HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

40 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

17.11.2008 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Helsingin Veden virkajärjestelyt

3

 

4

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

5

 

5

Kaupungin omien tukipalveluiden kilpailuttamisen jatkaminen

8

 

6

Kaupunginhallituksen kokousajat vuodenvaihteessa 2008-2009

24

 

7

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

25

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008

27

 

2

Rakentamispalvelun nimilyhenteen vahvistaminen

33

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Vt Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi: Ruotsinkielisistä mielenterveyspalveluista tiedottaminen

34

 

2

Vt Heli Puuran toivomusponsi: Terveysasemien toiminta-aikojen laajentamismahdollisuudet Itä-Helsingissä

37

 

3

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2009-2010

39

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Korkeasaaren eläintarhan visenttitarhan hankesuunnitelman hyväksyminen

41

 

2

Eron myöntäminen Margareta Nygårdille opetusviraston linjanjohtajan virasta

43

 

3

Olympiastadionia koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Stadion-säätiön kanssa

44

 

4

Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttaminen

47

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

49

 

2

Vt Tatu Rauhamäen toivomusponsi: Tontinluovutusehtojen kustannusvaikutusten arvioiminen

55

 

3

Vt Ilkka Taipaleen toivomusponsi: Asuntojen sijoittaminen teollisuus-, liike- ja toimistotonteille ja -rakennuksiin

57

 

4

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamispäätösmenettelyn laajentaminen uusiin kaupunginosiin

60

 

5

Töölön metron alustava yleissuunnitelma ja varautuminen metroasemaan Pasilassa

63

 

6

Suurmetsän tonttien 41272/22 sekä 41273/3 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 11821)

73

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

HELSINGIN VEDEN VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2008-2335

 

Tekninen lautakunta esittää (4.11.2008) mm. seuraavaa:

                                           

Helsingin Vedelle tulee kuntalain muutosten seurauksena 1.1.2009 lukien oma johtokunta teknisen lautakunnan lakatessa toimimasta. Tekninen lautakunta on päättänyt 18.12.2007 esittää kaupunginhallitukselle luonnoksen 1.1.2009 voimaan tulevaksi Helsingin Veden johtosäännöksi, joka korvaisi osaltaan teknisen lautakunnan johtosäännön. Asian käsittely on kaupunginhallituksessa kesken.

 

Kaupunginhallitukselle esitetyn, sääntötoimikunnan malliin perustuvan Helsingin Veden johtosäännön mukaan, pöytäkirjaa pitää liikelaitoksen määräämä viranhaltija. Helsingin Veden henkilöstöstä on tällä hetkellä virkasuhteessa ainoastaan toimitusjohtaja sekä yksiköiden johtajat. Koska pöytäkirjanpitäjältä edellytetään kuntalain tuntemusta ja ottaen huomioon Helsingin Veden viranhaltijoiden vähyys, on tarkoituksen-

mukaista muuttaa Helsingin Veden lakimiehen tehtävä virkasuhteiseksi niin, että lakimies voi toimia 1.1.2009 lukien Helsingin Veden johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä.

 

Helsingin Veden lakimies on antanut kirjallisen suostumuksensa virkaan siirtymiseen. Viran tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

 

                      Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se muuttaisi Helsingin Veden työsuhteisen lakimiehen tehtävän lakimiehen viraksi 1.1.2009 alkaen.

 

Henkilöstökeskus ilmoittaa (3.11.2008), ettei sillä ole huomauttamista esityksen johdosta.

 

Vs. Kj pitää teknisen lautakunnan esittämää järjestelyä tarkoituksenmukaisena. Helsingin Veden ilmoituksen mukaan viran perustamisen jälkeen virkaan siirretään työsuhteista tehtävää tällä hetkellä vakinaisesti hoitava henkilö hallintosäännön 13 §:n mukaisesti ilman julkista hakumenettelyä. Henkilö on antanut siirtoon suostumuksensa.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee perustaa 1.1.2009 lukien Helsingin Veteen sijoitettavaksi lakimiehen viran lakkautettavan lakimiehen työsuhteisen tehtävän tilalle nykyisin 3547,03 euron tehtäväkohtaisin kuukausipalkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle, talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta) sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


4

VANTAAN ENERGIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2074

 

Vantaan kaupunki ilmoittaa 26.9.2008 päivätyllä kirjeellään, että Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 15.9.2008 pidetyssä kokouksessaan kaupungin konsernirakenteen kehittämistä. Konsernijaosto päätti esittää mm. Vantaan Energia Oy:lle valmisteltavaksi yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan vuoden 2009 alusta lukien.

 

Edellä olevaan päätökseen perustuen Vantaan kaupunki esittää Helsingin kaupungille Vantaan Energia Oy:n toisena osakkeenomistajana, että kaupunkien solmimaa Vantaan Energia Oy:tä koskevaa osakassopimusta sekä yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että yhtiön hallintoneuvostosta voitaisiin luopua vuoden 2009 alusta lukien ja että yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta muutoin tarkennettaisiin vastaamaan nykyisin voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.

 

Vs. Kj toteaa, että Vantaan Energia Oy:n omistus jakautuu Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin kesken siten, että Vantaan omistusosuus yhtiön osakekannasta on 60 % ja Helsingin 40 %. Osakkaiden kesken on laadittu 22.6.1998 allekirjoitettu osakassopimus, jonka mukaan yhtiössä on mm. 20-jäseninen hallintoneuvosto, johon Vantaa nimeää 12 ja Helsinki 8 jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on

 

-                                       valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa

-                                       antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

-                                       määrätä hallituksen jäsenten lukumäärä, valita hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä määrä heille maksettavista palkkioista ja korvauksista

-                                       päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta

-                                       päättää yhtiön asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka yhtiön organisaation olennaista muuttamista.

 

Lisäksi hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

 

Vs. Kj toteaa, että hallintoneuvosto on osakeyhtiölain mukaan vapaaehtoinen toimielin. Jos osakeyhtiöön halutaan ottaa hallintoneuvosto, on siitä määrättävä yhtiöjärjestyksessä.

 

Käytännössä Vantaan Energia Oy:n johtamisen ja omistajaohjauksen kannalta keskeisin toimielin on yhtiön hallitus, joka toimitusjohtajan ohjaus – ja valvontatehtävänsä lisäksi päättää yhtiön liiketoimintaan liittyvistä keskeisistä asioista osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiön sisäisten toimivaltasääntöjen mukaisesti. Merkittävissä asioissa hallitus noudattaa yhtiökokouksen tapauskohtaisesti antamia sitovia toimiohjeita. Hallintoneuvostolla ei ole yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa vastaavaa roolia. Hallintoneuvostojen merkitys yhtiön toiminnan ohjaamisessa ja valvonnassa on yleensäkin vähentynyt.

 

Vs. Kj:n näkemyksen mukaan yksiportainen hallinnointimalli, jossa hallitus ja toimitusjohtaja muodostavat yhtiön johdon, mahdollistaa yhtiön hallinnon tehokkaan toiminnan. Yksiportaisessa hallintomallissa yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja vastuualueet ovat selkeät. Kaksiportaisessa hallintomallissa, jossa hallituksen ja toimitusjohtajan lisäksi on myös hallintoneuvosto, hallintoneuvoston tehtäväalue jää luonnostaan kapeaksi ja rooli nimelliseksi. Hallintoneuvostoa käytetäänkin yleensä tiedonkulun linkkinä yhtiön ja laajan omistajatahon välillä eikä sillä ole aktiivista roolia yhtiön johtamisessa taikka omistajaohjauksessa.

 

Vantaan Energia Oy:llä on yhdeksänjäseninen hallitus, johon Vantaa nimeää 5 ja Helsinki 4 jäsenehdokasta. Muodollisen päätöksen hallituksen jäsenten nimeämisestä tekee yhtiön hallintoneuvosto. Käytännössä nimeäminen tapahtuu Vantaan konsernijaoston ja Helsingin kaupunginhallituksen toimesta. Hallituksen nimeämisessä ja kokoonpanossa painottuu osakastahojen poliittiset voimasuhteet ja demokraattisen omistajaohjauksen ja valvonnan tarpeet, mitkä näkökohdat ovat olleet myös hallintoneuvoston roolin ja jäsenten nimeämisen taustalla.

 

Vs. Kj pitää edellä olevin perustein Vantaan kaupungin esitystä hallintoneuvostosta luopumisesta perusteltuna. Varsinaisen päätöksen hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja muutoksista yhtiöjärjestykseen tekee Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous. Osakassopimukseen tehtävistä muutoksista sopivat Vantaan ja Helsingin kaupungit keskenään. Samassa yhteydessä kun yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta em. syistä muutetaan, on samalla tarkoituksenmukaista tehdä näihin asiakirjoihin 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain mukaiset teknisluonteiset tarkistukset.

 

Yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat kaupunginhallituksen jäsenten nähtävänä talous- ja suunnittelukeskuksessa tämän asian valmistelijalla ennen kaupunginhallituksen kokousta ja kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä, että Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin 22.6.1998 allekirjoittamaa Vantaan Energia Oy:tä koskevaa osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön hallintoneuvostosta voidaan luopua vuoden 2009 alusta lukien ja että yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta tarkistetaan muutoinkin vastaamaan nykyisin voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan kaupungin puolesta muutoksiin liittyvät tämän päätöksen mukaiset toimenpiteet, allekirjoittamaan osakassopimukseen tehtävät muutokset ja edustamaan kaupunkia siinä yhtiökokouksessa, jossa yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päätetään.

 

Pöytäkirjanote Vantaan kaupungille, Vantaan Energia Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN OMIEN TUKIPALVELUIDEN KILPAILUTTAMISEN JATKAMINEN

 

Khs 2008-2306

 

Vs. Kj toteaa, että Palmian perustamisen yhteydessä vuonna 2002 kaupunginvaltuusto päätti, että liikelaitoksen tulee valmistautua toimimaan kilpailutilanteessa vuodesta 2006 alkaen. Tämän perusteella kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2005 käynnistää siivous- ja ruokahuoltopalvelujen osittaisen kilpailuttamisen vuodesta 2006 alkaen.

 

Tarkoituksena on, että kaupunginvaltuusto kevätkaudella 2009 päättäisi siitä, missä laajuudessa kaupungin omien tukipalveluiden kilpailuttamista jatketaan. Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut selvityksen tukipalveluiden tämänhetkisestä organisoinnista kaupunginhallinnossa. Keskus on myös yhdessä asianomaisten hallintokuntien kanssa selvittänyt kilpailuttamisen tähänastisia vaikutuksia. Tarkoituksena on ollut, että lauta- ja johtokunnat voivat käyttää tämän selvityksen tietoja hyväkseen, kun ne tekevät omat esityksensä kilpailuttamisen jatkosta.

 

1. Päätökset

 

Kaupunginvaltuusto päätti 25.5.2005 oikeuttaa

 

opetuslautakunnan kilpailuttamaan siivous- ja ruokapalvelut noin kahdeksasosassa kouluista ja oppilaitoksista vuonna 2006

opetuslautakunnan yhteistoiminnassa sosiaalilautakunnan kanssa kilpailuttamaan siivous- ja ruokapalvelut enintään kymmenessä koulun tai oppilaitoksen ja päiväkodin yhteistoimitilassa vuonna 2006 siten, että nämä koulut ja oppilaitokset sisältyvät edellä mainittuun kahdeksasosaan

terveyslautakunnan kilpailuttamaan ruokapalvelut yhdessä sairaalayksikössä vuonna 2007.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti kehottaa opetuslautakuntaa huolehtimaan siitä, että tuottajilla on mahdollista tarjota samaan kohteeseen ruokahuolto- ja siivouspalvelut yhdessä tai erikseen.


Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa edellä mainittuja hallintokuntia tukipalveluja kilpailuttaessaan sisällyttämään kilpailuttamisen ehtoihin vaatimuksen siitä, että kilpailun voittanut yritys on liikkeenluo­vutuksen periaatteiden mukaisesti velvollinen ottamaan palvelukseensa kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön.

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti kehottaa asianomaisia lautakuntia sekä virastoja ja laitoksia huolellisesti seuraamaan kilpailuttamisen vaikutuksia erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun ja henkilöstön asemaan sekä tekemään saatavien kokemusten pohjalta esityksensä kilpailuttamisessa tarvittavista muutoksista.

 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa sosiaalilautakuntaa kiirehtimään ruokapalvelutuotannon ja tilaajaorganisaation eriyttämistä.

 

Lopuksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaikkia hallintokuntia sekä Helsinki-konserniin kuuluvia yhteisöjä ja säätiöitä siivous-, ruokapalve-

lu-, kiinteistönhuolto- ja turvapalveluja kilpailuttaessaan aina pyytämään tarjouksen myös Palmialta.

 

2. Tukipalveluiden järjestämisen nykytila

 

Tukipalveluilla tarkoitetaan tässä sellaisia kaupunginhallinnon sisäisiä toimintoja, jotka avustavat useita hallintokuntia niiden ydintoimintojen hoitamisessa. Kolmentoista keskeisen tukipalvelukokonaisuuden tämänhetkinen organisointi on kuvattu alla olevassa taulukossa.


 

Tukipalveluiden tuottamistavat kaupungin virastoissa ja laitoksissa* vuonna 2007

 

 

Virasto tai

laitos tuottaa itse

%

 

Kaupungin

keskitetty

tuottaja

tai toinen

virasto

%

Kaupungin

ulkopuolinen tuottaja

 

%

Yhteensä

 

 

euroa

Toimitilojen siivous

62

31

7

62 570 000

Asiakasruokailu

36

54

10

61 368 000

Tietohallinto ja tietojärjestelmäpalvelut (IT)

 

35

 

1

 

65

 

56 215 000

Rakennusten, alueiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnossapito sekä alueiden puhtaanapito

 

 

 

8

 

 

 

58

 

 

 

34

 

 

 

50 716 000

Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut

 

52

 

48

 

0

 

45 016 000

Asiakkaiden kuljetukset

2

32

66

32 644 000

Koneiden ja laitteiden kunnossapito

 

57

 

7

 

36

 

17 791 000

Vahtimestarit

45

55

 

14 036 000

Henkilöstön koulutus

29

16

55

11 541 000

Vartiointi- ja turvapalvelut

5

27

67

11 181 000

Materiaalin kuljetukset

7

24

69

7 214 000

Henkilöstön työterveyshuolto

 

 

99

 

1

 

5 494 000

Henkilöstöruokailu (subventio-osuus)

 

 

82

 

18

 

4 054 000

Yhteensä

34

36

30

379 840 000

 

* mukana eivät ole Ammattikorkeakoulu, Helsingin tekstiilipalvelu ja Helsingin Vesi

 

 

3. Kaupungin omien tukipalveluiden kilpailuttaminen

3.1 Opetuslautakunta

 

Opetuslautakunta kilpailutti 19 koulun ja oppilaitoksen ja kolmen yhteistoimitilan (koulu ja päiväkoti) siivouksen ja ruokapalvelun vuonna 2006. Tarjoukset saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 19 toimittajalta, joista 8 jätti siivouspalvelua koskevan tarjouksen ja neljä ruokapalvelua koskevan tarjouksen. Tilaaja oli jakanut kilpailutettavat kohteet viiteen ryhmään. Ryhmissä oli edustettuna erikokoisia ja eri-ikäisiä kouluja ja yhteistoimitiloja ja ryhmät muodostuivat lähellä toisiaan sijaitsevista kouluista ja päiväkodeista. Kukin ryhmä muodosti erillisen kilpailutettavan kokonaisuuden. Palmia voitti neljän ryhmän siivouspalvelut ja kolmen ryhmän ruokapalvelut. Fazer Amica Oy voitti kahden ryhmän ruokapalvelut ja Sodexho Oy yhden ryhmän siivouspalvelut.

 

Opetuslautakunta päätti 9.5.2006 Helsingin kaupungin koulujen, ammatillisten oppilaitosten ja päiväkotien ruoka- ja siivouspalvelujen hankinnasta vuosille 2006 - 2008. Sopimukset tehtiin kouluryhmittäin (5) erikseen ruoka- ja siivouspalveluista. Sopimuksia oli mahdollisuus jatkaa kahdella yhden vuoden optiolla (1 + 1).

 

Siivouspalveluiden hankinnan arvo vuoden 2006 tarjousten ja myös toteuman mukaan oli 1.8.2006 – 31.7.2008 yhteensä 2 956 140 euroa ja vuositasolla 1 478 070 euroa.

 

Ruokapalveluiden hankinnan arvo vuoden 2006 tarjousten mukaan oli

1.8.2006 – 31.7 2008 yhteensä 6 295 922 euroa, joka oli vuositasolla 3 147 961 euroa. Tästä koulu- ja opiskelijalounaspalveluiden hankinnan arvo oli yhteensä 4 810 296 euroa, joka vuositasolla oli 2 405 148 euroa. Koulu- ja opiskelijaruokailun toteutuneet kustannukset 1.8.2006 – 31.7.2008 olivat 3 394 435 euroa.

 

Opetuslautakunta oikeutti opetusviraston tila- ja hankintapalvelut neuvottelemaan ensimmäisen optiovuoden käytöstä ruoka- ja siivouspalveluissa siten, että yksikköhintojen hinnantarkistus oli enintään 4,5 % ja että palvelujen ja sopimuksen sisällön tuli olla alkuperäisen sopimuskauden ja tarjouspyynnön mukainen. Lisäksi opetuslautakunta oikeutti opetusviraston tila- ja hankintapalvelut kilpailuttamaan palvelut tarvittavilta osin.

 

Sopimusta jatkettiin yhden vuoden optiolla edellä mainituin ehdoin siivouspalveluissa Palmian kanssa neljässä ryhmässä ja Sodexho Oy:n kanssa yhdessä ryhmässä sekä ruokapalveluissa Fazer Amica Oy:n kanssa kahdessa ryhmässä. Sopimuskausi on 1.8.2008 – 31.7.2009.

