Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 12.11.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 12.11.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 12.11.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

4, 5               Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

6                    Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

18                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2010 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

 

3                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja liikelaitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 2–7,

4                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan johtajistolle esityksen työryhmän perustamiseksi, jonka tehtävä on tehdä esitys kaupunginhallitukselle talousarvion lukuun 1 15, Lasten ja nuorten hyvinvointi, Khn käytettäväksi, varatusta 6 000 000 euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarvioluvun perustelut,

 

5                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen
lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 1 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi 50 palveluasumispaikan kustannuksiin,

 

6                          kehottaa sosiaalilautakunta valmistelemaan 30.4.2009 mennessä esityksen lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 1 700 000 euron määrärahasta kotihoidon tuen Helsinki-lisän ja yksityisen hoidon kuntalisän nostamiseksi 1.8. alkaen alle 3-vuotiaille lapsille,

 

7                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 1 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi kehitysvammaisten laitosasumisen purkuhankkeen käynnistämiseen,

 

8                          kehottaa henkilöstökeskusta valmistelemaan esityksen talousarvion kohtaan 4 52 08, Henkilöstömääräraha, Khn käytettäväksi, varatusta 5 000 000 euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut.

 

Toivomusponsi 1 (1) kaupunginjohtajan val­mis­­teltavaksi.

 

Toivomusponnet 4 (6), 6 (21), 7 (22), 9 (26) ja 16 (44) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (2), 8 (23), 11 (32), 12 (34) ja 15 (43) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (3), 5 (20), 10 (31), 13 (35) ja 14 (39) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja liikelai­toksille.

 

20, 21           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote diplomi-insinööri Mauri Suuperkolle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee lisätä Helsingin kaupungin konserniohjeen kohtaan 5.1. (Välitön omistajaohjaus) seitsemänneksi kappaleeksi: 

 

Kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta, noudattavat hankinnoissaan kaupungin hankintasääntöä ja sen nojalla annettuja ohjeita.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee

 

1                    hyväksyä pysyväisohjeena noudatettavan, kaupunginhallituksen mietinnön 7–2008 liitteen 28 mukaisen toimintaohjeen harmaan talouden torjumiseksi kaupungin hankintojen yhteydessä sekä

 

2                    kumota kaupunginhallituksen 28.10.2002 antamat ohjeet harmaiden markkinoiden torjumiseksi kaupungin hankintojen yhteydessä sekä kaupunginhallituksen 23.2.2005 antamat ohjeet henkilötunnisteiden käytöstä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa hankintakeskusta yhteistyössä rakennusviraston, hallintokeskuksen oikeuspalvelujen sekä hen­kilöstökeskuksen kanssa järjestämään koulutusta hankintasäännöstä ja harmaita markkinoita koskevista uusista ohjeista.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Toivomusponnet 1–4 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

19                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

22–26           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Jaana Ranta-Pantille ja laatupäällikkö Reijo Kuokkaselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Harri Davidssonille ja valtiotieteen ylioppilas Tuomas Työrinojalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa työterveyskeskusta valmistelemaan ja vahvistamaan 31.12.2008 mennessä toimintasäännön, josta lääketieteellisestä asiantuntemuksesta vastaavan viranhaltijan asema ja tehtävät ilmenevät.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian tohtori Tiina Pohjoselle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, työterveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponnet 1–2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

16                 Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

17                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatiman hankesuunnitelman raitiotielle siltayhteyksineen välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruunun­haka, tavoitteena se, että raitioyhteys voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa raitioliikenteen palvelutason var­mistamiseksi edistämään raitioliikennettä nykyistä voimakkaammin suosivia liikennevaloetuuksia keskustassa ja vähentämään henkilöautojen väärinpy­sä­köintiä raitiokiskoilla.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1, 2, 5, 7 ja 9 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3, 4, 6, 8 ja 10 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

27, 28           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012