Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 16.1.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.1.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 16.1.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Rakel Hiltuselle, Harry Bogomoloffille ja Minerva Krohnille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Nina Suomalaiselle ja Matti Tainalle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 


5                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    kumota 13.6.2005 tekemänsä johtamisen ja hallinnon periaatteita (corporate governance) sekä tytäryhtiöiden yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevia käytännön menettelytapoja sekä 3.4.2000 ja 3.6.2002 yhtiöjärjestys- ja sääntömalleja koskevat päätöksensä ja hyväksyä 1.2.2008 lukien samaa asiaa koskevat uudet ohjeet yhtiöjärjestys- ja sääntömalleineen esityslistan liitteen mukaisesti kaupunginvaltuuston 16.1.2008 päätöksen mukaisin tarkistuksin, sekä

2                    kehottaa kaupungin edustajia tytäryhteisöjen hallituksissa ja muissa toimielimissä noudattamaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen nyt hyväksymiä, tarkistettuja konserniohjeita.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille sekä Helsinki-konserniin kuuluville tytäryhteisöille ja säätiöille, viimeksi mainituille ottein kaupunginvaltuuston päätöksestä esityslistateksteineen sekä valtuuston hyväksymistä konserniohjeista.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

13–15           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, vapautuksen saaneille ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    myöntää peruspääoman 500 000 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet,

2                    nimetä UMO-säätiön hallituksen jäsenet seuraavasti:

Niemi, Jukka, johtaja

Paananen, Jouko, toimitusjohtaja

Vuolanne, Ulla, asiamies

 

 


nimetä edellä mainituista ................................ hallituksen puheenjohtajaksi sekä

3                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan säätiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen mahdolliset edellyttämät muutokset ja muita vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiön hallitukselle.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiön hallitukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

18–20           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kiinteistövirastolle, museovirastolle ja rakennusvirastolle.

 

21                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

LIITE

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä (ohje 16.1.2008)