HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

36 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

20.10.2008 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle

3

 

4

Vuosaaren väylän nopeusrajoitukset

5

 

5

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

7

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Helsingin kaupungin hulevesistrategia

10

 

2

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi:  Hätäkeskuksen valtiollistamisen vaikutukset pelastustoimintaan Helsingissä

17

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä

21

 

2

* Salassa pidettäviä liitteitä *
Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle opioidiriippuvaisten korvaushoitoa koskevasta kantelusta

37

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Henkilöstöhankinnan periaatteet

40

 

2

Viran perustaminen sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen sekä viran nimikkeen muuttaminen opetusviraston oppisopimustoimistossa

42

 

3

Touko Voutilaisen koulusäätiön hakemus perusopetuslain 7 §:n mukaisen sopimuksen tekemiseksi

44

 

4

Harry Schulmanin ero sekä tutkimusprofessorin viran julistaminen haettavaksi

47

 

5

Kaupungin edustajan valitseminen Seurasaarisäätiön hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen

49

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Munkkiniemen tontin 30070/3 sekä katu- ja vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11790)

51

 

2

Herttoniemen yritysalueen eteläosan määrääminen rakennuskieltoon (nro 11809)

57

 

3

Leikkipuisto Linjan uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

59

 

4

VT Yrjö Hakasen toivomusponsi: Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjauksen aiheuttamien vuokrankorotusten hillitseminen

62

 

5

13.10.2008 pöydälle pantu asia
Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta laiksi rakennusperinnön säilyttämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista

64

 

6

6.10.2008 ja 13.10.2008 pöydälle pantu asia
Vt Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi: Maunulan koillisosan kaavamuutosalueen liikenne Pakilantielle

83

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

LAINAN MYÖNTÄMINEN LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY:LLE

 

Khs 2006-2846

 

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry hakee (27.8.2008) 679 000 euron suuruista lainaa perusparannustyötä varten. Laina kohdistuu vuonna 2008 tehtäviin korjaustöihin.

 

Koulun rehtorin ilmoituksen mukaan perusparannuksen kohteena on koulurakennuksessa sijaitsevan uimahallin allasosaston sekä pesu-, sauna-, teknisten- ja pukutilojen perusparannus.

 

Opetuslautakunta toteaa (23.9.2008) mm., että Lauttasaaren yhteiskoulun uimahallin allasosaston pesu-, sauna-, pukuhuone- ja teknisten tilojen kunnostuksen kustannusarvio oli 1 283 440 euroa (Khs 6.8.2007, § 987). Vuonna 2007 hankkeelle on myönnetty 605 000 euroa. Peruskorjauksen edetessä havaittiin alkuperäisistä rakennepiirroksista poikenneita ratkaisuja, jotka aiheuttivat suunniteltua enemmän työtä perusparannusvaiheessa. Näitä kuluja varten on myönnetty 183 000 euroa (Khs 11.8.2008, § 958).

 

Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen tila- ja hankintapalvelut sekä talouspalvelut ovat tarkastaneet hankesuunnitelman ja pitävät hanketta toiminnallisesti perusteltuna.

 

Kaupunginvaltuuston 12.12.2007 hyväksymän sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti Helsingin kaupungilta.

 

Lautakunta toteaa, että hyväksytyssä vuoden 2008 talousarviossa on Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n osalle peruskorjauksiin varattu resurssia 679 000 euroa. Lautakunta puoltaa enintään 679 000 euron lainan myöntämistä vuoden 2008 talousarvion rahoitusosaan varatuista lainamäärärahoista.

 

Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten lainan myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle uimahallin perusparannukseen perusteltuna. Lainan myöntämisellä uimahallin peruskorjauksen kustannusarvion mukaiset menot myöhemmin havaittuine lisätöineen tulevat katetuksi. Koululainoihin varattua määrärahaa on käytettävissä 1 479 000 euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2008 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle 679 000 euron suuruisen korottoman lainan koulun uimahallin perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


4

VUOSAAREN VÄYLÄN NOPEUSRAJOITUKSET

 

Khs 2008-1922

 

Merenkulkulaitos pyytää (10.9.2008) Helsingin kaupungin lausuntoa esityksestä Vuosaaren väylän nopeusrajoituksiksi. Vuosaaren 11, 0 m:n väylälle määrättäisiin välille Östra Rödhällen - Krokholmshället nopeusrajoitus 30 km/h ja välille Krokholmshället –Vuosaaren satama sekä satama-alueelle nopeusrajoitus 17 km/h. Lisäksi nopeusrajoitusta 30 km/h esitetään osalle 9,0 m:n väylää (Etelä-Suomen talviväylä) sekä osalle 7,5 m:n väylää. Lausunnon määräaika on 31.10.2008.

 

Kj toteaa, että merenkulkulaitoksen esityksen johdosta on hankittu Helsingin Sataman, liikuntaviraston, ympäristökeskuksen ja kiinteistöviraston lausunnot. Lausunnonantajat ilmoittavat, ettei niillä ole esityksen johdosta huomautettavaa. Helsingin Satama katsoo kuitenkin, että Vuosaaren sataman käyttöönoton jälkeen nopeusrajoituksen vaikutuksia kauppa - alusliikenteelle tulee seurata ja mikäli Vuosaaren väylän satamaa lähestyvän osuuden nopeusrajoitus 17 km/h osoittautuu laivojen ohjailuominaisuuksien säilyttämisen kannalta liian alhaiseksi, nopeusrajoitus otetaan uudelleen arvioitavaksi.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa merenkulkulaitokselle lausuntonaan seuraavaa:

 

Helsingin kaupungilla ei ole huomauttamista merenkulkulaitoksen esitykseen asettaa esityksessä mainituille Vuosaaren väylän osille nopeusrajoituksia.

 

Kaupunki katsoo kuitenkin, että Vuosaaren sataman käyttöönoton jälkeen nopeusrajoituksen vaikutuksia kauppa - alusliikenteelle tulee seurata ja mikäli Vuosaaren väylän satamaa lähestyvän osuuden nopeusrajoitus 17 km/h osoittautuu laivojen ohjailuominaisuuksien säilyttämisen kannalta liian alhaiseksi, nopeusrajoitus otetaan uudelleen arvioitavaksi.

 

Lisäksi kaupunki esittää, että nopeusrajoitusten merkintään sekä rajoituksista tiedottamiseen kiinnitetään riittävästi huomiota, koska Vuosaaren sataman vesialueen poikki kulkeva Helsinki-Sipoo väylä on veneilijöiden runsaasti käyttämä.

 


Kirje merenkulkulaitokselle sekä pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle ja liikuntavirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


5

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2008-921

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ilmoittaa (2.10.2008), että YTV:n seutukokous pidetään perjantaina 21.11.2008 alkaen kello 10.00. Kaupunginhallitusta pyydetään valitsemaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (1269/96) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut seutukokousedustajat. Edustajat tulisi nimetä viimeistään 4.11.2008.

 

Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm:

 

-                     vuoden 2008 talousarvion sitovien tavoitteiden tarkistaminen

-                     toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011.

 

YTV-lain mukaan Helsingillä on YTV:n seutukokouksessa 11 edustajaa, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi sekä Kauniaisilla yksi kunnan valitsema edustaja.

 

Seutukokousedustajan on täytettävä kuntalain 33 §:ssä mainitut yleiset vaalikelpoisuusvaatimukset, joissa edellytetään, että edustajaksi valittu on hänet valinneen kunnan jäsen, hänellä on äänioikeus kunnallisvaaleissa eikä hän ole holhouksen alainen. Lisäksi valinnassa tulee soveltaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momenttia, jonka mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kj toteaa, että Khs päätti 28.4.2008 (616 §) valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa YTV:n 16.5.2008 pidettyyn seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

Pia Pakarinen

Pirjo Tolvanen

Esko Riihelä

Tuomo Valve

Juha Hakola

Risto Rautava

Hannele Luukkainen

Paula Kylä-Harakka

Jouko Malinen

Satu Pikkarainen

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

Tero Tuomisto

Pentti Helo

Jussi Heinämies

Osmo Moisio

Maaria Haikarainen

Mari Puoskari

Pekka Saarnio

Tiia Aarnipuu

Marianne Österberg

Björn Fant

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 21.11.2008 klo 10.00 alkaen pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

__________________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

YTV:n ilmoitus seutukokouksesta

 

 

 

 


1

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA

 

Khs 2006-2153

 

Ryj toteaa, että Kj päätti 15.11.2006 § 93 johtajistokäsittelyssä asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on laatia Helsingin kaupungin hulevesistrategia. Lisäksi Kj päätti asettaa valmistelevan työryhmän hulevesistrategiaan liittyvien perusselvitysten koontia varten. Johtoryhmän tuli esittää hulevesistrategia 31.12.2007 mennessä.

 

Johtoryhmään sekä valmistelevaan työryhmään ovat kuuluneet edustajat rakennusvirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, Helsingin Vedestä, rakennusvalvontavirastosta, ympäristökeskuksesta, talous- ja suunnittelukeskuksesta, pelastuslaitoksesta sekä liikuntavirastosta.

 

Ehdotus Helsingin kaupungin hulevesistrategiaksi on valmistunut 28.12.2007.

 

Hulevesi                            Vesihuoltolain (9.2.2001/119) määritelmän mukaan hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesijärjestelmään voi päätyä myös muita kuin sade- ja sulamisvesiä esim. tulipalojen sammutusvesiä, tunnelien ja katujen huuhteluvesiä jne. Hulevesissä korostuu ihmistoiminnan vaikutus, mikä erottaa ne muista valumavesistä.

 

Hulevesistrategian tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet

 

Hulevesistrategian tavoitteena on tulvimishaittojen poistaminen ja ehkäiseminen, pohjaveden pinnan ennallaan pitäminen, alueellisen ja paikallisen kuivatuksen varmistaminen, haitallisten aineiden minimoiminen hulevesissä, sekä huleveden hyödyntäminen resurssina. Strategiaehdotuksessa esitetään hulevesiin liittyvät yleiset toimintaperiaatteet, joita suunnittelussa, rakentamisessa ja vesihuollossa on tarkoitus noudattaa.

 

Hulevesistrategian johtoryhmä katsoo, että keskeistä strategiaehdotuksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi kaupungin virastojen ja laitosten yhteistyön tiivistäminen, yhteisten hulevesien hallintaperiaatteiden noudattaminen, yhteisten suunnittelu- ja rakentamisperiaatteiden noudattaminen sekä parempi hulevesien kokonaishallinta.

 


Prioriteettijärjestys ja toimenpiteet

 

Hulevesistrategiassa esitetään keskeisenä asiana prioriteettijärjestys, jonka mukaan hulevedet johdetaan ja käsitellään.

 

Hulevesistrategia sisältää 15 toimenpide-ehdotusta strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Suurin osa esitetyistä toimenpiteistä on sellaisia, jotka voidaan integroida hallintokuntien nykyiseen toimintaan ilman erityisiä järjestelyjä tai rahoitusta. Strategiaehdotuksessa esitetään lisäksi neljän erillisselvityksen teettämistä. Nämä saattavat edellyttää lisäresursseja.

 

Toimenpiteiden toteutumisen seuranta

 

Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2008-2013. Johtoryhmä esittää, että kaupunginhallituksen hyväksyttyä hulevesistrategian strategiassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumisen seurantaa varten perustettaisiin hulevesiryhmä. Työryhmässä olisi edustettuina samat virastot ja laitokset, mitkä ovat osallistuneet johtoryhmän ja valmistelevan työryhmän työskentelyyn. Työryhmän jäsenet seuraisivat viiden vuoden ajan oman hallintokuntansa osalta strategiassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista, minkä jälkeen hulevesiryhmä esittäisi kaupunginhallitukselle raporttinsa toteutuneesta tilanteesta.

 

./.                   Ryj toteaa, että hulevesityöryhmän loppuraportista ovat antaneet lausuntonsa pelastuslautakunta (4.3.2008), ympäristölautakunta (11.3.2008), kiinteistövirasto (18.3.2008), rakennuslautakunta (18.3.2008), yleisten töiden lautakunta (27.3.2008), kaupunkisuunnittelulautakunta (27.3.2008) sekä tekninen lautakunta (1.4.2008). Lausunnot ovat tämän asian liitteinä.

 

Pelastuslautakunta toteaa mm., että pelastuslaitos pyrkii tekemään vaarattomaksi tulipalojen ja kemikaali- ym. onnettomuuden yhteydessä syntyneet haitalliset hulevedet.

 

Hulevesien osalta pelastustoiminta liittyy yleensä tulvatilanteisiin. Erityisesti uhkaavissa tulvatilanteissa on toiminnan operatiivinen johto pelastuslaitoksella. Rankkasateiden aikana pelastuslaitokselle tulee runsaasti pumppauspyyntöjä huleveden poisjohtamiseksi.

 

Tulva- ja kosteushaittailmoitukset, pumppauspyynnöt ja muulla tavoin saadut tiedot tulvimiskohteista on tarpeen kirjata, jotta saataisiin tietoja tulvaherkistä alueista. Tietoja voidaan käyttää hyväksi muun muassa alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä ja tulvantorjuntatoimien kohdentamisessa ongelma-alueille. Hulevesitulvien/tulvailmoitusten kirjaaminen ja seuranta edellyttää ohjeistusta sekä tiedostojen vuosittaisen kokoamisen.

 

Ympäristölautakunta toteaa mm., että ympäristökeskuksella on päävastuu strategiassa esitetyistä hulevesien laatua ja puhdistamista koskevien määräysten antamisesta sekä hulevesien puhdistustarpeen arvioinnista. Hulevesien laatua ja puhdistamista koskevia määräyksiä ympäristönsuojeluviranomaisella on mahdollista antaa ympäristöluvissa, ja se voi myös ehdottaa hulevesiä koskevia lupamääräyksiä muiden lupaviranomaisten käsittelemiin lupahakemuksiin.

 

Hulevesien puhdistustarpeen arviointi vaatii pohjakseen selvityksen huleveden laadusta, hulevesien sisältämistä haitallisista aineista ja niiden määristä/pitoisuuksista, vaikutuksista vastaanottavissa vesistöissä sekä päästölähteistä. Ympäristölautakunta katsoo, että selvitys on edellytys sille, että voidaan selvittää alueet, joilla mahdollisesti tarvitaan hulevesien puhdistamista. Selvityksen pohjalta voidaan laatia myös ohje likaantuneiden hulevesien käsittelystä.

 

Strategiassa esitetyt toimenpiteet on pääosin helppo integroida eri hallintokuntien jo olemassa oleviin menettelyihin eikä uusia kustannuksia juurikaan synny. Strategiassa esitetty hallintokuntien yhteistyön tiivistäminen etenkin suunnitteluprosessien alkuvaiheessa on kannatettavaa. Yhteistyötä tarvitaan myös yhdenmukaisen ohjeistuksen luomiseksi.

 

Ympäristölautakunta katsoo, että kaupungin tulisi toteuttaa hulevesistrategiassa ehdotettu valuma-aluekohtainen perusselvitys ja yleissuunnitelma valitulle kohdealueelle eräänlaisena pilottiselvityksenä, jossa toteutetaan hulevesistrategian toimenpiteitä esimerkinluonteisesti.

 

Hulevesistrategian toimenpiteet edistävät ja tukevat hyvin kaupungin muita ohjelmia ja strategioita. Hulevesistrategia täydentää Helsingin kaupungin tulvantorjuntasuunnitelmaa ja voidaan liittää osaksi tulevaa tulvantorjuntastrategiaa. Hulevesistrategian toimenpiteet edistävät myös Helsingin kaupungin pienvesiohjelman ja Helsingin luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman sekä Helsingin vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tavoitteita. Hulevesistrategian kautta voidaan toteuttaa myös ns. Itämerihaasteessa esitettyjä toimenpiteitä Itämeren suojelemiseksi.

 

Kiinteistövirasto toteaa mm., että kiinteistötoimeen esitetyillä toimenpiteillä ei ole välittömiä vaikutuksia, joskin ne heijastuvat myös julkiseen rakentamiseen laadittavien suunnittelu- ja rakentamisohjeiden kautta.

 

Rakennuslautakunta antoi lausunnon rakennusvalvonnan toimialaan liittyvistä toimenpiteistä, eli toimenpiteistä 1 (Edistetään luonnonmukaista, hidastavaa ja avointa hulevesien käsittelyä), 4 (Edistetään usean kiinteistön yhteisiä hulevesijärjestelmiä), 6 (Yhdenmukaistetaan ja täydennetään hulevesien käsittelyä koskevia suunnittelu- ja rakentamisohjeita), 12 (Lisätään yhteistyökokouksia hulevesiä koskevien suunnitteluprosessien alussa) ja 14 (Perustetaan hulevesiryhmä seuraamaan hulevesiasioiden kehittymistä).

 

Rakennuslautakunta toteaa mm., että rakennusvalvonta tulee täsmentämään lupamenettelyään strategian priorisoinnin mukaisesti. Tulva- ja hulevesiasioista laaditaan ohjeet niin sisäiseen kuin ulkopuoliseen käyttöön ja otetaan huomioon viraston muuta ohjeistusta uusittaessa. Rakennusjärjestystä uusittaessa siihen lisätään tarvittavat määräykset hulevesien hyödyntämisestä, imeyttämisestä jne. Kaavoituksen ja yleisten alueiden suunnittelun alkaessa olisi tarkoituksenmukaista pitää säännöllisesti aloituskokouksia ainakin kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston kesken.

 

Yleisten töiden lautakunta katsoo mm., että hulevesien tarkastelu on tehtävä riittävän laaja-alaisesti jo kaavoitusvaiheessa alueiden varaamiseksi eri toimenpiteitä varten. Mahdolliset yleisten alueiden tilavaraukset kaavoissa hulevesiä varten on syytä tehdä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston yhteistyössä. Muutoinkin eri hallintokuntien yhteistyötä on lisättävä sekä suunnittelussa, rakentamisessa että ylläpidossa.

 

Hulevesitulvien haittojen vähentämiseksi on pintajohtamisjärjestelmiä pyrittävä säilyttämään mahdollisuuksien mukaan ja vastuu niiden ylläpidosta on yksiselitteisesti päätettävä eri hallintokuntien välisissä sopimuksissa. Rakennusviraston on suunniteltava ja tarvittaessa rakennettava tulva-alueet, kuten kosteikot, altaat ja muut painanteet. Rakennusviraston on yhteistyössä Helsingin Veden kanssa sovittava ja rakennettava tarpeelliset hulevesien hidastus- ja käsittelyjärjestelmät puisto- ja viheralueille. Järjestelmiä ylläpitäisi rakennusvirasto.

 


Hulevesien laatua voidaan parantaa mm. katujen puhtaanapidolla, viheralueiden lannoitteiden ja torjunta-aineiden harkitulla käytöllä. Rakennusvirasto voi esimerkiksi hoitoluokitusta muuttamalla vähentää lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä riskialttiissa paikoissa.

 

Uudenlaisten hulevesiratkaisujen käyttö vaatii ohjeistuksen laatimista suunnittelu- ja rakentamiskäytäntöihin sekä ylläpitoon. Katu- ja puistosuunnittelussa on otettava tarkasteltavaksi huleveden käsittelyn prioriteettijärjestys. Viheralueiden suunnittelussa hulevettä voidaan käyttää esimerkiksi maisemallisena elementtinä.

 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolla on perustettu työryhmä, joka koordinoi hule- ja pienvesiin liittyvää toimintaa suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja lupa-asioiden kesken. Työryhmän tulisi tarvittaessa laatia huleveden käyttöä edistäviä uusia ohjeita ja viedä ne myös perustettavan hulevesityöryhmän tiedoksi. Myös yhteistyötä Helsingin yliopiston, teknillisen korkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa tulisi lisätä.

 

Yleisten alueiden vuokrasopimuksiin pitää tarvittaessa lisätä määräyksiä ja ehtoja hulevesien käsittelystä ja johtamisesta. Alueita vuokratessa pitäisi selvittää vuokralaisen toimintojen vaikutus hulevesiin ja tarvittaessa kirjata sopimusehtoihin niitä koskevia määräyksiä. Vaikutusten selvittäminen lisää rakennusviraston työtä sopimusten valmistelussa.

 

Rakennusviraston tulisi kartoittaa systemaattisesti asukkaiden ja eri toimijoiden ilmoitukset tulvatapauksista. Ilmoitukset ja mahdolliset rakennusviraston riskikartoitukset tulva-alueista pitäisi tallentaa paikkatietoon, jotta niiden laajuus ja määrä saataisiin selville. Mahdolliset korjaustoimenpiteet voitaisiin siten kohdistaa paremmin oikeisiin kohtiin hulevesihaittojen ehkäisemiseksi.

 

Rakennusviraston tulisi kartoittaa hulevesistä riippuvaiset luonto- ja virkistyskohteet. Kartoitusten suorittaminen vaatii todennäköisesti lisäresursseja.

