksen laajentamis- ja käyttöönottohanketta. Osasto huomauttaa, että kahvilan jätehuollolle, huoltoliikenteelle ja tarvittavalle asiakkaiden autojen ja polkupyörien pysäköinnille tulee järjestää toimivat ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoiset puitteet ennen kahvilatoiminnan aloittamista. Kahvilaan liittyvää moottoriliikennettä ei saa ohjautua rantaraitille eikä puistokäytäville. Osasto painottaa, että puuttumisesta nykyiseen puistokasvillisuuteen ja kalustukseen tulee sopia katu- ja puisto-osaston kanssa. Lisäksi säilytettävä kasvillisuus on suojattava riittävästi rakennustyön ajaksi.

 

Hakemuksessa esitetty vuokra-alue rajautuu rantaraittiin ja puistokäytäviin sisältäen muun muassa rantaraitin varrella kasvavan hevoskastanjarivin. Vuokraaja vastaa koko vuokra- alueen ylläpidosta. Tästä syystä olisi tarkoituksenmukaista pienentää vuokra-aluetta siten, että se sisältäisi vain kahvilan välittömän lähiympäristön ja toiminnan edellyttämät uudet puistokäytävät. Ainakin rantaraitin varrella kasvavan hevoskastanjarivin tulisi jäädä vuokra-alueen ulkopuolelle.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä 28.9.2007 sekä kuulutuksella Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja 100-lehdessä 10.10.2007. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia jätettiin kaksi.

 

Siltasaariseura ry toteaa (14.10.2007) seuraavaa:

 

Alueen asukasyhdistyksenä ja asukkaiden näkemysten välittäjänä seuramme lausunnoissaan kaupunkisuunnitteluvirastolle ja muissa yhteyksissä mm julkisessa sanassa esittänyt kahvila Pirittan toiminnan elvyttämistä ja rakennuksen kunnostamista, mikä koko alueen viihtyisyyden kannalta on oleellista. Ursula Oy:n hanke onkin tervetullut.

 

Suunniteltu laajentaminen on esitetyissä luonnoksissa toteutettu ansiokkaasti nykyistä rakennusrunkoa hyväksikäyttäen. Ratkaisussa on otettu huomioon näköala etelään – Eläintarhanlahdelle ja Helsingin keskustan vanhaan säilyneeseen kaupunkimaisemaan. Arkkitehtoninen ilme on luotu keveäksi, paviljonkimaiseksi nykyisen rakennuksen sulkeutuneen ilmeen sijaan. Ympäristössä on arvokasta puustoa, mikä osin tulee säilymään. Laajentaminen edellyttää kuitenkin joidenkin kaatamista. Tämä koskee myös rakennuksen lounaiskulmassa olevaa suurikokoista, komeaa koivua, mikä kuitenkin sallii terassiosan laajentamisen symmetrisesti ja poikkeuksellisen panoraamanäkymän avautumisen.

 

Kahvilapaviljonki sijaitsee Huvila-teltan vieressä. Mikäli teltan toiminta jatkuu, voisi tutkia tarvittavien huolto- yms tilojen sijoittamista paviljongin yhteyteen nykyisten irrallisten, provisoristen rakenteiden sijaan.

 

Rakennuksen laajentaminen koskee myös kaikkien julkisivujen muutoksia. Sisäänkäynti siirtyy pohjoissivulta eteläsivulle. Huoltotoiminnot säilyvät länsisivulla, jolla ympäröivän jalankulkuliikenteen johdosta on kuitenkin merkitystä. Nykyinen ehdotus tätä osin tulisi tutkia uudestaan – visuaalisesti houkuttelevammaksi ja – paviljongin muuten ansiokkaaseen yleisilmeeseen sopivammaksi.

 

Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx toteaa (24.10.2007) seuraavaa:

 

Tokoinrannan aktiivisena käyttäjänä olen sitä mieltä, että Cafe Pirittan poikkeuslupahakemus pitäisi evätä, koska rakennuksen alkuperäinen 1970-lukulainen funkkis-asu ansaitsee arvostusta (jota tullaan yleisesti antamaan vasta 10 v päästä) ja peruskorjausta kesäravintolakäyttöön. Lisäksi Pirittan viereinen kaupunginteatteri ja kirjailijatalo yhdessä luovat keskustan kaupunkikuvaan rauhallisen nurkkauksen, jossa voi viivähtää nostalgisissa tunnelmissa.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston nyt esittämät laajennussuunnitelmat tuhoa­vat/modernisoivat rakennuksen hengen ja tekevät siitä tuottoisamman/ympärivuotisen, mutta jos Ursula Oy:n omistajina on 6 yleishyödyllistä yhdistystä (Pienperheyhdistys ry, Käpyrinne ry, Helsingin ensikoti ry, Kansan Sivistysrahasto, Lomakoti Kotoranta ry ja Kesäkoti Kallio­niemi ry), eikö yleishyödyllisyys voitaisi ulottaa käsittämään myös kaupunkikulttuurisia arvoja?

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa kahvilan kunnostamista, laajentamista ja muuttamista ympärivuotiseksi. Tulevassa asemakaavan muutoksessa on tarkoitus määritellä paikalle kahvilan rakennusala puistossa. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyy rakennusviraston kantaan koskien vuokra-alueen minimoimista, jotta muille puistotoiminnoille jää riittävästi tilaa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyy kaupunkikuvaneuvottelukunnan kantaan koskien rakennuksen kaupunkikuvallista ilmettä ja jatkosuunnittelua. Hakija ei vielä tässä vaiheessa ole tarkistanut suunnitelmia kaupunkikuvaneuvottelukunnan esityksen mukaiseksi. Tästä syystä kaupunkisuunnitteluvirasto vastustaa hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmakuvien mukaista laajennusta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa poikkeusluvan myöntämistä kesäkahvilan laajentamiseksi 290 k-m2:llä ja kunnostamiseksi yhteensä 500 k-m2:n ympärivuotiseksi kahvilaksi sekä terassialueen rakentamista seuraavilla ehdoilla:

 

1.                   Rakennus ja siihen liittyvät rakenteet suunnitellaan uudestaan siten, että se soveltuu Linnunlaulun suojeltuun huvilamiljööseen ja Tokoinrannan puistoympäristöön sekä pitkiin näkymiin Eläintarhanlahdelta ja Kaisaniemen puistosta.

 

2.                   Rakennuksen ympäristön puistoalueesta laaditaan ympäristön kokonaissuunnitelma yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa.

 

3.                   Rakennuksen vuokra-alue määritellään yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja kiinteistöviraston kanssa siten, että alue sisältää ainoastaan rakennuksen, terassin ja rakenteiden vaatiman tilan.

 

4.                   Puistoon ei sijoiteta yhtään henkilökunnan eikä asiakkaiden autopaikkaa ja estetään muun ajoneuvoliikenteen kuin välttämättömän rakennuksen huoltoliikenteen liikkuminen puistossa. Huolto toteutetaan rakennuksen yhteyteen siten, että siitä ei aiheudu visuaalista eikä toiminnallista haittaa puistolle.

 

5.                   Lisärakentaminen suunnitellaan paviljonkimaisena ja siten, että näkymä rakennuksen läpi merelle säilyy. Rakennuksen keskiosaa madalletaan siten, että lisärakentaminen soveltuu nykyisen kahvilarakennuksen ja sitä ympäröivien huviloiden mittakaavaan.

 

6.                   Rakennuksesta tehdään kaupunkikuvallisesti ja arkkitehto­nisesti korkeatasoinen. Rakennuksen terassi-, huoltotila- ja muut ympäristöjärjestelyt suunnitellaan laadukkaiksi ja esteettömäksi.

 

7.                   Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että yllä olevien ehtojen mukainen hanke elävöittää Tokoinrannan puistoa ja tuo lisäpalvelun puiston käyttäjille sekä kohentaa rakennuksen ja sen ympäristön ilmettä.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli hanke toteutetaan yllä olevien ehtojen mukaisena. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla kohtien 1.–7. jatkosuunnittelua koskevilla ehdoilla.

 

Kaj toteaa, että kiinteistölautakunta on 13.12.2005 jatkanut puistoalueen 11 P 110 noin 600 m2:n suuruisen vuokra-alueen vuokrasopimusta mm. ehdoin, että vuokra-aika on 1.1.2006–31.12.2008. Sopimuksen mukaan alueesta tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus, kun kau­pungin hyväksymien suunnitelmien mukainen peruskorjaus on toteutettu. Kaj toteaa, että uuden vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä vuokra-alue voidaan tarkistaa ja tarvittaessa määritellä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja kiinteistöviraston kans­sa se siten, että alue sisältää ainoastaan rakennuksen, terassin ja rakenteiden vaatiman tilan.

 

Kaj toteaa lisäksi, että myös rakennuksen ympäristön puistoalueesta laadittava ympäristön kokonaissuunnitelma käsitellään poikkeamisasiasta erillisenä asiana. Puistosuunnitelman yhteydessä voidaan tutkia keinot, joilla muun kuin rakennuksen välttämättömän huoltoliikenteen liikkuminen puistossa estetään.

 

Kaj toteaa lopuksi, että rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnan esittämät näkökohdat huomioidaan hankkeen rakennuslupavaiheessa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Ursula Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 11. kaupunginosan puistoalueelle P110 ehdolla, että hankkeen jatkosuunnittelussa otetaan huomioon seuraavat seikat:

 

-                     Rakennus ja siihen liittyvät rakenteet suunnitellaan uudestaan siten, että se soveltuu Linnunlaulun suojeltuun huvilamiljööseen ja Tokoinrannan puistoympäristöön sekä pitkiin näkymiin Eläintarhanlahdelta ja Kaisaniemen puistosta.

 

-                     Puistoon ei sijoiteta yhtään henkilökunnan eikä asiakkaiden autopaikkaa. Huolto toteutetaan rakennuksen yhteyteen siten, että siitä ei aiheudu visuaalista eikä toiminnallista haittaa puistolle.

 

-                     Lisärakentaminen suunnitellaan paviljonkimaisena ja siten, että näkymä rakennuksen läpi merelle säilyy. Rakennuksen keskiosaa madalletaan siten, että lisärakentaminen soveltuu nykyisen kahvilarakennuksen ja sitä ympäröivien huviloiden mittakaavaan.

 

-                     Rakennuksesta tehdään kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Rakennuksen terassi-, huoltotila- ja muut ympäristöjärjestelyt suunnitellaan laadukkaiksi ja esteettömäksi.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, Siltasaariseura ry:lle ja Jukka-Pekka Nymanille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Kallion puistoalue P110)

 

Liite 2

Asemapiirros (Kallion puistoalue P110)

 

Liite 3

Havainnekuva

 

Liite 4

Pöytäkirjanote 9.5.2007, Kaupunkikuvaneuvottelukunta

 

 

 

 


7

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA UUTELAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11510)

 

Khs 2006-1395

 

Kaj toteaa, että kaupunginvaltuusto on 24.10.2007 hyväksynyt 54. kau­punginosan (Vuosaari, Uutela, Aurinkolahti, Nordsjön kartano) kortteleiden nro 54325–54330, virkistys- ja palstaviljelyalueiden, venesatamien, luonnonsuojelualueiden, maisemallisesti arvokkaiden alueiden sekä vesi- ja katualueiden asemakaavan ja Aurinkolahden itäosan virkistys-, venesatama-, vesi- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 2.3.2006 päivätyn ja 26.4.2007 muutetun piirustuksen 11510 mukaisena.

 

Xxxx Xx kunnan jäsenenä ja Osakeyhtiö Ranta-Ali maanomistajana ovat tehneet asemakaavaa koskevan valituksen Helsingin hallinto-oi­keu­delle.

 

./.                   Valitus on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (10.12.2007) kaupunginhallitusta hankkimaan kaupunginvaltuuston lausunnon valituksen johdosta.

 

Hallintokesuksen oikeuspalvelut toteaa (8.5.2008) mm., että valittajat katsovat, että kaupunginvaltuuston päätös on lainvastainen, koska Suomen perustuslain mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuu­den pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Valittajat vetoavat siihen, että maankäyttö- ja rakennus­laki on säädetty tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ei perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

 

Valittajayhtiön omistaman kiinteistön alue Uutelassa on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi ja kaupungin tarpeisiin. Valittajat eivät katso kysy­myksessä olevan niin voimakas ja pakottava yleinen etu, että voitaisiin puuttua omistajan oikeuteen ankarimmalla mahdollisella tavalla. Asema­kaavan tavoitteet voidaan saavuttaa myös loukkaamatta yhtiön oikeuksia. Valituksen mukaan kaavan hyväksymispäätös loukkaa yhtiön ja sen osakkaiden oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttämiseen.

