Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

9

Kaupunginvaltuuston 18.6.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

12

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimus

9

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

13

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

14

 


9

KAUPUNGINVALTUUSTON 18.6.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 18.6.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta terveyslautakun­nan osalta sekä hallintokeskusta kaupunginvaltuuston ja kaupungin­valtuuston vaalilautakunnan osalta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kari Lehtolalle, Tero Tuomistolle, Janne Ronkaiselle, Pasi Ylitalolle ja Jyrki Lohelle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, hallintokeskuk­selle (Seija Kauppiselle) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 5 kanssa)

 

Toivomusponsi 1 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Toivomusponnet 2 ja 6 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 5 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 ja 4 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Liikuntahallit Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee perustaa rakentamispalveluun

 

                    hallinnon osastopäällikön viran, jonka kokonaispalkka on 4 700–4 900 euroa kuukaudessa,

 

                    pohjatutkimuksen osastopäällikön viran, johon siirretään suostumuksensa mukaisesti toimistopäällikkö Hannu Halkola 5 000 euron kokonaispalkalla

 

                    ympäristötuotannon yksikön johtajan viran, johon siirretään suostumuksensa mukaisesti tulosryhmän johtaja Hannu Virtasalo 5 770 euron kokonaispalkalla,

 

                    talonrakennuksen ja logistiikan yksikön johtajan viran, johon siirretään suostumuksensa mukaisesti tulosryhmän johtaja Kauko Nygren 5 770 euron kokonaispalkalla.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan rakentamispalvelun toimitusjohtajan ja hallinnon osastopäällikön virkojen julistamisesta haettavaksi 14 päivän hakuajoin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Ryj-rooteli sekä tietopalvelut/Seija Kauppinen), rakennusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä liikepalvelulautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jukka Seppiselle, Jussi Salonrannalle ja Aki Ahoselle.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

25, 26           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskau-

punginjohtajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Pöytäkirjanote liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

27–29           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle. 

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13, 15           Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Maria Tuomolinille, Mathias Björklundille, Vesa Kallioniemelle ja Tapani Huhtalalle.  

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee

 

                    kehottaa työterveyskeskusta julistamaan työterveysjohtajan viran julkisesti haettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksymien pätevyysvaatimusten mukaisesti vähintään 14 päivän hakuajoin ja 6 550 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisesti ja

 

                    määrätä työterveyskeskuksen vastaava lääkäri Jouni Silvon hoitamaan työterveysjohtajan avoinna olevaa virkaa siihen kuuluvin kokonaispalkkaeduin 6 550 euroa kuukaudessa 1.9.–31.12.2008 välisenä aikana, kuitenkin kauintaan niin kauan kuin virkaan vakinaisesti valittu ryhtyy sitä hoitamaan.

 

                      Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote työterveysjohtaja Juha Liiralle.

 

Pöytäkirjanote työterveyskeskukselle ja vastaava lääkäri Jouni Silvolle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee

 

                    kehottaa henkilöstökeskusta julistamaan toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin palkkaeduin sekä

 

                    kehottaa henkilöstökeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin liikelaitoksen perustamiseksi.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

30, 31           Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

17                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennusvirastolle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäris­tökes­kukselle ja kaupunginmuseolle.  

 

19                       Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

20                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

21                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

22                 Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnoille.

 

23                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsin­gin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

24                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäris­tökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

32–34           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 6 kanssa)

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          17.6.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                18.6.2008

tekninen lautakunta                                                      17.6.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

johtajiston asiat

virkamatka-asiat

vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

valtionapuasiat

muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


12

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON OSAKASSOPIMUS

 

Khs 2007-2747

 

Kj toteaa, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakkaiden eli Suomen valtion, Helsingin kaupungin ja Yleisradio Oy:n välinen 8.4.2005 allekirjoitettu osakassopimus (aiemmin voimassa ollut osakassopimus) on rauennut 31.12.2007.

 

./.                   Aiemmin voimassa ollut osakassopimus on liitteenä 1.

 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakkaiden edustajien neuvottelussa 23.6.2008 on todettu, että osakkaat saattavat aiemmin voimassa olleen osakassopimuksen uudelleen voimaan sellaisenaan, lukuun ottamatta osakassopimukseen 10.1 kohtaan otettavaa ehtoa osakkeiden luovutuksesta.

 

Osakassopimuksen 10.1 kohdan uusi muotoilu kuuluu seuraavasti:

 

”Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava etukäteen yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiökokous yksimielisesti. Suostumus tulee antaa, mikäli luovutuksen saaja on vakavarainen ja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräyksiä ja hyväksyy yhtiökokousten ja yhtiön hallituksen aiemmat päätökset.”

 

Uusi muotoilu johtuu siitä, että Yleisradio on tuonut esille tarpeen turvata tulevaisuudessa taloudellisista syistä se mahdollisuus, että Yleisradio voi myydä omistusosuutensa Helsingin Musiikkitalosta.

 

Samalla osakkaiden edustajien neuvottelussa on todettu, että yhtiön ja SRV-Toimitilat Oy:n välisen urakkasopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Musiikkitalon rakennustyöt on aloitettu osakassopimuksen 12.2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Urakkasopimus on tarkoitus allekirjoittaa tänään 23.6.2008.

 

./.                   Osakkaiden edustajien neuvottelusta laadittu pöytäkirja on liitteenä 2.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee Helsingin kaupungin osalta hyväksyä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen siten, että aiemmin voimassa ollut osakassopimus tulee voimaan sellaisenaan, lukuun ottamatta osakassopimuksen 10.1 kohtaan otettavaa edellä esitettyä ehtoa osakkeiden luovutuksesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään osakassopimuksen ja oikeuttaa oikeuspalvelut tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginhallitus päättänee tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Senaatti-kiinteistöille, Yleisradio Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874

 

 

LIITTEET

Liite 1

Osakassopimus

 

Liite 2

Osakkaiden edustajien neuvottelupöytäkirja

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      17.6.2008

pelastuslautakunta                                                                 17.6.2008

ympäristölautakunta                                                               17.6.2008

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 17.6.2008

ruotsinkielinen jaosto 11.6.2008

 

terveyslautakunta 17.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

12.6.2008

opetuslautakunta

17.6.2008

- ruotsinkielinen jaosto

12.6.2008

- suomenkielinen jaosto

17.6.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

17.6.2008

museonjohtaja

17.6.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

18.6.2008

taidemuseon johtaja

16. – 17.6.2008

tietokeskus

 

- johtaja

13.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

17.6.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.6.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

16.–19.6.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407