 

Hulevesistrategian toimenpiteiden toteutuksen seurantaan tulisi luoda eri hallintokunnille yhtenäiset käytännöt.

 


Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa mm., että mahdollinen ilmaston lämpeneminen ja siitä aiheutuvat sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen tuo hulevesien hallinnalle oman haasteensa ja, että varautuminen kaupunkitulviin edellyttää uudenlaisten suunnittelu- ja rakentamisperiaatteiden omaksumista.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on strategiassa esitetyn toimenpiteen 1 (Edistetään luonnonmukaista, hidastavaa ja avointa hulevesien käsittelyä) vastuutahona kaavoituksen osalta. Virastolla on lisäksi päävastuu toimenpiteessä 2 (Otetaan suunnittelun lähtökohdaksi hulevesien koko valuma-alue) ja 3 (Tehdään kaavamuutoksia jo rakennetuille alueille) sekä osavastuita muissa toimenpiteissä.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston vastuulle kuuluvien toimenpiteiden toteuttaminen ei muuta merkittävästi viraston suunnittelukäytäntöä. Toimenpiteiden täytäntöönpanon myötä kaavavaiheen suunnittelu muuttuu aiempaa yksityiskohtaisemmaksi ja osallistuminen hulevesiryhmän työskentelyyn tulee sitomaan viraston resursseja.

 

Tekninen lautakunta toteaa mm., Helsingin Veden kannanotot ja mielipiteet on otettu hyvin huomioon hulevesistrategian laadinnassa.

 

Prioriteettijärjestyksessä mainittujen hidastus- ja viivytysalueiden edellyttämät maankäyttöratkaisut ja tilavaraukset tulee tehdä jo kaavoitusvaiheessa.

 

Tekninen lautakunta kannattaa virastojen ja hallintokuntien välisen yhteistyön jatkamista sekä yhtenäisten hulevesien hallintakäytäntöjen sekä suunnittelu- ja rakentamisperiaatteiden noudattamista.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 28.12.2007 päivätyn Helsingin kaupungin hulevesistrategian.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan hulevesiryhmän, jonka tulee edistää hulevesistrategian täytäntöönpanoa sekä seurata strategian toimenpiteiden toteuttamista ja hulevesiasioiden kehitystä.

 


Pöytäkirjanote hulevesityöryhmän johtoryhmän puheenjohtajalle (Raimo K. Saarinen, HKR), pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin kaupungin hulevesistrategia

 

Liite 2

Pelastuslautakunnan lausunto 4.3.2008

 

Liite 3

Ympäristölautakunnan lausunto 11.3.2008

 

Liite 4

Kiinteistöviraston lausunto 18.3.2008

 

Liite 5

Rakennuslautakunnan lausunto 18.3.2008

 

Liite 6

Yleisten töiden lautakunta 27.3.2008

 

Liite 7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 27.3.2008

 

Liite 8

Teknisen lautakunnan lausunto 1.4.2008

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU MARIA BJÖRNBERG-ENCKELLIN TOIVOMUSPONSI: HÄTÄKESKUKSEN VALTIOLLISTAMISEN VAIKUTUKSET PELASTUSTOIMINTAAN HELSINGISSÄ

 

Khs 2008-1629

 

Ryj toteaa, että käsitellessään vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksymistä 18.6.2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, mitkä vaikutukset hätäkeskuksen valtiollistamisella on ollut pelastustoimintaan Helsingissä. (Maria Björnberg-Enckell, äänin 73-0)”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pelastuslautakunta on (9.9.2008) antanut selvityksen asiassa.

 

./.                   Pelastuslautakunnan selvitys on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Ryj toteaa, että hätäkeskustoimintaa varten perustettiin vuoden 2001 alussa sisäasianministeriön alainen hätäkeskuslaitos. Uudistuksessa aiemmin toisistaan erillään toimineet pelastustoimen kunnalliset hätäkeskukset ja poliisin hälytyskeskukset yhdistettiin valtion ylläpitämiksi 15 hätäkeskukseksi. Osana hätäkeskuslaitosta toimii Helsingin hätäkeskus. Helsingin kaupunki siirtyi hätäkeskuslaitoksen palveluiden piiriin 1.10.2005.

 

Antamassaan selvityksessä pelastuslautakunta katsoo mm., että uudistuksessa ei ole tunnistettu tai huomioitu pääkaupungin erityispiirteitä maan suurimpana väestö- ja riskikeskittymänä sekä maan hallinnon ja yritystoiminnan keskuksena. Uudistuksen myötä pääkaupunkiseudun hyvin toimineesta hätäkeskusjärjestelmästä on jouduttu siirtymään selvästi huonompaan järjestelmään. Seurauksena on ollut hätäkeskuksen toimintakyvyn heikkeneminen, aikaviiveiden kasvu, riskinarvioinnin tason lasku sekä operatiivisen toiminnan tuen heikkeneminen.

 

Pelastuslautakunta katsoo, että hätäkeskusten valtiollistaminen on aiheuttanut sekä toiminnan tuloksellisuuden että kaupungin ja kansalaisten turvallisuuden merkittävän heikkenemisen Helsingissä.

 

Viiveiden kasvu ja vaikutukset

 

Valtiollistamisen jälkeen hätäpuheluiden vastaus- ja käsittelyajat ovat pidentyneet Helsingissä. Viiveiden kasvu on pelastuslautakunnan mukaan huolestuttavan suuri ja sen vaikutukset ovat merkittäviä korkeariskisten potilaiden selviytymisen ja onnettomuuksien aiheuttamiin vahinkoihin nähden. Viiveiden takia esimerkiksi äkkielottomien potilaiden hoito alkaa nyt noin kaksi minuuttia myöhemmin kuin aikaisemmin. Hoidonalkamisviiveen kasvu 8,1 minuutista 10,06 minuuttiin merkitsee, että potilaiden selviytymisennuste heikkenee 14-20 prosenttia.

 

Riskinarvioinnin tason heikentyminen

 

Helsingin hätäkeskus on kärsinyt toimintansa alusta alkaen tehtävämäärään nähden alimitoitetusta henkilöstömäärästä sekä hälytyspäivystäjän ammattitutkinnon suorittaneen pätevän henkilöstön puutteesta, jota on jouduttu kompensoimaan pääsääntöisesti poliisikoulusta vasta valmistuneilla poliiseilla.

 

Päivystäjien kokemattomuus ja osaamispuutteet terveys- ja pelastustoimen tehtävien riskinarvioinnissa ovat johtaneet hätäkeskuksen riskinarviointikyvyn merkittävään heikentymiseen, josta on seurannut hälytyskynnyksen alentuminen ja hälytystehtävien määrän voimakas kasvu.

 

Operatiivisen toiminnan tuen heikentyminen

 

Helsingin hätäkeskuksen epävakaa tilanne heikentää myös kentällä operoivien kenttäviranomaisten toimintaa sekä kenttähenkilöstön jaksamista, työturvallisuutta ja -terveyttä. Puutteellinen riskinarviointi heikentää mahdollisuuksia palvella asiakkaita hätätilanteissa, työturvallisuusriskit kasvavat ja hallitsemattomasti lisääntyneet tehtävät kuormittavat aikaisempaa enemmän.

 

Pelastuslautakunta katsoo, että yhteistyö hätäkeskuslaitoksen ja Helsingin hätäkeskuksen kanssa on muodostunut erittäin vaikeaksi. Paikallista yhteistyötä ja kehittämistä rajoittaa Poriin sijoitetun hätäkeskuslaitoksen voimakas keskusjohtoisuuden korostaminen ja paikallisten tarpeiden huomiotta jättäminen sekä Helsingin hätäkeskuksen alimittaiset henkilöstöresurssit ja tekniset puutteet.

 


Teknisen toimintavarmuuden heikentyminen

 

Pelastuslautakunta katsoo, että hätäkeskuksen toimintavarmuus toimittaa hälytykset tehtävään valituille yksiköille on heikentynyt merkittävästi hätäkeskustoiminnan vastuun siirryttyä valtiolle. Pelastuslautakunta toteaa, että viikoittain on useita tilanteita, joissa hälytykset eivät välity tehtävään valituille yksiköille.

 

Hätäkeskusuudistuksen keskeisimpänä teknisenä puutteena on ollut hätäkeskuksen tietojärjestelmän sopimattomuus toimintaan. Tietojärjestelmän vaikea käytettävyys ja ominaisuuksien puutteellisuus on osaltaan hidastanut ja heikentänyt hätäpuheluiden käsittelyä sekä lisännyt työntekijöiden kuormittumista. Järjestelmän huonot tilastointiominaisuudet estävät toiminnan laadun arviointia ja kehittämistä.

 

Toiminnan taloudellisuuden heikentyminen

 

Yksi hätäkeskusuudistuksen tavoitteista oli saada kustannussäästöjä toiminnan tehostamisen kautta.

 

Pelastuslautakunta toteaa, että taloudellisesti muutosta on vaikea hahmottaa. Verrattaessa Helsingin kunnallisen hätäkeskuksen ja valtion Helsingin hätäkeskuksen vuotuisia käyttömenoja suhteessa alueen asukkaiden määrään näyttäisi kuitenkin siltä, että yhdistämisen kautta ei ole syntynyt hankkeen tavoittelemia säästöjä.

 

Lopuksi                             Pelastuslautakunta toteaa lopuksi, että syntyneiden ongelmien poistaminen tulee edellyttämään merkittäviä muutoksia hätäkeskuslaitoksen johtamisessa, toimintatavoissa, organisoinnissa, henkilöstömitoituksissa ja pätevyysvaatimuksissa sekä tietojärjestelmän kehittämisessä. Korjaavien toimenpiteiden kohdentaminen erityisesti Helsinkiin hyvässä yhteistyössä alueen pelastus-, sosiaali-, terveys- ja poliisiviranomaisten kanssa olisi välttämätöntä palvelutason korjaamiseksi. Korjaavat toimenpiteet tulisi Helsingin osalta käynnistää välittömästi.

 

Pelastuslautakunta katsoo, että Helsinki tarvitsee pääkaupungin erityisvaatimuksiin ja alueeseen keskittyneen oman hätäkeskuksen.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Maria Björnberg-Enckell) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Maria Björnberg-Enckell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maria Björnberg-Enckellille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Pelastuslautakunnan selvitys 9.9.2008

 

Liite 2

Eriävä mielipide

 

 

 

 


1

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE TERVEYDENHUOLTOLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

 

Khs 2008-1759

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää (12.8.2008) lausuntoa terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä nro 2008:28 viimeistään 31.10.2008.                    

 

./.                   Lausuntopyyntö ja työryhmän mietintö ovat esityslistan liitteinä 1 ja 2. Mietintö löytyy sähköisesti osoitteesta

http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/15398/index.htx

 

Ministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on ollut valmistella kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämistä laiksi terveydenhuollosta. Työryhmän tavoitteena oli selvittää malli, miten kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään, jotta uusi laki tukisi ja vahvistaisi perusterveydenhuoltoa ja edistäisi terveyspalvelujen saatavuutta, tehokasta tuottamista ja kehittämistä sekä vähentäisi järjestelmäkeskeisyyttä ja eri hallinnonalojen välisiä rajoja.

 

Tehtävää suorittaessaan työryhmän on tullut kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökysymyksiin. Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä on pääsääntöisesti keskittynyt uutta terveydenhuoltolakia koskevan hallituksen esityksen valmisteluun. Suhteessa sosiaalihuoltoon työryhmän laatiman ehdotuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti mm. varmistaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden toteutuminen eli varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava, eheä ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö.

 

Työryhmän ehdotuksen yksityiskohdat tiivistettyinä

 

Työryhmän ehdotuksessa lisättäisiin väestön mahdollisuuksia valita terveydenhuollon palveluja yli kuntarajojen. Potilaalla olisi oikeus valita nykyistä huomattavasti vapaammin terveydenhuollon toimintayksikkö, jossa häntä tutkitaan. Potilaalla olisi myös mahdollisuus valita yhdessä hoitavan lääkärin kanssa se erityisvastuualueella toimiva yksikkö, jossa häntä hoidetaan. Potilaan tai asiakkaan asemaa vahvistaisi lisäksi oikeus valita hoitava lääkäri tai hoitaja.

 

Potilaan mahdollisuutta saada erikoissairaanhoidon palveluja lähempää asuinpaikkaansa esimerkiksi terveyskeskuksista parannettaisiin tuomalla samoihin yksiköihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon perustason toiminta, kuten polikliininen konsultaatio tai päiväkirurgia. Tämä monipuolistaisi terveyskeskuksen palveluja ja tekisi terveyskeskuksista aikaisempaa houkuttelevampia työpaikkoja.

 

Palveluketjujen saumattomuuden edistämiseksi muodostettaisiin potilastietojen käsittelyyn yhteisrekisteri, joka koostuu alueen kuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasrekisterien tiedoista. Potilaan hoidossa julkisella sektorilla ei tarvittaisi erillistä suostumusta potilastietojen siirtoon, kun potilaan hoitovastuu siirtyy perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon yksikköön tai päinvastoin. Potilaan tietosuoja olisi kuitenkin turvattu, vaikka yhteisrekisteriä käytettäisiin yli hallinnollisten organisaatiorajojen.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveysongelmien ennaltaehkäisy korostuvat työryhmän ehdotuksessa. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunnitelma kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä sekä terveysongelmia ehkäisevistä toimista, palveluista ja niihin varattavista voimavaroista. Toteutus kytketään osaksi kunnan strategian ja taloussuunnitelman valmistelua.

 

Perusterveydenhuollon vahvistamiseksi terveyskeskusten työtapoja on uudistettava ja työolosuhteita ja johtamista kehitettävä. Keinoja ovat muun muassa lääkäri-hoitaja -työparityöskentely, väestövastuun rajaaminen nykyistä pienempiin väestöpohjiin sekä yleislääketieteen osaamisen vahvistaminen.

 

Terveydenhuoltolakiehdotuksessa on kaksi vaihtoehtoa terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. Toisessa vaihtoehdossa erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisvastuu olisi kunnilla tai yhteistoiminta-alueilla ja osittain laajan väestöpohjan kuntayhtymissä (sairaanhoitopiireillä). Kun potilaasta on tehty lähete sairaanhoitopiiriin, järjestämisvastuu siirtyisi kunnalta tai yhteistoiminta-alueelta sairaanhoitopiirille. Terveyskeskuksissa tai yhteistoiminta-alueilla olisi perusterveydenhuollon lisäksi erikoissairaanhoidon perustason toimintaa, kuten poliklinikkavastaanotto, pientoimenpiteitä ja päiväkirurgiaa. Sairaanhoitopiirien minimiväestöpohja olisi noin 150 000 asukasta. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka vastaa perusterveydenhuollosta on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.

 

Toisessa vaihtoehdossa kunnat voisivat muodostaa yhteistoiminta-alueen sijasta terveyspiirin, joka vastaa sekä kansanterveystyöstä että erikoissairaanhoidosta. Alle 150 000 asukkaan maakuntiin sovellettaisiin pääsääntöisesti tätä vaihtoehtoa.

 

Laajan väestöpohjan kuntayhtymiä (sairaanhoitopiirejä) ja terveyspiirejä voisi Suomessa olla yhteensä enintään 20. Vaativan erikoissairaanhoidon järjestämiseksi näiden olisi kuuluttava erityisvastuualueeseen. Laadun varmistamiseksi erityisosaamista vaativia palveluja keskitettäisiin nykyistä enemmän, mikä merkitsisi sairaanhoitopiirien määrän vähentämistä tai nykyistä selvästi tiiviimpää erityisvastuualueyhteistyötä.

 

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta laajan väestöpohjan kuntayhtymän tai terveyspiirin tehtäväksi. Samalla määriteltäisiin tarkemmin palvelun sisältö ja tavoitteet sekä integroitaisiin palvelu tiiviimmin sairaaloiden päivystystoimintaan.

 

Molemmat vaihtoehdot toteutettaisiin siten, että terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä ja yhteisiä rakenteita tuetaan. Laajan väestöpohjan kuntayhtymässä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö olisi mahdollista toteuttaa yhteistoiminta-alueella tai kunnassa. Erikoissairaanhoito toteutettaisiin kuntien sopimalla tavalla. Terveyspiirissä sosiaalihuollon tehtävät ja kehitysvammahuolto hoidettaisiin siten kuin kunnat asiasta sopivat.

 

Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2009. Lain ensimmäisten säännösten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2010 ja viimeisten vuonna 2013.

 

Jatkovalmistelua varten ministeriö pyytää lausunnonantajilta näkemyksiä erityisesti seuraavista asioista:

 

1                          Arvio ehdotetusta potilaan valinnanvapaudesta

2                          Arvio ehdotetuista terveydenhuollon järjestämismalleista ja niiden soveltuvuudesta koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen

3                          Arvio erityisvastuualueen (ERVA) yhteistyön kehittämisehdotuksesta

4                          Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuiden lainsäädännöllisestä porrastamisesta. Millainen vastuun tulisi olla eri tasoilla: kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue, sosiaali- ja terveyspiiri, laajan väestöpohjan kuntayhtymä, erityisvastuualue, valtio

5                          Arvio ehdotetuista väestöpohjavaatimuksista

6                          Arvio hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevien rakenteiden sääntelytarpeesta

7                          Arvio ympäristöterveydenhuollon kytkennästä terveydenhuoltoon

8                          Arvio työterveyshuollon kytkennästä terveydenhuoltoon

9                          Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja kehittämistä järjestävän lainsäädännön yhdistämisen tarpeellisuudesta

10                       Arvio mahdollisista muista sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön yhdistämistarpeista

 

./.                   Hallintokeskus on pyytänyt mietinnöstä lausunnot terveys-, sosiaali-, ympäristö- ja pelastuslautakunnilta sekä talous- ja suunnittelukeskukselta. Lausunnot ovat esityslistan liitteinä.

 

Stj toteaa, että päätösehdotuksen mukainen lausunto on koottu lautakuntien ja talous- ja suunnittelukeskuksen kannanotoista.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä nro 2008:28.

 

Suuren kaupungin näkökulmasta lakiehdotus ei vahvista perusterveydenhuoltoa, vaan tulee entisestään sitä heikentämään. Ehdotuksen mukaan keskeisenä tavoitteena oleva perusterveydenhuollon vahvistaminen tapahtuisi kytkemällä perusterveydenhuolto aiempaa olennaisesti tiukemmin sairaanhoitopiireihin (esimerkiksi 46 §: perusterveydenhuollon yksikön sijoittaminen sairaanhoitopiiriin ja ko. yksikön määrääminen vastaamaan kansanterveystyön yhteistyösuunnitelman laatimisesta).

 

Pienten kuntien osalta tämä saattaa ollakin oikea ratkaisu. Sen sijaan suuren kunnan näkökulmasta lakiehdotus ja sen perustelut viestivät, että perusterveydenhuoltoa pidetään heikkona koko maassa ja että suurten kuntien vahvat ja osaavat terveyskeskukset on esitystä valmisteltaessa jätetty huomiotta.

 

Suuressa kunnassa sairaanhoitopiirikytkennän vahvistaminen heikentää terveyskeskuksen ja perusterveydenhuollon toimintamahdollisuuksia, yhteistyön toteutumista sosiaalitoimen kanssa ja vahvistaa väistämättä sairaanhoitopiirin asemaa, siis johtaa päinvastaiseen kehitykseen kuin lakiehdotuksen tavoitteeksi on esitetty.

 

Ehdotuksen käsitteistössä ei määritellä terveyskeskusta, vaikka väestön kokemuksena ja käsitteistössä juuri terveyskeskus on vakiinnuttanut asemansa lähipalvelut antavana terveyspalveluorganisaationa. Ehdotuksessa on kuitenkin viitattu eräissä kohdissa, esim. 45 §, terveyskeskukseen. Terveyskeskus-käsite tulisi määritellä ja säilyttää myös lainsäädännössä ainakin kunnan ja kuntien yhteistoiminta-alueen kansanterveystyön ja sen yhteydessä hoidettavia palveluja järjestävän organisaation nimenä.

 

Ehdotuksen useissa kohdissa sairaanhoitopiirille määritellyt koordinointi- ja yhteisvalmistelutehtävät ovat ongelmallisia siksi, että ne jättävät vastuukysymykset epäselviksi ja mahdollistavat potilaiden epätarkoituksenmukaisen hoitovastuun siirtelyn eri tahojen kesken (esimerkiksi 24 §, 45 §, 46 §, 50 §, 51 §). Laissa tulee vastuut määritellä eikä jättää niitä pelkästään koordinaatiovastuun varaan.

 

Lausunnon kannanotot on ryhmitelty noudattaen ministeriön lausuntopyynnön mukaista jaottelua:

 

1.    Arvio ehdotetusta potilaan valinnanvapaudesta

 

Kaupunginhallitus kannattaa potilaan valintaoikeuden laajentamista esitettyä laajemmaksi siten, että potilas voisi vapaasti valita hoitopaikkansa joko oman kunnan tai minkä tahansa muun kunnan palvelujärjestelmän yksiköstä sekä siten, että kiireettömän hoidon järjestämistä koskevat enimmäisodotusajat koskisivat vain oman kunnan, terveyspiirin ja sairaanhoitopiirin järjestämiä palveluja.