 

Oikeuspalvelut viittaa kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 24.10.2007 liitteenä oleviin päätöksen perusteluihin, kaupunkisuunnittelulautakunnan

esityksessä 9.3.2006 kaupunginhallitukselle oleviin päätöksen perusteluihin ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa 26.4.2007 kaupunginhallitukselle oleviin päätöksen perusteluihin.

 

Oikeuspalvelut yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa laadittuna lausuntona toteaa valituksen johdosta lisäksi seuraavaa:

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja kulttuuriympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympä­ristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

 

Asemakaava on laadittu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja yleiskaavan mukaisesti. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asemakaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet: ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävien yhtenäisten alueiden huomioon otta­minen, riittävän laajojen ja vetovoimaisten vapaa-ajan alueiden turvaa­minen sekä jalankulun ja pyöräilyn verkostojen jatkuvuuden edistäminen.

 

Lisäksi Helsingin seudun erityiskysymyksiin sisältyvät seuraavat erityistavoitteet:

 

                    väestön tarpeiden edellyttämien ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvien riittävän laajojen ja vetovoimaisten vapaa-ajan alueiden turvaaminen

 

                    vapaa-ajan alueita yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuu­den turvaaminen ja yhtenäisen kokonaisuuden muodos­taminen vapaa-ajan alueista

 

                    varautuminen Vuosaaren satamaan siten, että otetaan huomioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja ‑alueet sekä maiseman erityispiirteet.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutos ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaiset ja niiden edellyttämät.

 

Asemakaavaratkaisu perustuu oikeusvaikutteiseen Yleiskaava 2002:een, jossa alue on osoitettu virkistysalueeksi. Särkkäniemessä sijaitsevalla tilalla RN:o 5:57 ei ole rakennuksia. Metsäinen alue sijaitsee kaupungin omistaman virkistysalueen keskellä ja lähellä Särkkäniemen luonnonsuojelualuetta, minkä takia alueen kaavoittaminen virkistysalueeksi on perusteltua. Asemakaavassa alue on merkitty retkeily- ja ulkoi­lualueeksi, joka on varattu kaupungin tarpeisiin (VR/k). Kaavaratkaisu liittyy osaltaan myös lahden toisella rannalla sijaitsevan Vuosaaren sataman toimintaedellytysten turvaamiseen.

 

Kaavaratkaisu perustuu yleiskaavan virkistysaluemerkintään. Virkistys­aluemerkintä on perusteltu sen keskeisellä sijainnilla virkistysalueen kannalta, onhan se keskellä virkistysaluetta ja luonnonsuojelualueen läheisyydessä. Koska kiinteistö ei ole rakennettu, ei ole myöskään perusteltua varata aluetta esimerkiksi loma-asuntotontiksi sen sijainnin takia. Uutelan asemakaavassa rakennuskannaltaan arvokkaat huvila­ympäristöt on suojeltu, ja ne osoitettu yleiseen virkistyskäyttöön. Yksityisiä lomatontteja ei ole kaavoitettu yleiskaavassa virkistysalueeksi osoitetulle alueelle.

 

Yleiskaavan mukaisella virkistysalueella kaikki yksityisten omistamat maat on merkitty asemakaavassakin virkistysalueeksi samalla alueella. Asemakaava-alueen eri osia koskevat eri yleiskaavamerkinnät.

 

Oikeuspalvelut viittaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 30.5.2005 yleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista. Päätöksessä hallinto-oi­keus katsoi kaupunginvaltuuston toimineen sille kuuluvan harkintavallan puitteissa hyväksyessään yleiskaavan siten, että eräät valittajan kiinteistön lähistöllä sijaitsevat kiinteistöt on merkitty virkistysalueeksi (hallinto-oikeuden päätöksen sivut 58–59). Hallinto-oikeus hylkäsi yleiskaavasta tehdyn Uutelaa koskevan valituksen, eikä hallinto-oikeuden päätöksestä ole valitettu.

 

Virkistysaluetarpeet

 

Asemakaavassa Uutelan alue varataan yleiskaavan mukaisesti pääosin virkistysalueeksi itäisen Helsingin kasvavan virkistysaluetarpeen takia. Uutelan virkistysalueella on seudullista ja paikallista merkitystä.

 

Itäisen Helsingin asukasmäärä kasvaa ja Vuosaaren asukasmäärä lisääntyy nykyisestä 32 000 asukkaasta 40 000 asukkaaseen vuoteen 2010 mennessä. Uutela on jatkossa Aurinkolahden itäosan rakentamis­alueen noin 7 000 asukkaan lähivirkistysalue. Alue on omaleimainen osa Uutelasta Talosaareen ulottuvaa seudullista virkistys- ja ulkoiluvyö­hykettä. Suuri osa alueesta on ulkoilumetsää, jonka reitistöä parannetaan rakentamalla uusia ulkoiluteitä ja -polkuja. Yleisiä virkistysmahdollisuuksia lisätään osoittamalla yksityisten kiinteistöjen ranta-alueita virkistysalueeksi.

 

Luonto- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus säilytetään. Maisemallisesti, rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti sekä luontoarvoiltaan arvokkaat kohteet suojellaan. Kaava mahdollistaa Skatan tilan säilyttä­misen ja kehittämisen virkistysalueen keskukseksi. Alueelle on suunniteltu perinnemaatilaa, joka voi toimia esimerkiksi luontokouluna ja tarjota elämyspalveluita kaikille ikäryhmille.

 

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaat huvilaympäristöt on osoitettu korttelialueiksi, jotka varataan yleiseen virkistyskäyttöön. Korttelialueiden rakennusoikeutta ei lisätä. On katsottu, että huvila-alueiden merkitseminen korttelialueiksi turvaa rakennuskannan ja ympäristön säilyttämisen paremmin kuin yleis­kaavan mukainen virkistysaluemerkintä. Kaupungin omistamat suojeltavat huvilat, Meriharju ja Vuosanta, varataan yleiseen virkistyskäyttöön.

 

Skatan tilan itäpuolella oleva valittajan rakentamaton yksityinen tila on osoitettu virkistysalueeksi osana laajempaa virkistysaluekokonaisuutta.

 

Vuosaarenlahden huvila-alueen rantavyöhyke on merkitty virkistysalueeksi, jonne on osoitettu ulkoilutie. Suojeltavat huvilat pihapiireineen on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, joka varataan kaupungin tarpeisiin. Alueen rakennusoikeutta ei lisätä, ja huvilaympäristön ominaispiirteet on säilytettävä. Ratkaisulla luodaan edellytykset alueen kehittämiselle venesatamaan ja golfkenttään tukeutuvana virkistyspalvelukokonaisuutena.

 

Sataman toimintaedellytykset

 

Vuosaaren sataman toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että Vuo­saaren sataman ja asuntoalueiden välissä on suojavyöhyke.

 

Uutelan alueen kaavaratkaisu on perusteltu ja aivan välttämätön Vuosaaren sataman toimintaedellytysten turvaamisen kannalta. Sataman ja asuntoalueiden väliin on suunniteltu virkistysalueet, jotka suojaavat asu­tusta sataman mahdollisilta häiriöiltä. Sataman ja asuntoalueiden välinen suojavyöhyke on myös sataman toimintaedellytysten kannalta tärkeä. Kaavoituksella ei saa luoda ratkaisuja, jotka asettaisivat rajoituksia sataman toiminnalle. Sataman suunnitteluperiaatteiden mukaan lähin asutus sijaitsee noin kahden kilometrin päässä satamasta. Helsingin Satama on katsonut, että VR-merkintä tulee varustaa k-lisä­mer­kinnällä. Tällä varmistetaan yksityisen alueen varaaminen kaupungin tarpeisiin ja myös sen saaminen kaupungin omistukseen.

 

Koska Helsingin satama on pääkaupunkiseudun kannalta ja myös valtakunnallisesti tärkeä hanke, ympäröivien alueiden kaavoituksen tulee tukea hanketta. Sataman ympäristölupa on myönnetty sataman ensim­mäiselle ja toiselle vaiheelle, mutta ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan sataman ympäristölupaa voidaan joutua muuttamaan. Yksi tällainen syy voi olla olosuhteiden muuttuminen, joka on tyypillisesti laitoksen ympäristössä tapahtunut maankäytöllinen muutos.

 

Vuosaaren sataman toiminnallisten edellytysten turvaaminen on ollut Uutelan alueen suunnittelussa yhtenä lähtökohtana ja sen merkitys on suunnitteluprosessin aikana korostunut.

 

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 7.4.2004 Helsingin Sataman ympäristölupaa koskevista valituksista tiukentanut melua koskevaa lupamääräystä seuraavasti: "Helsingin Sataman on kertaluonteisesti mittautettava toiminnasta aiheutuva melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa satamatoiminnan ollessa käynnissä ja vilkkaimmillaan. Mittaustulokset on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle samalla kuin lupamääräyksen 14 mukainen tarkkailusuunnitelma melun tarkkailusta. Suunnitelma satama­toimintojen ja melupäästöjen pienentämiseksi ja selvitys siitä, miten hankkeen vaikutusalueella voidaan päästä valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) mukaisiin ohjearvoihin myös loma-asumiseen käytettävillä alueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla, on esitettävä hyvissä ajoin ennen sataman toisen vaiheen käyttöönottoa, kuitenkin viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Selvitykseen tulee liittää arviointi satamatoimintojen mahdollisesti aiheuttamasta impulssimaisesta melusta." 

 

Todelliset melutasot selviävät vasta, kun satama on toiminnassa. Kaupungin on tullut asemakaavamerkintöjä laadittaessa varautua satamatoiminnan kehittämis- ja muutostarpeitten mahdollisiin seurausvaikutuk­siin ja toimintaedellytysten varmistamiseen.

 

Maanomistajan oikeudet

 

Suomen perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n mukaan kunta saa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sel­laisen yleisen rakennuksen asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin. Tässä pykälässä tarkoitettu lunastusoikeus on käytännössä koskenut esimerkiksi virkistysalueita.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 101 §:n mukaan kunta on velvollinen lunas­tamaan alueen tai suorittamaan haitasta korvauksen, jos maa asemakaavassa on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen rakennustoimintaan eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuul­lista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluettaan.

 

Lunastusmenettelystä ja lunastuskorvauksesta on säädetty laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta. Lain säännökset vastaavat täyden korvauksen periaatetta.

 

Lunastusmenettelyä koskevat säännökset turvaavat maanomistajan oikeudet silloin, kun kaavoituksella huononnetaan maanomistajan asemaa. Perustuslakivaliokunta on maankäyttö- ja rakennuslakiehdotusta koskevassa lausunnossaan (38/1998) katsonut, että maankäyttö- ja rakennuslaki täyttää perustuslain (ent. hallitusmuodon) omaisuudensuo­jaa koskevat vaatimukset ja että laki voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

 

Kaavoittajan harkintavaltaa määrittävät tarkoituksenmukaisen maankäytön vaatimukset. Tässä tapauksessa ei ole maankäytöllisesti perusteltua jättää valittajan omistaman kiinteistön aluetta sen virkistysalueen ulkopuolelle, joka ympäröi kiinteistöä joka puolelta. Laajan ja moni-il­mei­­sen Uutelan alueen eri piirteet ja ominaisuudet on asemakaavan valmistelussa pyritty hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisten käyttäjäryhmien, harrastusten ja toimintojen tarpeisiin soveliaiksi. Osa-alueiden käyttötarkoitusten määrittelyt ja maanomistajien asema eroavat tästä syystä toisistaan jossain määrin alueen eri osissa.

 

Asemakaavaa laadittaessa lähtökohtana ei ole tämänhetkinen tilanne, vaan kaavoituksella luodaan Uutelan lähes luonnontilassa säilyneellä rauhallisella alueella mahdollisuuksia ja edellytyksiä tulevaisuuden tarpeille sataman ja sen työpaikka-alueen, merkittävän uuden asuntorakentamisen ja ympäristöä muokkaavien virkistyspalveluiden välittömäs­sä läheisyydessä. Kaupunki on käyttänyt lain suomaa harkintavaltaa saavuttaakseen maankäytöllisesti tarkoituksenmukaisen lopputuloksen.

 

Asemakaavamerkintä VR/k merkitsee sitä, että kaupungilla on kaavamerkintään perustuva lunastusoikeus, mutta merkintä velvoittaa myös kaupunkia lunastamaan alueen maanomistajan niin halutessa. Asemakaava ei määrittele alueen luovutuksen ajankohtaa eikä pakota valittajaa luopumaan alueesta.

