Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

4

Kaupunginvaltuuston 3.9.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


4

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.9.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 3.9.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hankintakeskusta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Eine Sorakarille ja asiakkuuspäällikkö Arja Apolle.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hankintakeskusta liikepalvelulautakunnan osalta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta käräjäoikeuden lautamiehen osalta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Mikko Makkoselle, Francis McCarronille ja Elina Salolle.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa ruotsinkielisen jaoston osalta ja ruotsinkielistä työväenopistoa johtokuntansa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Camilla Granholmille, Lena Sjöberg–Tuomiselle ja Tanja Remekselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, sosiaalivirastolle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet,

 

a                    kiinteistövirastolle 703 000 euroa (alv. = 0) käytettäväksi täydennysrakentamiskorvauksiin Laajasalon Kiinteistöt Oy:lle ja Puotilan kiinteistöt Oy:lle sekä täydennysrakentamisen edellyttämiin korvausinvestointeihin asuntotuotantotoimistolle

 

b                    rakennusvirastolle 900 000 euroa (alv. = 0) käytettäväksi Eiranrannan katu- ja puistoalueen maaperän kunnostukseen ja

 

c                    Helsingin Satamalle 650 000 euroa (alv. = 0) vapautuvilla satama- alueilla vuonna 2008 tarvittaviin suunnittelu-, tutkimus- ja purkukustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle, Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14, 15           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

26                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Pekka Mäkiselle, Katja Muotkalle, Matti Silvoselle ja Anna-Maria Rajalalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

27                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

28–31           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018