Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

4

Kaupunginvaltuuston 4.6.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Lausunto Maahanmuuttohallinnon ja maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen -raportissa esitetyistä ehdotuksista

6

 


4

KAUPUNGINVALTUUSTON 4.6.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 4.6.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee

 

                    kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta julistamaan toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin palkkaeduin,

 

                    muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu -yksikön hallintopäällikön toimen (vakanssi nro 962200) hallintopäällikön viraksi 1.1.2009 alkaen ja siirtää virkaan samasta ajankohdasta lukien hallintopäällikön toimen nykyisen haltijan Leena Rautakorven,

 

                    muuttaa henkilötieto- ja julkisuuslainsäädäntöön liittyvistä yleisohjeista ja päätösvallan siirtämisestä tekemäänsä päätöstä 15.5.2006 (685 §) siten, että päätöksen 6 kohdas­sa tarkoitetun henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän osalta henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtaja päättää

– rekisteriselosteen laatimisesta

– rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröi­dyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tietojen korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta

– rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta

– rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä

– rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään sekä

 

                    kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin liikelaitoksen perustamiseksi.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukes­kuk­selle.

 

11                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          hyväksyä kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin välillä tehtävän osakassopimuksen ja liikkeenluovutussopimuksen Helsingin Tekstiilipalvelun toimin­tojen siirtämisestä Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toiminnaksi mietinnön liitteiden 7 ja 10 mukaisesti,

 

2                          kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa hoitamaan yhdistymisen edellyttämät toimenpiteet sekä talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan talousarvion kohdalta 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, osakepääoman merkinnän osakassopimuksen mukaisesti ja oikeuttaa oikeuspalvelut allekirjoittamaan kaupungin puolesta osakassopimuksen ja liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia

 

3                          kehottaa hallintokeskusta, talous- ja suunnittelukeskusta ja Helsingin Tekstiilipalvelua jatkamaan Helsingin Tekstiilipalvelun ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimintojen yhdistymisen edellyttämää valmistelutyötä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Ryj-rooteli, oikeuspalvelut sekä tietopalvelu/Seija Kauppinen), Helsingin Tekstiilipalvelulle, liikepalvelulautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS).

 

12                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

13, 14           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Heikki Seilalle ja diplomi-insinööri, ostopäällikkö Pekka Hyväriselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

15, 16           Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kaupunginjohtajan toimiala

                                           

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, asuntolautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, nuorisolautakunnalle, pelastuslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, Helen Säh­köverkko Oy:lle ja ta­lous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais­kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

8                          Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

9                          Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäris­tökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle. 

 

17-21            Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Kaupunginjohtajan toimiala

 

10                       Aloite 18


Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.


Aloite 21

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 35

 

Kaupunginhallitus päättänee lähettää Jätkäsaaren Lyhty ry:lle jäljennöksen sosiaalilautakunnan lausunnosta todeten samalla, ettei yhdistyksen esitys tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Aloite 47

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 60

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 69

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa tekemään kaupunginvaltuustolle selvityksen tämän vuoden loppuun mennessä miten yhdenvertaisesti tontinvuokrat ovat kehittyneet vuoden 1980 jälkeen ja arvioimaan asuntotonttien vuokrausmenettelyn mahdolliset kehittämistarpeet. Selvityksessä tulee olla vertailua muiden kaupunkien vastaaviin järjestelmiin ja kansainvälistä vertailua.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais­kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 71

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


2

LAUSUNTO MAAHANMUUTTOHALLINNON JA MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN -RAPORTISSA ESITETYISTÄ EHDOTUKSISTA

 

Khs 2008-1270

 

Sisäasiainministeriö on (16.5.2008) pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa 13.6.2008 mennessä selvitysmies Ole Norrbackin raportista ”Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston kehittäminen” esitetyistä ehdotuksista. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 13.6.2008.

 

Selvitysmiehen raporttiin sisältyvien ehdotusten mukaan maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston uudistamisessa on keskeistä: 1) kehittää maahanmuuttohallintoa toteuttaen rakenteellisia muutoksia; 2) uudistaa Maahanmuuttoviraston ja maahanmuuttohallinnon toimintakulttuuria asiakaslähtöisesti palvelua parantamalla ja käsittelyprosesseja nopeuttamalla; sekä 3) painottaa työvoiman maahanmuuton lisäämistä ja kotouttamisen tehostamista.

