Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 24.9.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 24.9.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 24.9.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kari Hagforsille ja lehtori Pentti Mattilalle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan lapsiperhejaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, kiinteistövirastolle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee todeta, että virkaan valittu kauppatieteiden maisteri Tuula Jäppinen on kaupungin vakinaisessa palveluksessa, joten lääkä­rintodistusta Tuula Jäppisen terveydentilasta ei vaadita.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kauppatieteiden maisteri Tuula Jäppiselle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Aloitteet 1 ja 2

 

Kaupunginjohtaja ottanee aloitteet uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 23

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 28

 

Sivistys- ja hen­kilöstötointa johtava apu­laiskaupun­ginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi

 

Aloite 33

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 41

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16–18           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian maisteri Seija Kalsolle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnalle.

 

19–23           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

24                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Esko Pajuselle ja järjestelmävastaava Juhani Mäkelälle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee todeta, että virkaan valittu kauppatieteiden maisteri Mirja Heiskari on kaupungin vakinaisessa palveluksessa, joten lääkä­rin­todistusta Mirja Heiskarin terveydentilasta ei vaadita.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kauppatieteiden maisteri Mirja Heiskarille sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

25–28           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennusvalvontavirastolle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 


13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, liikennelaitokselle.

 

29–36           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018