HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

41 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

24.11.2008 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 3/2008

3

 

4

Strategiakokousasia: Kuninkaankolmion aluerakentamisprojektia ja seudullista aluekehittämisprojektia koskeva tilannekatsaus

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Palvelukeskuksen (Palmia) kahden viran perustaminen

7

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Sipoon alueliitoksesta ja toiminnallisista syistä aiheutuvista virkamuutoksia sosiaalivirastossa

9

 

2

Taloushallintopäällikön viran perustaminen sosiaalivirastoon

14

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma
Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

17

 

2

17.11.2008 pöydälle pantu asia
Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttaminen

19

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Seppo Mattilan ja Helsinki Island Estate Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

21

 

2

Strategiakokousasia: Greater Helsinki Vision 2050 - jatkotyön loppuraportti ja vision laatiminen

23

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Hakola) ja Ojalan (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 3/2008

 

Khs 2008-1239

 

Kj toteaa, että Kvston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2008 kolmannelta neljännekseltä raportissa luetelluista tytäryhteisöistä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

 

./.                   Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Kj toteaa, että raporttiin sisältyvien eräiden tytäryhteisöjen tappiollisen toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan. Helsingin Bussiliikenne Oy toteuttaa Khn kokouksessa 22.9.2008 esiteltyä yhtiön suunnitelmaa kannattavuuden parantamiseksi.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä seurantaraportin tiedoksi ja kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toimenpiteitä yhtiön toiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja raportoimaan niistä sekä toiminnan ja talouden kehittymisestä seuraavan seurantaraportin yhteydessä.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Tytäryhteisöraportti 3/2008

 

 

 

 


4

STRATEGIAKOKOUSASIA: KUNINKAANKOLMION ALUERAKENTAMISPROJEKTIA JA SEUDULLISTA ALUEKEHITTÄMISPROJEKTIA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

 

Kj toteaa Kuninkaankolmion alueen olevan tulevina vuosina Helsingin luoteisosan huomattavin aluerakentamiskohde. Kuninkaankolmio on paitsi Kuninkaantammen ja Honkasuon alueiden aluerakentamisprojekti myös kuntien rajat ylittävä kehittämisprojekti. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät kokouksessaan 11.11.2008 perustaa Kuninkaankolmion seudullisen aluekehittämisprojektin huolehtimaan Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisten maankäyttöratkaisujen ja palveluiden järjestämisestä Kuninkaankolmion alueella. Projektialueeseen kuuluvat Helsingin Honkasuo ja Kuninkaantammi, Espoon Painiitty ja Uusmäki sekä Vantaan Myyrmäki ja Kaivoksela. Tavoitteena on kehittää Helsinkiä, Espoota ja Vantaata palveleva yhteinen aluekehittämisen toimintatapa kaupunkien rajapintaan Kuninkaankolmion alueelle. Yhteisellä toiminnalla luodaan edellytykset maankäytön ja palveluiden järjestämiselle yli kuntarajojen. Seudullisen aluekehittämisprojektin toiminta alkaa vuoden 2009 alussa. Tällöin käynnistetään maankäytölliset ja palveluverkon selvitystyöt. Projektin toiminnan määrittelevä projektiohjelma laaditaan vuoden 2009 aikana.

 

Kuninkaantammen osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.6.2008. Valtuuston päätöksestä on valitettu ja asian käsittely on kesken Helsingin hallinto-oikeudessa. Osayleiskaavassa alueelle osoitetaan 200 000 - 230 000 kerrosneliömetriä asumista noin 5 000 asukkaalle sekä noin 40 000 kerrosneliömetriä uutta työpaikkarakentamista. Asuinkerrosalasta noin puolet rakennetaan kerrostaloina ja puolet pientaloina. Helsingin Vesi suunnittelee Kuninkaantammen alueelle vedenjakelujärjestelmää palvelevaa alavesisäiliötä kallioluolaan. Kuninkaantammen ensimmäiset asemakaavanmuutokset on laitettu vireille. Muutosehdotukset viedään päätöksentekoon osayleiskaavan tultua voimaan, arviolta vuosina 2009 - 2010.

