HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

22 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

2.6.2008 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Vuosaaren satama-projektin tilanneraportti

3

 

4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

5

 

5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Uutelan kanavan jatkorakentamiseen vuodelle 2008

39

 

6

Määrärahojen myöntäminen lähiörahastosta

41

 

7

Määrärahojen myöntäminen Vuosaaren liikuntapuiston sadevesiviemärien, kenttäalueiden ja pysäköintialueen esirakentamiseen sekä Vuosaarenpuron kunnostamiseen

45

 

8

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle

48

 

9

Valtuutettu Lohen toivomusponsi koskien Vuosaaren sataman tehostettua hyödyntämistä Itä-Helsingin elinkeino- ja yritystoiminnassa

51

 

10

Kaupunginorkesterin konserttimatkat

54

 

11

19.5.2008 ja 26.5.2008 pöydälle pantu asia
Helsingin elinkeinostrategian 2007 toteutumisen seurantaraportti

55

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Ratahallintokeskukselle meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta

58

 

2

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Kierrätyspisteiden verkosto

66

 

3

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi: Agilitykentät

69

 

4

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi: Energiansäästöön ja ekotehokkuuteen kannustava neuvonta

71

 

5

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi: Opastus energiansäästöön työpaikoilla

76

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

26.5.2008 pöydälle pantu asia
Sopimus yhteistyöstä lasten päivähoidon järjestämisessä pääkaupunkiseudulla

81

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön avoimen viran määräaikainen hoitaminen

84

 

2

Lausunto Uudenmaan kulttuuristrategialuonnoksesta

85

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Lauttasaaren tonttien 31128/4 ja 5 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11786)

90

 

2

Honkasuon, Malminkartanon täyttömäen ja Konalan teollisuusalueen pohjoisosan rakennuskiellon pidentäminen (nro 11787)

92

 

3

Lausunto Museovirastolle valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä

94

 

4

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Neitsytpolku 1 B:n kanssa Ullanlinnan tontin 7135/1 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11731

107

 

5

Elielin Pysäköinti Oy:n osakkeiden myynti ja myyjien vastuunjakoa koskevan sopimuksen hyväksyminen

110

 

6

26.5.2008 pöydälle pantu asia
Lausunto Ratahallintokeskukselle Helsinki-Pietari-rautatieyhteyden esiselvityksestä

115

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

VUOSAAREN SATAMA-PROJEKTIN TILANNERAPORTTI

 

Khs 2004-2183

 

Kj toteaa, että Khlle on säännöllisin väliajoin raportoitu Vuosaaren satama-projektin etenemisestä. Edellinen seurantaraportti oli Khs:ssa 3.12.2007.

 

Vuosaaren satamahanke etenee aikataulun mukaisesti ja indeksikorjatun budjetin puitteissa.

 

Länsisataman ja Sörnäisten sataman tavarasatamatoiminnot siirretään Vuosaareen marraskuussa 2008 käytännössä yhden viikonlopun aikana lukuunottamatta Länsisataman Saukonlaiturin konttisatamatoimintoja, jotka siirretään vaiheittain siten, että satamaliikenne Saukonlaiturilla päättyy lopullisesti viimeistään maaliskuussa 2009.

 

Samalla, kun satama otetaan käyttöön, ovat valmiina myös sataman liikenneyhteydet: satamatie, satamarata ja meriväylä. Sataman yritysalueella on käynnissä useita rakennushankkeita. Niistä sataman käyttöönoton kannalta tärkein on Sponda Oyj:n Port Gate-hanke, johon kuuluvat Gatehouse ja matkustajaterminaali sekä logistiikka-alue. John Nurminen Oy rakentaa omaa logistiikkakeskustaan.

 

Merkittävä osa sataman yritysalueesta on valmiina, kun satamatoiminnot käynnistetään. Sataman ja sataman yritysalueen tulevat päätoimijat ovat tiiviisti mukana hankkeen toteutuksessa. Helsingin Satama on tehnyt sopimukset sataman pääoperaattoreiden ja yritysalueen merkittävimpien toimijoiden kanssa.

 

Tulevassa satamassa on kilpailevia palveluntarjoajia eri aloilla. Tavoitteena on, että Vuosaaren satamakeskus pystyy vastaamaan joustavasti ulkomaankaupan logistiikan nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

 

 Satamahankkeessa työskenteli huhtikuun 2008 lopussa yhteensä

 1 534 työntekijää.

 

Vuosaaren satamahankkeen ympäristölliset edut ovat hankkeen edetessä korostuneet. Seurannat osoittavat, että rakentamisvaiheestakaan ei ole aiheutunut haittoja luontoympäristölle.

 

Vuosaaren sataman rakentamisesta vastaava VUOSA-projekti päättyy vuoden 2008 lopussa. Vuosaaren sataman käyttöönotosta ja käytöstä vastaa 1.8.2007 toimintansa aloittanut Vuosaaren satamakeskus-yksikkö, jonka johtajana toimii Kari Noroviita. Vuosaaren satamakeskus-yksikkö toimii Vuosaaressa ja se vastaa Vuosaaren sataman käyttöönotosta sekä kehittämisestä ja ylläpidosta.

 

./.                   Tilanneraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä Vuosaaren satama-projektin tilanneraportin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Tilanneraportti

 

 

 

 


4

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2008-842, 2008-939, 2008-890, 2008-809, 2008-924, 2008-881, 2008-891, 2008-950, 2008-1022, 2008-1124, 2008-883, 2008-898, 2008-1233, 2008-1306

 

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin innovaatiorahasto perustettiin Kvston päätöksellä 19.6.2002 ja sen peruspääomaksi siirrettiin vuoden 2001 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 16 818 792,65 euroa. Rahaston sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

 

Innovaatiostrategian toteutukseen liittyen alla on kuvattu ne hankkeet, joille haetaan vuodelle 2008 rahoituksen aloittamista ja vuodelle 2009 jatkorahoitusta innovaatiorahastosta:

 

Vuonna 2008 käynnistyvät hankkeet

 

Terveyskeskuksen hankkeet (hankkeet 1-6)

 

./.                   Liitteenä 1 on terveyskeskuksen hankehakemus liitteineen. Hakemuksen lähiörahastohankkeet käsitellään erikseen kaupunginhallituksessa.

 

1

Verkkoterkkari-hanke (2008-2010)

 

 

Terveyskeskus toteaa hankehakemuksessaan mm., että Verkkoterkkari -hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja verkossa liikkuvien nuorten ohjaamiseksi terveyspalvelujen piiriin apua tarvitessaan. Toiminta kohdennetaan niihin verkkoympäristöihin, joissa nuoret pääsääntöisesti jo valmiiksi liikkuvat. Tavoitteena on myös saada avun tarpeessa olevat nuoret kiinni kunnalliseen tai muun palvelun tarjoajan palvelujärjestel-mään.

 

Netari.fi on Helsingin nuorisotoimen alullepanema nuorisotyön verkkomaailmassa toimiva palvelu. Projektin keskeinen toiminta on ollut tarjota nuorelle mahdollisuus tavata aikuinen ja nuorisotyön ammattilainen verkon niissä ympäristöissä, joissa nuori muutenkin aikaansa viettää (Habbo-maailma, Irc-galleria). Toiminnassa ovat mukana Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Porvoon, Askolan, Hyvinkään, Oulun, Turun, Tampereen, Lahden, Kotkan ja Jyväskylän nuorisotoimet.

 

Netari-toiminnan aikana on tullut selkeästi esille tarve sellaiselle erityisosaamiselle, joka ei kuulu nuorisotyön ammattilaisten työsisältöihin. Verkkonuorisotyöntekijät ovat pyrkineet ohjaamaan eteenpäin kunnalliseen palvelujärjestelmään tai muiden tahojen tukitoimiin niitä nuoria, joilla elämäntilanteeseen liittyy erilaisia terveysalan ongelmia. Tämän vuoden alusta on käynnistynyt STM:n hankemäärärahalla Street-hankke, jossa palkattava sosiaali-/terveysalan mielenterveystyön ammattilainen toimii verkkonuorisotalo Netarin työntekijöiden kanssa tiimissä, jolloin nuoren on mahdollista kohdata mielenterveystyön ammattilainen anonyymisti verkossa ja hakea apua ongelmiinsa. Verkkoterkkari-hankkeessa on tarkoitus laajentaa verkkoympäristössä tarjottavaa terveysalan palvelua ja neuvontaa myös muulle kuin mielenterveystyön alueelle. Toiminta olisi sekä verkossa tapahtuvaa reaaliaikaista keskustelua nuorten kanssa että tarvittaessa ohjausta kunnallisiin terveyspalveluihin. Lisäksi palveluun on mahdollista liittää terveysneuvontamateriaalia.

 

Käytännössä terveysneuvonnan palvelu toimisi siten, että Netarin Habbo-maailmaan luotuun Netari-huoneeseen luodaan uusi terveydenhoitaja-virtuaalihahmo nuorisotyönohjaajien lisäksi ja näistä erottuvaksi. Netari-huoneeseen tuleva nuori ottaa anonyymisti yhteyden terveydenhoitajaan ja heidän välilleen syntyy verkkovälitteinen reaaliajassa toimiva keskusteluyhteys. Verkkoyhteys on tietoturvallinen ja salattu, joten henkilökohtaisen terveystiedon joutuminen ulkopuolisten käyttöön ei ole mahdollista. Vastaavantyyppinen toiminta on tarkoitus laajentaa myös Irc-galleriaan Netari-toiminnan levittyä myös sinne. Neuvontapalvelua tarjottaisiin esimerkiksi kolmena päivänä viikossa klo 16-21 välisenä aikana.

 

Verkkomaailmassa palvelua on hankala rajoittaa käsittämään vain yhden kunnan asukkaita. Netari-toiminta onkin alusta lähtien ollut valtakunnallinen palvelu, jonka resursseja on vähitellen lisätty eri kuntien tultua toiminnan piiriin. Samaa strategiaa on tarkoitus käyttää myös Verkkoterkkari-hankkeessa. Hanke pyrkii toiminta-aikanaan saamaan aikaiseksi valtakunnallisen yhteistyö- ja toimintamallin terveysalan toimijoille tietoverkossa tehtävälle työlle erityisesti nuorten tavoit-tamisen näkökulmasta. Hankkeessa tehdään asiantuntijayhteistyötä Helsingin kaupungin nuorisotoimen ja sen Netari-hankkeen kanssa sekä Street-hankkeen ohessa myös sosialiviraston kanssa tehokkaiden ja ajanmukaisten toimintamallien löytämiseksi. Netari-toiminnassa työskentele tällä hetkellä kolme kokopäiväistä palkattua nuorisotyöntekijää, joiden työpanos on kehittää verkkonuorisotalotoimintaa ja vastata siitä. Kokonaisuudessaan Netari-hankkeen työntekijämäärä on ollut tarvetta pienempi koko sen toiminnan ajan. Täten Verkkoterkkarihankkeeseen tulee heti varsinaisen palvelun alkaessa resurssoida riittävästi henkilökuntaa.

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2008–2010 kolmessa vaiheessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 292 000 euroa.

 

Innovaatiorahastosta vuodelle 2008 haettava rahoitus hankkeen kustannuksiin on 30 000 euroa.

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 

2

Kotihoitoon ovihälyttimiä

 

Terveyskeskus toteaa hankehakemuksessaan mm., että turvapuhelin on kotihoidon tukipalvelu. Avun hälyttäminen on kotona asumisen edellytys. Kotiin asetettavat hälytinlaitteen pidentävät kotona asumisen mahdollisuuksia.

 

Vuosina 2004–2008 on Itä-Helsingissä ollut kokeilu, jossa kotoa karkaileville muistamattomille asiakkaille on asennettu ns. ovihälytin. Tavoitteena on ollut lisätä muistamattomien asiakkaiden mahdollisuuksia asua pidempään kotona ja samalla myös tutkia käyttökokemuksia.

 

Ovihälytin on normaaliin turvapuhelimeen kytkettävä lisälaite. Ovihälytin lähettää hälytyksen Esperin päivystäjälle oven avautuessa, jolloin muodostuu puheyhteys asiakkaan ja päivystäjän välillä. Päivystäjä keskustelee asiakkaan kanssa ja lähettää tarvittaessa Esperin turvapuhelinauttajan paikalle.

 

Jatkossa ovihälytin on osa turvapuhelinpalvelua muistihäiriöisille ”karkaileville” vanhuksille. Se myönnetään tulorajojen puitteissa, mutta vasta sosiaaliviraston ja kotihoidon työntekijöiden yhteistyössä tekemän SAP -arvion perusteella.

 

Vuodelle 2008 anotaan 15 000 euroa. Asiakasmäärän arvioidaan kolminkertaistuvan nykyisestä. Ovihälyttimien määrä on vuositasolla 50 ja lisälaitteiden 30 kappaletta.

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 

3

Terveyskeskuksen materiaalilogistiikan kehittämishanke

 

Terveyskeskus toteaa hankehakemuksessaan mm., että hankkeen tarkoituksena on kehittää terveyskeskuksen tukipalvelut kilpailukykyisiksi ja samalla löytää keinot, joilla sairaanhoitajien resursseja voidaan palauttaa hoitotyöhön.

 

Hankkeen tavoitteena on:

                    selvittää terveyskeskuksen tavaravirtojen (hoito- ja muut tarvikkeet, lääkkeet, ruoka, pyykki, arkisto, posti, näytteet, jätteet) logistiikkakustannukset

                    laatia ehdotus kilpailukykyiseksi toimintamalliksi, joissa sekä toiminnallinen että taloudellinen hyöty kasvavat, kun tukipalvelut tuotetaan mahdollisimman vähän hoitotyöntekijöitä kuormittaen

                    toteuttaa toimintamalli asteittain prosessimuutoksina ensin muutamassa yksikössä ja laajentaa se vähitellen koko terveyskeskukseen

                    hyödyntää toimintamalli Malmin sairaalan rakennushankkeessa.

 

Aikaisemmissa terveydenhuoltoa koskevissa tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa on keskitytty harvemmin ydintoimintaa tukeviin palveluihin. Tukipalveluiden merkitys on kuitenkin huomattava sairaanhoitajien työssä. Koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuuden heikentyessä on tarpeen löytää ratkaisuja, joilla voidaan keskittää hoitajien työpanos suoraan potilaiden hoitamiseen. Henkilöstön ikääntyminen ja rekrytointivaikeudet edellyttävät uudenlaisia palvelujen järjestämistapojen käyttöönottoa.

 

Helsingin terveyskeskuksen logistiikkakustannukset on arvioitu 25–30 milj. euroksi. Terveydenhuollon materiaalilogistiikassa ongelmiksi on koettu johtamisen ja ohjeistuksen puute.

 

Terveyskeskus hakee innovaatiorahastosta 120 000 euroa em. kehittämishankkeen toteuttamista varten. Rahoitusta tarvitaan hankkeen vetäjän palkkaamiseen, asiantuntemuksen sekä osaamisen hankintaan ja uuden kehitettävän toimintamallin kokeilua varten.

 

Tarkempi hankekuvaus tehdään hankkeen ulkopuolisen kehittämisyhteistyökumppanin löydyttyä.

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 

4

Kosketusnäytöllisiä tietokoneita potilaiden käyttöön pitkäaikaissairaalaan

 

Terveyskeskus toteaa hankehakemuksessaan mm., että potilaiden aktivoimiseksi, omatoimisuuden edistämiseksi sekä yhteydenpidon helpottamiseksi omaisiin tarvitaan pitkäaikaissairaalan osastoille yhteisiin tiloihin internet-yhteydellä varustettu laadukas ja riittävän suuritehoinen tietokone lisävarusteineen.

 

Laitteella tulee voida käyttää eri harjoitusohjelmia (mm. puhe-, toiminta- ja fysioterapia) sekä kuunnella ja katsella CD-levyjä ja DVD-elokuvia. Nettipuhelujen mahdollisuus ja laadukkaat äänentoistolaitteet ovat myös tarpeen. Riittävän suuri näyttö, kosketusnäyttö ja –näppäimistö-ominaisuudet sekä hiiri ovat myös välttämättömiä. Liitäntäkaapelit televisioon tarvitaan, jotta esim. kuvien tai elokuvien katselu olisi mahdollista 42” tauluTV:stäkin yhteisissä tiloissa. Lisäksi tarvitaan väritulostin.

 

Pitkäaikaissairaalaosastossa on 41 vuodeosastoa, joten tarve olisi aluksi yksi laitepaketti jokaiselle osastolle. Yhden laitteen hinta-arvio on lisävarusteineen n. 5 000 euroa.

 

Terveyskeskus hakee innovaatiorahastosta 205 000 euroa kosketusnäytöllisten tietokoneiden hankintaa varten.

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 

5

Ruista ranteisiin -hanke

 

Terveyskeskus toteaa hankehakemuksessaan mm., että terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteena on väestön terveydentilan parantuminen ja terveyserojen kaventuminen. Painopisteenä kaikessa terveyden edistämisessä on ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä väestön omien voimavarojen vahvistaminen. Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventuminen on myös Terveys 2015- ohjelman keskeisiä tavoitteita. Väestön terveyden edistämisessä tarvitaan julkisen ja kolmannen sektorin sekä alueen kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä pysyvien toimintatapojen rakentamiseksi.

 

Helsingin terveyskeskus ja Kansanterveyslaitos (KTL) suunnittelevat yhdessä hanketta ”Ruista ranteisiin”, jossa pyritään löytämään ne väestöryhmät, joiden terveyden edistämiseen pitäisi erityisesti vaikuttaa. Tutkimusten mukaan väestöön suuntautuvat interventiot ovat kaikkein vaikuttavimpia silloin, kun ne kohdistetaan sairastumis- tai syrjäytymisriskissä oleviin.

 

Hankkeeseen kutsutaan mukaan muun muassa Helsingin sydänpiiri, alan oppilaitokset, asukasyhdistykset, eläkeläisjärjestöt ja Filha.

 

Väestöryhmien tavoittamiseksi järjestetään tietoiskuja ja mittauksia ostoskeskuksissa ja vierailuja esimerkiksi aikuiskoulutuskeskukseen ja työttömien päivätoimintaan. Eri toimijoiden kanssa on suunnitteilla mittavia yleisötapahtumia ja iltaluentoja alueen asukkaille.

 

Toimintamallia on tarkoitus pilotoida vuoden 2008 aikana Kannelmäen, Malminkartanon, Vuosaaren ja Kontulan alueilla ja tulosten pohjalta luoda pysyvä terveyden edistämisen toimintamalli koko kaupunkiin.

 

Terveyskeskus hakee rahoitusta vuodelle 2008 yhteensä 25 000 euroa ilmoituskuluihin, iltatapahtumien tilavuokriin, luennoitsijapalkkioihin ja materiaalihankintoihin (esimerkiksi verensokeriliuskat, ohjelehtiset).

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 

6

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

 

Terveyskeskus toteaa hankehakemuksessaan mm., että hammashuolto-osasto hakee innovaatiorahastosta varoja sähköisten asiointipalveluiden lisäämiseen: digitaaliseen ilmoittautumiseen ja sähköiseen esitietolomakkeeseen. Molemmat palvelut integroidaan hammashuollon potilastietojärjestelmään.

 

Kustannusarviot ovat seuraavat:

 

                    Digitaalinen ilmoittautuminen: 60 000 euroa (lisenssi) + 15 000 euroa/v (ylläpito)

                    Sähköinen esitietolomake: 95 000 euroa (lisenssi) + 23 750 euroa/v (ylläpito)

 

Molemmista ratkaisuista tulee hankkeen lopputuloksena Effica-tuotteet.

 

Terveyskeskus hakee innovaatiorahastolta 194 000 euroa sähköisten asiointipalveluiden lisäämiseen.

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 

Sosiaalilautakunnan hankkeet (hankkeet 7-8)

 

./.                   Liitteenä 2 on sosiaalilautakunnan hankehakemus.

 

7

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan –hanke (2008–2010)

 

Sosiaalilautakunta toteaa hankehakemuksessaan mm., että Helsingin kaupungin tietotekniikkastrategian (vuosille 2007–2010) mukaisesti kärkihankkeilla vauhditetaan tietotekniikan kehitystä. Kärkihankkeiden yhtenä tavoitteena on kaupunkilaisten mediavalmiuksien parantaminen ja digitaalisen (tietoteknisen) syrjäytymisen ehkäiseminen. Erityisenä kohderyhmänä ovat ikääntyvät kaupunkilaiset.

 

Helsingin kaupungin vanhusten palvelu- ja virkistyskeskuksissa on vuosittain asiakkaana noin 9000 helsinkiläistä ikäihmistä. Valtaosalla ikäihmisistä ei ole kotonaan käytössä tietokonetta. Palvelukeskukset ovat pyrkineet järjestämään mahdollisuuksia tietokoneen käyttöön ja käytön opetusta. Sekä tarjolla olevien laitteiden että käyttöopetuksen määrä on kuitenkin riittämätön tarpeeseen nähden.

 

Myöskään syrjäytyneillä ei ole kotonaan usein käytössä tietokonetta. Sosiaaliasemien ja asunnottomien sosiaalipalvelujen (Asso) asiakastiloissa asioidessa heillä olisi mahdollisuus käyttää laitteita jos niissä olisi ko. varustus.

 

Tietotekniikan käyttömahdollisuuksien lisääminen edellyttää palvelukeskusten asiakkaiden käytössä olevan laitteiston ja verkkoyhteyksien lisäämistä ja uusimista sekä käytön opetusta ja vieritukea. Laitteiston ylläpito- ja huoltokysymys tulee myös ratkaista.

 

Hankkeessa ajanmukaistetaan ja laajennetaan vanhusten palvelukeskusten, sosiaaliasemien ja asunnottomien sosiaalikeskuksen (Asson) asiakastilojen atk-laitteisto ja verkkoyhteydet sekä ratkaistaan niiden ylläpitokysymys.

 

Ikäihmisten ja syrjäytymisvaarassa olevien digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi toteutetaan atk-osaamisen lisäämiseksi laaja koulutus-, tutor- ja vertaistukiohjelma.

 

Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuutta tukea dementoiviin sairauksiin sairastuneita ja heidän omaisiaan tietotekniikan keinoin.

 

Samanaikaisesti toteutetaan nykyisten, pahvisten palvelukeskuskorttien korvaaminen nykyaikaisella sähköiseen tunnistamiseen perustuvalla järjestelmällä.

 

Hankkeessa päävastuullisena on sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualueen sosiaaliasemat ja Asso. Helsingin Yliopiston Palmenia -yksikön kanssa on sovittu atk-opetuksen järjestämisestä, mikäli hankkeelle saadaan EU:n Grundtvig -ohjelmasta haettua rahoitusta. Muita yhteistyötahoja kaupungin organisaatiossa ovat työväenopisto, Arbis ja kaupunginkirjasto.

 

Kolmannen sektorin toimijoista mahdollisia yhteistyötahoja ovat Kalliolan vapaaopisto ja Enter ry (Ikäihmisten atk-tutorhanke) ja erilaiset eläkeläisjärjestöt.

 

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan –hanke toteutetaan vuosina 2008–2010 ja hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 221 050 euroa, josta vuoden 2008 kustannukset ovat 173 800 euroa.

 

Hankkeen hallinnoija on sosiaalivirasto.

 

8

Ihmeelliset vuodet -ryhmähoitomallin juurruttaminen Helsingin perheneuvolaan (2008–2009)

 

Sosiaalilautakunta toteaa hankehakemuksessaan mm, että Ihmeelliset vuodet -ryhmähoitomalli on tarkoitettu 2–10-vuotiaiden lasten vanhemmille, joiden lapsilla on käytöshäiriöitä. Ryhmän tavoitteena on auttaa vanhempia vanhemmuustaitojen oppimisessa ja lapsen kanssa hyvän vuorovaikutussuhteen luomisessa. Vanhemmilla on mahdollisuus myös saada tukea vertaisiltaan. Ryhmä soveltuu myös hyvin eri kulttuuritaustaisille perheille.

 

Ihmeelliset vuodet -ryhmä perustuu Washingtonin yliopiston Vanhemmuusklinikalla tehtyyn tutkimustyöhön. Kansainvälisissä tutkimustuloksissa on todettu, että 70 %:lla kursseille osallistuneista lapsista käytöshäiriöt ovat olennaisesti vähentyneet.

 

Perheneuvolan työskentelyssä keskeinen painopistealue on varhainen tuki ja oikea-aikainen apu perheille. Valtakunnallisessa Kaste-ohjelmassa 2008–2011 korostetaan uusien työmenetelmien ja vaikuttavampien toimintatapojen kehittämistä, jotta mm. lapsen sijoittamisen tarve kodin ulkopuolelle vähenisi. Käytöshäiriön kehittyminen on riski lapselle ja se voi johtaa lapsen sijoitukseen.

 

Hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön ja juurruttaa em. ryhmähoitomalli osaksi perheneuvolapalveluja 1.6.2008 alkaen. Valtakunnalliset linjaukset, sosiaaliviraston strategia, perheneuvolan uusi perustehtävä ja kansainväliset tutkimustulokset mallin vaikuttavuudesta sekä soveltuvuus maahanmuuttajatyöhön puoltavat Ihmeelliset vuodet -ryhmähoito -työskentelymallia. Työskentelymalli tulisi saada osaksi perheneuvolapalveluja yhteistyössä päivähoidon ja terveyskeskuksen kanssa.

 

Hanke toteutetaan vuosina 2008–2009 ja hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 86 929 euroa, josta vuoden 2008 kustannukset ovat 40 000 euroa.

 

Hankkeen hallinnoija on sosiaalivirasto.

 

Muut hankkeet

 

9

edu.parvi – avoin parvimainen oppiminen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoissa (2008–2009)

 

Metropolia ammattikorkeakoulu toteaa hakemuksessaan mm., että oppimateriaalin jakaminen verkossa on yleistynyt viime vuosina. Jakaminen on tapa helpottaa opiskelua, mutta myös keino edistää oppilaitosten markkinointia. Mediateknologia mahdollistaisi oppilaitoksille kuitenkin pelkkää jakamista huomattavasti monipuolisemman ja rikastavamman toimintamallin. Suunniteltu pilottiprojekti edu.parvi pyrkii mallintamaan, kokeilemaan ja kehittämään tällaista usean eri toimijan avointa parvimaista tutkimus- ja oppimistoimintamallia. Toimintamallia kokeillaan Metropolian VIDEOS-tutkimus- ja kehityshankkeen (hanke alkanut Stadiassa 2007) ympärillä siten, että kehitystoiminnan yhteydessä järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin, laajempi wikipohjainen kevyen mediatuotannon kurssi. Hankkeen tutkimustyötä ja kurssin opiskeluprojekteja seuraa, ohjaa ja kommentoi erilaiset tutkimus-, opetus-, teknologia-, yritys- ja nuorisotyötoimijat, joista osa on mukana ”virallisesti” ja osa vapaaehtoisesti.

 

Hanke toteutetaan yhdessä Nuorisoasiainkeskuksen nuorten mediakeskus Hattutehtaan, internetin välityksellä syntyneen avoimen Tutkimusparven ja VIDEOS-hankkeen yhteistyökumppanien (esim. YLE, VTT, m-cult ja Elisa) kanssa.

 

Hankkeen tuloksena syntyy ohjeistus parvimaisen oppimismallin parhaista käytännöistä, selvitys monimuotoyhteistyömallista ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityshankkeissa, kaikille avoin kevyen mediatuotannon itseopiskelumateriaalipankki. Lisäksi projektissa odotetaan syntyvän uusia, pysyviä horisontaalisia yhteistyöverkostoja, joten hanke vahvistaa mediaopetuksen osaamisklusteria pääkaupunkiseudulla. Projekti lisää myös sosiaalisen median opetuskäyttöä ja mahdollistaa laajempien pitkäkestoisten kansainvälisten yhteistoimintaverkostojen syntymisen

 

./.                   Liitteenä 3 on Metropolia ammattikorkeakoulun hankehakemus.

 

edu.parvi – avoin parvimainen oppiminen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoissa –hanke ajoittuu vuosille 2008–2009. Innovaatiorahastosta haetaan rahoitusta hankkeen 49 000 euron kokonaiskustannuksille. Vuodelle 2008 haetaan 25 000 euron rahoitusta.

 

Hankkeen hallinnoija on Metropolia ammattikorkeakoulu

 

10

Urbaani luovuus

 

Urbaani luovuus on Stadian ja Metropolian luovan toimialan vuosina 2007–2010 toteutettava aluekehityshanke, jonka tarkoituksena on tutkia ja edistää kulttuuriosaamisen merkitystä suurten kaupunkiseutujen vetovoimaisuudelle. Nyt haettavan osaprojektin tavoitteena on kehittää koko itäisen kantakaupungin luovia toimialoja ja erityisesti Arabianrantaa uudenlaisena matkailukohteena ideoimalla, kehittämällä ja pilotoimalla digitaalisen paikallisportaaliin käyttöympäristöjä.

 

Arabianrantaan on jo alueen rakentamisen alkuvaiheessa suunniteltu alueellinen, paikallisverkkona toteutettu tietopalvelumalli. Sen teknisestä toteuttamisesta on vastannut Arabianrannan kehittämisyhtiö ADC Helsinki Oy. Aluetta nykyistä paremmin palvelevien sisältökonseptien suunnittelu, testaus ja toteutus ovat nyt nousseet avainasemaan rakennetun infrastruktuurin jatkokehittelyssä. Verkkomedian viimeaikaiset tekniset innovaatiot mahdollistavat täysin uudenlaisia aktivoivia, yhteisöllisiä toimintatapoja, joilla on suuri potentiaali myös alueen matkailuelinkeinon edistämisessä.

 

Hankkeen tavoitteena on, että alueen erilaiset toimijat asukkaista oppilaitoksiin ja pienyrityksiin alkaisivat itse kehittää alueen tietoinfrastruktuurille uusia käyttötapoja ja sisältöjä. Paikallisportaalin modernien, yhteisöllisten sisältöjen avulla luodaan alueelle digitaalinen käyttöympäristö, joka lisää alueen vetovoimaa taiteen, kulttuuriperinnön, matkailun, asukastoiminnan ja luovan alan yritysten rajapinnassa.