 

Yksityisellä maanomistajalla ei ole laillista oikeutta aina saada maalleen rakennusoikeutta. Asemakaavan vaikutuksia yksityisiin maanomistajiin on tutkittu kaavatyön yhteydessä. Kun kaavoitetaan useiden yksityisten omistuksessa olevaa maata, maanomistajat eivät aina pääse asemakaavan perusteella taloudellisesti samaan asemaan. Korvaus maanomistajalle riippuu luonnollisesti kaavan osoittamasta käyttötarkoi­tuksesta, mutta laki turvaa kuitenkin omistajille nykykäyttöön perustuvan oikean korvauksen.

 

Kaupunki neuvottelee mahdollisuuksien mukaan tilojen hankkimisesta kaupungille, joko ostamalla tai vaihtamalla. Maanomistajien kanssa pyritään vapaaehtoiseen kauppaan alueen nykyistä käyttöä vastaavasta käyvästä hinnasta. Kaupunki on 21.6.2004 jättänyt ostotarjouksen valittajan tilasta.

 

Lähialueiden kasvava asukasmäärä ja sen myötä lisääntyvä virkistyskäyttö vähentävät Uutelan alueen yksityisyyttä. Lisääntynyt virkistyskäyttö on ilmennyt tarpeena aidata yksityisten huviloiden pihoja, palstaviljelyalueita ja peltoja. Maanomistajien asema ja mahdollisuudet käyttää kiinteistöjään tulevat ympäristön muutosten vuoksi muuttumaan oleellisesti.

 

Yhteenveto                       Oikeuspalvelut toteaa, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin sekä täyttää muutkin lain asettamat menettely- ja sisältövaatimukset.

 

Päätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisujen mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Helsingin hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulee näin ollen pyytää valituksen hylkäämistä aiheettomana ja perusteettomana.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Valitus kaupunginvaltuuston päätöksestä Uutelan virkistysalueen asemakaava-asiassa nro 11510

 

 

 

 


8

LAUSUNTO VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN TARKISTAMISTA KOSKEVASTA LUONNOKSESTA

 

Khs 2007-2775

 

Kaj toteaa, että lausuntopyynnön mukaan ympäristöministeriö on yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa valmistellut luonnoksen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi.

 

Tarkistettavana ovat valtioneuvoston 30.11.2000 päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

 

Tarkistamisen valmistelu tähtää siihen, että valtioneuvosto voisi päättää asiasta alkuvuodesta 2008. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta lisäajan antamisen jälkeen 18.2.2008 mennessä.

 

Kaj toteaa lisäksi, että asian valmistelussa on ministeriön kutsumana työskennellyt erillinen työryhmä, joka on tarkastellut erityisesti osiota Helsingin seudun erityiskysymykset. Ryhmässä on ollut mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien, Uudenmaan- ja Itä-Uudenmaan liiton, Uuden­maan ympäristökeskuksen sekä Kuuma- kuntien ja kuntaryhmä Nelosten edustajat.

 

Vielä Kaj toteaa, että seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyössä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet muodostavat yhden tärkeän osan siinä kokonaisuudessa, jonka muita osia ovat mm. selvityshenkilö Lauri Tarastin ehdotukset kaavoituksen ja tonttitarjonnan nopeuttamisen lainsäädännöllisistä edellytyksistä ja valtion ja seudun kuntien yhteinen aiesopimus ajanjaksolle 2008–2011, joilla kaikilla tähdätään asuntotuotannon nopeuttamiseen ja lisäämiseen seudulla. Tämän lisäksi muita asiaan liittyviä suunnitelmia ovat seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat (mm. PLJ 2007) ja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-2017 toteutusohjelma. Helsingin kaupunki pyrkii omalta osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelmalla 2008–2017, joka hyväksyttiin valtuustossa 13.2.2007.

 

Kaj toteaa vielä, että Helsingin seudun yhteistyökokous hyväksyi 3.6.2006 yhteistyön eräiksi lähtökohdiksi 13 nk. VAT-kärkihanketta, jossa sana VAT tarkoittaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Tavoitteena oli nimetä ne asuntotuotannon ja työpaikkarakentamisen kehittämisvyöhykkeet ja muut alueet, joiden rakentamisen kehittämispotentiaali seudulla on suurin. Monet näistä kärkihankkeista edellyttävät tai ovat liitoksissa seudun merkittäviin tuleviin liikenneinvestointeihin ja sen vuoksi ne ovat olleet tavalla tai toisella esillä kaikessa kuntien keskinäisessä ja kuntien ja valtion välisessä yhteisyössä parin viime vuoden aikana. Viimeksi 18.1.2008 Helsingin seudun MAL-neuvottelukunta painotti sitä, että seudun VAT-kärkihankelistan huomioon ottamista valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden valmistelussa tulisi edelleen korostaa kuntien ympäristöministeriölle antamissa lausunnoissa.

 

Ympäristöministeriön luonnoksen mukaan Helsingin seudun erityiskysymykset sisältävät seuraavat tavoitteet:

 

                    Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailuky­kyi­senä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyväile elin­ympäristölle.

 

                    Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina.

 

                    Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys.

 

                    Alueidenkäytön suunnittelussa rakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti joukkoliikenteen, erityisesti raide-liikenteen palvelualueelle.

 

                    Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

 

                    Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdys­kuntarakenteesta irrallista hajarakentamista.

 

                    Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo olevien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet jouk­koliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.

 

                    Helsingin seudulle tulee laatia liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmää tulee kehittää siten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asunto-tuotannon järjestämistä.

 

                    Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metroverkoston laajentumiselle länteen ja itään.

 

                    Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laajentamiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä.

 

                    Alueidenkäytössä on turvattava Helsinki-Vantaan lentoase­man kytkeminen osaksi raideliikenneverkostoa.

 

                    Raideliikenneverkostoa laajennettaessa on otettava huomi­oon ympäröivä alueidenkäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman erityispiirteet.

 

                    Alueidenkäytössä tulee varautua Malmin lentoaseman toimintojen siirtämiseen nykyiseltä kentältä.

 

Valtaosaa tavoitteista on muutettu. Suurin osa tavoitteista on nyt yleistavoitteiden sijaan erityistavoitteita ja tavoitteiden sanamuotoja on tarkennettu.

 

./.                   Ympäristöministeriön lausuntopyyntö sekä luonnos valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi ovat esityslistan tämän asian liitteinä nro 1 ja 2. Helsingin seudun VAT- kärkihankkeet -lista on liittee­nä nro 3.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (24.1.2008) lausuntoluonnoksesta mm. seuraavaa:

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueiden­käyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kaavoituksessa sekä valtion viran­omaisten toiminnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoidaan alueiden käytön ratkaisuiksi lähinnä maakuntakaavassa.

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty kuudeksi asiakokonaisuudeksi, joita ovat 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskun­­tarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, 5) Helsingin seudun erityiskysymykset ja 6) luonto- ja kulttuuri­ympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Tavoitteet on lisäksi jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin, jotka poikkeavat oikeusvaikutuksiltaan. Yleis­­­tavoitteet ovat luonteeltaan periaatteellisia linjauksia ja ne tulee ottaa huomioon viranomaistoiminnassa sekä yleispiirteisessä kaavoituksessa. Erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä koskevia velvoitteita, jotka sitovat myös asemakaavoitusta, ellei niitä ole erikseen kohdennettu koskemaan vain yleis- tai maakuntakaavaa.

 

Luonnos valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi

 

Ympäristöministeriö on vuoden 2007 aikana valmistellut luonnoksen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi. Valmistelu on tapahtunut yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa, myös Helsinki ja Helsingin seutu ovat osallistuneet valmistelutyöhön. Tarkistusluonnoksessa Helsingin seudun tavoitteita esitetään uudistettavaksi siten, että alueidenkäytössä turvataan riittävän asuntotuotannon tarvitsema tonttimaa, ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja sijoitetaan rakentaminen erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Metron laajentamismahdollisuus itään on turvattava ja alueidenkäytössä on varauduttava Malmin lentoaseman toimintojen siirtämiseen nykyiseltä kentältä. Maininnat Vuosaaren satamaan ja Laajasalon öljysataman siirtoon liittyvistä kysymyksistä on jo ratkaisunsa saaneina poistettu tavoitteistosta. Lisäksi tarkistusluonnoksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistustyössä on säilytetty valtioneuvoston 30.11.2000 päätöksen mukainen rakenne, johon on tehty eräitä sisällöllisiä täsmennyksiä ja tarkistuksia. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat ilmastonmuutoksen torjunnan ja ilmastonmuutokseen varautumisen tematiikkaan, valtakunnallisesti merkittäviin liikenneverkkoihin sekä Helsingin seudun erityiskysymyksiin. Toimivaa aluerakennetta koskevassa osassa 4.2 on pääkaupunkiseutu korvattu Helsingin seudulla ja osassa 4.7 Luonto- ja kulttuuriympäristönä erityiset aluekokonaisuudet on Saaristomeri korvattu rannikkoalueella. Lisäksi tavoitteissa on korostettu haitallisten terveysvaikutusten ja onnettomuusriskien torjuntaa sekä tuotu esiin hiljaisten alueiden säilymisen edistäminen virkistyksen ja matkailun tarpeisiin.

 

Ilmastonmuutoksen hillintään sekä ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvät uudet tavoitteet vastaavat Helsingin oman suunnittelun tavoitteita. Helsinki on jo omaa maankäytön suunnittelua kehittäessään ottanut käytäntöön toimenpiteitä, joilla edistetään tavoitteiden toteutumista.

 

Helsingin seudun erityiskysymyksiä käsittelevät tavoitteet ovat yhdenmukaisia Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun alueidenkäyttötavoit­­teiden kanssa. Malmin lentoaseman toimintojen siirtämistä koskevaan tavoitteeseen olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista lisätä maininta kenttäalueen varaamisesta asuntorakentamiseen. Lisäksi Helsingin seudun erityiskysymyksiin tulisi lisätä tavoite yhdyskuntarakenteen tasa­painoisesta kehittämisestä seudun pääkeskuksen suhteen. Helsingin ja pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehitys on välttämätöntä alueen ja koko maan kehityksen kannalta.

 

Vaikka Helsingin seudun erityiskysymyksiin liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat Helsingin ja seudun omien tavoitteiden mukaisia, ne ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden muodostamassa kokonaisuudessa riittämättömiä ottaen huomioon seudun erityisasema valtakunnan pääkeskuksena ja voimakkaasti kasvavana alueena. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden voimassaoloaikana saadut kokemukset tavoitteiden soveltamisesta maankäytön ohjausvälineenä nopeasti kehittyvällä ja toiminnalliselta intensiteetiltään suurella Helsingin seudulla ovat osoittaneet, että kasvuseudulla vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien tavoitteiden ristiriidat korostuvat ja niiden yhteensovittaminen ilman selkeää tavoitteisiin itseensä sisällytettyä priorisointia on varsin ongelmallista. Tämän vuoksi tavoitteita on tarpeen tässä yhteydessä arvioida ja tarkistaa uudelleen siten, että Helsingin seudun erityisasema huomioitaisiin tavoitteiden alueellisilla painotuksilla sekä erottamalla tavoitteet esimerkiksi selkeästi alueellisesti omiksi osioikseen. 

 

Toimivia yhteysverkkoja ja energiahuoltoa koskevassa erityistavoittees­sa 49. todetaan, että alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle tätä koskeviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen. Helsingin seudulla on tällä hetkellä toi­minnassa useita eritasoisia lentokenttiä. Tavoitteessa käytetty ilmaisu on epätarkka ja jättää tulkintojen varaan sen, onko kyseessä nyt toimin­nassa olevia kenttiä korvaava, niitä osittain korvaava ja niiden toimintoja täydentävä vai mahdollisesti kokonaan uusi kenttä.

 

Lukuun 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat sisältyy tavoite 35 ”Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.” Inventoinnit -sanaan liittyvässä viittauksessa todetaan seuraavaa: ”Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia asiantuntijaviranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Tätä päätöstä tehtäessä ovat olemassa seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992) ja Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorianosasto, julkaisu 16, 1993) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavoitus ja rakennus­osasto, tiedotuksia 3/1983).”

 

Tavoitteessa 35 viitataan siis toisaalta inventointeihin, jotka on laadittu ennen maankäyttö- ja rakennuslain ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden voimaantuloa toisenlaiseen toimintaympäristöön, ja toisaalta mahdollisesti tuleviin inventointeihin. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden välityksellä näille inventoinneille annetaan oikeusvaikutuk­­­sia suunnittelussa ilman, että niiden osalta olisi toteutettu muulle suunnittelulle asetettuja velvoitteita laajasta vuorovaikutuksesta ja vaikutusten arvioinnista. Tavoitteeseen kulttuuriympäristöjen ja luonnon­ar­vojen säilymisestä ei sinänsä ole huomautettavaa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden perusteella huomioon otettavien inventointien osalta tulee kuitenkin edellyttää, että ne laaditaan paitsi laaja-alai­sina myös laajassa vuorovaikutuksessa. Inventointeihin tulee sisällyttää myös vaikutusten arviointi, jossa vaikutukset arvioidaan kohdekohtaisesti myös suhteessa muihin alueidenkäyttötavoitteisiin. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamiksi inventoinneiksi tulee hyväk­syä vain tulevien tarkistusten yhteydessä liiteasiakirjoina käsiteltyjä inventointeja. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tulee viitata sitovina vain sellaisiin ohjaaviin liiteasiakirjoihin, jotka on laadittu uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon jälkeen osana valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistukseen liittyvää prosessia eikä missään tapauksessa tuleviin muissa yhteyksissä laadittaviin asiakirjoihin.