 

Malminkartanon pohjoisreunaan sijoittuvasta Honkasuosta suunnitellaan tiivis pientalovaltainen alue noin 1 500 asukkaalle. Asuinkerrosalaa alueelle kaavoitetaan noin 55 000 kerrosneliömetriä. Honkasuon asemakaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2008 ja kaupunginvaltuustossa vuonna 2009.

 

Projektinjohtaja vastaa Kuninkaantammen ja Honkasuon toteuttamisohjelmien laatimisesta vuoden 2009 alkupuolella.

 

Kuninkaantammen ja Honkasuon rakentamisen yhteisenä teemana on ekologisuus. Molemmat alueet ovat kaupunkirakenteeltaan tiiviitä. Alueilla tähdätään matalaenergiarakentamiseen. Kuninkaantammi on Helsingin hulevesistrategian pilottihanke. Hyvät julkisen liikenteen yhteydet ovat tärkeitä ekologisten teemojen toteutuksessa. Kuninkaankolmion alueen kautta kulkee Martinlaakson rata, joka täydentyy Kehäradaksi vuonna 2014. Alueella on kaksi Kehäradan asemaa: Malminkartano ja Myyrmäki. Kuninkaankolmion julkisen liikenteen palvelutasoa nostaa merkittävästi uusi poikittainen Jokeri II –linja Vuosaaresta Malmin ja Kuninkaantammen kautta Myyrmäkeen. Jokeri II –hankesuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2008.

 

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma talous- ja suunnittelukeskuksesta ja projektipäällikkö Suvi Tyynilä kaupunkisuunnitteluvirastosta esittelevät Kuninkaankolmion tilannekatsauksen kokouksessa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Kuisma Kimmo, projektinjohtaja, puhelin 310 25808
Tyynilä Suvi, projektipäällikkö, puhelin 310 37264

 

 

 

 

 


1

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) KAHDEN VIRAN PERUSTAMINEN

 

Khs 2008-2385

 

Liikepalvelulautakunta toteaa (11.11.2008) mm., että Helsingin kaupungin palvelukeskus Palmia on kasvanut voimakkaasti perustamisestaan alkaen ja on vuoden 2009 puolella laajentamassa toimintaansa kohti hyvinvointipalveluita, kun uusi puhelin ja hyvinvointipalvelut -yksikkö aloittaa toimintansa. Palmialla on tulevaisuutta ajatellen selkeä kasvustrategia. Palmian olemassa olevat liiketoimintayksiköt ovat kehittäneet organisaatiotaan ja nostaneet tuottavuuttaan merkittävästi. Sitä vastoin tapa, jolla Palmian hallinto on nykyisin organisoitu, ei enää vastaa niitä tarpeita ja tulevaisuuden haasteita, joita Palmialla on edessä.

 

Sujuvan ja liiketoimintaa tukevan hallinnon aikaansaamiseksi ja takaamiseksi on perusteltua keskittää kaikki hallinnonalat uuden perustettavan talous- ja hallintojohtajan viranhaltijan alaisuuteen. Talous- ja hallintojohtajan alaisuuteen jäisivät nykyisestä organisaatiosta taloushallintopalvelut sekä nyt erilliseksi toiminnokseen erotettava tietohallintopalvelut. Henkilöstöpalvelut, joka nykyisin raportoi suoraan toimitusjohtajalle, siirtyisi talous- ja hallintojohtajan alaisuuteen.

 

Uudeksi toiminnoksi talous- ja hallintoyksikköön perustettaisiin toimistotasoinen hallintopalvelut -toiminto, jonka päälliköllä olisi juridinen koulutus. Hallintotoiminnon tehtävät liittyisivät yleishallintoon, juridiseen ja erityisesti hankintajuridiseen neuvontaan sekä vuoden 2009 puolella toimintansa aloittavan Palmian johtokunnan samoin kuin Palmian toimintaan läheisesti liittyvien yhtiöiden hallitusten sihteerinä toimimiseen.