 

Kokemukset hankkeessa pilotoiduista paikallisportaalin käyttöympäristöistä ovat hyödynnettävissä, kun Helsingin kaupungin uusille asuinalueille (esimerkiksi Kalasatama ja Jätkäsaari) suunnitellaan Arabianrannan kaltaisia alueellisia tietopalvelumalleja. Digitaalisia ympäristöjä suunniteltaessa on nykyään yhä selvemmin huomattu, kuinka tärkeä on rakentaa toiminnalliset, käyttäjänäkökulman alusta alkaen huomioivat ratkaisut osaksi teknistä toteutusta. Teknologia ei automaattisesti tuota parempaa asukas- ja toimijanäkökulmaa, ellei niiden yhteyteen luoda käyttäjäläheisiä sisältöjä systemaattisen kehittelytyön avulla.

 

Hankkeen yhteydet Arabianrannan matkailullisen vetovoiman edistämiseen

 

Arabianranta on kansainvälisestikin arvostettu kulttuuriperinnön ja taiteen keskittymä. Alueella on keskeinen merkitys Helsingin synnyn ja teollistumisen historiassa, Arabian tehtailla vierailee vuosittain satojatuhansia turisteja ja uudisrakentamisen yhteydessä alueelle valmistuu noin tuhat taideteosta. Alueella toimivat korkeakoulut tuottavat ympäristöönsä kulttuuritapahtumia ja produktioita luontevana osana opiskelijoiden oppimista. Uusimpana kehittämishankkeena on suunnitelma arkeologisesta puistosta, jossa esitellään Vanhankaupungin arkeologisia kohteita ja alueen muita historiallisia kerrostumia.

 

Urbaani luovuus -hankkeessa kulttuuriosaamista hyödynnetään luovan liiketoiminnan edistämisessä, kehittyvän kaupunginosan elinvoiman lisäämisessä sekä yritysten ja asukkaiden vuorovaikutuksen parantamisessa. Alueelle räätälöidään sosiaaliseen mediaan perustuvia erikoispalveluja, ja Helsinki Living Lab -toimintamallin mukaisesti paikalliset toimijat ovat alusta alkaen mukana menetelmäkehitystyössä palvelujen kehittämiseksi myös käyttäjä- ja asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

 

Yhteistyökumppanit ja käytännön toimenpiteet

 

Arabianrannan paikallisportaalin käyttöympäristöjen kehitystyö perustuu tulevan Metropolia Ammattikorkeakoulun monialaiseen kulttuurisosaamiseen. Metropoliassa on Suomen suurin ja monipuolisin kulttuuriala, jonka perustana on Stadiassa ja EVTEKissä kymmenen vuoden aikana syntynyt luovan toimialan osaaminen ja hankekokemus. Metropolian kulttuurialoilla on vahva osaaminen sisällön tuotannossa, sosiaalisessa mediassa, taidelähtöisissä aktivoivissa menetelmissä, uusien jakelukonseptien kehittämisessä, muotoilussa, graafisessa suunnittelussa ja 3D-mallinnuksessa. Lisäksi kulttuurialalla on sisäänrakennettuna kulttuurin liiketoiminnan arvoketjun hallinta.

 

Loppuvuodesta 2007 Stadia solmi ADC Helsinki Oy:n kanssa pysyvän yhteistyösopimuksen, joka sisältää erityisesti yhteisöviestinnän ja yhteisökulttuurin kehittämistyötä. Yhteistyö toteutetaan sekä virtuaalisesti että fyysisesti Arabianrannan alueella. Uudenlainen yhteistoiminnan konsepti konkretisoituu ensimmäisessä vaiheessa parhaillaan uudistustyön alla olevaan Arabianrannan paikallisverkon sisällölliseen kehittämiseen.

 

Yhteistyö Helsingin kaupunginmuseon ja Helsingin elinkeinopalvelun matkailu- ja kongressitoimiston kanssa mahdollistaa Arabianrannan matkailullisen vetovoiman lisäämisen sekä jo olemassa olevaa taide- ja kulttuuritarjontaa hyödyntämällä että arkeologista puistoa toteuttamalla. Yhdessä kehitetään uusia digitaalisia ja elämyksellisiä tapoja dramatisoida, esittää ja elävöittää alueen historiaa. Innovatiiviset toiminnalliset ja aktivoivat konseptit lisäävät kaupunkihistoriallisen puiston matkailullista vetovoimaa ja tuottavat lisäarvoa alueen luovien toimialojen keskittymälle.

 

Hankkeen toteuttavat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia (1.8.2008 alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulu), Helsingin kaupunginmuseo ja Helsingin elinkeinopalvelun matkailu- ja kongressitoimisto yhteistyössä Arabianrannan kehittämisyhtiö ADC Helsinki Oy:n kanssa

 

./.                   Liitteenä 4 on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian hanke-esitys

 

Innovaatiorahastosta vuodelle 2008 haettava rahoitus hankkeen kustannuksiin on 58 000 euroa.

 

Hankkeen hallinnoija on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia (1.8.2008 alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulu).

 

11

Liikenneinfokeskuksen kehittäminen

 

Liikennelaitos toteaa esityksessään mm., että nykyisen liikenneneuvonnan toimenkuvan laajennus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 aikana niin, että liikenneinfokeskus aloittaisi toimintansa vuoden 2009 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt valtakunnallisen liikkumisen palvelukeskuksen ja siihen liittyvien seudullisten palvelukeskusten perustamista Suomeen ja pääkaupunkiseudun liikenneinfokeskus toimisi tällaisena seudullisena liikkumisen palvelukeskuksena.

 

HKL:n Liikenneneuvonnan toimenkuvaa ollaan yhdessä YTV:n kanssa laajentamassa liikenneinfokeskukseksi. Infokeskuksen tehtäviin kuuluvat mm. reitti- ja aikatauluneuvonta, Poikkeusinfo-palvelun kautta levitettävien joukkoliikenteen poikkeustilanteiden tiedotteiden tekeminen, matkakorttineuvonta (+ kadonneet matkakortit), sisältäen myös muun lippuneuvonnan (esim. työsuhdelippu ja suoraveloituslippu) ja palautteiden käsittely. Toimenkuvaa on tarkoitus laajentaa myös muiden ympäristöystävällisten liikkumismuotojen neuvontaan (liityntäpysäköinti, kaupunkipyörät, kevyt liikenne, yhteiskäyttöautoilu). Infokeskuksen toimenkuvan kehittäminen edellyttää nykyaikaisten laitteiden hankintaa. Työpisteisiin tulisi hankkia nykyistä isommat 20-tuumaiset TFT-näytöt. Isommat näytöt helpottavat neuvojien työtä, kun esim. joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen karttoja voidaan tarkastella isommassa koossa laajemmalta alueelta.

 

Liikenneinfokeskuksen toimintaa olisi tarkoituksenmukaista laajentaa myös kutsujoukkoliikenteen kutsunvälitystoimintaan. Tällä hetkellä kutsunvälitystä on vain muutamilla linjoilla ja toiminta ostetaan ulkoisena palveluna. On kuitenkin huomattu merkittäviä laatuongelmia, kun kutsunvälityksen asiakaspalvelua tekee henkilöstö, joka ei tunne Helsingin joukkoliikennettä. Asiakaspalvelun kehittämiseksi kutsunvälitys olisi järkevää ottaa osaksi Liikennelaitoksen omaa toimintaa. Tämä edellyttää investointia tarvittaviin ohjelmistoihin, ohjelmistokehitystä ja henkilöstön kouluttamista.

 

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 48 400 euroa. Liikennelaitos vastaa omalla kustannuksellaan koulutuksesta ja perehdyttämisestä.

 

./.                   Liitteenä 5 on liikennelaitoksen esitys liikenneinfokeskus –hankkeen rahoittamiseksi.

 

Liikennelaitos esittää, että innovaatiorahaston tukea myönnettäisiin hankkeelle yhteensä 48 400 euroa.

 

Hankkeen hallinnoija on liikennelaitos.

 


12

Kulttuuriraitiovaunu

 

Liikennelaitoksen hanke-esityksessä todetaan mm., että kulttuuriraitiovaunu on osa elävää inspiroivaa Helsinkiä, jossa on mukava asua ja viihtyisää vierailla. Kulttuuriraitiovaunun on tarkoitus aloittaa liikennöinti syksyllä 2009.

 

Raitiovaunu on keskeinen osa Helsingin katukuvaa. Helsinki ilman raitiovaunuja olisi kuin koski ilman vettä – pysähtynyt ja tyhjä. Helsinki on pyrkinyt ansiokkaasti viime vuosina profiloitumaan kulttuuritarjonnaltaan houkuttelevaksi kaupungiksi, jonne Pohjolaan ja Itämeren alueelle matkustavien turistien kannattaa poiketa. Heille raitiovaunu on luonteva tapa liikkua. Ennen kaikkea raitiovaunu kuitenkin tarjoaa mukavan helsinkiläisen tavan liikkua kaupungissa ja kokea sen eri puolia – kenelle tahansa.

 

Kulttuuriraitiovaunu (kulttuurispåra / taideratikka), on konsepti, jonka Liikennelaitos haluaa toteuttaa piristämään Helsingin katukuvaa. Ulkoisesti vaunu on taideteos. Taideteos toteutetaan yliteippauksella, eikä vaunussa ole näkyvää ulkomainontaa. Vaunu poikkeaa siten selvästi muista raitiovaunuista.

 

Kulttuuriraitiovaunussa yhdistyy mahdollisuus piristää joukkoliikennekäyttäjien arkea, edistää helsinkiläisten kulttuurilaitosten tunnettuutta sekä tarjota tunnetuille ja tuntemattomammillekin taiteilijoille foorumi saada teoksiaan ihmisten tietoisuuteen.

 

Kulttuuriratikka on normaalissa matkustajaliikenteessä, mutta se erottuu ulkoasultaan ja sisätiloiltaan tavallisista vaunuista. Kulttuuriratikassa matkustaessaan voi unohtaa hetkeksi tavallisen hektisen arjen ja seurata mm. vaunun sähköisiltä informaationäytöiltä millaisia kulttuuritapahtumia Helsingissä on juuri nyt tarjolla. Neljä kertaa vuodessa vaunussa järjestetään jokin noin viikon mittainen tapahtuma, jolloin vaunu poikkeaa sisätilansa osalta tavallistakin enemmän muista vaunuista. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä järjestettävät performanssit tai vaikkapa Helsinki-aiheisten runojen pohjalta järjestetty runonlausuntatapahtuma. Tapahtumien järjestämisessä ja sisällöntuotannossa tehdään yhteistyötä kulttuuriasiainkeskuksen kanssa.

 

Taiteellisten ja kulttuuristen arvojen lisäksi kulttuuriratikassa on mahdollisuus testata sellaisia mm. matkustajainformaation kehittämiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja, joiden vieminen todelliseen kenttäkokeeseen olisi muutoin hankalaa. Näin kulttuuriratikalla on suora yhteys Helsingin joukkoliikenteen peruspalvelujen kehittämiseen.

 

HKL on alkanut varustaa raitiovaunuja ja busseja satelliittipaikannuslaitteilla ja langattomalla laajakaistayhteydellä. Kulttuuriraitiovaunukonseptissa näitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ennakkoluulottomasti. Uusin tekniikka mahdollistaa kulttuuriraitiovaunussa erilaisia palveluja, kuten mm, kaupungin merkittävien kulttuurikohteiden esittelyä näytöillä paikaan sidotusti aina silloin, kun vaunu on kyseisen kohteen kohdalla.

 

Kulttuuriraitiovaunun toteutusedellytysten luomiseksi rahoituksen hankkiminen on välttämätöntä. Liikennelaitos maksaa raitiovaunun varustelukulut ja visuaalisen ilmeen toteutuksen etupainotteisesti. Kulttuuriraitiovaunun ylläpito sekä vaunussa toteutettavat tapahtumat on tarkoitus rahoittaa pääosin yritysyhteistyön (sponsorointi) avulla. Kulttuuriraitiovaunun sponsorointisopimus tehdään viisivuotiseksi.

 

Myöntämällä innovaatiorahaston tukea kulttuuriraitiovaunukonseptin toteutukseen kaupunginhallitus edistää samalla kaupungin johdon tärkeäksi linjaamia tavoitteita, kuten elävän kaupunkikuvan kehittämistä, kaupungin myönteistä imagoa, ympäristöystävällisten liikennemuotojen houkuttelevuutta ja ylipäänsä joukkoliikenteen positiivista näkyvyyttä.

 

Kulttuuriraitiovaunu –hankkeen aloituskulut ovat yhteensä 133 950 euroa, josta 90 000 euroa rahoitettaisiin innovaatiorahastosta. Liikennelaitoksen raitioliikenneyksikkö ja viestintä maksavat etupainotteisesti aloituskulujen loppuosuuden n. 44 000 euroa sekä yritysyhteistyökonseptin luomisesta ja siihen liittyvien tarvittavien asiakirjojen teettämisestä aiheutuvat konsulttikulut n. 30 000 euroa. Liikennelaitoksen omaa henkilötyöaikaa ei ole otettu edellä esitettyyn laskelmaan mukaan.

 

Kulttuuriraitiovaunun vuosittaiset ylläpitokustannukset sisältäen neljän vuosittaisen tapahtuman järjestämiskulut sekä normaalista mainosmyynnistä menetettävät tulot on arvioitu olevan n. 120 000 euroa. Tämä osuus katetaan vaunulle hankittavalla sponsorituella.

 

./.                   Liitteenä 6 on liikennelaitoksen esitys kulttuuriraitiovaunu –hankkeen toteuttamiseksi.

 


Liikennelaitos esittää, että innovaatiorahastosta myönnettäisiin 90 000 euroa (alv 0 %) kulttuuriraitiovaunukonseptin toteuttamiseen.

 

Hankkeen hallinnoija on liikennelaitos.

 

13

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma (2008–2010)

 

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman esityksessä todetaan mm., että Helsingin kaupungin ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) vuonna 2001 käynnistämä Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma edistää pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä ja kestävää urbaania kehitystä t&k yhteistyön keinoin. Ohjelma katalysoi julkisen ja yksityisen sektorin välistä t&k -yhteistyötä lähtökohtanaan Helsingin kaupungin tietotaito ja TKK:n tutkimuspotentiaali. Yhteistyön päätavoitteena on tuottaa Helsingin kaupungin käyttöön uusia kestävää urbaania kehitystä edistäviä toimintamalleja ja teknologioita, joista parhaimmillaan syntyy alueelle myös uutta liiketoimintaa.

 

Ohjelman painopisteenä on vuodesta 2006 ollut hankeyhteistyön kehittäminen, eli teemakohtaisten useista synergisistä t&k –projekteista koostuvien hankekokonaisuuksien tuottaminen. Hankeyhteistyön myötä on kehitetty toimintamalli, joka kytkee yhteen projektit ja niiden osapuolet, lisää projektien välistä tiedonvaihtoa ja toimii aktiivisesti tulosten käyttöönoton ja hyödyntämisen edistäjänä.

 

Vuonna 2006 käynnistettiin ensimmäinen pilottihanke ja vuonna 2007 kolme uutta hankekokonaisuutta. Hankkeiden yhteisesti valitut teemat ovat Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020, Kestävä rakentaminen, Tulevaisuuden joukkoliikenne ja Vetovoimainen urbaani asuminen. Hakemuksen liitteessä 1 on esitetty lyhyet kuvaukset käynnistyneistä ja valmisteilla olevista projekteista.

 

Hankeyhteistyön myötä kehitetyn toimintamallin mukaisesti toteutettiin marraskuussa 2007 projekti-ideahaku. Tavoitteena oli löytää neljään hanketeemaan yhteensä 3-6 uutta projekti-ideaa, joissa tuli etsiä tutkimuksen avulla uutta tietoa, teknologioita tai toimintamalleja kestävän urbaanin kehityksen edistämiseksi. Arviointikriteereinä olivat idean uutuusarvo, tulosten hyödynnettävyys, poikkitieteellisyys ja
–sektoraalisuus sekä rahoitusmahdollisuudet
.

 

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma esittää, että Helsingin kaupungin ja TKK:n yhdessä valmistelemille kahdelle uudelle projektille 1) HOTR: Houkutteleva ja ohjelmallinen täydennysrakentaminen – kaupunkituottamisen menetelmäosaamista ja 2) Tulevaisuuden esteetön raideliikenne – saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla myönnetään osarahoitus Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta. Projektikohtaiset rahoitussuunnitelmat, Helsingin kaupungin rahoitusosuudet ja niiden vuosittaiset jakaumat on esitetty hakemuksen liitteessä 2.

 

Projektien yhteenlasketut kokonaiskustannukset vuosille 2008–2010 ovat 1 700 000 euroa, josta Houkutteleva ja ohjelmallinen täydennysrakentaminen –hankkeen kustannukset ovat 1 milj. euroa ja Tulevaisuuden esteetön raideliikenne –hankkeen 0,7 milj. euroa. Innovaatiorahastolta haettava osuus vuosille 2008–2010 on yhteensä 120 000 euroa. Vuodelle 2008 haetaan yhteensä 20 000 euroa, josta täydennysrakentamishankkeen osuus on 5 000 euroa ja raideliikenne –hankkeen osuus 15 000 euroa.

 

./.                   Liitteenä 7 on Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman esitys uusien projektien rahoittamiseksi projektisuunnitelmineen.

 

Hankkeen hallinnoija on Teknillinen korkeakoulu.

 

14

Palvelumuotoilu tutuksi

 

Taustaa

 

Palveluja voi muotoilla kuten tuotteita. Palvelumuotoilu on uusi ajattelutapa ja menetelmä, joka muotoilun keinoin auttaa palveluyrityksiä ja –organisaatioita uusien innovatiivisten palvelukonseptien löytämisessä.

 

Palvelumuotoilua voidaan soveltaa mille tahansa sektorille tai toimialalle ja mihin tahansa palveluprosessiin. Palvelumuotoilun avulla syntynyt palveluinnovaatio on asiakkaalle hyödyllisempi, käytettävämpi, merkityksellisempi, tarkoituksenmukaisempi ja haluttavampi. Samanaikaisesti muotoiltu palvelu on sitä tuottavalle organisaatiolle kannattava ja toiminnallisesti järkevä.

 

Tulokset

 

Palvelumuotoilu tutuksi -projektin myötä virastot ja laitokset, joilla on omaa palvelutuotantoa, ymmärtävät palvelumuotoilun mahdollisuudet ja voivat soveltaa uutta menetelmää, palvelumuotoilua, palvelujen laadulliseksi parantamiseksi. Kaupungin oman palveluhenkilöstön näkökulmasta palvelumuotoilu lisää asiakastyön mielekkyyttä ja parantaa työssä jaksamista. Lisäksi palvelumuotoilua pidetään yhtenä ratkaisuna innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseksi.

 

Projektin tuotokset tukevat Living Lab toiminnan, matkailun ja osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen (KIBS) kehittymistä. Palvelumuotoilu itsessään on luova toimiala. Lisäksi käynnistyvät palvelumuotoilun hankkeet synnyttävät aitoa public-private-partnership toimintaa. Edellä mainitut asiat liittyvät keskeisesti kaupungin elinkeinopoliittisiin strategisiin linjauksiin.

 

Palvelumuotoilu tutuksi -projektin toimenpidekokonaisuudet

 

Projektin aikana palvelumuoto-sanalle rakennetaan osallistujien kesken yhteinen todellisuuskäsitys. Määrittelyn pohjalta tuotetaan verkko-oppimisratkaisu, jotta palvelumuotoilun hyötyjä ja käytäntöjä voidaan kustannustehokkaasti välittää mahdollisimman monelle. Verkko-oppimisohjelman käyttöönottoa tuetaan laitoksille ja virastoille kohdistettavalla kampanjalla. Seminaarit ja verkko-oppimisratkaisu auttavat yhteisen ymmärryksen luomisessa ja nopeuttavat palvelumuotoilu projektien käynnistymistä.

 

Palvelumuotoilu-sanan määrittely ja materiaalin tuottaminen

 

Toimenpide: Palvelumuotoilu-sanan määrittely ja verkko-oppiratkaisun tuottaminen.

 

Toteutus: Toteutus kuvattuna projektisuunnitelmassa

 

Vastuuyksikkö: Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu ja Culminatum Ltd Oy.

 

Rahoitus: Määrittelytyölle ja Palvelumuotoilu tutuksi verkko-oppimisratkaisun tuottamiselle haetaan rahoitusta 45 000 euroa + alv.

 

Palvelumuotoilu tutuksi -kampanja kaupungin virastoille ja laitoksille

 

Toimenpide: Seminaarien (8-10 kpl) järjestäminen virastoille ja laitoksille, joilla on omaa palvelutuotantoa.

 

Toteutus: Kohderyhmät ja seminaarien sisältö määritetään aluksi. Seminaareissa on tarkoitus esitellä palvelumuotoilun konseptia sekä lanseerata verkko-oppimisratkaisu. Seminaarien päätavoitteena on keskustella osallistujien kannalta mahdollisista kehittämiskohteista, joita voisi lähteä kehittämään palvelumuotoilun avulla. Seminaarien jälkeen kehitysohjelmiin osallistuvat voivat käyttää Palvelumuotoilu tutuksi verkko-oppimisohjelmaa virastoissa ja laitoksissa varsinaisten kehitysohjelmien tukena.

 

Vastuuyksikkö: Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu ja Culminatum Ltd Oy

 

Muut osapuolet: Vastuu virastot ja palvelumuotoiluyritykset.

 

Rahoitus: Palvelumuotoilu tutuksi -kampanjalle haetaan rahoitusta 20 000 euroa+ alv.

 

./.                   Liitteenä 8 on Palvelumuotoilu tutuksi -rahoitushakemus

 

Hakemuksen mukaan edellä mainittujen toimenpiteiden kokonaisrahoitustarve on 65 000 euroa + alv, mikä sisältää hankehallinnon ja koordinoinnin.

 

Hankkeen hallinnoija on Culminatum Ltd Oy.

 

15

Asuinympäristön uudet aatteet -hanke (2008–2011)

 

Culminatum Ltd Oy toteaa hankehakemuksessaan mm., että Culminatumilla on tarkoitus yhteistyössä eri hankkeiden osatoteuttajien kanssa toteuttaa Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa hanke, jonka tavoitteena on kehittää asumiseen uusia, yhteisöllisiä ja asukaslähtöisiä malleja sekä itsenäistä asumista edistäviä palveluja ja ratkaisuja, jotka liittyvät muun muassa korjausrakentamiseen ja asunnonmuutostöihin. Tavoitteena on selkiyttää julkisien ja yksityisten palvelujen välistä työnjakoa. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön uusi innovaatioympäristö, täysmittakaavalaboratorio tuotekehitystyön ja tuotetestauksen käyttöön ja tuotteistaa sen toimintamalli.

 

Taustaa

 

Asuinympäristön toimivuus ja tarjolla olevat palvelut vaikuttavat siihen, voiko ihminen asua omassa kodissaan kohdatessaan elämäntilanteen tai toimintakyvyn muutoksia. Tilanne on sama, olivatpa kysymyksessä ikääntymisen tai vammautumisen aiheuttamat muutokset. Väestön ikääntyessä kuntien sosiaali- ja terveysmenot uhkaavat kasvaa hallitsemattomasti. Jotta näin ei tapahtuisi, täytyy panostaa uusien palveluiden ja asumisen ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä tukea ennaltaehkäisevää työtä ja asukkaista nousevia aloitteita. Tarvitaan uusia asumisen malleja ja konsepteja.

 

Sisältö ja osatoteuttajat

 

Teknillinen korkeakoulun (Sotera-instituutti) Korjausrakentamisella asumisen uusia ratkaisuja – KORU -osahankkeessa kehitetään asunnonmuutos- ja peruskunnostustyön konseptointia valituissa pilottikohteissa. Työ suoritetaan yhteistyössä käyttäjien, kehittäjien, suunnittelijoiden, rakentajien, palveluiden tuottajien ja tutkijoiden kanssa. Täysmittakaavalaboratoriossa tutkitaan miten peruskunnostuksen ja korjausrakentamisen yhteydessä tehtävien ratkaisujen avulla helpotetaan itsenäistä kotona selviytymistä sekä kotihoidon työtä. Käyttäjätutkimusten avulla testataan lisäksi, kuinka asunnon kalusteita, varusteita ja valaistusta voidaan kehittää vastaamaan nykyistä paremmin eri ryhmien tarpeita.

 

Laurea-ammattikorkeakoulun One-to-One-osahankkeessa kehitetään täysmittakaavalaboratoriota tutkimus- ja testausympäristönä eri asiakasryhmille. Kehitysympäristö tuotteistetaan ja siihen liittyvä palvelukonsepti osaksi hyvinvoinnin ja asumisen klustereiden living lab -tyyppistä toimintaympäristöä. Lisäksi osahankkeessa tutkitaan, kehitetään ja testataan asumiseen liittyviä ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa ja asiakasvetoisesti. Asiakasryhmänä ovat erityistä hoitoa tarvitsevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Osahanke tuottaa osaltaan asumisen muutostöihin liittyvää asiakasvetoista ja muunneltavaa mallia sekä siihen liittyvää tutkittua tietoa ja osaamista.

 

Kuluttajatutkimuskeskuksen Bostonista itään -osahankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen koordinoitu palvelujen tarjontamalli laadunvarmistusjärjestelmineen. Uusi palvelujen tarjontamalli mahdollistaa asiakkaalle sekä julkisen sektorin rahoittamien että palveluverkoston tarjoamien ja itse maksettavien palvelujen hankkimisen samasta paikasta. Uudenlaisen palvelumallin tavoitteena on parantaa ikääntyvien henkilöiden elämänlaatua sekä kotona asumisen edellytyksiä, kuten myös tukea ikääntyvien omatoimisuutta hoitaa itsenäisesti asioitaan. Kokeilukohteena toimii Espoon Tapiolassa sijaitsevia taloyhtiöitä. Bostonin mallia soveltaen uudessa palvelujen tarjontamallissa hyödynnetään tilaaja-tuottaja-ajattelua, yhdistetään ennakkoluulottomasti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintoja sekä verkotetaan palvelujen tarjoajia palvelujen toteuttamiseksi yhteisesti määriteltyjen laatu- ja volyymitavoitteiden pohjalta asiakaslähtöisellä, kustannustehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti on jättänyt hankekokonaisuuteen kuuluvasta osahanke oman, erillisen hakemuksensa, joka esitellään hankkeena 16.

 

Hankekokonaisuuteen kuuluu myös Turun ammattikorkeakoulun hanke ”Koti, paras paikka asua”, johon innovaatiorahastosta ei haeta rahoitusta.

 

Tulokset

 

Hankekokonaisuuden tuloksena syntyy uusia, yhteisöllisiä ja asukaslähtöisiä asumisen malleja sekä asumista tukevia toimintamalleja ja palveluita, jotka lähtevät asukkaiden todellisista tarpeista ja luovat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön ja tuotteistetaan uusi tutkimus- ja kehitysympäristö, täysmittakaavalaboratorio.

 

Hankkeen merkitys Helsingin kaupungin toiminnalle

 

Vuosina 2003–2006 testiympäristön kehittämishankkeen aikana kartoitettiin Teknillisessä korkeakoulussa tarvetta täysmittakaavalaboratoriolle pääkaupunkiseudulle. Kartoituksen tuloksena ilmeni ajatus laboratorion liittymisestä Helsingin kaupungin Toimivan kodin toimintaan ja toiminnan laajentamisesta kehittämishankkeisiin. Laboratoriolle on nyt olemassa tilat Laurea-ammattikorkeakoulun yhteydessä Tapiolassa. Testiympäristön toiminnan käynnistämiseksi etsitään parhaillaan kehityshankkeita ja toimijaverkostoa. Tämän hankkeen aikana voidaan määritellä, millainen toimintamalli hyödyttää Helsingin kaupunkia. Hankkeen kautta Helsingin kaupungilla on mahdollisuus suunnata Laboratorion toimintaa omien tarpeidensa mukaiseksi.

 

Osahankkeiden tulokset ovat osapuolien hyödynnettävissä. Hankkeessa syntyviä toimintamalleja esimerkiksi liittyen asukkaiden aktiivisuuden tukemiseen ja alueellisiin palveluihin voidaan soveltaa myös Helsingissä.

 

Hankkeen kokonaisrahoitus on 1 511 293 euroa. Toteutukselle haetaan myös valtion ja EU:n rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta.

 

./.                   Liitteenä 9 on Asuinympäristön uudet aatteet -hankkeen rahoitushakemus

 

Innovaatiorahastolta haetaan 100 000 euron osarahoitusta vuosille 2008–2011 hankkeen koordinointiin sekä Bostonista itään, One-to-One lab ja korjausrakentamisella asumisen uusia ratkaisuja –hankkeille. Em. hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 704 372 euroa.

 

Vuodelle 2008 haetaan 20 000 euroa rahoitusta.

 

Hankkeen hallinnoija on Culminatum Ltd Oy.

 

16

Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla (2008–2009)

 

Taustaa

 

Palveluiden kehittäminen on jatkuva haaste hyvinvointisektorin nopeimmin kasvavalle kohderyhmälle eli ikääntyville ihmisille. Väestön ikääntyessä palvelutarve lisääntyy ja samalla osaavasta henkilöstöstä on pulaa. Niukat resurssit on käytettävä tehokkaasti. On tehtävä oikeita asioita eli palveluiden on vastattava asiakkaiden tarpeita. Julkishallinto ulkoistaa palvelutuotantoaan yhä enemmän yrityksille ja järjestöille. Vastuu palveluiden laadusta ja siitä, että ne kohtaavat kaupunkilaisten tarpeet, on viime kädessä kaupungilla.

 

Palvelumuotoilu on melko uutta Suomessa, mutta esim. Britanniassa on jo useita esimerkkejä sen käytöstä julkishallinnossa. Palvelumuotoilu on innovatiiviseksi luokiteltavissa oleva uusi ala tietointensiivisten liike-elämän palveluiden (KIBS) toimialalla. KIBS-toimialan kehittäminen on yksi Helsingin elinkeinostrategian kolmesta kehittämiskohteeksi nostetusta toimialasta. Hanke liittyy Culminatumin KIBS-ohjelman kehittämistoimenpiteisiin.

 

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua asiakaslähtöisesti muotoilun menetelmin. Sen avulla selvitetään miten asiakas kohtaa palvelun, miten palvelu koetaan tai miten sitä käytetään. Muotoilun määritelmä laajenee siten kokonaisvaltaisten kokemusten, prosessien ja systeemien suunnitteluksi.