Sopimusta ruokapalveluissa ei jatkettu Palmian kanssa kolmessa ryhmässä, koska sopimukseen ei päästy. Opetusviraston tila- ja hankintapalvelut kilpailutti näiden ryhmien koulujen ja päiväkotien ruokapalvelut. Opetuslautakunta päätti (6.5.2008) näiden ryhmien koulujen ja päiväkotien ruokapalvelujen hankinnasta vuosille 2008 – 2010. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa yhdellä kahden vuoden optiolla. Opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti on näiden ryhmien ruokapalvelujen tuottaja Fazer Amica Oy 1.8.2008 alkaen. Ensimmäinen sopimuskausi on 1.8.2008 – 31.7.2010.


 

3.2 Terveyslautakunta

 

Terveyslautakunta päätti kaupunginvaltuuston 25.5.2005 tekemän päätöksen perusteella 3.4.2007 valita ruokahuollon kilpailutuksen kohteeksi Suursuon sairaalan. Perusteluna sairaalan valinnalle oli mm. se, että ravintokeskus palvelee vain yhtä sairaalaa.

 

Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta, joista yksikään ei ollut täysin tarjouspyynnön mukainen. Tämän seurauksena terveyskeskus siirtyi neuvottelumenettelyyn, johon se otti mukaan kolme tarjoajaa ja näille annettiin mahdollisuus täsmentää tarjouksiaan tarjouspyynnön mukaiseksi. Täsmennyksen jälkeenkin kahden tarjoajan tarjoukset poikkesivat joiltain kohdin edelleen tarjouspyynnöstä. Palveluntuottajaksi tuli valituksi ainoan hyväksyttävän tarjouksen jättänyt Palmia, jonka kanssa tehty sopimus astui voimaan vuoden 2008 alussa. Sopimuskausi on 1.1.2008 - 31.12.2010 sekä vuoden optiovuosi 2011. Hankinnan arvo on yhteensä 4 000 000 euroa (optiovuosi mukaan lukien), vuodessa 1 000 000 euroa.

 

4. Kilpailuttamisten vaikutukset palvelun hintaan

4.1 Opetusvirasto

 

Ensimmäinen kilpailutus

 

Vuonna 2006 kilpailutettujen viiden ryhmän siivouspalvelujen palvelumaksut sopimuskaudella 2006 – 2008 olivat 11,8 % (397 000 euroa) pienemmät verrattuna siihen, jos edellä mainittujen ryhmien siivouspalveluita ei olisi kilpailutettu ja vuoden 2006 siivouspalvelumaksuja olisi korotettu Helsingin kaupungin taloussuunnitteluohjeiden mukaan vuonna 2007 (1,3 %) ja vuonna 2008 (1,5 %).

 

Ruokapalveluissa viiden ryhmän palvelumaksut sopimuskaudella 2006 – 2008 olivat 15,3 % (610 000 euroa) pienemmät verrattuna siihen, jos edellä mainittujen ryhmien ruokapalveluita ei olisi kilpailutettu ja vuoden 2006 ruokapalvelumaksuja (yksikköhintoja) olisi korotettu Helsingin kaupungin taloussuunnitteluohjeiden mukaan vuonna 2007 (1,3 %) ja vuonna 2008 (1,5 %) ja palveluista olisi maksettu edelleen oppilasmäärään perustuen.

 

Kilpailutetuissa kouluissa ja oppilaitoksissa oli 6 883 koululaista tai opiskelijaa vuonna 2006. Vuonna 2008 vastaava luku oli 6 522 koululaista tai opiskelijaa. Vuonna 2008 on 361 oppilasta vähemmän (-5,2 %) kuin vuonna 2006.

 

Kilpailutettujen ruokapalvelujen asiakaslaskutus perustuu syötyihin aterioihin eikä koulun oppilasmäärään. Laskutustavasta johtuen ei ateriahintoja voida suoraan verrata keskenään vaan vertailuperustana on käytetty ruokapalvelujen kustannuksia edellä esitetyllä tavalla.

 

Optiokauden hinnantarkistus

 

Ensimmäisen optiokauden (1.8.2008 – 31.7.2009) koskeva hinnantarkistus toteutettiin siivouspalveluissa viiden ryhmän ja ruokapalveluissa kahden ryhmän osalta opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti siten, että palvelumaksuja (siivouspalvelut) tai yksikköhintoja (ruokapalvelut) korotetaan sopimuskaudella 4,5 %.

 

Ruokapalveluiden kilpailutus vuonna 2008

 

Loppuvuodesta 2007 alkanut ja edelleen vuonna 2008 jatkunut raaka-aineiden hinnannousu sekä samaan aikaan tapahtuneet työvoima- ja energiakustannusten nousu ovat korottaneet toisen kilpailutuksen yksikköhintoja (ateriahintoja). Tarjousta tehdessään kaikki palveluntarjoajat olivat lisäksi ottaneet huomioon sopimuskaudella 1.8.2006 – 31.7.2008 kertyneitä kustannusvaikutuksia.

 

Ensimmäisessä kilpailutuksessa 2006 kolmessa ryhmässä valituksi tulleen toimittajan (Palmia) syötyihin aterioihin (lautaslaskenta) perustuvat ateriahinnat olivat käytännössä samansuuruiset kuin vuoden 2005 oppilasmäärään perustuvat ateriahinnat. Valitun toimittajan ateriahinnat olivat vuonna 2006 käytännössä alle sen hetkisten markkinahintojen, kun laskutustavan muutos otetaan huomioon ateriahintoja vertailtaessa ja arvioitaessa. Oppilasmäärään perustuvassa laskutustavassa laskutetaan myös syömättä jääneistä aterioista.

 

Vuonna 2006 kilpailutettujen viiden ryhmän peruskoulujen ja lukioiden perusruokavalion ateriahintojen vaihteluväli oli 1,56 – 2,13 euroa / ateria. Vuonna 2008 kilpailutetun kolmen ryhmän ateriahintojen vaihteluväli oli 1,69 – 2,33 euroa / ateria. Asiakkaan laskutus perustuu kummassakin kilpailutuksessa syötyihin aterioihin (lautaslaskenta). Viimeksi mainitun kilpailutuksen hinnat ovat kiinteät koko sopimuskaudella 1.8.2008 – 31.7.2010 (kaksi vuotta) ja sisältävät ennakoitavissa olevia sopimuskaudella 2008 -2010 ateriahintoihin mahdollisesti vaikuttavia kustannustekijöitä.

 

Kustannusvaikutusten tai – vertailujen tekeminen sopimuskaudelta 1.8.2008 – 31.7.2010 ei ole tässä vaiheessa mahdollista, koska tilaajalla ei ole käytettävissä muun muassa sisäisten palvelujen yksikköhintojen korotuksia vuonna 2009 ja 2010, syötyjen aterioiden määriä eikä koulujen oppilasmääriä vuonna 2009 ja 2010. Edellä mainitut vertailuun oleellisesti vaikuttavat tekijät ovat käytettävissä vasta kunkin lukuvuoden jälkeen ja koko tulevalta sopimuskaudelta 2008 - 2010 vasta kevätlukukauden 2010 jälkeen.

 

4.2 Sosiaalivirasto

 

Kilpailutus koski ruokapalveluja päiväkoti Kaunokissa, Purjeessa ja Timoteissa sekä päiväkoti Mestarin erityisryhmässä. Päiväkoti Mestarin erityisryhmän ruokapalvelujen kustannusmuutoksista ei voi antaa luotettavaa tietoa, koska ruokapalvelun kustannuksia ei pystytä erittelemään yhden ryhmän osalta. Kustannustiedot on selvitetty kolmen muun päiväkodin osalta.

 

Sopimuskauden 1.8.2006 – 31.7.2008 hankinnan kokonaisarvo oli

470 000 euroa. Luku ei sisällä optiokauden kokonaisarvoa.

 

Toteutuneita kustannuksia verrattiin kunkin päiväkodin osalta kilpailuttamisen ajalta 1.8.2006 – 31.7.2008 siihen, että toimintoja ei olisi kilpailutettu. Kaikki kilpailutetut kohteet olivat koulujen yhteydessä toimivia päiväkoteja, joissa toimijana oli ennen kilpailutusta Palmia. Vertailukustannuksiin on laskettu vuonna 2007 toteutunut 1,3 prosentin korotus ja vuonna 2008 toteutunut 1,5 prosentin korotus. Kustannukset päiväkodeissa olisivat olleet 470 200 euroa, jos toimintoja ei olisi kilpailutettu. Kilpailutuksen jälkeen ko. päiväkotien toteutuneet ruokapalvelun kustannukset olivat 378 000 euroa. Kustannussäästö oli yhteensä 92 200 euroa. Kustannukset laskivat 19,6 %.

 

Ateriasuoritteen kustannus laski kilpailutetuissa päiväkodeissa 2,46 eurosta 1,96 euroon eli keskimäärin 0,50 euroa / suorite.

 

4.3 Terveyskeskus

 

Vaikka palveluntuottaja pysyi samana, kilpailutuksen seurauksena Suursuon sairaalan ruokahuollon kustannukset ovat alentuneet noin kymmenellä prosentilla eli laskennallisesti 400 000 euroa koko neljän vuoden sopimuskaudella, jos myös optiokausi käytetään. 

 


5. Kilpailuttamisten vaikutukset palvelun laatuun

5.1 Opetusvirasto

 

Opetusvirasto on kilpailutuksen laatuvaikutusten seuraamiseksi ja palautteiden hankkimiseksi toteuttanut opetusviraston ja palvelujen tuottajan välisissä palvelusopimuksissa määriteltyjä palvelujen laadun valvontaa ja seurantaa koskevia sopimusehtoja. Opetusvirasto on tehnyt ennen toiminnan käynnistymistä kyselyt kilpailutettuihin kohteisiin ja ei-kilpailutettuun verrokkiryhmään (kesäkuu 2006 sekä uudelleen marraskuussa 2006 ja 2007). Marraskuussa 2007 tehdyssä asiakaskyselyssä oli alkuperäisen verrokkiryhmän lisäksi toinen vastaavanlainen verrokkiryhmä.

 

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelusopimuksissa on sovittu opetusviraston ja palveluntuottajien välisistä yhteistyökokouksista, joita pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Näiden kokousten tarkoituksena on arvioida ja kehittää yhteistyötä, palvelujen sujuvuutta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä.  Yhteistyökokouksia on pidetty kaikkien palveluntuottajien kanssa sopimuksen mukaisesti yhteensä neljä kertaa loppuvuodesta 2006 alkaen.

 

Palveluntuottajat ovat toteuttaneet laadun seuraamiseksi palvelusopimusten edellyttämällä tavalla kerran vuodessa oman asiakastyytyväisyyskyselynsä.  Palveluntuottajan tehtävänä on myös valvoa säännöllisesti palvelun laatua ja siinä havaittuja ongelmia ja raportoida tehtävien suorittamisesta opetusvirastolle.  Käytännössä raportointi on tapahtunut siten, että palveluntuottajat ovat tehneet raportin opetusviraston ja palveluntuottajan väliseen yhteistyökokoukseen palvelujen toteutumisesta, asiakastyytyväisyydestä, havaituista palvelupuutteista, palvelun kehittämiskohteista ja korjaavista toimenpiteistä.

 

Reklamaatioiden tekemiseksi ja käsittelemiseksi opetusvirasto on yhdessä palveluntuottajien kanssa laatinut kaikille palveluntuottajille yhtenäisen reklamaatiolomakkeen ja reklamaatioprosessin, joka käsittää vaiheet ongelmatilanteiden havaitsemisesta hyvitysmenettelyihin. 

 

Palvelusopimuksissa edellytetään, että opetusvirastolla ja palveluntuottajalla on kohteissa yhteisiä laaduntarkkailukierroksia. Laaduntarkkailukierroksia on toteutettu neljä kertaa vuodessa. Yhteensä sopimuskaudella 2006 – 2008 toteutettiin kussakin kohteessa kahdeksan yhteistä laaduntarkkailukatselmusta.

 


Opetusvirasto on huolehtinut palvelusopimuksen mukaisesti laaduntarkkailukierroksista, joissa on ollut mukana palveluntuottajan ja oppilaitoksen edustaja. Palvelusopimuksen ja palvelukuvausten mukaisen laadun varmistamiseksi on opetusvirasto panostanut erityisesti toiminnan käynnistämisvaiheisiin ja järjestänyt kohteiden vastaanottotilaisuudet elokuussa 2006 ja 2008. Näin on varmistettu mm. että kaikilla palvelusopimuksen osapuolilla on lähtökohtaisesti sama näkemys palvelun laatu-, sisältö- ja määrätavoitteista. 

 

Laatukatselmuksissa on seurattu palvelun toteutumista käytännössä, kirjattu havainnot laatukatselmuslomakkeeseen, keskusteltu havainnoista ja mahdollisista palvelupuutteista, sovittu tarvittaessa korjaavista toimenpiteistä ja niiden aikatauluista sekä vastuuhenkilöistä. 

 

Laaduntarkkailukierroksilla on keskusteltu mm. ruoan laadunvarmistuksesta, linjaston täydentämisestä ja ruoan riittävyyden varmistamisesta koko ruokailuajan. Siivouspalveluissa laatukierroksilla on keskusteltu mm. sijaisjärjestelyjen kehittämisestä, kohteiden siivoustason erojen vähentämisestä ja siivouspalvelujen kokonaislaadun parantamisesta. Laatukatselmuksissa havaittuja asioita käsitellään myös opetusviraston ja palveluntuottajan välisissä yhteistyökokouksissa osana laadun varmistusta ja kehittämistä.

 

Varsinaisten kirjallisten reklamaatioiden määrä on ollut koko sopimuskaudella vähäinen ja palveluntuottajat ovat reagoineet nopeasti havaittuihin puutteisiin.

 

Asiakaskyselyjen tulokset

 

Opetusvirasto on tehnyt kilpailutettujen ja ei-kilpailutettujen oppilaitosten asiakastyytyväisyyskyselyjä kaksi kertaa sopimuskaudella 2006- 2008. Tämän lisäksi opetusvirasto on tehnyt lähtötilakartoituksen kesäkuussa 2006. 

 

Kilpailutettujen oppilaitosten ruoka- ja siivouspalvelujen toiminnallisen ja teknisen laadun kokonaisarvosana on parantunut sopimuskaudella 2006 – 2008. Niiden koulujen oppilaitosten, joiden palveluja ei ole kilpailutettu, asiakastyytyväisyys on parantunut vain hieman lähtötilakartoituksen tasolta.

 


Opetusviraston marraskuussa 2006 ja lokakuussa 2007 tekemien kilpailutettujen oppilaitosten ruoka- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyjen vastausten perusteella kilpailutettujen oppilaitosten palveluissa on tapahtunut kehittymistä mm. seuraavien tekijöiden osalta:

 

-                                       ruoan ja valikoimien monipuolisuudessa, ruoan maussa ja ulkonäössä sekä ruokalajien sopivuudessa käyttäjäryhmille

-                                       oppilaitoksen eri tilojen siivoustasossa                  

-                                       esimiesten, yhteyshenkilöiden ja henkilöstön reagointiherkkyydessä, joustavuudessa, palvelualttiudessa, asiakaslähtöisyydessä ja yhteydenpidossa asiakkaaseen

-                                       palvelupuutteisiin reagoinnissa ja niiden korjaamisessa

-                                       sijaisjärjestelyjen toimivuudessa ja asiakaslähtöisyydessä

-                                       ruokapalvelujen työnopastuksessa.

 

Kasvatuksen ja opetuksen tukemisessa ei ole havaittu muutoksia kilpailutusta edeltävään aikaan nähden.

 

Opetusvirasto teki asiakaskyselyn kilpailutettujen koulujen, oppilaitosten ja yhteistoimitilojen rehtoreille. Kyselyihin osallistuneet rehtorit ovat tyytyväisempiä ruoka- ja siivouspalveluihin kuin vastaavien vertailuryhmien oppilaitosten rehtorit, joiden palveluja ei ole kilpailutettu. Kilpailutettujen koulujen ja oppilaitosten asiakaskyselyn kysymysten keskiarvo oli lokakuussa 2007 ruokapalveluissa 4,14 ja siivouspalveluissa 3,87 asteikolla 1-5. Verrokkiryhmien vastaavat keskiarvot olivat ruokapalveluissa 3,79 ja siivouspalveluissa 3,28.

 

Palveluntuottajien omien asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset tukevat opetusviraston asiakaskyselyjen tuloksia ja ovat kaikkien palveluottajien osalta samansuuntaiset kuin opetusviraston asiakaskyselyjen tulokset. Kilpailutettujen koulujen ja oppilaitosten asiakastulokset ovat parantuneet niin ruoka- kuin siivouspalveluissa koko sopimuskauden.

 

Vuonna 2008 kilpailutettujen kohteiden ruokapalvelujen tarjottu hinta – laatusuhde on hyvä ja se on pääpiirteiltään uuden kouluruokasuosituksen laatukriteerien mukainen. Valituksi tulleen palveluntuottajan laatutaso ylittää palvelukuvauksen vähimmäislaatutason mm. pehmeän leivän tarjoilukertojen, kokoliharuokien, keittoruoan kanssa tarjottavan salaatti- ja leikkelevalikoiman sekä jälkiruokien tarjoilukertojen osalta.

 

Asiakastyytyväisyystulokset ovat olleet hyvät, ruokapalveluissa jopa erinomaiset. Palvelujen tekninen ja toiminnallinen laatu ovat kehittyneet, samoin yhteistyömenettelyt ja asiakasyhteistyö. Palvelut ovat toimineet omalla painollaan koko sopimuskauden.