 

Edellä mainituista uuden talous- ja hallintoyksikön viroista julistettaisiin haettavaksi yksikön johtajan virka sekä hallintopalvelut -toiminnon päällikön virka, muut toimet täytettäisiin Palmian sisältä. Uudessa yksikössä tulee työskentelemään n. 50 henkilöä.

 

Liikepalvelulautakunta päätti, että Helsingin kaupungin palvelukeskus Palmian organisaatiorakennetta muutetaan siten, että perustetaan uusi talous- ja hallintopalvelut -yksikkö 1.1.2009 alkaen korvaamaan nykyiset talousyksikön sekä henkilöstöpalvelut -toiminnon ja edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että palvelukeskukseen perustetaan heti täytettäväksi talous- ja hallintopalvelut -yksikön johtajan virka, kokonaispalkka 5.000 euroa sekä hallintopäällikön virka, tehtäväkohtainen palkka 4.000 euroa ja kehottaa palvelukeskusta ryhtymään virkojen täyttämisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Ryj toteaa, että henkilöstökeskus on ilmoittanut puoltavansa virkojen perustamista esitettyine palkkoineen.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee perustaa palvelukeskukseen (Palmia) 1.1.2009 alkaen talous- ja hallintojohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 5 000 euroa kuukaudessa ja hallintopäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4 000 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle (Palmia) ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

SIPOON ALUELIITOKSESTA JA TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVISTA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2008-2262

 

Sosiaalilautakunta toteaa (21.10.2008) mm., että sosiaalivirastossa on toiminnallisista syistä tarpeen tehdä eräitä virkanimikemuutoksia. Aikuisten palvelujen vastuualueella ruotsinkielisten palvelujen vanhustyön yksikössä esitetään ohjaajan toimen muuttamista sosiaaliohjaajan viraksi palkan pysyessä samana, koska tehtäviin kuuluu jatkossa asiakaspäätösten tekeminen. Lapsiperheiden palvelujen vastuualueella sijaishuollossa esitetään kahden vastaavan ohjaajan toimen muuttamista vastaavan ohjaajan viroiksi palkan pysyessä samana, koska vastaava ohjaaja tekee myös lastensuojelulain mukaisia päätöksiä. Mäkitorpan nuorisokodissa on käytössä vanha tehtävänimike isäntä, jota esitetään muutettavaksi vastaavaksi ohjaajaksi, koska tämä nimike vastaa paremmin nykyistä tehtäväkuvaa.

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualueella sosiaalipäivystyksessä esitetään erityissosiaalityöntekijän viran muuttamista johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, koska sosiaalipäivystyksessä tehdään asiakaspäätöksiä ja poliisissa työskentelevät sosiaalityöntekijät tarvitsevat lähiesimiehen. Aikuisten palvelujen vastuualueella Metsälän vastaanottokeskuksessa esitetään vastaavan ohjaajan viran tilalle perustettavaksi apulaisjohtajan virkaa. Metsälän vastaanottokeskuksen organisaatiorakenne (avoin vastaanottoyksikkö, säilöönottoyksikkö ja yksityismajoitus) ja mm. lakisääteisten viranomaistehtävien laatu sekä yksikön merkitys ja rooli valtakunnallisena toimijana edellyttävät johtamisrakenteen vahvistamista apulaisjohtajan tehtävällä. Apulaisjohtajan tehtävinä ovat johtajan sijaistaminen sekä työnjakoon perustuvat esimiestehtävät säilöönottoyksikössä.

 

Aikuisten palvelujen vastuualueella sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikössä esitetään sosiaalityöntekijän viran muuttamista sosiaaliohjaajan viraksi Tehty-hankkeen mitoituksen mukaisesti. Tehty-hankkeen tavoite on selvittää, selkeyttää ja vakiinnuttaa tehtävärakenteita, työnjakoa ja toimintamalleja sosiaaliviraston eri sektoreilla. Samalla esitetään aikuisten palvelujen vastuualueella vammaistyön yksikössä sosiaalityön toimistosihteerin viran muuttamista sosiaalityöntekijän viraksi, koska toimistotyö voidaan järjestää uudella tavalla, jolloin vakanssia ei enää käytetä toimistotyön tarpeisiin. Kehitysvammaisten asiakkaiden määrä on pohjoisella alueella lisääntynyt.