 

Sisältö

 

Ohjelmassa luodaan innovatiivinen palvelukehityskonsepti, jossa sekä julkinen sektori, palvelumuotoilun ammattilaiset että yksityiset hyvinvointipalveluiden tuottajat hyötyvät toistensa osaamisesta. Ohjelmassa kehitetään julkisen sektorin palvelukokemus käyttäjälähtöisesti niin, että palvelu vastaa sekä asiakkaiden tarpeita että palvelun tarjoajan strategisia ja taloudellisia tavoitteita sekä lakisääteisiä velvoitteita. Palvelukehityskonsepti tuotteistetaan, jotta se on jalkautettavissa myös muille julkisen sektorin toimialueille.

 

Konseptia pilotoidaan käytännössä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kohteissa. Alustavasti pilottikohteiksi on sovittu Kinaporin vanhuspalveluyksikön sekä Mellunmäen ostoskeskuksen avopäivätoiminnan palveluiden kehittäminen.

 

Tulokset

 

Ohjelman tuloksena julkisten palvelujen asiakastyytyväisyys paranee ja palvelujen tuottaminen tehostuu uusien innovatiivisten työkalujen ja metodien kautta. Ymmärrys palvelumuotoilun mahdollisuuksista ja työkaluista kasvaa, jolloin aikaansaadaan todellista palvelukehitystä. Julkisen sektorin avainhenkilöiden osaaminen ja motivaatio lisääntyy ja ymmärrys tulevaisuuden palvelumuotoiluprojektien tarpeesta ja innovatiivisista hankinnoista kasvaa.

 

Ohjelma tukee uutta yritystoimintaa ja yritystoiminnan kasvua. Muotoiluyritysten osaaminen ja tarjooma kasvaa, ja syntyy uusia palvelumuotoiluyrityksiä. Palvelumuotoilun ammattilaisten verkosto kasvaa ja toimijat saadaan koottua yhteen. Myös hyvinvointipalveluita tarjoavien toimijoiden tarjooma julkiselle sektorille kehittyy ja oma palvelutuotanto tehostuu. Yritykset ymmärtävät paremmin julkishallinnon tarpeita, verkottuvat keskenään ja oppivat tekemään laajoja, innovatiivisia tarjouksia julkiselle sektorille.

 

Osapuolet

 

Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto:

Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskus, elinkeinopalvelu:

Culminatum Ltd Oy:

IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskus:

 

Hakija

 

IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskus on Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun yhteinen erillisyksikkö. Instituutti on kokenut ja laajat verkostot omaava valtakunnallinen luovien alojen osaamisen kehittäjä sekä alan yrittäjähenkisyyden ja yritystoiminnan vahvistaja. IADE käynnistää palvelumuotoilun koulutusohjelman huhtikuussa.

 

./.                   Liitteenä 10 on Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla -rahoitushakemus

 

Ohjelman kokonaisrahoitus on vajaa 180 000 euroa vuosina 2008–2009 ohjelman budjetin mukaan. Hankkeelle haetaan innovaatiorahastosta yhteen 45 000 euroa, josta vuoden 2008 osuus on 11 250 euroa

 

Toteutukselle haetaan myös valtion ja EU:n rahoitusta mm. ESR- että EAKR -ohjelmista. Innovaatiorahaston mahdollinen tuki olisi näissä ohjelmissa tarvittavaa kuntarahoituksen osuutta. EAKR -ohjelman rahoituksen toteutuessa hanke on osa laajempaa Culminatumin asumisen osaamiskeskuksen koordinoimaa Asuinympäristön uudet aatteet -hankekokonaisuutta. Lisäksi ohjelmalle haetaan yksityistä rahoitusta yritysten osallistumismaksujen muodossa.

 

Hankkeen hallinnoija on IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskus.

 

17

InnoSchool-hanke (2008–2009)

 

InnoSchool-hanke –esityksessä todetaan mm., että Helsingin kaupungin opetusvirasto osallistuu InnoSchool-tutkimushankkeen toisen osan rahoitukseen aikavälillä 1.7.2008–31.12.2009 Tekesille ilmoittamansa sitoumuksen mukaisesti yhteissummalla 50 000 € (+ alv 22 %).

 

InnoSchool-konsortiohanke tutkii ja kehittää kouluja tavoitteenaan kehittää tulevaisuuden koulukonsepti. Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen (1.1.2007–30.6.2008 ja 1.7.2008–31.12.2009), joihin haetaan rahoitus erikseen. Ensimmäinen vaihe on tuottanut teoreettiset perusteet ja empiirisen tutkimustiedon, joiden pohjalta toisessa vaiheessa kehitetään tulevaisuuden koulu -konseptia ja testataan sitä esimerkkikouluissa.

 

Hankkeessa luodaan edellytyksiä kehittää kouluja, jotka vastaavat tulevaisuuden haasteisiin kuten kykyyn oppia nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin ja yhteiskunnan edellyttämiä taitoja. Suomalaisen koulujärjestelmän menestystekijänä on ollut vahvojen perusvalmiuksien tuottaminen kaikille tasa-arvoisesti. Tulevaisuuden koulussa korostuvat tämän lisäksi myös toisentyyppiset valmiudet kuten vuorovaikutustaidot, oppimaan oppiminen sekä tietotekniikan ja virtuaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen. Näiden taitojen omaksuminen edellyttää oppimiskulttuuria, jossa oppijalla on aktiivinen rooli kysymysten asettamisessa, tiedon hankinnassa, valitsemisessa, työstämisessä ja tulosten esittämisessä yhteistyössä toisten oppijoiden, opettajien ja oppimisen ohjaajien kanssa. Tilat, erilaiset resurssit ja teknologia tukevat oppimisprosesseja, joissa oppijat työskentelevät aktiivisesti uuden tiedon tuottamiseksi yhteisöllisessä prosessissa. Teknologian aktiivinen hyödyntäminen opetuksessa ja opiskelussa asettaa haasteita opettajien osaamiselle, perinteiselle opetussuunnitelmalle, käytettävälle oppimateriaalille sekä tilojen suunnittelulle ja kalustamiselle siten, että joustava, yhteisöllinen oppiminen on mahdollista. Tulevaisuuden oppimisympäristön suunnittelun tulisi lähteä oppijan tarpeisiin vastaamisesta, jolloin on mietittävä mm. koulun yhteistyötä muiden toimijoiden kuten lähialueen sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa. Koulua tutkitaan InnoSchool konsortiossa moniulotteisena fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen yhdistelmänä, jota innovatiivinen tieto- ja viestintätekniikka vahvistaa ja jonka tavoitteena on tukea ympäristönsä asukkaiden elämänmittaista ja elämänlaajuista oppimista.

 

Konsortiohanke koostuu neljästä projektista: InnoArch, InnoPlay, InnoEdu ja InnoServe. Ne tutkivat kouluja kukin omista tieteellisistä näkökulmistaan: -InnoArch: arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu - tilojen ja alueen merkitys ja suunnittelu oppimisen kannalta -InnoEdu: kasvatustiede - opetuksen, opiskelun, oppimisen ja viestinnän prosessit tulevaisuuden koulussa -InnoPlay: mediakasvatus - leikillisten oppimisympäristöjen tutkimus -InnoServe: liiketaloustiede – palveluinnovaatioiden tutkimus, koulu ja opetus palveluna.

 

Projektien välinen synergia saavutetaan tieteellisen vuoropuhelun ja erityisesti samoissa esimerkkikouluissa tehtävän empiirisen tutkimuksen kautta. Hanke yhdistää tutkimuksen, käytännön toiminnan ja yritysten kanssa tapahtuvan kehittämisyhteistyön. Projekteja yhdistää myös yhteinen viitekehys koulujen toiminnan tutkimuksessa: formaali-informaali, fyysinen-virtuaalinen, globaali-paikallinen, keskitetty-hajautettu.

 

InnoSchool näkee tulevaisuuden koulun kehittyvän koulu- ja luokkahuonekeskeisestä koulusta laajemmin koko ympäröivää lähiyhteisöä palvelevaksi oppimisympäristöksi, joka verkottuu myös kansainväliseen, globaaliin oppimisen yhteisöön. Koulu nähdään siten oppimisen mahdollistavana tilana ja paikkana, jossa fyysinen, virtuaalinen, sosiaalinen sekä psykologinen ulottuvuus kohtaavat.

 

Hankkeen ensimmäinen, 18 kuukautta kestävä vaihe sai Tekesiltä 783 000 € rahoituksen, Helsingin ja Espoon kaupungeilta kummaltakin 50 000 € ja Rovaniemen kaupungilta 15 000 €. Lisäksi yritys- ja tiedonlevityskumppanit panostavat hankkeeseen yhteensä 81 500 €. Tekesin rahoitusosuus oli 80 %, ja kaupunkien ja muiden osapuolien osuus oli yhteensä 20 % hankkeen ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannuksista.

 

Hankkeen toisen vaiheen kustannukset ovat yhteensä 1 296 080 euroa. Hankkeen toiselle vaiheelle haetaan rahoitusta Tekesin Tila-ohjelmasta yhteensä 879 900 €. Helsingin ja Espoon kaupungit osallistuvat hankkeen rahoitukseen kumpikin 50 000 € osuudella. Rovaniemen kaupungin rahoitusosuudeksi on suunniteltu 30 000 €. Lisäksi muut yhteistyökumppaneiden on suunniteltu rahoittavan hanketta 164 000 €, ja TKK:n oma rahoitusosuus tulee olemaan 112 180 €. Tekesin rahoitusosuudeksi tulee siten yhteensä n. 2/3 ja yhteistyökumppaneiden ja TKK:n osuudeksi n. 1/3 hankkeen toisen vaiheen kokonaiskustannuksista. Kumppanien rahoitus jakautuu vuosille 2008 ja 2009 niiden kanssa tehtävien rahoitussopimusten mukaisesti. Hankkeen 2. vaiheessa Helsingin kaupungin rahoitus jatkuu samantasoisena kuin 1. vaiheessa.

 

Hankkeen ensimmäinen vaihe (18 kk) on tuottanut teoreettisia perusteita ja empiiristä tutkimustietoa, joiden pohjalta toisessa vaiheessa (18 kk) kehitetään tulevaisuuden koulu -konseptia ja testataan sitä esimerkkikouluissa. Hankkeessa tuotetaan tulevaisuuden koulukonsepteja, jotka liittyvät leikillisiin oppimisympäristöihin, koulujen arkkitehtuuriin, opetukseen ja opetuspalveluihin. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisnäkemyksen tulevaisuuden koulusta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa eri suomalaista kouluista kerätyn empiirisen tiedon ja kansainvälisen tutkimuksen sekä hankkeen toisessa vaiheessa tehtävän jatkotutkimuksen perusteella InnoSchool-konsortio kehittää tieteiden väliset rajat ylittäviä tulevaisuuden koulukonsepteja.

 

InnoSchool-hankkeen toisessa vaiheessa tehtävällä tutkimuksella on soveltava painotus, ja tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tulevaisuuden koulukonsepteja, malleja, käytäntöjä ja suunnitteluperiaatteita. Hankkeen toisessa vaiheessa tutkimus keskittyy seuraaviin teemoihin: 1) koulut palveluiden ja hyvinvoinnin alustoina yhteisössään, 2) koulut monitahoisina oppimisympäristöinä, 3) koulut oppimisen resurssien ja verkostojen integraattoreina sekä 4) koulut elämänlaajuisen ja elinikäisen oppimisen alustoina. Nämä teemat integroivat konsortiohankkeessa ja sen osaprojekteissa tehtävää monitieteistä tutkimusta kohti tieteenalojen rajat ylittäviä tulevaisuuden koulukonsepteja.

 

InnoSchool-hankkeessa tehdään tutkimusta pilottikouluissa, jotka sijaitsevat yhteistyökunnissa Helsingissä, Espoossa ja Rovaniemellä sekä kansainvälisissä yhteistyökouluissa mm. Hollannissa ja USA:ssa. Hankkeessa kouluja tarkastellaan monitieteisesti neljän InnoSchool-projektin näkökulmista. Projektienvälinen yhteistyö piloteissa mahdollistaa monitieteisen analyysin ja vertailututkimukset. Lisäksi se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden fasilitoida toimintatutkimuksen avulla pilottikoulujen suoraa kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä koulujen ja opetusprosessien kehittämisessä.

 

./.                   Liitteenä 11 on InnoSchool-hanke –esitys.

 

Innovaatiorahastosta haetaan rahoitusta InnoSchool-hanketta varten yhteensä 50 000 euroa (+ alv 22 %). Rahoitus kattaa Helsingin opetusviraston hankkeeseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset 1.7.2008–31.12.2009.

 

Vuodelle 2008 haetaan 15 000 euroa (+ alv 22 %).

 

Hankkeen hallinnoija on Teknillinen korkeakoulu.

 

18

kohtaamispaikka@lasipalatsi (2009–2010)

 

Kaupunginkirjasto toteaa mm., että kirjasto on saanut vuodeksi 2008 innovaatiorahastosta 305 000 euron määrärahan kohtaamispaikka@lasipalatsin toimintaan. Kohtaamispaikan vuokrasopimus umpeutuu 31.12.2008, joten toiminnan jatkamisesta on saatava varmuus ennen innovaatiorahaston syksyn hakukierrosta.

 

Kaupunginkirjasto katsoo, että toiminta tulisi kerralla varmistaa vuosiksi 2009–2010, koska kohtaamispaikka on yksi kaupungin tietotekniikkastrategian 2008–2010 kärkihankkeista. Sen tehtävänä on kaupunkilaisten mediavalmiuksien parantaminen ja digitaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen.

 

Yhteistyökumppaneina kohtaamispaikka@lasipalatsissa toimivat Helsingin kaupungin virastojen lisäksi yritykset. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös kaupungin henkilöstökeskuksen Helsinkirekry sekä Helsingin työvoimatoimiston Työnhakukeskus, jotka ovat ilmaisseet halunsa jatkaa yhteistyökumppanuutta myös vuoden 2008 jälkeen. Myös yhteistyökumppanit odottavat päätöstä toiminnan jatkuvuudesta.

 

Nyt anottavalla määrärahalla jatketaan vuoden 2008 tasoista toimintaa. Kohtaamispaikka@lasipalatsi on Kirjasto 10:n ohella myös kokeiluympäristö, jossa pienemmässä mittakaavassa testataan keskustakirjastoon kehitettäviä uusia palveluita sekä etsitään yhteistyökumppaneita. Joistakin tällaisista kehittämishankkeista saattaa kehittyä laajempia, joihin kaupunginkirjasto tarvittaessa hakee erillistä määrärahaa innovaatiorahastosta.

 

Toiminnan kehittämiseksi ja yhteistyön parantamiseksi kaupunginkirjasto kokoaa vuoden 2008 aikana Kohtaamispaikan ohjausryhmän, johon keskeisiä yhteiskumppaneita pyydetään nimeämään edustaja.

 

./.                   Liitteenä 12 kohtaamispaikka@lasipalatsi –rahoitushakemus sekä vuosien 2009–2010 toimintasuunnitelma.

 

Kaupunginkirjasto esittää, että kaupungin innovaatiorahastosta varataan vuosiksi 2009–2010 kohtaamispaikan toiminnan hoitamiseksi vuositasolla 350 000 euron suuruinen määräraha, yhteensä 700 000 euroa.

 

Jatkorahoitushanke:

 

19

Tukkutorille kilpailukykyä uudella logistisella järjestelmällä hanke

 

Kaupunginhallitus myönsi 14.1.2008 (41 §) Tukkutorille 30 000 euron rahoituksen esiselvityksen (vaihe 1) tekemistä varten Tukkutorin alueen kuljetuspalveluiden kehittämisestä. Hanke oli tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa ja toisen vaiheen toteuttamiseen varauduttiin innovaatiorahaston varoilla vuonna 2009.

 

Tukkutorin logistiikan kehittämishankkeen eteneminen on sujunut suunnitellusti ja toiseen vaiheeseen eteneminen on nyt ajankohtaista. Anomme, että alkuperäisen suunnitelman ja anomuksen mukainen toinen erä 25 000 € voitaisiin myöntää käyttöömme, jotta hanketta saadaan vietyä eteenpäin ilman katkoksia. Rahoituksen ensimmäinen erä (30 000 €) käytetään loppuun kesäkuun 2008 aikana ja hanke jatkuu tämän jälkeen katkeamatta vuoden loppuun asti.

 

Toisen vaiheen rahoituksen edellytyksenä on yrittäjien omarahoituksen onnistuminen hankesuunnitelman mukaisesti. Tämän ns. pilotointivaiheen jälkeen hankkeen rahoittamisen vastuu siirtyy kokonaan yrityksille, joten vuonna 2009 ei anota tähän hankkeeseen enää lisärahoitusta.

 

./.                   Liitteenä 13 on Tukkutorin rahoitushakemus.

 

Hankkeen hallinnoija on Helsingin kaupungin tukkutori.

 

Innovaatiorahastosta haettava jatkorahoitus vuodelle 2008 on 25 000 euroa.

 

20

Päiväkotien kuva- ja videopäiväkirja –projekti

 

Sosiaalivirasto toteaa mm., että Forum Virium Helsinki on yhteistyökumppaneineen kehittänyt päiväkodeille uuden kuva- ja videopäiväkirjapalvelun. Palvelussa päiväkodit kuvaavat päiväkotipäivän tapahtumia ja jakavat ne lasten vanhempien nähtäviksi. Palvelu on ollut kokeilukäytössä Helsingissä kolmessa päiväkodissa.

 

Palvelu on saanut erittäin positiivisen vastaanoton sekä päiväkodeissa että lasten vanhempien keskuudessa. Palvelu toimii siten, että päiväkodeille on jaettu kamerapuhelimia, joilla päiväkodin henkilökunta ottaa kuvia ja videoita päivän tapahtumista. Otetut kuvat siirtyvät automaattisesti kyseisen laitteen tilille internetiin, ConnectedDay palveluun, josta kuvia voidaan edelleen jakaa esim. vanhemmille. Kullekin päiväkodille on avattu salasanoilla suojatut kuvakansiot ja jokaisella vanhemmalla on palveluun omat käyttäjätunnukset. Kuvien ja videoiden automaattinen siirtyminen kamerakännyköistä päiväkodin sähköiseen kansioon on yksi keskeinen ominaisuus palvelussa. Mediajakopalvelusta ConnectedDay tulee kehittämään ja laajentamaan palvelua mm. yhteisöpalveluiden suuntaan lisäämällä päiväkotien ja vanhempien vuorovaikutusmahdollisuuksia.

 

Kaupunki ja sosiaalivirasto pyrkivät kehittämään sähköistä asiointia, johon tämän palvelun laajennus sopii yhdeksi kokeiluksi. Palvelua on tarkoitus laajentaa n. 40 päiväkotiin syksyllä 2008 ja tästä aiheutuvat kustannukset ovat 250 000 euroa kahden vuoden ajalta.

 

./.                   Liitteenä 14 on sosiaaliviraston rahoitushakemus.

 

Hankkeen hallinnoija on sosiaalivirasto.

 

Sosiaalivirasto esittää 250 000 euron rahoitusta hankkeen toteuttamiseen vuosina 2008-2010.

 

Kj toteaa, että Khs on myöntänyt vuosina 2006–2008 innovaatiorahastosta eri hankkeille yhteensä 10 640 630 euroa. Samalla on sidottu innovaatiorahaston varoja näiden hankkeiden vuosien 2008–2010 rahoitukseen yhteensä 3 636 920 euroa. Rahastossa on käytettävissä yhteensä 2 741 242,65 euroa, kun otetaan huomioon, ettei terveyskeskus tule käyttämään Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeiluun myönnettyä (Khs 14.1.2008, 41 §) 200 000 euron rahoitusta.

 

Koska rahaston sääntöjen mukaan varoja käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa, hankkeen hallinnoijana voi toimia rekisteröity yhdistys, osakeyhtiö, säätiö tai muut vastaava. Hallinnoijana voi toimia myös jokin kaupungin hallintokunta. Rahaston hallinnollinen ja kirjanpidollinen käsittely riippuu siitä onko hankkeen hallinnoija kaupungin ulkopuolinen organisaatio vai hallintokunta.

 

Innovaatiorahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, jolloin rahastoa eivät koske budjettivuoden rajoitukset. Rahastosta voidaan sitoa varoja useammalle vuodelle. Kj:n mielestä on edelleen tarkoituksenmukaisinta myöntää hankkeen/projektin hallinnoijalle vuosittain hankkeen ao. vuoden osuus hankkeen Helsingin kokonaisrahoitusosuudesta. Vuosittain hankkeen hallinnoijan tulee lähettää selvitys varojen käytöstä.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu on antanut yksityiskohtaiset ohjeet hallintokuntien hallinnoimien hankkeiden kirjanpitokäytännöstä.

 

Hankkeen/projektin päätyttyä on hallinnoijan lähetettävä kaupunginhallitukselle selvitys hankkeen toteutumisesta tuloksineen sekä tilinpäätös. Mikäli hanke ei ole toteutunut, tulee hallinnoijan palauttaa hankkeelle myönnetyt varat.

 

Lisäksi Kj toteaa, että kaupunginkirjastolle tulisi poikkeuksellisesti jo vuonna 2008 varata kohtaamispaikka@lasipalatsin vuosien 2009–2010 toimintaan yhteensä 700 000 euron määräraha, jotta 31.12.2008 päättyvää vuokrasopimusta voidaan jatkaa. Kj katsoo, että sosiaaliviraston Päiväkotien kuva- ja videopäiväkirja –projektille olisi tarkoituksenmukaista myöntää nyt 250 000 euron kokonaisrahoitus, vaikka hanke jatkuu vielä vuonna 2010.

 

Samalla Kj toteaa, että Asuinympäristön uudet aatteet ja Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla –hankkeiden rahoitus tulisi maksaa sen jälkeen, kun päätökset EU-rahoituksen toteutumisesta on saatu.

 

Edelleen Kj toteaa, että Helsingin Ammattikorkeakoulun hankkeen, Urbaani luovuus, hallinnointi on tarkoituksenmukaista siirtää 1.8.2008 lukien Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

 

Vielä Kj toteaa, että päätösehdotuksessa mainitut hankkeet vastaavat innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa ja hankkeen toteutusta varten voitaisiin myöntää rahoitus innovaatiorahastosta päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Kj toteaa edelleen, että tämän innovaatiorahastopäätöksen jälkeen ja sidotut varat huomioon ottaen innovaatiorahastoon ei jää varoja käytettäväksi uusien hankkeiden tukemiseen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 1 430 450 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2008 rahoitukseen:

 

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Verkkoterkkari-hanke (2008–2010)

30 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

2

Kotihoitoon ovihälyttimiä

15 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

3

Terveyskeskuksen materiaalilogistiikan kehittämishanke

120 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

4

Kosketusnäytöllisiä tietokoneita potilaiden käyttöön pitkäaikaissairaalaan

205 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

5

Ruista ranteisiin -hanke

25 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

6

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

194 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan –hanke (2008–2010)

173 800

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

8

Ihmeelliset vuodet -ryhmähoitomallin juurruttaminen Helsingin perheneuvolaan (2008–2009)

40 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

9

edu.parvi – avoin parvimainen oppiminen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoissa (2008–2009)

25 000

 

- hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

 

10

Urbaani luovuus

58 000

 

- hallinnoija: Helsingin ammattikorkeakoulu

 

11

Liikenneinfokeskuksen kehittäminen

48 400

 

- hallinnoija: liikennelaitos

 

12

Kulttuuriraitiovaunu

90 000

 

- hallinnoija: liikennelaitos

 

13

Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma 2008–2010

20 000

 

- HOTR: Houkutteleva ja ohjelmallinen täydennysrakentaminen

  -hanke

5 000

 

- Tulevaisuuden esteetön raideliikenne -hanke

15 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

14

Palvelumuotoilu tutuksi

65 000

(+ alv 22 %)

 

- hallinnoija: Culminatum Ltd Oy

 

15

Asuinympäristön uudet aatteet –hanke (2008–2011)

20 000

 

- hallinnoija: Culminatum Ltd Oy

 

 

 

 

16

Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla (2008–2009)

11 250

 

- hallinnoija: IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskus

 

17

InnoSchool-hanke (2008–2009)

15 000

(+ alv 22 %)

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

19

Tukkutorin alueen kuljetuspalveluiden kehittämishanke (jatkorahoitus)

25 000

 

- hallinnoija:Tukkutori

 

20

Päiväkotien kuva- ja videopäiväkirja –projekti, kokonaisrahoitus (2008-2010)

250 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että kohtaamispaikka@lasipalatsi –hankkeelle (2009-2010) sidotaan innovaatiorahastosta 700 000 euron rahoitus vuosille 2009-2010.

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja syyskuussa. Asuinympäristön uudet aatteet ja Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla –hankkeille myönnetty rahoitus maksetaan sen jälkeen, kun hankkeiden hallinnoijat ovat toimittaneet talous- ja suunnittelukeskukselle päätökset EU-rahoituksen toteutumisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin Ammattikorkeakoulun hankkeen, Urbaani luovuus, hallinnointi siirretään 1.8.2008 lukien Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle ja rahoituksen toinen erä maksetaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle syyskuussa.

 

Tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2008 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2009 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2008 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä kaupunginhallitukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:lle, Helsingin ammattikorkeakoululle, liikennelaitokselle, Teknilliselle korkeakoululle ja sen Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutille (Irma Verhe), Arkkitehtuurin laitokselle (Trevor Harris) sekä SimLabille (Riitta Smeds), Culminatum Ltd Oy:lle (Jussi Sorsimo, Sasu Hälikkä), IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskukselle (Eeva Mäkinen), kaupunginkirjastolle, tukkutorille, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelulle ja elinkeinopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

 

LIITTEET

Liite 1

Terveyskeskuksen lähiörahaston sekä innovaatiorahaston käyttöä koskeva esitys liitteineen

 

Liite 2

Sosiaalilautakunnan esitys kaupungin innovaatiorahaston rahoituksesta kahdelle sosiaaliviraston hankkeelle

 

Liite 3

Metropolia ammattikorkeakoulun hankehakemus

 

Liite 4

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian hanke-esitys

 

Liite 5

Liikennelaitoksen esitys liikenneinfokeskus -hankkeen rahoittamiseksi

 

Liite 6

Liikennelaitoksen esitys kulttuuriraitiovaunu -hankkeen toteuttamiseksi

 

Liite 7

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman esitys uusien projektien rahoittamiseksi projektisuunnitelmineen

 

Liite 8

Palvelumuotoilu tutuksi -rahoitushakemus

 

Liite 9

Asuinympäristön uudet aatteet -hankkeen rahoitushakemus

 

Liite 10

Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla -rahoitushakemus

 

Liite 11

InnoSchool-hankkeen rahoitushakemus vuosille 2008-2009

 

Liite 12

Kaupunginkirjaston kohtaamispaikka@lasipalatsi -rahoitushakemus sekä vuosien 2009-2010 toimintasuunnitelma

 

Liite 13

Tukkutorin jatkorahoitushakemus

 

Liite 14

Hakemus kuva- ja videopäiväkirjapalvelun pilotoinnin laajentamiseksi

 

 

 

 


5

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE UUTELAN KANAVAN JATKORAKENTAMISEEN VUODELLE 2008

 

Khs 2008-1078

 

Rakennusvirasto toteaa 16.4.2008, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2002 Uutelan kanavan (aikaisemmin Aurinkolahden kanava) hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset ovat enintään 17 100 000 euroa (RI = 102,9). Rakennuskustannukset ovat nousseet ja tällä hetkellä indeksikorjattu arvonlisäverollinen enimmäiskustannus on 20 870 000 euroa (RI = 125,6).

 

Uutelan kanavaa koskeva Aurinkolahden itäosan asemakaava ja asemakaavan muutos sai lainvoiman 1.2.2002. Kaupunki on vuonna 1996 tehnyt sopimuksen viiden yrityksen (Asuntosäätiön, Etelä-Suomen Sato Oy:n, Pro Paulig Oy:n, Skanska Etelä-Suomi Oy:n ja YIT-Yhtymän) kanssa Aurinkolahden alueen suunnittelusta ja tonttien luovuttamisesta ja rakentamisesta. Aurinkolahtea on tarkoitus kehittää ja rakentaa korkeatasoiseksi asuinalueeksi. Kaupunki järjesti yhdessä yritysten kanssa kansainvälisen suunnittelukilpailun asemakaavan laatimiseksi alueelle. Asemakaava ja siinä esitetty kanava perustuvat kilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

 

Uutelan kanavan yleissuunnitelma on valmistunut keväällä 2003 ja rakennussuunnitelma keväällä 2005. Kanavan rakentaminen on aloitettu maansiirtotöillä lokakuussa 2003 rakennusviraston omajohtoisena työnä. Kanavan viimeistelytyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 aikana lukuun ottamatta kanavan koilliskulmassa olevaa puistoaluetta (VP), joka on syytä toteuttaa vasta puiston viereisen tontin valmistuttua. Muu osa puistoalueesta (Kauniinilmanpuisto) on rakennettu vuosina 2006 - 2007.

 

Uutelan kanavan rakentamiseen on käytetty vuoden 2007 loppuun mennessä 13,598 milj. euroa (sis. alv 22 %) ja hanke on edennyt kaupunginvaltuuston hyväksymän hankesuunnitelman kustannusarviossa.

 

Kaupunginhallitus on myöntänyt rakennusvirastolle 450 000 euron ylitysoikeuden vuoden 2007 käyttämättä jääneestä määrärahasta.

 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön Uutelan kanavan rakentamista varten 2,5 milj. euroa vuodelle 2008.

 

Kj toteaa, että kanavan viimeistelytyöt ovat alkamassa. Vuoden 2008 talousarvion alakohdassa ”Uutelan kanava” ei ole varauduttu viimeistelytöiden kustannuksiin, koska kanavan rakentamista on jatkettu edelliseltä vuodelta siirretyin määrärahoin. Po. työt ovat kuitenkin hankesuunnitelman mukaiset ja koko hanke on valtuuston päättämän indeksikorjatun enimmäishinnan puitteessa. Määräraha voidaan siirtää alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet ja myöntää esityksen mukaisesti.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee siirtää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 2 500 000 euroa alakohtaan 8 01 02 05, esirakentaminen, Uutelan kanava ja

 

                                           myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 05 rakennusvirastolle 2 500 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Uutelan kanavan jatkorakentamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, viraston katu- ja puisto-osastolle (Helena Ström) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

 

 

 


6

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN LÄHIÖRAHASTOSTA

 

Khs 2008-922

 

Kj toteaa, että Kvsto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä Kvsto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. mk) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. euroa (300 milj. mk).

 

Rahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta ja ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Rahaston avulla investointihankkeet pyritään ajoittamaan rakentamisen kustannuskehitystä tasoittavasti.

