Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

3

Kaupunginhallituksen 28.1.2008 käsiteltäväkseen ottama ruotsinkielisten kotihoidon palveluja koskeva terveyslautakunnan päätös

6

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      22.1.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                           22.1.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    24.1.2008

joukkoliikennelautakunta                                                     25.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee ottaa käsiteltäväkseen terveyslautakunnan päätöksen 22.1.2008 § 9, joka koskee ruotsinkielisten kotihoidon palveluja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota muita terveyslautakunnan 22.1.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota lasten päivähoitojaoston 24.1.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGINHALLITUKSEN 28.1.2008 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA RUOTSINKIELISTEN KOTIHOIDON PALVELUJA KOSKEVA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

 

Khs 2008-182

 

Terveyslautakunta päätti 22.1.2008 § 9 hyväksyä kotihoidossa 1.2.2008 lukien toistaiseksi noudatettaviksi seuraavat linjaukset äidinkielisten palvelujen järjestämisessä ruotsinkielisille:

 

-                                       ruotsinkielinen toiminta keskitetään jatkossa kolmeen ruotsinkieliseen tiimiin eteläiselle palvelualueelle, jolloin etelän alueen asiakkaat kuuluvat ruotsinkielisten tiimien palvelun piiriin

-                                       läntisellä palvelualueella oleva tiimi lopetetaan ja työntekijöille annetaan mahdollisuus siirtyä eteläisen palvelualueen ruotsinkielisiin tiimeihin täyttämään niiden työntekijävajausta

-                                       eteläisen palvelualueen henkilöstöresurssien vahvistumisen seurauksena ruotsinkieliset tiimit antavat palvelujaan myös iltavuoroissa

-                                       eteläinen palvelualue antaa mahdollisuuksien mukaan ruotsinkielisiä palveluja myös niille muiden palvelualueiden asiakkaille, joilla on vaikeuksia kommunikoida muulla kuin ruotsin kielellä

-                                       läntisen palvelualueen ruotsinkielisten tiimien asiakkaat siirtyvät suomenkielisten tiimien palvelujen piiriin ja saavat niitä ruotsinkielellä henkilökunnan kielitaidon puitteissa

-                                       ruotsinkielisiä kodinhoitoavun ja kotisairaanhoidon palveluja sekä kotihoitoon liittyviä tukipalveluja ostetaan tarvittaessa erikseen kilpailutetuista ostopalveluyrityksistä

-                                       myös palveluseteliä hyödynnetään hankittaessa ruotsinkielisille asiakkaille kotihoidon tukipalveluja tai kotihoidon palveluja tilanteissa, joissa kotihoidon oma henkilöstö ei kykene niitä tuottamaan

-                                       tulkkipalvelu järjestetään tarvittaessa

-                                       keskisellä, itäisellä, läntisellä ja pohjoisella palvelualueella järjestetään ruotsinkielisten asiakkaiden palveluja yli tiimirajojen palvelujen kysynnän ja työntekijöiden kielitaidon mukaisesti

-                                       kotihoito toimii aktiivisesti ruotsinkielisen henkilöstön rekrytoinnin tehostamiseksi ja tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sosiaalitoimen ja ruotsinkielisten oppilaitosten kanssa

-                                       ruotsinkielen taitoa ylläpidetään ja lisätään suomenkielisissä tiimeissä esim. järjestämällä ruotsinkielenkursseja vuosittain

-                                       ruotsinkielen koulutustarve kartoitetaan ja koulutuksen toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa

-                                       kaikki potilaalle kirjoitettavat asiakirjat, kuten potilaan pyytämät potilasasiakirjajäljenteet, sairauslomatodistukset jne., käännätetään ruotsinkieliselle potilaalle ruotsinkielelle ja huolehditaan, että tarvittavat hoito-ohjeet ovat saatavilla myös ruotsinkielisinä.

 

Lisäksi terveyslautakunta päätti, että terveyslautakunnalle toimitetaan syksyllä 2008 ruotsinkielisen kotihoidon tilanteesta raportti, josta ilmenee miten edellä esitetyt toimenpiteet on toteutettu.

 

Edellä oleva lautakunnan päätös syntyi muutoin yksimielisesti ja esittelijän ehdotuksen mukaisena, mutta jäsen Brettschneider esitti tämän lisäksi, että lautakunta päättäisi, että läntisen palvelualueen ruotsinkielisille asiakkaille ostetaan palveluja ulkopuoliselta tuottajalta (ulkopuolisilta tuottajilta) kilpailutusmenettelyn kautta.

 

Esitys raukesi jäätyään kannatuksetta.

 

Tämän jälkeen jäsen Brettschneider jätti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan eriävä mielipiteensä:

 

”Terveyslautakunnan olisi tullut lisäksi päättää, että läntisen palvelualueen ruotsinkielisille asiakkaille ostetaan palveluja ulkopuoliselta tuottajalta (ulkopuolisilta tuottajilta) kilpailutusmenettelyn kautta.”

 

Khs päätti ottaa terveyslautakunnan päätöksen 22.1.2008 § 9 käsiteltäväkseen.

 

Stj  toteaa, että uusi kielilaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2004 ja se koskee Suomen perustuslaissa nimettyjä suomen- ja ruotsinkieltä. Lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetty yhtäläinen oikeus käyttää omaa äidinkieltään, joko suomea tai ruotsia. Asiakkaalla on oikeus saada palveluja valitsemallaan kielellä. Yksilön kielelliset oikeudet tulisi toteuttaa ilman, että niihin on erikseen vedottava.

 

Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan kielelliset oikeudet on määritelty terveydenhuolto- ja sosiaalilainsäädännössä:

 

Laki potilaan oikeuksista ja asemasta (785/1992) 3 §

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 4 §

Kansanterveyslaki (66/1972) 28 § (muutos 431/2003)

Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 40 § (muutos 430/2003).

 

Stj katsoo, että kysymyksessä oleva terveyslautakunnan 22.1.2008 § 9   tekemä päätös antaa aihetta erilaisille ruotsinkielisten palvelujen järjestämistä koskeville tulkinnoille. Jotta sijaa väärinkäsityksille kielilainsäädännön tulkinnasta ja ruotsinkielisten palvelujen järjestämisestä ei synny, päätös tulee kumota ja asia palauttaa terveyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kumota terveyslautakunnan päätöksen 22.1.2008 § 9, joka koskee ruotsinkielisten kotihoidon palveluja ja palauttaa asian terveyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja

16.1.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

18., 21. ja 22.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

17.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

16. ja 21.1.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

14.1.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

23.1.2008

taidemuseon johtaja

21.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

22.1.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

17.1.2008

kiinteistölautakunta

22.1.2008

rakennuslautakunta

22.1.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

21.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028