 

5.2 Sosiaalivirasto

 

Päiväkodit ovat olleet mukana opetusviraston asiakaskyselyssä. Vuoden 2006 marraskuussa tehdyssä kyselyssä todettiin, että kehittymistä oli tapahtunut mm. seuraavien tekijöiden osalta:

 

-                                       ruoan ja valikoimien monipuolisuudessa, ruoan maussa ja ulkonäössä sekä ruokalajien sopivuudessa käyttäjäryhmille

-                                       esimiesten, yhdyshenkilöiden ja henkilöstön reagointiherkkyydessä, joustavuudessa, palvelualttiudessa, asiakaslähtöisyydessä ja yhteydenpidossa asiakkaaseen

-                                       palvelupuutteisiin reagoinneissa ja niiden korjaamisessa

-                                       sijaisjärjestelmien toimivuudessa ja asiakaslähtöisyydessä

-                                       kasvatustehtävän tukemisessa

 

Sosiaalivirastossa haastateltiin kilpailutuksessa mukana olleiden päiväkotien johtajat elokuussa 2008. Palautetta pyydettiin ruokapalvelujen laadusta ja toimivuudesta koko sopimuskauden ajalta.

 

Selvityksen mukaan päiväkodit ovat olleet pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä ruokapalvelun laatuun. Kilpailuttamisprosessin vaikutus näkyi sopimuskauden alussa joissakin kohteissa henkilöstön vaihtuessa laadun notkahtamisena. Alle 3-vuotiaiden lasten ravinnon erityistarpeiden huomioon ottaminen oli haaste uusille toimijoille. Hyvällä yhteistyöllä ongelmat on kuitenkin pystytty selvittämään nopeasti. Päiväkodeissa, joissa ruokapalvelun tuottaja ei vaihtunut, palvelun laadussa ei koettu merkittäviä muutoksia kilpailutuksen seurauksena. Päiväkodissa, jossa ruokapalvelun tuottaja vaihtui, henkilökunta arvioi erityisesti palvelun laadun parantuneen merkittävästi.

 

Johtajat ja henkilöstö toivovat jatkossa pidempiaikaisia sopimuksia, koska toiminnan käynnistäminen uuden toimijan kanssa tai henkilöstön vaihtuminen edellyttää aina tilaajalta erityistä panostusta. Päiväkodin johtajat arvioivat lisäksi, että heillä menee huomattavasti vähemmän aikaa ruokapalvelun laadunvalvontaan ja muihin tilaajan tehtäviin kuin oman ruokapalvelutuotannon johtamiseen liittyvissä tehtävissä.

 

5.3 Terveyskeskus

 

Suursuon sairaalan yhteistyö Palmian hoitaman ravintokeskuksen kanssa on ollut tiivistä jo ennen kilpailutusta; ruokayhdyshenkilö-osastonhoitaja-ylihoitajakokouksia on järjestetty säännöllisesti ja lisäksi ravintopäällikön sekä johtavan ylihoitajan ja ylihoitajan välinen yhteistyö ravitsemushoidon kehittämiseksi on ollut jatkuvaa.

 

Vastaava toiminta on jatkunut myös kilpailutuksen jälkeen, ruokayhdyshenkilökokouksia on pidetty jopa useammin kuin aiemmin.  Tämän lisäksi perustettiin heti vuoden 2008 alusta sairaalan ja Palmian välinen säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on ollut käynnistää ja seurata kilpailutuksessa sovittuja asioita.  Tähän työryhmään kuuluu sairaalan Palmian edustajien lisäksi Palmian ruokapalvelupäällikkö ja tarvittaessa terveysasemaosastoon kuuluva ravitsemusterapeutti.

 

Viimeksi mainitun ryhmän toimesta sairaalassa toteutettiin kahteen kertaan tarkka vuodeosastokohtainen ja ruokakomponenttikohtainen biojätteen seuranta, jonka tarkoituksena oli selvittää runsasta biojätteen määrää ja syitä siihen koko ruokaprosessin osalta.  Tulokset olivat hyviä, ja vastaavaa seurantaa suunnitellaan tehtäväksi muissakin pitkäaikaissairaaloissa syksyn 2008 aikana.

 

Osastojen henkilökunnalta kysyttiin kommentteja ruokahuollon toteutuksesta henkilöstö- ja potilasruokailun osalta.  Potilasruokailun sujumiseen kilpailutus ei ole tuonut mainittavampia muutoksia. Muutamat osastot kylläkin toivat esille entistä tiiviimmän yhteistyön ravintokeskuksen ja osastojen välillä; kaikki osastot ovat saaneet opastusta oikean annoskoon määrittämiseen, ja ravintokeskus hoitaa pikaisesti esille tulleita korjaamistarpeita. Viestit puolin ja toisin kulkevat ns. reissuvihkon välityksellä, mikä nähdään hyvänä. Kilpailutuksessa annoskoot muuttuivat niin, että pääruoan määrä tarvittavan proteiinin saamiseksi kasvoi ja samalla jälkiruoan annoskoko hieman pieneni.

 

6. Kilpailuttamisten kustannukset

6.1 Opetusvirasto

 

Ensimmäisen kilpailutuksen tarjousasiakirjojen valmistelusta ja käsittelystä 2006 vastasi neljä henkilöä. Kilpailuttamisen kustannukset vuonna 2006 opetusvirastossa olivat n. 65 000 euroa.

 

Ensimmäisestä optiokaudesta aiheutuvat kustannukset muodostuivat optioneuvotteluista, asiakirjaprosesseista ja lautakuntakäsittelystä. Käytetty työaika ja siitä aiheutuvat kustannukset olivat noin 800 euroa.

 

Vuoden 2008 toisen kilpailutuksen kolmen ryhmän ruokapalvelujen tarjousasiakirjojen valmistelusta ja käsittelystä aiheutuva työmäärä oli ensimmäistä kilpailutusta merkittävästi vähäisempi, koska kilpailutuksessa voitiin hyödyntää edellisen kilpailutuksen asiakirjoja ja kilpailutusprosessista saatuja kokemuksia. Tarjousasiakirjojen valmistelusta vastasi kaksi henkilöä ja saatujen tarjousten käsittelystä kolme henkilöä. Kilpailutusprosessi toteutettiin normaalin työajan puitteissa työjärjestelyin. Ylitöitä prosessin aikana ei tehty. Käytetystä työajasta aiheutunut kustannus oli noin 3000 euroa.

 

6.2 Terveyskeskus

 

Kilpailutus vaati varsin paljon henkilötyöpäiviä. Tehtävään nimetty henkilö käytti ajankohdasta riippuen puolet–kaksi kolmasosaa työajastaan yli vuoden ajan. Lisäksi kilpailutus työllisti runsaasti muita henkilöitä terveyskeskuksessa ja oikeuspalveluissa. Kilpailuttamisen aiheuttamat kustannukset olivat arviolta noin 100 000 euroa. On kuitenkin huomattava, että tuloksena on syntynyt pitkäaikaissairaalan ruokapalvelujen palvelukuvaus, joka on hyödyllinen kilpailutuksesta huolimatta. Mikäli kilpailutus uusitaan tai sitä laajennetaan, ei työmäärä ole läheskään yhtä suuri.

 

6.3 Muut hallintokunnat

 

Kaupungin omien tukipalveluiden kilpailuttamisesta on ollut kustannuksia sosiaalivirastolle 3 000 euroa tarjousasiakirjojen valmistelun konsultoinnista päivähoidon osalta ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille 13 500 euroa sopimusten teon lakiteknisestä konsultoinnista. Henkilöstökeskukselle on aiheutunut noin 10 000 euron kustannukset kilpailuttamisen piirissä olleen henkilöstön asemaan liittyvistä neuvotteluista ja valmistelusta ja talous- ja suunnittelukeskukselle 5 000 euroa kilpailuttamisen kokonaisprosessin koordinoinnista ja konsernin kokonaiskustannusten seurannasta. Kilpailutukseen liittyvät tehtävät toteutettiin normaalin työajan puitteissa.

 

                      7. Kilpailuttamisen henkilöstövaikutukset

 

Vuoden 2006 koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja päiväkotien viiteen kohteeseen jaettujen siivouksen ja ruokapalveluiden kilpailutuksen piirissä oli 117 henkilöä. Palmia voitti neljän ryhmän siivouspalvelut ja kolmen ryhmän ruokapalvelut. Fazer Amica Oy voitti kahden ryhmän ruokapalvelut ja Sodexho Oy yhden ryhmän siivouspalvelut. Neljä henkilöä siirtyi voittaneen ulkopuolisen yrityksen palvelukseen.

 

Vuonna 2007 Suursuon sairaalan ruokapalveluiden kilpailutuksen piirissä oli 19 henkilöä. Palmia voitti kilpailutuksen.

 

Vuoden 2008 koulujen ruokapalveluiden kilpailutuksen piirissä oli 21 henkilöä. Kaksi henkilöä siirtyi voittaneen Fazer Amica Oy:n palvelukseen.

 

Henkilöstön työhyvinvointi

 

Seuraavat havainnot perustuvat Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen selvitykseen opetusviraston koulujen ruokapalvelu- ja siivoustoiminnan kilpailuttamisen vaikutuksista henkilöstön työhyvinvointiin.

 

Kilpailutettavissa kohteissa työntekijöistä suurin osa oli vaihtanut työpistettä ennen kevätlukukauden alkua 2006. Vähiten epävarmuutta kestävät henkilöt siirtyivät toisiin työpisteisiin jo syyslukukauden 2005 päätteeksi. Ennen kilpailutusta työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta siirtyä pois kilpailutettavista työpisteistä. Halutessaan he saivat palata takaisin entiseen työpisteeseen kilpailutuksen ratkettua.

 

Merkittävin henkilöstövaikutus kilpailutuksella on ollut esimiesten työssä selviytymiseen. Kilpailutusvaihe lisää esimiehen työmäärää ja kuormittumista työntekijöiden ’ahdistuksen kantajana’.

 

Työntekijöissä tieto tulevasta kilpailutuksesta on herättänyt epävarmuutta omasta tulevaisuudesta ja monia yksityiskohtaisia kysymyksiä mm. työsuhteen jatkumisen ehtoihin, lomiin, työsuhde-etuihin liittyen.

 

Sairauspoissaolojen osalta siivouspalveluissa ei ole havaittavissa eroja vuosien 2005 ja 2006 välillä. Catering-palveluissa sairauspoissaolopäivät työntekijää kohden ovat merkittävästi vähentyneet viime vuonna. Sairauspoissaoloista lyhyiden 1-3 päivän poissaolokertojen määrää käytetään yleensä kuvaamaan ei-lääketieteellisten sairauspoissaolojen syitä. Tutkimusten mukaan nämä lyhyet poissaolokerrat saattavat lisääntyä organisaation muutostilanteissa. Palmian kohdalla tällaista muutosta ei kuitenkaan ole havaittavissa. Vertailua vaikeuttaa se, että sairauspoissaolojen vertailuvuosina 2005 -2006 kilpailutetuissa kohteissa vaihtui suuri osa henkilökunnasta.

 

8. Kaupungin omien tukipalveluiden kilpailuttamisen kokonaistaloudelliset vaikutukset

 

Kaupunginvaltuuston 25.5.2005 oikeuttamien kilpailutusten säästöt opetusvirastolle, sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle ovat kilpailuttamiskustannukset huomioon ottaen noin 1 200 000 euroa. Kokonaistaloudellinen tarkastelu rajoittuu sopimuskauteen eikä optiovuosia ole otettu huomioon (opetuslautakunnan sopimuskausi oli kaksi vuotta ja terveyslautakunnan on kolme vuotta). Palmian kate on kilpailuttamiskustannukset huomioon ottaen pienentynyt noin 1 100 000 euroa. Kaupungille on syntynyt säästöä kilpailuttamisen tuloksena noin 100 000 euroa. Kilpailuttamisen kustannukset virastoille ovat olleet noin 170 000 euroa ja Palmialle noin 160 000 euroa yksiköiden omien ilmoitusten mukaan. Kilpailuttamiskustannukset ovat palvelukokonaisuuden ensimmäisessä kilpailuttamisessa huomattavasti korkeammat kuin seuraavilla kerroilla.

 

9. Muut vaikutukset

 

Opetusvirastossa on koettu, että kilpailuttaminen on kehittänyt myös kunnan omaa palvelutuotantoa tai vähintään nopeuttanut palvelutuotannon kehittymistä niin ruoka- kuin siivouspalveluissa.

 

Palmian palvelujen tuotteistaminen on edistynyt kilpailuttamisen ansiosta. Palmiassa on myös koettu, että kilpailutus on lisännyt henkilöstön kustannus- ja laatutietoisuutta.

 

10. Tiivistelmä tukipalveluiden kilpailuttamisen vaikutuksista

 

Tukipalveluiden kilpailuttamisen vaikutuksesta siivous- ja ruokapalvelujen hinnat ovat 10–15% alemmat kuin ilman kilpailutusta.

 

Palvelujen laatu on parantunut ja asiakastyytyväisyys lisääntynyt kilpailutetuissa kohteissa. Tämä koskee sekä ulkopuolisia että kaupungin omaa palveluntuottajaa. 

 

Kilpailuttamisen henkilöstövaikutukset ovat olleet vähäiset.

 

Kilpailuttaminen on vaatinut merkittävästi työpanosta sekä tilaajien että tuottajan taholla. Toisaalta vaadittu työpanos on ensimmäisellä kerralla huomattavasti suurempi kuin seuraavilla kerroilla.

 

Kilpailuttamisen vaikutus kaupungin kokonaistalouteen ei ole ollut merkittävä.

 

11. Jatkotoimenpiteet

 

Tarkoituksena on, että kaupunginvaltuusto päättää kevätkaudella 2009 tukipalveluiden kilpailuttamisen jatkosta. Sitä ennen lauta- ja johtokunnat tekevät esityksensä siitä, missä laajuudessa kilpailuttamista olisi jatkettava.

 

VS. KJ                              Kaupunginhallitus päättänee merkitä selvityksen tukipalveluiden kilpailuttamisen vaikutuksista tiedoksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia tekemään esityksensä tukipalveluiden kilpailuttamisen jatkosta 31.3.2009 mennessä.

 

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen kaikille lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUODENVAIHTEESSA 2008-2009

 

Khs 2008-2179

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee pitää vuoden 2008 viimeisen kokouksensa maanantaina 15.12.2008 kello 16.00 ja vuoden 2009 ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona 7.1.2009 kello 16.00.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


7

ETELÄ-POHJANMAAN VOIMA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-769

 

Vs. Kj toteaa, että Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.11.2008 klo 11.30 alkaen Upseerikerholla osoitteessa Kasarmitori 7, Vaasa. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. eräiden osakesarjojen perustamista koskevat yhtiöjärjestysmuutokset sekä näiden sarjojen suunnattujen antien toteuttaminen.

 

Yhtiön hallitus ehdottaa mm. uuden P-osakesarjan perustamista ja yhteensä 37 000 uuden osakkeen merkitsemistä suunnattuna antina ehdotuksessa tarkemmin lueteltujen osakkaiden merkittäväksi yhteensä 4 588 400 euron merkintähinnasta eli 124,01 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Helsingin kaupungille tarjottava osuus on 3226 osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 19.11.- 1.12.2008. Merkintähinta on tarkoitus käyttää vakuutena yhtiön päästövähenemäoikeuksien hankinnassa.

 

Helsingin Energia toteaa (12.11.2008) lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Etelä-Pohjanmaan Voima (EPV) on kysynyt osakkaidensa kiinnostusta hankkia heidän kauttaan päästövähenemiä. Helsingin Energia on nykyisin osakkaana EPV:ssä 7,3 prosentin omistusosuudella. EPV on perustamassa Post Kioto-kauden päästövähenemien hankintaan uuden P-osakesarjan, johon siis Helsingin Energialla on mahdollisuus mennä osakkaaksi. Osakkaiden sitova osallistumisilmoitus pyydetään 18.11.2008 mennessä.

 

Helsingin Energian kannattaisi osallistua P-sarjaan sijoittamalla sarjaan 3,0 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Sijoitus vastaisi arvion mukaan noin 30 prosenttia Helsingin Energian Post Kioto -kauden päästövähenemien hyödyntämismahdollisuudesta. Tämän hetken varovainen arvio on, että toimijat saavat käyttää velvoitteidensa täyttämiseen saman määrän päästövähenemiä Post Kioto–kaudella kuin nyt menossa olevalla Kiotokaudella.

 

Hankkimalla nyt ensimmäisessä vaiheessa päästövähenemiä EPV:n kautta Helsingin Energia samalla valmistautuisi hyödyntämään myöhemmin muita hankintareittejä, esimerkiksi osallistumalla suoraan johonkin rahastoon. Helsingin Energian tavoitteena on pienentää riskejä osallistumalla eri aikoina ja erilaisilla toimintatavoilla päästökauppaan. Helsingin Energia hankkisi päästövähenemät oman velvoitteensa kattamiseksi, eikä näillä vähenemillä olisi tarkoitus käydä kauppaa markkinoilla. Osallistumalla EPV:n kautta päästövähenemien hankintaan Helsingin Energia olisi mukana ensivaiheessa hyödyntämässä arvioiden mukaan edullisia päästövähenemiä. Päästövähenemien hankinta on edullista johtuen vähäisestä kysynnästä ja vielä avoinna olevista pelisäännöistä.

 

EPV:n hallituksen yhtiökokoukselle tekemä esitys päästövähenemien

hankinnaksi on Helsingin kaupungin / Helsingin Energian edun mukainen. Helsingin Energian mielestä Helsingin kaupungin/Helsingin Energian tulisi EPV:n osakkaana osallistua päästövähenemien hankintaan merkitsemällä perustettavan P-sarjan osakkeet.

 

Vs. Kj pitää Helsingin Energian lausuntoon viitaten kaupungin osallistumista osakemerkintään perusteltuna.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa

 

-                     Helsingin Energian osallistumaan Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n 19.11.2008 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja hyväksymään asiat yhtiökokouksessa hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

 

-                     Helsingin Energian omalla tulorahoituksellaan merkitsemään kaupungin lukuun yhtiön P-sarjan osakkeita 3226 kappaletta 124,01 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja lisäksi päästövähenemien hankintaan liittyvissä mahdollisissa myöhemmissä saman osakesarjan suunnatussa anneissa P-sarjan osakkeita yhteensä enintään 3 000 000 euron kokonaismerkintähintaan sekä allekirjoittamaan antiin ja päästövähenemien hankintaan liittyvät asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Energialle yhtiökokousasiakirjoineen sekä ote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


1

HELSINGIN KAUPUNGIN MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008

 

Khs 2008-1875

 

Ryj toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan 18.7.2002. Ympäristömeludirektiivin kansallista täytäntöönpanoa varten ympäristönsuojelulakia (86/2000) täydennettiin muutoksella (459/2004) meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista.