 

Aikuisten palvelujen vastuualueella sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikössä esitetään sosiaalineuvojan toimen muuttamista sosiaaliohjaajan viraksi, jotta työntekijä voi osallistua toimeentulotukipäätösten tekemiseen ja näin edistää toimeentulotuen palvelutakuun toteutumista.

 

Vanhusten palveluasumisen asiakasmaksujen hoitaminen on tarkoitus siirtää hallinto- ja kehittämiskeskukseen vuoden 2009 alkupuolella. Aikuisten palvelujen vastuualueen ruotsinkielisten palvelujen toimistosihteerin toimi esitetään muutettavaksi taloussihteerin viraksi. Samoin vanhusten palvelujen vastuualueelta esitetään kolmen toimistosihteerin toimen muuttamista taloussihteerin viroiksi sekä kahden toimistosihteerin viran muuttamista taloussihteerin viroiksi, koska tehtäviin kuuluu maksupäätösten tekeminen. Tehtäväkuvat, nimikkeet ja palkkaus on syytä yhtenäistää.

 

Lasten päivähoidon vastuualueella esitetään kolmen päiväkodinjohtajan viran perustamista Sipoosta siirtyvien henkilöiden vakanssipohjiksi.

 

Sosiaalilautakunta esittää päätösehdotuksen mukaisia virkajärjestelyjä.

 

Stj toteaa, että sosiaaliviraston antaman lisäselvityksen mukaan virkamuutosesityksen kustannusvaikutus on noin 150 000 euroa vuodessa. Suurin osa kustannuksista muodostuu Sipoosta siirtyvien päiväkodinjohtajien palkkamenoista. Lisäkustannuksiin on varauduttu vuoden 2009 talousarviossa.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.1.2009 lukien, ellei toisin mainita:

 

1                          Muuttaa seuraavat toimet viroiksi palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-numero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

028731

ohjaaja

1980,49

sosiaaliohjaaja

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

028998

vastaava ohjaaja

2148,06

vastaava ohjaaja

036923

vastaava ohjaaja

2148,06

vastaava ohjaaja

 

2                          Muuttaa seuraavan viran nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-numero

Nykyinen nimike

Tehtävä-kohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

035646

isäntä

2223,96

vastaava ohjaaja

 

3                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

Uusi nimike

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

024924

erityissosiaali-
työntekijä

2828,26

2940,90

johtava
sosiaalityöntekijä

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

084966

vastaava ohjaaja

2154,30

2500,00

apulaisjohtaja

036753

sosiaalityöntekijä

2587,54

2199,14

sosiaaliohjaaja

038246

toimistosihteeri

1811,45

2587,54

sosiaalityöntekijä

 

4                          Muuttaa seuraavat toimet viroiksi palkan muuttuessa

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

023228

sosiaalineuvoja

2094,08

2199,14

sosiaaliohjaaja

010096

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri


 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

038019

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

038291

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

030685

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

 

5                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle palkan muuttuessa

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

Uusi nimike

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

037142

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

038229

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

 

6                          Perustaa seuraavat virat Sipoosta siirtyvien henkilöiden vakanssipohjiksi

 

Nimike

Nykyinen
tehtäväkohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

Yksikkö

 

Lasten päivähoidon vastuualue

 

päiväkodinjohtaja

2498,59

2498,59

Kappeli

päiväkodinjohtaja

2498,59

2498,59

Karhutorppa

päiväkodinjohtaja

2498,59

2531,18

Sakarinmäki

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.


 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


2

TALOUSHALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALIVIRASTOON

 

Khs 2008-2187

 

Sosiaalilautakunta toteaa (7.10.2008) mm. päättäneensä 9.9.2008, että hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimistojako on 1.1.2009 lukien seuraava:

 

-                                       henkilöstö- ja hallintopalvelut

-                                       kehittämispalvelut

-                                       talous- ja suunnittelupalvelut

-                                       tietohallintopalvelut.

