Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 30.1.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 30.1.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 30.1.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Golfklubi ry:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2008 talousarvion

 

kohdasta 1 04 02, Käyttövarat

 

hallintokeskukselle

 

181 600 euroa

 

kansainvälisen ideakilpailun (Greater Helsinki Vision 2050) vuodelle 2008 siirtyviin kustannuksiin

 

kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset

 

kiinteistövirastolle

 

1 900 000 euroa

 

Khn päätöksen 7.5.2007 (690 §) mukaiseen kiinteistökauppaan

 

kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

2 053 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kiinteistövirastolle

 

10 373 500 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

liikuntavirastolle

 

494 100 euroa

 

Myllypuron jalkapallohallin esirakentamiseen

 

kohdasta 8 03 12, Kamppi–Töölönlahti-alue

 

rakennusvirastolle

 

200 000 euroa

 

Kamppi–Töölönlahti-alueen katujen rakentamiseen

 


kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

 

rakennusvirastolle

 

3 900 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

670 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

sosiaalivirastolle

 

116 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikuntavirastolle

 

690 300 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

100 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

145 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

tilakeskukselle

 

326 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikennelaitokselle

 

712 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

 

rakennusvirastolle

 

41 000 euroa

 

raideliikenteen asemien turvallisuusselvityksen vuodelle 2008 siirtyviin kustannuksiin

 

kohdasta 9 01 02, Muu antolainaus

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

2 397 000 euroa

 

liitteen 2 mukaisiin antolainoihin

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan 30.1.2007 asian 5 liitteet 1 ja 2 ao. virastoille ja laitoksille sekä pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, taidemuseon johtokunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, liikepalvelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ta­lous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, 2 700 000 euroa Helsingin Satamalle Ruusuniemen kanavan kaivu- ja louhintatöiden rahoittamiseksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee osoittaa vuoden 2007 talousarvion luvulta 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 4 400 000 euroa sosiaaliviraston käyttöön työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työterveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, Helsingin Energian, rakennusviraston, Palmian, liikennelaitoksen, hankintakeskuksen ja ympäristökeskuksen kanssa laatimaan hyväksyttyjen linjausten pohjalta tarkennetun toimen­pidesuunnitelman energiapoliittisten linjausten toteutusta ja seurantaa varten,

 

2                    asettaa työryhmän ohjaamaan ja seuraamaan linjausten jatkotyöskentelyä ja

 

3                    valita työryhmän jäsenet ja puheenjohtajan seuraavasti:

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille sekä valituksi tulleille.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote taiteilijaryhmä Artist For A Clean Futurelle.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (2), 4 (9), 5 (14), 8 (22) 9 (23), 10 (24) ja 13 (32) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (7) ja 7 (21) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskau­punginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 6 (19), 11 (27) ja 12 (31) kaupun­kisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Pauli Paavolalle ja valtiotieteen maisteri Jan Koskimiehelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Jukka Nohterille ja nuoriso-ohjaaja Hanna-Kaisa Lähde–Summaselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, satamalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, asun­tolau­ta­kun­nalle, nuorisolautakunnalle, pelastuslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, eläintarhan johtokunnalle, asuntotuotantotoimikun­nalle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukes­kukselle.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja pelastuslaitokselle.

 

16                 Asia esitellään kaupunginvaltuustolle uudelleen 13.2.2008.

 

19, 20           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018