 

Selvitysmiehen raportti painottaa työvoiman maahanmuuton lisäämistä, kotouttamisen tehostamista ja maahanmuuttoviraston palvelun kehittämistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Raportissa todetaan, että maahanmuutosta on tullut osa työ- ja elinkeinopolitiikkaa.

 

./.                   Selvitysmiehen raportti liitteenä 1.

 

Sj toteaa, että päätösehdotuksessa oleva lausunto perustuu pitkälti henkilöstökeskuksen (3.6.2008) lausuntoon. Henkilöstökeskus on tehnyt lausuntoa valmistellessaan tiivistä yhteistyötä Espoon ja Vantaan kaupunkien edustajien kanssa. Lausuntoon on myös pyydetty kommentit sosiaalivirastolta, lähinnä vastaanottokeskusten toimintaa koskevien ehdotusten osalta.

 

Sj esittää annettavaksi päätösehdotuksen mukaista lausuntoa, jonka lisäksi sisäasiainministeriölle on tarkoitus toimittaa henkilöstökeskuksen lausunto asiasta. 

 

./.                   Henkilöstökeskuksen lausunto 3.6.2008 liitteenä 2.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee antaa sisäasiainministeriölle seuraavan lausunnon selvitysmies Ole Norrbackin raportista ”Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston kehittäminen”:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että maahanmuutto- ja kotouttamisasiat keskitettiin sisäasiainministeriöön vuoden 2008 alusta. Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön tehtävä on luonteeltaan koordinoiva. Kotouttamispolitiikan toimeenpanon onnistumisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää huolehtia kotouttamisen koordinoimisesta laaja-alaisesti eri ministeriöiden välillä.

 

Selvitysmiehen raportissa ehdotettu koordinoinnin siirtäminen ministeriötasolta keskusvirastotasolle ei palvele tätä tarkoitusta. Kotouttavien palveluiden keskittäminen yhteen virastoon saattaa päinvastoin heikentää ministeriöiden ja muiden tahojen vastuunottoa maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etnisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

 

Kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna myöskään sitä, että kotoutumis- ja muut maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalvelut sekä hyviä etnisiä suhteita tukevat palvelut keskitettäisiin yhteen keskusvirastoon. Em. palveluista huolehtiminen kuuluu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikille hallinnonaloille. Myös Euroopan unionin tasolla korostetaan kotouttamis- ja maahanmuuttajapalveluiden valtavirtaistamista.

 

Kaupunginhallitus huomauttaa Ruotsin mallin osalta, että siellä kotouttaminen oli vuoteen 2007 asti keskitetty Integrationsverketiin. Malli ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi ja Integrationsverket on lakkautettu. Nykyisin ruotsalaisen maahanmuuttajapolitiikan lähtökohtana on se, että integraatiopolitiikka on osa peruspalvelujärjestelmää.

 

Työvoimapalveluiden rooli kotoutumisen tukena

 

Työllisyys ja vakaa työmarkkina-asema ovat aikuisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja kotoutumisen kannalta keskeisiä. Maahanmuuttajien työmarkkina-asema on selkeästi heikompi kuin muulla väestöllä. Kaupunginhallitus yhtyykin raportissa esitettyihin näkemyksiin kielikoulutuksen ja ammattitaitoa vastaavalle alalle ohjaamisen tärkeydestä.

 

Kotouttamistoimenpiteiden keskittäminen keskusvirastoon merkitsisi, että maahanmuuttajien työmarkkinoille ohjaaminen eriytettäisiin työhallinnosta ja paikallisista työvoimatoimistoista irralliseksi toiminnoksi. Ehdotus on ristiriidassa sen kanssa, että raportissa maahanmuuttoa tarkastellaan osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa. Työvoimatoimistoille jäisi ehdotuksessa lähinnä oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden avustaminen koulutukseen ja työllistymiseen. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä sitä, että valtio kantaa vastuunsa maahanmuuttajien työvoimapalveluiden järjestämisestä maahanmuuton syistä riippumatta.