 

Näin potilaat saisivat palvelunsa voimavarojen sallimissa rajoissa haluamastaan paikasta ja koko maan voimavarat saataisiin tehokkaaseen käyttöön. 

 

Hoitotakuun rajaaminen koskemaan kunnan asukkaita on välttämätöntä potilaille annettavan valinnan vapauden laajuudesta riippumatta ottaen huomioon, että kunnan velvollisuus järjestää palveluja koskee ensisijaisesti kunnan asukkaita. Lisäksi on lähes mahdotonta suunnitella toimintaa ja sen tarvitsemaa rahoitusta ja henkilövoimavaroja, jos ulkokuntalaisilla on täysin sama oikeus päästä hoitoon ja saada palvelut kuin oman kunnan asukkailla.

 

Myöskään jälkikäteen maksettavat korvaukset eivät poista voimavarojen suunnittelun ja kohdentamisen ongelmia, joita syntyisi, mikäli hoitotakuu koskisi myös oman kunnan palvelujärjestelmän ulkopuolista hoitopaikan valintaa.

 

Ehdotuksen 54 §:ssä olevan määräyksen potilaan kodin ja hoitopaikan välisen etäisyyden huomioonottamisesta rinnalla vähintään yhtä
tärkeää on ottaa huomioon potilaan omaisten kodin ja hoitopaikan välinen etäisyys.

 

2.    Arvio ehdotetuista terveydenhuollon järjestämismalleista ja niiden soveltuvuudesta koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen

 

Järjestämismalliratkaisussa keskeistä on, millaisella mallilla pystytään tuottamaan asiantuntevia ja kustannustehokkaita palveluja. Tässä onnistuminen riippuu olennaisesti toiminnan ja sen johtamisen organisoinnin toimivuudesta, johon taas vaikuttaa kuntien koon suuret vaihtelut sekä väestön rakenne. Kuntien kokoerot ja muut eroavaisuudet huomioon ottaen on välttämätöntä, että järjestämisvaihtoehtoja on useita. Ehdotuksessa niitä on perusterveydenhuollon osalta kolme: kunta, terveyspiiri ja kuntien yhteistoiminta-alue.

 

Ehdotuksen heikkoutena on, että se on rakennettu pienen ja keskisuuren kunnan näkökulmasta ja suuren kunnan näkökulmasta tehty tarkastelu puuttuu kautta koko lakiehdotuksen. Lakiehdotukseen ei sisälly mahdollisuutta hyödyntää suuren kunnan vahvan ja asiantuntevan perusterveydenhuollon organisaation mahdollisuuksia.

 

Helsingin väestö on 10 % koko maamme asukkaista ja lähes neljä kertaa suurempi kuin sairaanhoitopiirin väestöpohjaksi ehdotettu 150 000 asukasta.  Suomen sairaanhoitopiireistä ainoastaan HUS on väestöpohjaltaan suurempi kuin Helsingin terveyskeskus. On selvää, että Helsingin terveyskeskuksella on aivan toiset valmiudet väestönsä terveyspalvelujen järjestämiseen kuin pienellä kunnalla.

 

Helsingin terveyskeskus on palveluiltaan ja asiantuntemukseltaan monipuolinen ja kykenee olennaisesti sairaanhoitopiiriä paremmin arvioimaan väestönsä perusterveydenhuollon palvelutarpeen ja suunnittelemaan väestönsä palvelut.

 

Helsingin terveyskeskus valmistelee vuosittain väestönsä terveyspalvelujen suunnittelun pohjaksi toimintaympäristön analyysin, joka sisältää analyysin myös väestön erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen vaikuttavista tekijöistä ja muutoksista. Vastaavaa ei yksikään sairaanhoitopiiri tai kunta ole tiettävästi valmistellut.

 

On myös huomattava, että väestöpohjaltaan suuressa kunnassa terveyskeskus yksin väistämättä jo muodostaa niin suuren organisaation, että sen toiminnan ja johtamisen organisointi tehokkaaksi ja sujuvaksi on haasteellista. Myös sujuvan yhteistyön mahdollistaminen ja yhteistyötä edistävien rakenteiden aikaansaaminen sosiaalitoimen kanssa on vaativaa, kun suuressa kunnassa sosiaalitoimenkin organisaatio on suuri ja yhteistyökumppaneita paljon.

 

On välttämätöntä, että lainsäädännössä suuren kunnan erityisolosuhteet otetaan huomioon ja mahdollistetaan sellaiset hallinnolliset rakenteet, joissa suuruudesta huolimatta voidaan paikallisista lähtökohdista ja tarpeista lähtien aikaansaada tehokkaan ja asiantuntevan toiminnan edellyttämät palvelurakenteet.

 

Kaupunginhallitus painottaa, että ehdotukseen tulee lisätä suurta kuntaa varten yhden kunnan palvelurakennevaihtoehdolle oma pykälänsä, jossa suuren kunnan tehtäviin ja palvelujen järjestämiseen esim. soveltuvin osin sovelletaan terveyspiiriä koskevia määräyksiä.

 

Joka tapauksessa suuren kunnan tulee voida mm. järjestää ja tuottaa perustason erikoissairaanhoidon lisäksi muutakin sellaista erikoissairaanhoitoa, jonka tuottaminen terveyskeskuksen toiminnan yhteydessä on tarkoituksenmukaista (kuten Helsingin terveyskeskuksessa tällä hetkellä mm. psykiatrian ja perustason sisätautien päivystyspalvelut, psykiatrinen erikoissairaanhoito, sisätautien, geriatrian, neurologian, fysiatrian erikoisalan poliklinikkapalvelut) kuten ehdotuksen 45 §:ssäkin todetaan. Esityksen 8 §:n 3 momentin viittaus pelkkään perustason erikoissairaanhoitoon on ristiriidassa em. 45 §:n määräyksen kanssa.

 

Edelliseen liittyen suuren kunnan terveyskeskuksen tulee voida terveyspiirin tavoin sopia erikoissairaanhoidon työnjaosta tekemällä siitä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus.

 

STAKESin ja Kansanterveyslaitoksen yhdistämisen yhteydessä uuteen organisaatioon ollaan perustamassa perusterveydenhuollon yksikkö. Nyt ehdotetaan myös sairaanhoitopiiriin perustettavaksi perusterveydenhuollon yksikkö, joka koordinoisi perusterveydenhuollossa tehtävää tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä sekä hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista. Se vastaisi kansanterveystyön ja yhteistyösuunnitelman laatimisesta yhdessä erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kanssa. Suunnitelma antaisi mahdollisuuden sopia työnjaosta mm. lähipalvelujen, kuvantamis-, päivystys- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen suhteen.

 

On tärkeää myös lainsäädännöllisin toimin edistää yhteistyön kehittämistä. Viimeksi mainitun tavoitteen toteutumista koko pääkaupunkiseudun alueella edistäisi olennaisesti paremmin, jos sairaanhoitopiirin osaksi perustamisen sijasta kyseinen perusterveydenhuollon yksikkö Helsingissä perustettaisiin osaksi Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskusta SOCCAa, jota vahvistettaisiin terveydenhuollon osaamisella ja siitä muodostuisi pääkaupunkiseudun yhteinen sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelman laatimisesta vastaava yksikkö.

 

Kaupunginhallitus katsoo myös, että pelkästään palveluvalikoiman, voimavarojen, asiantuntijuuden ja mahdollisuuksien suurista eroista johtuen ei ole asianmukaista, että suurella ja pienellä kunnalla olisi sama asema ja vaikutusmahdollisuus (ehdotuksen 11 §:n 3 momentti) sairaanhoitopiirin alueen kansanterveystyön yhteistyösuunnitelman laadinnassa.

 

Suuren kunnan kansanterveystyön yhteistyösuunnitelma ei myöskään sisällöllisesti voi olla yhtenevä osa sairaanhoitopiiriin yhteistä suunnitelmaa, jossa osapuolina ovat pienimmät ja kapea-alaisimmin palveluja tarjoavat kunnat ja yhteistoiminta-alueet.  Suuren kunnan tulee voida valmistella oma tai vähintään muiden saman sairaanhoitoalueen suurten kuntien kanssa yhteinen kansanterveystyön yhteistyösuunnitelmansa. 

 

Ehdotuksen mukaan kunnan tai kuntayhtymän tulee olla sosiaalihuollon kanssa sellaisessa yhteistyössä, jota tehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnassa on useita keskeisiä alueita, kuten vanhustenhuolto, päihdetyö, mielenterveystyö, vammaispalvelut sekä lastensuojelun toimenpiteiden piirissä olevien lasten tuki. Näissä rajapinnoissa on lukuisia käytännössä esiintyviä tilanteita, joissa on epäselvää, kuuluuko asia terveydenhuollon vai sosiaalihuollon ammatillisiin tehtäviin. Erityisesti lastensuojelussa kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain säännösten tulkinnanvaraisuus aiheuttaa ongelmia.

 

Laissa tulisikin määritellä järjestämisvastuut ja kirjoittaa nämä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon lainsäädäntöä koskevat kohdat niin, että laki mahdollistaa kunnalle vapauden järjestää toiminnot tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti toiminnon hallinnollisesta sijoittumisesta riippumatta.

 

Ehdotukseen tulee lisätä terveyspiirin ja sairaanhoitopiirin rinnalla suurelle kunnalle mahdollisuus säilyttää ensihoitopalvelu kunnan järjestämisvastuulla (ehdotuksen 51 §). On muistettava erityisesti, että ensihoito on kiinteästi sidoksissa päivystykseen ja että Helsingin kaupungin alueella olennaisen osan päivystystoiminnoista hoitaa kaupungin oma terveyskeskus (Auroran, Marian ja Malmin sairaalat). Auroran sairaalan psykiatrian päivystys on ainoa psykiatrian päivystyspoliklinikka koko maassa ja vuosittaisten päivystyspoliklinikkakäyntien määrä siellä on 9 000. Malmin ja Marian sairaaloiden päivystysten yhteinen käyntimäärä on vuodessa noin 32 000 käyntiä, helsinkiläisten sisätautipäivystyskäyntien määrä HYKSissä on puolet tästä eli noin 16 000 vuodessa.

 

Helsingissä on saavutettu ensihoidon tuottamisessa alan kansainvälistä kärkeä edustavat lääketieteelliset, taloudelliset ja asiakastyytyväisyystulokset. Ensihoidon toiminnan ja kustannustehokkuuden tason säilymisen turvaamiseksi tulee laissa sallia kunnalle tai kunnille toiminnan toteuttaminen kilpailutusmenettelyn ulkopuolella omana toimintana mahdollistamalla alueen sairaanhoitopiirin, terveyskeskuksen ja aluepelastuslaitoksen muodostama kumppanuus ensihoitopalvelun tuottamiseksi.

 

Lakiehdotus byrokratisoi terveydenhuoltoa olennaisesti aikaisempaa enemmän. Tämä on vakava heikkous lakiehdotuksessa. Tavoitteena lienee ollut raja-aitojen madaltaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliltä, mutta seurauksena on byrokraattisten yhteistyömuotojen kirjo. Lakiin kirjataan uusina yhteistyömuotoina seuraavia toimielimiä: 1. Erityisvastuualueella toimivan yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteistoimintaelin, joka valmistelee mm. erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämissopimuksen sekä tekee ehdotuksia erityisvastuualueiden valtakunnallisesta työnjaosta, 2. Kansanterveystyön yhteistyösuunnitelman laatimisryhmä, joka muodostuu kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin edustajista, 3. Valtioneuvoston sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen asettama kansallinen terveydenhuollon neuvottelukunta, jolla on jaostojen asettamismahdollisuus,

4. Valtakunnallinen terveystieteellisen tutkimuksen lautakunta sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, 5. Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta, joka päättää tutkimusrahoituksen jakamisesta vastuualueellaan.

 

Erilaisia sopimuksia ja suunnitelmia valmistellaan ja hyväksytään useissa päätöksentekoelimissä, mikä merkitsee valmistelun huomattavaa lisääntymistä. Se ei tapahdu ilman voimavaralisäyksiä. Jos joistakin em. tahoista lisäksi tulee poliittisia yhteistoimintaelimiä, tarvitaan valmisteluun työntekijöitä lisää vieläkin enemmän. Hallinto lisääntyy ja asiakastyöhön käytettävä aika vähenee entisestään.

 

3.    Arvio erityisvastuualueen (ERVA) yhteistyön kehittämisehdotuksesta

 

Ks. kohta 5.


 

4.    Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuiden lainsäädännöllisestä porrastamisesta. Millainen vastuun tulisi olla eri tasoilla: kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue, sosiaali- ja terveyspiiri, laajan väestöpohjan kuntayhtymä, erityisvastuualue, valtio

 

Sekä kansanterveystyön että erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun todetaan ehdotuksen 4 §:n mukaan kuuluvan kunnalle. Järjestämisvastuu on määritelty laissa hierarkkiseksi siten, että päävastuu kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja rahoituksesta mm. riittävien voimavarojen varaamisesta, palvelujen määrästä, laadusta ja tuotantotavasta on kunnalla. Toinen taso järjestämisvastuusta on määritelty 8 §:ssä toteamalla, että kunnalla on järjestämisvastuu sairaanhoitopiirille tehtyyn lähetteeseen asti tai kiireelliseen sairaanhoitoon hakeutumisen perusteella, minkä jälkeen järjestämisvastuu on sairaanhoitopiirillä.

Pelkästään kiireelliseen hoitoon hakeutumisen perusteella ei järjestämisvastuu voi siirtyä, väestöähän hakeutuu päivystykseen myös vailla kiireellisen hoidon tarvetta ja erikoisalapäivystykseen terveyskeskustasoisen sairauden hoitoa varten. Siksi järjestämisvastuun siirtymiseksi tulee edellyttää ainakin todettua, erikoissairaanhoitoa edellyttävää kiireellisen hoidon tarvetta.

 

Kunta ei voi valvoa yksityislääkäreiden ja yksityisen työterveyshuollon lähetteitä sairaanhoitopiiriin eikä myöskään sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sisäisiä lähetteitä. Näin ollen kunnalla ei ole kattavaa mahdollisuutta toimia siinä vaiheessa, kun järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille.

 

Sairaanhoitopiirit tuleekin velvoittaa noudattamaan hoitokriteerejä ja palauttamaan tarvittaessa lähetteitä.

 

Ehdotuksen 57 §:n mukaan sairaanhoitopiiri vastaa hoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein ja 18 §:ssä edellytetään, että yhtenäisten hoidon perusteiden (=hoitokriteerit) seurantaa ja valvontaa tekevät kaikki organisaatiot (terveyspiiri, sairaanhoitopiiri, erityisvastuualue, kunnat ja terveyskeskukset).

 

Kunnille tulee tämän lisäksi säätää oikeus valvoa hoitokriteerien noudattamista tarkastamalla sairaanhoitopiirin ja terveyspiirin asiakirjoista kriteerien noudattamista. Tällöin järjestämisvastuu voisi toimia tarkoitetulla tavalla. 

 

Valmiussuunnittelun ja ensihoitopalvelun osalta (ehdotuksen 50 – 51 § ja 53 §, 55 §) kaupunginhallitus edellyttää, että uudistuksessa huolehditaan siitä, ettei terveydenhuollon valmiussuunnittelu eriydy muusta kunnallisten palvelujen valmiussuunnittelusta. Kolme koordinoivaa tahoa on liikaa. Mikäli sairaanhoitopiirille halutaan vahva rooli, sen ei tule olla koordinoiva, vaan suoraan ohjaava.

 

Laissa tulee määrätä selkeästi, että koko lääkinnällisen pelastuspalvelun järjestämisvastuu ja poikkeusolojen varautumisvelvoite on sairaanhoitopiirillä. Jos normaaliolojen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille, tulee myös poikkeusolojen suunnittelun ja toiminnallisen vastuun siirtyä sille.

 

Jos HUS nimetään valtakunnalliseksi ilmaevakuoinnin viranomaiseksi,  valtion tulee olla tämän valtakunnallisen valmiuden ylläpidon kustannusten maksajana. 

 

Ehdotukseen sisältyy (53 §) päivystys- ja ensihoitokeskuksen perustaminen erityisvastuualueelle. Ensihoito on kuitenkin alueellinen palvelu, jonka koordinaation ja yhteen sovittamisen alueen muiden hätätilanteissa toimivien viranomaisten (poliisi-, pelastus- ja sosiaalitoimi) kanssa tulee olla oman alueen sairaanhoitopiirillä. Helsingin alueella nämä tehtävät tulee määrätä joko sairaanhoitopiirille tai sairaanhoitoalueelle, joka jo itsessään on riittävän suuri toiminnan asianmukaiseksi järjestämiseksi. Erityisvastuualuetasoinen ensihoitokeskus heikentäisi Helsingin ensihoidon palveluja ja nostaisi olennaisesti kustannuksia.   

 

Ehdotuksen 51 §:ssä sairaanhoitopiirille kuuluvana ensihoitopalvelun velvoitteena on psykososiaalisen tuen järjestäminen potilaalle, hänen läheisilleen ja tarvittaessa tapahtuman muille osallisille. Tällaisen uuden, laajan ja täysin rajaamattoman velvoitteen sälyttämiseen ensihoitopalvelulle tulee suhtautua kriittisesti. Ennen kannanottoja psykososiaalisen tuen järjestämislaajuuden  ja -vastuiden määrittelyyn, tarvitaan vielä jatkovalmistelua.

 

5.    Arvio ehdotetuista väestöpohjavaatimuksista

 

Sairaanhoitopiirien määrää rajoitetaan asukasluvun mukaan minimin ollessa 150 000 asukasta. Tämä ei vähennä sairaanhoitopiirejä riittävästi. Laissa tulisi laadun varmistamiseksi ja toiminnan kehittämisen sekä voimavarojen riittävyyden turvaamiseksi toteuttaa olennaisesti rohkeampi erikoissairaanhoidon keskittäminen siten, että sairaanhoitopiirit vähennetään tässä yhteydessä viiteen yliopistosairaalapiiriin (erityisvastuualueeseen), jotka tarpeen mukaan voivat jakautua sairaanhoito-alueisiin.

 

6.    Arvio hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevien rakenteiden sääntelytarpeesta

 

Ei lausuttavaa.

 

7.    Arvio ympäristöterveydenhuollon kytkennästä terveydenhuoltoon

 

Ehdotuksen mukaan kansanterveystyö pidetään yhtenä kokonaisuutena sisältäen kokonaan muun ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa. Tästä syystä on mahdollista, että vastaisuudessa ympäristöterveydenhuollosta vastaava yhteistoiminta-alue eroaa maantieteellisesti muusta kansanterveystyöstä vastaavasta yhteistoiminta-alueesta. Tämä saattaa johtaa ympäristöterveydenhuollon ja muun kansanterveystyön välillä ongelmiin.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että sekä ympäristöterveydenhuollon että muun kansanterveystyön yhteistoiminta-alueen tulee olla yhteneväinen.

 

8.    Arvio työterveyshuollon kytkennästä terveydenhuoltoon

 

Työterveyshuollon osalta säädökset selkiintyvät.

 

9.    Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja kehittämistä järjestävän lainsäädännön yhdistämisen tarpeellisuudesta

 

10. Arvio mahdollisista muista sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön yhdistämistarpeista

 

Kohdat 9 ja 10

Lainsäädännön yhdistämistä tärkeämpää on säännösten yhteensovittaminen.

 

11. Muuta huomattavaa

 

Kustannusvaikutukset

 

Kaupunginhallitus katsoo suureksi puutteeksi, ettei uudistuksen vaikutuksia kuntataloudelle ole arvioitu. Jatkovalmistelussa nämä vaikutukset on arvioitava ja ennen lain hyväksymistä varmistettava kuntien kyky selviytyä kustannuksista.

 

Nykyisestä valtionosuusjärjestelmästä on mainittu, että siihen on suunnitteilla muutoksia, jotka eivät muuttaisi valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa. Kokemukset aikaisemmista muutoksista ovat, että ne ovat olleet Helsingin kannalta kustannuksia lisääviä. Ehdotuksessa mainitut valtionosuuksien lisäykset v. 2009 ovat pääosin verotuksen muutosten kompensoinnista kunnille johtuvia eivätkä tuo rahoituksellista liikkumavaraa kuntatalouteen. Helsingin ja muiden suurten kaupunkien osalta taloudellista hyötyä ei ole osoitettavissa. Helsingin näkökulmasta mahdollisia kustannuksia lisääviä tekijöitä ovat lakiehdotuksessa väljästi esitetty psykososiaalisen tuen järjestämisvelvoite, ensihoidon järjestämisvastuun siirtäminen sairaanhoitopiirille, terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän työn tiukka normiohjaus, jonka sisällöstä ei ole mitään viitteitä sekä ehdotetussa muodossaan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirtyminen sairaanhoitopiirille lähetteen tai kiireelliseen sairaanhoitoon hakeutumisen perusteella.