 

On tärkeää, että kaikki mahdolliset inventoinnit valmistellaan avoimessa yhteistyössä ja että ennen valtioneuvoston päätöstä ja mahdollisten uusien tulkintaohjeiden valmistumista Helsingin kaupunkia kuullaan ja kaupungin perustellut näkökannat otetaan huomioon. Kaikkien inventointien kohdekuvauksissa, perusteluissa ja tulkintaohjeissa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten alueiden kehittäminen ja inventoinneissa todetut arvot voidaan suunnittelussa ja hoitotoimenpitein yhteen sovittaa niin, että kaupunki voi kehittyä ja vastata kasvun haasteisiin. Erityisesti mainittakoon Museoviraston vireillä oleva valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon tarkistaminen, johon sisältyy ristitiistaisuuksia sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden että Helsingin omien yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteiden kanssa. Museovirasto on esittänyt luetteloon lukuisia uusia kohteita tai alueiden laajennuksia, joita Helsingin kaupunginhallitus 6.2.2006 asiasta antamassaan lausunnossa ei pitänyt perusteltuina. Yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaisen kehittämisen kannalta laaja-alaisimpia ja keskeisimpiä näistä ovat Santahamina, Malmin lentokenttä ja Vartiosaari.

 

Kiinteistövirasto toteaa (29.1.2008) seuraavaa:

 

Palauttaen lausuntoasiakirjat kiinteistövirasto toteaa otsikossa mainitus­­ta asiasta mm. seuraavaa:

 

Virastolla ei ole juurikaan huomauttamista valtakunnallisten alueiden-käyttötavoitteiden tarkistamiseen.

 

Tavoitteet vaikuttavat yleisesti varsin hyviltä ja kannatettavilta. Tarkistuksissa on painotettu ajankohtaisia ilmaston muutokseen liittyviä asioita sekä ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Edelleen on kiinnitetty huomiota energian säästämiseen, uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytysten lisäämiseen sekä myös Helsingin seudun erityiskysymyksiin.

 

Tavoitteet on ilmaistu niin yleisellä tasolla, että niiden vaikutuksia ja erityisesti eri tavoitteiden mahdollisia ristiriitoja on vaikea arvioida. Tavoitteissa tulisi korostaa myös suunnittelun kokonaisvaltaisuutta, eri tavoitteiden yhteen sovittamista sekä hyötyjen ja haittojen arviointia.

 

Tavoitteiden mukaan mm. kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvojen säilyminen on varmistettava. Tällä kohdin voidaan joutua ristiriitaan Helsingin seudun erillistavoitteiden toteuttamisen kanssa. Seudun kehityksessä tulee tavoitteiden mukaan varmistaa asuntotuotannon turvaa­miseksi tonttimaan riittävyys ja mm. varautua Malmin lentoaseman toimintojen siirtämiseen nykyiseltä kentältä.

 

Museovirasto valmistelee valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden luettelon tarkistamisesta, jollaisiin selvityksiin viitataan eritystavoitteiden kohdassa 35. Museovirasto pyrkii mm. vastoin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita voimakkaasti säilyttämään Malmin lentokentän nykyisine toimintoineen. Vastaavanlaisia ristiriitoja tultaneen tulevaisuudessa näkemään muillakin seudun asuntotuotannon kannalta tärkeissä kohteissa. Tämä tavoitekohta ikään kuin antaa näille osasektoreille avoimen valtakirjan viitatessaan valtakunnallisiin inventointeihin, jotka ovat osin jo vanhentuneita.

 

Myös kohdassa 24 mainitun onnettomuusriskien ja kohdassa 26 mainitun liikenteen aiheuttaman tärinän, melun ja hiukkaspäästöjen tehokas torjunta voi estää ja on estänyt asunto- ja toimitilarakentamisen siihen parhaiten soveltuvilla hyvin saavutettavilla paikoilla, ja hajauttaa asuntorakentamista keskimäärin selvästi kauemmaksi, mikä voi aiheuttaa huomattavaa liikenteen ja sen haittojen lisääntymistä ja leviämistä muu­toin hiljaisille alueille.

 

Helsingin seudun erityistavoitteissa kohdassa 65 korostetaan raideliikenteen laajentamista. Tässä kohdassa mainitaan metro- ja rautatie-verkosta. Lisäksi olisi syytä mainita myös raideliikenteen kevyemmät vaihtoehdot, jotta niitä ei luettaisi pois tavoitteista.

 

Virasto haluaa vielä korostaa Helsingin seudun tavoitteiden toteuttamisessa valtion omaa osuutta sekä siinä erityisesti valtion maapolitiikkaa, joka ei ole juurikaan edistänyt kohtuuhintaista asuntotuotantoa seudulla.

 

Ympäristökeskus toteaa (4.2.2008) seuraavaa:

 

Ympäristökeskuksen mielestä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisen pääperiaatteet 1. uusien asioiden lisääminen tavoitteisiin, 2. tavoitteiden täsmentäminen ja tulkintaongelmien vähentäminen ja 3. tavoitteiden muotoileminen velvoittavammiksi ovat erittäin kan­­natettavia.

 

Tavoitteiden lisäykset ja täsmennykset parantavat erityisesti ympäristönäkökohtien huomioon ottamista alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelussa. Tarve ilmastonmuutoksen hillintään ja muutoksiin sopeutumiseen on haluttu nostaa vahvasti esiin. Tavoitteissa voitaisiin vielä selvem­min korostaa alueidenkäytön roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä, vaikka monet tavoitteiden tarkennuksista siihen tähtäävätkin. Kaavojen vaikutusten arviointiin tulisi myös ottaa mukaan ilmastovaikutusten arvi­ointi.

 

Pääkaupunkiseutu -käsitteen korvaaminen laajempaa aluetta tarkoittavalla Helsingin seudulla on tarkoituksenmukaista. Erityistavoitteen 63. ”Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen käyttöönotto ja jo olevien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.” tulee koskea koko Helsingin seutua. Henkilöautoriippuvuuden vähentämi­nen on koko seudun suurimpia ja vaikeimpia haasteita. Liikennejärjestelmän ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamista on tehostettava, mihin yleistavoitteessa 45. tähdätäänkin.

 

Erityistavoitteen 64. mukaan Helsingin seudulle tulee laatia liikennejärjestelmäsuunnitelma ja järjestelmää kehittää niin, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä. Seuraava PLJ-suunnitelma onkin tarkoitus tehdä koko seudun kuntien yhteistyönä.

 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitaan johdonmukaisesti hyvän joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen merkitys kestävän kehityksen mukaiselle ja toimivalle maankäyttö- ja liikennejärjestelmälle. Ympäristökeskus toteaa, että Helsingin seudun joukkoliikenteen kehittäminen edellyttää myös riittävää valtion tukea.

 

Ympäristökeskus ehdottaa vielä tarkennettavaksi pilaantuneita maita koskevaa erityistavoitetta 25. Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen alustavan suunnittelun tulisi kuulua kaavoituksen aikaisiin selvityksiin. Tutkiminen ja kunnostus ovat usein aikaavieviä ja kalliita. Kaavan toteuttamisen kannalta on tärkeää, että niihin ja viranomaiskäsittelyihin osataan varautua.

 

Kaupunginmuseo toteaa (5.2.2008) mm. seuraavaa:

 

Kaupunginmuseo tarkastelee luonnosta Helsingin ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon toimialueen kulttuuriympäristön vaalimisen ja suojelun näkökulmasta ja esittää pyydettynä seuraavaa.

 

Uutena tavoitteena mukaan on otettu Helsingin seudun erityiskysymykset. Yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja hajautumisen ehkäisemiseen sekä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämiseen liittyvät tarkistukset vaikuttavat kulttuuriympäristön vaalimiseen ja suojeluun, näihin kaupunginmuseo ottaakin kantaa. Merkittävä vaikutus kulttuuriympäristöön on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydennysrakentaminen – tiivistäminen. Taajamien ja kaupunkiseutujen kehittämisessä ja olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisessä on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja rakennusperinnön ominaispiirteiden säilyttäminen. Tämä tulee lisätä luvun 4.3. erityistavoitteisiin.

 

Kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevia tavoitteita on tarkistuksessa selkeytetty. Tavoitteisiin on lisätty hiljaisten alueiden säilyttämistä koskeva osa, mikä tukee alueilla sijaitsevien kulttuuri- ja maisema-alueiden säilymistä. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisenä aluekokonaisuutena rannikkoalueet on lisätty, mitä kaupunginmuseo pitää tarpeellisena lisäyk­senä niin Helsingin kuin maakuntamuseon toimialueen näkökulmas­ta.

 

Rakennusvirasto toteaa (31.1.2008) mm. seuraavaa:

 

Monet tarkistuksista edistävät elinkeinojen kehittämisedellytyksiä ja työllisyyttä erityisesti keskuksissa. Vaikutus kohdistuu voimakkaimmin Helsingin seudun ja muun eteläisen Suomen keskuksiin. Helsingin seu­dulla riittävän asuntotuotannon mahdollisuudet paranevat.

 

Tarkistusten toteuttamiseen liittyy kustannuksia. Niitä aiheuttavat esimerkiksi tulviin ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä energian säästäminen. Haittojen ennaltaehkäisy on kuitenkin yleensä edullisempaa kuin haittojen korjaaminen jälkikäteen.

 

Tavoitteiden täsmentäminen ja muotoilu velvoittavammaksi tukee tavoitteiden huomioon ottamista sekä vähentää tulkinnanvaraisuutta. Etenkin ylikunnallisen ja ylimaakunnallisen yhteistyön sekä myös viranomaisten ja kaavoittajien välisen yhteistyön tarve lisääntyy. Osaan tavoitteiden tarkistuksista liittyy selvitystarpeita. Tavoitteiden tarkistuksia toteutettaessa saattaa ilmetä eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisessa ongelmia ja niihin liittyviä ristiriitatilanteita.

 

                                            Rakennusviraston mielestä muuttuneet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tukevat Helsingin seutua valtakunnallisena pääkeskuksena ja parantavat mahdollisuuksia rakentaa kaupunkia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 

Helsingin sijainti tavoitteiden mukaisten valtakunnallisten merkittävien liikenteen runkoverkkojen yhteisessä solmukohdassa lisää rakennusviraston työn laadullista ja määrällistä vastuuta. Tämä on välttämätöntä ottaa huomioon tulevien vuosia resursseja määriteltäessä. Sama resurs­­sien lisäysvaatimus liittyy tavoitteissa mainittuun varautumiseen myrskyihin, rankkasateisiin ja taajama-tulviin ja ilman epäpuhtauksien torjuntatyöhön sekä muuhun aikaisemmin alueidenkäyttötavoitteissa pienemmän painon saaneeseen kuntatekniikan rakennustyöhön.

 

Rakennusvirasto korostaa talouden huomioimista alueidenkäyttöta­voit­teissa. Rakennusviraston mielestä valtakunnallisten alueidenkäytön periaatteita tarkistava esitys on muutoin sisällöltään kannatettava

 

Helsingin Satama toteaa (30.1.2008) seuraavaa:

 

Helsingin seudun sekä maankäytön että ympäristöasioiden suhteen merkittävin tapahtuma on Vuosaaren sataman valmistuminen tänä vuonna.

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistustyössä on säilytetty valtioneuvoston 30.11.2000 päätöksen mukainen rakenne, johon on tehty eräitä sisällöllisiä täsmennyksiä ja tarkistuksia.

 

Merkittävimmät muutokset kohdistuvat ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen varautumiseen, valtakunnallisesti merkittäviin liikenneverkkoihin sekä Helsingin seudun erityiskysymyksiin.

 

On hyvä, että Helsingin seutu on korostetusti tuotu esille tavoitteissa. Helsingin seudun kehittäminen kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena edellyttää - kuten selvityksessäkin todetaan - muun muassa hyvin toimivaa liikennejärjestelmää. Ulkomaanliikennettä palvelevien Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentokentän toiminnan kannalta on erityisen tärkeätä Kehä III:n liikenteenvälityskyvyn parantaminen. Kehä III:n ruuhkien poistaminen on perusteltua myös ympäristösyistä.