 

Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

 

Khs on myöntänyt rahastosta vuodesta 2002 alkaen yhteensä 36,8 milj. euroa yhteensä 87 hankkeeseen ja hankekokonaisuuteen.  Kvsto myönsi 30.1.2008 ylitysoikeuden vuoden 2007 lopussa vielä käyttämättä oleville määrärahoille, yhteensä 6 659 300 euroa, jolloin ne ovat käytettävissä tänä vuonna. Myönnetyistä määrärahoista on käytetty vuosina 2002- 2007 yhteensä n. 29 milj. euroa.

 

Määrärahojen käyttökohteita ovat esittäneet virastot ja liikennelaitos. Ehdotuksia on tehty kaikkiaan 42 hankkeeseen ja hankekokonaisuuteen, yhteensä n. 8,7 milj. euroa.

 

./.                   Kj esittää hyväksyttäviksi yhteensä 29 hanketta, joista 11 on jatkorahoituskohdetta, loput 18 ovat uusia. Määrärahaehdotukset näihin hankkeisiin ovat yhteensä 6 610 600 euroa. (liite 1). Ehdotuksista on karsittu hankkeet, jotka eivät ole sääntöjen mukaiset tai jotka eivät ole toteutuskelpoisia esim. suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi. Liitteestä 1 ilmenevät myös ne hanke-ehdotukset, joita esitetään muutettuina tai joita ei ole sisällytetty päätösehdotukseen. Numerot viittaavat liitteen 2 perusteluihin.

 

Määrärahat myönnetään vuoden 2008 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi, jossa on varattu 10 milj. euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2008 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle

 

790 000 euroa Kannelmäen aseman seudun katujen kunnostamiseen

 

360 000 euroa Pihlajamäen nuorisopuiston ja Lucina Hagmannin kujan rakentamiseen

 

500 000 euroa Tallinnanaukion kunnostuksen loppurahoitukseen

 

30 000 euroa Tapaninvainion matonpesupaikan rakentamiseen

 

40 000 euroa Vuosaaren kartanon kiviaidan kunnostukseen

 

                      200 000 euroa esteettömien reittien toteutukseen

 

liikennelaitokselle

 

1 000 000 euroa Malminkartanon rautatieaseman peruskorjauksen jatkorahoitukseen

 

liikuntavirastolle

 

500 000 euroa Aurinkorannan uimarannan liikunta-alueen  rakentamiseen

 

500 000 euroa Jakomäen liikuntapuiston ensimmäisen vaiheen  rakentamiseen 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

20 000 euroa Herttoniemen keskuksen arkkitehtikilpailun jatkorahoitukseen 

 

50 000 euroa Keski-Vuosaaren täydennysrakentamis- ja kehittämisselvitykseen

 

 

opetusvirastolle 

 

42 000 euroa Kumpulan koulukasvitarha-alueen perusparannukseen 

 

terveyskeskukselle

 

385 000 euroa akuuttivuodeosastojen toimintavälinehankintoihin 

 

300 000 euroa pitkäaikaissairaaloiden apuvälinehankintoihin

 

40 000 euroa Itäkeskuksen terveysaseman kameravalvonnan järjestämiseen

 

350 000 euroa Koskelan sairaalan pihan loppurahoitukseen

 

100 000 euroa Savuton Helsinki kylttien asennukseen kaupungin kohteisiin lähiöissä

 

nuorisoasiankeskukselle

 

62 500 euroa nuorisotalojen tietotekniikan ajanmukaistamiseen

 

49 500 euroa Kallahden nuorisotalon kalustehankintoihin

 

73 600 euroa Kannelmäen nuorisotalon kalustehankintoihin

 

52 900 euroa Malmi-Pukinmäki nuorisotyöyksikön välinehankintoihin  

 

40 000 euroa Tullikirjurin skeittipuiston kunnostukseen

 

32 600 euroa Nuorten vapaaehtoistoiminnan keskuksen it-laitehankintoihin 

 


sosiaalivirastolle

 

 

450 000 euroa ”Lapsuus pihalla” – pilottihankkeen rahoitukseen 

 

134 500 euroa leikkipuistojen viihtyvyyden parantamiseen

 

70 000 euroa ”monikulttuurisuus verkossa” kuntalaisviestinnän kehittämishankkeen rahoittamiseen

 

320 000 euroa matalan kynnyksen päihdetoimintapaikkojen perustamiseen

 

73 000 euroa vanhusten palvelujen parantamiseen vanhusten palvelu- ja toimintakeskuksissa

 

45 000 euroa asukastalojen kaluste- ja laitehankintoihin

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, liikennelaitokselle, liikuntavirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, opetusvirastolle, nuorisoasiainkeskukselle, terveyskeskukselle (Jussi Lind), sosiaalivirastolle (Katja Rimpilä), lähiöprojektille (Marja Piimies), Itä-Helsingin kehittämistoimenpiteiden johtoryhmälle (Sirpa Kallio) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

LIITTEET

Liite 1

Lähiörahastoehdotukset 5/2008

 

Liite 2

Lähiörahastoesitykset 2.6.2008 / perustelut

 

 

 

 


7

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN VUOSAAREN LIIKUNTAPUISTON SADEVESIVIEMÄRIEN, KENTTÄALUEIDEN JA PYSÄKÖINTIALUEEN ESIRAKENTAMISEEN SEKÄ VUOSAARENPURON KUNNOSTAMISEEN

 

Khs 2008-1042, 2008-1226

 

./.                   Liikuntavirasto toteaa 14.4.2008, että Vuosaaren liikuntapuiston kenttäalueiden esirakentaminen painopenkereillä aloitettiin vuonna 2000. Kenttäalueiden nro 1, 2 ja 4 esirakentamistyöt valmistuivat vuonna 2002. Liikuntavirasto rakentaa nämä kentät käyttökuntoon määrärahoillaan.(liite 1)

 

Vielä esirakentamattomia alueita ovat kenttä nro 3 ja 5 sekä pysäköintialue (LPA). Kenttien ja pysäköintialueen esirakentamista tulisi jatkaa vuonna 2008. Samalla liikuntapuiston läpi nyt menevät ja laajemman alueen kuivatusta palvelevat avo-ojat tulisi korvata sadevesiviemäreillä. Nämä viemärilinjat joudutaan myös huonon maapohjan takia esirakentamaan paalulaattaa käyttäen. Geotekninen osasto on laatinut esirakentamistoimenpiteistä kustannusarvion 22.1.2008.

 

Alueen jalkapalloseurat ovat kiirehtineet Vuosaaren liikuntapuiston pallokenttien rakentamista. Kentällä 3 sijaitsee nyt siirrettävissä oleva jalkapallon harjoitushalli sekä liikuntaviraston työtukikohta. Alueella on tällä hetkellä käytössä juniorihalli ja yksi väliaikainen kivituhkapintainen jalkapallokenttä kenttä nro 1:n painopenkereen päällä. Jalkapalloseurat ovat esittäneet liikuntavirastolle rakentavansa lämmitetyn jalkapallohallin tai ylipainehallin tekonurmipintaisena kentälle nro 2 kustannuksellaan edellyttäen, että sen pohjarakenteet ovat valmiit. Seurojen tavoitteena on toteuttaa hanke syksyllä 2008.

 

Liikuntaviraston vuoden 2008 työohjelmaan on esitetty kenttien 1 ja 2 rakentaminen kivituhkapintaiseksi. Kentät salaojitetaan ja rakennetaan noin 0,5 m massanvaihto. Ylipenger on tarkoitus kuoria ja siirtää painopenkereeksi kentälle nro 5 ja LPA-alueelle.

 

Kenttä nro 3 on tarkoitus esikuormittaa painopenkereellä sen jälkeen, kun kentällä oleva juniorihalli ja tukikohta voidaan siirtää pysyvästi kentälle nro 5. Siirto on mahdollista painumien tapahduttua noin 3 – 4 vuoden kuluttua.

 

Rakennusviraston itäinen katuyksikkö on ilmoittanut, että sillä on valmiudet massan siirtoihin ja sadevesiviemärien rakentamiseen.

 

./.                   Liikuntavirasto tulee hakemaan rahoitusta vuosien 2009 – 2015 esirakentamiseen geoteknisen osaston laatiman kustannusarvion ja liikuntapuiston rakentamisaikataulun mukaisesti. Liitteenä on mm. esirakentamisen kustannustarpeen jakautuminen vuosittain sekä kohteittain. Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamisen kokonaiskustannusarvio vuosille 2008 – 2015 on yhteensä 1 714 500 euroa. 

 

Liikuntavirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntaviraston käyttöön 1 445 000 euroa vuodelle 2008 Vuosaaren liikuntapuiston kenttien ja pysäköintialueen sekä sadevesiviemärilinjan esirakentamiseen.

 

Rakennusvirasto toteaa 12.5.2008, että Vuosaaren liikuntapuiston alueella on voimassa asemakaavat nro 10570 ja 10858. Liikuntapuiston pohjoispuolella sijaitsevan Porslahdenpuiston alueella on voimassa asemakaava 10430.

 

Liikuntapuiston alueelle on kaavoitettu 2 hallitonttia, joista toisella on pitkäaikainen vuokrasopimus. Halliyrittäjän tavoitteena on aloittaa hallin rakentaminen vuoden 2008 aikana. Liikuntavirasto on käynnistämässä kenttien rakentamisen kesän 2008 aikana.

 

Liikuntapuiston ja Porslahdenpuiston alue kuivatetaan Vuosaarenpuron kautta mereen. Puro alkaa Porslahdenpuistosta ja päättyy Vuosaarenlahteen. Puron pituus on 1,5 km ja se kuuluu rakennusviraston vastuualueeseen. Puro sijaitsee asemakaavan mukaan osittain golfkentän alueella ja osittain puro-alueeksi kaavoitetulla erityisalueella. Puro on osittain kasvanut umpeen ja siten veden normaali virtaus etenkin sulamis- ja sadekausina estyy. Virtauksen estyminen aiheuttaa tulvimista sekä liikuntapuiston että Porslahdenpuistossa sijaitsevien viljelypalstojen alueella.

 

Liikuntavirasto ja Helsingin Vesi ovat edellä esittäneet liikuntapuiston alueen ojien putkittamista esirakentamisrahoituksella. Samassa yhteydessä tulee varmistaa koko alueen kuivatuksen toimivuus turvaamalla Vuosaarenpuron ruoppauksen rahoitus.

 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön Vuosaarenpuron ruoppaamista varten 0,5 milj. euroa.

 

Kj toteaa, että määrärahat voidaan myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, muu esirakentaminen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myötää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, muu esirakentaminen

 

1 445 000 euroa (alv=0) liikuntavirastolle käytettäväksi Vuosaaren liikuntapuiston kenttien ja pysäköintialueen sekä sadevesiviemärilinjan esirakentamiseen ja

500 000 euroa rakennusvirastolle käytettäväksi Vuosaaren puron kunnostukseen.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle (Rauno Pekonen), rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Helena Ström) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ote liikuntapuiston yleissuunnitelmasta 23.5.2008

 

Liite 2

Vuosaaren liikuntapuiston rahoitustarve ja rakentamisaikataulu, liv 14.4.2008

 

 

 

 


8

LAINAN MYÖNTÄMINEN LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY:LLE

 

Khs 2008-934

 

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry hakee (1.4.2008) kaupungilta 730 000 euron suuruista lainaa Lauttasaaren yhteiskoulun perusparannustyötä varten vuodelle 2008.

 

Opetuslautakunta toteaa (6.5.2008) mm. seuraavaa:

 

Lauttasaaren yhteiskoulun rehtorin mukaan perusparannuksen kohteena on viemäröinnin uusimista, sähkötöitä ja sekä ilmanvaihdon että koulun ulkovaipan parannustöitä. Esityksessä on myös koulurakennukseen sisältyvien kahden 42 m2 asuinhuoneiston muuttaminen erityisopetukseen ja pienryhmätoimintaan soveltuviksi tiloiksi. Koululta puuttuu erityisopetuksen edellyttämiä pienryhmätiloja.

 

Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen tila- ja hankintapalvelut sekä talouspalvelut ovat tarkastaneet hankesuunnitelman ja pitävät koulurakennuksen teknistä peruskorjausta perusteltuna. Asunnon muuntamista peruskorjauslainalla pienryhmätiloiksi ei sen sijaan hyväksyttyjen kouluverkkolinjausten periaatteiden mukaisesti puolleta. Tämän työn kustannusarvio kokonaisuudesta on koulun ilmoituksen mukaan 30 000 euroa.

 

Hyväksytyssä vuoden 2008 talousarviossa on Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n osalle peruskorjauksiin varattu resurssia. Koululle on myönnetty myös koulukiinteistöön kuuluvan uimahallin samanaikaisesti meneillään olevaan peruskorjaukseen varoja aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneistä perusparannusvaroista.

 

Kaupunginvaltuuston 12.12.2007 hyväksymän sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti kaupungilta.

 

Edellä esitetyn perusteella opetuslautakunta puoltaa enintään 700 000 euron suuruisen lainan myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle vuoden 2008 talousarvion rahoitusosaan varatuista lainamäärärahoista. Lautakunta ei puolla suunnitelmassa esitettyä asunnon muuttamista opetustilaksi.

 

Lautakunta haluaa korostaa peruskorjaussuunnittelussa koulutilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä mm. tilojen sisäilman laadun parantamista sekä mahdollisten home- ja kosteusvaurioiden korjaamista. Nykyisten opetussuunnitelmien toteuttaminen ja henkilöstön asianmukaisten työtilojen varmistaminen saattavat edellyttää myös tilojen toiminnallisia muutoksia. Lisäksi kalusteiden ja varusteiden tulisi olla ergonomisia, turvallisia ja ajanmukaisia. Laajamittaisten ja mahdollisesti toimintatarkoitusta laventavien laajennus-, uudis- ym. hankkeiden osalta tulisi kuitenkin käyttää erityistä harkintaa niiden tarpeellisuudesta suhteessa koulun perustehtävään ja käytettävissä oleviin voimavaroihin.

 

Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten koululainan myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle perusteltuna. Koululainoihin varattua määrärahaa on käytettävissä 3 587 000 euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2008 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle 700 000 euron suuruisen korottoman lainan koulun perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


9

VALTUUTETTU LOHEN TOIVOMUSPONSI KOSKIEN VUOSAAREN SATAMAN TEHOSTETTUA HYÖDYNTÄMISTÄ ITÄ-HELSINGIN ELINKEINO- JA YRITYSTOIMINNASSA

 

Khs 2007-1491

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 6.6.2007 Vuosaaren sataman palvelukykyä parantavien ohjelmalisäysten ja kustannuspuitteen tarkistamisen  valtuustokäsittelyn yhteydessä seuraavan toivomusponnen.

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Vuosaaren sataman käyttöönotto pyritään tehostetusti hyödyntämään kaupungin ohjaamilla toimilla siten, että uusi satama ja satamaliikenne heijastusvaikutuksineen voisi voimistaa Helsingin ja erityisesti Itä-Helsingin elinkeino- ja yritystoimintaa

(Jyrki Lohi, äänin 77-1).”

 

Kvston työjärjestyksen 24§:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Vastauksena valtuutettu Lohen toivomusponteen elinkeinopalvelu esittää seuraavaa:

 

Yleistä

 

Vuosaaren uusi satama ja sen satamaliikenne heijastusvaikutuksineen näkyvät Helsingin elinkeino- ja yritystoiminnassa keskeisimmin jäsentämällä pääkaupunkiseudun tavaraliikennettä tehokkaammin hyödyntämään koko seudun logistisia väyliä. Uudistus purkaa raskaan liikenteen painetta kantakaupungista ja luo mahdollisuudet satamatoiminnoista hyötyvien yritysten keskittymiselle logistisesti parhaille alueille.

 

Uuden sataman kerrannaisvaikutukset ulottuvat paitsi koko Vuosaareen ja kaupungin muihin itäisiin alueisiin myös kaupungin rajojen ulkopuolelle. Sipoosta liitettävään alueeseen kohdistuvat kerrannaisvaikutukset voidaan ottaa huomioon alueen suunnittelussa.

 

Vuosaaren yhteismarkkinointihanke

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu on käynnistänyt yhdessä Vuosaaren toimijoiden eli Vuosaaren profiiliryhmän, Vuosaari - Seuran ja Vuosaari - Säätiön kanssa yhteismarkkinointihankkeen. Sillä on tarkoitus varmistaa Vuosaaren elinkeinoelämän monipuolinen kehittyminen, alueen houkuttelevuus yritysten sijoittumispaikkana sekä viihtyisyys ja vetovoimaisuus korkean profiilin asuinalueena, josta löytyvät tasokkaan elämisen ja asumisen edellyttämät palvelut. Myös Vuosaaren profiilia leimallisesti merellisenä työpaikka- ja asuinalueena tullaan hankkeella korostamaan.

 

Vuosaaren yhteismarkkinoinnin työryhmään kuuluvat tässä vaiheessa seuraavat alueelliset ryhmittymät, Helsingin kaupunkikonsernin toimijat sekä yritykset:

 

·         Vuosaaren profiiliryhmä

·         Vuosaari - Säätiö

·         Vuosaari - Seura

·         Helsingin Yrittäjät ry

·         Oy Gustav Paulig Ab

·         Citycon Oyj / Kauppakeskus Columbus    

 

·         Helsingin kaupungin toimijat 

-  elinkeinopalvelu

-  kehittämisosasto

-  kiinteistövirasto 

-  kaupunkisuunnitteluvirasto

      -  Helsingin Satama

    

Vuosaaren yhteismarkkinointihanketta täydennetään sen edetessä vielä muillakin alueen yrityksillä sekä sellaisilla yrityksillä, joilla on intressiä tukea Vuosaaren alueen kehittymistä. Keskusteluja on käyty mm. rakennusliikkeiden ja investoijien kanssa.

 

Vuosaaren alueen yhteismarkkinoinnin ensisijaisena tavoitteena on saada potentiaaliset yritykset, rakentajat, sijoittajat ja tilanvuokraajat kiinnostumaan alueesta. Markkinoinnin kohderyhmä määritellään melko laajasti eli kaikki yritykset ovat tervetulleita Vuosaareen.

 

Markkinointi tukee mielikuvaa Vuosaaren alueesta korkeatasoisena, merellisenä työpaikka- ja asuinympäristönä, josta pääsee nopeasti myös Helsingin keskustaan.

 

Hankkeen yhtenä tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja vuoropuhelua Helsingin kaupungin ja Vuosaaren alueen yritysten välille.

 

Tässä vaiheessa on kilpailutettu mainos- ja viestintätoimistoilla Vuosaarelle uusi logo, markkinoinnin graafinen ilme sekä esite, samoin www-sivusto ylläpitoineen. Nämä työkalut valitaan kilpailuehdotusten joukosta vielä ennen kesää 2008. Syksystä lähtee käyntiin itse markkinointi, jota tullaan tekemään kalenterivuosi kerrallaan useamman vuoden ajan hankkeen osapuolien vuosittain tekemin päätöksin.

 

Kj yhtyy elinkeinopalvelun lausuntoon.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi vastauksen kaupunginvaltuuston 6.6.2007 hyväksymään toivomusponteen (Jyrki Lohi) ja toimittaa vastauksen ponnen ehdottajalle (Jyrki Lohi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jyrki Lohelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGINORKESTERIN KONSERTTIMATKAT

 

Khs 2008-1284

 

Kaupunginorkesteri (8.5.2008) esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi sen tekemään vuonna 2008 konserttimatkat Saksaan, Viroon, Kiinaan ja Italiaan.

 

Talousarvion tili 3 19 02 on nettobudjetoitu, sitova toimintakate on 316 000 euroa.  Arvioidut tulot matkoista vuonna 2008 ovat noin 333 000 euroa ja arvioidut menot 646 000 euroa. Menot ylittävät  176 000 eurolla talousarvion menot, mutta toimintakate ei ylity, kun tulotkin ylittävät talousarviossa olevan 154 000 euroa noin 179 000 eurolla.

 

Kj toteaa, että konserttikiertueet ovat perusteltuja paitsi orkesterin

myös kaupungin tunnetuksi tekemisessä ja näkyvyyden edistämisessä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginorkesterin tekemään konserttimatkat vuonna 2008 Saksaan, Viroon, Kiinaan ja Italiaan.

 

Pöytäkirjanote kaupunginorkesterin johtokunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

 

LIITE

Kaupunginorkesterin esitys

 

 

 

 


11

19.5.2008 ja 26.5.2008 pöydälle pantu asia

HELSINGIN ELINKEINOSTRATEGIAN 2007 TOTEUTUMISEN SEURANTARAPORTTI

 

Khs 2007-917

 

Kj toteaa, että kaupunginhallitus hyväksyi 16.4.2007 Helsingin elinkeinostrategian 2007 linjauksineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Samalla kaupunginhallitus kehotti kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia ottamaan ne toiminnassaan huomioon. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan hallintokuntien elinkeinopoliittisten toimien yhteensovittamisesta ja raportoimaan elinkeinostrategian toteutumisesta säännöllisesti kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

 

Khs käsitteli strategiakokouksessaan 28.5.2007 elinkeinostrategian ”Yritysmyönteiseksi kumppaniksi” toteutussuunnitelmaa ja päätti hyväksyä siinä esitetyt periaatteet jatkotyön pohjaksi kehottaen samalla talous- ja suunnittelukeskusta jatkamaan toteuttamista yhdessä hallintokuntien kanssa.

 

Elinkeinostrategia määrittelee kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset ja toiminnan painopistealueet lähivuosiksi. Se sisältää kaikkiaan 51 toimenpidettä, jotka sijoittuvat viidelle painopistealueelle: (1) vetovoimainen kaupunkiympäristö, (2) laadukkaiden palvelujen keskittymä, (3) maailmanluokan innovaatio- ja liiketoimintakeskus, (4) osaavan työvoiman kaupunki ja (5) Helsinki-yritysmyönteinen kumppani.

 

Elinkeinopolitiikan toteuttaminen perustuu kaupungin hallinnon yhteisiin elinkeinomyönteisiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Kukin hallintokunta vastaa elinkeinostrategian toimenpiteistä omalla toimialallaan.  Kaupunginjohtajan vetämä elinkeinoasioita koordinoiva työryhmä varmistaa toimien yhdensuuntaisuuden. Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii toimeenpanon käytännön valmistelusta ja raportoinnista.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun edustajat tapasivat kaikkien virastojen ja liikelaitosten johdon edustajat 30 neuvottelussa viime syksyn aikana. Kussakin tilaisuudessa käytiin läpi asianomaisen hallintokunnan toimia elinkeinostrategian edistämiseksi.

 


Khn 18.6.2008 asettama elinkeinoneuvottelukunta, johon kaupungin edustajien lisäksi kuuluu yhdeksän elinkeinoelämän järjestöjen nimeämää edustajaa, on osaltaan käsitellyt strategian keskeisimpiä kysymyksiä kuten koulutuspolitiikkaa ja keskustan vetovoiman lisäämistä. 12.2.2008 kaupungintalolla järjestetty elinkeinopäivä keräsi noin 300 elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajaa keskustelemaan kaupungin elinkeinopoliittisista linjauksista. Elinkeinostrategiasta on viestitty sidosryhmille myös mm. useissa yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa. Lisäksi elinkeinopalvelun verkkosivut on uudistettu.

 

./.                   Elinkeinostrategian toteutumisen seurantaraportti on esityslistan liitteenä.

 

Kj toteaa, että toimet elinkeinostrategian toteuttamiseksi ovat edenneet viime vuonna tehtyjen päätösten mukaisesti: satamilta vapautuvien alueiden suunnitteluun ja toteutuksen valmisteluun on ohjattu lisävoimavaraoja; Helsingin Leijona Oy on käynnistänyt toimet kaupungintalokortteleiden elävöittämiseksi; talous- ja suunnittelukeskukseen on perustettu tapahtumayksikkö, jonka tehtävänä on edistää festivaalien ja tapahtumien järjestämistä; kaupungin yritysneuvonta ja Helsingin Uusyrityskeskus ry:n vastaava toiminta on keskitetty asiakkaiden kannalta hyvin saavutettaviin tiloihin Kaisaniemenkadulle, jossa YritysHelsinki -niminen palvelupiste auttaa yhdentoista päätoimisen yritysneuvojan voimin aloittavia yrityksiä ja yrittäjäksi aikovia.

 

Kj toteaa lisäksi, että kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteena on yritysten menestys ja työpaikkamäärän kasvu Helsingissä. Näin vahvistetaan myös kaupungin oman talouden perustaa.  Tietokeskuksen uusimman katsauksen mukaan tuotannon ja työllisyyden kasvu jatkui Helsingissä ja koko seudulla viime vuonna voimakkaana.  Vuosien 2006 ja 2007 aikana Helsingin seudun talouskasvu on ollut hieman nopeampaa kuin koko maassa. Kahtena viime vuonna työpaikkamäärän kasvu oli Helsingissä nopeampaa kuin muualla pääkaupunkiseudulla.  Samoin työttömyys väheni Helsingissä naapurikuntia nopeammin.

 

Suomen Yrittäjät ry:n huhtikuussa 2008 julkaiseman barometrin mukaan yrittäjät ovat kaupungin elinkeinopolitiikkaan huomattavasti tyytyväisempiä kuin vuonna 2006, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Helsinki oli noussut tyytyväisyysmittarilla ohi Turun ja Tampereen viidennelle sijalle suurten kaupunkien sarjassa. Listan kärjessä on edelleen Vantaa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä elinkeinostrategian toteutumista koskevan seurantaraportin tiedoksi ja kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta jatkamaan strategian toteuttamista yhdessä hallintokuntien kanssa.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

 

LIITE

Helsingin elinkeinostrategian 2007 seurantaraportti 19.5.2008

 

 

 

 


1

LAUSUNTO RATAHALLINTOKESKUKSELLE MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN LUONNOKSESTA

 

Khs 2008-1034

 

Ratahallintokeskus pyytää (lausuntopyyntö saapunut 15.4.2008) lausuntoa meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta. Ratahallintokeskus pyytää lausuntoa 5.5.2008 mennessä.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 2.6.2008 saakka.

 

./.                   Lausuntopyyntö sekä luonnos 3/2008 Meluntorjunnan toimintasuunnitelma rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille osuuksille ovat tämän asian liitteinä. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnos liitteineen on kokonaisuudessaan luettavissa Ratahallintokeskuksen meluselvitystä esittelevällä sivustolla www.rhk.fi/meluselvitys (Ratahallintokeskus (RHK) > Ympäristö ja turvallisuus > Ympäristö > Melun ja tärinän torjunta > Rautateiden meluselvitys 2007-2008 > Kommentoi meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnosta > Meluntorjunnan toimintasuunnitelma, pdf-tiedosto). Karttaliitteet ovat nähtävinä em. sivuilla.

 

Rautateiden meluselvitys 2007

 

Ratahallintokeskuksen (RHK) hallinnoimalle rataverkolle laadittiin vuonna 2007 EU:n ympäristömeludirektiivin ja ympäristönsuojelulain edellyttämä ympäristömeluselvitys. Selvitys koski rataosia Helsingistä Espooseen, Vantaankoskelle sekä Riihimäelle, joiden kokonaispituus on noin 96 km. RHK:n selvitys laadittiin yhtäaikaisesti Helsingin kaupungin, Tiehallinnon ja Ilmailulaitos Finavian meluselvitysten kanssa. Meluselvitykset tehtiin Helsingin kaupungista, vilkkaimmin liikennöidyistä maanteistä ja rautateistä sekä Helsinki-Vantaan ja Helsinki-Malmin lentoasemista.

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma -luonnos

 

Ratahallintokeskus on laatinut valtioneuvoston asetuksessa (N:o 801/2004) kuvatun, ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) mukaisen ja vuonna 2007 tehtyyn rautateiden meluselvitykseen pohjautuvan luonnoksen meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi. Se koskee vilkkaimmin liikennöityjä rataosuuksia Helsinki-Riihimäki, Pasila-Huopalahti-Espoo ja Huopalahti-Vantaankoski.

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman tulee olla valmiina 18.7.2008. Meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat tarkistetaan viiden vuoden välein. Raportissa esitetään toimintasuunnitelma meluntorjuntaratkaisuista seuraavalle 5 vuodelle sekä pitkän aikavälin suunnitelma (vuoteen 2020) melun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti siten, että henkilöillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin toimintasuunnitelma saattaa vaikuttaa, on tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. RHK pyytää toimintasuunnitelmaluonnoksesta lausunnot kunnilta ja muilta ympäristönsuojelulain edellyttämiltä tahoilta.

 

Toimintasuunnitelman luonnoksessa yksilöidään tärkeimmät toimenpiteitä vaativat kohteet ja niiden melusuojaus, arvioidaan suojauksen vaikutus melulle altistuvien henkilöiden määrään ja laaditaan pitkän ajan suunnitelma haittojen vähentämiseksi.

 

Rautateiden meluselvitys 2007 tulosten perusteella yksilöitiin meluisimmat asuinalueet ratajaksoilla, yhteensä 35 kappaletta. Eri melutason meluvyöhykkeiden asukasmäärien ja kohteen pituuden perusteella valittiin kohteet, jotka esiteltiin kunnille ja Uudenmaan liitolle järjestetyssä työpajassa.

 

RHK valitsi työpajan jälkeen toimintasuunnitelmassa tarkasteltavat 10 kohdetta

- Viertola, Hyvinkään kaupunki, radan länsipuoli

- Saunakallio, Järvenpään kaupunki, radan länsipuoli

- Loutti, Järvenpään kaupunki, radan länsipuoli

- Järvenpään Keskus, radan länsipuoli

- Kinnari, Järvenpään kaupunki, radan itäpuoli

- Kyrölä, Järvenpään kaupunki, radan itäpuoli

- Kurkela, Keravan kaupunki, radan länsipuoli

- Lapila, Keravan kaupunki, radan itäpuoli

- Leppäkorpi, Vantaan kaupunki, radan itäpuoli

- Hiekkaharju, Vantaan kaupunki, radan länsipuoli

 

Melusuojaus päädyttiin suunnittelemaan kohteille Viertola, Saunakallio, Loutti, Järvenpään Keskus, Kinnari, ja Kyrölä. Kohteille Kurkela, Lapila, Leppäkorpi ja Hiekkaharju päädyttiin olla ehdottamatta uutta melusuojausta. Ehdotetulla melusuojauksella vähennetään kyseisissä kohteissa melulle altistuvien asukkaiden määrää noin 1650:llä, noin 70 %:lla keskimäärin.