 

Yleisperusteluissa taloudellisia vaikutuksia käsittelevässä kohdassa kahta järjestämismallia arvioidaan ilman yhtäkään laskelmaa tai mainintaa euromääristä todeten vain, että kustannukset todennäköisesti alenisivat. Kunnan kannalta valittavalla kuntalaskutusvaihtoehdolla on suuri merkitys. Vaikka yleisperusteluissa todetaan suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän yhdeksi haasteeksi rahoituksen selkiyttäminen,  minkäänlaista selkiyttämisehdotusta ei ole esitetty lakiehdotuksessa eikä sen perusteluissa.

 

Lisäksi työryhmän kehittämisehdotuksissa todetaan EVO-korvauksista, että valtion tulee korvata opetuksesta aiheutuneet kustannukset terveydenhuollon yksiköille täysimääräisesti. Kuitenkin perusteluissa mainitaan, että valtion rahoituksen taso tulee pysymään alhaisempana kuin toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että monikanavainen rahoitus on todettu yhdeksi Suomen terveydenhuollon suurimmista ongelmista. Ongelmat ilmenevät muun muassa avohoidon ja laitoshoidon palvelujen erilaisissa korvauskäytännöissä, maksukattojen monimuotoisuutena, kustannusvastuun siirtoina osapuolelta toiselle, päällekkäisinä investointeina ja hoidon pirstoutumisena. Monikanavaisen rahoitusjärjestelmän selkiinnyttämistarve on ollut esillä mm. kansallisessa terveysprojektissa, OECD:n maa-arviossa ja useissa tutkimuksissa. Terveydenhuoltolakiehdotuksen heikkoutena on, että se sivuuttaa tämän terveydenhuollon keskeisen perusongelman. Monikanavaisen rahoitusjärjestelmän vaikutukset terveydenhuollon kokonaismenoihin tulisi arvioida nyt tehtävän uudistuksen osana.

 

Ensihoito ja sairaankuljetus

 

Ks. kohdat 2 ja 4.

 

Potilasrekisteri

 

Potilastietojen käsittely sairaanhoitopiirin eri yksiköissä työtehtävien edellyttämässä laajuudessa ilman potilaan erityistä lupaa on erittäin tervetullut uudistus. Kaupunginhallitus painottaa, että terveydenhuollon lisäksi laajennus tulee ulottaa myös sosiaalihuollon ja terveydenhuollon väliseen tietojen luovutukseen luonnollisesti työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.

 

Ehdotuksessa (24 §) annetaan sairaanhoitopiirille tehtäväksi vastata rekisterinpidon ja potilasrekisterin käytön valvonnan koordinointitehtävistä alueellaan. Tämän järjestelyn tarkoituksenmukaisuus on kyseenalainen.

 

Potilasrekisteri sisältää tiedot myös hammashuollosta. Ottaen huomioon, että hammashuollon toiminnasta aivan marginaalinen osuus on sairaanhoitopiirin toimintaa ja hammashuollon toiminnan edellytykset tietojärjestelmälle eroavat olennaisesti muusta terveydenhuollosta, rekisterinpidon ja käytön valvonnan koordinointitehtävän määrääminen sairaanhoitopiirille aiheuttaa suuria ongelmia käytännön toiminnalle.

 

Ehdotuksessa käsitellään vain julkisen terveydenhuollon potilastietoja. Tiedonsaantioikeus ei siten koskisi henkilöitä, jotka työskentelevät ostopalveluorganisaatioissa. Käytännössä olisi hankittava suostumus tietojen luovuttamiseen, jos kunnallisen palvelun tuottaa kunnallisen organisaation toimeksiannosta joku muu kuin kunta tai kuntayhtymä.

 

Tässä yhteydessä tulisi hankalaksi ja työlääksi muodostuvien potilasrekisteriin ja rekisterinpitoon perustuvien oikeuksien laajennuksen vaihtoehtona harkita ns. potilaslain ja sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksia koskevien lakien muutosta. Em. säädökset potilaan ja asiakkaan suostumuksesta potilas-/asiakastietojen luovuttamiseen voisi muuttaa siten, ettei potilaan/asiakkaan suostumusta tarvita tietojen luovuttamiseen julkisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävää hoitavien kesken siltä osin kuin tietoja luovutetaan tehtävien edellyttämässä laajuudessa. Rekisterinpitäjämääräyksiä ei tarvitsisi silloin ottaa terveydenhuoltolakiin erikseen.

 

Potilaan vapaan liikkumisoikeuden edellytyksenä on, että potilaan tiedot ovat noudettavissa yhdestä tietokannasta tai yhden järjestelmän kautta. Tiedon saannin on oltava riippumatonta hoitoa kulloinkin järjestävästä hallintokunnasta, sitä sääntelevästä lainsäädännöstä sekä siitä, asioiko potilas julkisella vai yksityisellä sektorilla.  

 

Tasausjärjestelmä

 

Tasausjärjestelmä ei kata sairaalakuntoisina ja erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa tarvitsevina kotihoitoon siirtyvien, vaikeasti sairaiden potilaiden kotihoitoa (esim. ympärivuorokautiseen hoitoon ja valvontaan hengityskonehoidon vuoksi siirtyvät monivammaiset lapset) eikä muitakaan terveyskeskuksen vastuulla hoidettavien, erikoissairaanhoitoa tarvitsen potilaiden hoitoa. Tähän tulee uudessa lainsäädännössä  määritellä sellaiset ratkaisut, ettei tasausjärjestelmän ulkopuolelle joutuminen ole syynä potilaan hoidon jatkamiseen sairaalassa.

 

Opetusvelvollisuus ja EVO-korvaukset

 

Koulutus-/opetusvelvollisuuden vastapainona ei ehdotuksessa todellisuudessa varmisteta kunnalle kattavia korvauksia toiminnasta aiheutuvista kustannuksista; päinvastoin perusteluissa todetaan, että vaikka koulutusmääriä on lisätty, valtion rahoitusta ei lisätä. Kunnalla tulee olla mahdollisuus rajata opetustoiminta korvausten kattamaan määrään.

 

Lopuksi

 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että lakiehdotus sisältää runsaasti asetuksenantovaltuuksia, joiden kustannusvaikutuksia ei tässä yhteydessä ole mahdollista arvioida. Kokemusperäisesti tiedetään, että asetuksilla on ollut taipumus lisätä kuntien velvollisuuksia mm. henkilöstömitoituksia vahvistamalla lisäämättä vastaavasti valtion rahoitusta kunnille. Myöskään muita asetuksilla annettavien määräysten vaikutuksia, kuten esim.  tarvittavan henkilökunnan saatavuuteen tai terveydenhuollon toimintaan muutoin, ei ole mahdollista arvioida mietinnön pohjalta.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että lainsäädäntöteknisesti ehdotus vaatii vielä huolellista läpikäyntiä mm. eri säädösten sekä säädösten ja niiden perustelujen välisten ristiriitojen, puutteiden ja tulkinnallisuuksien korjaamiseksi.

 


Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle, pöytäkirjanotteet terveys-, sosiaali-, ympäristö- ja pelastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 12.8.2008

 

Liite 2

Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio 2008:28

 

Liite 3

Terveyslautakunnan lausunto 30.9.2008

 

Liite 4

Sosiaalilautakunnan lausunto 7.10.2008

 

Liite 5

Ympäristölautakunnan lausunto 7.10.2008

 

Liite 6

Pelastuslautakunnan lausunto 30.9.2008

 

Liite 7

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 24.9.2008

 

 

 

 


2

LAUSUNTO EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE OPIOIDIRIIPPUVAISTEN KORVAUSHOITOA KOSKEVASTA KANTELUSTA

 

Khs 2008-1967

 

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa selitys- ja lausuntopyynnössään (19.9.2008) mm., että esityslistan tämän asian liitteessä mainittu henkilö arvostelee Helsingin kaupungin pitkiä jonoja opioidiriippuvaisten korvaushoitoon.

 

Etelä-Suomen lääninhallitus on (30.5.2008) antanut kantelukirjoituksen johdosta lausuntonsa. Lääninhallitus katsoo lausunnossaan että Helsingin kaupungin järjestämä opioidiriippuvaisen henkilön mahdollisuus päästä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen korvaushoitoon ei ole toteutunut laissa säädetyn hoitotakuuvelvoitteen mukaisesti.

 

Opioidiriippuvaisten korvaushoitoon sovelletaan hoitotakuuvelvoitteita koskevia säännöksiä, kansanterveyslain 15 b §:ää ja erikoissairaanhoitolain 31 §:ää.

 

Kansanterveyslain 15 b §:n 2 momentin mukaan hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää perusterveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.       

 

Erikoissairaanhoitolain 31 §:n 3 momentin mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

 

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 9 §:ään viitaten oikeusasiamies pyytää Khta hankkimaan sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen selitykset sekä antamaan niiden johdosta oman lausuntonsa viimeistään 3.11.2008 mennessä. 

 

Sosiaalivirasto ja terveyskeskus ovat 10.10.2008 antaneet kantelun johdosta seuraavan selityksen:

 

Suomessa on korvaushoidossa noin 1 000 asiakasta, joista helsinkiläisiä on peräti 410. Espoossa ja Vantaalla korvaushoitoasiakkaita on

70 - 80. Helsingissä korvaushoitoa on tähän asti järjestetty HYKSissä, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston A-klinikoilla sekä ostopalvelusopimuksilla A-klinikkasäätiön ja Helsingin Diakonissalaitoksen paikoilla. Korvaushoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu on pääkaupunkiseudulla keskitetty HYKSin päihdepsykiatrian poliklinikalle.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön kesällä 2008 tekemän selvityksen mukaan korvaushoitojonossa oli heinäkuussa 79 helsinkiläistä. Heistä 54 jonotti korvaushoitoon perustasolle ja 25 erikoissairaanhoitoon. Yli puoli vuotta jonottaneita eli hoitotakuun ylittäneitä asiakkaita oli 30.

 

Helsinki on reagoinut kasvaneeseen korvaushoidon kysyntään lisäämällä korvaushoidon kapasiteettia yhteensä 55 paikalla. Ostopalvelupaikkoja on lisätty 20 paikalla. Uutena toimenpiteenä korvaushoito on laajentunut terveysasemille, jolloin on saatu 30 lisäpaikkaa. Lisäksi sosiaaliviraston paikkoja on lisätty viidellä paikalla.

 

Lisäkapasiteetin nopeaksi käyttöön saamiseksi Helsinki on muuttanut jonossa olevien korvaushoitoasiakkaiden siirtymisprosessia varsinaisen hoidon piiriin siten, että hoidon aloitusjaksoja toteutetaan HYKSin ohella myös perustason korvaushoidossa. 

 

Edellä kuvatuilla toimenpiteillä hoitotakuu toteutuu Helsingissä. Samalla on kuitenkin varauduttu siihen, että asiakaspaine tulee jatkumaan. Sosiaaliviraston yksiköissä ja ostopalveluyksiköissä on valmistauduttu joustavasti lisäämään korvaushoidon asiakaspaikkoja tarvetta vastaavasti. Lisäksi on käynnistetty suunnitelmat apteekkijakelun aloittamiseksi.

 

Stj katsoo, että eduskunnan oikeusasiamiehelle tulisi lähettää sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteinen selitys ja antaa päätösehdotuksesta ilmenevä lausunto.

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee toimittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen 10.10.2008 antaman selityksen opioidiriippuvaisten korvaushoidon järjestämistä koskevan kantelun johdosta ja ilmoittaa omana lausuntonaan yhtyvänsä selityksessä esitettyyn.

 

Kaupunginhallitus toteaa Helsingin kaupungin tehneen parhaansa lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi, ja esittää, ettei kantelu antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin Helsingin kaupungin osalta.

 

Kirje eduskunnan oikeusasiamiehelle, jolle kanteluasiakirjat palautetaan, sekä pöytäkirjanote sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Salassa pidettävä liite JulkL 24.1 § 25 k

 

 

 

 


1

HENKILÖSTÖHANKINNAN PERIAATTEET

 

Khs 2008-1808

 

Sj toteaa, että kaupunginhallinnossa on noudatettu yhteisiä henkilöstöhankinnan periaatteita, jotka laadittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999. Henkilöstökeskuksessa on laadittu uudet korvaavat periaatteet. Uudistetuissa periaatteissa on huomioitu lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä palvelukseen ottamista koskeviin kaupungin ohjeisiin tulleet tarkennukset ja lisäykset. Uusilla periaatteilla pyritään myös selkeyttämään rekrytointiprosessia ja vähentämään samaa aihepiiriä koskevan ohjeistuksen määrää. Henkilöstöhankinnan periaatteista tiedotettaessa siihen linkitetään samaan aihepiirin liittyvät muut ohjeet.

 

Henkilöstöhankinnan muututtua haasteellisemmaksi uusissa periaatteissa kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota uuden henkilöstön rekrytointiin ja työnantajakuvan tärkeyteen. Onnistunut ja linjakas rekrytointiprosessi on yksi olennaisimmista työnantajakuvaan ja kaupungin houkuttelevuuteen työnantajana vaikuttava tekijä. Periaatteissa huomioidaan myös tulevaisuuden osaamishaasteisiin vastaaminen.

 

Uudet periaatteet keskittyvät vain varsinaiseen henkilöstöhankintaan ja rekrytointiprosessiin. Periaatteista on poistettu lähtöhaastattelua koskeva osuus ja lisätty mm. positiivista erityiskohtelua koskeva viittaus.

 

./.                   Esitys henkilöstöhankinnan periaatteiksi on esityslistan liitteenä 1. Nyt voimassa olevat periaatteet ilmenevät liitteestä 2.

 

Merkittävänä toimintatapamuutoksena esitetään, että jatkossa virastojen ja liikelaitosten päälliköiden rekrytointiin osallistuu henkilöstöjohtaja tai erityisestä syystä hänen määräämänsä henkilö.

 

Henkilöstötoimikunta päätti (29.9.2008) puoltaa henkilöstöhankinnan periaatteiden hyväksymistä esityksen mukaisesti.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevat henkilöstöhankinnan periaatteet siten, että ne ovat voimassa enintään 31.12.2015 saakka.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kumota 29.3.1999 pöytäkirjan 44 §:n kohdalla hyväksymänsä henkilöstöhankinnan periaatteet.

 


Pöytäkirjanote liitteineen (uudet henkilöstöhankinnan periaatteet) kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

 

LIITTEET

Liite 1

Henkilöstöhankinnan periaatteet (esitys)

 

Liite 2

Henkilöstöhankinnan periaatteet 1999

 

 

 

 


2

VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPILAITOKSEEN SEKÄ VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN OPETUSVIRASTON OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

 

Khs 2008-2040

 

Opetuslautakunta toteaa (23.9.2008), että Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja. Kaupunginhallitus päättää myös virkojen nimikkeiden muutoksista.

 

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten on perustettava virka.

 

Viran perustaminen        Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen on siirretty 1.1.2008 lukien henkilöstökeskuksesta henkilö vakansseineen, vakanssinumero 046291. Vakanssin nimike on erityissuunnittelija. Oppilaitos on esittänyt, että erityissuunnittelijan tehtävä muutetaan lehtorin viraksi, koska oppilaitoksessa ei ole tehtäviä erityissuunnittelijalle ja käytännössä ko. henkilö onkin toiminut oppilaitoksessa tuntiopettajana 1.1.2008 lukien. Hän täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset ja hän on aiemmin toiminut lehtorina Kätilöopistolla ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa.

 

Oppilaitoksissa lehtorit käyttävät julkista valtaa mm. oppilasarvostelussa ja tutkintojen hyväksymisessä, joten heidän tulee olla virkasuhteessa kaupunkiin.

 

Viran nimikkeen muutos

 

Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan oppisopimustoimistossa on koulutussuunnittelijan virka, vakanssinumero 046019. Oppisopimustoimistossa ei ole nykyisellään erillistä koulutuksen suunnitteluun liittyvää erillistehtävää, joten henkilö on hoitanut pääasiassa koulutustarkastajan tehtäviä. Olisi tarkoituksenmukaista muuttaa nimike vastaamaan tehtäviä. Koulutussuunnittelijan virka tulisi siten muuttaa koulutustarkastajan viraksi.

 

Opetusviraston kaikki koulutustarkastajat ovat virkasuhteisia, sillä koulutustarkastajat käyttävät tehtävässään julkista valtaa. He mm. antavat arvosanoja tutkintoon valmentavasta koulutuksesta oppisopimusopiskelijoille ja päättävät työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisen koulutuksen arviointien yhdistelmästä.

 

Opetuslautakunta toteaa, että viran perustamisesta ja nimikkeen muutoksesta ei aiheudu kaupungille lisäpalkkakustannuksia. Erityissuunnittelijan työsopimussuhteinen tehtävä lakkautetaan samasta päivästä alkaen, kun lehtorin virka perustetaan.

 

Lautakunta toteaa lisäksi, että kyseisiä henkilöitä on kuultu ja he ovat antaneet suostumuksensa esitettyihin muutoksiin.

 

Opetuslautakunta esittää, että Khs 1.11.2008 lukien

 

perustaisi seuraavan viran:

 

nimike/vakanssinumero

tehtäväkohtainen palkka

lehtori/046291

2 728,41 euroa

 

ja tekisi seuraavan nimikemuutoksen:

 

vanha nimike/vakanssinumero

uusi nimike

koulutussuunnittelija/046019

koulutustarkastaja

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee perustaa 1.11.2008 lukien opetusviraston Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen lehtorin viran (vakanssinumero 046291), jonka tehtäväkohtainen palkka on 2 728,41 euroa kuukaudessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan oppisopimustoimiston koulutussuunnittelijan (vakanssinumero 046019) nimike muutetaan koulutustarkastajaksi 1.11.2008 lukien.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

TOUKO VOUTILAISEN KOULUSÄÄTIÖN HAKEMUS PERUSOPETUSLAIN 7 §:N MUKAISEN SOPIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Khs 2008-2043

 

Opetuslautakunta toteaa (23.9.2008), että perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen ja että opetuksen järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat sopineet asiasta.

 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp) todetaan, että kunnan kanssa tehtävällä sopimuksella luvan myöntämisen edellytyksenä korostetaan kunnan kokonaisvastuuta asukkaidensa perusopetuksen järjestämisessä.

 

Sopimuksen sisältöä ei ole perusopetuslaissa tai sen esitöissä tarkemmin määritelty, vaan se jää kunnan ja säätiön päätettäväksi. Oikeuskirjallisuuden mukaan olennaista on se, että sopimuksesta tulee käydä ilmi kunnan suostumus yksityisen koulun toiminnalle.

 

Perusopetuslain 7 §:n mukaisen opetuksen järjestämisluvan saaneen opetuksen järjestäjän toimintaan sovelletaan perusopetuslakia. Valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain (634/1998) nojalla luvan saaneen opetuksen järjestäjän toiminnan valvonta kuuluu lääninhallitukselle.

 

Kuntalain 23 §:n nojalla kuntaa edustaa ja sen puhevaltaa käyttää kunnanhallitus.

 

Touko Voutilaisen koulusäätiö on perusopetuslain 7 §:n nojalla hakenut valtioneuvostolta lupaa perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lisäopetuksen järjestämiseksi. Asiakirjojen mukaan kyseessä on järjestämisluvan siirtäminen Eiran aikuislukion kannatusyhdistys ry:ltä hakijalle.

 

Valtioneuvosto on 22.5.2008 (dnro 176/530/2007) päättänyt perusopetuslain 7 §:n nojalla myöntää Touko Voutilaisen koulusäätiölle luvan perusopetuslain mukaisen perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lisäopetuksen järjestämiseen. Lupa opetuksen järjestämiseen on myönnetty ehdollisena siten, että hakija tekee opetuksen järjestämisestä sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa siten, että sopimus tulee voimaan viimeistään 1.8.2008.

 

Touko Voutilaisen koulusäätiö on 20.8.2008 opetusvirastoon saapuneella kirjeellä pyytänyt, että Helsingin kaupungin opetusvirasto Helsingin kaupungin nimissä ja Touko Voutilaisen koulusäätiö tekevät sopimuksen, jota edellytetään valtioneuvoston myöntämässä opetuksen järjestämisluvassa.

 

Touko Voutilaisen koulusäätiö on Eiran aikuislukion ylläpitäjä. Asiakirjojen mukaan säätiöllä on lukiokoulutuksen järjestämislupa.

 

Tällä hetkellä Eiran aikuislukio järjestää perusopetusta muille kuin oppivelvollisuusikäisille sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta ja lisäopetusta Eiran aikuislukion kannatusyhdistys ry:n järjestämisluvalla. Käytännössä oppilaat ovat kaikki maahanmuuttajataustaisia nuoria.