 

Helsingin Energia toteaa (4.1.2008) mm. seuraavaa:

 

Olemme tarkistaneet otsikossa mainitun luonnoksen. Luonnoksen mukaan tavoitteilla tuetaan yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Tavoite ohjaa tehostuvaan energiankäyttöön ja edistää ylivoimaisesti tehokkaimman energiantuotantotavan, sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantoa. Luonnokseen on lisäyksinä kirjattu kohtina 27 ja 28 energiahuollon kannalta tärkeät tavoitteet: riittävien aluevarausten osoittaminen maakuntakaavoituksessa jätteenkäsittelylle ja hyödyntämiselle. Alueiden käytön tavoitteena on edistää energian säästämistä, kaukolämmön ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

 

Yhteistuotantolaitokset pääkaupunkiseudulla tuottavat merkittävät määrät tuhkia ja rikkikipsiä, jotka ovat monipuolisesti hyötykäytettäviä jätteitä. Hyötykäytön laajentaminen nykyiseltä sinänsä merkittävältä tasolta edellyttää riittävän hyötykäyttö jalostuksen ja materiaalien varastoinnin aluetta, joka edelleenkin on pääkaupunkiseudun käyttöön maakuntatasolla osoittamatta.

 

Kohdassa 54 on lisäyksenä tavoite varautua alueiden käytössä uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten ja niiden logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tavoite on edellytys mainittujen energialähteiden merkittävälle lisäämiselle tiheästi asutulla pääkaupunkiseudul­la. Helsingissä käytettävien polttoainemäärien vuoksi suuret lisäykset uusiutuvien polttoaineiden käytössä edellyttävät laivakuljetuksia pääratkaisuna.

 

Nykyisten voimalaitosalueiden osalta ainoastaan Hanasaaressa on mahdollista lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ilman suuria muutoksia nykyiseen maankäyttöön. Hanasaaressakin mahdollisuuksia rajaa selkeästi juuri hyväksytyn osayleiskaavan uudet aluerajaukset

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista koskevasta luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi. Valmistelu on tapahtunut yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa, myös Helsingillä ja pääkaupunkiseudun muilla kunnilla sekä Helsingin seudun kuntaryhmillä (nk. KUUMA, Neloset) on ollut edustus valmistelutyössä.

 

Luonnoksen ilmastonmuutoksen hillintään sekä ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvät uudet tavoitteet vastaavat Helsingin oman suun­nittelun tavoitteita. Helsinki on myös omaa maankäytön suunnitteluaan kehittäessään ottanut käyttöön toimenpiteitä, joilla edistetään tavoitteiden toteutumista.

 

Tarkistusluonnoksessa yhden erillisen kokonaisuuden muodostavat Helsingin seudun erityiskysymykset. Helsingin seudun tavoitteita esitetään uudistettavaksi mm. siten, että alueidenkäytössä turvataan riittävä asuntotuotannon tarvitsema tonttimaa, ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja sijoitetaan rakentaminen erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Metron laajentamismah­dollisuus länteen ja itään on turvattava. Helsingin seudun erityiskysymyksiä käsittelevät tavoitteet ovat pääosin yhdenmukaisia Helsingin kaupungin alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

 

Kaupunginhallitus korostaa kuitenkin, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltamisessa on monessa kohdin otettava huomioon Helsingin ja sitä ympäröivän seudun erityisasema valtakunnan pää­keskuksena ja voimakkaasti kasvavana alueena. Vaikka tavoitteet on tarkoitettu valtakunnallisiksi suuntaviivoiksi, eikä tavoitteita ole priorisoitu tiettyyn järjestykseen alueellisesti, niiden soveltamisessa tavoitteet tulee kuiten­kin priorisoida niin, että valtakunnan pääkeskuksen elin­voima säilyy ja kehittämispotentiaali turvataan. Seudun tulee pystyä kasvamaan sekä tiivistyen sisäänpäin että tasapainoisena yhdyskuntarakenteena ulospäin, tulevan vuosikymmenen aikana erityisesti itäsuun­nassa.

 

Tavoitteita sovellettaessa on ennakoitavissa, että vaativaan intressien yhteensovittamiseen joudutaan mm. sellaisissa tilanteissa, joissa tiivistyvä yhdyskuntarakenne edellyttää osin melualueille rakentamista tai yhdyskuntarakenne laajenee valtakunnallisesti arvokkaiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen läheisyyteen. Vaikutusten arviointiin ja haittojen minimoimiseen on tällöin kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Luvun 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat erityistavoitteen 35 mukaan ”Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri­ym­päristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.”

 

Tavoitteessa 35 viitataan toisaalta inventointeihin, jotka on laadittu ennen maankäyttö- ja rakennuslain ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden voimaantuloa toisenlaiseen toimintaympäristöön, ja toisaalta mahdollisesti tuleviin inventointeihin. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden välityksellä näille inventoinneille annetaan oikeusvaikutuksia suunnittelussa ilman, että niiden osalta olisi toteutettu muulle suunnittelulle asetettuja velvoitteita laajasta vuorovaikutuksesta ja vaikutusten arvioinnista.

 

Yksi tällainen kohde on Helsingille erittäin tärkeä kysymys Malmin lentokentän toimintojen siirtämisestä korvaavaan paikkaan. Se on näiltä osin ristiriidassa Museoviraston kaksi vuotta sitten käynnistämään valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon tarkistamisen kanssa, sillä luettelon tarkistusluonnoksessa kentän kulttuurihistorialliset arvot on uudella tavalla ulotettu rakennetun ympäristön lisäksi koskemaan kentän toiminnallista kokonaisuutta eli lentotoiminnan jatkuvuutta. Kaupunginhallitus on antanut asiasta lausunnon 6.2.2006.

 

Vaikka tätä uutta luetteloa on valmisteltu maankäyttö- ja rakennuslain jo voimassa ollessa, sitä ei tultane saamaan valmiiksi vielä kevään 2008 kuluessa niin, että se voitaisiin käsitellä samassa yhteydessä kuin nyt lausunnolla oleva valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamispäätös. Sen vuoksi päätöksessä tulisi tarkentaa inventointien asema alueidenkäytön suunnittelussa ja tulkintaohjeissa ottaa huomioon edellä esitetyt näkökohdat. Tässä suhteessa eri asiantuntijaviranomaisten laatimien, jo paljon ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tuloa valmistuneiden inventointien käyttäminen suoraan osana valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ilman lain vaatimaa laajaa vuorovaikutusta, on jokseenkin ongelmallista.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että inventoinnit voivat parhaimmillaankin toimia vain tietopohjana, jonka perusteella kunkin kohteen tai alueen kaavoitus tapahtuu. Inventointi sellaisenaan ei voi olla yksi yhteen saman alueen asemakaava, vaan se on sovitettava maankäyttö- ja raken­nuslain mukaisessa vuorovaikutteisessa prosessissa yhteen muiden tär­keiden valtakunnallisten ja paikallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjeistuksessa tämä peruslähtökohta tulisi selkeämmin ottaa esille.

 

Kaupunginhallitus toteaa omana kantanaan, että Malmin lentoaseman toimintojen siirtämistä koskevaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteeseen (4.6. kohta 66) olisi selkeintä lisätä maininta kenttäalueen varaamisesta asuntorakentamiseen lentotoiminnan päätyttyä.

 

Yhteenveto                       Kaupunginhallitus pitää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista tarpeellisena. Erityisesti ilmaston muutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen sekä Helsingin seudun erityiskysymyksiin kohdistuvat muutokset ovat pääosin perusteltuja ja kannatettavia. 

 

Malmin lentokenttää koskevaan kohtaan 4.6 erityistavoite 66 tulisi kuitenkin lisätä sen tuleva käyttö asumiseen ja kohdassa 4.3 erityistavoite 49. täsmentää millaista ja minkä tasoista kenttää oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan Helsingin seudun lentokentästä. 

 

Lisäksi tulisi selkeämmin painottaa Helsingin seudun asemaa ja alueen tasapainoisen kehityksen merkitystä koko valtakunnan menestystekijänä ja tavoitteiden soveltamisen ja priorisoinnin alueellista ulottuvuutta.

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden rinnalla valmisteltavien inventointien asemaa kaavoituksen ja muun alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina tulisi päätöksessä selkeyttää ja niiden sekä niihin liittyvän ohjeistuksen valmistelussa kiinnittää huomiota maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksiin osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä vaikutusten arvioinnista. (Kohta 4.4. tavoite 35).

 

Maakuntakaavoituksen yhteydessä tulisi selvittää uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen edellytykset ja tarvittavat aluevaraukset mm. polttoaineiden varastoinnin osalta sekä varautuminen toiminnan edellyttämään liikenteeseen ja tarkoituksenmukaiseen kuljetusten logistiikkaan.

 

Etenkin laaja-alaisten kaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien vaikutusten arviointiin tulisi liittää mukaan ilmastovaikutusten arviointivelvoite. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen vaikutuksia tulisi tarkastella myös valtion ja kuntatalouden näkökulmasta.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyön perustana olevat nk. VAT-kärki­hank­keet (liitteenä) eli alueet ja kehittämisvyöhykkeet, joilla kunnat arvioivat olevan asuntotuotannon ja työpaikkarakentamisen suhteen suurin rakentamisen kehittämispotentiaali seudulla, tulisi kokonaisuudessaan ottaa painokkaammin huomioon valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden jatkovalmistelussa ja soveltamisohjeissa. Ilman valtion viranomaisten sitoutumista niiden edistämiseen seudun kehittämisen edellytykset heikkenevät merkittävästi. Tärkeää on myös se, millä tavoin valtio huolehtii omien maidensa luovuttamisesta kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

 


Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, rakennusvirastolle, Helsingin Satamalle ja Helsingin Energialle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 19.12.2007

 

Liite 2

Luonnos valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi, 19.12.2007

 

Liite 3

Helsingin seudun VAT-kärkihankkeet

 

 

 

 


9

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA MAUNULAN KOILLISOSAN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11570)

 

Khs 2006-1708

 

Kaj toteaa, että kaupunginvaltuusto on 24.10.2007 hyväksynyt 28. kaupunginosan (Oulunkylän) kortteleiden nro 28317, 28318 ja 28324 osien, kortteleiden nro 28325–28329 sekä katu-, virkistys-, erityis- ja liiken­nealueiden ja 34. kaupunginosan (Pakilan) korttelin nro 34068 osan, kortteleiden nro 34174–34177 sekä katu- ja virkistysalueiden ase­makaavan ja 28. kaupunginosan puistoalueiden ja 34. kaupunginosan kortteleiden nro 34068 ja 34069 sekä katu- ja puistoalueiden ja kaupunginosan rajan asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 28325–28329 ja 34174–34177 sekä uudet osat kortteleihin 28317, 28318, 28324 ja 34068) kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.6.2007 päivätyn ja 29.3.2007 ja 25.5.2007 muutetun piirustuksen nro 11570 mukaisena.

 

Xxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxx ovat tehneet asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskevan valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

./.                   Valitus on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (4.12.2007) kaupunginhallitusta hank­kimaan kaupunginvaltuuston lausunnon valituksen johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (5.2.2008) mm., että muutoksen­hakijat vaativat päätöksen kumoamista ja kaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, etteivät voimassa olevan rasitesopimuksen mukainen tierasite ja muut rasitteet muutu. Toisena vaihtoehtona tie ja kaikki muutkin rasitesopimuksen mukaiset rasitteet tontille 18 (nykyiselle tontille 17) tulee järjestää kaupungin omistaman alueen kautta, koska tontille 18 ei ole voimassa olevaa tierasitetta eikä muitakaan rasitteita ja koska kaava valmisteltaessa muutoksenhakijaa ei ole lainmukaisesti kuultu.

 

Muutoksenhakijat ovat asukkaille järjestetyn keskusteluillan jälkeen jääneet sellainen käsitykseen, ettei heidän asuinkorttelinsa nro 34069 tontteihin esitetä asemakaavan muutoksessa lisäaluetta. Valituksessa todetaan edelleen muun muassa, että, alueen suunnittelija on jälkikäteen lisännyt ”tasa-arvon” vuoksi lisämaakaistaleen jokaiseen rajatonttiin, heidän asuinkorttelissaan kuitenkin edellytyksin, että kolme vierekkäistä tonttia ostaa lisämaakaistaleen.

 

Muutoksenhakijoiden viereinen tontti (nykyinen tontti 17) on halunnut lisäalueen ja se on merkitty kaavamuutokseen. Toisen lisäalueen ostajan tontti 19 rajoittuu Saarnaajantiehen, eikä tarvetta kulkuyhteyden järjestämiseen ole, kuten on muutoksenhakijoiden eteläisen naapuritontin osalta laita. Kulkuyhteyden tulee järjestyä heidän omistamansa tontin kautta.