 

Direktiivin tavoitteena on määritellä yhteisölle yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittoja, joiksi katsotaan myös melun häiritsevyys. Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään meluselvitykset ympäristömelulle altistumisesta sekä laaditaan toimintasuunnitelmat melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

 

Ryj toteaa, että Kj asetti 6.4.2005 meluselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia ympäristönsuojelulain tarkoittama meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma sekä ehdotus meluselvityksen ja toimintasuunnitelman tarkistusmenettelystä. Työryhmään ovat kuuluneet edustajat ympäristökeskuksesta, talous- ja suunnittelukeskuksesta, rakennusvirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja Helsingin Satamasta sekä pysyvinä asiantuntijoina ympäristöministeriön, Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Finavian edustajat.

 

Ensimmäiset EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiset meluselvitykset valmistuivat kesällä 2007. Suomessa meluselvitykset tehtiin Helsingin kaupungista, vilkkaimmin liikennöidyistä maanteistä (750 km) ja rautateistä (96 km) sekä Helsinki-Vantaan lentoasemasta. Selvityksistä vastasivat Helsingin kaupunki sekä Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Ilmailulaitos Finavia. Helsingin kaupungin meluselvityksessä arvioitiin tie-, rautatie-, metro-, raitiotie- ja lentoliikenteen aiheuttamaa melua.

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmat melutilanteen parantamiseksi tuli laatia vuoden kuluessa meluselvitysten valmistumisen jälkeen. Luonnos Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi valmistui kesäkuussa 2008.

 

Ympäristölautakunta päätti (2.9.2008) osaltaan hyväksyä Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman ja lähettää toimintasuunnitelman edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.

 

./.                   Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 (Luonnos 17.7.2008) on tämän asian liitteenä. Se on lisäksi saatavissa internetistä sivulta www.hel2.fi/ymk/meluselvitys > Meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnos 17.7.2008 (pdf, 6 867 kt).

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet

 

Toimintasuunnitelmassa on esitetty seuraavat meluntorjunnan pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2020 asti:

 

1.    suojata ensisijaisesti voimakkaan melun (yli 65 dB) alueilla asuvia

2.    kohdistaa meluntorjuntatoimia alueille, joilla altistujia on paljon

3.    suojata asukkaat siten, että asuntojen sisämelutasot eivät ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvotasoja

4.    alentaa melutasoja asumisen lisäksi muissa herkissä kohteissa

5.    säilyttää suhteellisen hiljaisia alueita

6.    turvata virkistysalueilla riittävän alhaiset melutasot

7.    edistää meluntorjunnan huomioon ottamista alueidenkäytön suunnittelussa

8.    vakiinnuttaa käyttöön laaja meluntorjunnan keinovalikoima.

 

Meluntorjunnan toteuttamiseksi on esitetty yhteensä 26 toimenpidettä, jotka muodostavat toimenpideohjelman vuosille 2008–2012. Kullekin toimenpiteelle on määritelty toteutus, vastuu- ja yhteistyötahot, vaikutukset, kustannukset ja aikataulu (Taulukko 10, toimintasuunnitelma s. 80).

 

Toimenpiteet on jaettu viiteen kokonaisuuteen. Toimenpidekokonaisuudet ovat (I) Kaupungin meluntorjuntatavoitteita tukevat toimintalinjat, (II) Melualtistusta vähentävät toimenpiteet, (III) Hiljaisia alueita koskevat toimenpiteet, (IV) Koulutus ja viestintä sekä (V) Tutkimus ja kehitys. Toimenpiteet on esitelty toimintasuunnitelman sivuilla 60-80.

 

Toimenpiteistä on valittu 12 kärkihanketta, joiden toteutumista pidetään erityisen tärkeänä edellä mainittujen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kärkitoimenpiteet ovat (ei tärkeysjärjestyksessä):

 

-  kaupungin toiminta esimerkkinä

-  melun huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa

-  meluvaikutusten arviointi liikennesuunnittelussa

-  joukkoliikenteen käytön lisääminen

-  hiljaisten päällysteiden ottaminen laajamittaiseen käyttöön

-  nopeusvalvonnan tehostaminen

-  joukkoliikenteen melun vähentäminen

-  raideliikenteen ratojen tekninen parantaminen

-  meluesteiden rakentaminen (maantiet, kadut, herkät kohteet)

-  kantakaupungin kerrostalojen ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen

-  hiljaisten alueiden tietokannan kehittäminen ja ylläpito

-  hiljaisten alueiden huomioon ottaminen kaavoituksessa

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta saadut lausunnot

 

Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kommentoida toimintasuunnitelmaluonnosta 7.3.–30.4.2008 välisenä aikana. Yhdessä Tiehallinnon kanssa järjestettiin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin luonnosta ja yleisöllä oli mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä. Toimintasuunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ympäristönsuojelulain mukaisesti valtakunnallisilta ja alueellisilta viranomaisilta sekä yhdistyksiltä, naapurikunnilta ja kaupungin eri hallintokunnilta. Internetiin avattiin sivusto, josta löytyy toimintasuunnitelmaluonnos ja sen lyhennelmä sekä palautelomake. Kaupungin keskustelufoorumiin Suoraan Stadista avattiin (www.hel2.fi/keskustelu) keskustelupalsta.

 

./.                   Yhteenveto saaduista lausunnoista ja asukaspalautteesta on tämän asian liitteenä. Se on lisäksi luettavissa internetistä sivulta www.hel2.fi/ymk/meluselvitys > Meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta, lausunnot ja asukaspalaute (pdf, 103 kt).

 

Meluntorjuntakohteiden kustannukset

 

2000-luvulla kaupungin budjetoinnissa erillisiin meluesteisiin on varattu vuosittain noin miljoona euroa. Meluntorjunnan kustannuksiin on osallistuttu myös yhteishankkeissa, joita on toteutettu Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen kanssa.

 

Seuraavan viiden vuoden aikana toteutettavien Helsingin maanteiden meluesteiden kustannusarvio keväällä 2008 oli noin 23 miljoonaa euroa. Kustannusarvio käsittää vain Tiehallinnon osuuden hankkeiden toteutuksesta. Kunnan osuudeksi tulee lisäksi noin 25 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

 

Valtion rahoitusosuuden puuttuessa kohteiden toteutuminen tällä vaalikaudella, vuosina 2007–2011, näyttää tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä. Helsingin kaupunki on omalta osaltaan varautunut investointiohjelmissaan hankkeiden toteuttamiseen toimintasuunnitelman edellyttämässä aikataulussa.

 

Toimintasuunnitelmassa tarkasteltujen asuinkohteiden (12 kpl) meluesteiden kustannuksiksi on arvioitu noin 16 miljoonaa euroa ja virkistysaluekohteiden kustannuksiksi noin 2,5 miljoonaa euroa. Näillä investoinneilla saataisiin suojattua katuliikenteen melulta noin 1 475 asukasta. Meluesteiden tarve tulee harkita tarkoin kohdekohtaisesti, sillä katujen varsilla meluesteiden kustannus-hyötysuhde on usein huono.

 

Myös hiljaisten päällysteiden laajempi käyttöön otto tulee vaatimaan lisärahoitusta. Tavallisen päällysteen hinta on keskimäärin noin 7 euroa/m2 ja hiljaisen päällysteen hinta keskimäärin noin 10 euroa/m2. Hiljaisen päällysteen lisäämisen lisärahoitustarve arvioidaan tarkemmin lähiaikoina valmistuvassa erillisselvityksessä.

 

Herkkien kohteiden (15 kohdetta) meluntorjunnan kustannusarviot vaihtelevat huomattavasti eri kohteiden sekä samaan kohteeseen laskettujen eri meluntorjuntavaihtoehtojen välillä. Kustannusarviot vaihtelevat karkeasti 16 000 – 97 000 euroa ja kohteiden kokonaiskustannuksiksi voidaan arvioida noin 800 000 euroa. Melusuojaukseen valittavien kohteiden priorisointi ja resursointi suunnitellaan tarkemmin syksyllä 2008. Lisärahoitustarvetta herkkien kohteiden suojaamiseen kuitenkin on, mikäli edes melutilanteeltaan pahimmat kohteet halutaan suojata vuoteen 2012 mennessä.

 

Toimintasuunnitelmassa esitettyjen muiden toimenpiteiden kustannuksia on arvioitu karkeasti kunkin toimenpiteen yhteydessä. Tarkoituksena on eritellä, minkä toimenpiteiden toteuttaminen vaatii erillisen rahoituksen ja mitkä toimenpiteet voidaan toteuttaa nykyisin resurssein. Osa toimista voidaan toteuttaa myös virkatyönä.

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta

 

Ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys ja sitä seuraava meluntorjunnan toimenpidesuunnitelma tarkistetaan viiden vuoden välein. Laskennalliseen arviointiin perustuvaa tietoa melutilanteen kehityksestä saadaan siten viiden vuoden jaksoissa.

 


Helsingin kaupungin ympäristökeskus seuraa vuosittain meluntorjunnan toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumista ja seurannasta tehdään raportti.

 

Meluntorjuntatoimien toteutuminen ja niillä saavutetut muutokset melulle altistuvien määrässä ja hiljaisten alueiden säilyttämisessä raportoidaan tulevissa meluntorjunnan toimintasuunnitelman päivityksissä.

 

Ryj toteaa lopuksi, että Kh:n vuosien 2009-2013 taloussuunnitelmaehdotuksessa kaupunki on varautunut valtion maanteiden meluesteiden rakentamiseen tiedossa olevien valtion rahoitusmahdollisuuksien mukaan yhteensä n. 8 milj. eurolla vuosina 2009-2013. Tämä vastaa kaupungin n. 25 % osuutta hankkeiden kokonaiskustannuksista.

 

Kaupungin omien katukohteiden meluesteisiin on taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu 6,5 milj. euroa vuosina 2009-2013. Tällä voidaan aloittaa kiireellisimmät pääkatujen melusuojaukset (mm. Itäväylä Herttoniemessä, Tapanilankaari ja Tapaninkyläntie, Kirkonkyläntie, Kuusisaarentie; vrt. toimintasuunnitelman Taulukko 6, s. 50).

 

Kuten toimintasuunnitelmassakin todetaan, joidenkin suunnitelmaan otettujen katuverkon meluesteiden (asuinaluekohteet) kustannustehokkuudet ovat varsin huonoja. Tämän vuoksi onkin syytä arvioida hankkeiden kannattavuus niiltä osin uudelleen ja selvittää vaihtoehtoisten meluntorjuntamenettelyjen mahdollisuudet ennen kuin meluesteiden vaatimaa rahoitusta sisällytetään seuraaviin talousarvioihin ja taloussuunnitelmiin.

 

RYJ              Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       hyväksyä 17.7.2008 päivätyn Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2008 hallintokuntien toiminta- ja taloussuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon otettavaksi, ja

-                                       kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta seuraamaan vuosittain toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumista sekä laatimaan seurannasta selvityksen.

 


Pöytäkirjanote sekä Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 kaikille hallintokunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 - Luonnos 17.7.2008

 

Liite 2

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma - Lausunnot ja asukaspalaute

 

 

 

 


2

RAKENTAMISPALVELUN NIMILYHENTEEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2008-2363

 

Kvsto päätti 18.6.2008 § 168 perustaa rakentamispalvelu – nimisen nettobudjetoidun yksikön ja hyväksyä sille johtosäännön tulevaksi voimaan 1.1.2009 alkaen.

 

Ryj toteaa, että rakentamispalveluille on vahvistettava virallinen nimilyhenne, jota käytetään kaupungin sisäisesti. Viraston nimilyhenteeksi ehdotetaan Rakpa. Teknisen palvelun lautakunnan nimilyhenteenä käytetään Tplk.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että rakentamispalvelu käyttää nimilyhennettä Rakpa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

VT MARIA BJÖRNBERG-ENCKELLIN TOIVOMUSPONSI: RUOTSINKIELISISTÄ MIELENTERVEYSPALVELUISTA TIEDOTTAMINEN

 

Khs 2008-1630

 

Stj  toteaa, että Kvsto hyväksyi 18.6.2008 vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan valtuustokäsittelyn yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki tiedottaa riittävästi verkossa, terveysasemilla ja mielenterveysvastaanotoilla siitä, missä annetaan lasten, nuorten ja aikuisten ruotsinkielisiä mielenterveyspalveluja.” (Maria Björneberg-Enckell, äänin 61 – 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (30.9.2008) lausuntonaan seuraavaa:

 

Oman asuinalueen terveysasema on myös mielenterveyskysymyksissä ensisijainen neuvonta-, arviointi- ja hoitopaikka. Terveysasemilla annetaan apua kriisitilanteissa samoin kuin hoidetaan lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä. Lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa voivat keskustella mielenterveysasioista myös lastenneuvoloissa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

 

Helsingin ruotsinkieliset terveysasemapalvelut on keskitetty Itäkeskuksen, Munkkiniemen ja Viiskulman terveysasemille. Terveysasemilla työskentelee kaksi ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa yksi ruotsinkieltä hyvin taitavaa psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa. Ruotsinkielisillä kouluilla on äidinkielenään ruotsia puhuvat terveydenhoitajat. Psykiatrian poliklinikoiden ruotsinkielinen tiimi toimii Kivelän psykiatrian poliklinikalla.

 

Terveysasemilla oma lääkäri, psykologit sekä psykiatriaan erikoistuneet sairaanhoitajat ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja ohjaavat potilaan tarvittaessa psykiatriseen erikoissairaanhoitoon erityistason tutkimuksia ja hoitoa varten. Erityistason hoitoyksiköitä ovat HUSin lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat ja aikuisten osalta terveyskeskuksen psykiatrian poliklinikat. Sosiaaliviraston perheneuvolat tarjoavat myös erityistason neuvontaa, tukea ja hoitoa helsinkiläisille lapsille ja nuorille ja heidän omaisilleen.

 

Perustason matalankynnyksen mielenterveyspalvelujen piiriin asiakkaat hakeutuvat omatoimisesti (terveysasemat, lastenneuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto). Terveyskeskuksen ja HUSin psykiatrian poliklinikoille tarvitaan pääsääntöisesti lääkärin lähete. Näihin toimipisteisiin potilaat ohjautuvat terveydenhuollon ammattilaisten kautta. Mikäli lähetteessä toivotaan ruotsinkielisiä palveluja tai potilaan perustiedoista käy ilmi, että hänen äidinkielensä on ruotsi, lähete ohjataan ruotsinkieliseen tiimiin, jos potilas ei erityisesti muuta toivo (lähipalvelut).  

 

Terveyskeskus tiedottaa lasten, nuorten ja aikuisten ruotsinkielisistä mielenterveyspalveluista kaikissa toimipisteissään terveydenhuollon henkilöstön toimesta, erilaisilla esitteillä, verkkosivuillaan (www.he.fi/terveyskeskus) sekä palvelujen tai toimipisteiden aukiolojen muuttuessa maksetuilla ilmoituksilla (mm. Huvudstadsbladet) ja mediatiedotteilla.

 

Terveyskeskuksen ruotsinkielisillä verkkosivuilla on lasten ja nuorten mielenterveyspalvelun kohdalla mainittu, mistä saa ruotsinkielisiä kaupungin järjestämiä terveysasemapalveluja ja mielenterveyspalveluja. Helsinkiläisiä palvelee terveyspalvelujen neuvonta (puh. (09) 10023) ympäri vuorokauden. Terveysneuvossa palvellaan myös ruotsinkielellä ja heillä on käytössään Helsingin potilasohjauksen tiedot.

 

Terveyskeskuksen verkkosivuja tulee edelleen kehittää, jotta ne palvelisivat nykyistä paremmin helsinkiläisiä. Sivuille tulisi kerätä tietoja/linkkejä kolmannen sektorin ruotsinkielisistä mielenterveyspalveluista ja laajentaa nykyisiä palvelutietoja. Tähän terveyskeskuksella on hyvät mahdollisuudet, kun syksyn 2008 aikana terveyskeskukseen palkataan uusi, kokopäiväinen verkkotiedottaja. Myös HUSin verkkosivuja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen osalta tulisi täydentää. Tästä onkin jo käyty alustavia keskusteluja HUSin psykiatrian toimialan tiedottajan kanssa. 

 

Hallintokeskuksen viestintä toteaa (30.10.2008), että kaupungin terveyskeskuksella on omat ruotsinkieliset verkkosivut (http://www.hel.fi/wps/portal/Terveyskeskus_sv?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Terke/sv/Etusivu), joihin on koottu tiedot helsinkiläisten terveyspalveluista. Sivuilta löytyvät erikseen linkit eri ikäryhmien, kuten lasten ja nuorten palveluihin sekä myös mielenterveydellisiin palveluihin. Mielenterveyspalveluista löytyy tietoa terveyskeskuksen ruotsinkielisestä verkkosivustosta otsikolla Mental hälsa (Hälsovårdscentralen >  Hälsotjänster >  Mental hälsa). Tämän linkin alle on listattu palvelut paitsi aikuisille, erikseen myös lapsille ja nuorille. Verkkosivulla kerrotaan myös, että Kivelän psykiatrian poliklinikalla tarjotaan ruotsinkielistä psykiatrista erikoissairaanhoitoa, minkä lisäksi HUSilla on oma ruotsinkielinen psykiatrian osasto. 

 

Terveyskeskuksen verkkosivulla on myös erillinen sivusto terveysasemien ruotsinkielisten palvelujen osalta (Hälsovårdscentralen >  Hälsotjänster >  Svensk hälsostationsservice), sillä vuodesta 2006 lähtien Helsingin ruotsinkielinen väestö on voinut valita ruotsinkieliset terveysasemapalvelut Munkkiniemen, Itäkeskuksen ja Viiskulman terveysasemilla. Näitä palveluja oli syksyyn 2008 mennessä käyttänyt terveyskeskuksen selvityksen mukaan kaikkiaan 9 000 Helsingin 36 000 ruotsinkielisestä asukkaasta.