 

Touko Voutilaisen koulusäätiön kirjeessä todetaan, että tulevaisuudessakaan perusopetusta ei järjestetä oppivelvollisuusikäisille, ellei muuta sovita. Kirjeen mukaan järjestämisluvan mukainen opetus ei aiheuta Helsingin kaupungille kuluja.

 

Opetuslautakunta toteaa, että tällä hetkellä Eiran aikuislukiossa järjestetään siis perusopetusta vain muille kuin oppivelvollisille. Touko Voutilaisen koulusäätiön mukaan tulevaisuudessakaan perusopetusta ei järjestetä oppivelvollisille, ellei toisin sovita. Lautakunnan käsityksen mukaan valtioneuvoston 22.5.2008 ehdollisena myöntämä lupa mahdollistaisi perusopetuksen järjestämisen Helsingin kaupungin alueella myös oppivelvollisille. Lautakunta esittää, että Touko Vuotilaisen koulusäätiön kanssa sovitaan siitä, että se järjestää Helsingin kaupungin alueella perusopetusta vain muille kuin oppivelvollisille. Näin ollen luvan myöntäminen ei lisää Helsingin kaupungin alueella oppivelvollisille perusopetusta järjestävien opetuksen järjestäjien määrää.

 

Lautakunta toteaa, että Helsingin kaupungilla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta osallistua Touko Voutilainen koulusäätiön toiminnan rahoittamiseen. Rahoitus perusopetuslaissa tarkoitettuun lisäopetukseen, maahanmuuttajille järjestettävään perusopetukseen valmistavaan opetukseen sekä perusopetukseen myönnetään ja maksetaan suoraan luvansaaneelle opetuksen järjestäjälle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisesti. Myös Touko Voutilaisen koulusäätiö on kirjeessään nimenomaan todennut, että järjestämisluvan mukainen opetus ei aiheuta Helsingin kaupungille kuluja. Näin ollen lautakunta katsoo, että perusopetuslain 7 §:n mukainen sopimus Touko Voutilaisen koulusäätiön kanssa ei aiheuta Helsingin kaupungille lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta osallistua luvanhakijan toiminnan rahoittamiseen.

 

Lautakunta esittää, että Khs suostuisi siihen, että Touko Voutilaisen koulusäätiö järjestää perusopetuslain mukaista lisäopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä muiden kuin oppivelvollisten perusopetusta sekä oikeuttaa opetustoimen johtajan tekemään asiassa perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun sopimuksen siten, että sopimus tulee voimaan 1.8.2008 lukien.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee suostua siihen, että Touko Voutilaisen koulusäätiö järjestää perusopetuslain mukaista lisäopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä muiden kuin oppivelvollisten perusopetusta sekä oikeuttaa opetustoimen johtajan tekemään asiassa perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun sopimuksen siten, että sopimuksen todetaan tulleen voimaan 1.8.2008 lukien.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

HARRY SCHULMANIN ERO SEKÄ TUTKIMUSPROFESSORIN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

 

Khs 2008-2100

 

Harry Schulman pyytää (30.9.2008) eroa tietokeskuksen tutkimusprofessorin virasta 1.11.2008 lähtien yliopiston suunnittelumaantieteen professorin virkaan nimityksen vuoksi.

 

Tietokeskus toteaa (3.10.2008), että tietokeskuksen tutkimusprofessorin viran tultua avoimeksi sen haltijan FT Harry Schulmanin irtisanouduttua tehtävästään 1.11.2008 lukien, tietokeskuksen tarkoituksena on laittaa tutkimusprofessorin virka (vakanssinumero 017489) julkiseen hakuun. Tutkimusprofessorille maksetaan tehtäväkohtaisena kokonaispalkkana 4 921,46 euroa kuukaudessa. Tietokeskuksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus valitsee tutkimusprofessorin.

 

Tutkimusprofessori toimii kaupunkitutkimusyksikön päällikkönä, jonka pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys yksikön toimialaan. Tämän lisäksi edellytetään kokemusta johtamis- ja kehittämistehtävistä. Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

 

Tietokeskus esittää, että kaupunginhallitus nimeäisi HT Markus Laineen, joka on hoitanut tutkimusprofessorin viran sijaisuutta 1.1.2007 alkaen ja määräyksellä 31.10.2008 saakka, väliaikaisesti hoitamaan tutkimusprofessorin avointa virkaa ajalla 1.11.2008 - 31.5.2009, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy virkaa hoitamaan.

 

Samalla tietokeskus esittää, että Markus Laineelle maksetaan avoimen viran väliaikaisesta hoitamisesta 4 921,46 euron suuruista kokonais-kuukausipalkkaa.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee myöntää Harry Schulmanille eron tietokeskuksen tutkimusprofessorin virasta 1.11.2008 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa tietokeskusta julistamaan tutkimusprofessorin viran haettavaksi 4 921,46 euron kokonaiskuukausi­palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee nimetä HT Markus Laineen hoitamaan tutkimusprofessorin virkaa 4 921,46 euron kokonaiskuukausi­palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.11.2008 – 31.5.2009 väliseksi ajaksi, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy virkaa hoitamaan.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle, Harry Schulmanille sekä Markus Laineelle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN SEURASAARISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2008-1815

 

Seurasaarisäätiö esittää (25.8.2008), että Khs valitsisi säätiön sääntöjen 6 §:n mukaisesti säätiön hallitukseen erovuoroisen jäsenen paikalle uuden jäsenen 1.1.2009 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Erovuorossa on TM Timo Ohmero. Hänet voidaan valita uudelleen.

 

Lisäksi säätiö esittää, että Khs valitsisi sääntöjen 9 §:n mukaisesti tilintarkastajan varamiehineen tarkastamaan säätiön vuoden 2009 tilejä ja hallintoa. Erovuorossa ovat HTM, JHTT Kari Roine varatilintarkastajanaan JHTT Oiva Virta, jotka voidaan valita uudelleen.

 

Sj toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee hallitukseen kolme jäsentä, museovirasto kaksi ja Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuslaitos sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kumpikin yhden jäsenen.

 

Kaupunkia edustavina muina jäseninä hallituksessa ovat Anja Hinkkanen ja matkailupäällikkö Pirkko Nyman.

 

Sääntöjen mukaan säätiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan varamiehineen valitsee kaupunki ja toisen museovirasto. Tilintarkastajien tehtävään esitetyt ovat tarkastuslautakunnan 8.10.2008 nimeämiä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee valita Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi 1.1.2009 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi ___________________ ja tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen sekä varatilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan sihteeri, JHTT Oiva Virran tarkastamaan säätiön vuoden 2009 tilejä ja hallintoa.

 


Pöytäkirjanote Seurasaarisäätiölle, valituille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


1

MUNKKINIEMEN TONTIN 30070/3 SEKÄ KATU- JA VESIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11790)

 

Khs 2008-1860

 

30. kaupunginosan (Munkkiniemi) korttelin nro 30070 tontin nro 3 sekä katu- ja vesialueen asemakaavan muutosehdotus

 

Hirvilahdenkuja 5

 

Tiivistelmä                         Asemakaavan muutos mahdollistaa vesijättöalueen liittämisen Kuusisaaren koillisosassa olevaan tonttiin ja alueen kunnostamisen. Tontin rakennusoikeus ei muutu.

 

Asemakaavan perusteet

 

Kiinteistö Oy Hirviniemenranta pyytää tontin 30070/3 omistajana (24.8.2006) asemakaavan muuttamista siten, että tontin ympärillä oleva kaupungin omistamaan tilaan 1:1154 kuuluva vesijättömaa liitetään yhtiön omistamaan tonttiin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (21.8.2008) mm. seuraavaa:

 

Lautakunta hyväksyi 10.3.2005 Kuusisaaren asemakaavan muutosperiaatteet. Periaatteet on laadittu ohjaamaan Kuusisaareen tehtäviä yksittäisiä asemakaavan muutoksia ja niissä otetaan kantaa mm. mahdollisiin tonttitehokkuuksien nostoon. Asemakaavan muutos on periaatteiden mukainen.

 

Lähtökohdat

 

Asemakaavat

 

Tontilla 30070/3 on voimassa vuonna 1981 vahvistunut asemakaava nro 8189. Kaavan mukaan tontti on erillisten ja kytkettyjen pientalojen korttelialuetta (AOR). Rakennusoikeutta tontilla on tonttitehokkuuden e = 0.25 mukaan. Tontin pinta-ala on 8 911 m2, joten rakennusoikeudeksi tulee 2 228 k-m2. Tontin suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontille saa rakentaa asunnon tonttimaan jokaista 600 m2 kohti. Yksikerroksisen rakennuksen enimmäiskorkeus on 4,5 m ja kaksikerroksisen 7 m. Tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 1/6. Tontin kadunpuoleisesta rajasta 8 m leveä osa on rajattu rakennusalan ulkopuolelle. Tontilla tulee olla vähintään 1 autopaikka/80 k-m2. Tontille vaadittavasta autopaikkamäärästä saadaan enintään puolet sijoittaa pysäköimispaikoille, muut autopaikat on sijoitettava rakennukseen.

 

Hirvilahdenkujan katualueella on osittain voimassa a­se­ma­kaava nro 8189 (vahvistettu 5.1.1981) ja osittain asemakaava nro 11485 (tullut voimaan 12.5.2006). Hirvilahdenkujan katualueen rannan lähellä oleva osa on merkitty istutettavaksi alueen osaksi.

 

Maanomistus

 

Tontti on yksityisen kiinteistöyhtiön omistuksessa, vesi- ja katualueet omistaa kaupunki.

 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

 

Kuusisaari on arvostettua merellistä asuinaluetta. Saaren rakennuskanta muodostuu pääasiassa viime vuosikymmenten aikana rakennetuista kookkaista yksittäis- ja rivitaloasunnoista. Luonto saaressa on havupuuvaltaista kookasta metsää. Tonteilla on lisäksi istutettuja jalopuita. Saaressa sijaitsee useita lähetystöjä, kaava-alueen tontilla on Korean suurlähetystö. Tontilla sijaitsevat rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1981. Tontilla on yksi kolme asuntoa käsittävä rakennus ja neljä erillistaloa. Rakennukset on yhdistetty toisiinsa yhtenäisellä katoksella. Julkisivuverhouksena on käytetty harmaata graniittia ja Carraran marmoria. Rakennukset on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto Timo Penttilä & Heikki Saarela. Tontin porttiaiheessa on Kari Juvan hirviaiheinen veistos.

 

Suojelukohteet

 

Tontilla olevat rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1981 ja siten vielä sen verran uusia, että yleisten suojeluperiaatteiden mukaan niiden rakennustaiteellisia suojeluarvoja on vielä liian aikaista arvioida.

 

Yhdyskuntatekninen huolto ja maaperä

 

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Kaukolämpömahdollisuutta alueella ei ole. Maaperä on kitkamaata.

 

Tavoitteet                          Asemakaavan muutoksen tavoitteena on selkiyttää alueen omistussuhteita, siten että kiinteistöyhtiön tontin edessä olevat vesijättömaat muutetaan tonttimaaksi ja liitetään tonttiin. Muutos mahdollistaa kiinteistöyhtiölle alueen kunnostamisen.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Mitoitus                              Alueen pinta-ala on 10 582 m2, josta 8 911 m2 on nykyistä tonttimaata, 706 m2 tonttimaaksi muutettavaa vesijättömaata ja 98 m2 katualueeksi muutettavaa vesijättömaata. Uuden tontin pinta-alaksi tulee 9 617 m2. Katualueen nykyinen pinta-ala on 867 m2, asemakaavan muutosehdotuksessa 965 m2.

 

Asuinpientalojen korttelialue (AP)

 

Tontti on muutettu erillisten ja kytkettyjen pientalojen korttelialueesta (AOR) asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Käyttötarkoitusmääräys vastaa asemakaavojen nykykäytäntöä ja tontin nykyistä käyttöä. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 2 230 k-m2, joka on hieman pyöristettynä sama rakennusoikeus kuin mitä tontilla on ollut aiemminkin. Kaavassa on lisäksi määritelty lisärakennusoikeus asuntokohtaisia varasto‑, huolto-, autosuoja- yms. tiloja varten. Näitä tiloja saa olla kerros­alan lisäksi enintään 15 % kerrosalan määrästä. Muita erillisiä rakennuksia tai rakennelmia ei saa rakentaa. Tontille on merkitty suuri yhtenäinen rakennusala nykyisten rakennusten sijaintia mukaillen. Ranta-alueet ja tontin rajojen viereiset alueet on merkitty istutettaviksi alueen osiksi, joilla on oltava puita ja pensaita.

 

Muut asemakaavamääräykset pysyvät suurelta osin samoina kuin ennenkin. Lisäksi kaavamääräyksiin on lisätty joitakin Kuusisaaren asemakaavan muutosperiaatteissa (kau­pun­ki­suun­nittelulautakunta 10.3.2005) mainittuja asioita. Piha-alueiden tulee olla yhtenäisiä ja aitaamattomia. Rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla vaaleaa kiviainesta. Rakennuksissa tulee olla tasakatto tai loiva pulpettikatto ja katemateriaalin tulee olla tummansävyinen. Piha-alueiden tulee olla yhtenäisiä ja aitaamattomia.

 

Autopaikkamääräystä on muutettu siten, että tontilla tulee olla vähintään 2 autopaikkaa/asunto ja lisäksi tila yhden auton tilapäistä pysäköintiä varten. Lisäksi samoin kuin aikaisemmassakin kaavassa määrätään, että vaadittavasta autopaikkamäärästä enintään puolet saadaan sijoittaa pysäköi­mispaikoille, muut autopaikat on sijoitettava rakennukseen. Pysäköi­mispaikat ja ‑katokset on jaettava enintään neljän autopaikan ryhmiin, jotka on erotettava toisistaan istutuksilla. Pysäköimispaikoilla olevat autopaikat saadaan sijoittaa autokatoksiin, jotka saadaan rakentaa tontin kerrosalan ja rakennettavaksi sallitun tontin osan lisäksi.

 

Katualue                           Katualuetta on jatkettu sen kohdalla olevalle vesijättöalueelle n. 7 m ja katualueen pinta-ala kasvaa 98 m2. Katualueen mereen rajoittuva osa säilyy istutettavana katualueen osana, istutettavan alueen osaa on kuitenkin pienetty siksi, että ajo katualueen länsipuolella olevalle Hirvilahdenkuja 4:n tontille on mahdollista ajaa myös lähempää merenrantaa, mahdollisen tulevan uuden rakennuksen kohdalta.

 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

 

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen olemassa olevaan tilanteeseen. Asemakaavan muutoksen tultua voimaan kiinteistöyhtiöllä on mahdollisuus ostaa nykyinen vesijättöalue ja liittää se tonttiinsa ja kunnostaa ranta-alue.

 

Suunnittelun vaiheet

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 5.5.2008).

 

Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos samassa kirjeessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat lisäksi olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla 12.–30.5.2008.

 

Viranomaisyhteistyö

 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä kiinteistöviraston kanssa.

 

Asemakaavan muutosta hakenut kiinteistöyhtiö on neuvotellut tonttiin liitettävän alueen hinnasta kiinteistöviraston kanssa. Hinnasta ei kuitenkaan ole päästy yhteisymmärrykseen ja osapuolet ovat sopineet, että hinta jätetään lunastustoimikunnan (riippumaton asiantuntijaryhmä) ratkaistavaksi.

 

Esitetyt mielipiteet

 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n mielipidekirje, jossa he toteavat, ettei heillä ole huomautettavaa asiaan. Lisäksi puhelimitse tulleissa mielipiteissä on painotettu Hirvilahdenkujan mereen saakka ulottuvan osan tärkeyttä meren yhteyteen pääsylle ja alueen virkistyskäytölle.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

 

Vs. Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 19.9.–3.10.2008, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty kiinteistöviraston ja Helsingin Veden lausunnot.

 

Lausunnot                        Helsingin Vesi toteaa (25.9.2008) mm., että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

 

Kiinteistövirasto toteaa (29.9.2008) mm., että muutosehdotuksessa esitetään liitettäväksi 706 m2:n suuruinen vesi-alue (vesijättö) erillisten ja kytkettyjen pientalojen korttelialueen nykyiseen tonttiin 30070/3 siten, ettei tontin rakennusoikeus käytännössä pientä pyöristystä lukuun ottamatta kasva. Asemakaavan muutoksen tultua voimaan, on tulevan tontin 30070/7 pääosan omistaja Kiinteistö Oy Hirviniemenranta oikeutettu hankkimaan omistukseensa rantatonttiin kuuluvan kaupungin omistaman vähäisemmän osan.

 

Mikäli osapuolten kesken ei päästä sopimukseen tontinosan hinnasta, on asia ratkaistavissa kiinteistönmuodostamislain 62 §:n mukaisessa lunastustoimituksessa.

 

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta.

 

Vs. Kaj toteaa, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 3, 5, 6 ja 7 mukaan, milloin

 

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä

5                    muutetaan enintään kaksikerroksisten rakennusten korttelialueella rakennettavaksi sallitun rakennuksen talotyyppiä

6                    muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käytön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mista kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 30. kaupunginosan korttelin nro 30070 tontin nro 3 sekä katu- ja vesialuetta koskevan asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 21.8.2008 päivätyn piirustuksen nro 11790 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11790 (Munkkiniemen tontti 30070/3 ym.)

 

 

 

 


2

HERTTONIEMEN YRITYSALUEEN ETELÄOSAN MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11809)

 

Khs 2008-2017

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (18.9.2008) mm., että yritysalueen eteläosan teollisuustontit ovat pääosin vajaakäytössä, ja monet nykyiset toiminnot muuttavat pois alueelta. Alue rajautuu etelässä Linnanrakentajantiehen ja Abraham Wetterin tiehen, ja niiden eteläpuolella on Herttoniemenrannan ja Porolahden asuinkorttelit sekä uimahallitontti. Pohjoisessa alue rajautuu yritysalueen puutavarakauppa- ja varastotontteihin ja lännessä huoltoasematonttiin sekä puistoon.

 

Vaikka monet alueella olevat rakennukset ovat vaatimattomia ja tontit vajaakäyttöisiä, täältä löytyy myös kohtuullisen hyväkuntoisia ja alueen vanhinta teollisuusperinnettä edustavia kohteita. Linnanrakentajantien varressa ovat SOK:n entinen juurikasvarasto vuodelta 1942 (arkkitehti Erkki Huttunen) ja puhelinkytkentäasema, jonka vanhimman osan on suunnitellut Lars Sonck vuonna 1940.

 

Aluetta halutaan kehittää elinvoimaiseksi keskusta-alueeksi, joka linkittää toisaalta yritysalueen pohjoisemmat työpaikkakorttelit ja toisaalta etelänpuoleiset Herttoniemenrannan ja Porolahden asuinkorttelit tasapainoisesti yhteen. Abraham Wetterin tie, joka on jo nyt istutettu näyttävästi lehmusrivein, halutaan kehittää tiiviimmin rajatuksi ja urbaaniksi puistokaduksi. Yritysalueen eteläosassa on nyt vireillä tähän kokonaisuuteen sopivia asunto-, liike- ja toimitilarakennushankkeita, jotka edellyttävät asemakaavan muutoksia.

 

Hankkeet vaativat yhteensovittamista, ja alueen isojen kortteleiden liikenteelliset ratkaisut sekä eri toimintojen yhteensovittaminen on tutkittava kokonaisvaltaisesti.

 

Maanomistus                   Alueen kymmenestä tontista kuusi tonttia sekä katualueet ovat kaupungin omistuksessa. Neljä tonttia on yksityisomistuksessa.

 

Yleiskaava                        Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003) pääosa alueesta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Abraham Wetterin tien varteen on merkitty osa-alue kerrostalovaltaiselle alueelle, joka kehitetään asumisen, kaupan, virkistyksen, toimitilojen ja julkisten palvelujen käyttöön. Alueen itäreunalla korttelissa 43067 on työpaikka-aluetta.

 

Asemakaavat                   Kortteleissa 43061 ja 43065 on voimassa asemakaava nro 8238 vuodelta 1981. Näissä kortteleissa tontit ovat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Korttelissa 43057 on voimassa vuonna 1993 vahvistettu kaava nro 10081. Korttelissa on yksi yleisten rakennusten tontti (Y, entinen poliisiasema), muut tontit ovat teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TKT). Alueeseen sisältyy myös tontti 43067/5, joka on sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YAS), ja jolla on voimassa vuonna 1971 vahvistunut asemakaava nro 6636.

 

Rakennuskielto               Herttoniemen yritysalueen eteläosa tulisi määrätä rakennuskieltoon kahden vuoden ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella asemakaavojen muuttamista varten.