 

Valitusperusteiden osalta oikeuspalvelut yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa laadittuna lausuntona toteaa seuraavaa:

 

Tierasite       Kuten valituksessakin todetaan, valittajan ja naapuritontin välillä olevan tontin kesken on tehty vuonna 1995 tietä ja eräiden johtojen sijoittamista koskeva rasitesopimus, joka on merkitty kiinteistörekisteriin.

 

Naapuritontin rakennusoikeus on kaavamuutoksella lisääntynyt niin, että kun se aiemmin oli 150 k-m2, se kaavamuutoksen jälkeen on 200 k‑m2. Tontin pinta-ala on lisääntynyt 200 m2, millä on pyritty väljyyden lisäämiseen alueella. Rakennusoikeus on mahdollista käyttää yhteen tai kahteen asuinrakennukseen: rakentamalla yhdelle tontille kaksi asuinrakennusta tai jakamalla tontti ja rakentamalla asuinrakennus kum­mallekin tontille. Tontin rakennusoikeus ei ole kovin suuri käytettäväksi kahteen asuinrakennukseen ja sellainen ratkaisu johtaisi nykyvaatimusten valossa verrattain pieniin huoneistoihin. Edellä kuvatut rakentamisvaihtoehdot ovat olleet mahdollisia jo aiemmankin asemakaavan voimassa ollessa. On tontinomistajan harkinnassa, kuinka paljon ja miten hän rakennusoikeutta asemakaavan puitteissa käyttää.

 

Rasiteoikeus ei, toisin kuin valituksessa väitetään, lakkaa kaavamuutoksen johdosta. Kiinteistönmuodostamislain 159 §:n mukaisesti toimituksessa, jossa kiinteistöön liitetään lisäalue, käsitellään myös aikaisem­min perustettuja rasiteoikeuksia koskevat kysymykset kuten rasitteen kohtuullisuus. Asia ei kuulu asemakaavan laatimisen yhteydessä ratkaistavaksi, joskin tuolloin luonnollisesti tarkastellaan asemakaavan edellytyksiä myös kulkuyhteyksien järjestämisen ym. perusedellytysten kannalta. Näiden edellytysten on arvioitu olevan olemassa myös uuden asemakaavan mukaisessa tilanteessa.

 

Asemakaavan muutos ei tierasitteen osalta ole maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ja asemakaavan muutoksen edellyttämät mahdolliset tarkistukset ja muutokset tehdään tulevassa tontinmittauksessa.

 

Vuorovaikutuksesta kaavan valmistelun aikana

                     

Vireille tulosta ilmoitettiin osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 10.2.2005). Vireille tulosta ilmoitettiin myös vuosien 2004–2006 kaavoituskatsauksessa.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 8.3.2005. Tilaisuudessa asukkaille tar­jottiin mahdollisuutta osallistua suunnittelun ohjausryhmään. Ryhmään osallistui noin kaksikymmentä asukasta ja kokoontumisia oli kolme kevään ja syksyn 2005 aikana. Tilaisuudet olivat vapaamuotoisia eikä niissä pidetty pöytäkirjaa.

 

Ohjausryhmän keskusteluissa tuli vahvasti esille, että Pakilan asukkaat toivoivat vihervyöhykettä uuden ja vanhan alueen väliin. Hankalahoitois­ta ja virkistysarvoltaan vähäistä "narupuistoa" alueiden väliin ei voitu jättää, joten kaavoittaja ehdotti maapalan ostomahdollisuutta puiston puoleisten tonttien omistajille: näin asukkaat saisivat toivomaansa etäisyyttä uusiin naapureihin. Ehdotusta kiiteltiin. Maakaistaleen liittämismahdollisuus haluttiin antaa tasavertaisuuden takia myös korttelin 34069 puiston puoleisille tontinomistajille, vaikka uutta rakentamista ei sen korttelin puiston puolelle enää ollut suunnitteilla.

 

Kaavamuutokseen liittyen oltiin yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa erikseen yhteydessä niihin tontinomistajiin, joiden tontteihin kaavamuutosluonnoksen mukaan tulisi liitettäväksi lisäalue. Jo syksyllä 2005 lähe­tettiin Saarnaajantien puiston puoleisille tontinomistajille kirje, jossa kerrottiin, että heillä on mahdollisuus ostaa lisäalue tontteihinsa. Kirjees­sä kerrottiin, että maaliitos tehdään vain, jos kaikki korttelin 34069 puiston puoleiset tontinomistajat toivovat liitosta.

 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Maunulan kirjastossa 7.12.2005–13.1.2006. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 8.12.2005. Nähtävänä olosta ilmoitettiin osallisille, näiden joukossa myös valituksen tekijälle, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (päivätty 21.11.2005). Nähtävänä olleeseen kaavaluonnokseen maaliitos oli merkitty kaikkiin tontteihin, koska tontinomistajilta ei vielä tässä vaiheessa haluttu edellyttää lopullista päätöstä. Tontinomistajille haluttiin jättää mahdollisimman lyhyt aika lopullisen päätöksen ja maan osta­misen (kaavan vahvistumisen) välille, koska maan tulevaa hinta määräytyy ostoajankohdan mukaan. Epätietoisuus lopullisesta hinnasta oli ymmärrettävästi tontinomistajien suurin huolenaihe. Valittajat eivät jättä­neet mielipidettään luonnokseen merkityistä maaliitoksista. Xxxxx Xxxxxxxxxx jätti kuitenkin mielipiteen alueen suunnitelmasta, jossa toivotaan etäisyyden jättämistä uuden ja vanhan rakentamisen väliin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 8.6.2006 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Ehdotuksessa maaliitos oli merkitty kaikkiin korttelin 34069 tontteihin nähtävillä olleen suunnitelman mukaisesti.

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus olivat julkisesti nähtävillä 25.8.–25.9.2006. Valittajat eivät muistuttaneet ehdotuksesta.

 

Kesällä 2006 lähetettiin jälleen kirje Saarnaajantien puiston puoleisille tontinomistajille. Kirjeessä kerrottiin, että korttelissa 34069 vähintään kolmen vierekkäisen tontinomistajan on toivottava maaliitosta, jotta se voidaan toteuttaa. Ajatuksena oli välttää puiston ja korttelin väliselle rajalle mahdollisesti muodostuva sahalaitareuna, joka hankaloittaisi paikalla olevan metsän hoitoa. Aikaisempaa tiukempaa linjausta (kaikkien haluttava liitosta) oli lievennetty tontinomistajien kanssa käydyn keskustelun jälkeen. Sitovaa päätöstä maaliitoksesta edellytettiin viimeistään 30.10.2006.

 

Kuten valituksessa todetaan, muutoksenhakijat eivät saaneet puiston puoleisille tontinomistajille lähetettyjä kirjeitä, koska heille ei tarjottu lisä­maata ostettavaksi.

 

Korttelin 34069 puiston puoleisella reunalla maaliitosta halusi seitsemästä tontinomistajasta ainoastaan kaksi vierekkäistä. Koska ainoat halukkaat olivat vierekkäin, päädyttiin harkinnan jälkeen maaliitoksen mahdollistavaan asemakaavan muutokseen, koska metsänhoitoa hankaloittavaa sahalaitareunaa puiston ja korttelin välille ei tässä tilanteessa syntynyt. Juuri tällaiseen tilanteeseen ei valmistelussa oltu osattu erikseen varautua.

 

29.3.2007 lautakunnalle esiteltiin lopullinen muutosehdotus, jossa kaavakarttaan oli korttelin 34069 puiston puoleista rajaa tarkistettu tontinomistajien esittämien toivomusten mukaisesti. Tontteihin liitettäväksi esitetyt maakaistaleet oli poistettu, jos tontinomistaja ei liitosta halunnut. Muutos koski seitsemää tonttia. 

 

Tuossa vaiheessa katsottiin, että koska muutos aiemmin nähtävillä olleeseen asemakaavan muutokseen verrattuna oli vähäinen, ei uudelleen kuuleminen valittajien osalta ollut tarpeen. Valittajien ja heidän naa­puritonttinsa osalta tilanne säilyi aiemmin nähtävänä olleeseen kaavaluonnokseen ja kaavaehdotukseen verrattuna ennallaan. Kuten he itsekin valituksessaan toteavat, eivät he ole aiemmin edes nähneet tontinomistajille postitettua kirjettä. Asemakaavaa ei valittajien osalta tai muutoinkaan harkittu muutetun maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti sen jälkeen, kun se oli ollut nähtävillä.

 

Asiaa jälkikäteen tarkasteltaessa voidaan todeta, että mahdollisten vää­rinkäsitysten välttämiseksi olisi voitu kiinnittää huomiota kaavan käsittelyyn liittyneeseen, lisämaan ostotarjousta koskeneeseen kirjeenvaihtoon. Kuitenkin sekä nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa että asemakaavan muutosehdotuksessa lisämaa oli merkitty kaikkiin tonttei­hin.

 

Muutoksenhakijoita on näin ollen kuultu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

 

Yhteenveto                       Oikeuspalvelut toteaa, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin sekä täyttää muutkin lain asettamat menettely- ja sisältövaatimukset.

 

Päätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisujen mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Helsingin hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulee näin ollen pyytää valituksen hylkäämistä aiheettomana ja perusteettomana.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Kaj toteaa, että asemakaavaa on maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaisesti pidettävä asuntorakentamisen kannalta merkittävänä. Lausunnossa tulee siten pyytää sen käsittelemistä kiireellisenä ja hallinto-oikeutta pyydettävä antamaan arvio siitä, milloin kaavaa koskeva päätös annetaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Valitus kaupunginvaltuuston päätöksestä Maunulan koillisosan asemakaava-asiassa nro 11570

 

 

 

 


10

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PASILAN KONEPAJA-ALUEEN (OSA-ALUE 3) ASEMAKAAVA-ASIASSA NRO 11505

 

Khs 2006-450

 

Kaj toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2006 (324 §) 12. kaupunginosan katualueen, 17. kaupunginosan rautatie- ja katualueen ja 22. kaupungin osan puisto-, rautatie- ja katualueiden sekä kaupunginosan rajan asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.1.2006 päivätyn piirustuksen nro 11505 mukaisena.

 

Xxxxxx Xxxxxx on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeu­del­le. Xxxxxxxx mukaan asemakaava ei täytä maankäyttö- ja rakennus­lain 54 §:n sisältövaatimuksia. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 30.11.2007 päätöksellään 07/1772/5.

 

Xxxxxx Xxxxxxx on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeim­malle hallinto-oikeudelle, joka pyytää Helsingin kaupunkia anta­maan valituksen johdosta selityksen.

 

./.                   Valitus on tämän asian liitteenä nro 1.

 

Korkein hallinto-oikeus pyytää (10.1.2008) kaupunginhallituksen selitystä valituksen johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (8.2.2008), että korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa on toistettu asiassa aiemmin hallinto-oikeudelle esitetyt vaatimukset eikä siinä ole esitetty mitään uutta asiaan oikeudellisesti vaikuttavaa.

 

Hallinto-oikeus on hylännyt valittajan vaatimuksen. Ratkaisu perusteluineen on oikea. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheel­lisessä järjestyksessä eikä se muutenkaan ole lainvastainen. Kaupunginvaltuuston päätöstä ei ole ollut syytä valituksen johdosta kumota.

 


Oikeuspalvelut viittaa myös kaupunginvaltuuston päätöksessä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksissä kaupunginhallitukselle 2.2.2006 ja 21.9.2006 lausuttuun sekä hallinto-oikeudelle aiemmin anne­­tussa selityksessä lausuttuun.

 

Valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja kaavamuutoksen vaikutusten arviointiin. Asemakaava muutos täyttää myös muut lain asettamat menettely- ja sisältövaatimukset.

