Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 10.12.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

9

Strategiaohjelman sekä vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

6

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.12.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 10.12.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Johanna Grönlund–Jokelalle ja Johanna Haapalalle.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa

1                    Helsingin Energia ‑liikelaitok­sen, Helsingin Satama ‑liike­laitoksen ja Helsingin Vesi -liikelaitoksen sekä HKL-liike­laitoksen nimilyhenteiksi niiden nykyiset lyhenteet sekä Palmia-liikelaitoksen lyhenteeksi Palmia ja

 

2                    vahvistaa Helsingin Energia ‑liikelaitoksen johtokunnan nimilyhenteeksi Helenjk, Helsingin Satama ‑liikelaitoksen johtokunnan nmilyhenteeksi HelSajk, Helsingin Vesi ‑liike­laitoksen johtokunnan nimilyhenteeksi HKVjk, HKL-liike­lai­toksen johtokunnan nimilyhenteeksi HKLjk ja Palmia-liike­laitoksen johtokunnan nimilyhenteeksi Palmiajk.

 

Samalla Khs päättänee vahvistaa MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan nimilyhenteeksi MLabjk, Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut ‑liikelaitoksen (Oiva Akatemia) johtokunnan nimilyhenteeksi Oivajk ja Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu ‑liikelaitoksen
(Talpa) nimilyhenteeksi Talpajk sekä teknisen palvelun lautakunnan nimilyhenteeksi Tplk.

 

Pöytäkirjanote ao. liikelaitokselle, rakentamispalvelulle, hallintokeskuk­selle (Seija Kauppinen) ja tietokeskukselle.

 

5                   Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa konsernijaoston nimilyhenteeksi Koja.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja tietokeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeille.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tekemään takaussitoumukset talous- ja suunnittelukeskuksen nimeä­mien yksittäisten vuokrataloyhtiöiden lainoille vakiintuneesti sovelletuilla ehdoilla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan kulukorvausten maksamisesta tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille sekä hallintokeskukselle (Helena Puusaari).

 

10                 Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä taloushallintopalvelulle.

 

11, 12           Kaupunginhallitus toteaa, että asian täytäntöönpanosta päätetään erikseen tammikuussa 2009, kun kaikki sopimuksen osapuolina olevat kun­nanvaltuustot ovat omalta osaltaan käsitelleet po. sopimuksen.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

25, 26           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun -nimiselle kuntayhtymälle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Christer Nyfältille, Göran Bergille ja Leila Hilenille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

27–30           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote uskotuiksi miehiksi valituille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

17                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

18                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

19, 20, 21    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

22                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Marja-Liisa Laakkoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntolautakunnalle, asuntotuotantotoimikun­nalle, ympäristölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helen Sähköverk­ko Oy:lle, tekniselle lautakunnalle, satamalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, eläintarhan johtokunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, nuorisolautakun­nalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

23                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, terveysvirastolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

24                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle

 


31                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


9

STRATEGIAOHJELMAN SEKÄ VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA VUOSIEN 2010-2012 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

 

Khs 2008-2581

 

Strategiaohjelman, vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2010–2012 käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavaksi:

 

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähete-keskustelu

 

Johtajisto

ke

11.2.2009

klo 10.00

Khs

ma

16.2.2009

klo 16.00

Kvsto

ke

25.2.2009

klo 18.00

 

 

 

 

Strategiaohjelma

 

 

 

Johtajisto

ke

11.3.2009

klo 10.00

Khs

ma

16.3.2009

klo 16.00

Kvsto

ke

1.4.2009

klo 18.00

 

 

 

 

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen laatimisohje + raami + kannanotot

 

 

 

Johtajiston käsittely

ke

11.3.2009

klo 10.00

Khn käsittely

ma

16.3.2009

klo 16.00

 

 

 

 

Vuoden 2010 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2010-2012

 

 

 

Jako johtajistolle

pe

4.9.2009

 

Johtajiston käsittely

ke

9.9.2009

klo 8.30

Jako Khlle ja ennakkojako Kvstolle

pe

25.9.2009

 

Info Khlle

ma

28.9.2009

klo 16.00

Khn käsittely

ma

12.10.2009

klo 16.00

Jako Kvstolle

pe

30.10.2009

 

Kvston käsittely

ke

4.11.2009

klo 15.00

Kvston jatkokäsittely, vero- ja kiinteistöveroprosentit

ke

11.11.2009

klo 16.00

 

 

KJ                                      Merkittäneen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250