 

Helsingin kaupungin verkkosivuilla on runsaasti aineistoa ja opastusta liittyen ruotsinkielisiin mielenterveydellisiin palveluihin. Mikäli näitä palveluita ei löydä navigoimalla, niin myös sivuston hakupalvelut tuottavat nopeasti oikeat kohdat kansalaisen luettavaksi.

 

Hallintokeskuksen viestintä toteaa, että kaupunki tiedottaa jo nyt verkossa laajasti ruotsiksi lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalveluista, ja tätä palvelua kehitetään edelleen. Esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (2009 – 2012) valmistelevan verkkosivuston www.wellsinki.fi palvelut käännetään ruotsiksi vielä tämän vuoden aikana.

 

Stj yhtyy annettuihin lausuntoihin ja katsoo ne riittäväksi selvitykseksi asiassa.

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Maria Björnberg-Enckell) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Björnberg-Enckell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maria Björnberg-Enckellille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


2

VT HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: TERVEYSASEMIEN TOIMINTA-AIKOJEN LAAJENTAMISMAHDOLLISUUDET ITÄ-HELSINGISSÄ

 

Khs 2008-1634

 

Stj  toteaa, että Kvsto hyväksyi 18.6.2008 vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan valtuustokäsittelyn yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään terveyskeskusverkon toiminta-aikojen laajentamismahdollisuudet Itä-Helsingissä arki-iltaisin ja viikonloppuina.” (Heli Puura, äänin 50 – 3)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (30.9.2008) lausuntonaan seuraavaa:

 

Itä-Helsingissä toimivat terveysasemat ovat avoinna arkisin klo 8-16 ja lisäksi yhtenä päivänä viikossa klo 8-18. Itähelsinkiläisten aikuispotilaiden keskitetty terveyskeskuspäivystys kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa toimii Malmin sairaalan tiloissa arkisin klo 16 - 22 ja viikonloppuisin sekä pyhinä klo 8 -22. Yöaikaan klo 22 – 8 päivystys toimii Malmin sairaalan päivystyspoliklinikalla.

 

Itä-Helsingin alueen alle 16 -vuotiaiden lapsipotilaiden virka-ajan ulkopuolinen päivystys kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa hoidetaan Lasten ja nuorten sairaalassa klo 16 - 22 terveyskeskuksen toimintana ja yöaikaan klo 22 - 8 HYKSin toimintana.

 

Tietoa Helsingin kaupungin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeista saa terveysasemilta puhelimitse niiden aukioloaikoina. Tämän lisäksi terveyspalvelujen neuvontaa annetaan numerosta 10023 ympäri vuorokauden.

 

Itä-Helsingin terveysasemaverkon toiminta-aikojen laajentamisessa arki-iltoihin ja viikonloppuihin tulee huomioida laajentamisen vaikutukset päiväaikaiseen toimintaan ja sen tarkoituksenmukaisuuteen potilaiden hoidon tarpeen näkökulmasta. Nykyisen työpanoksen jakaminen tämänhetkisillä henkilöstövoimavaroilla aamuvuoroista myös iltavuoroihin sekä viikonloppuihin ei lisää palvelutarjontaa, palvelutarjonta ja työvoima vain jakaantuisi laajemmalle aikavälille. Tästä seuraisi, että pidentyneet aukioloajat heikentäisivät terveysaseman kykyä vastata muun muassa aamuruuhkaan aamuvuoron pienentyneen henkilöstövoimavaran vuoksi. Kaksivuorotyöhön siirtyminen saattaisi myös vaikeuttaa työvoiman saatavuutta. Työntekijäpula ja erityisesti terveyskeskuslääkäreiden puute vaikeuttavat jo nyt ajoittain terveysasemien työtä.

 

Terveyslautakunta on päättänyt 25.10.2005 terveysasemaverkon toiminnan kehittämisestä pää- ja lähiterveysasemien toimintamallin pohjalta. Terveysasemaverkon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota palveluiden saatavuuteen, väestövastuu- ja omalääkärijärjestelmän kehittämiseen, johtamiseen ja terveysasemien työyhteisöjen toimivuuteen.  Terveysasemaverkon toimintamallissa on pääterveysasemille suunniteltu laajennettua aukioloaikaa.

 

./.                   Henkilöstökeskus on (29.10.2008) selvittänyt liitteenä olevassa lausunnossaan työaikajärjestelmiä ja työaikakorvauksia.

 

Stj toteaa, että terveysasemaverkon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota palvelujen saatavuuteen, potilaiden valinnanvapauden lisäämiseen ja pääterveysasemille suunnitellaan laajennettua aukioloaikaa.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Heli Puura) johdosta  tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Puura) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Heli Puuralle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Henkilöstökeskuksen lausunto 29.10.2008

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Y-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2009-2010

 

Khs 2008-2337

 

Asia tulisi käsitellä 17.11.2008

 

Y-Säätiö toteaa (4.11.2008), että valtuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 25.11.2008 klo 11.00.

 

Säätiön sääntöjen 8 §:n mukaan kukin perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan kaksi (2) jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

 

Helsingin kaupungin edustajat valtuuskunnassa toimikausittain:

 

Toimikausi

Nimi

 

 

1.1.2008 – 31.12.2009

Marketpäällikkö Katja Utti-Lankinen

1.1.2007 – 31.12.2008

Opiskelija Mikko Kivipelto

 

Y-Säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2009 - 2010 edustajansa erovuoroisen Mikko Kivipellon tilalle.

 

Valtuuskunta valitsee hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien jäsenten paikoille.

 

Helsingin kaupungin edustajat hallituksessa toimikausittain:

 

Toimikausi

Nimi

 

 

1.1.2008 - 31.12.2009

Johtava erityisasiantuntija
Jarmo Räihä

 

1.1.2007 – 31.12.2008

Erityissuunnittelija Pertti Korteniemi,
(varajäsen)

 

Y-Säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2009 - 2010 edustajansa erovuoroisen Pertti Korteniemen tilalle.

 

Ilmoituksen määräaika on 19.11.2008.

 

Stj toteaa, että Helsingillä on Y-Säätiön perustajayhteisönä oikeus nimetä kaksi jäsentä sen valtuuskuntaan. Säätiön hallitukseen kuuluu 7 – 9 jäsentä, joista yksi ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on ollut Helsingistä. Sekä valtuuston että hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Sosiaalivirasto esittää, että Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi nimettäisiin erityissuunnittelija Pertti Korteniemi.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2009– 2010

 

-

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi toimikaudeksi 2009 - 2010 erityissuunnittelija Pertti Korteniemen sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Y-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetyille, sosiaalivirastolle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


1

KORKEASAAREN ELÄINTARHAN VISENTTITARHAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2098

 

Korkeasaaren eläintarhan johtokunta esittää (2.10.2008) rakennusviraston 17.9.2008 laatiman Korkeasaaren eläintarhan vuosina 2009–2010 toteutettavaksi suunnitellun visenttitarhan uudisrakentamishankkeen hyväksymistä.

 

Johtokunta toteaa, että nykyiset tilat ovat vuosikymmenten kuluessa rapistuneet, ovat nykyisin lisäännyttämisen kannalta puutteelliset eivätkä täytä nykyisiä vaatimuksia nautaeläinten pidolle.

 

Uusi ulkotarha on kaksiosainen, mutta jaettavissa myös pienempiin osiin. Tarha loivennetaan kivipengerrysten avulla pintavesien aiheuttaman eroosion hillitsemiseksi. Alueelle rajataan erillisiä kasvillisuusvyöhykkeitä, joissa puut ja aluskasvillisuus menestyvät. Tarhaan rakennetaan neljä sadekatosta visenteille; niihin sijoitetaan ruokintakaukalot ja juoma-automaatit. Pahoin vaurioituneet aidat uusitaan. Hulevedet johdetaan kivetyillä kouruille kolmeen keräyspisteeseen ja edelleen imeytysalueelle ja selkeytysaltaaseen. Hulevesien lopullinen puhdistus hoidetaan luonnonmukaisella tavalla kosteikossa, joka tehdään erillisenä hankkeena.

 

Tarha-alueen ulkopuolelle rakennetaan yleisöä palvelevia puuterassi- ja siltarakenteita sekä kaksi sadekatosta. Kaksi vanhaa peuratallia kunnostetaan yleisön taukotiloiksi, joista eläimiä pääsee tarkkailemaan läheltä niitä häiritsemättä. Alue valaistaan pylväsvalaisimilla ja huoltoliikenne erotetaan yleisön reitistä.

 

Hankkeen kustannusarvio on 1,993 milj. euroa (alv 0%)(2,431 milj. euroa alv 22 %) kustannustasossa 7/2008, RI 128,5 ja THI 159,1.

 

Eläintarhan johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä visenttitarhan uudisrakentamishankkeen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (30.10.2008), että 1960-luvulla rakennettu tarha on huonokuntoinen ja korvataan uudisrakennuksella. Peruskorjausvaihtoehto selvitettiin, mutta se osoittautui liian kalliiksi eikä mahdollista toiminnallisten puutteiden korjaamista.

 

Uudisrakennuksen laajuus on 323 brm2 ja tarhan ala 3 700 m2. Hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 2 431 000 euroa (veroton hinta 1 993 000 euroa) kustannustasossa 7/008.

 

Hankkeen rahoitus sisältyy Khn vuoden 2009 talousarvioehdotuksen kohtaan 8 08 08, Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

SJ                 Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan visenttitarhan 17.9.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että uudisrakennuksen laajuus on 323 brm2, siihen kiinteästi liittyvine katoksineen yhteensä 590 brm2 sekä tarhan ala on 3 700 m2, aitauksen ulkopuoliset alueet siihen mukaan lukien yhteensä noin 7 700 m2, ja että hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 2 431 000 euroa (veroton hinta 1 993 000 euroa) kustannustasossa 7/008.

 

Pöytäkirjanote Korkeasaaren eläintarhan johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Korkeasaaren eläintarhan visenttitarhan uudisrakennuksen ja tarha-alueen hankesuunnitelma 17.9.2008

 

 

 

 


2

ERON MYÖNTÄMINEN MARGARETA NYGÅRDILLE OPETUSVIRASTON LINJANJOHTAJAN VIRASTA

 

Khs 2008-2334

 

Margareta Nygård pyytää (30.10.2008) eroa opetusviraston ruotsinkielisen koulutuslinjan linjanjohtajan virasta 1.5.2009 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee myöntää Margareta Nygårdille eron opetusviraston ruotsinkielisen koulutuslinjan linjanjohtajan virasta 1.5.2009 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa julistamaan ko. virka haettavaksi opetustoimen johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 6 042 euron kokonaiskuukausi­palkan mukaan.

 

Pöytäkirjanote Margareta Nygårdille ja opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

OLYMPIASTADIONIA KOSKEVAN PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN STADION-SÄÄTIÖN KANSSA

 

Khs 2008-972

 

Liikuntalautakunta toteaa (29.10.2008) mm., että Stadion-säätiön hallitus esittää Khlle, että Stadion-säätiön ja Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa uusittaisiin pitkäaikainen 30 vuoden vuokrasopimus vuoden 2009 alusta alkaen nykyisen hallintomallin pohjalta.

 

Lautakunta toteaa asiasta seuraavaa:

 

Olympiastadion ja siihen liittyvä maa-alue on vuokrattu Stadion-sää­tiölle Kvston 19.12.1984 sekä urheilu- ja ulkoilulautakunnan 31.1.1985 tekemien päätösten mukaisesti.

 

Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2008 saakka.

 

Kiinteistölautakunta on 30.9.2008 päättänyt vuokrata Olympiastadionin liikuntavirastolle 1.1.2009 alkaen 20 vuoden vuokra-ajalla, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi.

 

Vuokranmäärityksen perustana on käytetty rakennuksen nykyistä teknistä arvoa (1 559 euroa/m²) ja vuokrattavaa alaa (14 397 m²). Sisäinen pääomavuokra (4,51 euroa/m²/kk) muodostuu tekniselle arvolle lasketusta 3 %:n tuotosta (3,98 euroa/m²/kk) ja maanvuokrasta (0,53 euroa/m²/kk). Tarkoituksena on, ettei kaupunki jatkossa investoi kyseiseen rakennukseen. Näin ollen sisäinen vuokra ei sisällä poisto-osuutta, koska vuokralla ei ole tarkoitus kerätä rahoitusta tulevia peruskorjausinvestointeja varten.

 

Liikuntavirasto on varautunut vuoden 2009 talousarviossaan edellä mainittua alhaisempaan vuokraan syystä, että kaupungin investointimäärärahojen käyttö (noin 10 milj. euroa) saatiin selvitettyä vasta vuoden 2008 kuluessa.

 

Näin ollen tilakeskus on neuvotellut Olympiastadionin vuokraamisesta liikuntavirastolle 1.1.2009 lukien siten, että vuonna 2009 pääomavuokra on 45 000 euroa/kk (3,13 euroa/m²/kk) ja että vuonna 2010 pääomavuokra on 64 930 euroa/kk (4,51 euroa/m²/kk). Vuokra-aika on 20 vuotta, ja tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajoin. Vuokra sisältää arvioidun indeksin muutoksen 2008/2009.

 

Olympiastadionin sisäinen vuosivuokra on tällä hetkellä n. 251 000 euroa. Uuden sopimuksen mukaan sisäinen vuosivuokra vuonna 2009 on n. 540 000 euroa ja vuoden 2010 alusta alkaen n. 779 000 euroa. Sisäinen, liikuntavirastolta perittävä vuokra nousee ensin noin kaksinkertaiseksi ja vuoden 2010 alusta hiukan yli kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

 

Toiminta-avustus             Olympiastadion kuuluu yhteisöihin, joille kaupunki antaa toiminta-avustusta. Vuonna 2008 tilitysvuokran osuus toiminta-avustuksesta on 260 000 euroa ja vuonna 2009 270 000 euroa. Vuonna 2010 tilitysvuokran osuus nousee 389 580 euroon.

 

Uusi vuokrasopimus Stadion-säätiön kanssa

 

Lautakunta esittää, että Stadion-säätiön kanssa tehdään uusi 1.1.2009 alkava vuokrasopimus. Vuokran määräksi esitetään 50 % liikuntaviraston maksettavaksi tulevasta sisäisestä vuokrasta. Vuokra-ajan pituudeksi lautakunta esittää 20 vuotta, joka on sama kuin sisäisen vuokrasopimuksen kiinteä vuokra-aika.

 

Stadion-säätiöltä perittävä uusi vuokra olisi edellä olevan perusteella 270 000 euroa vuonna 2009 ja vuodesta 2010 lähtien 389 580 euroa tämän vuoden kesäkuun hintatasolla.

 

Vuokrakohde käsittää 14 397 m²:n suuruisen Olympiastadion‑raken­nuksen pihapiireineen. Vuokrattava alue vastaa yleisten rakennusten tonttia 14514/3 kuitenkin siten, että sopimukseen tullaan sisällyttämään ehto, jonka mukaan vuokralainen ei saa sulkea tontin luoteisnurkan kautta kulkevaa kevyen liikenteen väylää.

 

Sj toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Stadion-säätiölle 14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) korttelin nro 14514 yleisten rakennusten tontilla nro 3 sijaitsevan Olympiastadionin pihapiireineen liikunta- ja kulttuuritoimintaa varten 1.1.2009 lukien 31.12.2028 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Vuosivuokra vuonna 2009 on 540 000 euroa. Vuoden 2010 alusta alkaen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” kesäkuun 2008 pistelukua 1736 vastaavaa 779 160 euron suuruista vuokraa.

2                    Vuokrista peritään 50 % niin kauan kuin vuokrakohdetta käytetään pääasiassa liikunta- ja kulttuuritoimintaan.

3                    Muutoin noudatetaan sekä liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja että soveltuvin osin Olympiastadionia koskevan kaupungin sisäisen vuokrauksen ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2173

 

Helsinki-viikon säätiö toteaa (14.10.2008), että säätiön hallitus on 23.9.2008 päättänyt säätiön sääntöjen muuttamisesta. Säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen kun Khs on antanut asiasta lausuntonsa, jos vähintään viisi hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutoksesta päätettiin kuuden läsnä olleen hallituksen jäsenen yksimielisellä päätöksellä.

 

Säätiö pyytää Khn lausuntoa Helsinki-viikon säätiön sääntömuutokseen, jotta asia voidaan saattaa patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltäväksi.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (28.10.2008), että Helsinki-viikon säätiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö, jonka voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen, kun Khs on antanut asiasta lausuntonsa, jos vähintään viisi säätiön hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on lisäksi saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

 

Oikeuspalveluille on toimitettu lausunnon antamista varten säätiön voimassa olevat säännöt, säätiön hallituksen päätös sääntöjen muuttamisesta sekä luonnos säätiön uusiksi säännöiksi.

 

Säätiön hallituksen hyväksymä luonnos säätiön uusiksi säännöiksi on valmisteltu yhteistyössä oikeuspalveluiden kanssa. Muutokset ovat lähinnä muodollisia muutoksia, joilla pyritään sääntömääräysten nykyaikaistamiseen ilman, että niillä olisi vaikutusta säätiön tarkoitukseen tai sen toteuttamiseen. Muutokset ovat oikeuspalveluiden kannan mukaan sekä säätiölain että konserninohjauksen muodossa säätiölle annettujen ohjeiden mukaisia. Sääntömuutokselle on kuitenkin vielä saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus, mistä syystä säätiön hallituksen hyväksymään sääntöluonnokseen voi tulla muutoksia.