 

Päätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisujen mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettavassa selityksessä tulisi näin ollen pyytää valituksen hylkäämistä aiheettomana ja perusteettomana.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätös­­­tä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voi­vansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Kaj toteaa, että asemakaavaa on maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaisesti pidettävä yhteiskunnallisesti merkittävänä sen toimiessa työpaikkarakentamisen käynnistyshankkeena uuden Keski-Pa­si­lan asunto- ja työpaikka-alueen rakentumisessa. Selityksessä tulee siten pyytää valituksen käsittelemistä kiireellisenä ja korkeinta hallinto-oi­keut­­ta antamaan lausunto siitä, milloin kaavaa koskeva päätös annetaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selvityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pasilan konepaja-alueen (osa-alue 3) asemakaava-asiassa 11505

 

Liite 2

Kaupunginhallituksen lausunto 21.3.2007 Helsingin hallinto-oikeudelle Pasilan konepaja-alueen (osa-alue 3) asemakaava-asiassa 11505

 

Liite 3

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 30.11.2007 Pasilan konepaja-alueen (osa-alue 3) asemakaava-asiassa nro 11505

 

 

 

 


11

14.1.2008 pöydälle pantu asia

RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N KIRJE TONTINVARAUKSISTA ASUNTOTUOTANTOTOIMISTOLLE

 

Khs 2007-1101

 

Kaj toteaa, että Rakennusteollisuus RT ry (jatkossa Rakennusteollisuus) lähetti Khlle 11.5.2007 kirjeen, joka liittyi Khssa 11.6.2007 käsiteltävänä olleeseen kiinteistölautakunnan esitykseen asuntotuotantoon tehtävistä tonttivarauksista ja Helsingin Asunto­tuotantotoimisto ATT:lle (jatkossa ATT) varattaviin tontteihin. Rakennusteollisuus vaati kirjeessään, että

 

1.        ATT:lle ei varata tontteja ”sen päättämiin rahoitus- ja hallintamuotoihin” kuten kiinteistölautakunta oli esittänyt,

2.        ATT:lle luovutettavien tonttien käyttötarkoituksesta rajataan pois vapaarahoitteinen myytävä asuntotuotanto

3.        ATT:lle luovutettavaksi päätetyt varaukset, jotka ovat vielä toteutumatta, ohjataan vuokra- tai asumisoikeusasuntotuotantoon.

 

Khs päätti 11.6.2007 (880 §) asuntotuotannon lisävarauksista ja muutti kiinteistölautakunnan esitystä siten, että ATT:lle ei luovuteta tontteja sen päättämiin rahoitus- ja hallintamuotoihin, vaan näiden varausten osalta täsmällisesti ilmoitetaan mihin rahoitus- ja hallintamuotoon ne tulevat.  Rakennusteollisuuden kirjeen 1. kohdassa vaatima täsmennys ATT:n varauksiin on näin ollen toteutunut.

 

Rakennusteollisuuden kirjeen 2 ja 3 kohtien vaatimukset siitä, että ATT:lle ei ylipäätään tule osoittaa tontteja vapaarahoitteiseen omistus­asuntotuotantoon liittyy asiallisesti kaupungin MA-ohjelmaan. On tarkoituksenmukaista, että em. asia käsitellään nyt päätettävänä olevan MA‑ohjelman yhteydessä.

 

Rakennusteollisuus on perustellut vaatimuksiaan sillä, että vapaarahoitteinen myytävä asuntotuotanto ei kuulu kunnan toimialaan ja toiminnasta tulee pidättyä myös siksi, että kunta saa epäoikeutettua kilpailuetua suhteessa yksityisiin toimijoihin.

 

Rakennusteollisuus lähetti aiemmin 27.1.2004 Khlle samoja asioita käsittelevän kirjeen. Khs vastasi siihen kirjeellä 5.4.2004.  

 

Rakennusteollisuus on esittänyt vaatimustensa taustaksi ja perusteluksi seuraavaa:

 

Kunnan toimialan vastaisuus

 

Rakennusteollisuus RT ry katsoo, ettei vapaarahoitteinen myytävä asuntotuotanto kuulu kunnan toimialaan. Kunnan tulee pidättäytyä ko. toiminnasta myös siksi, että se saa epäoikeutettua kilpailuetua suhteessa yksityisiin toimijoihin.

 

KHO:n päätös 2006

 

Näkemystämme tukee Korkeimman hallinto-oikeuden 26.7.2006 antama päätös (liite), jossa se katsoi, ettei kahden omakotitalon rakennuttaminen kuulunut Hämeenkosken kunnan toimialaan ja että kunnanvaltuusto oli ylittänyt toimivaltansa päättäessään varata määrärahan omakotitalojen rakennuttamiseen. Ratkaisuaan KHO perusteli mm. sillä, että omakotitalojen rakennuttaminen myyntiä varten on elinkeinotoimintaa, joka kilpailee yksityisten elinkeinonharjoittajien kanssa. Toimintaan liittyy myös taloudellisia riskejä.

 

Kuntaliiton lausunto

 

Vetoamme myös lausuntoon (liite), jonka Kuntaliitto antoi Hämeenkosken kunnan tapauksessa. Vaikka Kuntaliitto lausunnon lopputuloksena (lähinnä sillä perusteella, että myytäviä taloja oli vain kaksi) päätyikin tukemaan Hämeenkosken kunnan rakennuttamista, tukevat lausunnon perustelut kategorisesti sitä, ettei myytävän asuntotuotannon rakennuttaminen kuulu kunnan toimialaan.

 

ATT:n asuntotuotannon määrä ja kohdentaminen

 

Helsingin kaupungin ATT:n harjoittama omistusasuntotuotanto on jo asunto-ohjelman mukaan 100-kertainen esimerkiksi verrattuna em. KHO:n päätöksessä käsiteltyyn Hämeenkosken kuntaan nähden. Esimerkiksi vuoden 2005 aikana valmistui ATT:n toimesta 158 omistus­asuntoa, joista sääntelemättömiä omistusasuntoja oli peräti 125 eli 25 % enemmän kuin asunto-ohjelmankin mukaan olisi tullut rakentaa.

 

Kaupunkia tarvitaan esimerkiksi vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannossa. ATT:n toiminnan tulisi asunto-ohjelmankin mukaan keskittyä vuokra-asuntotuotantoon. Kuitenkin ATT on reilusti jäljessä näiden tavoitteiden toteuttamisesta, sillä asunto-ohjelman mukaan sen tulisi tuottaa 930 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa vuodessa, kun niitä esim. vuonna 2005 valmistui vain 260 sisältäen myös vapaarahoitteiset vuokra-asunnot.

 

Myös asumisoikeusasunnoille näyttäisi olevan nykyistä enemmän tarvetta. Helsingin kaupungin Internet-sivujen mukaan rekistereissä on asiakkaita jonossa noin 4.065 (02/2006).

 

Tonttien luovutushinta

 

RT:n näkemyksen mukaan Helsingin ATT saa tontteja merkittävästi halvemmalla hinnalla, mitä yksityiset toimijat tontinluovutuskilpailujen kautta maksavat eli markkinahintaa alemmalla tasolla. On ollut nähtävissä, että esim. Aurinkolahdessa, jossa ATT on toiminut, yksityisillä toimijoilla on myymättömiä asuntoja normaalia enemmän muutoin hyvästä asuntojen markkinatilanteesta riippumatta. Helsingin ATT:n ja yksityisten yritysten maksamista tonttihinnoista on oheisena liite, josta ilmenee, että erot ovat voineet olla jopa yli 50 % (liite).

 

ATT:n tutkimus- ja kehitystoiminta

 

Helsingin kaupunki on perustellut myytävää asuntotuotantoaan mm. tekemällään tutkimus- ja kehitystyöllä. ATT:n Internet-sivujen (tilanne 11.10.2006) mukaan ATT on osallistunut yhtenä toimijoista viime vuosien aikana useisiin yhteistyöhankkeisiin. ATT:lla on varmasti ollut omia­kin kehityshankkeita. Internet-sivujen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että merkittävä osa hankkeista on ollut mm. VTT:n, Teknillisen korkeakoulun ja puutaloteollisuuden vetämiä hankkeita, joiden kaltaisiin osallistuminen on tyypillistä erilaisille järjestöille ja yrityksille. Em. tutkimus- ja kehitystoimintaa kuvaavien tietojen perusteella ei voi päätellä, että ATT:n myytävä asuntotuotanto olisi niin edistyksellistä ja alan kehitystä poikkeuksellisesti eteenpäin vievää, että se olisi perusteltavissa tutkimus- ja kehityshankkeilla.

 

ATT:n toiminta samoilla markkinoilla yksityisten tuottajien kanssa

 

Helsingin kaupunki on perustellut myytävien asuntojen tuotantoaan mm. väitteellä, että kaupunki rakentaisi paikoille, jotka jäisivät muilta rakentamatta. Pidämme perustelua erikoisena, sillä ei liene kaupunginkaan etu ottaa viime kädessä kuntalaisille jääviä riskejä ”huonojen” alueiden rakentamisesta.

 

Väite huonoista alueista ei joka tapauksessa näytä pitävän paikkaansa. Myös yksityiset yritykset olisivat olleet halukkaita rakentamaan ATT:lle luovutettuja tontteja ja kaupunki olisi voinut saada niistä korkeamman hinnan kilpailutuksen kautta.

 

Myös seuraavat ATT:n omilta Internet-sivuilta (tuloste 11.10.2006) löydetyt lausekkeet kertovat omalta osaltaan sen, että ATT kilpailee samoilla markkinoilla yksityisten tuottajien kanssa.

-         Otsikon ”uudisrakentamisen määrä” alla kerrotaan, että vuokra-asuntojen ja vapaarahoitteisten sääntelemättömien asuntojen tuotantomäärissä jäätiin vuonna 2005 jälkeen tavoitteista, koska rakentamiskelpoisia tontteja ei ollut tarpeeksi.

-         Otsikon ”omistusasunnot” alla kerrotaan, että vuoden 2005 aikana toimisto teki aloituspäätöksen kahdeksan omistusasuntokohteen käynnistämisestä toimintavuoden aikana. Kohteet sijaitsivat Hermannissa, Viikissä ja Vuosaaressa ja niihin tuli 168 asuntoa. Kaikki mainitut alueet ovat erittäin tavoiteltuja myös yksityisten tuottajien toimesta. ATT:n omilla netti­sivuillakin todetaan mm. Hermannin osalta, että ”hyvällä paikalla sijaitsevien kohteiden kysyntä oli ennakkoarvioiden mukaisesti suurta”.

-         Em. otsikon alla todetaan, että vuonna 2005 valmistui omistus­asuntoja yhteensä 158 kappaletta. Asunnot valmistuivat Kivikkoon, Puotilaan, Kumpulaan ja Arabianrantaan. ATT:n Internet-sivujen mukaan vain Kivikon Asunto Oy Metsätähdessä oli myy­mättömiä asuntoja valmistumisvaiheessa. Nämä yhdeksän asun­toa myytiin kuukauden sisällä kohteen valmistumisesta.

 

Rakennusteollisuus RT ry:n aiemmat yhteydenotot asiassa ja nykytilanne

 

Rakennusteollisuus RT ry on useissa yhteyksissä tuonut sekä ATT:lle että Helsingin kaupungin johdolle esiin näkemyksensä siitä, ettei myytävä vapaarahoitteinen asuntotuotanto kuulu kunnan toimialaan. Helsingin kaupunki on kiistänyt RT:n näkemykset eikä ole ollut valmis luopumaan harjoittamastaan vapaarahoitteisesta omistusasuntotuotannosta.

 

./.                   Rakennusteollisuuden kirjeestä on pyydetty lausunnot hallintokeskuksen oikeuspalveluilta, kiinteistölautakunnalta ja asuntotuotantotoimikunnalta. Ne ovat esityslistan tämän asian liitteinä nro 1–3.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa  (30.8.2007) lausunnossaan mm., että Khs on kokouksessaan 5.4.2004 ottanut jo kertaalleen kantaa Rakennusteollisuuden esittämiin samoihin vaatimuksiin sekä niiden perusteisiin. Khs totesi, että Kvsto hyväksyi vuosille 2004–2008 laaditun asunto-ohjelman 10.12.2003 ja Khs päätti 26.1.2004 panna asunto-ohjelman täytäntöön.

 

Khs katsoi, että myös sääntelemättömän omistustuotannon perustajarakennuttaminen voi kuulua kunnan toimialaan eikä kaupungin osallistuminen tällaiseen rakennuttamiseen ole kilpailunrajoituksista annetun lain vastaista. Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunki toteuttaa edelleen asunto-ohjelman mukaista asuntotuotantoa ja Khn kannanoton perusteet ovat edelleen päteviä.

 


Kunnan toimiala ja vapaarahoitteinen myytävä asuntotuotanto

 

Kuntalain 2 §:n1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnan itselleen ottamat tehtävät kuuluvat kunnan yleiseen toimialaan.

 

Rakennusteollisuus katsoo kirjeessään, että kunnan yleiseen toimialaan ei kuulu vapaarahoitteinen myytävä asuntotuotanto ja perustelee väitettään KHO:n 26.7.2006 antamalla päätöksellä, jossa KHO katsoi, että Hämeenkosken kunnan toimialaan ei kuulunut kahden omakotitalon rakennuttaminen. Rakennusteollisuuden mukaan KHO perusteli ratkaisuaan mm. sillä, että omakotitalojen rakennuttaminen myyntiä varten on elinkeinotoimintaa, joka kilpailee yksityisten elinkeinonharjoittajien kanssa. Toimintaan liittyy myös taloudellisia riskejä.