 

Talous- ja suunnittelupalvelut -toimisto vastaa toiminta- ja taloussuunnittelun palveluista. Lisäksi toimistoon keskitetään viraston sisäiset laskentapalvelut. Toimisto tuottaa ja analysoi suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi talouteen, tiloihin ja muihin resursseihin liittyvää tietoa. Toimistossa tehdään viranomaislaskelmia, peritään tuloja julkisilta yhteistyökumppaneilta ja palvelumaksuja asiakkailta sekä koordinoidaan asiakaspalvelujen ostoja ja muita hankintoja.

 

Talous- ja suunnittelupalveluihin ehdotetaan perustettavaksi toimistopäällikkötasoinen talous- ja suunnittelupäällikön virka. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi ehdotetaan 4 250 euroa kuukaudessa. Palkka vastaa muiden virastojen ja laitosten vastaavia tehtäviä hoitavien henkilöiden palkkatasoa.

 

Sosiaaliviraston nykyisessä taloushallinnossa ei ole talous- ja suunnittelupalvelujen toimistopäällikön tehtäviin rinnastettavaa tehtäväkokonaisuutta. Tämän vuoksi virkaa ei voida täyttää suoralla siirtomenettelyllä. Sen vuoksi olisi tarkoituksenmukaista täyttää perustettava virka ulkoisen haun kautta.

 

Sosiaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talous- ja suunnittelupalveluihin perustetaan 1.1.2009 lukien toimistopäällikkötasoinen taloushallintopäällikön virka, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4 250 euroa kuukaudessa. Sosiaalilautakunta päätti lisäksi esittää kaupunginhallitukselle, että viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, taloushallinnon hyvä tuntemus sekä vahva kokemus taloushallinnon esimiestehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Sosiaalilautakunta päätti edelleen, että perustettava taloushallintopäällikön virka julistetaan avoimesti haettavaksi (ulkoinen haku).

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (6.11.2008), että sosiaalilautakunta on esittänyt toimistopäällikkötasoisen taloushallintopäällikön viran perustamista sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämiskeskukseen osana viraston taloushallinnon uudistamista. Uuden talous- ja suunnittelupalvelut nimisen toimiston tehtäväalue on muodostettu yhdistämällä aiemmin eri toimistoissa sijainneiden yksiköiden tehtäviä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että lautakunnan päättämä organisaatiomuutos luo edellytyksiä talouden johtamisen selkeyttämiselle ja kustannusten hallinnan parantamiselle, mihin on ollut ilmeinen tarve.

 

Sosiaalilautakunta ei ole kuitenkaan talousarvioesityksessään vuodelle 2009 esittänyt uuden vakanssin perustamista eikä näin ollen myöskään varannut siihen tarvittavaa määrärahaa. Talous- ja suunnittelukeskus on käynyt keskusteluja sosiaaliviraston johdon kanssa ja näissä keskusteluissa on sovittu, että sosiaalivirasto jättää täyttämättä riittävän määrän avoimia tai vapautuvia vakansseja esitetyn viran rahoituksen kattamiseksi.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa esitettyä viran perustamista.

 

Stj pitää sosiaaliviraston taloushallinnon vahvistamista tärkeänä. Sosiaalitoimen johtosäännön mukaan toimistotasoisten yksiköiden päälliköt valitsee lautakunta ja pätevyysvaatimukset määrää valinnan suorittaja.  

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee perustaa 1.1.2009 lukien sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämiskeskukseen sijoitettavaksi taloushallintopäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4 250 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


1

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOUS

 

Stn/Khs 2008-2362

 

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab konstaterar (11.11.2008) att dess ordinarie bolagsstämma hålls 26.11.2008 i Samfundet Folkhälsan. Ärendena som enligt bolagsordningen skall beslutas under den ordinarie bolagsstämman upptas till behandling, bl.a. val av styrelse.

 

Sj konstaterar att Stge 13.6.2001 (ärende 13) beslöt att staden deltar i verksamheten inom aktiebolaget för svensk yrkesutbildning på andra stadiet (Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) i enlighet med det avtal mellan delägarna som hänför sig till ärendet.