 

Asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 18.9.2008 päivätyn piirustuksen nro 11809.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11809/18.9.2008 ilmenevän 43. kaupunginosan erään alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11809

 

 

 

 


3

LEIKKIPUISTO LINJAN UUDISRAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMAN ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN

 

Khs 2008-1735

 

Kiinteistölautakunta toteaa (5.8.2008) esityksessään Leikkipuisto Linjan uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kiinteistölautakunta päätti 15.5.2007 (325 §) hyväksyä Leikkipuisto Linjan osoitteessa Toinen linja 6, Helsinki 53 sijaitsevan, uudisrakennuksen 20.4.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että laajuus on 282 brm2 ja enimmäishinta arvonlisäverottomana 816 000 euroa, arvonlisäverollisena 994 000 euroa.

 

Urakkavaiheessa HKR-Rakennuttajan 9/2007 hintatasoon laskema kustannusarvio, RI = 124,1 ja THI = 150,2, on verottomana 847 000
euroa, arvonlisäverollisena 1 026 000 euroa.

 

Kiinteistölautakunta päätti 6.11.2007 (717 §) oikeuttaa tilakeskuksen hankepalvelut tilaamaan Leikkipuisto Linjan uudisrakennuksen urakat urakkatarjousten mukaisesti.

 

Arkkitehtuuriltaan vaativa teräs- ja puurakenteinen rakennus on vaatinut vielä rakentamisvaiheessa lisä- ja muutossuunnittelua, tarkennuksia arkkitehdiltä ja lisäsuunnittelua rakennesuunnittelijalta. Tämä lisäsuunnittelu on taas aiheuttanut rakenteellista valvontaa ja lisä- ja muutostöitä, joista on aiheutunut ennustamattomia lisäkustannuksia. Urakkavaiheen suunnitelmat ovat olleet puutteelliset.

 

Kustannukset                  Hankkeen arkkitehtuurin ja rakennesuunnittelun lisääntyminen ja mukaan lukien näistä lisääntynyt lisävalvontaan ja muutostöihin tarvittava lisämääräraha on yhteensä arvonlisäverottomana 175 000 euroa, arvonlisäverollisena 213 500 euroa.

 

Kokonaiskustannus kaikkien lisätoimenpiteiden jälkeen on seuraava:

 

 

 

e, alv. 0 %

e, sis. alv.
n. 22 %

 

(Klk 6.11.2007 § 717)

 

 

 

Urakkavaiheen kustannusarvio

847 000

1 026 000

 

Lisämääräraha

175 000

213 500

 

Yhteensä

1 022 000

1 239 500

 

Lopullinen kokonaiskustannus ylittää n. 20,7 % urakkavaiheen kustannusarvion 6.11.2007. Lisärahoitettavat toimenpiteet on tarkoitus suorittaa rakennusvaiheen aikana.

 

Lautakunta esittää Leikkipuisto Linjan osoitteessa Toinen linja 6 sijaitsevan uudisrakennuksen hankepäätöksen 15.5.2007 (325 §) enimmäishinnan korottamista arvonlisäverottomana 1 022 000 euroon, arvonlisäverollisena 1 239 500 euroon.

 

Samalla lautakunta osoittaa tilakeskuksen hankepalveluitten käytettäväksi vielä tarvittaviin lisä- ja muutostöihin yhteensä, arvonlisäverollisena 103 700 euroa (arvonlisäverottomana 85 000 euroa) ja suunnitteluun ja rakennuttamiseen arvonlisäverollisena 109 800 euroa (arvonlisäverottomana 90 000 euroa) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy Leikkipuisto Linjan enimmäishinnan korottamisen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (22.9.2008), että kiinteistölautakunnan hankkeelle 15.5.2007 hyväksymä enimmäishinta on arvonlisäveroineen 994 000 euroa. Urakkavaiheen hintatasoon muutettuna enimmäishinta on 1 026 000 euroa.

 

Hankkeen lisä- ja muutostyökustannukset ovat ylittyneet siten, että enimmäishinta tulisi korottaa arvonlisäverollisena 1 239 500 euroon. Syynä on kiinteistölautakunnan mukaan lisä- ja muutostöiden ylittyminen rakennusvaiheessa tehdyn lisäsuunnittelun ja sen tuomien muutosten vuoksi.

 

Koska uusi enimmäishinta ylittää 1 milj. euron rajan, päätösvalta on tilahankeohjeen mukaan kaupunginhallituksella.

 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että kiinteistöviraston tilakeskuksen olisi tullut ohjata tiukemmin hankkeen toteutusta ja erityisesti lisä- ja muutostöitä, jotta hankkeen hintapuite olisi pitänyt ja uusintakäsittelyltä olisi vältytty. Tilakeskuksen tulisi ottaa tämä hankkeiden ohjauksessa jatkossa huomioon.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa enimmäishinnan korottamista 1 239 500 euroon hintatasossa 5/2008.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Leikkipuisto Linjan uudisrakennuksen hankepäätöksen mukaisen enimmäishinnan korottamisen


arvonlisäverollisena 1 239 500 euroon (veroton hinta 1 022 000 euroa) hintatasossa 5/2008.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Urakkavaiheen kustannusarvio 16.10.2007

 

 

 

 


4

VT YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: HELTECH HAAGAN KOULUTUSYKSIKÖN PERUSKORJAUKSEN AIHEUTTAMIEN VUOKRANKOROTUSTEN HILLITSEMINEN

 

Khs 2007-2484

 

Vs. Kaj ilmoittaa, että Kvsto hyväksyi 14.11.2007 Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

                      ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus etsii keinoja, joilla voidaan hillitä Heltechin vuokrien nousua peruskorjauksen jälkeen esimerkiksi tarkistamalla vuokrien määräytymisperusteita.” (Yrjö Hakanen, äänin 48–8)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kiinteistölautakunta (13.5.2008), opetuslautakunta (27.5.2008) ja talous- ja suunnittelukeskus (27.5.2008) toteavat vastauksenaan mm. seuraavaa:

 

Kaupungin palvelutilojen vuokrat määritellään kiinteistöviraston tilakeskuksen toimesta kustannusperusteisen laskentamallin avulla. Vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokraan sisältyy poisto, 3 %:n korko sijoitetulle pääomalle ja tontinvuokra. Ylläpitovuokra määritellään todellisten kustannusten mukaan tilatyyppikohtaisesti. Tällä hetkellä vuokrat kuvaavat todellisia tilakustannuksia hyvin.

 

Vuokrat tulee jatkossakin määrittää siten, että tilakeskus pystyy toimimaan järkevällä tavalla. Liikelaitoksen vuokratulojen tulee pitkällä aikavälillä kattaa myös peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen investoinnit siltä osin kuin niitä ei rahoiteta oman pääoman korotuksella tai lainalla.

 

Heltech Haagan lopulliseen vuokraan vaikuttavat peruskorjauksen todelliset kustannukset, joten suunnittelun ja toteutuksen taloudellisuus vaikuttaa jatkossa perittävän pääomavuokran suuruuteen.

 

Opetuslautakunnan näkemys on, että vuokria ei tulisi korottaa silloin, kun tilat saatetaan teknisesti sellaiseen kuntoon, että niissä on terveellistä ja turvallista opiskella ja opettaa. Lautakunta toteaa peruskorjauksesta koituvan vuokrankorotuspaineita jo rakentamisvaiheessa, sillä peruskorjauksen ajaksi osoitettavissa väistötiloissa joudutaan myös tekemään muutostöitä. Lautakunta korostaa, että vuokraamisperiaatteet eivät saa johtaa opetuspalvelujen heikkenemiseen Helsingin tekniikan alan oppilaitoksessa.

 

Vs. Kaj toteaa, että Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjaushankkeen toteutussuunnittelu on käynnissä ja itse peruskorjaus alkaa keväällä 2009. Syksyllä 2008 tehdään tarpeelliset korjaus- ja muutostyöt väistötilana käyttävään Myllypuron voimalaitokseen.

 

Peruskorjauksen vaikutus opetusvirastolta jatkossa perittävään vuokraan määräytyy edellä kuvatun kustannusperusteisen mallin mukaisesti. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään mahdollisimman taloudellisiin ratkaisuihin. Väistötiloista opetusvirastolta peritään samansuuruista vuokraa kuin perustilasta. Väistötilassa suoritettavien korjausten kustannukset katetaan tilakeskuksen toimesta. Mahdolliset rakennussuojelun vuoksi aiheutuvat lisäkustannukset huomioidaan tuottovaatimusta määriteltäessä.

 

Lisäksi Kaj toteaa, että sisäisen vuokrauksen periaatteet arvioidaan tilakeskuksen liikelaitokseksi muuttamisen yhteydessä. Asia pyritään saattamaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vielä vuoden 2008 aikana.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hakanen) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Yrjö Hakaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

 

 

 


5

13.10.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE EHDOTUKSESTA LAIKSI RAKENNUSPERINNÖN SÄILYTTÄMISESTÄ JA ERÄISTÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ LAEISTA

 

Khs 2008-1772

 

Vs. Kaj toteaa, että ympäristöministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa hallituksen esitykseksi laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä rikoslain 48 luvun 6 ja maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on saattaa rakennusperinnön säilyttämisestä annetut säännökset ajan tasalle, sekä myös selkiyttää rakennusperinnön omistajalle suoritettavan korvauk­sen perusteita ja suojelupäätöksestä aiheutuvia rajoituksia. Valtionvarainministeriön edustaja jätti työryhmän ehdotukseen maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n muuttamisen osalta eriävän mielipiteen.

 

Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle 30.9.2008 mennessä (lisäaika 8.10.2008 mennessä)

 

Työryhmän ehdotus on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi>ympäristoministerio>ajankohtaista.

 

Esityksen pääasiallinen sisältö

 

Ehdotuksen mukaan ” Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rakennusperinnön suojelemisesta ja kumottavaksi vuoden 1985 rakennussuojelulaki siihen tehtyine muutoksineen.

 

Rakennusperinnön säilyttäminen ja suojeleminen on osa kulttuuriperinnön vaalimista, johon Suomen valtiota velvoittavat, paitsi perustuslain 20 pykälä, myös eräät kansainväliset sopimukset. Tavoitteena on saattaa rakennusperinnön säilyttämisestä annetut säännökset ajan tasalle ja paremmin vastaamaan alan kansainvälisiä sopimuksia sekä selkiyttää rakennusperinnön omistajalle suoritettavan korvauksen perusteita ja suojelupäätöksestä aiheutuvia rajoituksia.

 

Esityksen tarkoituksena on myös selkiyttää rakennusperinnön suojelemista koskevan lain käyttöä kaavoitetuilla alueilla, mutta kuitenkin säilyttää kaavoitettujen alueiden pääasiallinen suojelu tapahtuvaksi maankäyttöjä rakennuslain (132/1999) keinoin. Samalla säädetään viranomaisten velvoitteesta seurata lain toteutumista.

 

Vuoden 2007 alusta tuli voimaan ortodoksista kirkkoa koskeva laki (985/2006), joka säätää kirkkojen suojelusta samansuuntaisesti kuin kirkkolakikin (1054/1993), jonka vuoksi esitetään, että rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia ei sovelleta myöskään ortodoksisen kirkon rakennuksiin.

 

Rakennusperinnön säilyttäminen ja suojeleminen on ensisijaisesti yhteiskunnan hoidettava tehtävä. Koska suojelun kohteena usein on yksityisessä omistuksessa olevat rakennukset tai rakennusryhmät, esityksessä käsitellään myös omaisuuden suojaa koskevia asioita. Maankäyt­tö- ja rakennuslakiin ehdotetaan otettavaksi valtion korvausvelvollisuutta koskeva säännös asemakaava-alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän rakennuksen osalta. Rikoslakiin ehdotetaan tehtäväk­si esityksen vaatima tekninen tarkistus.

 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.”

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (16.9.2008) seuraavaa:

 

Kaupunkisuunnittelun yhtenä tärkeänä tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti edistää rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä, kehittämistä ja hoitoa. Kulttuurihistorialliset arvot ovat Helsingin kaupunkisuunnittelun yhtenä lähtökohtana ja kaavallisen suojelun menetelmiä on kehitetty aktiivisesti.

 

Likipitäen koko nykyinen Helsingin alue on asemakaavoitettu ja lausuntoa laadittaessa lakiehdotusta tarkastellaan tämän pohjalta. 

 

Helsingissä rakennussuojelulakia on sovellettu erittäin harvoissa kohteissa – koko kaupungin alueella on suojeltu ainoastaan 17 keskenään hyvin erilaista kohdetta, Helsingissä asemakaava onkin ollut rakennussuojelun pääinstrumentti. Erityislain mukainen suojeluprosessi on lähtenyt liikkeelle sattumanvaraisesti, eivätkä erityislailla suojellut kohteet edusta välttämättä arvokkainta rakennuskantaa.

 

Rakennussuojelulain mukaisen suojelumenettelyn käynnistämisen syynä on ollut usein kohteen uhanalaisuus. Vaikka on hyvä, että erityislakia voidaan käyttää tapauksissa, joissa on pelko rakennuksen arvon menettämisestä tai tuhoutumisesta, olisi toivottavaa, että lainuudistus johtaisi johdonmukaisempiin menettelyihin rakennetun ympäristön arvo­jen vaalimisessa.

 

Käytännössä suojelukysymyksiä ratkaistaessa ja suojelun välinettä valittaessa on ongelmana ollut maankäyttö- ja rakennuslain ja rakennussuojelulain soveltamisalojen epäselvyys. Asemakaavalla toteutetussa suojelussa tämä tulee esille erityisesti silloin, kun on kyseessä sisätilojen suojelun ulottuvuus. Tästä syystä uudistukseen onkin kohdistunut odotuksia erityisesti näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Näihin odotuk­siin lakiehdotus ei kaikilta osin vastaa.

 

Lain soveltamisala          Lain soveltamisala suhteessa maankäyttö- ja rakennuslakiin on lakiehdo­tuksen 2 §:ssä määritelty siten, että kuten aiemminkin, asemakaava-alueella ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, suojelu ensi sijassa tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.  Suojelu rakennusperinnön suojelemista koskevan lain nojalla on lisäksi kuitenkin mahdollista silloin kun kohteella on valtakunnal­lista merkitystä, kohteen säilymistä ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai kohteen suojeluun rakennusperinnön suojelemista koskevan lain nojalla on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

 

Kaupungin edustajia osallistui lain valmisteluvaiheessa järjestettyyn lakiluonnoksen kommentointitilaisuuteen.

 

Näyttäisi siltä, että lain soveltamisalaa on supistettu kyseiseen luonnok­seen (12.11.2007) verrattuna. Luonnoksen mukaan lain soveltaminen tuli kysymykseen silloin kun kohteella on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä. Perusteluista ei selviä, miksi soveltamis­alan supistukseen on päädytty.

 

Lain soveltamisalan supistaminen jättämällä pois muutoin huomattavaa merkitystä omaavat kohteet ja korvausvelvollisuuden siirtyminen valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavien kohteiden osalta valtiolle tekee valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon luotettavuuden ja tasapuolisuuden entistä tärkeämmäksi, koska luettelo tulee olemaan lähtökohtana ja perusteena suojeluratkaisuista ja korvausvelvollisuudesta päätettäessä.

 

Helsinki on lausunnossaan Museovirastolle valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon tarkistamisesta (kaupunginhallitus 6.2.2006) kiinnittänyt huomiota siihen, että luettelo­eh­dotus ei esitetyssä muodossa antanut oikeaa kuvaa Helsingin alueiden ja kohteiden valtakunnallisesta merkityksestä. Luettelosta oli jäänyt pois monia arvokkaita kohteita ja noussut mukaan uusia epäselviksi jäänein perustein. 

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että soveltamisalan piirissä tulisi säilyttää lakiehdotusluonnoksen mukaiset muutoin huomattavaa merkitystä omaavat kohteet.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää ehdotuksen mukaista korvausvelvollisuuden siirtymistä valtiolle hyvänä ja selkeyttävänä asiana.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain keinojen riittämättömyys ja erityiset syyt

 

Suojelu rakennusperinnön suojelemista koskevan lain nojalla tulee kysymykseen silloin, kun kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai kohteen suojeluun lain nojalla on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

 

2 §:n 3 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ole avattu sitä, mitä tarkoitetaan 2 kohdan kaavoituksen keinojen riittämättömyydellä suojelun tarpeeseen verrattuna. Ilmeisesti tässä on tarkoitettu perustelujen 7.2 kohdassa esimerkkeinä mainittuja sisätilojen suojelua tai muita kaavoituksen kannalta liian yksityiskohtaisia määräyksiä. Perusteluja tulisi tältä osin täydentää ja selkeyttää.

 

2 §:n 3 momentin 3 kohdassa suojelu erityisistä syistä on sidottu asema­kaavoitustilanteeseen. Perustelujen mukaan erityislakia voitaisiin soveltaa esimerkiksi silloin, kun asian selvittäminen ja ratkaiseminen asemakaavanmuutoksella ei käynnisty tai kaavoitus viivästyy joko kunnan ottaman kannan tai kaavoituksen resurssien vuoksi niin, että raken­nuksen purkaminen tai ajan kulumisesta johtuva kunnon rappeutuminen uhkaavat.

 

Rakennusperinnön suojelemista koskevan lain soveltamisen sitomista kunnan resursseihin ja tahtotilaan ei voida kaikilta osin pitää hyväksyttävänä. Tämä voi joissakin tapauksissa johtaa suojeluvelvoitteen välttelemiseen ja prosessien venymiseen, mikä on ollut nykyisellään hyvin ongelmallinen asia. Joissakin tapauksissa taas erityislain käyttäminen kunnan resurssitilanteen vuoksi voi olla tarkoituksenmukaista ja suotavaa. Suojelutavoitteita tulee sekä valtion että kunnan päätöksenteossa kuitenkin arvioida aina ottaen huomioon myös muut alueidenkäyttötavoitteet. Kunnan ja valtion tavoitteet voivat eri näkökulmista katsottuna poiketa huomattavastikin toisistaan, ja lisäksi valtion eri viranomaisilla on keskenään ristiriitaisia tavoitteita.

 

Helsingin kaupunki on muun muassa aiemmin todennut, että Museoviraston ehdotuksiin sisältyy ristiriitaisuuksia sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden että Helsingin omien yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteiden kanssa (Lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi, kaupunkisuunnittelulautakunta 24.1.2008, kaupunginhallitus 18.2.2008).

 

Lakiehdotus myös supistaa erityislain soveltamisalaa, ja voisi olla tarpeen säilyttää mahdollisuus suojeluun myös muista erityisistä syistä.

 

Sisätilojen suojelu           Kuten esityksen perusteluissakin todetaan, on sisätilojen suojelu nykyisen suojelukäsityksen mukaan olennainen osa rakennuksen arvon säilyttämistä ja tarve sisätilojen suojelemiseen on huomattava myös muissa kuin valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluissa kohteissa.

 

Lakiehdotuksesta tai sen perusteluista ei löydy selkeää vastausta epätietoisuutta herättäneeseen kysymykseen sisätilojen suojelusta eri lakien nojalla. Perusteluista on kuitenkin pääteltävissä, että sisätilojen suojelu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla on edelleenkin mahdollista vain poikkeuksellisesti ja niiden suojelu tulisi tapahtumaan pääsääntöisesti erityislain nojalla.

 

Perustelujen kohdassa 7.2 on rakennuksen sisätilojen säilyttämisen ja suojelemisen tarve esitetty esimerkkinä sellaisista tilanteista, joissa kaavoituksen keinoja ei voida pitää riittävinä rakennuksen kulttuurihistoriallisen ominaisluonteen ja erityispiirteiden vuoksi. Perusteluissa todetaan edelleen, että erityistapauksissa on mahdollista, että rakennuksen julkisivu suojellaan kaavamääräyksellä, kun taas sisätilojen suojelemista koskevat määräykset annetaan erityislain nojalla. 

 

Ei ole tarkoituksenmukaista, että saman kohteen suojeluun käytettäisiin kahta eri instrumenttia, kuten ehdotuksen perustelujen kohdassa 7.2 esitetään. Yksittäistäkin rakennusta koskevat kahden lain mukaiset suo­jelupäätökset ja kaksi valvontaorganisaatiota on sekava ja aikaa vievä järjestelmä. Nykyisellään rakennussuojelulain mukaiset suojeluesi­tykset johtavat päätöksiin, joissa alueellinen ympäristökeskus toteaa, että suojelun ensisijaisesti tulee tapahtua maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Kaavoitusprosessi usein kiistanalaisissa suojelutapauksissa on pitkä ja valitusherkkä eivätkä kaavoituksen keinot rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämiseen ole aina riittäviä. Rakennusperinnön suojelemista koskevan lain mukainen suojelupäätös tulisikin myönteisis­sä tapauksissa tehdä heti hakemuksesta koko rakennusta koskevana silloin, kun todetaan, että esimerkiksi arvokkaat sisätilat edellyttävät rakennusperinnön suojelemista koskevan lain mukaista päätöstä asias­sa.