 

Rakennusteollisuus on jättänyt kirjeessään mainitsematta, että KHO:n ratkaisun perustelut jatkuvat seuraavasti: ”Kun otetaan lisäksi huomioon Hämeenkosken kunnan koko ja taloudelliset voimavarat, kunta ei ole esittänyt sellaisia työllisyyden hoitoon liittyviä taikka elinkeinopoliittisia tai muita erityisiä syitä, joiden perusteella puheena olevien kahden omakotitalon rakennuttamisen voitaisiin katsoa kuuluvan kunnan yleiseen toimialaan”.

 

Oikeuspalvelut katsoo, että KHO:n 26.7.2006 antaman ratkaisun perustelut sisältävät toteamuksen, että asuntojen tuottaminen myyntiin voi kuulua kunnan toimialaan, kunhan kunta perustelee toimintaansa yleiseen toimialaansa kuuluvilla elinkeinopoliittisilla, työllisyyspoliittisilla tai muilla erityisillä syillä, eikä kunta vaaranna taloudellisia voimavarojaan ja riskinottokykyään.

 

Rakennusteollisuus viittaa kirjeessään myös Kuntaliiton 16.2.2004 antamaan lausuntoon, jonka se antoi Hämeenkosken tapauksessa. Kuntaliitto katsoi lausunnossaan, että asuntojen rakennuttaminen voi kuulua kunnan toimialaan. Rakennusteollisuuden mukaan lausunnon perustelut tukevat kuitenkin sitä käsitystä, että myytävän asuntotuotannon rakennuttaminen ei kuulu kunnan toimialaan.

 

Oikeuspalvelut katsoo, että Rakennusteollisuus tulkitsee kuntaliiton lausuntoa virheellisesti. Se jättää huomioimatta lausunnon kannanoton, jonka mukaan elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi kuulua kunnan toimialaan tapauskohtaisesti, jos toiminnalle on perusteita.

 

Kuntalain 2 §:n 1 momentin mukaista kunnan toimialaa koskevaa sään­nöstä voidaan soveltaa joustavasti eri kunnissa ja toimiala voi muuttua eri aikoina. Hämeenkosken kunnan ja Helsingin kaupungin toimi­alo­ja ei voida oikeuspalvelujen näkemyksen mukaan verrata. Helsingin kaupun­gin ja Hämeenkosken kunnan taloudellisten voimavarojen ja riskin­ottokyvyn vertaaminen ei ole myöskään perusteltua.

 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että yleishyödyllisen asuntorakentamistoiminnan tukeminen (KHO 1983-A-II) kuului sellaisenaan kunnan toimialaan. Kunnanvaltuuston päätös luovuttaa tontti sahalaitoksen työsuhdeasunnoiksi tulevaa rivitaloa varten katsottiin kunnan toimialaan kuuluvaksi mm. perustelemalla päätöstä asuntotuotannon edistämisellä (KHO 25.6.1981/2857).

 

Rakennusteollisuuden tulkintaa KHO:n 26.7.2006 antaman päätöksen perusteista ja Kuntaliiton 16.2.2004 lausunnosta on pidettävä virheellisenä.

 

Kunnan kilpailuetu asuntotuotannossa

 

Rakennusteollisuus katsoo kirjeessään, että kunta saa epäoikeutettua kilpailuetua suhteessa yksityisiin toimijoihin koska ATT saa tontteja merkittävästi halvemmalla kuin yksityiset toimijat. Rakennusteollisuus on liittänyt kirjeeseensä Aurinkolahden ja Pomeranssin alueen tonttiluovutuksia koskevan taulukon, jossa vertaillaan ATT:n ja yksityisten yritysten maksamia tonttihintoja.

 

Kvston vuosille 2004–2008 hyväksymän asunto-ohjelman mukaan kaupungin omaan asuntotuotantoon osoitettavat tontit luovutetaan varaus­menettelyllä lukuun ottamatta sääntelemättömän omistusasuntotuotannon tontteja. Aluekokonaisuuksia luovutettaessa kaupungin oma­na tuotantona toteutettavaksi, voidaan omistustontit myydä tai vuokrata ilman kilpailumenettelyä, jos sillä saavutetaan asunto-ohjelman tavoitteiden mukainen aluerakenne.

 

Kiinteistölautakunta päätti varata 10.6.2003 asuntotuotantotoimikunnalle Pomeranssin alueen tontit asunto-ohjelman tavoitteiden mukaiseen asuntotuotantoon ehdolla, että varaaja esittää lautakunnan hyväksyttäväksi alueen toteutusohjelman. Kiinteistölautakunta päätti 11.11.2003 hyväksyä asuntotuotantotoimikunnan esittämän ohjelman, joka sisälsi asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakauman sekä tonttien luovutus­ehdot.

 

Kiinteistölautakunta esitti 14.9.2004 Khlle Pomeranssin alueen omistustuotantoon varatut tontit myytäväksi 500–550 euron kerrosneliömetrihintaan. Hinta perustui aikaisemmin myytyjen tonttien käypien hintojen perusteella. Khs päätti asiasta 27.10.2004. Hintataso on määräytynyt vuoden 2004 hintatason perusteella ja siihen on vaikuttanut Pomeranssin alueen sijainti.

 

Rakennusteollisuuden kirjeen liitteenä olevassa taulukossa yksityisille tuottajille myytyjen tonttien hinnat ovat perustuneet Aurinkolahden alueella järjestettyihin myöhempiin tarjouskilpailuihin. Aurinkolahden tonttien hinnat ovat nousseet viime vuosina merkittävästi. Hintavertailussa Pomeranssin alueen tontteihin on otettava huomioon myös tonttien sijainti. Pomeranssin alueen tontit sijaitsevat kauempana merenrannasta ja Uutelan kanavasta kuin yksikään Rakennusteollisuuden taulukossa esitetty muu kohde.

 

Oikeuspalvelut katsoo, että Rakennusteollisuuden näkemys kunnan saamasta kilpailuedusta hintavertailun perusteella on virheellinen, joten kaupunki on toiminut kilpailulainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Edellä mainituilla perusteilla ei ole myöskään syytä muuttaa jo päätettyjä varauksia.

 

Yhteenveto                       Edellä esitetyillä perusteilla oikeuspalvelut katsoo, että Helsingin kaupungin toimialaan voi kuulua vapaarahoitteisen myytävän asuntotuotannon toteuttaminen. Kaupunginvaltuuston hyväksymän asunto-ohjel­man toteuttaminen ei ole ollut myöskään kilpailunrajoituksista annetun lain vastaista.

 

Kiinteistölautakunta on (4.9.2007) mm. todennut, että lautakunnan mielestä kirjeessä ei ole esitetty sellaisia uusia perusteita, joiden nojalla tähän saakka noudatettuja käytäntöjä olisi tarpeen muuttaa. Tällaiseen ei anna aihetta myöskään kirjeessä mainittu KHO:n 26.7.2006 antama päätös, jossa se katsoi, ettei kahden omakotitalon rakennuttaminen myytäväksi kuulunut Hämeenkosken kunnan toimialaan.

 

Näin ollen myöskään ATT:lle tehtyjen aiempien varausten hallintamuotoja ei ole tässä vaiheessa tarpeen tarkistaa. Uusien asuntojen markkina-tilanne pääkaupunkiseudulla on joka tapauksessa tällä hetkellä niin vaikea, että jo päätettyjä hallintamuotoja voitaneen joutua tarkistamaan jatkossa sen johdosta muutenkin.

 

Mikäli ATT:n toimintaa säätelemättömien omistusasuntojen tuottajana halutaan nykyisestä rajoittaa tai tuotanto halutaan kokonaan lopettaa, siitä pitäisi päättää valtuustossa mieluiten valmisteltavana olevan MA‑ohjelman yhteydessä. Asuntokohteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä tuotannon markkinointiin ja asuntomarkkinoiden yleiseen toimivuuteen liittyy kuitenkin Helsingissä hyvin monia vain pääkaupunkiseudulle ominaisia erityispiirteitä, jonka vuoksi kaupungilla pitäisi olla jatkossakin valmiudet myös aktiiviseen toimintaan asuntotuotannon kaikilla osamarkkinoilla.

 

Lautakunnan päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 5–4 vähemmistön (Hagelberg, Pätiälä, Liemola ja Suomalainen) oltua sitä mieltä että edellä olevasta 1. kappale (...lautakunnan mielestä...) poistetaan tekstistä ja kolmas kappale (Mikäli ATT:n toimintaa…) korvataan seuraavalla kappaleella:

 

Lähtökohtaisesti myytävän omistusasuntotuotannon raken­nuttaminen ei kuitenkaan kuulu kunnan toimialaan. Näin ollen ATT:n toiminta sääntelemättömien omistusasuntojen tuottajana tulisi kokonaan lopettaa. Asiasta tulee päättää valmisteltavana oleva MA- ohjelman yhteydessä.

 

Asuntotuotantotoimikunta on (22.8.2007) on lausuntonsa yhteenvedossa todennut seuraavaa:

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnan toimialasta on Hämeenkosken kuntaa koskeva yksittäistapaus, eikä sovellu Helsingin kaupungin tilanteeseen. Helsingin kaupungin kohdalla on olemassa ne erityiset syyt, jotka puoltavat omistusasuntotuotannon kuulumista kunnan tehtäviin. Tällaisia ovat mm. työvoiman saantiin ja elinkeino- ja asuntopolitiikkaan liittyvät syyt. Kaupunki on onnistunut vaikuttamaan toiminnallaan myös myönteisesti asuntomarkkinoiden kehittymiseen toteuttamalla tasapainoisia aluekokonaisuuksia ja ehkäisemällä segregaatiota.


Helsingin kaupunki on varautunut asianmukaisesti asuntotuotannon rakennuttamisesta mahdollisesti aiheutuviin riskeihin.  Kaupungin omistusasuntotuotantoa voidaan pitää myös pienimuotoisena ottaen huomioon kaupungin koko ja kaupungin alueella tapahtuva kokonaisasuntotuotanto.

 

Rakennusteollisuuden väite siitä, että ATT saisi epäoikeutettua etua alhaisempien tonttihintojen muodossa ei pidä paikkaansa. Rakennusteollisuus on vertaillut harhaanjohtavasti eri alueilla sijaitsevien tonttien hintoja. ATT:lla ei ole etuoikeutettua asemaa tonttijaossa, ja viime vuosina se ei ole saanut edes asunto-ohjelman tavoitteita vastaavaa määrää tontteja, josta johtuen asunto-ohjelman tuotantotavoitteista on jääty jälkeen huomattavasti useana vuotena.

 

Kaj toteaa, että Kvsto on 13.2.2008 päättänyt MA-ohjelmassa 2008–2017, että kaupungin oma asuntotuotantotavoite on 1 500 asuntoa/vuo­si. Tästä määrästä korkeintaan 10 %, eli 150 asuntoa voi olla sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasuntoja. MA-ohjelman mukaan tällaisten asuntojen toteuttaminen kaupungin omana tuotantona on perusteltua esimerkiksi silloin, kun toteutettavana on aluekokonaisuus, jonka hallintamuotojakauma muutoin painottuisi liikaa vuokra-asuntoi­hin. Kaupungin kokonaistuotantotavoite on 5 000 asuntoa vuosittain. Kaupungin vapaarahoitteiseen omistustuotantoon kaavailtu enintään 150 asuntoa vuosittain on vähäinen määrä kokonaisuuden kannalta.

 

Kaj:n mielestä Rakennusteollisuudelle tulisi ilmoittaa, että kaupungin tarkoituksena on jatkossakin toteuttaa pieni määrä vapaarahoitteisia omistusasuntoja silloin kun tällaiseen tuotantoon on olemassa erityiset syyt. Vastauksessa on tarpeen viitata Khn 5.4.2004 Rakennusteollisuudelle lähettämään kirjeeseen sekä laittaa liitteeksi oikeuspalveluiden antama lausunto.   

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa Rakennusteollisuus RT ry:lle
että kaupungin tarkoituksena on toteuttaa vuosittain pieni määrä vapaarahoitteisia myytäviä asuntoja, jonka määräksi kaupunginvaltuusto on 13.2.2008 päättänyt Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 2008–2017 enintään 150 asuntoa/vuosi, silloin kun tällaiseen tuotantoon on olemassa erityiset syyt.

 

Kirje ja jäljennös hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnosta Rakennusteollisuus RT ry:lle, pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunto 30.8.2007

 

Liite 2

Kiinteistölautakunnan lausunto 4.9.2007

 

Liite 3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 22.8.2007

 

Liite 4

Rakennusteollisuus RT ry:n kirje 11.5.2007 liitteineen