 

Stn beslöt senast 19.11.2007 uppmana stadskansliets rättstjänst att företräda staden vid aktiebolagets bolagsstämma och att föreslå ekonomie magister Henrica Bargum till företrädare för staden i bolagets styrelse.

 

Enligt delägaravtalet skall en av ledamöterna i styrelsen vara föreslagen av Helsingfors stad.

 

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab toteaa (11.11.2008), että sen sääntömääräinen yhtiökokous pidetään 26.11.2008 Samfundet Folkhälsänissa. Asiat, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä sääntömääräisen yhtiökokouksen yhteydessä, käsitellään nyt, mm. hallituksen valinta.

 

Sj toteaa Kvston päättäneen 13.6.2001 (asia 13), että kaupunki osallistuu ruotsinkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön (Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) toimintaan asiaan liittyvän osakassopimuksen mukaisesti.

 

Khs päätti viimeksi 19.11.2007 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia kyseisen osakeyhtiön yhtiökokouksessa ja esittämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen kauppatieteiden maisteri Henrica Bargumia.

 

Osakassopimuksen mukaisesti yhdeksi hallituksen jäseneksi valitaan Helsingin kaupungin ehdottama henkilö.

 

SJ                                       Stadsstyrelsen torde besluta ålägga förvaltningscentralens rättstjänst att företräda staden vid Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 26.11.2008 och uppmana företrädaren för staden att föreslå .......................................... till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

 

Protokollsutdrag till rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket. 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 26.11.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan ..................................................... yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

17.11.2008 pöydälle pantu asia

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2173

 

Helsinki-viikon säätiö toteaa (14.10.2008), että säätiön hallitus on 23.9.2008 päättänyt säätiön sääntöjen muuttamisesta. Säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen kun Khs on antanut asiasta lausuntonsa, jos vähintään viisi hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutoksesta päätettiin kuuden läsnä olleen hallituksen jäsenen yksimielisellä päätöksellä.

 

Säätiö pyytää Khn lausuntoa Helsinki-viikon säätiön sääntömuutokseen, jotta asia voidaan saattaa patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltäväksi.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (28.10.2008), että Helsinki-viikon säätiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö, jonka voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen, kun Khs on antanut asiasta lausuntonsa, jos vähintään viisi säätiön hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on lisäksi saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

 

Oikeuspalveluille on toimitettu lausunnon antamista varten säätiön voimassa olevat säännöt, säätiön hallituksen päätös sääntöjen muuttamisesta sekä luonnos säätiön uusiksi säännöiksi.

 

Säätiön hallituksen hyväksymä luonnos säätiön uusiksi säännöiksi on valmisteltu yhteistyössä oikeuspalveluiden kanssa. Muutokset ovat lähinnä muodollisia muutoksia, joilla pyritään sääntömääräysten nykyaikaistamiseen ilman, että niillä olisi vaikutusta säätiön tarkoitukseen tai sen toteuttamiseen. Muutokset ovat oikeuspalveluiden kannan mukaan sekä säätiölain että konserninohjauksen muodossa säätiölle annettujen ohjeiden mukaisia. Sääntömuutokselle on kuitenkin vielä saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus, mistä syystä säätiön hallituksen hyväksymään sääntöluonnokseen voi tulla muutoksia.

 

Oikeuspalveluiden kannan mukaan Khlla ei ole juridista estettä antaa puoltavaa lausuntoa Helsinki-viikon säätiön hallituksen esittämästä sääntömuutoksesta.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttamista liitteen 2, Luonnos uusiksi säännöiksi, mukaisiksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tarvittaessa hyväksymään säätiön sääntöihin rekisteriviranomaisten edellyttämät muutokset.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiölle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsinki-viikon säätiön säännöt

 

Liite 2

Luonnos uusiksi säännöiksi

 

 

 

 


1

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SEPPO MATTILAN JA HELSINKI ISLAND ESTATE OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-2320

 

Vartiokylän kylän tila RN:o 2:69; Keskinen Koivusaari

 

Kiinteistölautakunta toteaa (28.10.2008) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

 

Kiinteistö

Myyjä/Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

 

Vartiokylän kylä
tila RN:o 2:69

Seppo Mattila/
Helsinki Island Estate Oy

2.9.2008
420 000 euroa

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin Vartiokylän kylässä sijaitseva Keskinen Koivusaari -niminen tila RN:o 2:69 rakennuksineen.