 

Oikeuspalveluiden kannan mukaan Khlla ei ole juridista estettä antaa puoltavaa lausuntoa Helsinki-viikon säätiön hallituksen esittämästä sääntömuutoksesta.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttamista liitteen 2, Luonnos uusiksi säännöiksi, mukaisiksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tarvittaessa hyväksymään säätiön sääntöihin rekisteriviranomaisten edellyttämät muutokset.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiölle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsinki-viikon säätiön säännöt

 

Liite 2

Luonnos uusiksi säännöiksi

 

 

 

 


1

RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2008-2295

 

Rakennuslautakunta toteaa (28.10.2008) mm., että maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

 

./.                   Kaupunginvaltuusto on 24.11.1999 hyväksynyt Helsingin kaupungin rakennusvalvontataksan yleiset perusteet.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella kaupunginhallitus on hyväksynyt voimassa olevan yksityiskohtaisen rakennusvalvontataksan 5.11.2007. Tällöin rakennusvalvontamaksuja ja kiinteistöinsinöörin maksuja korotettiin 2 prosentilla. Taksa tuli voimaan kuuluttamisen jälkeen 1.1.2008.

 

Rakennusvalvontataksan tasokorotus

 

Vuonna 2002 rakennusvalvontaviraston tuloilla katettiin viraston kaikista menoista 84 prosenttia. Vuosina 2003, 2004 ja 2005 kateprosentit olivat vastaavasti 73, 75 ja 70. Vuonna 2006 kateprosentti oli 86 ja vuonna 2007 kateprosentti on 92. Näiden kuuden viime vuoden keskimääräinen kateprosentti on 80.

 

Kuluvan vuoden kateprosentiksi on tämän hetken tietojen perusteella arvioitu 66 prosenttia. Kateprosentin putoaminen johtuu rakentamisen suhdanteiden nopeasta muutoksesta.

 

Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana myönnettyjen rakennuslupien sisältämien rakennusten yhteenlaskettu kokonaistilavuus oli 4 247 462 kuutiometriä. Vastaava luku tältä vuodelta on 3 150 500 kuutiometriä. Muutosprosentti on - 26.

 

Vastaavat luvut rakennusten kerrosalan mukaan laskettuna ovat
690 601 ja 503 251 neliömetriä. Muutosprosentti on - 27.

 

Rakennusten kokonaisalat ovat vastaavasti 865 953 ja 620 577 neliömetriä. Muutosprosentti on - 28. Kokonaisalaan lasketaan kerrosalan lisäksi kellari- yms. tilat. Rakennusvalvontataksan maksut perustuvat kokonaisalaan.

 

Teollisuus- ja varastorakennusten lupamäärät ovat pienentyneet eniten sekä haettujen että myönnettyjen lupien osalta. Muutoinkin lupamäärät ovat vähentyneet. Poikkeuksena ovat asuinkerrostalolupien ja eräiden vähäisten kohteiden lupamäärien kasvu. Asuinkerrostaloille myönnettyihin lupiin sisältyvä kokonaisalan kasvu yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana on ollut 30 prosenttia. Haettujen asuinkerrostalolupien kokonaisalan kasvu on 8 prosenttia. Haettuihin lupiin sisältyvien kerrostaloasuntojen lukumäärä on kuitenkin edellisvuotta pienempi.

 

Rakennuslautakunnassa ja rakennusvalvontavirastossa tavoitteeksi on asetettu 80–85 %:n suuruinen kate normaalirakentamistilanteessa. Tällöin rakentajat maksaisivat täyden hinnan saamistaan palveluista. Tavoitteen saavuttaminen riippuu siitä, kuinka paljon rakentamiseen haetaan lupia ja kuinka paljon lupahakemusten käsittelystä kerätään lupamaksuja.

 

Lain säännöksen mukaan rakennusvalvontamaksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Rakennusvalvontamaksu kattaa sekä lupien käsittelystä että rakennustyön työnaikaisesta valvonnasta aiheutuvat kustannukset. Maksu peritään kuitenkin kokonaisuudessaan jo luvan myöntämisen yhteydessä. Ennalta periminen viittaa laissa siihen, että työnaikaisesta viranomaisvalvonnasta aiheutuva kustannus maksetaan etukäteen. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, tulee maksu hakemuksesta perusteettomilta osin palauttaa.

 

Voimassaolevan rakennusvalvontataksan 15 §:n mukaan on mahdollista periä enintään 50 prosentin suuruinen käsittelymaksu taksan mukaisesta maksusta, jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen päätöksen tekemistä ja hakemuksen käsittely on jo aloitettu. Säännös antaa virastolle riittävän mahdollisuuden, suhteutettuna käsittelyyn kuluneeseen työmäärään, laskuttaa luvanhakijaa tilanteessa, jossa lähes päätöskypsäksi saatettu hakemus peruutetaan ennen päätöksen tekemistä. Samansisältöinen säännös sisältyy ehdotukseen, sen 15 §:ään.

 

Viraston tuloista noin 97 prosenttia kertyy rakennusvalvontataksan nojalla kerätyistä rakennuslupa- yms. maksuista ja loput arkistotaksan nojalla kerätyistä piirustusten jäljennösmaksuista. Arkistotaksalla ei siten voida paljoa vaikuttaa katteeseen.

 

Kustannustason nousun johdosta rakennusvalvontataksan maksuja tulisi korottaa 5 prosentilla vuoden 2009 alusta, kun vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa on suunniteltu 3 prosentin korotusta.

 

Rakennusvalvontataksan tekstimuutokset

 

Rakennusvalvontataksaan ehdotetaan tehtäväksi lisäksi eräitä tekstimuutoksia.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä ovat kaupunginhallituksen 5.11.2007 hyväksymä voimassaoleva rakennusvalvontataksa ja ehdotus uudeksi rakennusvalvontataksaksi 2009.

 

2 § Rakennuslupamaksut

 

Kohdan h) mukaan, jos rakennuksen tai sen osan kokonaisala ylittää 10 000 neliömetriä, niin ylittävältä osalta maksun suuruus on 75 %. Jos kokonaisala ylittää 20 000 neliömetriä, niin ylittävältä osalta maksun suuruus on 50 %.

 

Tätä automaattista leikkuria ei ole käytössä Vantaalla tai Espoossa. Näin ollen on perusteltua poistaa automaattinen leikkuri myös Helsingin taksasta. Tapauskohtaisen arvioinnin perusteella rakennusvalvontamaksua voidaan kuitenkin alentaa taksan maksun alentamista koskevan 20 §:n nojalla enintään 30 %. Kun nykyinen h) kohta poistetaan, niin nykyinen i) kohta muuttuu uudeksi h) kohdaksi.

 

3 § Toimenpidelupamaksut

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii toimenpideluvan (22.6.2005/437). Tämä säännös on tullut voimaan 1.7.2005.

 

Tähän asti toimenpiteestä on veloitettu 3 §:n e) kohdan mukaan, joka kattaa ne muut asetuksen 62 §:n toimenpiteet, joita ei ole erikseen määritelty taksan 3 §:ssä. Lupamaksu on siten ollut 165,40 euroa toimenpidettä eli jätevesijärjestelmää kohti.

 

Uudeksi e) kohdaksi ehdotetaan, että kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamisen tai muuttamisen lupamaksu on 90,00–540,00 euroa riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä.

 

Nykyinen e) kohta muutetaan edellä mainitun johdosta f) kohdaksi.

 


9 § Rakennustyön aloittamisoikeuden myöntämismaksut

 

Kun aloittamisoikeushakemus käsitellään lupahakemuksen tai oikaisunhaun yhteydessä, niin voimassa oleva maksu on 50,63 euroa. Maksu ehdotetaan korotettavaksi 115 euroon. Kun aloittamisoikeushakemus käsitellään lupapäätöksen tekemisen jälkeen erillisenä asiana, niin maksu on 101,27 euroa. Maksu ehdotetaan korotettavaksi 230 euroon.

 

Voimassa olevat maksut eivät riitä hakemusten käsittelystä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Jos rakennetaan lainvoimaisen rakennusluvan nojalla, niin aloittamisoikeushakemusta ja -päätöstä ei luonnollisestikaan tarvita.

 

16 § Lausuntomaksut

 

Jos mainoslaitteelle haetaan toimenpidelupa, niin siitä veloitetaan taksan 3 §:n e) kohdan (taksamuutoksessa f) kohta) mukainen toimenpidelupamaksu, joka on voimassaolevassa taksassa 165,40 euroa toimenpidettä kohti.

 

Lausuntomaksuja koskevaan pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi
c) kohta, jonka mukaan, jos mainoshankkeeseen ryhtyvä pyytää rakennusvalvonnan lausuntoa mainoslaitteen toteuttamisesta ja luvanvaraisuudesta, niin lausuntomaksu on enintään 173,67 euroa riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä.

 

Tarkoitus on mahdollisuuksien mukaan ja mainoshankkeeseen ryhtyvän lausuntopyynnöstä keventää menettelyä ja siirtää osa mainoslaiteluvista lausuntomenettelyn piiriin.

 

23 § Vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen maksun suorittamisesta

 

Rakennuslautakunta tai rakennuslautakunnan määräämä viranhaltija voi hakemuksesta myöntää vapautuksen tämä taksan mukaisen maksun suorittamisesta osittain tai kokonaan, milloin maksun periminen on ilmeisen kohtuutonta.

 

Tätä taksan kohtaa ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että vapautus voitaisiin myöntää myös, milloin maksun periminen on ilmeisen aiheetonta. Käytännössä näin on jo toimittukin.

 


Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston maksujen tarkistaminen

 

./.                   Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto toteaa 30.9.2008 päivätyssä kirjeessään seuraavaa:

 

Kaupunkimittausosaston kustannuslaskennan mukaan vuonna 2007 saatiin rakennuksen maastoon merkinnöistä ja sijaintikatselmuksista aiheutuneista kustannuksista kiinteistöinsinöörin toimenpidetaksoilla katettua 87 %. Mikäli huomioon otetaan rakennuslupalausunnoista aiheutuneet kustannukset, rakennusvalvontaan liittyvistä kustannuksista saatiin katettua 75 %.

 

Nykyisillä kiinteistöinsinöörin toimenpidetaksoilla kuluvan vuoden elokuun lopun tilanteen mukaan arvioitu kateprosentti vuonna 2008 tulee olemaan noin 80 %. Rakennuslupalausunnoista aiheutuneet kustannukset huomioiden rakennustyön valvonnan kateprosentiksi arvioidaan kuluvan vuoden lopussa noin 70 %.

 

Rakennuslupalausunnoista aiheutuneet kustannukset vuonna 2006 olivat 74 319 euroa, vuonna 2007 104 909 euroa ja elokuun tilanteen mukaan arvioituna vuoden 2008 kustannukset näiltä osin tulevat olemaan noin 130 000 euroa. Kustannusten kasvu johtuu työmäärän lisääntymisestä suurten rakennusten osalta etenkin ahtaille tonteille rakennettaessa, jolloin sijainnin tarkka laskenta edellyttää koko rakennuksen mitoituksen tarkistamista. Kiinteistöinsinöörin toimenpidetaksaa on näiltä osin tarkistettu viimeksi vuonna 1995.

 

Edellä esitetyn johdosta kaupunkimittausosasto esittää kiinteistöinsinöörin toimenpidetaksaan suurten rakennusten osalta 10 %:n korotusta. Muilta osin ottaen huomioon edellisen taksapäätöksen jälkeisen kustannustason nousun esitetään taksaan noin 5 %:n korotusta vuodelle 2009.

 

Lisäksi kaupunkimittausosasto esittää maalämpöpumppuporakaivojen sijaintikatselmustaksaksi samansuuruista taksaa kuin vähäisille rakennelmille 170 euroa, jonka perinnästä huolehtisi rakennusvalvontavirasto luvan yhteydessä samoin kuin muidenkin taksaan sisältyvien maksujen osalta.

 

Kaupunkimittausosaston esitys on sellaisenaan sisällytetty rakennusvalvontataksan tarkistusehdotukseen.

 

Taksan tarkistaminen ehdotetulla tavalla korottaa 200 neliömetrin suuruisen omakotitalon rakennuslupamaksun, johon sisältyy kiinteistöinsinöörin maksu, 2 106,48 eurosta 2 211,65 euroon eli 105,17 eurolla. Korotusprosentti on 4,99 prosenttia.

 

Rakennuslautakunta esittää, että rakennusvalvontataksaa tarkistettaisiin esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

 

Kaj toteaa, että tarkistetut taksat ovat voimassa 1. päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Taksaa sovelletaan myös Vantaasta ja Sipoosta Helsinkiin liitettävillä alueilla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä rakennusvalvontataksan esityslistan tämän asian liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetut taksat ovat voimassa 1. päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Taksaa sovelletaan myös Vantaasta ja Sipoosta Helsinkiin liitettävillä alueilla.

 

Kuulutetaan, pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kaupunginvaltuuston 24.11.1999 tekemä päätös rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista

 

Liite 2

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston 30.9.2008 esitys

 

Liite 3

Voimassaoleva Helsingin rakennusvalvontataksa

 

Liite 4

Ehdotus uudeksi rakennusvalvontataksaksi 2009

 

 

 

 


2

VT TATU RAUHAMÄEN TOIVOMUSPONSI: TONTINLUOVUTUSEHTOJEN KUSTANNUSVAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN

 

Khs 2008-256

 

Kaj ilmoittaa, että Kvsto hyväksyi 30.1.2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon hyväksymisen yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen kuin kaupunki ottaa käyttöön esimerkiksi tontinluovutusehtoihin liitettäviä vaatimuksia tulevaisuuden rakentamiselle, on niiden vaikutukset asumiskustannuksiin arvioitava.” (Tatu Rauhamäki, äänin 61–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Asuntotuotantotoimikunta (28.5.2008) ja kiinteistölautakunta (2.9.2008) toteavat vastauksenaan mm. seuraavaa:

 

Asumiskustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten asuntotuotantoprosessin alkupäässä. Prosessin edetessä vaikutusmahdollisuudet asumiskustannuksiin vähenevät.  Suurimmat vaikutukset asumiskustannuksiin tulevat yleensä maapohjan haasteellisuudesta ja eräistä asemakaavamääräyksistä. Lisäksi tontinluovutuksen laatukilpailuista saadut kaupunkikuvallisesti korkeatasoiset ehdotukset ovat usein olleet kalliita toteuttaa.

 

Energiansäästöön liittyvät vaatimukset lisäävät yleensä investointikustannuksia, mutta alentavat myöhemmin käyttökustannuksia. Vaikutukset asumiskustannuksiin riippuvat energian hinnan kehityksestä. Valtiovallan taholta on tulossa rakentamisen energiatehokkuuteen tähtääviä ohjeita. Kiinteistölautakunnan mielestä energian säästöön tähtääviä ehtoja voidaan liittää myös tontinluovutusehtoihin. Ehtojen kannattavuus ja kokonaiskustannuksia lisäävä vaikutus tulee kuitenkin aina arvioida ennen ehtojen määrittämistä.

 

Mikäli vain Helsingin kaupungin luovuttamalle maalle rakennettavien asuntokohteiden tontinluovutusehtoja kiristetään, kaupungin maalle ja toisaalta yksityiselle maalle tai naapurikuntiin rakennettavat hankkeet ovat niiden suhteen eriarvoisessa asemassa. Mikäli ehdoilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia, niillä saattaa olla myös asuntojen kysyntää suuntaavia seurauksia.

 

Kaj toteaa, että tontinluovutusehtoihin voidaan sisällyttää energian säästöön tähtääviä ehtoja. Ehtojen tarpeellisuus tulee arvioida suhteessa muihin rakentamista ohjaaviin normeihin. Erilaisten tontinluovutusehtoihin sisällytettävien laatuvaatimusten vaikutus rakentamiskustannuksiin ja asumiskustannuksiin tulee myös aina arvioida.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Rauhamäki) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tatu Rauhamäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

 

 

 


3

VT ILKKA TAIPALEEN TOIVOMUSPONSI: ASUNTOJEN SIJOITTAMINEN TEOLLISUUS-, LIIKE- JA TOIMISTOTONTEILLE JA -RAKENNUKSIIN

 

Khs 2008-268

 

Kaj ilmoittaa, että Kvsto hyväksyi 30.1.2008 Malmin korttelin 38171 osan asemakaavan hyväksymisen sekä tonttien 38171/25 ja 26 ym. alueiden (osa Tattariharjuntien teollisuusalueesta) asemakaavan muuttamisen yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto toivoo kaupunginhallituksen tekevän selvityksen, voisiko tulevaisuudessa teollisuus-, liike- ja toimistotonteille ja –rakennuksiin voida rakentaa yksi tai joitakin asuntoja (eräänlaisia talonmiehen asuntoja), jolloin alueilla olisi paitsi hiukan elävyyttä myös tiettyä asukkaiden asuessaan harjoittamaa valvontaa.” (Ilkka Taipale, äänin 77–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (29.5.2008) vastauksenaan seuraavaa:

 

Aikaisemmin määrättiin kaupungin rakennusjärjestyksessä tarkemmin siitä, mitä ja miten teollisuus- ja varastorakennusten tonteille saa rakentaa. Vuoden 1966 rakennusjärjestyksen mukaan esim. ”teollisuustonteille saatiin rakentaa erillisiä rakennuksia, joissa on asuinhuoneistoja kiinteistön hoidolle välttämättömälle henkilökunnalle. Asuinhuoneistojen uloskäytävät eivät kuitenkaan saaneet olla yhteydessä rakennuksen muihin osiin, ellei maistraatti erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta.”

 

Vanhimmat työpaikka-alueiden kaavat noudattelivat näitä rakennusjärjestyksen määräyksiä.

 

Myös 30.5.1990 hyväksytyn rakennusjärjestyksen mukaan teollisuus- ja varastotontille sai rakentaa asuinhuoneistoja kiinteistön hoidolle välttämättömälle henkilökunnalle.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki vuodelta 2000 ei suoraan ota kantaa asuntojen sijoittamiseen työpaikkatonteille, mutta ympäristöministeriön 2003 julkaiseman asemakaavamerkinnät ja -määräykset oppaan mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle asuntojen tai toimisto- ja myymälätilojen rakentaminen ei ole sallittua ilman siihen oikeuttavaa kaavamääräystä. Samainen ohje toteaa toimistorakennusten osalta, että asuinhuoneistojen rakentaminen voidaan sallia kaavamerkintäasetuksen mukaisesti.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen jälkeen vuonna 2000 uudistettiin myös Helsingin rakennusjärjestys (kaupunginvaltuusto 7.6.2000), mutta se ei sisällä lainkaan aikaisemmin rakennusjärjestyksessä olleita teollisuustontteja koskeneita määräyksiä. Tästä johtuen asuntojen rakentamisesta työpaikkatonteilla on sen jälkeen aina erikseen määrätty asemakaavoissa.