 

Torjuntatoimenpiteiden rahoitukseen osallistuvat sekä RHK että kunnat ja osallistuvat tahot sopivat kunkin kohteen kustannusjaosta tapauskohtaisesti. Meluntorjunnan toimintasuunnitelman kohteet ovat osa koko rataverkon kiireellisesti toteutettavia kohteita. Valtakunnallinen priorisointi on esitetty Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapaketti 2008-2012 -julkaisussa.

 

Torjuntatoimien suunnittelun aloittaminen edellyttää kuntien ja RHK:n välistä sopimusta meluntorjunnan ja rahoituksen periaatteista.

 

Ympäristölautakunta päätti (13.5.2008) antaa seuraavan lausunnon:

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), seudun kunnat ja Ratahallintokeskus julkaisivat vuonna 2001 ensimmäisen yhteisen koko seudun kattavan rautatieliikenteen meluntorjuntaohjelman. RHK ja Helsingin kaupunki ovat toteuttaneet yhteistyössä kaikki meluntorjuntaohjelman kohteet Helsingissä (9 kohdetta). Meluntorjuntaohjelmaan kirjattu tehostettu kiskojen hionta on myös pääosin toteutunut suunnitellusti. Tie- ja raideliikenteen meluntorjunnan teemapaketissa 2008–2012 todetaan, että Ratahallintokeskuksen meluntorjuntatoimien painopiste on ollut tähän asti pääkaupunkiseudulla. Samalla linjataan, että tulevaisuudessa keskitytään pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien vilkkaimpien rataosuuksien ja rautatiepaikkakuntien meluntorjuntaan.

 

Vuonna 2007 valmistuneen ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen mukaan rautatieliikenteen meluvyöhykkeillä, joiden vuorokausimelutaso Lden on yli 55 dB, asuu noin 40 300 henkilöä ja yömelutason L yli 50 dB meluvyöhykkeillä asuu noin 22 700 henkilöä. Ympäristölautakunta korostaa, että näistä altistujista kuitenkin noin 40 % on helsinkiläisiä.

 

Vuoden 2001 meluntorjuntaohjelmaa laadittaessa arvioitiin, että Helsingissä noin 6 500 ihmistä asui alueilla, joilla ylittyi päiväajan ohjearvotaso 55 dB (LAeq 7-22). Vuonna 2007 tehdyssä meluselvityksessä vastaavan altistujamäärän arvioitiin kasvaneen 9 200 asukkaaseen, vaikka meluntorjuntaohjelmassa esitetyt meluesteet oli toteutettu. Altistujamäärän kasvun syyt eivät ole yksiselitteisiä, mutta kasvu kertoo siitä, että Helsingissäkään rautatieliikenteen meluntorjuntaongelmaa ei voida pitää ratkaistuna. Melu- ja etenkin tärinäongelmaan helpotusta tuonee kuitenkin raskaan tavaraliikenteen loppuminen pääradalta Vuosaaren sataman käyttöönoton jälkeen.

 

Ympäristölautakunta pitää hyvänä sitä, että toimintasuunnitelmassa on nostettu esiin meluesteiden lisäksi myös muita meluntorjuntakeinoja. Paras keino meluhaittojen vähentämiseen on ennaltaehkäisy maankäytön suunnittelun keinoin. Meluntorjunta on tehokkainta, kun vaikutetaan itse melulähteeseen ja syntyvään melupäästöön. Nämä seikat korostuvat myös toimintasuunnitelmaluonnoksessa.

 

Kaavoitusyhteistyön lisääminen ja toimintatapojen vakiinnuttaminen on erityisen tärkeää Helsingissä. Pyrkimys yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen, virkistysalueiden säästämiseen ja asuinalueiden kaavoittamiseen hyvien julkisten liikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen varrelle aiheuttaa paineita melualueille rakentamiseen. Toisaalta suunnitteilla on myös uusia raideliikenneyhteyksiä. Esimerkiksi Helsinki-Pietari-ratayhteyden esiselvityksen yhteydessä tarkastellut Tapanilan kautta johdettavat vaihtoehtoiset linjaukset ovat maankäytöllisesti ja ympäristönäkökulmasta ongelmallisia.

 

Pitkän ajan suunnitelmassa esitetyille toimenpiteille ei ole esitetty mm. tarkkaa toteutusaikataulua tai konkreettisia kohteita (esim. kiskojen hionta). Melulähteeseen ja – päästöön vaikuttaminen ovat kuitenkin ensisijaisia meluntorjuntakeinoja Helsingissä.

 

Luonnoksessa esitetään käytettäviksi myös kiinteistökohtaisia meluntorjuntakeinoja. Ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitetty yhtenä strategisesti tärkeänä toimenpiteenä ja toimenpide sopii hyvin yhteistyökohteeksi radan varsien asuinrakennusten melutilanteen parantamisessa. Kiinteistöjen mahdollisuutta saada taloudellista tukea rakennusten ulkovaipanääneneristävyyden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen tulee selvittää.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että on tärkeää toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkaa aktiivisesti toteuttaa esitettyjä toimenpiteitä yhteistyössä kaupunkien ja Tiehallinnon kanssa. Toteutus vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja. Myös toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan tulee panostaa.

 

Yhtenä toimenpiteenä esitetään meluntorjunnan painoarvon lisäämistä valtakunnallisessa sekä kunnallisessa päätöksenteossa ja budjetoinnissa. Tätä voidaan pitää yleisesti tärkeänä. Erityisesti valtion väylälaitosten meluntorjuntatyöhön osoitettuja resursseja voidaan pitää riittämättöminä.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (13.5.2008), että yksikään toimintasuunnitelmassa tarkasteltavaksi valittu kohde ei sijaitse Helsingin kaupungissa.

 

Koska lausuntoa pyydetään myös mm. ympäristölautakunnalta ja kaupunkisuunnittelulautakunnalta, nämä lautakunnat ottanevat tarvittaessa kantaa siihen, onko Helsingin kaupungissa sellaisia kohteita, jotka tulisi ottaa mukaan tarkasteluun.

 

Kiinteistölautakunnalla ei ole kiinteistötoimen kannalta huomauttamista ratahallintokeskuksen meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (15.5.2008), että meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa ei ole esitetty lyhyen aikatähtäimen meluntorjuntatoimenpiteitä Helsingin alueelle, mikä johtuu siitä, että ratojen meluesteet on Helsingissä jo toteutettu. Rantaradan esteet rakennettiin Leppävaaran kaupunkiradan toteuttamisen yhteydessä vuonna 2001. Pääradan meluesteet rakennettiin erillishankkeena vuosina 2004-2005.

 

Rakennetuista meluesteistä huolimatta rautateiden vuonna 2007 tehdyn meluntorjuntaselvityksen mukaan Helsingissä on yli 55 dB (Lden) ratamelulle altistuvia asukkaita noin 16 600. Melualueella on selvityksen mukaan noin 1000 asuinrakennusta. Suuri altistujien määrä johtuu pääosin ympäristömeludirektiivin edellyttämästä laskentatavasta, jossa laskentakorkeutena on neljä metriä Suomessa aiemmin käytetyn kahden metrin sijasta. Lisäksi pääradan ja rantaradan meluesteinä on käytetty kiskon pinnasta mitattuna 1,2 - 1,4 metrin korkuisia melukaiteita ja 2 - 2,5 metriä korkeita meluaitoja, jotka yleensä suojaavat vain oleskelupihoja ja asuinrakennusten alimpia kerroksia.

 

Lausuntomenettelyn kehittäminen siten, että RHK voisi antaa alustavia lausuntoja jo kaavan OAS- tai luonnosvaiheessa ei ole tarpeellista. Nykyinen kaavoitukseen liittyvä neuvottelu- ja lausuntomenettely tarjoaa viranomaisille riittävät mahdollisuudet näkökantojensa esille tuomiseen kaavahankkeisiin liittyvissä meluasioissa.

 

Toimintasuunnitelmassa esitetyillä pitkän tähtäimen toimenpiteillä, kuten kiskojen hionnalla ja kiskonvaimentimien käytöllä voidaan vaikuttaa rautatieliikenteen melutasoihin myös Helsingissä. Ratamelu syntyy pääasiassa pyörien ja kiskon kosketuspinnassa, minkä vuoksi kiskojen tehostettu hionta on tehokas keino alentaa melutasoja. Kiskojen hionnalla ja kiskonvaimentimilla voidaan vaikuttaa myös rakennusten ylempien kerrosten parveke- ja sisämelutasoihin, mihin tavanomaiset matalat meluesteet eivät tehoa. Edellä mainittuja toimenpiteitä tulee käyttää tehostetusti Helsingin alueella, missä altistujiakin on paljon.

 

Meluntorjuntaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen on kannatettava ajatus. Esimerkiksi Suomen olosuhteisiin soveltuvan raiteen viereen asennettavan matalan meluesteen kehitystyö tulee käynnistää. Tämän tyyppisiä ratameluesteitä on jo käytössä muissa maissa.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (15.5.2008) mm. seuraavaa:

 

Ratahallintokeskuksen meluntorjuntasuunnitelmassa priorisoidut 10 kohdetta, joille selvitetään meluntorjuntaratkaisuja viiden vuoden tähtäyksellä, sijaitsevat muualla kuin Helsingissä. Suunnitelmaan sisältyy myös pitkän ajan suunnitelma, jossa käsitellään meluesteitä täydentäviä tai korvaavia toimia, esimerkiksi melulähteeseen ja melupäästöön vaikuttamista.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa, että meluntorjunta on erittäin tärkeää ja melu heikentää kaupunkilaisten viihtyisyyttä. Melulla on myös haitallisia terveysvaikutuksia. Rautatieliikenteen aiheuttamalle melulle altistuu selvityksen mukaan Helsingissä 16 600 asukasta (Ratahallintokeskuksen teettämän rautateiden meluselvityksen osana on tehty Helsingin alueen junaliikenteen meluselvitys). Helsingin alueella pääradalla kulkee vuorokaudessa 102 kauko- ja 15 tavarajunaa ja rantaradalla 36 kaukojunaa. Lisäksi paikallisliikenne pääradalla, Martinlaakson radalla ja rantaradalla on vilkasta. Arkivuorokauden aikana pääradalla kulkee 343, rantaradalla 291 ja Vantaankosken radalla 212 paikallisjunavuoroa.

 

Koska junaliikenne on vilkasta ja Helsingin alueella on paljon rautatiemelulle altistuvia asukkaita, pitäisi joukkoliikennelautakunnan mielestä selvittää myös lyhyellä aikatähtäyksellä vaikuttavia melun vähentämisen mahdollisuuksia ja keinoja Helsingin alueen osalta. Erityisen tärkeää on kiinnittää kaiken aikaa huomiota rautatiemelua ennaltaehkäiseviin ja melupäästöjä vähentäviin toimiin.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Ratahallintokeskukselle meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Vuoden 2001 meluntorjuntaohjelmaa laadittaessa arvioitiin, että Helsingissä noin 6 500 ihmistä asui alueilla, joilla ylittyi päiväajan ohjearvotaso 55 dB (LAeq 7-22). Vuonna 2007 tehdyssä meluselvityksessä vastaavan altistujamäärän arvioitiin kasvaneen 9 200 asukkaaseen, vaikka meluntorjuntaohjelmassa esitetyt meluesteet oli vuosina 2001 ja 2004-2005 toteutettu. Kaupunginhallitus katsookin, että rautatieliikenteen meluntorjuntaongelmaa Helsingissä ei voida pitää ratkaistuna.

 

Meluntorjunta on tehokkainta, kun vaikutetaan itse melulähteeseen ja syntyvään melupäästöön. Toimintasuunnitelmassa on nostettu esiin meluesteiden lisäksi myös muita meluntorjuntakeinoja, kuten kiskojen hionta ja kiskonvaimentimien käyttö. Kaupunginhallitus katsoo, että edellä mainittuja toimenpiteitä tulee käyttää tehostetusti Helsingin alueella, missä altistujiakin on paljon.

 

Luonnoksessa esitetään käytettäviksi myös kiinteistökohtaisia meluntorjuntakeinoja. Ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitetty yhtenä strategisesti tärkeänä toimenpiteenä ja toimenpide sopii hyvin yhteistyökohteeksi radan varsien asuinrakennusten melutilanteen parantamisessa. Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöjen mahdollisuutta saada taloudellista tukea rakennusten ulkovaipanääneneristävyyden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen tulisi selvittää.

 

Myös meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitettyä meluntorjuntaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa tulisi edistää. Esimerkiksi Suomen olosuhteisiin soveltuvan raiteen viereen asennettavan matalan meluesteen kehitystyö tulisi käynnistää.

 

Paras keino meluhaittojen vähentämiseen on ennaltaehkäisy maankäytön suunnittelun keinoin. Kaavoitusyhteistyön ja toimintatapojen vakiinnuttaminen onkin tärkeää erityisesti Helsingissä. Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin kaupungin nykyinen kaavoitukseen liittyvä neuvottelu- ja lausuntomenettely tarjoaa viranomaisille hyvät mahdollisuudet näkökantojensa esille tuomiseen kaavahankkeisiin liittyvissä meluasioissa.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen aletaan aktiivisesti toteuttaa esitettyjä toimenpiteitä yhteistyössä kaupunkien ja Tiehallinnon kanssa. Toteutus vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja sekä valtakunnallisessa että kunnallisessa päätöksenteossa ja budjetoinnissa. Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, että myös toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan tulee panostaa.

 

Kirje Ratahallintokeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja joukkoliikennelautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Lausuntopyyntö 9.4.2008

 

Liite 2

Luonnos 3/2003 Meluntorjunnan toimintasuunnitelma rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille osuuksille

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: KIERRÄTYSPISTEIDEN VERKOSTO

 

Khs 2008-556

 

Ryj toteaa, että käsitellessään valtuutettu Sari Näreen aloitetta kuntalaisille suunnatusta kierrätysohjelmasta 27.2.2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

                      ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metalli- ja lasijätteiden kierrätystä helpotetaan ja kierrätyspisteiden verkosto on riittävän tiheä.” (Sari Näre, äänin 70-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (8.5.2008), että YTV alueen jätehuollosta vastaavana on uusimassa koko alueen hyötyjätteiden aluekeräysjärjestelmää. YTV määrittelee verkoston tiheyden sekä kussakin pisteessä kerättävät jakeet.

 

Katu- ja puisto-osaston vastuulla on YTV:n aluekeräysjärjestelmään kuuluvien, yleiselle alueelle sijoittuvien kierrätyspisteiden sijainnin ja järjestelyjen määrittely yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa sekä tarvittavien YTV:n ja kaupungin välisten, maanhallintaan ja pisteiden kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvien sopimusten teko.

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) jätehuolto toteaa (3.4.2008), että valtioneuvoston 1.12.1997 tekemä pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva päätös velvoittaa kaikkia liikevaihdoltaan yli 0,841 milj. euron kotimaisia pakkaajia ja pakattuja tuotteita maahan tuovia yrityksiä huolehtimaan kotimaan markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä. Valtioneuvoston päätös toteuttaa EU:n 20.12.1994 antaman pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan direktiivin velvoitteita.

 

Tämän niin sanottuun tuottajavastuuseen perustuvan lainsäädännön tarkoituksena on vähentää pakkausjätteen määrää ja samalla lisätä pakkausten uudelleenkäyttöä sekä syntyvän jätteen hyödyntämistä. Päätöksellä ehkäistään ympäristöhaittoja ja samalla vältetään kaupan esteiden syntyminen, kilpailun vääristyminen ja rajoittuminen. Säännökset koskevat kaikkia Suomessa myytäviä ja kulutettavia pakkauksia ja niiden käytöstä syntyvää pakkausjätettä. Pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat on käytännön syistä nostettu päävastuullisiksi, koska näillä on katsottu olevan parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Pakkausten tuottajat ja maahantuojat ovat järjestäytyneet pakkausmateriaalien mukaan kahdeksaan tuottajayhteisöön, josta kukin vastaa oman pakkausmateriaalin kierrätystavoitteiden toteutumisesta. Tuottajayhteisöt organisoivat pakkausjätteen hyötykäytön Suomessa. materiaalien hyötykäytön rahoitusta varten on otettu käyttöön materiaalikohtaisesti määritellyt hyötykäyttömaksut.

 

Jätelain 18j §:n mukaisesti on pakkausjätteissä ns. osittainen tuottajavastuu, jonka mukaisesti kunnat ja tuottajat vastaavat yhdessä pakkausjätteen jätehuollosta. Tuottajat vastaavat siitä, että keskimäärin 61 painoprosenttia markkinoille lasketuista pakkauksista hyödynnetään. Muilta osin kunta hoitaa pakkausjätteen yhdyskuntajätehuollon yhteydessä.

 

Valtioneuvoston päätöksessä keräyspaperin talteenotosta on keräyspaperin aluekeräyksen järjestäminen säädetty tuottajan vastuulle.

 

Vuonna 2006 on YTV käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi yhtenäinen ja kaikkia tavoittava aluekeräysjärjestelmä YTV-alueelle ja Kirkkonummelle. Projektissa ovat mukana tuottajayhteisöt, YTV-alueen kunnat sekä muut pääkaupunkiseudun jätehuollossa toimivat yritykset.

 

YTV tulee vuosina 2008-2010 rakentamaan noin 150 keräyspistettä, joissa kerätään paperia, kartonkia, lasia, metallia, vaatteita ja paristoja. Pisteissä on keräysastia myös muovipusseille. Lisäksi rakennetaan noin 250 paperinkeräyspistettä pientaloalueille.

 

YTV:n hallitus on vahvistanut vuosille 2008-2010 talousarvion, jossa aluekeräyspisteiden rakentamiseen on varauduttu.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että YTV rakentaa YTV-alueelle ja Kirkkonummelle lähivuosina 150:n ison keräyspisteen verkoston erilaisille kerättäville jakeille.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sari Näre) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU SIRKKU INGERVON TOIVOMUSPONSI: AGILITYKENTÄT

 

Khs 2008-555

 

Ryj toteaa, että käsitellessään valtuutettu Sirkku Ingervon agilitykenttiä koskevaa aloitetta 27.2.2008 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että aloitteen vastauksessa agilityyn sopivina pidetyt alueet Kivinokassa ja Savelan puistossa pyritään saamaan agilitykäyttöön siten, että ainakin toinen niistä voisi olla myös ympärivuotisessa käytössä.” (Sirkku Ingervo, äänin 66-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (8.5.2008), että marraskuussa 2007 laaditussa valtuustoaloitteen vastauksessa rakennusviraston katu- ja puisto-osasto totesi, että koirien koulutus- ja harjoituskenttien rakentaminen ei kuulu rakennusviraston peruspalveluihin. Tästä syystä osasto ehdotti, että Helsingin agilitya harrastavat koirayhdistykset yhdessä harkitsevat sopivan alueen vuokraamista kaupungilta pysyväksi harjoitus- ja kilpailukentäksi. Tässä järjestelyssä koirayhdistykset vastaavat itse kentän rakentamisesta tai kunnostuksesta sekä ylläpidosta. Mikäli vuokrattava alue löytyy yleiseltä katu- tai puistoalueelta, sen rajauksesta ja tarkoista vuokraehdoista tulee sopia rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kanssa.

 

Sopivan alueen löytämisessä pitää tilantarpeen ja mahdollisen meluhaitan lisäksi huomioida muun muassa valaistuksen riittävyys, pysäköinnin järjestämismahdollisuudet sekä mahdollisten välineiden säilytysparakkien ja muiden rakenteiden kaupunkikuvallinen sopivuus. Talvitoimintaa palvelevan hallin rakentaminen edellyttää asemakaavallista tarkastelua, josta vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto.

 

Pysyvän harjoitus- ja kilpailukentän sijoittamista voidaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston mielestä tutkia esim. Savelanpuistossa, jossa nykyään on muun muassa kaksi koira-aitausta ja skeittipaikka, tai Kivinokan luoteisosassa, viljelypalstojen ja uimarannan läheisyydessä. Mikäli kenttien perustamishankkeille edellä mainituilla alueilla löytyy vastuutaho, katu- ja puisto-osasto tutkii kenttien sijoittamismahdollisuuksia tarkemmin.

 

Ryj toteaa, että vastatessaan Sirkku Ingervon aloitteeseen Khs viittasi saatuihin lausuntoihin ja totesi, että liikuntavirasto ja rakennusvirasto ovat ilmoittaneet selvittävänsä koirien esterataharrastukseen soveltuvia paikkoja. Mm. Savelanpuiston ja Kivinokan alue ovat tarkasteluissa.

 

Ryj toteaa, että uusien hallien, jotka olisivat ympärivuotisessa käytössä, saaminen edellyttää asemakaavatarkasteluja. Pysyvien kenttien sijoittamista voidaan tutkia Savelanpuistoon tai Kivinokkaan, mikäli löytyy sopiva vuokraajataho, joka vastaa kentän rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sirkku Ingervo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirkku Ingervo) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirkku Ingervolle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: ENERGIANSÄÄSTÖÖN JA EKOTEHOKKUUTEEN KANNUSTAVA NEUVONTA

 

Khs 2008-240

 

Ryj toteaa, että käsitellessään energiapoliittisia linjauksia koskevaa selontekoa 30.1.2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

3 (7)              ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään keinot vahvistaa paikallista energiansäästöön ja ekotehokkuuteen kannustavaa neuvontaa.” (Mari Puoskari, äänin 83-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (17.4.2007), että energiankulutus kasvaa paitsi julkisissa palvelukiinteistöissä myös kotitalouksissa. Tuore Kotitalouksien sähkönkäyttötutkimus antoi lisätietoa mm tietokoneiden kulutuksesta kotona. Tutkimuksessa selvisi, että tietokoneet kuluttavat kotitalouksien sähköstä paljon suuremman osuuden kuin on tähän asti oletettu. Yleensäkin viihde-elektroniikan osuus on koko ajan kasvava sekä laitteiden määrän että niiden kuluttaman energian suhteen. Huolimatta siitä, että uudet laitteet ovat energiatehokkuudeltaan paljon vanhoja parempia, saattaa laitteiden huono ylläpito, väärä käyttö, osaamattomuus ja tietämättömyys huonontaa energiatehokkuutta.

 

HKR-Rakennuttaja on panostanut jo vuosien ajan tiedottamiseen ja koulutukseen, jota on suunnattu sekä kaupungin omalle henkilöstölle, koululaisille että kuluttajille yleensä. Energiansäästöviikkoa on vietetty jo vuodesta 1996. Energiansäästöviikolla on tehty paljon työtä helsinkiläisten peruskoululaisten energiansäästökasvatukseen ja neuvontaan liittyen. HKR-Rakennuttaja on järjestänyt jo vuodesta 1996 Energiaa Tokaluokkalaisille -kampanjaa. Kampanjamateriaali oli vuoteen 2007 mennessä toimitettu liki 28 000 oppilaalle ja heidän opettajilleen. Vuodesta 2001 alkaen on järjestetty koululaisvierailuja Vihertietokeskus Gardeniaan. Tähän mennessä vierailijoita on ollut noin 3500 oppilasta opettajineen.

 

Lisäksi HKR-Rakennuttaja on järjestänyt energia-aiheisia seminaareja ja näyttelyitä energiansäästöviikon aikana kohderyhmänä tavallinen kuluttaja.

 

Energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen vaikuttavia alueita on paljon, kuten rakentaminen, peruskorjaukset, liikkuminen, autot, hankinnat, laitteet ja niiden käyttö, uusiutuvat energialähteet ja energiantuotanto. Kaikilla näillä on vaikutuksensa syntyviin koko-naispäästöihin. Helsingissä on toiminnassa jo tällä hetkellä hyviä neuvontakanavia. Esimerkkinä voidaan mainita Helsingin Energian Energiakeskus, joka palvelee sekä Sähkötalon neuvontapisteessä että laajoilla internetsivuillaan kuluttajaa nimenomaan laitteiden hankinnan ja käytön energiatehokkuuden huomioon ottamisessa. Kiinteistöviraston asuntoasiainosasto huolehtii asuntojen energia- ja korjausavustuksista. Rakennusvalvontaviraston internet-sivuilla on Rakentajan ekolaskuri-sivusto pienrakentajia varten ja pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus paneutuu kierrätykseen ja tätä kautta jätteen vähentämiseen. YTV:llä on neuvontaa jätteiden oikean lajittelun ja ongelmajätteiden osalta.

 

Ponnessa ehdotetaan, että selvitetään keinot vahvistaa energian-säästöön ja ekotehokkuuteen kannustavaa neuvontaa Helsingissä. Ehdotus on hyvä ja kannatettava.

 

Energiansäästö ja ekotehokkuus on alueena erittäin laaja ja vaativa ja edellyttää monien alojen asiantuntijoiden panosta. Käytännössä näin laaja-alaisen asiantuntijaryhmän kerääminen samaan pisteeseen vaatisi paljon resursseja.

 

Tarkoituksenmukaista olisikin käyttää jo olemassa olevia toimipisteitä hyväksi ja parantaa niiden näkyvyyttä ja osaamista sekä kiinnittää huomiota neuvonnan laatuun, jotta se palvelisi hyödyntäen kuluttajaa sekä toimisi näin ilmastonmuutoksen etenemistä estäen. Yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä on vahvistettava. Lisäksi on pohdittava median ja internetin käyttöä nimenomaan yleisessä neuvonnassa. Kaupungin omien neuvontasivustojen kehittäminen riippuu siitä, kuinka paljon resursseja ollaan valmiit asiaan käyttämään. Vaihtoehtona on vahvistaa olemassa olevia järjestelmiä, joista hyvänä esimerkkinä on Motivan sivusto.

 

HKR-Rakennuttajalla on paljon kokemusperäistä tietoa nimenomaan kaupungin palvelurakennusten energiankäytön, ylläpidon, katselmusten, kulutusseurannan, rakentamisen ja elinkaaritalouden parissa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää yhteistyössä edellä mainittujen jo olemassa olevien neuvontakanavien kanssa.

 

Ympäristölautakunta toteaa (22.4.2008), että ympäristökasvatusta sekä -valistusta ja siten myös energiansäästöä on edistetty kaupungin ympäristöohjelmien ja strategioiden avulla. Näitä ovat kaupunginvaltuuston 12.6.2002 hyväksymä Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelma, kaupunginhallituksen 16.5.2005 hyväksymä Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma ja uusimpana pääkaupunkiseudun ilmastostrategia.

 

Kaupunki on edistänyt energiansäästöä mm. osallistumalla valistuskampanjoihin kuten Autottomaan päivään ja Energiansäästöviikkoon useiden vuosien ajan. Ympäristökeskus osallistui myös kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoimaan ilmastonmuutoksen viestintäohjelmaan 2002-2005 yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa. Ohjelma kokosi paljon eri toimijoita yhteen levittämään tietoa ilmastonmuutoksesta ja ohjamaan ihmisiä tekemään muutos omassa elämässään. Ympäristökeskus on koonnut ympäristövastuullisuutta edistävää tietoa Helsinkiläisen ympäristöoppaaseen, joka löytyy osoitteesta www.hel.fi/ymparistoopas.

 

Kampanjoilla pystytään vaikuttaman yleiseen mielipiteeseen, ja ne ovat siten hyvin tarpeellisia. Usein vaikutukset ovat kuitenkin lyhytaikaisia. Rinnalla tarvitaan pitkäkestoista ja jatkuvaa ympäristötiedotus, -neuvonta ja -kasvatustyötä, jolla päästään kestävämpään elämänmuutokseen.

 

Ympäristötiedotus-, -neuvonta ja -kasvatuspalveluita on usein yleisiä kampanjoita hyödyllisempää tuottaa kohdennetuille ryhmille. Hyvin tärkeätä on päivähoidossa ja kouluissa tehtävä ympäristökasvatustyö sekä kasvatushenkilöstön työn tukeminen. Ympäristökeskus tukee opetusvirastoa koulujen ympäristöohjelmatyössä.

 

Kaupungin henkilöstön ympäristövastuullisuutta edistämään on luotu ekotukitoiminta ja ekotukihenkilöstöverkosto. Vastaavan toiminnan toivotaan leviävän pääkaupunkiseudun muihin kuntiin ja laajemminkin julkishallintoon. Mallia voidaan soveltaa myös yksityisen sektorin työpaikoilla.

 

Ympäristövastuullisuuteen opastavia neuvontapalveluita tarjoavat tällä hetkellä lähinnä YTV, Helsingin Energia, ympäristökeskus ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus. Kuntalaisten kannalta ongelmana on se, että tietoa ja neuvontapalvelua tarjotaan useissa eri paikoissa. Olisi hyödyllistä, jos kaupunki voisi perustaa erillisen ekotehokkuusneuvontakeskuksen, josta saisi samasta paikasta niin energiansäästöön, uusiutuvien käyttöön, jätteiden synnyn ehkäisyyn, lajitteluun kuin kestävään liikkumiseen neuvoja. Palvelukeskuksen perustamista selvitetään parhaillaan.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM (aiemmin KTM) ja kaupunki allekirjoittivat joulukuussa 2007 energiatehokkuussopimuksen. Pääosin sopimus koskee kaupungin omaa toimintaa. Kaupungin on kuitenkin toimittava esimerkkinä energiansäästön ja energiatehokkuuden edistämisessä kuntalaisille ja yrityksille. Sopimuksessa on mainittu, että kaupunki toimii yhteistyössä tiedotusvälineiden sekä energiansäästön että uusiutuvien energianlähteiden edistämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa ja järjestää näyttelyitä ja muita tapahtumia tiedon välittämiseksi kansalaisille ja yhteisöille. Lisäksi kasvatus ja opetustoiminnan kautta energiatehokkuutta tulee opettaa lapsille ja nuorille.

 

Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008–2016 on toukokuussa 2008 menossa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Toimet liikenteen terveydelle haitallisten epäpuhtauksien vähentämiseksi ovat yleisesti yhteneviä ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävien toimien kanssa. Ohjelmassa on mm. esitetty, että tiedotuksella ja kasvatuksella edistetään taloudellista ajotapaa ja joukkoliikenteen käyttöä. Kouluissa kiinnitetään huomiota oppilaiden liikkumismuotojen valintaan. Oppilaita kannustetaan kevyenliikenteen ja julkisten kulkuvälineiden käyttöön.