 

Erityisen tärkeänä kaupunginhallitus pitää sitä, että työvoimatoimistoilla on riittävät henkilöresurssit ohjata työttömiä maahanmuuttajia työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja työmarkkinoille. Käytännön kokemukset osoittavat, että maahanmuuttajien ohjaaminen työmarkkinoille ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin vaatii intensiivisiä ja kunkin maahanmuuttajan yksilöllisistä tarpeista lähteviä palveluita. Henkilöstövoimavarojen riittävyys on tullut esiin myös metropolipolitiikan maahanmuuttoon liittyvän kärkihankkeen aiesopimuksen sisällöstä neuvoteltaessa.

 

Työntekijän oleskelulupa

 

Kaupunginhallitus pitää hyvänä tavoitteena sitä, että työntekijöiden oleskeluluvat käsitellään viikossa. Saatavuusharkinnasta tulee kuitenkin luopua vain asteittain ja alakohtaisesti niin, että työmarkkinoiden toiminta ja työehtojen noudattaminen eivät vaikeudu uudistuksen johdosta.

 

Kotouttamispalveluiden kohderyhmä ja rahoitus

 

Raportissa ehdotetaan kotouttamistoimien ulottamista kaikkiin maahanmuuttajiin, maahantulon perusteesta riippumatta ja todetaan, että kuntien tehtäviä kotouttamisessa voidaan täsmentää ja lisätä vain lainsäädännöllä. Lisätehtävien vaatimien resurssien osalta raportissa viitataan kuntien palvelurakenneuudistukseen, kuntaliitoksin ja kuntien väliseen yhteistyöhön, joilla tehostetaan peruspalvelutuotantoa ja vastataan lähivuosien kotouttamistarpeisiin. Valtion tuki kuntien kotouttamispalvelujen ja kotoutumiskoulutuksen järjestämiseen kanavoitaisiin valtionosuusrahoituksen kautta. Laskennan perusteena olisi kuntaan muuttavien ulkomaan kansalaisten määrä.

 

Kaupunginhallitus pitää kotouttamistoimien kohderyhmän laajentamista kannatettavana. Samalla on kuitenkin turvattava kuntien tuottamien palveluiden rahoitus. Raportissa ehdotettu rahoitusjärjestelmän ehdotettu muutos ei ota huomioon niitä kuntia, joissa maahanmuuttajien osuus on jo nykyisellään suuri. Myös kysymys maansisäisen muuttoliikkeen huomioon ottamisesta jää hiukan avoimeksi. Valtionosuuksissa tuleekin nykyistä selkeämmin huomioida maahanmuuttajien määrä ja kotouttamispalveluista kunnille aiheutuvat todelliset kustannukset.

 

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto

 

Selvitysmiehen raportissa esitetään, että maahanmuuttovirastolle tulisi antaa toimivalta ja vastuu vastaanottokeskusten käytännön ohjauksesta. Muutoksen perusteeksi esitetään, että mikäli päätöksenteosta ja vastaanotosta vastaisi sama viranomainen, voitaisiin päätöksentekoon kuluva aika ennakoida nykyistä paremmin.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että vastaanottokeskuksia ohjataan tällä hetkellä sekä valtion eri viranomaisten että ylläpitäjäorganisaatioiden lähtökohdista käsin. Valtio on tehnyt vastaanottotoiminnan järjestämisestä sopimuksia eri tahojen kanssa. Turvapaikan vastaanottojärjestelmän ohjausta tulisi selkiyttää. Nykyisessä järjestelmässä esiin tulleet ongelmat johtamisessa, vastuunjaon epäselvyyksissä sekä ylläpitäjän roolissa on ratkaistava kohtuullisella aikataululla.

 

Raportissa ei huomioida yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikkaprosessin erityispiirteitä. Nopeutettu turvapaikkamenettely ei sovellu yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden turvapaikkaprosessiin. Nopeutettua menettelyä ei voida käyttää alaikäisten turvapaikkaprosessissa silloinkaan, kun päätös olisi ilmeisesti myönteinen. Muissa tilanteissa nopeutettu menettely ilmeisen myönteisten päätösten kohdalla olisi tervetullut uudistus.