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tila muodostaa pääosan loma-asuntojen korttelialueeseen kuuluvasta tontista 45467/1 (RA). Tontin kokonaispinta-ala on 7 916 m2 ja rakennusoikeus 317 k-m2. Myyty tila RN:o 2:69 muodostaa tontista 7 083 m2/284 k-m2 suuruisen osan. Tontin loppuosa (833 m2/33 k-m2) muodostuu Helsingin kaupungin omistamasta tilasta RN:o 2:1109.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tilan alueella sijaitsevat kauppaan kuuluvat 70 k-m2:n suuruinen vapaa-ajanrakennus, 28
k-m2:n suuruinen talousrakennus ja 48 k-m2:n suuruinen saunarakennus. Rakennusten valmistumisvuosista ei ole tietoa rekisterissä.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta on 420 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintoja noin 59,30 euroa/m2 ja noin 1 478,87 euroa/k-m2 rakennuksineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja.

 

Myyjän ilmoituksen mukaan kyseessä on sukupolvenvaihdoksen valmistelu. Ostajana olevan Helsinki Island Estate Oy:n omistus jakautuu tasan (1/3 x 3) myyjän lasten kesken. Kaikki lapset toimivat yhtiön hallituksen jäseninä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Seppo Mattila. Hän on myöntänyt yhtiölle saaritilan kauppahintaa ja kaupasta seuraavia veroja vastaavan lainan. Velkakirjan ehtoihin sisältyy myyjän ja hänen vaimonsa elinikäinen hallinta- ja käyttöoikeus saareen.

 

Etuostolain 6 §:n mukaan etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

 

Kiinteistölautakunnan esityksen mukaan kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska etuosto-oikeuden käyttämistä olisi pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 2.9.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Seppo Mattila on myynyt Helsingin kaupungin Vartiokylän kylässä sijaitsevan Keskinen Koivusaari -nimisen tilan RN:o 2:69 rakennuksineen Helsinki Island  Estate Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Helsinki Island Estate Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

 

 

 


2

STRATEGIAKOKOUSASIA: GREATER HELSINKI VISION 2050 - JATKOTYÖN LOPPURAPORTTI JA VISION LAATIMINEN

 

Khs 2008-154

 

Kaj toteaa, että Helsingin seudun kuntien ja ympäristöministeriön yhdessä konsulttikonsortio WSP Finland, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) sekä Demos Helsinki ja NOW for Architecture and Urbanismilta tilaama konsulttityön Helsingin seutu 2050, näkökulmia seutuvisioon – loppuraportti on valmistunut. 

 

Konsulttityö oli nk. jatkotyö Greater Helsinki Vision 2050 -kansainvälisen ideakilpailun palkittujen töiden pohjalta, jolla pyrittiin avaamaan voittajatöiden ideoita ja mahdollistamaan kansalaisosallistuminen visiohankkeeseen. Osana projektia avattiin Helsinginseutu2050.fi – nettisivusto, joka vuoden 2009 alusta siirtynee osaksi Helsingin seutu.fi-portaalia. 

 

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen
(MAL)­-neuvottelukunta käsitteli raporttia kokouksessaan 14.11. ja totesi sen muodostavan hyvän pohjan Helsingin seudun MAL-visiolle vuoteen 2050. Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhteistyöelimet käsittelevät asiaa marras- ja joulukuun kokouksissaan. Itse vision työstäminen siirtyy alkutalveen 2009 ja se on tarkoitus tehdä ainakin pääosin
MAL-neuvottelukunnan jäsenten yhteistyönä.

 

Kokouksessa kuullaan selostus visiotyöhankkeen tilanteesta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36010
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024