 

Useissa maissa yrityksille tarjotaan liikkumisenohjauspalveluja. Liikkumissuunnitelmien avulla yritykset voivat säästää mm. kalliiden pysäköintipaikkojen kustannuksissa, ja samalla liikennemäärät vähenevät. Ilmansuojelun toimintaohjelmassa on esitetty selvitettäväksi ja sen pohjalta tehtäväksi ehdotus siitä, kuinka Helsinki voisi tarjota vastaavia palveluja. Ohjelmassa esitettään myös suunniteltavaksi liikkumisenohjauskeskus mahdollisesti perustettavan ekotehokkuuden palvelukeskuksen yhteyteen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.2.2008 pääkaupunkiseudun ilmastostrategian. Sen mukaan kaupungilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa erityisesti tiedollisella ohjauksella. Kaupunki voi kilpailutuksella ohjata hankintoja energiatehokkaampaan suuntaan. Kaupunki voi rakentaessaan tai rakennuttaessaan edellyttää jo suunnittelussa energiatehokkuuden huomioimista. Kulutuksen seurantaa tulee kehittää niin, että sähkön käyttäjä maksaa toteutuneen kulutuksen mukaan. Toimenpiteinä esitetään mm. perustettavaksi alueellinen materiaali- ja energiatehokkuusneuvontakeskus palvelemaan kuntalaisia ja yrityksiä.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että kaupunki edistää energiansäästöä ja ekotehokkuutta osallistumalla erilaisiin kampanjoihin ja tuottamalla materiaalia mm. Internetiin. Neuvontaa annetaan myös useissa eri toimipaikoissa. Kuntalaisten kannalta ongelmana on se, että tietoa ja neuvontapalvelua tarjotaan useissa eri paikoissa sektorikohtaisesti. Kaupungin kannattaisi perustaa yhteinen ekotehokkuuspalvelukeskus, josta kuntalaiset ja yritykset saisivat energiansäästöön, rakentamiseen, uusiutuvien käyttöön, jätteiden synnyn ehkäisyyn, lajitteluun ja kestävään liikkumiseen liittyviä neuvoja.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että erilaisia neuvontapalveluita tarjotaan runsaasti ja monelta eri taholta.

 

Ympäristökeskus selvittää parhaillaan ekotehokkuusneuvontakeskuksen perustamista. Keskukseen koottaisiin useita eri neuvontapalveluita.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Mari Puoskari) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskarille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


5

VALTUUTETTU JYRKI LOHEN TOIVOMUSPONSI: OPASTUS ENERGIANSÄÄSTÖÖN TYÖPAIKOILLA

 

Khs 2008-251

 

Ryj toteaa, että käsitellessään energiapoliittisia linjauksia koskevaa selontekoa 30.1.2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

7 (21)            Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin henkilöstön koulutusta ja opastusta energian säästössä työpaikoilla ja työtehtävissä tehostetaan.” (Jyrki Lohi, äänin 74-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (17.4.2008), että käytönaikainen energiankulutus vie valtaosan rakennuksen koko elinkaarenaikaisesta kokonaisenergiankulutuksesta, jolloin pää-paino tarkasteltaessa energiansäästöä ja energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen vähentämistä, on rakennuksen ylläpidolla, käytöllä ja kulutustottumuksilla. Näin ollen esitetty ponsi on hyvä, ajankohtainen ja tärkeä energiatehokkuuden edistämistyötä ajatellen.

 

Helsingissä toimii energiansäästöneuvottelukunta (ESNK). HKR-Rakennuttaja vastaa energiansäästön käytännön koordinoinnista ja toteuttamisesta. ESNK:lla on internetsivusto, josta löytyy tietoa kaupungin energiankäytöstä ja tärkeimmistä energiansäästötoimista. ESNK ylläpitää energia- ja ilmastovastuuhenkilöverkostoa. Nämä henkilöt toimivat tiedonvälittäjinä omalle virastolleen ja päinvastoin.

 

HKR-Rakennuttajan toimia ovat mm. olleet:

 

HKR-Rakennuttajan energiayksikkö järjesti vuonna 1996 energia-aiheisen näyttelyn, paikkana Kasarmikadun virastotalon ala-aula. Näyttely pidettiin energiansäästöviikon aikana.

 

Energiansäästöviikkoon liittyen järjestettiin vuosina 2002 ja 2003 seminaarit kaupungin henkilöstölle aiheenaan energiatehokkuus ja sisäilma.

 

HKR-Rakennuttajan koordinoimia katselmuksia on tehty 80 %:ssä julkisista palvelukiinteistöistä. Katselmuksien yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuudet kiinteistön käyttäjille, ylläpitäjille sekä isännöitsijöille. Lisäksi eri virastojen toimijatahoille on järjestetty räätälöityjä koulutuksia.

 

Kuukausittaisen kulutusseurannan kattavuus oli vuoden 2007 loppuun mennessä lähes 90 %. Kiinteistönhoitajille on järjestetty koulutuksia liittyen kulutusseurannan käyttöön.

 

HKR-Rakennuttaja on osallistunut Display-energia- ja päästömerkin kehittelytyöhön. Merkki kertoo rakennuksen energian- ja veden kulutuksen sekä näitä vastaavan hiilidioksidipäästön. Tiedot saadaan rakennuksen energiankulutuksen seurantatiedoista. Näiden tietojen perusteella rakennus luokitellaan A – G ryhmiin. Merkissä annetaan myös vinkkejä, miten rakennus saadaan nousemaan lähemmäs A-luokkaa. Display-todistus on jaettu yli sataan rakennukseen Helsingissä, pääasiassa kouluihin, ja työtä jatketaan koko ajan. Merkin luovuttamisen yhteydessä pidetään henkilöstölle tiedotustilaisuus.

 

Vuonna 2007 järjestettiin kaupungin henkilöstölle kolme koulutustilaisuutta aiheenaan kunnossapito, suunnittelu ja infrarakentaminen. Koulutukset liittyivät Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaan (HEKO).

 

Yksi tärkeimmistä koulutusasioista on meneillään oleva Ekotukikoulutus, joka on ollut käynnissä vuodesta 2006. Sekin on yksi HEKO-ohjelman toimenpiteistä. Tavoitteena on kouluttaa ekotukihenkilö aina keskimäärin sataa työntekijää kohden Helsingin kaupungin hallintokunnissa. HKR-Rakennuttaja on mukana kouluttamassa ekotukihenkilöitä ja työ jatkuu edelleen. Ekotukihenkilöitä on tähän mennessä koulutettu liki 350 henkeä. 

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen PK-yritysten yritysneuvojille on järjestetty yksi koulutustilaisuus, jossa mukana oli noin 20 henkeä.

 

Ehdotus on hyvä ja kannatettava. Työtä on jo tehty erittäin paljon, jonka vuoksi HKR-Rakennuttaja näkee tärkeäksi tämän osaamisen jatkuvuuden varmistamisen. Tärkeä asia on johdon sitoutuminen ja tuki tälle työlle. Tällä taataan energiatehokkuutta lisäävän koulutuksen jatkuvuus ja kehittyminen sekä varmistetaan aina ajan tasalla oleva tieto ja sen kohdistaminen oikeille henkilöille. Tärkeää on, että johto edellyttää osallistumista järjestettäviin koulutuksiin ja antaa siihen mahdollisuuden työjärjestelyjen puitteissa. Näin saadaan koulutus koskemaan yhä laajempia henkilöstöryhmiä. Palkitsemisella ja kannustuksella voidaan henkilöstön motivaatiota lisätä myös energiatehokkuuden kyseessä ollessa. Hyvänä esimerkkinä toimii ekotukihenkilökoulutus, joka on osoittautunut onnistuneeksi ja johon osallistujia on löytynyt kiitettävästi.

 

Yleisten töiden lautakunta näkee tärkeänä tehtävänä kehittää kaupungin kullekin virastolle ”räätälöityä” henkilökunnalle suunnattua koulutusta.

 

HKR-Rakennuttaja on käynnistänyt pilottina rakennusviraston omalle henkilökunnalle kohdistetun koulutuksen järjestämisen. Osa-alueet ovat: Työpaikka ja koti, oma ammattiosaaminen, liikkuminen, kuljetukset sekä työkoneet. Koulutusformaattia on tarkoitus monistaa myös muualla käytettäväksi ja kehittää saadun palautteen mukaan. Toiminta voidaan yhdistää ekotukihenkilöiden työskentelyyn ja laajentaa koskemaan myös muita kaupungin hallintokuntia.

 

Ympäristölautakunta toteaa (22.4.2008), että työ- ja elinkeinoministeriö TEM (silloinen KTM) ja kaupunki allekirjoittivat joulukuussa 2007 energiatehokkuussopimuksen. Siinä on koulutus- ja tiedotustoiminnan toiminnallisena tavoitteena varmistaa, että kaupungin palveluksessa olevilla on omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja säästöön. Tiedotuksen tavoitteena on, että kaupunki toimii esimerkillisesti energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa, sekä tämän osoittamiseksi tiedottaa toimistaan aktiivisesti sekä organisaation sisällä että ulospäin. Tavoitteiden saavuttamiseksi Helsinki:

 

-                                       sisällyttää energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyvät asiat omalle henkilöstölleen sekä kaupungin luottamushenkilöille annettaviin koulutuksiin sekä kasvatus- ja opetustoimintaan

-                                       viestii sopimuksen toimeenpanosta aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen omalle henkilöstölleen ja luottamushenkilöille sekä kannustaa heitä keskinäiseen tiedonvaihtoon

-                                       toimii yhteistyössä tiedotusvälineiden sekä energiansäästön että uusiutuvien energianlähteiden edistämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa ja järjestää näyttelyitä ja muita tapahtumia tiedon välittämiseksi kansalaisille ja yhteisöille

-                                       asettaa selvästi näkyville rakennuksen energiankäytön tehokkuutta osoittavan todistuksen niissä rakennuksissa, joihin sellainen on laadittu ja joissa todistuksen esillepano on kaupungin esimerkillisen toiminnan osoittamisen kannalta tarkoituksenmukaista

 

Kaupungin henkilöstön ympäristövastuullisuutta edistämään on luotu ekotukitoiminta ja ekotukihenkilöstöverkosto. Yhtenä keskeisenä asiana on energiansäästö. Ekotukitoiminnassa jokaiseen Helsingin kaupungin työyksikköön nimetään ja koulutetaan henkilö, joka edistää ympäristöä huomioon ottavia käytäntöjä sekä motivoi ja neuvoo muita työntekijöitä. Vuonna 2006 nimettiin ensimmäiset 90 ekotukihenkilöä. Vuoden 2008 maaliskuussa kaupunkiin on nimetty jo yhteensä 357 ekotukihenkilöä. Ekotukihenkilöt saavat tuekseen käsikirjan, työpaikan ekosäännöt sekä Internet-sivuston. Ekotukihenkilöverkostoa voidaan jatkossa käyttää entistä tehokkaammin energiansäästön edistämisessä. Kiinteistökohtainen sähkön ja kaukolämmön kulutustieto olisi hyvä saattaa ekotukihenkilöiden tietoon, sillä se on mahdollista saada jopa kuukausitasolla (sähköinen huoltokirja tai E3-portaali).

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.2.2008 pääkaupunkiseudun ilmastostrategian. Sen mukaan kaupungilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omissa toiminnoissaan erityisesti tiedollisella ohjauksella. Sitä voidaan edistää myös kehittämällä sellaisia taloudellisia ”porkkanoita”, joilla kannustetaan työntekijöitä toimimaan energiaa säästävällä tavoilla.

 

Energiansäästössä on tärkeää huomata, että kaupungilla on välillisesti vielä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa energiankulutukseen. Kaupungin työntekijöitä olisi koulutettava tiedostamaan myös tämä. Muun muassa ilmastostrategiassa on esitetty, että kaupunki voi kilpailutuksella ohjata hankintoja energiatehokkaampaan suuntaan. Kaupunki voi rakentaessaan tai rakennuttaessaan edellyttää jo suunnittelussa energiatehokkuuden huomioimista. Kulutuksen seurantaa tulee kehittää niin, että sähkön käyttäjä maksaa toteutuneen kulutuksen mukaan.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että TEM:n sopimuksessa ja ilmastostrategiassa on hyviä linjauksia, jotka vaativat toimenpanoa. Ympäristökeskuksen koordinoima ekotukikoulutus antaa perusvalmiudet hallintokuntien edustajille aloittaa energiatehokkuustyö omassa toiminnassaan. Ekotukihenkilöiden tulee saada riittävästi ajantasaista tietoa kiinteistökohtaisesta energiankulutuksesta valistuksen tehostamiseksi. Kaupungin hallintokuntien tulisi resurssoida työaikaa ja rahaa energiatehokkuuskoulutukseen niin, että jokainen työntekijä tuntee oman työnsä välilliset vaikutukset energian kulutukseen esimerkiksi kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa, liikenteen suunnittelussa ja osaa vähentää välittömästi energiankulutustaan esimerkiksi ATK-laitteiden ja valaistuksen käyttö ja liikkuminen. Tehokkaasti tämä voisi onnistua ympäristöjohtamisen avulla.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että koulutukseen ja opastukseen työpaikoilla ja työtehtävissä panostetaan mm. ekotukihenkilötoiminnalla ja erillisillä tilaisuuksilla ja koulutuksilla.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Jyrki Lohi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jyrki Lohi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jyrki Lohelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

26.5.2008 pöydälle pantu asia

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

 

Khs 2008-1218

 

Sosiaalilautakunta toteaa (6.5.2008) mm., että Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan valtuustot hyväksyivät 19.6.2007 kaupunkiseutusuunnitelman kuntarajat ylittävien palvelujen parantamisesta. Suunnitelmaan sisältyi päivähoitopalvelujen yhteiskäytön laajentaminen kolmessa eri vaiheessa.

 

Ensimmäinen vaihe toteutui elokuun 2007 alusta. Perheen muuttaessa pääkaupunkiseudulla toiseen kuntaan lapsi voi vanhempien niin halutessa jatkaa päivähoidossa entisessä asuinkunnassaan koulun alkuun saakka.

 

Kaupunkiseutusuunnitelman mukaan toisessa vaiheessa yhteiskäyttöä laajennetaan 1.8.2008 alkaen siten, että Helsinki, Espoo ja Vantaa määrittelevät maantieteelliset, kuntarajat ylittävät päivähoidon yhteis-käyttöalueet, joilla asuvat perheet voivat hakea lapselle päivähoitopaikkaa yhteiskäyttöalueelta.

 

Kauniainen sitoutuu tässä vaiheessa kuntarajat ylittävään päivä-hoitopalvelujen yhteiskäyttöön siten, että noin 5 % (16 kokopäiväistä hoitopaikkaa tammikuussa 2008) sen päivähoitopaikkojen volyymistä on tarvittaessa muiden pääkaupunkiseudun kuntien käytössä. Vastaava määrä Kauniaisten perheiden lapsista voi olla päivähoidossa muissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

 

Suunnitelman kolmas vaihe sisältää täysin vapaasti kuntarajat ylittävät päivähoitopalvelut vuonna 2012.

 

Yhteiskäytön toisen vaiheen esitetään koskevan suomen- ja ruotsin-kielistä kunnallista päiväkotihoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa sekä hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa sisältäen erityispäivähoidon. Helsingissä mukana ovat myös ostopalvelupäiväkodit. Yhteiskäyttö ei koske perusopetuslain mukaista esiopetusta, iltahoitoa, lauantaihoitoa eikä ympärivuorokautista hoitoa.

 

Yhteiskäyttöalueiksi esitetään kahta suomen- ja yhtä ruotsinkielistä kuntarajat ylittävää yhteiskäyttöaluetta. Yhteiskäyttö-alueeseen A kuuluvat Espoosta osa Kanta-Leppävaaran tilastoalueesta ja Laaksolahden tilastoalue, Helsingistä Pitäjänmäen peruspiiri sekä Vantaalta Hämeenkylän, Linnaisen, Hämevaaran ja Vapaalan kaupunginosat.

 

Yhteiskäyttöalueeseen B kuuluvat Helsingistä osa Mellunkylän perus-piiristä sekä Vantaalta Vaaralan, Rajakylän ja Länsimäen kaupungin-osat.

 

Yhteiskäyttöalueen C:n muodostaa ruotsinkielinen kunnallinen päivähoito. Alueeseen kuuluu Espoosta osa Kanta-Leppävaaran tilastoalueesta ja Laaksolahden tilastoalue sekä Helsingistä Pitäjänmäen peruspiiri.  Vantaan kunnallista ruotsinkielistä päivähoitoa ei esitetä sisällytettäväksi toiseen vaiheeseen, koska esitetyllä kuntarajat ylittävällä alueella ei Vantaalla ole ruotsinkielistä kunnallista päivähoitopalvelua.

 

Edellä mainituilla yhteiskäyttöalueilla liikenneyhteydet mahdollistavat kuntarajat ylittävän, molemminpuolisen palvelujen käytön ja päivähoidon palveluverkko on kattava ja monipuolinen.

 

Yhteistyöstä yhteiskäyttöalueiden päivähoitopalvelujen järjestämisessä on valmisteltu kuntien kesken tehtävä sopimus. Sopimuksessa sovitaan yhteiskäyttöalueista, päivähoitoon ottamisesta ja päivähoidosta perittävästä asiakasmaksusta päättämisestä, korvauksen perusteista, tietoturvasta sekä yhteistyöstä lasten valintaan liittyvissä ja muissa sopimuksen toteuttamiseen ja seurantaan liittyvissä asioissa. Palveluja käyttävän asukkaan kaupungin kustannusvastuu toteutetaan täyden kustannusvastuun periaatteiden mukaisena.

 

Yhteiskäytön toisen vaiheen toteuttamista, yhteiskäyttöalueita, toimintamallia ja yhteiskäytön laajentamista arvioidaan vuonna 2010. 

 

Esitys on käsitelty Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa 15.4.2008, Espoon ruotsinkielisessä päivähoito- ja opetuslauta-kunnassa 9.4.2008, Vantaan opetuslautakunnassa 15.4.2008 sekä Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.4.2008.

 

./.                   Suunnitelma Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kunnallisten päivähoitopalvelujen yhteiskäytön toisen vaiheen käyttöönotosta, yhteiskäyttöalueista ja toimintamallista on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

Sosiaalilautakunta päätti 6.5.2008

 

-                                       merkitä tiedoksi suunnitelman Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kunnallisten päivähoitopalvelujen yhteiskäytön toisen vaiheen käyttöönotosta, yhteiskäyttöalueista ja toimintamallista. Helsingissä mukana ovat myös ostopalvelupäiväkodit.

-                                       esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan päivähoitopalvelujen yhteiskäytön laajentamista 1.8.2008 alkaen koskevan sopimuksen siten, että sopimus tulee voimaan siinä tapauksessa, että Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit tekevät samansisältöisen päätöksen.

./.                                       Sopimus on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

 

-                                       että yhteiskäytön toisen vaiheen seuranta ja arviointi tuodaan sosiaalilautakunnalle tiedoksi vuonna 2010.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä 2 olevan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan välisen sopimuksen yhteistyöstä lasten päivähoidon järjestämisessä 1.8.2008 lukien edellyttäen, että Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit hyväksyvät sen.

Pöytäkirjanote jäljennöksin sopimuksesta sosiaalilautakunnalle, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeille sekä hallintokeskukselle (Anja Vallitulle).

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Suunnitelma päivähoitopalvelujen yhteiskätön toisesta vaiheesta

 

Liite 2

Sopimus yhteistyöstä lasten päivähoidon järjestämisessä

 

 

 

 


1

LIIKUNTAVIRASTON ULKOLIIKUNTAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2008-1272

 

Liikuntavirasto toteaa (20.5.2008), että Khs on 8.10.2007 myöntänyt eron Kari Alajääskelle liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön virasta 1.6.2008 lukien. Sj päätti 6.3.2008 Kj:n johtajistokäsittelyssä 5.3.2008 tekemän päätöksen nojalla ulkoliikuntaosaston osastopäällikön viransijaisen kokonaiskuukausipalkaksi 4 221 euroa. Liikuntajohtaja päätti 6.3.2008 valita kenttäpäällikkö Tero Alajääsken hoitamaan ulkoliikuntaosastopäällikön viransijaisuutta ajaksi 28.2. – 22.5.2008.

 

Viran täyttämiseen ja viran vastaanottamiseen kuluva aika huomioon ottaen tulisi Tero Alajääski määrätä hoitamaan ulkoliikuntaosaston osastopäällikön avointa virkaa määräajaksi. Liikuntavirasto esittää, että Khs ottaisi Tero Alajääsken ulkoliikuntaosaston osastopäällikön avoimeen virkaan ajaksi 1.6. – 31.8.2008 tai kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan otettu ottaa viran vastaan.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä Tero Alajääsken hoitamaan liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön avoinna olevaa virkaa 4 221 euron kokonaiskuukausipalkalla 1.6. – 31.8.2008, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan otettu ottaa viran vastaan.

 

Pöytäkirjanote Tero Alajääskelle, liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

LAUSUNTO UUDENMAAN KULTTUURISTRATEGIALUONNOKSESTA

 

Khs 2008-1087

 

Asia tulisi käsitellä 2.6.2008

 

Uudenmaan liitto pyytää (22.4.2008) lausuntoa Uudenmaan kulttuuristrategia 2015- asiakirjasta. Lausunto pyydetään toimittamaan Uudenmaan liitolle 30.5.2008 mennessä.

 

Vuoden 2007 alusta toimintansa aloittaneen Uudenmaan liiton kulttuuriasiain asiantuntijaryhmän johdolla on valmistunut Uudenmaan kulttuuristrategia 2015- asiakirja, jonka on laatinut professori Timo Cantell.

 

Valmistelun aikana on kuultu maakunnan kulttuurialan toimijoita ja virkamiehiä. Kuulemisten perusteella Uudenmaan liitto asettaa selvitystyöryhmän tarkentamaan maakunnan liiton tehtäviä kulttuurin toimintakentässä 15.8.08 mennessä.

 

Strategiassa esitetyn vision mukaan Uusimaa viestii itsestään vuonna 2015 luovana ja monipuolisena kulttuurin kasvualustana, jossa luovaan osaamisen perustuva yritystoiminta vahvistaa alueen elinkeinorakennetta ja työllisyyttä.

 

Vision toteutumisessa korostuvat erityisesti seuraavat seikat:

 

-                                       kulttuurin merkitys kansalaisten hyvinvoinnin kannalta

-                                       kulttuuri merkitys alueen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kannalta

-                                       kulttuurin merkitys monikulttuurisuuden vahvistajana

-                                       kulttuuri yritystoiminnan monipuolistajana ja työllistäjänä

-                                       taide itsenäisenä luovuuden ilmaisuna

-                                       Uudenmaan kulttuuriympäristön merkitys

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa (14.5.2008) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Kulttuuristrategian jatkokäsittelyssä tulisi kiinnittää erityistä huomiota Uudenmaan liiton roolin täsmentämiseen ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien selkeään esittämiseen. Samalla on syytä selvittää strategian ja sen toimenpiteiden suhde sekä alueen kuntien omiin kulttuuristrategioihin että valtakunnallisen kulttuuripolitiikan kehitykseen.

 

Olisi myös syytä harkita, miten kulttuurinäkökulma ja strategiset tavoitteet saataisiin selkeästi sisällytettyä maakuntasuunnitelmaan, joka sisältää Uudenmaan tulevaisuuskuvan ja toimintastrategiat. Kulttuuristrategialuonnoksen aikaperspektiivi on myös lyhyempi kuin laajemman maakuntasuunnitelman.

 

Kaupunginmuseon johtokunta toteaa (27.5.2008) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Uudenmaan kulttuuristrategia tuo näkyväksi kulttuurin poikkeuksellisen moniulotteisen ja laajan merkityksen liiton toimialueella. Kulttuurin keskeisen ja jatkuvasti voimistuvan roolin johdosta on huomionarvoista ja kiitettävää, että Uudenmaan liitto on laatinut oman kulttuuristrategialuonnoksensa.

 

Strategialuonnoksen toimenpide-ehdotukset jäävät hyvin yleispiirteisiksi tavoitteiksi, joista puuttuu varsinainen konkretia. Vaikka esityksissä linjataan kehittämistavoitteita, jää jokseenkin epäselväksi mikä on
Uudenmaan liiton rooli ja toimintamahdollisuudet niiden toteuttamisessa ja miten strategialla voidaan aidosti edistää alueen varsinaisten kulttuuritoimijoiden kehittymistä ja toimintamahdollisuuksia. Tavoitteiden konkretisointiin ja liiton rooliin tulisikin jatkotyöstössä kiinnittää huomiota.

 

Kulttuuristrategiassa viitataan ohimennen mm. Uudenmaan elinkeinopolitiikkaan. Strategialuonnoksesta ei ilmene millä tavoin kulttuuristrategia vaikuttaa, kytkeytyy tai voitaisiin kytkeä aiemmin laadittuun maakuntasuunnitelmaan. Ilman tällaista selvitystä kulttuuristrategia on varassa jäädä irralliseksi asiakirjaksi. Strategialuonnoksesta ei myöskään ilmene missä kaikissa maakunnan kunnissa on laadittu omat kulttuuristrategiat tai -ohjelmat tai esimerkiksi kulttuuriympäristöohjelmat. Jatkotyössä suhde ja liittymät näihin jo tehtyihin strategioihin tai ohjelmiin tulisi selvittää.

 

Taidemuseon johtokunta toteaa (22.5.2008) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Kulttuuristrategialuonnos tuo hyvin esille maakunnan kulttuuriset erityispiirteet ja kehittämisen kohteet. Taidemuseo on aluetaidemuseona sitoutunut maakunnalliseen yhteistyöhön ja toiminnassaan jo osaltaan toteuttaa kulttuuristrategian toimenpide-ehdotuksia.

 

Helsingin ammattikorkeakoulun hallitus toteaa (29.5.2008) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Helsingin ammattikorkeakoulu pitää Uudenmaan kulttuuristrategian laatimista erittäin arvokkaana, kulttuurialan toimijoita ja elinkeinopolitiikkaa lähtökohtaisesti tukevana saavutuksena. Kulttuuristrategian sisältöön, jäsentelyyn ja ilmaisulliseen viimeistelyyn olisi tullut kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota, jotta se olisi avautunut aktiivisempana, innostavampana ja uskottavampana sekä kuntatoimijoille että alan muille tahoille.

 

Kulttuuristrategian laatimisessa olisi ollut eduksi kuulla monipuolisemmin alan kehitystä visioivia ja tulevaisuuden osaajia kouluttavia tahoja. Esimerkiksi 1.8.2008 aloittavassa Metropolia-ammattikorkeakoulussa on Suomen suurin ja monipuolisin kulttuurialan korkeakoulutuksen ja metropolialueen aluekehitystä tukevan tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. Sen parissa toimivan noin 300 opettajan, tutkijan ja kehittäjän asiantuntijayhteisön kuuleminen olisi epäilemättä tuonut oman lisänsä kulttuuristrategian sisältöihin.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (21.5.2008) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Uudenmaan liitossa valmisteltu kulttuuristrategia jää yrityksestä huolimatta tarkastelualueen rajauksen suhteen epäselväksi. Sinänsä on positiivista, että pyritään arvioimaan kulttuuritoimintojen piirissä käytettäviä resursseja ja hakemaan tämän panostuksen merkitystä maakunnan kehitykselle. Mikäli rajausta ei voida tehdä selvemmin, ei toimenpiteisiinkään saada kovin suurta vaikuttavuutta ja kohdentuvuutta.

 

Henkilöstökeskus toteaa (21.5.2008) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Uudenmaan alueen houkuttelevuus, laadukkaiden palvelujen tarjonta ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen, työvoiman saatavuuden turvaaminen kuin myös asuinalueiden viihtyvyys ovat kysymyksiä, jotka nousevat ansiokkaasti Uudenmaan liiton valmistelemassa kulttuuristrategia 2015 luonnostekstissä esiin.

 

Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajaväestön kasvava merkitys alueen kehitykselle on keskeinen tekijä kaupungin elinvoimaisuuden kannalta. Tämä tulee esiin esimerkiksi Helsingin seudun innovaatiostrategiassa, elinkeinostrategiassa, kansainvälisen toiminnan strategiassa sekä henkilöstöstrategiassa. Helsingille laaditaan uutta maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, jossa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden keskeinen merkitys eri väestöryhmien kohtaamisen mahdollistajana ja maahanmuuttajien hyvinvoinnin osatekijöinä nousevat esiin.

 

Kaupunginorkesterin johtokunta toteaa (20.5.2008) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Uudenmaan kulttuuristrategialuonnoksessa esiin nostetut kulttuurin myönteiset vaikutukset kansalaisten hyvinvointiin virkistävien taide-elämysten sekä taidelaitosten tarjoaman yhteisöllisyyden ansiosta ovat viime vuosina korostuneet myös konserttitoiminnassa. Työelämässä jaksaminen ja jatkuvaan muutokseen sopeutuminen edellyttää henkistä latautumista esteettisten elämysten parissa. Yksinäisten ikäihmisten syrjäytymisuhka kasvaa suurten ikäluokkien eläköityessä; tätä kielteistä kehitystä voidaan ehkäistä myös konsertti-instituution tarjoamalla yhteisöllisyydellä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan liitolle Uudenmaan kulttuuristrategialuonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Uudenmaan kulttuuristrategia tuo näkyväksi kulttuurin poikkeuksellisen moniulotteisen ja laajan merkityksen liiton toimialueella. Kulttuurin keskeisen ja jatkuvasti voimistuvan roolin johdosta on huomionarvoista ja kiitettävää, että Uudenmaan liitto on laatinut oman kulttuuristrategialuonnoksensa.

 

Uudenmaan alueen houkuttelevuus, laadukkaiden palvelujen tarjonta ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen, työvoiman saatavuuden turvaaminen kuin myös asuinalueiden viihtyvyys ovat kysymyksiä, jotka nousevat ansiokkaasti Uudenmaan liiton valmistelemassa kulttuuristrategia 2015 luonnostekstissä esiin.

 

Kulttuuristrategian jatkokäsittelyssä tulisi kiinnittää erityistä huomiota Uudenmaan liiton roolin täsmentämiseen ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien selkeään esittämiseen. Samalla on syytä selvittää strategian ja sen toimenpiteiden suhde sekä alueen kuntien omiin kulttuuristrategioihin että valtakunnallisen kulttuuripolitiikan kehitykseen.

 

Olisi myös syytä harkita, miten kulttuurinäkökulma ja strategiset tavoitteet saataisiin selkeästi sisällytettyä maakuntasuunnitelmaan, joka sisältää Uudenmaan tulevaisuuskuvan ja toimintastrategiat.


 

Kirje Uudenmaan liitolle jäljennöksin annetuista lausunnoista ja pöytäkirjanote lausunnon antajille.