 

Käytännössä kaikissa työpaikkatontteja niin teollisuus- ja varastorakennusten kuin myös toimitilarakennusten korttelialueita koskevissa kaavoissa on ollut käytäntönä merkitä seuraava asuntoja koskeva määräys:

 

”Tontille saa sijoittaa asuinhuoneistoja kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten.”

 

Ympäristökeskuksen kannan mukaisesti määräyksessä on asumisolosuhteiden turvaamiseksi määritelty lisäksi:

 

”Kutakin asuntoa kohti on rakennettava 30 m2 suojattua leikki- ja oleskelutilaa, kuitenkin siten, että pihan vähimmäiskoko on 50 m2. Asuntoihin ja niiden pihoille tulee järjestää tontin muista toiminnoista ja liikenteestä erillinen kulkuyhteys. Ulkoseinien kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 35 dBA.”

 

Kohtuullisten asumisolosuhteiden turvaaminen on osoittautunut suurimmaksi vaikeudeksi tavoiteltaessa ns. sekataloja, joissa työpaikkatonteilla olisi enemmänkin asuntoja ja myös muille kuin kiinteistön hoidon kannalta välttämättömiä henkilöitä varten. Tällöin tosin syntyy helposti tilanne, että asukkaat kokevat työtoiminnat haitallisena ja asumisesta muodostuukin rasite ja haitta yrityksen toiminnalle. Samoja vaikeuksia on esiintynyt myös, kun on haluttu sijoittaa asuntoja erillisinä rakennuksina työpaikka-alueille.

 

Asiaa on kuitenkin haluttu edistää ja esim. Pohjois-Haagan asemalla Lassilassa on jo 1970–80-luvulla kaavoitettu toimistorakennuksia, joiden kaksi ylintä kerrosta on rakennettu asunnoiksi ja nyt 2000-luvulla mm. Vattuniemen alueella Lauttasaaressa on asemakaavassa annettu mahdollisuus sijoittaa toimitilakorttelialueella olemassa olevien toimistorakennusten ylimpiin kerroksiin asuntoja. Kiinteistötekniset, taloudelliset ja hallinnolliset järjestelyt vaativat näissä tapauksissa uudenlaisia toimintatapoja.

 

Asemakaavoissa on siis mahdollista sallia ja on nykyään jo käytäntönä määrätä asuntojen rakentamisesta työpaikkatonteilla. Samalla voidaan määräyksin turvata myös kohtuulliset asumisolosuhteet.

 

Kaj yhtyy kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa mainittuun.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä

 

-       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Taipale) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ilkka Taipaleelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

 

 

 


4

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: ULLAKKORAKENTAMISTA KOSKEVAN ALUEELLISEN POIKKEAMISPÄÄTÖSMENETTELYN LAAJENTAMINEN UUSIIN KAUPUNGINOSIIN

 

Khs 2008-428

 

Kaj ilmoittaa, että Kvsto hyväksyi 13.2.2008 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 hyväksymisen yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin nykyisen ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamispäätösmenettelyn laajentamiseksi uusiin kaupunginosiin.” (Kauko Koskinen, äänin 82–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Toivomusponnesta on saatu rakennuslautakunnan lausunto (27.5.2008), joka on tämän asian liitteenä 1.

 

Kaj toteaa, että Khs päätti 3.11.2008 esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle poikkeuksen myöntämistä ullakon käytölle asuinrakentamiseen kaikilla Helsingin asuinkerrostaloalueilla viideksi vuodeksi seuraavin ehdoin:

 

1.                   Kiinteistöllä on sen rakennusten, vapaa-alueiden, sijainnin ja ympäristön puolesta hyvät edellytykset ullakkorakentamiseen ja rakentaminen täyttää asumishygienian perusvaatimukset. Poikkeamisen piiriin kuuluvat myös ne liikekeskustan alun perin asuinkerrostaloiksi rakennetut rakennukset, joissa nykyisin on sekä asuin- että liiketiloja.

 

2.                   Rakentamisen yhteydessä tehdään tarpeellisia parannuksia kiinteistön asukkaiden yhteistiloihin ja asumisviihtyisyyteen (esim. jätehuoltojärjestelyt, leikkipaikat, oleskelualueet, istutukset, sauna-, pesula-, säilytys-, harraste- ja kokoontumistilat).

 

3.                   Rakentaminen tapahtuu pääasiallisesti olemassa olevan katon sisäpuolella. Olemassa olevan ullakon tulee olla riittävän korkea asuntojen rakentamiseen. Ullakon sisätilan vapaa korkeus katon harjan kohdalla on olemassa olevan ullakon lattiasta ullakon yläpohjan kantavan rakenteen alapintaan oltava yleensä vähintään 3,5 metriä. Ullakkorakentamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen ominaispiirteet. Ullakolla tehtävien järjestelyjen on perustuttava olemassa olevaan tilaan. Katon harjan korottaminen edellyttää kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon puoltavaa lausuntoa. Perusteena voi olla rakennuksen katon nykyisen tason mataluus verrattuna viereisiin kattokorkeuksiin, ja jos vähäisellä korottamisella voidaan kaupunkikuvaa eheyttää ja parantaa.

 

4.                   Rakennuksen sisäisiä ja ulkoisia arkkitehtonisia arvoja ei turmella. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa rajoitetaan sellaista ullakkorakentamista, joka aiheuttaisi muutoksia vesikattoon tai muulla tavoin heikentäisi rakennuksen arvoa.

 

5.                   Kaupunkikuvallisten arvojen säilyttäminen on ullakkorakentamisessa turvattava. Erityisesti tämä korostuu avoimeen kaupunkitilaan, aukioihin, mereen ja puistoihin rajoittuvilla alueilla ja kaupunkikuvallisesti yhtenäisillä alueilla.

 

6.                   Kiinteistöissä olevat maanalaiset autonsäilytyspaikat ja autopaikoiksi soveltuvat kellaritilat, joita ei tarvita asukkaiden yhteistiloina, varataan asukkaiden autopaikoiksi. Ullakolle rakennettavien asuntojen osalta ei tarvitse osoittaa uusia autopaikkoja.

 

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi Khs päätti tarkentaa kaupunginhallituksen ullakkorakentamista koskevia ohjeita suunnitelmien laadun, pääsuunnittelijan pätevyyden, hakijalta vaadittavien asiakirjojen sekä uusien ikkunoiden ja parvekkeiden osalta. Edelleen Khs päätti tarkentaa rakennusvalvontaviraston ullakkorakentamista koskevaa ohjeistoa edellä mainittujen seikkojen lisäksi teknisten ratkaisujen, hissien, autopaikkojen ja menettelytapojen osalta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä

 

-       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Koskinen) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Rakennuslautakunnan lausunto 27.5.2008

 

 

 

 


5

TÖÖLÖN METRON ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA JA VARAUTUMINEN METROASEMAAN PASILASSA

 

Khs 2008-1540

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (17.6.2008) seuraavaa:

 

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen yhteistyönä on laadittu raportti ”TÖÖLÖN METRO. Töölön metrolinjan alustavan yleissuunnitelman tarkastaminen ja Pasilan metroaseman vaihtoehdot 28.5.2008”.

 

Töölön metrolinja Kampista Pasilaan on osa yleiskaavassa 2002 esitettyä toista metrolinjaa, joka jatkuu ristikkäin nykyisen metrolinjan kanssa Kampin metroaseman alla olevan metrovarauksen kautta Erottajan, Esplanadin ja Katajanokan kautta Laajasalon suuntaan. Samalla se on osa seudullista raideliikenneverkkoa, jolla on vaihtoyhteys raitioteihin joka metroasemalla ja junarataan Pasilassa.

 

Töölön metroasemalta on vaihtoyhteys suunnitellulle Pisara-radan Oopperan asemalle. Pisara-rata on pääradan, rantaradan ja Martinlaakson radan lähiliikenneraiteet yhdistävä maanalainen ratalenkki. Pisarasta laaditut alustavat suunnitelmat tulevat jatkossa tarkentumaan. Kamppi–Pasila metrolinja ja Pisara-rata sisältyvät pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (PLJ 2007) hankkeisiin, joiden aloitus on vuosina 2016–2030.

 

Töölön metrolinjaa on mahdollista jatkaa Pasilasta Kumpulan ja Viikin suuntaan tai Maunulan ja lentoaseman suuntaan. Ratageometria mahdollistaa linjan jatkamisen molempiinkin suuntiin. Tämä vaatii jatko­suunnittelussa erillisen tarkastelun raide- ja laiturijärjestelyiden osalta.

 

Töölön metron alustava yleissuunnitelma

 

Töölön metron matkustajamäärän arvioidaan olevan Kampin aseman pohjoispuolella noin 54 000 matkustajaa vuorokaudessa. Vilkkaimpia asemia ovat Kamppi ja Meilahti. Matkustajaennusteet voivat merkittävästi kasvaa, mikäli metro jatkuu Pasilasta pohjoiseen ja bussilinjastoa tällöin rakenteellisesti muutetaan vahvemmin raideliikenteen liityntämuodoksi.

 

Suunnittelun lähtökohtana on ollut automaattimetron mahdollistama lyhyt vuoroväli, kahden yksikön junat ja lyhyt laituripituus (90 metriä). Lähtökohdaksi on myös otettu 170 cm korkeiden laituriseinien ja -ovien toteuttaminen asemille, sillä suunnitteluhetken tiedon mukaan myös koko nykyiseen metroon ja länsimetroon ollaan toteuttamassa laituriovet.

 

Metrolinjan pituus Kampista Pasilaan on noin 4,7 km. Kampin ja Pasilan välille on suunniteltu kolme asemaa: Töölö, Stadion ja Meilahti. Raiteenvaihto on mahdollista Pasilan ja Meilahden asemien välillä, Kampin aseman pohjoispuolella sekä yksipuolisena Stadionin ja Meilahden asemien välillä.  Töölön aseman eteläpuolelta on yhdysraide olemassa olevalle metroradalle Kampin asemalle.

 

Töölön metron linjaus ja asemat

 

Pasilan asemaa lukuun ottamatta kaikki asemat on suunniteltu kaksilaivaisiksi, mikä mahdollistaa Töölön ja Meilahden aseman rakentamisen väestönsuojiksi. Kaksilaivaisuuden ansiosta asemat voidaan myös rakentaa lähemmäksi maanpintaa, mikä lyhentää matkaa katutasoon. Kaikilla asemilla on esteetön kulkuyhteys laituritasolta katutasolle. Asemien kaksilaivaisuus ja laiturileveydet ovat johtaneet ratatunnelien väliseksi etäisyydeksi 35 metriä. Pasilan asemaa lähestyttäessä etäisyys on supistettu 20,5 metriin Pasilan aseman kaivinpaalujen välisen mitoituksen takia. 

 

Kampissa asemalaituri sijoittuu Tennispalatsin ja nykyisen aseman alapuolelle ristikkäin nykyiseen asemaan nähden. Aikaisemmin louhittua varausta voidaan käyttää hyväksi. Asemalaiturin eteläpäästä on yhteys nykyiselle asemalle. Laiturin pohjoispäästä on yhteys uuteen lippuhalliin, joka rakennetaan Tennispalatsin pohjoispään sisääntuloaukion alle. Sisäänkäynti lippuhalliin sijoitetaan entisen polttoaineen jakeluaseman katoksen alle.

 

Töölössä asemalaituri sijoittuu Runeberginkadun itäpuolelle Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorin välille. Lippuhalli on sijoitettu Töölöntorin alle ja sisäänkäynti torille. Lippuhalli toimii myös Pisaran Oopperan aseman eteläisenä sisäänkäyntinä. Aseman eteläiset sisäänkäynnit on sijoitettu Pohjoisen Hesperiankadun varrelle. Esteetön hissiyhteys on esitetty sijoitettavaksi Mehiläisen kiinteistöön, mistä on käyty neuvottelu kiinteistön edustajien kanssa.

 

Stadionin asemalaituri sijoittuu Mannerheimintien länsipuolelle Eino Leinon kadun kohdalle. Lippuhalli on sijoitettu Kisahallin pohjoispäädyn ja Mannerheimintien alle. Pääsisäänkäynti asemalle on Kisahallin pohjoispäädyssä. Toinen sisäänkäynti on sijoitettu Mannerheimintien länsipuolelle Kisahallia vastapäätä olevan pysäkin viereen. Suunnitelmissa on esitetty mahdollisuus pohjoisen sisäänkäynnin rakentamisesta raitiovaunuhallien pohjoispäähän.

 

Meilahdessa asemalaituri sijoittuu Topeliuksenkadun alle Tukholmankadun eteläpuolella. Lippuhalli on sijoitettu Topeliuksenkadun ja Tukholmankadun liittymän alapuolelle. Sisäänkäynnit lippuhalliin on sijoitettu nykyisen huoltoaseman paikalle rakennettavaan bussiterminaaliin ja Huslabin uudisrakennuksen yhteyteen Topeliuksenkadun länsipuolella. Suunnitelmassa on esitetty myös vaihtoehtoja mahdollisen eteläisen sisäänkäynnin sijainnista.

 

Metroasemaan varautuminen Pasilassa

 

Toiminnallisista ja geologisista syistä johtuen Pasilan asemasta on tutkittu sekä pinta- että syvävaihtoehdot. ”Pintametro” vaihtoehto on Itä- ja Länsi-Pasilassa louhittuna kallioon ja Keski-Pasilassa välittömästi Pasilan alaratapihan nykyisten ratojen alla betonikaukalossa. ”Syvämetro” vaihtoehto kulkee Pasilan osuudella kalliotunnelissa alittaen Keski-Pasilassa olevan laajan kalliopainanteen. Ennen metron rakentamista Keski-Pasilaan on Asemapäällikönkadun sillan pohjoispuolelle suunniteltavan aloituskorttelin rakenteissa varauduttava metron vaatimiin liukuporras- ja hissijärjestelmiin, poistumistie- ja pelastusporraskuilujen rakentamiseen maanpinnan tasolle sekä talotekniikan ja savunpoistokuilujen rakentamiseen vesikatolle asti. Varautumiskustannukset riippuvat oleellisesti tulevan aloituskorttelin ratkaisuista sekä muiden hankkeiden vaiheistuksesta.

 

”Pintametrossa” asemahallin rakenteet joudutaan rakentamaan korttelin rakentamisen yhteydessä, mutta tila voidaan käyttää pysäköintiin ennen metron rakentamista sijoittamalla sinne noin 220 pysäköintipaikkaa. Hyvin alustavan tarkastelun perusteella pintametroon varautuminen maksaa noin 5 miljoonaa euroa. Varautumiskustannuksissa on huomioitu rakennettavat metroa palvelevat kuilut sekä porraskuilut. Varsinaiset seinä- ja lattiarakenteet kuuluvat ensivaiheessa keskustakorttelin kustannuksiin, koska metrovaraus toimii tällöin pysäköintilaitoksena.

 

Syvämetrossa joudutaan varautumaan tuleviin kalliokuiluihin rakentamalla kuilujen betonirakenteet valmiiksi kalliopinnasta lippuhallitasolle sekä lujittamaan ja tiivistämään kalliokuilujen yläosat. Hyvin alustavan tarkastelun perusteella syvämetroon varautuminen maksaa 9 miljoonaa euroa.

 

Jatkosuunnitteluun suositellaan pintametroa, koska se on toiminnallisesti merkittävästi parempi ratkaisu. Vaihtoyhteydet kaikkiin kulkuvälineisiin ovat selvästi syvämetroa lyhyempiä. Pintametrossa asemahalli toimii lopputilanteessa Keski-Pasilan keskustakorttelin kauppakeskuksen toiminnallisena ja tilallisena sydämenä, jonka yhteydessä on myös liiketilaa.

 

Kamppi–Pasila metron alustava kustannusarvio

 

Suunnitelman mukaisen metron alustava kustannusarvio on noin 368 milj. euroa, josta asemien osuus on noin 165 milj. euroa, tunneleiden 91 milj. euroa ja radan 64 milj. euroa. Kustannusarvio perustuu automaattimetron vaatimiin järjestelmiin ja ”pintametron” asemaan Pasilassa sekä Länsimetron hankesuunnitelmassa käytettyihin yksikköhintoihin. Alustava kustannusarvio on laadittu myös kevennetystä versiosta, jossa asemien suunnitelmia on karsittu. Tällöin Stadionin asema toteutetaan vain louhintavarauksena, Töölön asema vain pohjoisilla liukuportailla ja Kampin aseman pohjoispään yhteydet hissillä. Kevennetyn version kustannusarvio on noin 329 milj. euroa, josta asemien osuus on noin 127 milj. euroa. Kustannusarvio ei sisällä arvonlisäveroa ja sen kustannustaso on 10/2007.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi raportin ”TÖÖLÖN METRO. Töölön metrolinjan alustavan yleissuunnitelman tarkistaminen ja Pasilan aseman vaihtoehdot 28.5.2008”.

 

Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Pasilan suunnittelua jatketaan pintametron asemaan perustuen.

 

Merkittiin, että keskustelun kuluessa varajäsen Alku ehdotti, että kohdan ”Töölön metron alustava yleissuunnitelma” toisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä poistetaan sanat ”automaattimetron mahdollistama” ja merkitään virke kuulumaan seuraavasti: ”Suunnittelun lähtökohtana on ollut lyhyt vuoroväli, kahden yksikön junat ja lyhyt laituripituus (90) metriä.”

