Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 26.11.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.11.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 26.11.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3, 5               Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee todeta 11.2.2008 asettamansa seurantaryhmän työn päättyneeksi ja raportoida kaupunginvaltuustolle energiapoliittisten linjausten toimeenpanosta vuosittain tavanomaisten raportointikäytäntöjen yhteydessä.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

7                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, terveyslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, eläintarhan johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 


19                       Aloite 6

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ottamaan huomioon aloitteessa esitetyn ajatuksen sosiaalisen webin yhteisöllisistä palveluista kaupungin uutta strategiaa valmisteltaessa.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Aloite 15

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulais­kaupungin­johtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 19

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmisteltavaksi.

 

                      Aloite 21

 

Kaupunginhallitus päättänee lähettää Kuulonhuoltoliitto ry:lle esityksen kuulonsuojeluohjelman laatimisesta ja liittää siihen jäljennökset aloitteesta annetuista lausunnoista.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia kiinnittämään huomiota kuulonsuojeluun terveysvaikutusten arvioinnissa.

 

Kirje Kuulonhuoltoliitto ry:lle ja pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Aloite 30

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 47

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

20, 21           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

22–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

10                 Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Maj-Lis Peltoselle ja tietojärjestelmävastaava Kiti Wiikille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

12                 Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

26                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

16                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee varata 28. kaupunginosan korttelin nro 28305 tontin nro 3 tontin Artin säätiölle tai säätiön ja sen yhteistyökumppaneiden perustamalle yhtiölle opiskelijoille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra‑asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2009 saakka.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Artin säätiölle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, eläintarhan johtokunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, pelastuslautakunnalle,

yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetusvirastolle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Vedelle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012