 

Lisätiedot:
Niippa Raimo, ma. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Uudenmaan kulttuuristrategia 2015

 

 

 

 


1

LAUTTASAAREN TONTTIEN 31128/4 JA 5 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11786)

 

Khs 2008-1207

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (29.4.2008) mm., että Khs on 14.6.2004 määrännyt 31. kaupunginosan (Lauttasaari) tontin 31128/4 (muodostuu tiloista 414-1-93 ja 414-1-298) ja tontin 31128/5 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi asemakaavan muuttamista varten. Rakennuskieltoa on jatkettu kahdella vuodella Khn päätöksellä 22.5.2006. Tontit sijaitsevat osoitteissa Särkiniementie 1 ja 1a.

 

Asemakaava                    Alueella on voimassa 27.7.1955 vahvistettu asemakaava nro 3820. Ase­makaavan mukaan tontit ovat kaksikerroksisten asuinrakennusten korttelialuetta.

 

Kaavamääräykset ja -merkinnät eivät nykyisten tulkintojen ja tarpeiden johdosta sekä muuttuneiden muiden säännösten vuoksi vastaa tarkoitustaan. Rakennusoikeus on ilmaistu tavalla, mikä aiheuttaa tulkintavai­keuksia. Täydennysrakentaminen vajaasti rakennetuilla tonteilla on mui­denkin määräysten johdosta hankalaa ja saattaa johtaa käyttökelpoisen rakennuskannan purkamiseen. Voimassa oleva kaava ei sisällä myöskään rakennusten suojeluun tähtääviä määräyksiä. Rakennussuojelukysymykset tulisi selvittää asemakaavan muutostyössä. Alkuperäinen asemakaava on vanhentunut.

 

Suunnittelutilanne          Molemmat tontit ovat vajaasti rakennetut. Rakennukset ovat vuodelta 1939. Kaupunginmuseo toteaa Lauttasaaren rakennusinventointiraportissa 2003 tontin 4 rakennuksen arkkitehtuurin harkituksi ja viimeistellyksi ja että siihen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja.

 

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä ajantasaistetaan asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavan muutosehdotus tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2009 aikana.

 

Tontit ovat yksityisessä omistuksessa.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi näiden tonttien rakennuskieltoa jatkaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla kahdella vuodella eli 14.6.2010 saakka (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11786/29.4.2008).

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee pidentää 31. kaupunginosan korttelin nro 31128 tonttien nro 4 ja 5 rakennuskieltoaikaa 14.6.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11786 (Lauttasaaren tontit 31128/4 ja 5)

 

 

 

 


2

HONKASUON, MALMINKARTANON TÄYTTÖMÄEN JA KONALAN TEOLLISUUSALUEEN POHJOISOSAN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11787)

 

Khs 2008-1208

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (29.4.2008) mm., että alue rajautuu Malminkartanon asunto- ja oppilaitoskortteleihin, Konalan teollisuusalueeseen, Vihdintiehen sekä Vantaan Rajatorppaan ja Myyrmäkeen. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Rudus Oy omistaa kivi­ainesteollisuuskäytössä olevan kiinteistön Vihdintien varressa.

 

Suunnittelutilanne          Helsingin yleiskaava 2002:ssa täyttömäki ja sen pohjoispuolinen kallio­metsäalue ovat virkistysaluetta, Honkasuolla on pientalovaltainen asuin­alue ja Konalan teollisuusalue jatkuu pohjoiseen. Kehä II:n jatke on piirretty yleiskaavakarttaan, mutta hyväksymispäätös ei koske kyseistä merkintää. Alue on asemakaavoittamatonta, asemakaavan laatiminen on vireillä. Aluetta koskevat maankäytön suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 23.2.2006.

 

Honkasuolle suunnitellaan tiivistä kaupunkikylää, joka tukeutuu sekä Malminkartanoon että Myyrmäen aluekeskukseen. Kuntarajan tuntumas­sa sijaitsevan Metropolian ammattikorkeakoulun laajentamismahdol­lisuuksia Honkasuon alueelle tutkitaan. Tiehallinto on laatinut yleissuunnitelman Kehä II:n jatkamisesta Hämeenlinnanväylälle. Sen mukaan Kehä II johdetaan Honkasuon pientaloalueen ohi kalliotunnelissa. Vihdintien varressa toimii kivimurskaamo sekä betoni-, asfaltti- ja jäte­asemat määräaikaisten suunnittelutarveratkaisujen nojalla.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Khs päätti 26.6.2006 määrätä alueen kahdeksi vuodeksi rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuk­sesta nro 11787/29.4.2008 ilmenevän alueen rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 26.6.2010 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11787/29.4.2008 ilmenevien 32. ja 33. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 26.6.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11787 (mm. Malminkartanonhuippu, Konalan teollisuusalueen pohjoisosa)

 

 

 

 


3

LAUSUNTO MUSEOVIRASTOLLE VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVISTÄ RAKENNETUISTA KULTTUURIYMPÄRISTÖISTÄ

 

Khs 2008-1006

 

Vs. Kaj ilmoittaa, että Museovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausun­toa valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä 16.6.2006 mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavissa osoitteesta (www.nba.fi/vat). Lausuntokierros on toinen, kaupunginhallitus antoi ensimmäisen lausuntonsa asiassa 6.2.2006. Lisäksi Museovirastolle toimitettiin kaupunkisuunnitteluviraston laatima, eräitä rajausmuutosehdotuksia sekä kuvaustekstejä täydentäviä huomautuksia sisältävä kohdeluettelokansio.

 

Saamiensa lausuntojen perusteella Museovirasto on viimeistellyt valikoimaa ja pyytää nyt kunnilta ja maakuntaliitoilta lausuntoa niistä kohteista, jotka oleellisesti poikkeavat ensimmäisen lausuntopyyntökierrok­sen kohdevalikoimasta eli valikoimaan lisätyistä ja siitä poistetuista koh­teista sekä kohteista joiden aluerajaukset ovat oleellisesti muuttuneet.

 

Lausunnolla oleva luettelo on merkityksellinen, koska se tullaan valtioneuvoston päätöksellä saattamaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi, jonka pohjalta ohjataan maakun­nallista ja kuntakaavoitusta. Se tulee korvaamaan tähän asti sovelletun vuonna 1993 vahvistetun inventoinnin Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (www.nba.fi/rky1993).

 

./.                   Museoviraston lausuntopyyntö on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

Kaupunginmuseo toteaa (12.5.2008) seuraavaa:

 

Kaupunginmuseo on tutustunut Museoviraston viimeisimpiin tarkistettuihin kohteisiin valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi Helsingin alueella.

 

Kaupunginmuseo on antanut Museovirastolle täydentävää tietoa Helsingin kohteista ja niiden rajauksista sekä tehnyt maastokäyntejä yhdes­sä Museoviraston edustajan kanssa.


Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa Museoviraston tarkistettuun

./.                   listaan Helsingin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (15.5.2008) mm. seuraavaa:

 

Helsingin kaupunginhallitus antoi Museovirastolle asiasta ensimmäisen kerran lausunnon 6.2.2006.

 

Lausuntopyyntöaineiston Uuttamaata koskevassa kohdenimiluettelossa on Helsingin osalta yhteensä 64 yksittäistä kohdetta tai aluekokonaisuut­ta. Aineistossa on tekstiosuus ja karttarajaus viidestätoista kohtees­ta eli niistä, joihin Museovirasto on edellisen lausuntokierroksen jälkeen tehnyt oleellisia muutoksia.

 

Museoviraston kokonaan tai osittain hyväksymät, kaupunginhalli-

tuksen 6.2.2006 lausunnossa esitetyt muutokset

 

Töölönlahden rannan Linnunlaulun alue (kohdenimi: Eläintarhan huvilat ja yleishyödylliset laitokset) on sisällytetty tarkistettuun valikoimaan kaupunginhallituksen edellisellä lausuntokierroksella esittämällä tavalla.

 

Talin siirtolapuutarha on poistettu valikoimasta ja Kumpulan siirtolapuutarha sekä sen vieressä sijaitseva koulupuutarha on siihen lisät­ty kaupunginhallituksen esittämällä tavalla.

 

Kaupunginhallitus esitti edellisellä lausuntokierroksella Kaartinkaupun­gin ja Ullanlinnan ottamista mukaan valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luetteloon vuoden 1993 luettelon mukaisesti. Museovirasto on nyt ottanut näiltä alueilta mukaan vain kaksi merkittävää rakennuskokonaisuutta, Kaartin kasarmin ja Kirurgisen sairaalan. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä näissä kaupunginosissa on muitakin merkittäviä yksittäisiä kohteita, esimerkiksi Helsingin vanhin koulu Svenska Normallyceum, sekä asuinrakennusten muodostamia kokonaisuuksia, joita tulisi sisällyttää valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luetteloon.

 

Kulosaaresta (kohdenimi: Kulosaaren huvilakaupunki) on kohdeluetteloon sisällytetty suppea, pääasiallisesti vain vanhimman rakennuskannan käsittävä osa. Vuoden 1993 luettelossa saari oli mukana kokonaisuudessaan. Kaupunkisuunnitteluvirasto on viime vuosina laajentanut suojelua käsittämään myös uudempaa rakennuskantaa ja katsoo, että valtakunnallisesti merkittävään aluekokonaisuuteen tulisi sisältyä laajemmin myös puutarhakaupunki-periaatteen mukaisesti toteutettua ja siten perinnettä positiivisella tavalla jatkavaa uudempaa rakennuskantaa.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston jälleenrakennuskauden pientaloalueita koskevassa selvityksessä (2003) nousi esiin joitakin rakennuskannaltaan ja ympäristöltään poikkeuksellisen hyvin ja yhtenäisenä säilyneitä alueita. Näistä Museovirasto on nyt sisällyttänyt luetteloon uutena kohteena Länsi-Herttoniemen pientaloalueen. Aluekokonaisuuteen on liitetty myös Herttoniemen ala-aste, joka on kaupunkisuunnitteluviraston julkiasemassa Opintiellä-raportissa luokiteltu arkkitehtonisesti, histo­riallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäväksi kohteeksi.

 

Olympiarakennukset-kokonaisuuteen on sisällytetty kaksi Kisakylään kuuluvaa rakennusryhmää kaupunginhallituksen esittämällä tavalla.

 

Museovirasto on sisällyttänyt Sörnäisten rannan entisen teollisuusmiljöön (kohdenimi: Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen) valikoimaan 1993 luettelon mukaisesti, mutta sitä pienemmäksi rajattuna, ja ottanut siten huomioon kaupunginhallituksen aiemman lausunnon.

 

Kaupunginhallituksen aikaisemman lausunnon mukaisesti tarkistettuun valikoimaan on sisällytetty vuoden 1993 luettelossa mukana ollut Viikin opetus- ja koetila.

 

Muutokset, joita Museovirasto ei ole ottanut huomioon

 

Malmin lentokentälle etsitään vaihtoehtoista sijaintipaikkaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan. Uuden sijaintipaikan löytyessä lentokenttätoiminta Malmilla lakkaa ja alue osoitetaan asuinkäyttöön. Museoviraston ehdottama vuo­den 1993 luetteloa laajempi aluemerkintä on siten ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Yleiskaava 2002:ssa Malmin lentokenttäalue on osoitettu asuin- ja työpaikkakäyttöön. Alueen suunnittelun lähtökohtana on, että arvokas rakennuskanta säilytetään. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä Malmin lentokentän alueelta valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi tulee osoittaa yleiskaava 2002:n mukaisesti vain lentokenttärakennukset.

 

Museovirasto ei ole ottanut huomioon kaupunginhallituksen kantaa, jonka mukaan ei ole perusteltua osoittaa Meilahden sairaala-aluetta valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Meilahden sairaala on valtakunnallinen sekä Helsingin ja ympäristökuntien alueellinen keskussairaala ja sillä on vahva asema lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen kampuksena. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä on oleellisen tär­keää turvata alueen sairaala- sekä opetus ja tutkimustoiminta ja niiden kehittyminen. Näiden tavoitteiden ohella kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa kaavoitustyössään huomioon rakennussuojelukysymykset mahdollisimman hyvin. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että Meilahden sairaala-alue jätettäisiin pois valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luettelosta.

 

Santahaminan osalta Museovirasto ei ole ottanut huomioon kaupunginhallituksen esittämää kantaa vaan on esittänyt, että uudessa kohdeluettelossa saari tulisi olemaan kokonaisuutena käsittäen myös rakentamattomat vyöhykkeet. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä valtakun­nallisesti merkittävän kokonaisuuden rajauksen tulee olla sama kuin yleiskaavassa esitetty rajaus eli käsittää pääasiassa saaren arvokas rakennuskanta ympäristöineen. Yleiskaavassa tämä vyöhyke on merkitty rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Helsingin yleiskaava 2002:ssa on varauduttu Santahaminan ottamiseen asuinkäyttöön siinä tapauksessa, että Puolustusvoimat siirtyy pois alueelta. Linnoituslaitteet otetaan alueen suunnittelussa huomioon muinaismuistolain edellyttämällä tavalla.

 

Museovirasto ei ole supistanut Suomenlinnan ympärille piirtämäänsä laajaa rajausta, niin kuin kaupunginhallitus edellisellä lausuntokierroksella esitti. Päinvastoin, maailmanperintökohteen ja useita muita saaria sisältävään aluekohteeseen on lisätty vielä Harakan saari. Museoviraston perusteluna on, että tämä kokonaisuus muodostaa historiallisen linnoitusalueen. Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi kohteiksi on Suomenlinnan lisäksi merkitty Vallisaari ja Kuninkaansaari. Suomenlinnaan ollaan laatimassa asemakaavaa, jossa sen asema maa­ilmanperintökohteena on lähtökohtana. Linnoituslaitteet otetaan kaavoituksessa huomioon sopimalla niistä Museoviraston kanssa. Kau­punkisuunnitteluviraston mielestä Suomenlinnan alue tulee rajata vuoden 1993 kohdeluettelon mukaisesti.

 

Vartiosaaren osalta Museovirasto ei ole ottanut huomioon kaupunginhallituksen esittämää kantaa, jonka mukaan saarta ei tule osoittaa valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi muutoin kuin rannan huvilavyö­hykkeen osalta. Yleiskaava 2002:ssa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi. Saaren toimintoja on tarpeen kehittää, mutta samalla sen arvokas huvilakulttuuri on tarkoitus säilyttää. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää edelleen, että Vartiosaarta ei sisällytettäisi tarkistettuun kohdeluetteloon.

 

Kruununhaka kuului kokonaisuutena 1993 luetteloon, ja kaupunginhallitus ei pitänyt aikaisemmassa lausunnossaan sen poistamista valtakun­nallisesti merkittävien kohteiden luettelosta perusteltuna. Museovirasto ei kuitenkaan ole ottanut tätä huomioon. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää edelleen Kruununhaan ottamista mukaan kohdeluetteloon.

 

Luettelon ulkopuolelle on edelleen jäänyt entinen Volvo Auto Oy:n toi­mitalo, jonka kaavoitusprosessiin kohteen valtakunnallinen arvo on vai­kuttanut merkittävästi. Kaupunkisuunnitteluvirasto näkee tarpeellisena sisällyttää kohde valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luetteloon.

 

Aikaisempi Itä-Helsingin kartanot ja huvilasaaret on nyt nimetty uudelleen Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus -nimiseksi aluekohteeksi. Koska kyseiseen kokonaisuuteen kuuluu myös huomattavia kartanoita, kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että nimi kuuluisi Helsin­gin höyrylaivareittien kartanot ja kesähuvila-asutus. Kohteen sisältämien Tullisaaren, Stansvikin ja Herttoniemen kartanon aluerajausta on muutettu edellisen lausuntokierroksen jälkeen. Herttoniemen kartanon rajausta tulisi kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kuitenkin edel­leen tarkistaa siten, että kartanon alue ulottuu mereen saakka. Alue­kohteeseen ei ole edelleenkään sisällytetty Degerön kartanoa, kuten kaupunginhallitus edellisellä lausuntokierroksella esitti. Rakennustaiteellisesti merkittävä kartano on harvinaisen hyvin säilynyt alkuperäistä vastaavassa asussaan ja on lisäksi erinomaisesti säilyttänyt alkuperäisen suhteensa ympäröivään maisemaan. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää edelleen kartanoa sisällytettäväksi höyrylaivareittien kartanot ja kesähuvilat -kokonaisuuteen.

 

Muut Museoviraston tekemät muutokset

 

Valtakunnallisesti arvokkaimmiksi pääkaupunkiseudun 1. maailmansodan linnoitteiksi on Helsingin osalta valittu yksitoista parhaiten säilynyttä tyypillistä tai harvinaista tai muuten ainutlaatuista kohdetta. Näistä aluekohteista Kivikossa on jo rakennettu osalle alueesta kerrostaloalue, jonka suunnittelussa linnoituslaitteet on otettu huomioon. Samoin Mustavuoreen on suunnitteilla uusi asuinalue. Museovirasto on laajentanut Mustavuoren linnoitusalueen rajausta verrattuna vuoden 1993 luetteloon. Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää tätä perusteettomana, sillä Museoviraston antamien tietojen mukaan suunnitellulla asuinalueella sijaitsee ainoastaan ammusvarasto ja tykkiteitä. Ne on alueen suunnittelussa otettu huomioon. Santahaminan ja Suomenlinnan linnoit­teita on käsitelty lausunnossa aiemmin.

 

Käpylän länsiosan pientaloalue on sisällytetty kohdeluetteloon (kohdenimi: Käpylän puutaloalueet ja Käärmetalo). Käpylän länsiosaan, sisältäen myös Käärmetalon, on juuri laadittu asemakaavan muutosehdotus, jossa suojeluarvot on otettu huomioon.

 

Lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto huomauttaa, että avoin yhteistyö kohdeluetteloa valmisteltaessa ei ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen ole toteutunut kaupunginhallituksen esittämällä tavalla. Sama kos­kee mahdollista valmisteltavana olevaa tulkintaohjetta valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta kaavoituksessa.

 

Lisätietoja antavat Leena Makkonen puhelin 310 37262
(rakennussuojelu), Maria Karisto, puhelin 310 37211
(maisemakulttuuri), Liisa Kuokkanen-Suomi, puhelin 310 37225
(linnoituslaitteet)

 

Kiinteistövirasto toteaa (14.5.2008) lausuntonaan seuraavaa:

 

Aiempiin kiinteistölautakunnan ja kaupunginhallituksen asiasta antamiin lausuntoihin ei virastolla ole juurikaan lisättävää. Tärkein kysymys viras­ton mielestä on kulttuuriympäristöjen luettelon asema suunnittelujärjestelmässä.

 

Suojeluarvot ovat vain yksi sektori arvojen ja tarpeiden kirjossa. Suojeluarvojen merkitystä tulee harkita kokonaisvaltaisesti suunnittelussa ja päätöksenteossa. Suojeluarvoja ei siis tulisi aina asettaa sitoviksi lähtökohdiksi, vaan punnita myös niiden kustannus- hyötysuhdetta kuten muidenkin sektorien tavoitteita.

 

Tärkeää on myös suhtautuminen rakennuskohteiden suojeluun. Suojelun lähtökohtana ei saisi olla nykytilanteen ja etenkään nykyisen toimin­nan jäädyttäminen, vaan suojelutavoitteiden puitteissa pitää voida kohteita luovasti kehittää ja luoda siten ympäristöön uusia ajallisia kerrostumia. Aiempia vastaavia monipuolisia ajallisia kerrostumia museovi­ranomaiset esittelevät ylpeinä. Suojelukohteiden uudet käyttötarkoitukset ja lisärakentaminen voivat mahdollistaa ja ehkä parhaiten hyödyntää arvokkaita ympäristöjä.

 

Virastolle toimitetussa lausuntomateriaalissa eikä museoviraston nettisivuilla ole Malmin lentokenttää eikä Santahaminaa koskevaa teksti- ja karttamateriaalia vaikka kohteet nähtävästi ovat edelleen luettelossa mukana. Näiden kohteiden osalta virasto toistaa kiinteistölautakunnan lausunnossa olleen kielteisen kannan näiden alueiden ja niiden toimintojen säilyttämisessä. Näitä alueita tullaan tarvitsemaan pääkaupunkiseudun kehittämisessä tulevina vuosikymmeninä eikä niitä voida kokonaisuuksina museoida.

 

Virastolla ei myöskään ole tietoa Vantaalta ja Sipoosta liitettävillä alueilla mahdollisesti olevista merkittävistä suojeltavista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista. Kaupunkissuunnitteluvirasto lienee alustavasti tarkastellut näiden alueiden kaavoitusmahdollisuuksia.

 

Koska nämä alueet ovat tärkeitä koko pääkaupunkiseudun kasvusuuntia, ei näilläkään alueilla sitovilla suojelutavoitteilla ole syytä etukäteen estää kokonaisvaltaista ja kaikki näkökohdat arvioivaa suunnittelua. Lu­kuisat Natura-alueet mahdollisine puskurivyöhykkeineen voivat noilla alueilla jo yksinään vaikeuttaa kaavoitusta sekä asunto- ja työpaikkarakentamista. Jos alueella on lisäksi laajoja kulttuuriympäristön kuten peltoaukeitten ja kartanomiljöiden suojelualueita, voi koko alueliitoksen tarkoitus jäädä toteuttamatta.

 

Suomenlinnan aluerajaus on viraston mielestä edelleen tarpeettoman laaja. Esim. Vasikkasaaren rajaaminen Suomenlinnan alueeseen ei ole perusteltua.

 

Koko Vartiosaaren rajaaminen suojelualueeksi ei myöskään ole perusteltua. Alue on Helsingin yleiskaavan selvitysalue. Kaavoituksen yhteydessä otetaan kantaa saaren jäljellä olevien rakennettujen ympäristöjen säilymiseen ja suojeluun varmastikin riittävän voimakkaasti vuoro-vaikutuksessa museotoimen kanssa.

 

Ensimmäisen maailmansodan aikaisten jäljellä olevien linnoituslaitteiden totaalisuojelua pitäisi tarkentaa useiden vähäisten kohteiden osalta. Esitetyt aluerajaukset vaikuttavat piirretyn varmuuden vuoksi kovin laajoina.

 

Muiden aluerajausten ja kohteiden läpikäymiseen virastolla ei ole riittävää asiantuntemusta eikä mahdollisuuksiakaan lausuntoajan puitteissa. Kaupunkisuunnitteluvirasto ottanee tarpeellisilta osin kantaa rajauksiin ja kohteisiin lausunnossaan ja kaavoitustyön vuorovaikutuksen kuluessa.

 

Rakennusvalvontavirasto toteaa (12.5.2008) mm. seuraavaa:

 

Rakennusvalvontavirasto on osallistunut yhteistyössä kaupunkisuun­nit­teluviraston ja kaupunginmuseon kanssa edellisen lausuntopyyntö­vai­heen kohteiden ja aluerajausten määrittelyyn. Rakennuslautakun­ta on antanut asiasta lausuntonsa 8.11.2005. 

 

Rakennusvalvontavirasto viittaa edellisessä rakennuslautakunnan lausunnossa antamiinsa kommentteihin kohdevalikoiman käytettävyyden mm. tekstisisältöjen, kohteiden loogisuuden ja rajausten selkeyden osalta.

 

Rakennusvalvontavirasto toteaa, että koko aineisto olisi tullut esittää työstettynä. Virasto toivoo, että rakennuslautakunnan edellisessä lausunnossa ja kaupunginhallituksen 6.2.2006 antamassa lausunnossa esitetyt huomautukset useiden kohteiden kuten Suomenlinna, Santaha­mina, Malmi ja Vartiosaari osalta johtaisivat myönteiseen lopputulokseen - nyt kaupungin huomautuksia ei ole uudessa esityksessä laisinkaan huomioitu eikä perusteltu.

 

Ympäristökeskus toteaa (14.5.2008) seuraavaa:

 

Museoviraston tavoitteena on, että valtakunnallisesti merkittävien raken­nettujen ympäristöjen kohteet saatetaan valtioneuvoston päätöksellä osaksi valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kaavoituksessa ja lupamenettelyissä on varmistettava alueiden kulttuurihistoriallisten arvo­jen säilyminen.

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus huomauttaa, että kohdeluettelon valmistelusta puuttuu edelleen vaikutusten arviointi, vaikka kohteet ja niiden rajaukset vaikuttavat sekä arvokkaiden alueiden että niiden lähi­ympäristön suunnitteluun ja käyttöön.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee antaa Museovirastolle seuraavansisältöisen lausunnon:

 

Kaupunginhallitus antoi ensimmäisen lausuntonsa asiassa 6.2.2006. Osittain esitetyt näkökohdat on otettu sellaisinaan huomioon, mistä

kaupunginhallitus ilmaisee tyytyväisyytensä. Sen sijaan kaupunginhallitus pitää puutteena muun muassa sitä, ettei kaupungin kannalta tär­keän Malmin lentokentän eikä myöskään Santahaminaa koskevia esityksiä ole muutettu, mikä on pääteltävissä siitä, ettei näitä alueita koskevia karttaliitteitä sisältynyt toimitettuun lausuntoaineistoon. Samoin puuttui aineisto Vantaasta ja Sipoosta Helsinkiin 1.1.2009 siirtyvältä liitosalueelta, johon kohdistuviin suojelutavoitteisiin Helsingin kaupungin tulee näissä oloissa voida vaikuttaa. Seuraavassa ovat kaupunginhallituksen kannanotot toimitetun aineiston ja aiemman lausunnon pohjalta.  


Alueet, joissa kaupunginhallituksen lausunto on kokonaan tai osittain
otettu huomioon

 

Töölönlahden rannan Linnunlaulun alue (kohdenimi: Eläintarhan huvilat ja yleishyödylliset laitokset) on sisällytetty tarkistettuun valikoimaan kaupunginhallituksen edellisellä lausuntokierroksella esittämällä tavalla.

 

Talin siirtolapuutarha on poistettu valikoimasta ja Kumpulan siirtolapuutarha sekä sen vieressä sijaitseva koulupuutarha on siihen lisätty kaupunginhallituksen esittämällä tavalla.

 

Kaupunginhallitus esitti edellisellä lausuntokierroksella Kaartinkaupun­gin ja Ullanlinnan ottamista mukaan valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luetteloon vuoden 1993 luettelon mukaisesti. Museovirasto on nyt ottanut näiltä alueilta mukaan vain kaksi merkittävää rakennuskokonaisuutta, Kaartin kasarmin ja Kirurgisen sairaalan. Kaupungin­hallituksen mielestä näissä kaupunginosissa on muitakin merkittäviä yksittäisiä kohteita, esimerkiksi Helsingin vanhin koulu Svenska Normal­lyceum, sekä asuinrakennusten muodostamia kokonaisuuksia, joita tulisi sisällyttää valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luetteloon.

 

Kulosaaresta (kohdenimi: Kulosaaren huvilakaupunki) on kohdeluetteloon sisällytetty suppea, pääasiallisesti vain vanhimman rakennuskannan käsittävä osa. Vuoden 1993 luettelossa saari oli mukana kokonaisuudessaan. Kaupunki on viime vuosina laajentanut suojelua käsittämään myös uudempaa rakennuskantaa ja katsoo, että valtakunnallises­ti merkittävään aluekokonaisuuteen tulisi sisältyä laajemmin myös puutarhakaupunki-periaatteen mukaisesti toteutettua ja siten perinnettä positiivisella tavalla jatkavaa uudempaa rakennuskantaa.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston jälleenrakennuskauden pientaloalueita koskevassa selvityksessä (2003) nousi esiin joitakin rakennuskannaltaan ja ympäristöltään poikkeuksellisen hyvin ja yhtenäisenä säilyneitä alueita. Näistä Museovirasto on nyt sisällyttänyt luetteloon uutena kohteena Länsi-Herttoniemen pientaloalueen. Aluekokonaisuuteen on liitetty myös Herttoniemen ala-aste, joka on kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemassa Opintiellä -raportissa luokiteltu arkkitehtonisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäväksi kohteeksi.

 

Olympiarakennukset -kokonaisuuteen on sisällytetty kaksi Kisakylään kuuluvaa rakennusryhmää kaupunginhallituksen esittämällä tavalla.

 

Museovirasto on sisällyttänyt Sörnäisten rannan entisen teollisuusmiljöön (kohdenimi: Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen) valikoimaan 1993 luettelon mukaisesti, mutta sitä pienemmäksi rajattuna, ja ottanut siten huomioon kaupunginhallituksen aiemman lausunnon.

 

Kaupunginhallituksen aikaisemman lausunnon mukaisesti tarkistettuun valikoimaan on sisällytetty vuoden 1993 luettelossa mukana ollut Viikin opetus- ja koetila.

 

Ehdotetut muutokset, joita Museovirasto ei ole ottanut huomioon

 

Malmin lentokenttä esiintyy luettelossa, joskaan viimeisintä karttaa ei ollut saatavilla. Tämän vuoksi kaupunki osin toistaa jo aiemmassa lausunnossa sanottua. Kentälle etsitään vaihtoehtoista sijaintipaikkaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan. Uuden sijaintipaikan löytyessä lentokenttätoiminta Malmilla lakkaa ja alue osoitetaan asuinkäyttöön. Museoviraston ehdottama, vuoden 1993 luetteloa laajempi aluemerkintä on siten ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Vuoden 1993 luettelossa mukana on vain lentokentän arvokas rakennuskanta.

 

Helsingin yleiskaava 1992:ssa, joka jäi voimaan, kun Yleiskaava 2002:n merkinnät jäivät kaavan hyväksymiseen liittyneen muotovirheen vuoksi vahvistumatta, Malmin lentokenttäalue on osoitettu asuinkäyttöön, mikäli muu toiminta siirtyy pois. Kaavamääräyksen mukaan lentokenttärakennukset kuuluvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen, ja alueella tapahtuvat muutokset tulee suunnitella siten, ettei niiden kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia ominaispiirteitä turmella. Alueen kaiken suunnittelun lähtökohtana on, että arvokas rakennuskanta säilytetään. Kaupunginhallituksen mielestä Malmin lentokentän alueelta valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi tulee osoittaa vain lentokentän arvokas rakennuskanta. Lentotoimintaan tai ylipäätään mihinkään muuhunkaan elinkeino- tai muuhun toimintaan ei maankäyttö- ja rakennuslain tai rakennussuojelulain mukaista suojelua voida ulottaa.