 

Turvapaikanhakijoiden säilöönotto

 

Toiminnan avoimuuteen ja ihmisoikeusnäkökohtiin tulee kiinnittää erityistä huomiota perustuslain takaamaa liikkumisvapautta rajoitettaessa. Turvallisuusviranomaisten osuuden lisäämistä säilöönottotoiminnan järjestämisessä tuleekin tarkastella kriittisesti. Säilöönottoyksiköstä ei saa tulla vankilanomaista yksikköä.

 

Metsälän säilöönottoyksikkö on toiminut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston organisaatiossa. Läheinen yhteys sosiaalivirastoon on tuonut toimintaan ja asiakkaiden palveluiden järjestämiseen sosiaalialan asiantuntijuutta ja näkemystä. Yhteyden katkeaminen voi korostaa toiminnan painottumista asiakkaiden oikeudelliseen prosessiin asiakkaiden hyvinvoinnin ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisen sijasta.

 

Mikäli säilöönotto siirretään valtiolle, tulee samassa yhteydessä siirtää valtiolle myös yksikön yhteydessä toimiva avoin vastaanottotoiminta. Kahden erillisen tahon johtama yksikkö ei ole toimiva ratkaisu.

 

Turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten sijoittaminen kuntiin

 

Raportissa nostetaan työ- ja koulutuspaikan hankkiminen ensisijaiseksi silloin, kun oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa ollaan sijoittamassa kuntaan. Kaupunginhallitus pitää tällaista korostusta oikeansuuntaisena.  Työikäisten ja -kykyisten maahanmuuttajien, myös oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden, kohdalla tavoitteena tulee olla suomalaisessa yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla pärjääminen.

 

Raportissa kannustetaan oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita omatoimiseen työpaikan ja asunnon hankintaan sijoituskunnassaan. Omatoimisuus asumisen järjestämisessä on sinänsä kannatettavaa. Samalla tulisi kuitenkin turvata se, että henkilöllä on asunto kuntaan siirtyessään. Asunnottomuudesta johtuvat ilmiöt ovat kärjistymässä, mikä heijastuu myös oleskeluluvan saaneiden ja pääkaupunkiseudun kaupunkeihin muuttaneiden turvapaikanhakijoiden tilanteessa: esim. kuluvana vuonna Helsingin kaupungin sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikössä kirjoilla olevista ja yksityismajoituksesta kuntaan siirtyneistä noin 70 prosenttia on asunnottomia. Perheenyhdistämistä vuonna 2007 hakeneista Helsingissä kirjoilla olevista pakolaisista yli puolella ei ole vakituista asuntoa.

 

Alaikäisinä maahan tulleiden, mutta 18 vuotta täyttäneiden turvapaikanhakijoiden jälkihuollon kustannusten tulisi vertautua lastensuojelun asiakkaiden jälkihuollon kustannuksiin, joita korvataan kunnille aina 21 ikävuoteen asti.

 

Kotouttamistoimien vaikuttavuus ja seuranta

 

Raportissa ehdotetaan kotouttamistoimien yhteiskunnallisten seuranta- ja vaikuttavuusmittareiden sekä -tavoitteiden yhdenmukaistamista. Tavoitteet ovat kannatettavia, mutta seurannan kehittämisessä tulisi korostaa kunkin ministeriön vastuuta omasta toimintakentästään. Esimerkiksi maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kehitystä tulee jatkossakin seurata ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriöstä käsin valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti.

 

Lopuksi        Kaupunginhallitus pitää pyrkimyksiä kehittää maahanmuuttohallintoa toimivammaksi kannatettavina. Hallinnon keskittäminen yhteen keskusvirastoon ei pääkaupunkiseudun kaupunkien ja kansainvälisten kokemusten näkökulmasta kuitenkaan edistä hallinnon toimivuutta.

 

Kaupunginhallituksen mielestä valtion maahanmuuttohallinnon toimeenpanotehtävien vastuun jakoa koskevat päätökset tulisi tehdä siinä vaiheessa, kun aluehallinnon järjestämistä koskevat esitykset, sekä kuntiin kohdistuvien uusien lakisääteisten velvoitteiden sisältö ja rahoituspohja ovat selvillä.

 

Kirje sisäasiainministeriölle jäljennöksin henkilöstökeskuksen lausunnosta sekä pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITTEET

Liite 1

Selvitysmiehen raportti

 

Liite 2

Henkilöstökeskuksen lausunto 3.6.2008