 

Alkun ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (17.6.2008) seuraavaa:

 

Liikennelaitoksen ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä on laadittu raportti ”TÖÖLÖN METRO. Töölön metrolinjan alustavan yleissuunnitelman tarkistaminen ja Pasilan metroaseman vaihtoehdot 28.5.2008”.

 

Töölön metrolinja on Kampin ja Pasilan välinen osa yleiskaavassa 2002 esitetystä toisesta metrolinjasta. Samalla se on osa seudullista raideliikenneverkkoa, jolla on vaihtoyhteys raitioteihin joka metroasemalla ja junarataan Pasilassa. Töölön metrolinjan asemat ovat etelästä lukien Kamppi, Töölö, Stadion, Meilahti ja Pasila.

 

Töölön metrolinja risteää nykyisen metrolinjan kanssa Kampin metroasemalla käyttäen hyväksi aseman alapuolella olevaa metroasemavarausta. Kampista toinen metrolinja jatkuu Erottajan, Esplanadin ja Katajanokan kautta Laajasalon suuntaan. Töölön metroasemalta on vaihtoyhteys suunnitellulle Pisara-radan Oopperan asemalle. Pisara-rata on pääradan, rantaradan ja Martinlaakson radan lähiliikenneraiteet yhdistävä maanalainen ratalenkki. Pisarasta laadittuja alustavia suunnitelmia tullaan tarkentamaan. Kamppi – Pasila metrolinja ja Pisara-rata sisältyvät pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (PLJ 2007) hankkeisiin, joiden aloitus on vuosina 2016–2030.

 

Töölön metrolinjaa on mahdollista jatkaa Pasilasta Kumpulan ja Viikin suuntaan tai Maunulan ja lentoaseman suuntaan. Ratageometria mahdollistaa linjan jatkamisen molempiinkin suuntiin, mutta vaatii jatko­suunnittelussa erillisen tarkastelun raide- ja laiturijärjestelyiden osalta. Kampista linjausta voidaan jatkaa esimerkiksi Esplanadin kautta Katajanokalle tai Punavuoren kautta Hernesaareen. Tässä raportissa on suunnitelman rajauksena ollut toisen metrolinjan ensimmäinen vaihe: Kamppi – Pasila.  Tavoitteena on ollut tarkentaa ratalinjaus ja asemien paikat sekä sisäänkäynnit. Seuraavassa vaiheessa Kamppi – Pasila
–välin suunnittelu etenee kohti hankesuunnittelua ja samalla yleissuunnittelua tarkennetaan jatko-osuuksilla.

 

Töölön metron alustava yleissuunnitelma

 

Töölön metron matkustajamäärän on arvioitu olevan Kampin aseman pohjoispuolella noin 54 000 matkustajaa vuorokaudessa ja linjan vilkkaimpia asemia ovat Kamppi ja Meilahti.

 

Matkustajaennusteet voivat merkittävästi kasvaa, mikäli metro jatkuu Pasilasta pohjoiseen ja bussilinjastoa tällöin rakenteellisesti muutetaan vahvemmin raideliikenteen liityntämuodoksi. Tällöin myös Pasilan metroasemasta kasvaa linjan vilkkain asema hyvien vaihtoyhteyksiensä ansiosta.

 

Suunnittelun lähtökohtana on ollut automaattimetron mahdollistama lyhyt vuoroväli, kahden yksikön junat ja lyhyt laituripituus (90 metriä). Asemasuunnittelussa lähtökohtana on myös ollut noin 170 cm korkeiden seinien ja laituriovien toteuttaminen asemalaitureille. Länsimetro ollaan varustamassa laituriovin ja metron automatisoinnin yhteydessä Helsingin nykyinen metro varustetaan laituriovin.

 

Metrolinjan pituus Kampista Pasilaan on noin 4,7 km. Kampin ja Pasilan välille on suunniteltu kolme asemaa: Töölö, Stadion ja Meilahti. Stadionin asema toteutettaneen ensi vaiheessa vain varauksena. Raiteenvaihto on mahdollista Pasilan ja Meilahden asemien välillä, Kampin aseman pohjoispuolella sekä yksipuolisena Stadionin ja Meilahden asemien välillä.  Töölön aseman eteläpuolelta on yhdysraide olemassa olevalle metroradalle Kampin asemalle.

 

Pasilan asemaa lukuun ottamatta kaikki asemat on suunniteltu kaksilaivaisiksi, mikä mahdollistaa Töölön ja Meilahden aseman rakentamisen väestönsuojiksi. Kaksilaivaisuuden ansiosta asemat voidaan myös rakentaa lähemmäksi maanpintaa, mikä lyhentää matkustajien yhteyksiä katutasoon. Kaikilla asemilla on esteetön kulkuyhteys laituritasolta katutasolle. Asemien kaksilaivaisuus ja laiturileveydet ovat johtaneet ratatunnelien väliseksi etäisyydeksi 35 metriä. Pasilan asemaa lähestyttäessä etäisyys on supistettu 20,5 metriin Pasilan aseman kaivinpaalujen välisen mitoituksen takia. 

 

Kampissa asemalaituri sijoittuu Tennispalatsin ja nykyisen aseman alapuolelle ristikkäin nykyiseen asemaan nähden. Aikaisemmin louhittua varausta voidaan käyttää hyväksi. Asemalaiturin eteläpäästä on yhteys nykyiselle asemalle. Laiturin pohjoispäästä on yhteys uuteen lippuhalliin, joka rakennetaan Tennispalatsin pohjoispään sisääntuloaukion alle. Sisäänkäynti lippuhalliin sijoitetaan entisen polttoaineen jakeluaseman katoksen alle.

 

Töölössä asemalaituri sijoittuu Runeberginkadun itäpuolelle Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorin välille. Lippuhalli on sijoitettu Töölöntorin alle ja sisäänkäynti torille. Lippuhalli toimii myös Pisaran Oopperan aseman eteläisenä sisäänkäyntinä. Aseman eteläiset sisäänkäynnit on sijoitettu Pohjoisen Hesperiankadun varrelle.

 

Esteetön hissiyhteys on esitetty sijoitettavaksi Mehiläisen kiinteistöön, mistä on käyty neuvottelu kiinteistön edustajien kanssa.

 

Stadionin asemalaituri sijoittuu Mannerheimintien länsipuolelle Eino Leinon kadun kohdalle. Lippuhalli on sijoitettu Kisahallin pohjoispäädyn ja Mannerheimintien alle. Pääsisäänkäynti asemalle on Kisahallin pohjoispäädyssä. Toinen sisäänkäynti on sijoitettu Mannerheimintien länsipuolelle Kisahallia vastapäätä olevan pysäkin viereen. Suunnitelmissa on esitetty mahdollisuus pohjoisen sisäänkäynnin rakentamisesta raitiovaunuhallien pohjoispäähän.

 

Meilahdessa asemalaituri sijoittuu Topeliuksenkadun alle Tukholmankadun eteläpuolelle. Lippuhalli on sijoitettu Topeliuksenkadun ja Tukholmankadun liittymän alapuolelle. Sisäänkäynnit lippuhalliin ovat nykyisen huoltoaseman paikalle rakennettavaan bussiterminaaliin ja Huslabin uudisrakennuksen yhteydessä Topeliuksenkadun länsipuolella. Suunnitelmassa on esitetty myös vaihtoehtoja mahdollisen eteläisen sisäänkäynnin sijainnista.

 

Metroasemaan varautuminen Pasilassa

 

Toiminnallisista ja geologisista syistä johtuen Pasilan metroasemasta on tutkittu sekä pinta- että syvävaihtoehdot. ”Pintametro” vaihtoehto on Itä- ja Länsi-Pasilassa louhittuna kallioon ja Keski-Pasilassa välittömästi Pasilan alaratapihan nykyisten ratojen alla betonikaukalossa. ”Syvämetro” –vaihtoehto kulkee Pasilan osuudella kalliotunnelissa alittaen Keski-Pasilassa olevan laajan kalliopainanteen. Ennen metron rakentamista Keski-Pasilaan on Asemapäällikönkadun sillan pohjoispuolelle suunniteltavan keskustakorttelin rakenteissa varauduttava metron vaatimiin liukuporras- ja hissijärjestelmiin, poistumistie- ja pelastusporraskuilujen rakentamiseen maanpinnan tasolle sekä talotekniikan ja savunpoistokuilujen rakentamiseen vesikatolle asti. Varautumiskustannukset riippuvat oleellisesti tulevan aloituskorttelin ratkaisuista sekä muiden hankkeiden vaiheistusratkaisuista.

 

Asemapäällikönkadun sillalta on turvattava hyvät vaihtoyhteydet metroon ja paikallisjuniin. Bussi- ja raitioliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi sillalle tulee varata joukkoliikennekaistat.

 

”Pintametrossa” asemahallin rakenteet joudutaan rakentamaan korttelin rakentamisen yhteydessä, mutta tila voidaan käyttää pysäköintiin ennen metron rakentamista sijoittamalla sinne noin 220 pysäköintipaikkaa. Hyvin alustavan tarkastelun perusteella ”pintametroon” varautuminen maksaa noin 5 miljoonaa euroa.

 

Varautumiskustannuksissa on huomioitu rakennettavat metroa palvelevat kuilut sekä porraskuilut. Varsinaiset seinä- ja lattiarakenteet kuuluvat ensivaiheessa keskustakorttelin kustannuksiin, koska metrovaraus toimii tällöin pysäköintilaitoksena.

 

”Syvämetrossa” joudutaan varautumaan tuleviin kalliokuiluihin rakentamalla kuilujen betonirakenteet valmiiksi kalliopinnasta lippuhallitasolle sekä lujittamaan ja tiivistämään kalliokuilujen yläosat. Hyvin alustavan tarkastelun perusteella ”syvämetroon” varautuminen maksaa 9 miljoonaa euroa.

 

Jatkosuunnitteluun suositellaan ”pintametroa”, koska se on toiminnallisesti merkittävästi parempi ratkaisu. Vaihtoyhteydet kaikkiin kulkuvälineisiin ovat selvästi syvämetroa lyhyempiä ja palvelutaso matkustajille siten parempi. ”Pintametrossa” asemahalli toimii lopputilanteessa Keski-Pasilan keskustakorttelin kauppakeskuksen toiminnallisena ja tilallisena sydämenä, jonka yhteydessä on myös liiketilaa.

 

Kamppi – Pasila metron alustava kustannusarvio

 

Suunnitelman mukaisen metron alustava kustannusarvio on noin 368 milj. euroa, josta asemien osuus on noin 165 milj. euroa, tunneleiden 91 milj. euroa ja radan 64 milj. euroa. Kustannusarvio perustuu automaattimetron vaatimiin järjestelmiin sekä Länsimetron hankesuunnitelmassa käytettyihin yksikköhintoihin. Kustannusarvio on laadittu Pasilan pinta-aseman perusteella. Alustava kustannusarvio on laadittu myös kevennetystä versiosta, jossa asemien suunnitelmia on karsittu. Tällöin Stadionin asema toteutetaan vain louhintavarauksena, Töölön asema vain pohjoisilla liukuportailla ja Kampin aseman pohjoispään yhteydet hissillä. Kevennetyn version kustannusarvio on noin 329 milj. euroa, josta asemien osuus on noin 127 milj. euroa. Kustannusarvio ei sisällä arvonlisäveroa ja arvio on tehty kustannustasossa 10/2007.

 

Joukkoliikennelautakunta merkitsi tiedoksi raportin ”TÖÖLÖN METRO. Töölön metrolinjan alustavan yleissuunnitelman tarkistaminen ja Pasilan aseman vaihtoehdot 28.5.2008”.

 

Samalla joukkoliikennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Pasilan suunnittelua jatketaan pintametron asemaan perustuen ja että pintametroon varaudutaan tulevan keskustakorttelin rakentamisessa. 

 

Lisäksi joukkoliikennelautakunta päätti kehottaa liikennelaitosta jatkamaan toisen metrolinjan suunnittelua Pasilasta eteenpäin Kumpulan ja Viikin suuntaan sekä Maunulan ja lentoaseman suuntaan sekä selvittämään eteläisten kaupunginosien raideverkkoon liittämisen ja tehokkaimman raideliikenteen järjestelmäratkaisun, jotta voidaan tehdä tarvittavat tilavaraukset metrolle ja sisällyttää metrosuunnitelmat seuraaviin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiin.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (16.10.2008), että metroverkoston kehittäminen Helsingissä on tärkeää. Pasilan metroaseman rakentamiseen on taloussuunnitelmaehdotuksessa vuonna 2010 varauduttu 8,0 milj. eurolla.

 

Pasilan metroaseman rakentamiseen on järkevää varautua Keski-Pasilan rakentamisen yhteydessä. Vaihtoehtoina oli esitetty syväasema ja pinta-asema, joista pinta-aseman todettiin olevan toiminnallisesti merkittävästi parempi. Vaihtoyhteydet kaikkiin kulkuvälineisiin ovat pintavaihtoehdossa selvästi syvävaihtoehtoa lyhyempiä. Myös liiketilat ovat metromatkustajilla helpommin saavutettavissa pintavaihtoehdossa.

 

Metrolinjan jatkamiseen Kampista etelään tai Pasilasta pohjoiseen ei sen sijaan tässä vaiheessa ole mahdollista ottaa kantaa suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Töölön metron tutkimuksien ja suunnittelun jatkamista.

 

Kaj toteaa, että Helsingin seudun raideliikenteen kokonaisuutta tullaan tarkastelemaan vuonna 2008 käynnistyneessä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ), joka kattaa kaikki seudun yhteistyösopimukseen sitoutuneet 14 kaupunkia ja kuntaa. Tämän vuoksi, viitaten etenkin joukkoliikennelautakunnan liikennelaitokselle antamaan suunnittelukehotukseen, Kaj toteaa, että metron jatkamista Pasilasta Kumpulan ja Viikin suuntaan tai Maunulan ja lentoaseman suuntaan sekä Kampista eteläisten kaupunginosien suuntaan (Katajanokalle) ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista suunnitella yksityiskohtaisemmin.

 

Sen sijaan päätös Pasilan metroasemaan varautumistavasta on välttämätöntä tehdä, jotta Keski-Pasilan keskeisten osien suunnittelu voi keskeytyksettä jatkua.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Töölön metrolinjan alustavan yleissuunnitelman tarkistaminen ja Pasilan metroaseman vaihtoehdot -selvityksen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että Pasilan suunnittelua jatketaan pintametron asemaan perustuen.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee todeta, että metron suunnittelua Kamppi-Pasila –osuudesta eteenpäin on tarkoituksenmukaista jatkaa vasta, kun Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ)
liittyvät maankäyttö- ja raideliikennevision selvitykset ovat käytettävissä.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle, joukkoliikennelautakunnalle ja liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Töölön metrolinjan alustavan yleissuunnitelman tarkastaminen ja Pasilan metroaseman vaihtoehdot 28.5.2008

 

 

 

 


6

SUURMETSÄN TONTTIEN 41272/22 SEKÄ 41273/3 JA 5 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11821)

 

Khs 2008-79

 

41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola) korttelin nro 41272 tontin nro 22 sekä korttelin nro 41273 tonttien nro 3 ja 5 asemakaavan muutosehdotus.

 

Peltojyränkuja 6, Kyyhkyspolku 3b ja Peltojyräntie 5

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (18.9.2008) mm., että kaavoitustyö on käynnistetty tonttien omistajien hakemuksista asemakaavan muuttamiseksi siten, että tonttien tehokkuusluku nostetaan 0.25:een.

 

Yleiskaava                        Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientalovaltaista aluetta asumiseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

 

Asemakaavatilanne        Tonteilla 41272/22 ja 41273/3 on voimassa asemakaava nro 7938 (vahvistettu 11.10.1979) ja tontilla 41273/5 asemakaava nro 8924 (vahvistettu 14.11.1984).

 

Kaavojen mukaan tontit ovat erillisten, enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO) tehokkuudella e = 0.20. Rakennusten enimmäiskerrosluku on kaksi. Kerrosalan lisäksi tonteille saa rakentaa autosuojan ja varastotilaa yhteensä enintään 25 m2/asunto. Rakennuksissa on oltava harja- tai taitekatto. Rakennuksien vähimmäisetäisyys naapuritontin rajasta on 4 m. Tontit on aidattava katu- tai muita yleisiä alueita vastaan pensasaidalla tai enintään 120 cm korkealla puuaidalla.

 

Nykytilanne                      Tontit sijaitsevat pientaloalueella, jolla rakennusten rakentamistapa ja ‑aika on vaihtelevaa. Kaikilla tonteilla on omakotitalo ja niillä on vaihtelevasti rakennusoikeutta jäljellä.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontit on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Enimmäiskerrosluku on edelleen kaksi. Tehokkuusluku on nostettu e = 0.25:een. Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen. Asuntojen lukumäärää rajoitetaan siten, että kutakin tontin täyttä 400 m2 kohti saa rakentaa yhden asunnon. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.

 

Asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien määräysten mukaisiksi. Lentomelun torjumiseksi annettu kaavamääräys on muutettu seuraavanlaiseksi: Asuinrakennusten kattorakenteiden, ulko­seinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee olla mitoitettu lentoliikenteen hetkellisiä melutasoja 75 dB vastaan.

 

Alueen ympäristöön on laadittu vastaavanlaisia asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuus on nostettu 0.25:een.

 

Tonttien pinta-ala on yhteensä 2 872 m2 ja rakennusoikeus 719 k-m2.

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksen tuloksena tonttien rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 144 k-m2. Muutos entiseen tilanteeseen on vähäinen, joten lisärakentamisella ei ole laajempaa vaikutusta ympäristöön.

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 14.–28.8.2008. Mielipiteitä ei esitetty.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 17.–31.10.2008, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin

 

2                    muutetaan rakennusoikeutta siten, että

b                    asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0,3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyk­siä

6                    muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 41. kaupunginosan korttelin nro 41272 tontin nro 22 sekä korttelin nro 41273 tonttien nro 3 ja 5 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.9.2008 päivätyn piirustuksen nro 11821 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11821 (Suurmetsän tontit 41272/22 sekä 41273/3 ja 5)