 

Kun kaavasuojelun mahdollisuutta sisätilojen osalta ei lainmuutosehdotuksessa ole selkeytetty, on todennäköistä, että erityislain nojalla tehtävät esitykset sisätilojen suojelemiseksi tulisivat merkittävästi lisääntymään.

 

Kuten edellä on todettu, Helsingissä rakennussuojelulakia on toistaisek­si sovellettu erittäin harvoissa kohteissa. Asemakaavoitus on ollut rakennusperinnön suojelun pääinstrumentti. Myös rakennusten arvokkaita sisätiloja, muun muassa porrashuoneita, on suojeltu asemakaavalla.  Kun rakennusperinnön suojelemisesta huolehdittaisiin lainmuutosesityksen mukaan asemakaava-alueella edelleenkin ensisijaisesti kaavoituksella, tulisi maankäyttö- ja rakennuslakia tässä yhteydessä muuttaa siten, että laista selkeästi ilmenisi, mitä sisätiloja sen nojalla voidaan suojella, esimerkiksi julkisluonteiset sisätilat, kuten porrashuoneet. Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää kysymystä erittäin tärkeänä.

 

Korvauskynnyksen määrittely

 

Lakiehdotuksen 13 §:ssä korvauskynnystä koskevaa sanamuotoa on ehdotuksessa muutettu. Kun korvauskynnyksen ylittyminen aiemman lain mukaan edellytti, ettei vahinko tai haitta ole merkitykseltään vähäinen, tulee vahingon tai haitan lakiehdotuksen mukaan olla merkityksellinen, jotta korvauskynnys ylittyisi. Perusteluissa on kuitenkin todettu, ettei 13 §:n mukaista korvauskynnystä ole ollut tarkoitus muuttaa. Lain sanamuodon muuttaminen saattaa johtaa turhiin tulkintaepäselvyyksiin.

 

On myönteistä, että ehdotuksen perusteluissa kohdassa 2.5 on käsitelty kysymystä rakennusoikeuden supistamisesta suojelun yhteydessä ja siitä aiheutuvaa korvausvelvollisuutta, vaikkakaan sitä ei ole kirjattu itse lakeihin.

 

Kohteen merkittävyyden arviointi

 

Lakiehdotuksen 8 §:n luetteloa kohteen merkittävyyttä arvioitaessa käytettävistä kriteereistä tulisi selkeyttää ja täydentää esimerkiksi lakiehdotuksen perusteluosan 7.1 kohdassa esiin tuoduilla Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaisilla tekijöillä.  Ehdotuksen kriteereihin tulisi lisätä esimerkiksi rakennustaiteelliset sekä kaupunkikuvalliset ja -tilalliset arvot.

 

Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin luetteloa suojelun kohteista tulisi täs­mentää siten, että puhuttaisiin rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen. Pykälän 2 momentin luetteloa tulisi täydentää siten, että huomioiduksi tulisivat myös tilajäsentely ja huonejako sekä rakenteet. Luettelointi on myös siinä mielessä ongelmallinen, että siitä helposti jää ulkopuolelle tärkeitäkin rakennusosia. Esimerkkinä voisi mainita portaikot kaiteineen sekä ovien ja ikkunoiden helat.

 

Johtopäätökset                Kaupunkisuunnittelun yhtenä tärkeänä tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti edistää rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä ja kehittämistä. Suojelu ei kuitenkaan saa muodostua esteek­si kulttuuriympäristöjen tarkoituksenmukaiselle käytölle. Kaupunkisuunnittelun avulla voidaan sen sijaan luoda myös lisäarvoa kulttuurihistoriallisesti merkittäville alueille.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että rakennetun ympäristön suojelukysymykset tulevat lainuudistusehdotuksen mukaan edelleenkin ratkais­taviksi pääosin kaavoituksen keinoin. Lainuudistuksessa tulisi tämän takia huolehtia siitä, että kaavoittajalla on käytössään tässä myös riittävä keinovalikoima.

 

Rakennusvalvontavirasto toteaa (9.9.2008) seuraavaa:

 

Rakennussuojelulain kokonaisuudistus on kestänyt kauan. Uudistusta yritettiin jo edellisen hallituksen aikana. Silloin se kaatui korvaussäännöksiin.

 

Siihen nähden kuinka kauan uudistusta on valmisteltu on ehdotus lievä pettymys. Ehdotus ei sisällä juurikaan uusia avauksia. Lähinnä näihin voi lukea valtion rakennusten erityisaseman poistamisen sekä valtakun­nallisesti merkittävän kohteen suojelusta mahdollisesti määrättävän korvausvelvollisuuden säätämisen valtiolle myös asemakaavallisessa suojelussa.

 

Valtion rakennusten erityisasema

 

Suomen valtio on ryhtynyt järjestelemään rakennusomaisuuttaan monin tavoin. Rakennukset nähdään nykyään lähinnä välikappaleina eikä itseisarvona. Suunnanmuutos on merkittävä. Suomen nuori valtio piti aikoinaan rakennusomaisuutta suuressa arvossa. Vähemmänkin merkittävät rakennukset, kuten postiasemat, sotilasrakennukset, oppilaitok­set ja rautatierakennukset, koettiin symbolisesti tärkeiksi. Niiden suunnittelu annettiin maan johtavien arkkitehtien tehtäväksi. Rakennukset rakennettiin kestämään lukuisia sukupolvia. Rakennuksia myös hoidettiin hyvin.

 

Valtion nykypolitiikka omistamiensa rakennusten suhteen on tyystin toi­nen. Rakennuksissa nähdään lähinnä rahallisia ja välineellisiä arvoja. Toki poikkeuksiakin on. Kaikesta ”tarpeettomaksi” tulleesta rakennusmassasta halutaan päästä eroon. Politiikka, joka tällä hetkellä tuntuu fiskaalisesti järkevältä, voi pitemmässä perspektiivissä osoittautua lyhytnäköiseksi. Samalla kun valtio luopuu systemaattisesti kiinteästä ja rakennetusta omaisuudestansa, murentuu koko valtion fyysisen olemassaolon ydin pala palalta.

 

Rakennusvalvontavirasto ei ole täysin vakuuttunut, että valtion rakennusten erityisasemasta luopuminen on kaikilta osin kannatettava uudistus. Vaikka jo suojeltujen valtion rakennusten suojelu säilyy ja täsmentyykin rakennusten luovutustilanteessa, on selvää, että yksityisten tahojen intressit ja mahdollisuudet suojeluun ovat usein tyystin erilaiset kuin valtion budjettirahoituksella toimivan valtion. Entä mitä tulee aikanaan tapahtumaan niiden valtion rakennusten kohdalla, joita ei ole valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla suojeltu? Tätä kysymystä ei ole ehdotuksen perusteluissakaan käsitelty. Voiko luottaa, että suojelun piiriin kuulumattoman valtion rakennuksen vaihtaessa omistajaa siitä huolehditaan kuten valtion omistusaikana?

 

Myös symbolisella tasolla voi esittää kysymyksen, kuinka pitkälle valtion omistamien rakennusten yksityistäminen on asianmukaista.

 

Suojelun kohteet             Kaupunkimaisessa ympäristössä on aukioilla erityinen merkitys. Ehdotuksen 3 §:ssä kyllä puhutaan ”rakennusryhmistä” ja ”muutoin rakennetuista alueista”, mutta aukioita ei erikseen mainita. Rakennusvalvontavirasto esittää, että suojelun kohteita täsmennettäisiin siten, että myös aukiot mainitaan erikseen.

 

Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että tietyissä tilanteissa voidaan myös perinteisesti irtaimeksi omaisuudeksi katsottavia esineitä sisällyttää suojelun piiriin. Kuitenkin 3 §:n 2 momentissa käytetään yksinomaan ilmaisua ”kiinteä sisustus”. Virasto esittää, että ristiriita perustelujen ja säännösmuotoilun välillä poistetaan niin, että säännöksessä selvästi tuodaan esiin mahdollisuus erityistilanteissa suojella myös esimerkiksi valaisimia ja kaappeja.

 

Vielä virasto kiinnittää huomiota rakennukseen alun perin sijoitettujen taideteosten asemaan. Taideteokset, olkoonkin irrotettavia, voivat muo­dostaa olennaisen osan arvokkaasta sisätilakokonaisuudesta ja myös niitä pitää tarvittaessa voida sisällyttää suojelun piiriin.

 

Ehdotukseen ei ole otettu voimassa olevan rakennussuojelulain 22 §:n kaltaista säännöstä. Säännös asettaa ehdottoman, suoraan lain perusteella määräytyvän purkamis- ja muuttamiskiellon, joka koskee kiinteässä sisustuksessa olevia vanhoja maalauksia jne. ennen kuin aiotusta toimesta on ilmoitettu Museovirastolle. Pintaremontit voidaan hyvin pitkälle toteuttaa ilman julkisen viranomaisen lupamenettelyä. Jos nykyisen lain tarkoittama kielto, joka koskee myös ei-suojeltuja kohteita, pois­tuu, ei ole mitään takeita, etteikö arvokkaita vanhoja maalauksia ja kirjoituksia voitaisi peittää ja jopa poistaa ilman yhteydenottoa rakennussuojeluviranomaisiin. Viraston mielestä rakennussuojelulain 22 §:n kaltaisesta sääntelystä ei pidä luopua.

 

Suojelun edellytykset ja suojelumääräysten sisältö

 

Ehdotuksen yleisperusteluissa käsitellään kysymystä rakennuksen taiteellisista ja visuaalisista arvoista. Suojelun edellytyksiä koskevassa ehdotuksen 8 §:ssä ei rakennustaidetta kuitenkaan mainita kriteerinä arvioitaessa kohteen merkittävyyttä. Rakennustaiteellinen arvo tulee ehdottomasti ottaa mukaan kriteeristöön.

 

Suojelumääräysten sisältöä koskevaa 10 §:ää tulee täydentää ottamalla suojelumääräyksiin mukaan maininta suojelukohteen hoitamistavasta. Hoitamistapa on hiukan eri asia kuin ehdotuksessa mainittu ”säilyttä­minen”.

 

Korvaussäännökset        Valtion korvausvelvollisuuden laajeneminen ja ulottuminen koskemaan valtakunnallisesti merkittäviä kohteita myös kaavallisessa suojelussa on kannatettava uudistus. Lähinnä jää kysymään, miten menetellään aiempien tapausten kohdalla. Asemakaavoissa ei tällä hetkellä ole juurikaan merkintöjä kohteiden valtakunnallisesta merkittävyydestä. Tulisiko valtion laajempi korvausvelvoite koskemaan myös näitä vanhempia asemakaavoja?

 

Lopuksi                             Rakennussuojelukysymykset ovat Suomessa usein jääneet toisarvoiseen rooliin verrattuna esimerkiksi luonnonympäristön suojeluun. Erityisesti tämä on näkynyt siinä, ettei julkisin varoin ole juurikaan rakennussuojelua tuettu. Rakennusperinnön hoitoon varatut valtion määrärahat ovat olleet niukat.

 

Ehdotettu laki lisännee julkisen tuen määrää rakennussuojelukysymyksiin. Kehityssuunta on tältä osin myönteinen. On maita, joissa rakennus­suojelua tuetaan välillisesti esimerkiksi antamalla kiinteistöverosta helpotuksia. Jatkossa tulisi myös Suomessa tämäntapaista välillistä tukimuotoa harkita.

 

Suuri huoli liittyy valtion suojeluviranomaisten ja paikallisten museotoimijoiden voimavarojen riittävyyteen. Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että Museoviraston ja alueellisten ympäristökeskusten työmäärä lisääntyy. Myös kuntatasolle kohdistuu lisääntyviä paineita muun muassa rakennusinventointien laatimisen kautta.

 

Valtiovallan tulee hyväksyä lisävoimavarojen tarve. Muutoin esimerkiksi perusteluissa korostettu tiedottamisen lisääminen ei onnistu.

 

Kaupunginmuseo toteaa (16.9.2008) seuraavaa:

 

Kaupunginmuseo on tutustunut ehdotukseen laiksi rakennusperinnön suojelemisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista (12.8.2008) ja se esittää pyydettynä seuraavaa.  Helsingin kaupunginmuseo toimii Keski-Uudenmaan maakuntamuseona ja sillä on yhteistyösopimus Museoviraston kanssa kulttuuriympäristön vaalimistyöstä. Maakuntamuseon ominaisuudessa kaupunginmuseo tulee antamaan myös suoraan ym­­päristöministeriölle alla olevan kanssa samansisältöisen lausunnon.

 

Kaupunginmuseo pitää hyvänä, että rakennusperinnön säilyttämisestä annettavan lain nojalla voidaan aikaisempaa paremmin taata arvokkaiden sisätilojen ja niiden kiinteän sisustuksen säilyminen myös asemakaavoitetuilla alueilla. Kuitenkin 3 §:n säännöstekstissä ei riittävällä selvyydellä ilmene, että myös irtain kalustus on mahdollista suojella lain nojalla. Tämä on ristiriidassa perustelutekstin kanssa (sivut 16 ja 23). Rakennus voi olla suunniteltu kokonaistaideteokseksi, jossa sekä kiinteä että irtain sisustus on intentionaalisesti suunniteltu osaksi kokonaisuutta. Irtokalusteiden säilyttäminen ei ole kuulunut lainsäädännön pii­riin. Arvorakennuksia myydään kiinteistösijoittajille, joilla on harvoin kulttuuritahtoa vapaaehtoisesti säilyttää kulttuuriperintöämme.

 

Kaupunginmuseo haluaa kiinnittää huomiota myös taideteosten säilymiseen osana arvokasta sisustusta. Lakiehdotustekstissä ei mainita taideteoksia. Sisätiloissa tai rakennuksen ulkopuolella voi olla taideteoksia, jotka oleellisesti liittyvät rakennukseen ilmentäen sen käyttötarkoitusta ja merkitystä. Esimerkkinä voi mainita pankkien pääkonttorit. Niissä saattaa olla rakennuksen funktiota symbolisoivia veistoksia ja maalauksia. Käyttötarkoituksen muuttuessa taideteosten säilymistä alkuperäisellä paikallaan ei rakennussuojelulaki tai muukaan lainsäädäntö turvaa. Taideteokset pitäisikin voida sisällyttää suojelun piiriin.

 

Sisätilojen säilyttämiseen olennaisena osana kuuluvat pintakäsittelyt. Lakiehdotuksesta on poistettu voimassa olevan rakennussuojelulain
22 §, joka koskee kiinteässä sisustuksessa olevia vanhoja maalauksia ja niiden purkamis- ja muuttamiskieltoa, ennen kuin aiotusta toimesta on ilmoitettu Museovirastolle. Kaupunginmuseo on tämän säännöksen nojalla voinut velvoittaa vähintäänkin dokumentoimaan pintakerrokset, esimerkiksi hankkeissa, joissa porrashuoneen ylimmän tason kattoon puhkaistaan aukko uutta hissiä varten. Tätä säännöstä on voitu käyttää myös ei-suojelluissa rakennuksissa. Jos nykyisen lain tarkoittama kielto poistuu, voidaan arvokkaita maalauksia tuhota ilman yhteydenottoa museo- ja rakennuslupaviranomaisiin, varsinkin kun pintaremontit eivät ole rakennusluvan alaisia toimenpiteitä. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan nykyisen rakennussuojelulain 22 § ei pidä luopua.

 

Avustusten myöntäminen 16 §

Jotta rakennusperintöämme voitaisiin nykyistä paremmin vaalia, tulisi huolehtia rakennusperinnön hoitoon suunnattujen määrärahojen riittävyydestä nykyistä paremmin.

 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotettu 57 § 3 momentin muutos val­tion korvausvelvollisuuden laajenemisesta ja ulottamisesta koskemaan valtakunnallisesti merkittäviä kohteita myös kaavallisessa suojelussa on hyvä uudistus.

 

Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, että Museoviraston ja alueellisten ympäristökeskusten työmäärä lisääntyy. Helsingin kaupunginmuseo /  Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on huolissaan myös resurssiensa riittävyydestä inventointi- ja valvontatarpeiden lisääntyessä.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (17.9.2008) seuraavaa:

Oikeuspalvelut pitää ehdotuksessa esitettyjä muutoksia rakennusperin­nön suojelemista koskevien säännösten saattamisesta ajantasaisiksi ja selkeämmiksi pääosin perusteltuina.

 

Suojelun kohde               Ehdotuksen 3 §:n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa on mainittu, että suojelun kohteena todetaan rakennusten ja rakennelmien ohella myös niiden välitön ympäristö, kuten piha, puisto tai puutarha. Momentissa ei ole kuitenkaan mainittu rakennusten välitöntä ympäristöä, vaan siinä on suojelukohteena mainittu mm. ”muutoin rakennettu alue”. Pykälän 2 momentissa on sen sijaan todettu, että suojelu voi koskea ”muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta”.

 

Oikeuspalvelut toteaa, että kysymyksessä olevassa pykälässä ja sen perusteluissa tulisi selvemmin mainita, onko tarkoitus lain nojalla suojella rakennusten ja rakennelmien lisäksi niiden välittömiä ympäristöjä, vai myös esimerkiksi erillisiä laajojakin puistoja, joissa ei ole suojelukoh­teiksi katsottavia rakennelmia. 

 

Ehdotuksen 3 §:n 2 momentissa on mainittu suojelun kohteena kiinteä sisustus. Momentin mukaan kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan lainkoh­dassa lueteltuja esineitä ja ”muuta näihin verrattavaa sisustusta”. Pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan lainkohdan nojalla on tarkoitus tehdä mahdolliseksi suojella kiinteänä sisustuksena myös sellaisia kalustuksen osia, joita ei tavanomaisesti lueta kuuluvaksi kiinteään sisustukseen. Esityksen yleisperusteluissa (keskeiset ehdotukset, kohta 7) on lisäksi todettu, että uuden lain nojalla voidaan suojella myös muita, perinteisesti irtaimeksi omaisuudeksi katsottavia esineitä. Lainkohdassa ei ole kuitenkaan mainintaa irtaimesta omaisuudesta.

 

Oikeuspalvelut toteaa, että kysymyksessä olevassa lainkohdassa tulisi selvemmin ja täsmällisemmin mainita, minkälaiset irtaimena omaisuutena pidettävät esineet ovat suojelukohteita. Lainkohdan sanamuotoa voidaan tulkita tyhjentävästi siten, että muita kuin luettelossa mainittuja esineitä, jotka eivät ole luettelossa mainittuihin verrattavissa, ei voida suojella lain nojalla. Yksittäisessä lainsoveltamistilanteessa voi muodostua ongelmalliseksi, jos yksittäistä irtainta esinettä, jonka suojelun edellytykset muuten täyttyvät, ei voida sijoittaa lainkohdan määritelmään.

 

Oikeuspalvelut lisäksi toteaa, että osasto ei ota kantaa ehdotettujen säännösten tarkoituksenmukaisuuteen, kuten valtion suojelukohteita koskevaan korvausvelvollisuuteen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus (25.9.2008) toteaa, että Helsingissä asemakaava on ollut rakennussuojelun pääasiallinen työkalu, ei rakennussuojelulaki. Rakennussuojelulailla on suojeltu yhteensä vain 17 koh­detta, jotka kaupunkisuunnitteluviraston mukaan eivät välttämättä edusta arvokkainta rakennuskantaa.

 

Valtion korvausvelvollisuuden ulottuminen koskemaan valtakunnallisesti merkittäviä kohteita myös kaavallisessa suojelussa on oikeansuuntainen ja kannatettava muutos. Valtion tulisi kuitenkin huolehtia rakennusperinnön hoitoon suunnattujen määrärahojen riittävyydestä nykyistä paremmin. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon luotettavuus ja tasapuolisuus tulee lainmuutoksen myötä entistä tärkeämmäksi. Helsingin kaupunki on jo aiemmin ilmaissut tyytymättömyytensä tähän luetteloon.

 

Kaupunginmuseo on lausunnossaan todennut, että lainmuutoksella voidaan aikaisempaa paremmin taata arvokkaiden sisätilojen säilyminen myös asemakaavoitetulla alueella. Tämä tullee vaikeuttamaan mm. koulukäytöstä poistuvien kaupungin rakennusten muuttamista uuteen käyttötarkoitukseen. 

 

Talous- ja suunnittelukeskus on yleensäkin sitä mieltä, ettei suojelu saa estää suojeltujen rakennusten ja kulttuuriympäristöjen tarkoituksenmukaista käyttöä ja kehittämistä kaupungin tilatarpeiden aikaa myöten muut­tuessa. Suojeluvaatimukset on koettu kohtuuttomiksi mm. kaupun­gintalokorttelien elävöittämistyön joissakin kohteissa.

 

VS. KAJ                                                  Kaupunginhallitus päättänee antaa ympäristöministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Rakennussuojelulain muuttaminen on ollut vireillä pitkään. Monilta osin lakiehdotus on selkeyttävä ja uudistaa lainsäädäntöä oikeaan suuntaan mutta joiltakin osin se vaatii vielä tarkistamista.

