Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 22.10.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 22.10.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 22.10.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Satamaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Johanna Hautakorvelle,Irma Sippolalle ja Marjatta Donnerille.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Timo Vainionpäälle ja Tuomas Salolle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan toiselle aikuisjaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingfors Segelklubb rf:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

14                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16, 17           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

9                          Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalve-

./.                   luita

 

-                                       yhdessä Helsingin yliopiston kanssa perustamaan liitteenä olevan yhtiöjärjestysluonnoksen ja perustamissopimusluonnoksen mukaisen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon, hankkeen rakennuttamista ja rahoittamista varten,

-                                       merkitsemään perustettavan yhtiön osakkeet 1-2896,

-                                       ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi valitaan ympäristökeskuksen hallintopäällikkö Jorma Nurro, varalle ympäristövalvontapäällikkö Pertti Forss, ja kiinteistöviraston kehittämispäällikkö Harri Kauppinen, varalle kiinteistölakimies Elina Karvo, sekä tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti Pricewaterhouse Coopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Pekka Kaasalainen, kaikki suostumuksensa mukaisesti,

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita huolehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous‑ ja suunnittelukeskuksen maksamaan 1 448 000 euron osakepääoman vuoden 2008 talousarvion kohdalta 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet.

.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajalle.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, opetusvirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

18–20           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo -nimisen yhtiön perustamissopimus

 

Liite 2

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo -nimisen yhtiön yhtiöjärjestys