 

Kaupunkisuunnittelun yhtenä tärkeänä tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti edistää rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä, kehittämistä ja hoitoa. Kulttuurihistorialliset arvot ovat Helsin­gin kaupunkisuunnittelun yhtenä lähtökohtana ja kaavallisen suojelun menetelmiä on kehitetty aktiivisesti. Likipitäen koko nykyinen Helsingin alue on asemakaavoitettu ja lausuntoa laadittaessa lakiehdotusta tarkastellaan tämän lähtökohdan pohjalta. 

 

Helsingissä asemakaava on ollut rakennussuojelun pääinstrumentti. Helsingissä rakennussuojelulakia on sovellettu erittäin harvoissa kohteissa – koko kaupungin alueella on suojeltu ainoastaan 17 keskenään hyvin erilaista kohdetta. Erityislain mukainen suojeluprosessi on joissain tapauksissa saattanut lähteä liikkeelle sattumanvaraisesti, esimerkiksi kohteen ollessa uhattuna, eivätkä erityislailla suojellut kohteet siten välttämättä edusta kaikkein arvokkainta rakennuskantaa. Olisi toivottavaa, että lainuudistus johtaisi johdonmukaisempiin menettelyihin rakennetun ympäristön arvojen vaalimisessa.

 

Käytännössä suojelukysymyksiä ratkaistaessa ja suojelun välinettä valittaessa on ongelmana ollut maankäyttö- ja rakennuslain ja rakennussuojelulain soveltamisalojen epäselvyys. Asemakaavalla toteutetussa suojelussa tämä tulee esille erityisesti silloin, kun on kyseessä sisätilojen suojelun ulottuvuus. Tästä syystä uudistukseen onkin kohdistunut odotuksia erityisesti näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Näihin odotuk­siin lakiehdotus ei kaikilta osin vastaa.

 

Lain soveltamisala          Lain soveltamisala suhteessa maankäyttö- ja rakennuslakiin on lakiehdotuksen 2 §:ssä määritelty siten, että kuten aiemminkin, asemakaava-alueella ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, suojelu ensi sijassa tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.  Suojelu rakennusperinnön suojelemista koskevan lain nojalla on lisäksi kuitenkin mahdollista silloin kun kohteella on valtakunnal­lista merkitystä, kohteen säilymistä ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai kohteen suojeluun rakennusperinnön suojelemista koskevan lain nojalla on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

 

Näyttäisi siltä, että lain soveltamisalaa on supistettu 12.11.2007 laista järjestetyn kuulemistilaisuuden jälkeen. Tuolloin esitellyn luonnoksen mukaan lain soveltaminen tuli kysymykseen silloin kun kohteella on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä. Perusteluista ei selviä, miksi soveltamisalan supistukseen on päädytty.

 

Lain soveltamisalan supistaminen jättämällä pois ”muutoin huomattavaa merkitystä omaavat kohteet” ja korvausvelvollisuuden siirtyminen valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavien kohteiden osalta valtiolle, tekee valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon luotettavuuden ja tasapuolisuuden entistä tärkeäm­mäksi, koska luettelo tulee olemaan lähtökohtana ja perusteena suojeluratkaisuista ja korvausvelvollisuudesta päätettäessä.

 

Helsinki onkin lausunnossaan Museovirastolle valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon tarkistamises­ta (kaupunginhallitus 6.2.2006) kiinnittänyt huomiota siihen, että luetteloehdotus ei esitetyssä muodossa antanut oikeaa kuvaa Helsingin alueiden ja kohteiden valtakunnallisesta merkityksestä. Luettelosta oli jäänyt pois monia arvokkaita kohteita ja noussut mukaan uusia epäselviksi jäänein perustein.

 

Sinänsä kaupunginhallitus pitää ehdotuksen mukaista, suojelusta aiheu­tuvan korvausvelvollisuuden siirtymistä valtakunnallista merkitystä omaavissa kohteissa valtiolle erittäin hyvänä ja selkeyttävänä muutoksena. Lain soveltamisalan piirissä tulisi kuitenkin säilyttää myös lakiehdotusluonnoksen mukaiset ”muutoin huomattavaa merkitystä” omaavat kohteet.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain keinojen riittämättömyys ja erityiset syyt

 

Suojelu rakennusperinnön suojelemista koskevan lain nojalla tulee kysymykseen silloin, kun kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai kohteen suojeluun lain nojalla on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

 

2 §:n 3 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ole avattu sitä, mitä tarkoitetaan 2 kohdan kaavoituksen keinojen riittämättömyydellä suojelun tarpeeseen verrattuna. Ilmeisesti tässä on tarkoitettu perustelujen 7.2 kohdassa esimerkkeinä mainittuja sisätilojen suojelua tai muita kaavoituksen kannalta liian yksityiskohtaisia määräyksiä. Perusteluja tulisi tältä osin vieläkin täydentää ja selkeyttää.

 

2 §:n 3 momentin 3 kohdassa suojelu erityisistä syistä on sidottu asema­kaavoitustilanteeseen. Perustelujen mukaan erityislakia voitaisiin soveltaa esimerkiksi silloin, kun asian selvittäminen ja ratkaiseminen asemakaavanmuutoksella ei käynnisty tai kaavoitus viivästyy joko kunnan ottaman kannan tai kaavoituksen resurssien vuoksi niin, että rakennuksen purkaminen tai ajan kulumisesta johtuva kunnon rappeutuminen uhkaavat.

 

Rakennusperinnön suojelemista koskevan lain soveltamisen sitomista kunnan resursseihin ja tahtotilaan ei voida kaikilta osin pitää hyväksyttävänä. Tämä voi joissakin tapauksissa johtaa suojeluvelvoitteen välttelemiseen ja prosessien venymiseen, mikä on ollut nykyisellään hyvin ongelmallinen asia. Joissakin tapauksissa taas erityislain käyttäminen kunnan resurssitilanteen vuoksi voi olla tarkoituksenmukaista ja suotavaa.

 

Suojelutavoitteita tulee sekä valtion että kunnan päätöksenteossa kuitenkin arvioida aina ottaen huomioon myös muut alueidenkäyttötavoitteet. Kunnan ja valtion tavoitteet voivat eri näkökulmista katsottuna poiketa huomattavastikin toisistaan, ja lisäksi valtion eri viranomaisilla on keskenään ristiriitaisia tavoitteita.

 

Valtion rakennusten erityisasema

 

Suomen valtio on ryhtynyt järjestelemään rakennusomaisuuttaan monin tavoin. Suomen nuori valtio piti aikoinaan rakennusomaisuutta suuressa arvossa. Vähemmänkin merkittävät rakennukset, kuten posti­ase­mat, sotilasrakennukset, oppilaitokset ja rautatierakennukset, koettiin symbolisesti tärkeiksi. Niiden suunnittelu annettiin maan johtavien arkki­tehtien tehtäväksi. Rakennukset rakennettiin kestämään lukuisia suku­polvia. Rakennuksia myös hoidettiin hyvin.

 

Valtion nykykäytäntö omistamiensa rakennusten suhteen on toisenlainen ja tavoitteena on päästä eroon ”tarpeettomaksi” tulleesta rakennus­massasta. Politiikka, joka tällä hetkellä voi tuntua fiskaalisesti järkevältä, voi pitemmässä perspektiivissä osoittautua lyhytnäköiseksi. Samalla, kun valtio luopuu systemaattisesti kiinteästä ja rakennetusta omaisuudestaan, murentuvat valtion fyysisen olemassaolon ydin ja sen rakennetut symbolitkin pala palalta.

 

Kaupunginhallitus ei ole täysin vakuuttunut, että valtion rakennusten erityisasemasta luopuminen lainsäädännössä on kaikilta osin kannatettava uudistus. Vaikka jo suojeltujen valtion rakennusten suojelu säilyy ja täsmentyykin rakennusten luovutustilanteessa, on selvää, että yksityisten tahojen intressit ja mahdollisuudet suojeluun ovat usein tyystin erilaiset kuin budjettirahoituksella toimivan valtion. Entä mitä tulee aika­naan tapahtumaan niiden valtion rakennusten kohdalla, joita ei ole valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla suojeltu? Tätä kysymystä ei ole ehdotuksen perusteluissakaan käsitelty. Voiko luottaa siihen, että suojelun piiriin kuulumattoman valtion rakennuksen vaihtaessa omistajaa siitä huolehditaan kuten valtion omistusaikana?

 

Suojelun kohteet             Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että rakennusperinnön säilyttämisestä annettavan lain nojalla voidaan aikaisempaa paremmin taata arvokkaiden sisätilojen ja niiden kiinteän sisustuksen säilyminen myös asemakaavoitetuilla alueilla.

 

Pykälän 2 momentin luetteloa tulisi kuitenkin täydentää siten, että huomi­oiduksi tulisivat myös tilajäsentely ja huonejako sekä rakenteet. Luettelointi on myös siinä mielessä ongelmallinen, että siitä helposti jää ulkopuolelle tärkeitäkin rakennusosia. Esimerkkinä voisi mainita portaikot kaiteineen sekä ovien ja ikkunoiden helat.

 

Samoin, 3 §:n säännöstekstistä ei riittävällä selvyydellä ilmene, että myös arvokas, nk. irtain sisustus on mahdollista suojella lain nojalla. Tämä on ristiriidassa perustelutekstin kanssa (sivut 16 ja 23). Esimerkiksi valaisimet, tietyt irtokalusteet tai rakennukseen liittyvät taideteokset voivat olla olennaisia ja arvokkaita rakennuksen osatekijöitä silloin, kun rakennus on suunniteltu kokonaistaideteokseksi, jossa kiinteä ja irtain sisustus on tarkoituksellisesti suunniteltu osaksi kokonaisuutta.

 

Kaupunkimaisessa ympäristössä myös aukioilla on erityinen merkitys. Ehdotuksen 3 §:ssä puhutaan ”rakennusryhmistä” ja ”muutoin rakennetuista alueista”, mutta aukioita ei erikseen mainita.

 

Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin luetteloa suojelun kohteista tulisikin täsmentää siten, että puhuttaisiin rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen ja että luetteloon lisättäisiin tilajärjestely ja huonejako, edellä kuvatut irtai­men sisustuksen olennaiset osatekijät ja nimettäisiin suojelukohteeksi erikseen myös aukiot.

 

Lakiehdotuksen 8 §:n luetteloa kohteen merkittävyyttä arvioitaessa käytettävistä kriteereistä tulisi samoin selkeyttää ja täydentää esimerkiksi lakiehdotuksen perusteluosan 7.1 kohdassa esiin tuoduilla Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaisilla tekijöillä.  Ehdotuksen kriteereihin tulisi lisätä esimerkiksi rakennustaiteelliset sekä kaupunkikuvalliset ja -tilalliset arvot.

 

Sisätilojen suojelu           Kuten esityksen perusteluissakin todetaan, on sisätilojen suojelu nykyisen suojelukäsityksen mukaan olennainen osa rakennuksen arvon säilyttämistä ja tarve sisätilojen suojelemiseen on huomattava myös muissa kuin valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluissa kohteissa.

 

Lakiehdotuksesta tai sen perusteluista ei löydy selkeää vastausta epätietoisuutta herättäneeseen kysymykseen sisätilojen suojelusta eri lakien nojalla. Perusteluista on kuitenkin pääteltävissä, että sisätilojen suojelu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla on edelleenkin mahdollista vain poikkeuksellisesti ja niiden suojelu tulisi tapahtumaan pääsääntöisesti erityislain nojalla.

 

Perustelujen kohdassa 7.2 on rakennuksen sisätilojen säilyttämisen ja suojelemisen tarve esitetty esimerkkinä sellaisista tilanteista, joissa kaavoituksen keinoja ei voida pitää riittävinä rakennuksen kulttuurihisto­riallisen ominaisluonteen ja erityispiirteiden vuoksi. Perusteluissa tode­taan edelleen, että erityistapauksissa on mahdollista, että rakennuksen julkisivu suojellaan kaavamääräyksellä, kun taas sisätilojen suojelemista koskevat määräykset annetaan erityislain nojalla. 

 

Kaupunginhallituksen mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että saman kohteen suojeluun käytettäisiin kahta eri instrumenttia, kuten ehdotuksen perustelujen kohdassa 7.2 esitetään. Yksittäistäkin rakennusta kos­kevat kahden lain mukaiset suojelupäätökset ja kaksi valvontaorga­nisaatiota on sekava ja aikaa vievä järjestelmä. Nykyisellään rakennussuojelulain mukaiset suojeluesitykset johtavat päätöksiin, joissa alueellinen ympäristökeskus toteaa, että suojelun ensisijaisesti tulee tapahtua maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Kaavoitusprosessi usein kiistanalaisissa suojelutapauksissa on pitkä ja valitusherkkä eivätkä kaavoituk­sen keinot rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämiseen ole aina riittäviä.

 

Rakennusperinnön suojelemista koskevan lain mukainen suojelupäätös tulisikin myönteisissä tapauksissa tehdä heti hakemuksesta koko raken­nusta koskevana silloin, kun todetaan, että esimerkiksi arvokkaat sisätilat edellyttävät rakennusperinnön suojelemista koskevan lain mukaista päätöstä asiassa.

 

Kun kaavasuojelun mahdollisuutta sisätilojen osalta ei lainmuutosehdotuksessa ole selkeytetty, on todennäköistä, että erityislain nojalla tehtävät esitykset sisätilojen suojelemiseksi tulisivat merkittävästi lisääntymään.

 

Kuten edellä on todettu, Helsingissä rakennussuojelulakia on toistaiseksi sovellettu erittäin harvoissa kohteissa. Asemakaavoitus on ollut rakennusperinnön suojelun pääinstrumentti. Myös rakennusten arvokkaita sisätiloja, muun muassa porrashuoneita, on suojeltu asemakaavalla.  Kun rakennusperinnön suojelemisesta huolehdittaisiin lainmuutosesityksen mukaan asemakaava-alueella edelleenkin kaavoituksella, olisi selkeintä, että maankäyttö- ja rakennuslakiin tulisi maininta siitä, millaisia sisätiloja (esimerkiksi juuri puolijulkisiksi katsottavia porrashuoneita) kaavasuojelu voisi koskea. Nykylainsäädännön voimassa ollessa tilanteet on testattu valitusmenettelyjen ja sitä kautta saadun oikeuskäytännön kautta. Tilanteet vaihtelevat kaupunkiympäristössä suojelun tarpeen suhteen suuresti. Lakien tulisi mahdollistaa tarpeellisen ja tarkoituksenmukaisen suojelukokonaisuuden syntyminen pääasiallisesti yhden lain perusteella.

 

Korvauskynnyksen määrittely

 

Lakiehdotuksen 13 §:ssä korvauskynnystä koskevaa sanamuotoa on ehdotuksessa muutettu. Kun korvauskynnyksen ylittyminen aiemman lain mukaan edellytti, ettei vahinko tai haitta ole merkitykseltään vähäinen, tulee vahingon tai haitan lakiehdotuksen mukaan olla merkityksellinen, jotta korvauskynnys ylittyisi. Perusteluissa on kuitenkin todettu, ettei 13 §:n mukaista korvauskynnystä ole ollut tarkoitus muuttaa. Lain sanamuodon muuttaminen saattaa johtaa turhiin tulkintaepäselvyyksiin.

 

On myönteistä, että ehdotuksen perusteluissa kohdassa 2.5 on käsitelty kysymystä rakennusoikeuden supistamisesta suojelun yhteydessä ja siitä aiheutuvaa korvausvelvollisuutta, vaikkakaan sitä ei ole kirjattu itse lakeihin. Korvauksen perusteena on se haitta tai vahinko, mikä aiheutuu rakennukselle annetuista suojelumääräyksistä, mutta ei esimerkiksi rakennussuojelun johdosta tapahtuva rakennusoikeuden supistuminen, jos kaava muutoin täyttää lain sisältövaatimukset.

 

Suojelun resurssit           Suuri huoli liittyy valtion suojeluviranomaisten ja paikallisten museotoimi­joiden voimavarojen riittävyyteen. Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että Museoviraston ja alueellisten ympäristökeskusten työmäärä lisääntyy. Myös kuntatasolle kohdistuu lisääntyviä paineita muun muas­sa rakennusinventointien laatimisen kautta.

 

Valtiovallan tulee hyväksyä lisävoimavarojen tarve. Muutoin esimerkiksi perusteluissa korostettu tiedottamisen lisääminen ei onnistu.

 

Kaupunkisuunnittelun yhtenä tärkeänä tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti edistää rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä ja kehittämistä. Suojelu ei kuitenkaan saa muodostua esteek­si kulttuuriympäristöjen tarkoituksenmukaiselle käytölle, sillä vain elävä ja ajassa eri käyttötarkoituksiin muuntuva rakennuskanta voi pitkällä aikavälillä säilyä. Kaupunkisuunnittelun avulla voidaan myös luoda kestävää lisäarvoa ja käytettävyyttä kulttuurihistoriallisesti merkittäville alueille. Siksi rakennetun ympäristön suojelu ei voi perustua pelkästään museoivaan näkökulmaan.

 

Rakennetun ympäristön suojelukysymykset tulevat lainuudistusehdotuk­sen mukaan edelleenkin ratkaistaviksi pääosin kaavoituksen keinoin. Lainuudistuksen toimeenpanossa tulisi tämän takia huolehtia siitä, että eri toimijoilla on siihen riittävät resurssit ja kaavoittajalla käytössään myös riittävä keinovalikoima.

 

Kirje ympäristöministeriölle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle, kaupunginmuseolle, hallintokeskuk­sen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Lain yleisperustelut ja lakiehdotukset

 

 

 

 


6

6.10.2008 ja 13.10.2008 pöydälle pantu asia

VT IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI: MAUNULAN KOILLISOSAN KAAVAMUUTOSALUEEN LIIKENNE PAKILANTIELLE

 

Khs 2007-2351

 

Vs. Kaj ilmoittaa, että Kvsto hyväksyi 24.10.2007 Maunulan koillisosan asemakaavan hyväksymisen ja asemakaavan muuttamisen (nro 11570) yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

                      ”Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituksen huolehtivan siitä, että kaavan jatkokäsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota Pakilantielle suuntautuvan liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.” (Irmeli Wallden-Paulig, äänin 65–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta (5.6.2008) toteaa vastauksenaan seuraavaa:

 

Maunulan koillisosan kaavoituksessa otettiin lähtökohdaksi liikenteen ohjaaminen mahdollisimman suurelta osin nykyiseen katuverkkoon. Maunulan puoleiselta alueelta moottoriajoneuvoliikenne ohjataan Suursuontien ja Suursuonlaidan liittymän kohdalta Suursuontien, Suursuon-laidan ja Suonotkonkujan kautta Pakilantielle. Suursuonlaidalle on hyväksytty liikenteen ohjaussuunnitelma, jossa kadun suojateille on esitetty rakennettavaksi suojatien keskikorokkeet. Maunulan koillisosan uudet kadut ovat katusuunnitelmavaiheessa. Kaduille on asemaakaavavaiheessa suunniteltu erityiskohtiin kadun sivuttaissiirtymiä ja mahdollisimman lyhyitä suoria osuuksia, joilla pyritään aikaansaamaan luontaisesti alhaiset liikennenopeudet. Lisäksi kaduille rakennetaan jalkakäytävät.

 

Maunulan keskustan liikennesuunnitelmaa on valmisteltu tehdyn liikennesimuloinnin perusteella. Simuloinnin lähtötiedot perustuvat tehtyihin liikennelaskentoihin. Myös tulevan maankäytön (Maunulan koillisosa ja Maunulan keskustasuunnitelma) aiheuttama liikenteen lisäys on otettu huomioon. Pakilantien liikennesuunnitelma Pirjontien ja Tuusulan-väylän välillä tullaan viemään kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi heti, kun asemakaavasta tehty valitus on käsitelty hallinto-oikeudessa. Suunnitelmassa tultaneen esittämään kiertoliittymää Pakilantien ja Pirjontien risteykseen sekä Pakilantien uloimpien kaistojen merkitsemistä joukkoliikennekaistoiksi Tammiontien ja Tuusulanväylän välillä siten, kun kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.12.2008 hyväksymässä alustavassa liikenteen ohjaussuunnitelmassa on esitetty. Maunulan keskustan asemakaavassa nykyinen Suonotkontie on siirretty hieman pohjoisen suuntaan, jolloin on saatu korvattua nykyinen neli-haaraliittymä kahdella T-liittymällä. Tällä toimenpiteellä on pyritty lisäämään etenkin turvallisuutta risteyksissä. Pakilantien ja Metsäpurontien (nykytilanteessa Rajametsäntien) risteykseen rakennetaan liikennevalot. Liikennesuunnitelmassa varaudutaan lisäksi Raide-Jokerin toteutumiseen.

 

Kaj yhtyy kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa mainittuun.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2007 hyväksymän toivomusponnen (Wallden-Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407