 

Museovirasto ei myöskään ole ottanut huomioon kaupunginhallituksen kantaa, jonka mukaan ei ole perusteltua osoittaa Meilahden sairaala-aluetta valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Meilahden sairaala on valtakunnallinen sekä Helsingin ja ympäristökuntien alueellinen keskussairaala ja sillä on vahva asema lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen kampuksena. Kaupunginhallituksen mielestä on oleellisen tärkeää turvata alueen sairaala- sekä opetus ja tutkimustoiminta ja niiden kehittyminen. Näiden tavoitteiden ohella kaupunki ottaa kaavoitustyössään huomioon rakennussuojelukysymykset mahdollisimman hyvin. Kaupunginhallitus esittää, että Meilahden sairaala-alue jätettäisiin pois valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luettelosta.

 

Santahaminan osalta Museovirasto ei ole ottanut huomioon kaupunginhallituksen esittämää kantaa vaan on esittänyt, että uudessa kohdeluettelossa saari tulisi olemaan kokonaisuutena käsittäen myös rakentamattomat vyöhykkeet (huomio tehty ilman uusinta karttaa). Kaupunginhallituksen mielestä valtakunnallisesti merkittävän kokonaisuuden rajauksen tulee olla sama kuin yleiskaavassa esitetty rajaus eli käsittää pääasiassa saaren arvokas rakennuskanta ympäristöineen. Yleiskaava 2002:ssa tämä vyöhyke on merkitty rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Helsingin yleiskaava 2002:ssa on varauduttu Santahaminan ottamiseen asuinkäyttöön siinä tapauksessa, että Puolustusvoimat siirtyy pois alueelta. Linnoituslaitteet otetaan alueen suunnittelussa huomioon muinaismuistolain edellyttämällä tavalla.

 

Museovirasto ei ole supistanut Suomenlinnan ympärille piirtämäänsä laajaa rajausta, niin kuin kaupunginhallitus edellisellä lausuntokierroksella esitti. Päinvastoin, maailmanperintökohteen ja useita muita saaria sisältävään aluekohteeseen on lisätty vielä Harakan saari. Museoviraston perusteluna on, että tämä kokonaisuus muodostaa historiallisen linnoitusalueen. Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi kohteiksi on Suomenlinnan lisäksi merkitty Vallisaari ja Kuninkaansaari. Suomenlinnaan ollaan laatimassa asemakaavaa, jossa sen asema maailmanperintökohteena on lähtökohtana. Linnoituslaitteet otetaan kaavoituksessa huomioon sopimalla niistä Museoviraston kanssa. Kaupunginhallituksen mielestä Suomenlinnan alue tulee rajata vuoden 1993 kohdeluettelon mukaisesti.

 

Vartiosaaren osalta Museovirasto ei ole ottanut huomioon kaupunginhallituksen esittämää kantaa, jonka mukaan saarta ei tule osoittaa valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi muutoin kuin rannan huvilavyöhykkeen osalta. Yleiskaava 2002:ssa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi. Saaren toimintoja on tarpeen kehittää, mutta samalla sen arvokas huvilakulttuuri on tarkoitus säilyttää. Kaupunginhallitus esittää edelleen, että Vartiosaarta ei sisällytettäisi tarkistettuun kohdeluetteloon.

 

Kruununhaka kuului kokonaisuutena 1993 luetteloon, ja kaupunginhallitus ei pitänyt aikaisemmassa lausunnossaan sen poistamista valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luettelosta perusteltuna. Museovirasto ei kuitenkaan ole ottanut tätä huomioon. Kaupunginhallitus esittää edelleen Kruununhaan ottamista mukaan kohdeluetteloon.

 

Luettelon ulkopuolelle on edelleen jäänyt entinen Volvo Auto Oy:n toimitalo, jonka kaavoitusprosessiin kohteen valtakunnallinen arvo on vaikuttanut merkittävästi. Lisäksi tulee huomata, että rakennuksen säilymiseen vaikutti merkittävästi Museoviraston kanta siitä, että rakennus on valtakunnallisesti merkittävä. Kaupunginhallitus pitää perusteltuna kohteen sisällyttämistä valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luetteloon.

 

Aikaisempi Itä-Helsingin kartanot ja huvilasaaret on nyt nimetty uudelleen Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus -nimiseksi aluekohteeksi. Koska kyseiseen kokonaisuuteen kuuluu myös huomattavia kartanoita, kaupunginhallitus esittää, että nimi kuuluisi Helsingin höyrylaivareittien kartanot ja kesähuvila-asutus. Kohteen sisältämien Tullisaaren, Stansvikin ja Herttoniemen kartanon aluerajausta on muutettu edellisen lausuntokierroksen jälkeen. Herttoniemen kartanon rajausta tulisi kuitenkin edelleen tarkistaa siten, että kartanon alue ulottuu mereen saakka. Aluekohteeseen ei ole edelleenkään sisällytetty Degerön kartanoa, kuten kaupunginhallitus edellisellä lausuntokierroksella esitti. Rakennustaiteellisesti merkittävä kartano on harvinaisen hyvin säilynyt alkuperäistä vastaavassa asussaan ja on lisäksi erinomaisesti säilyttänyt alkuperäisen suhteensa ympäröivään maisemaan. Kaupunginhallitus esittääkin kartanoa sisällytettäväksi höyrylaivareittien kartanot ja kesähuvilat -kokonaisuuteen.

 

Muut Museoviraston tekemät muutokset

 

Valtakunnallisesti arvokkaimmiksi pääkaupunkiseudun 1. maailmansodan linnoitteiksi on Helsingin osalta valittu yksitoista parhaiten säilynyttä tyypillistä tai harvinaista tai muuten ainutlaatuista kohdetta. Näistä aluekohteista Kivikossa on jo rakennettu osalle alueesta kerrostaloalue, jonka suunnittelussa linnoituslaitteet on otettu huomioon. Myös Mustavuoreen on Yleiskaava 2002:ssa osoitettu uusi asuinalue. Museovirasto on laajentanut Mustavuoren linnoitusalueen rajausta verrattuna vuoden 1993 luetteloon. Aiempien Museoviraston antamien tietojen mukaan suunnitellulla asuinalueella sijaitsee ainoastaan ammusvarasto ja tykkiteitä. Ne on alueen suunnittelussa otettu huomioon. Santahaminan ja Suomenlinnan linnoitteita on käsitelty lausunnossa aiemmin.

 


Käpylän länsiosan pientaloalue on sisällytetty kohdeluetteloon (kohdenimi: Käpylän puutaloalueet ja Käärmetalo). Käpylän länsiosaan, sisältäen myös Käärmetalon, on juuri laadittu asemakaavan muutosehdotus, jossa suojeluarvot on otettu huomioon.

 

Lopuksi kaupunginhallitus pitää epäkohtana sitä, että avoin yhteistyö kohdeluetteloa valmisteltaessa ei ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen ole toteutunut aiemmassa lausunnossa esitetyllä tavalla. Sama koskee mahdollista valmisteltavana olevaa tulkintaohjetta valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta kaavoituksessa. Lisäksi lausunnolle toimitetusta luettelosta puuttuu vaikutusten arviointi.

 

Kirje Museovirastolle ja pöytäkirjanote kaupunginmuseolle, kiinteistövirastolle, rakennusvalvontavirastolle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Makkonen Leena, rakennussuojelu, puhelin 310 37262
Karisto Maria, maisemakulttuuri, puhelin 310 37211
Kuokkanen-Suomi Liisa, linnoituslaitteet, puhelin 310 37225

 

 

LIITTEET

Liite 1

Museoviraston lausuntopyyntö 11.4.2008

 

Liite 2

Kohteet Helsingissä

 

 

 

 


4

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN NEITSYTPOLKU 1 B:N KANSSA ULLANLINNAN TONTIN 7135/1 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11731

 

Khs 2008-1065

 

Kiinteistölautakunta toteaa (15.4.2008) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontinomistaja. Maa­poliittiset neuvottelut on käyty Khn  9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Tontinomistajan kanssa esitetään solmittavaksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa tontinomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta 500 000 euroa.

 

Voimassa oleva asemakaava

 

Tontilla 7135/1 on voimassa vuonna 1981 vahvistettu asemakaava nro 7775, jonka mukaan tontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Tontille on merkitty rakennusala vain Neitsytpolun varteen, rakennusoikeus on 1 670 k-m2 ja kerrosluku on viisi. Asemakaavassa ei ole tonttia koskevia suojelumääräyksiä.

 

Primas-rekisteritietojen mukaan tontin käytetty kerrosala on 4 728 k-m2. Neitsytpolun puoleinen rakennusosa on 6-kerroksinen, mutta ylin kerros on sisäänvedetty. Pihasiipi on 4-kerroksinen. Rakennuksessa ei ole kellaria. Rakennus on tyhjillään. Tontilla ei ole piha-aluetta eikä autopaikkoja.

 

Tontilla olevan rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Runar Finnilä vuonna 1927 autokorjaamoksi. 1930-luvulla kolmikerroksista rakennusta korotettiin kahdella kerroksella ja se muutettiin akkutehtaaksi. 1970‑luvulla tehdastoiminta lopetettiin ja rakennus peruskorjattiin ja muutettiin Helsingin Yliopiston käyttöön. Tällöin Neitsytpolun puoleisen rakennusosan kattoa korotettiin ja ullakko otettiin toimistokäyttöön.

 

Maanomistus ja aloite     Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavoitustyö on käynnistetty tontinomis­tajan Kiinteistö Oy Helsingin Neitsytpolku 1 B:n aloitteesta. Yhtiön osakekannan nykyinen omistaja Finlands Svenska Omsorgsstiftelse r.s. on 20.6.2006 tehnyt esisopimuksen osakekannan myymisestä Peab Seicon Oy:lle.


Asemakaavan muutosehdotus

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnittelualueella olevan rakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön sekä kaupunkikuvallisten arvojen ja hyvien asumisolosuhteiden turvaaminen.

 

Asemakaavan muutoksella nro 11731 tontti 7135/1 muutetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Rakennukselle on merkitty koko tontin laajuinen rakennusala. Rakennusoikeus on 3 547 k-m2. Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 100 m2 huoneistoalaa.

 

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa ensimmäiseen kerrokseen rakentaa autosuoja-, varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja sekä väestönsuojia 851 m2. Tilat voivat olla myös asuinympäristöön soveltuvia työ- tai liiketiloja, mikäli sisäänkäynti näihin tiloihin on suoraan kadul­ta. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ei saa sijoittaa asuntoja Neitsytpolun puolelle.

 

Tontinomistaja ja Peab Seicon Oy ovat teettäneet hankkeesta viitesuun­nitelman, jonka on tehnyt CEJ Arkkitehdit Oy/arkkitehti Patrick Eriksson.

 

Alueen arvo nousee       Asemakaavan muutoksen seurauksena alueen arvo nousee merkittävästi, joten Khn 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut tulee käydä. Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusehdotus.

 

Sopimus                            Tontinomistaja suorittaa sopimuksen mukaan osallistumisena yh­dys­kuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta 500 000 euroa. Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

 

Korvaukselle lasketaan 3 %:n vuotuista korkoa sopimuksen allekirjoittamisesta lukien maksupäivään asti.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että sopimus on Khn päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja esittää sen hyväksymistä.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Helsingin Neitsytpolku 1 B:n kanssa liitteen mukaisen sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäi­siä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Sopimusluonnos

 

 

 

 


5

ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI JA MYYJIEN VASTUUNJAKOA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-1267

 

Kiinteistölautakunta toteaa (13.5.2008) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Helsingin kaupunki myy omistamansa Elielin Pysäköinti Oy:n osakkeet osana yhtiön koko osakekannan kauppaa. Kauppahinta ja kauppaan liittyvät muut suoritukset ovat yhteensä noin 686 232 euroa.

 

Yhtiöstä irtautuminen on Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikan mukainen toimenpide.

 

Elielin Pysäköinti Oy      Helsingin kaupunki omistaa kahdeksan osaketta Elielin Pysäköinti Oy:ssä. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja sen koko osakekanta on 450 osaketta. Kunkin osakkeen nimellisarvo on 1 700 euroa. Kaupungin lisäksi yhtiön osakkeita omistavat VR-Yhtymä Oy (143 osaketta), Itella Oyj (125 osaketta), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (100 osaketta), SanomaWSOY Oyj (50 osaketta) ja Suomen valtio 24 osaketta.

 

Yhtiö hallitsee kolmen eri maanvuokrasopimuksen nojalla maanalaista rakennusalaa Elielinaukion alapuolella ja omistaa sillä olevan maanalai­sen pysäköintilaitoksen, jossa on yhteensä 450 pysäköintipaikkaa. Pääosa näistä on rasitejärjestelyin merkitty osakkaiden omistamien kiinteistöjen asemakaavan ja rakennusluvan mukaisiksi velvoiteautopaikoiksi. Yhtiön osakkeet eivät kuitenkaan sellaisenaan oikeuta pysäköintipaikkojen hallintaan, joten laitos on yleisessä pysäköintikäytössä ja sen operoinnista vastaa EuroPark Finland Oy.

 

Yhtiön osakekannan myynti

 

Yhtiön hallitus pyysi vuoden 2007 lopulla tarjoukset yhtiön koko osake­kannan myymisestä kahdeksalta eri sijoittajalta. Lisäksi tarjouksen teki lai­toksen nykyinen operaattori. Tarjoushinnat vaihtelivat välillä 33 000 000 euroa – 25 000 000 euroa. Korkeimman tarjouksen tehnyt Bouwfond Parking Fund luopui myöhemmin tekemästään tarjouksesta, joten neuvotteluja jatkettiin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Sen tarjous on 31 800 000 euroa eli 70 666 euroa osakkeelta.


Ostaja on kevään aikana suorittanut yhtiötä ja laitosta koskevan juridisen, taloudellisen ja teknisen due diligence -tarkastuksen ja ilmoittanut olevansa valmis solmimaan yhtiön koko osakekantaa koskevan kaupan mainitun tarjouksen mukaisesti. Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa 30.5.2008.

 

Kauppa toteutetaan siten, että Ilmarinen maksaa osakkaille kauppahintana yhteensä 21 905 422 euroa. Kauppahinnasta on vähennetty yh­tiön osakkaiden yhtiölle antama pääomalaina, lainan siirtovelkoihin kirjatut korkovastuut sekä yhtiön taseeseen kirjatut osakaslainat ja niiden maksamatta olevat korkovastuut. Näiden osuuden kauppahinnasta Ilma­rinen suorittaa yhtiölle, joka maksaa mainitut vastuut edelleen kullekin osakkaalle näiden yhtiöosuuksien suhteessa. Yhtiön pääomalainat konvertoidaan samalla osakaslainoiksi. Kaupungin osalta konvertoitava määrä on 20 000 euroa ja koko osakaslaina konvertoinnin jälkeen yhteensä 68 000 euroa.

 

Kaupungin osuus kauppahinnasta on 389 430 euroa. Lisäksi yhtiö suorittaa kaupungille mainittuina osakaslainan palautuksina, siirtovelkojen palautuksina ja erääntyneinä korkovastuina noin 287 802 euroa. Jälkimmäinen summa saattaa vielä hieman muuttua ennen lopullista kaup­paa. Kaupungille kaupan toteutuessa tuleva kauppahinta ja yhtiön pääoma- ja korkosuoritukset ovat siten yhteensä 677 232 euroa eli 84 654 euroa osakkeelta.

 

Kaupungin alkuperäisen sijoituksen ja palautuksen suhde on aiemmin toteutunut kassavirta ja kaupan kassavirta huomioiden noin 3,95.

 

Kaupan toteuttamiseksi yhtiö lunastaa Itellalta ja SanomaWSOY:ltä

yhteensä 130 vielä kohdentamatta olevaa pysäköintipaikkaa yhteishintaan 325 000 euroa. Näistä yhtiö kuitenkin osoittaa SOK:n käyttöön 30 pysäköintipaikkaa, jolloin lunastushinta on 250 000 euroa, joka jaetaan kaikkien osakkaiden kesken näiden omistamien osakkeiden suhteessa. Kaupungin omistamia osakkeita vastaavat kahdeksan vielä koh­dentamatonta pysäköintipaikkaa kohdennetaan asemakaavan mukaisesti kaupungin omistamaan Töölönlahden kortteliin 2014, joten niitä ei lunastusmenettely koske. Lunastuksen nettovaikutus on huomioitu edellä mainituissa summissa.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymän kaupunkikonsernin omistajapolitiikan mukaisesti pysäköintiyhtiöiden osakkuuksista luovutaan, kun se on


toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Elielin Pysäköinnin osakkeet kaupunki merkitsi aikanaan muun muassa sen vuoksi, että tuolloin alueellinen pysäköintiyhtiö saatiin perustettua ja Elieliaukion toteuttamisen edellytyksenä ollut maanalainen pysäköintilaitos rakenteille. Tällä hetkellä osakkuudelle ei enää ole tarvetta, joten siitä voidaan luopua. Yhtiöstä tarjottu kauppahinta on lisäksi varsin hyvä, joten osakkeiden myynti koko osakekantaa koskevan kaupan yhteydessä on senkin vuoksi perusteltua.

 

Kauppakirjaluonnos on liitteenä 1. Siihen tehtäneen vielä vähäisiä tarkistuksia ja muutoksia. Erittäin kireän aikataulun vuoksi on perusteltua oikeuttaa kiinteistövirasto ne tarvittaessa tekemään.

 

Myyjien vastuu ostajalle aiheutuvista vahingoista

 

Kauppakirjan nojalla myyjät ovat velvolliset korvaamaan ostajalle kaup-pakirjassa erikseen määritellyt vahingot täysimääräisesti edellyttäen, että yksittäisen vahingon määrä on vähintään 10 000 euroa ja korvattavien vahinkojen määrä vähintään 50 000 euroa. Myyjien vastuu ei kuitenkaan voi missään olosuhteissa ylittää 4 000 000 euroa. Vaatimukset on myyjille pääsääntöisesti esitettävä 18 kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Myyjien kesken vastuu jaetaan myytyjen osakkeiden luku­määrän mukaisessa suhteessa.

 

Vahinkotapauksen varalta myyjät ovat keskenään neuvotelleet liitteenä 2 olevan sopimusehdotuksen, jolla on sovittu tiedonanto- ja päätöksentekomenettelystä siinä tapauksessa, että ostaja esittää myyjille vaatimuksia kaupan johdosta. Samalla on sovittu, että ostajan ja myyjien mahdollinen korvausriita ratkaistaan välimiesmenettelyssä.

 

Lautakunta esittää, että lautakunta oikeutettaisiin tekemään VR-Yh­ty­mä Oy:n, Itella Oyj:n, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan, Sano­maWSOY Oyj:n ja Suomen valtion kanssa liitteeksi oheistettu Elielin Pysäköinti Oy:n osakkaiden keskinäistä vastuuta koskeva sopimus.

 

Samalla lautakunta esittää, että kaupunginhallitus päättäisi todeta, että kaupungin Elielin Pysäköinti Oy:lle myöntämä jäljellä oleva pääomalaina 20 000 euroa muutetaan jäljempänä mainitun kaupan toteuttamisek­si osakaslainaksi.

 

Samalla lautakunta toteaa päättäneensä myydä Helsingin kaupungin omistamat Elielin Pysäköinti Oy:n osakkeet nro 419 - 426 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle 389 430 euron suuruisella kauppahinnalla sekä muutoin kirjeen liitteenä olevan kauppakirjan periaatteita noudattaen.

 

Samalla lautakunta toteaa päättäneensä oikeuttaa kiinteistöviraston tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

 

Lopuksi lautakunta toteaa päättäneensä todeta, että kaupan tekemisen yhteydessä Elielin Pysäköinti Oy:n on suoritettava kaupungille kaupungin osuutta vastaava osa yhtiön osakaslainoista sekä yhtiön kirjanpitoon kirjatuista pääomalainojen ja osakaslainojen korkovastuista.

 

Vs. Kaj toteaa, että kaupungin johtosääntöjen mukaan kiinteistölautakunnan toimivaltaraja myydä irtainta omaisuutta on 700 000 euroa.

 

Yhtiön osakkaat ovat 27.2.1998 allekirjoittaneet osakassopimuksen, jota on myöhemmin täydennetty 25.2.2002. Kaupassa yhtiön koko osakekanta myydään, joten nykyisten osakkaiden solmima osakassopimus tulisi Khn päätöksessä todeta päättyneeksi.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään VR-Yhtymä Oy:n, Itella Oyj:n, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan, SanomaWSOY Oyj:n ja Suomen valtion kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen Elielin Pysäköinti Oy:n osak­kaiden keskinäisestä vastuusta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että kaupungin Elielin Pysäköinti Oy:lle myöntämä jäljellä oleva pääomalaina 20 000 euroa muutetaan kaupungin omistamien kyseisen yhtiön osakkaiden kaupan toteuttamiseksi osakaslainaksi.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan osakelainajärjestelyt.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteeksi oheistetun sopimuksen osakassopimuksen päättymisen ja oikeuttaa kiinteistölautakunnan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.


 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kauppakirjaluonnos

 

Liite 2

Sopimusehdotus

 

Liite 3

Sopimus osakassopimuksen päättymisetä

 

 

 

 


6

26.5.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO RATAHALLINTOKESKUKSELLE HELSINKI-PIETARI-RAUTATIEYHTEYDEN ESISELVITYKSESTÄ

 

Khs 2008-767

 

Kaj ilmoittaa, että ratahallintokeskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta perustetun työryhmän raporttiluonnoksesta ”Helsinki–Pietari -rautatieselvitys. Esiselvitys ja vaikutusten arviointi. Luonnos 14.3.2008” sekä siinä esitetyistä vaihtoehdoista ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä 23. toukokuuta 2008 mennessä. Uusi määräaika 2.6. 2008. Työryhmä viimeistelee loppuraportin ja valmistelee esityksen johtopäätöksiksi ja jatkotoimenpidesuosituksiksi nyt tehdystä esiselvityksestä annettujen lausuntojen perusteella touko-kesäkuun vaihteessa, alustavan tiedon mukaan jo 4.6.2008. Sen jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

 

./.                   Lausuntopyyntö on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (29.4.2008) mm. seuraavaa.

 

Lausuntopyynnön mukaan lausuntoa laadittaessa on huomioitava, että yhteiskuntataloudelliset laskelmat eivät ota huomioon kaikkia ratayhteyksistä koituvia vaikutuksia. Ratahallintokeskus toivoo, että lausunnossa otetaan kantaa erityisesti seuraaviin asioihin:

 

-                     Ovatko tarkastellut vaihtoehdot riittäviä johtopäätösten tekemiseksi?

 

-                     Onko vaihtoehtojen laatimisessa käytetty maankäytön rakennemalli perusteltu?

 

-                     Ovatko vaihtoehtojen laatimisessa käytetyt liikennöintiperiaatteet perusteltuja?

 

-                     Onko niihin liittyvä epävarmuus ja herkkyystarkastelu otettu riittävästi huomioon?

 

-                     Mitä vaikutuksia tai vaihtoehtojen ominaisuuksia jatkotoimenpiteitä ja johtopäätöksiä päätettäessä tulisi painottaa?

 

-                     Mitä jatkotoimenpiteitä esiselvityksen perusteella tarvitaan?

 

Raporttiluonnoksen keskeinen sisältö

 

Helsinki–Pietari -rautatieyhteyttä koskevassa esiselvityksessä on käsitelty kolmea itäsuunnan oikoratalinjausvaihtoehtoa: Kouvolan, Luumäen ja Vaalimaan kautta linjattuja vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja on verrattu nykyiseen Lahti–Luumäki–Vainikkala radan pitkän aikavälin tavoitetilan mukaiseen tilanteeseen (200 km/h ja 25,0 tn akselipaino), jossa on lisäksi toteutettu lisääntyneen junatarjonnan edellyttämät kapasiteettitoimenpiteet (VE 0++). Tutkitut perusvaihtoehdot ovat:

 

Ve 0++ (vertailuvaihtoehto): Nykyisen Kerava–Lahti–Luumäki–Vainikkala radan kapasiteetin edellyttämät toimenpiteet (200 km/h).

 

Ve Kouvola:                      Helsingistä Porvoon ja Koskenkylän kautta Kouvolaan linjattu rata nopeustasolle 250 km/h.

 

Ve Luumäki: Helsingistä Porvoon ja Kotka/Haminan kautta Luumäelle linjattu rata nopeustasolle 250 km/h.

 

Ve Vaalimaa: Helsingistä Porvoon ja Kotka/Haminan kautta Vaalimaalle linjattu rata nopeustasolle 250 km/h.

 

Ve Vaalimaa/suurnopea: Helsingistä Porvoon ja Kotka/Haminan kautta Vaalimaalle linjattu rata nopeustasolle 300 km/h.

 

Lisäksi työn tavoitteena oli selvittää kannattaako itäradat linjata Pasilasta lentoaseman kautta edellisissä HELI-radan suunnitteluvaiheissa esillä olleen Tapanilan vaihtoehdon sijasta.

 

Vielä tuli selvittää, miten mahdollinen pääradan ja oikoradan suunnan kaukoliikenteen lentoasemayhteys vaikuttaa itäsuunnan oikoratavaihtoehtoihin. Kaukoliikenteen lentoasemayhteyden vaikutuksen selvittämiseksi työssä on laadittu edellä kuvatuista perusvaihtoehdoista kaksi alavaihtoehtoa, jossa toisessa Helsinki–Porvoo välin linjaus erkanee pääradasta Tapanilassa ja toisessa linjaus erkanee uudesta lentoaseman kaukoliikenneyhteydestä Keravan alueella ja kulkee nykyistä Kilpilahden ratakäytävää Kulloon kautta Porvooseen.

 

Saadun palautteen perusteella työryhmä on päättänyt laatia lausuntovaiheen aikana seuraavat tarkastelut, jotka raportoidaan lopullisessa raportissa:


-                     Helsinki–Tallinna yhteyden käsittely

 

-                     Nykyisen Lahti–Kouvola–Luumäki rataosuuden yleispiirteinen arviointi nopeustasolle 250 km/h.

 

Lisäksi jatkoselvitystarpeena on raporttiluonnoksessa nostettu esille Helsinki- Porvoo välin kokonaisvaltaisen maankäyttö- ja liikennejärjestelmätason tarkastelun tarve seudullisten liikennetarpeiden tyydyttämisen näkökulmasta.

 

Alustavia johtopäätöksiä

 

Pääradan kaukoliikenteen suora yhteys lentoasemalle synnyttää merkittäviä hyötyjä kotimaan kaukoliikenteelle. Hankkeen kaukoliikennevaikutusten perusteella laskettu alustava hyöty-kustannussuhde (0,64) on parempi kuin itäsuunnan oikoratavaihtoehdoilla. Pääradan ja Kerava–Lahden lähiliikenteen vaikutukset huomioon ottamalla hyötysuhde todennäköisesti paranee edelleen. Pääradan lentoasemayhteyden toteuttaminen alentaa itäsuunnan perusvaihtoehtojen kannattavuutta.

 

Mikään itäsuunnan perusvaihtoehdoista ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava, mutta vaihtoehdoilla on merkittäviä vaikutuksia alueiden kehittämisedellytyksiin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Itäratavaihtoehtojen kannattavuus ei merkittävästi riipu Venäjän liikenteen kehityksestä.

 

Vaihtoehto Kouvola on perusvaihtoehdoista yhteiskuntataloudellisesti kustannustehokkain (hyöty-kustannussuhde 0,49), mutta ei selkeästi tehokkaampi kuin vaihtoehto Luumäki. Liikenneyhteyksien säilymisen ja parantumisen sekä aluerakenteen kehittymisedellytysten kannalta vaihtoehto Luumäki on tasapainoisin ja eniten uusia mahdollisuuksia avaava.

 

Vaalimaan vaihtoehtojen hyödyt kohdistuvat voimakkaasti Venäjän liikenteeseen kotimaan hyötyjen ollessa kertaluokkaa pienempiä kuin Kouvolan tai Luumäen vaihtoehdoissa.

 

Vaalimaan suurnopealla radalla ei ole väliasemia eikä liikennöi muita junia, joten se ei juurikaan synnytä hyötyjä kotimaan liikenteelle ja vaihtoehto vaikeuttaa alueiden käyttöä. Vaalimaan suurnopean radan kustannustehokkuus on selvästi heikoin.

 

Luonnonympäristön ja maisemavaikutusten kannalta vähiten haittoja aiheutuu vaihtoehdossa Kouvola. Koskenkylä–Kotka/Hamina–Vaali­maa osuudella luonnonympäristöön ja maisemaan kohdistuvat haasteet ovat kertaluokkaa suurempia, mutta kuitenkin hallittavissa olevia.

 

Jos pääradan kaukoliikenne on linjattu lentoasemalle, itäsuunnan mahdollinen uusi yhteys voidaan toteuttaa joko Tapanilan kautta tai lentoasemayhteyteen liittymällä. Tapanilan kohdan kustannusten suuruus ja ympäristöllisesti ongelmallinen tilanne puoltaa lentoasemayhteyteen liittymistä, toisaalta lentoasemayhteyteen liittyminen heikentää Porvoon suunnan taajamaliikenteen järjestämisedellytyksiä.

 

Myös mahdollinen Helsingin metron jatkaminen itään vaikuttaa taajamaliikenteen tarpeeseen. Alueella tarvitaan kattava alueen maankäyttöä ja liikennejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja koskeva selvitys, joka ottaa huomioon valmistumassa olevan Sipoon yleiskaavan sekä Helsingille siirtyvän alueen maankäyttöä että mahdollista metron jatkoa koskevat suunnitelmat.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

Lausunnon tiivistelmä

 

Kaukojunaliikenteen ohjaaminen lentoaseman kautta ja radan hyödyntäminen myös nopeana paikallisyhteytenä keskustan ja lentoaseman välillä tuottaa selkeitä hyötyjä niin lentoaseman ja keskustan saavutettavuuden kuin pääradan kapasiteetinkin näkökulmasta.

 

Helsingin seudun maankäytön ja liikenteen järjestämisen näkökulmasta parhaan lopputuloksen tuottavat lentoaseman, Keravan ja Kulloon kautta linjatut itäratavaihtoehdot, joissa luovutaan vanhan HELI-radan ratalinjauksesta Tapanilasta Vantaan ja Sipoon eteläosien kautta Porvoon suuntaan. Vanhasta HELI-radan varauksesta luopumisesta tulisi mahdollisimman pian tehdä sitovat päätökset.

 

Helsingin itälaajentuminen ja Sipoon eteläosien raideliikenne on tarkoituksenmukaisinta perustaa metron jatkamiselle itään. Itäsuunnan raideratkaisuihin tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi Helsinki–Porvoo vyöhykkeelle tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen ulottuva seudullinen strateginen suunnitelma.

 

Lausunto                          Helsinki–Pietari rautatieyhteyden esiselvityksessä tarkastellut vaihtoehdot ovat riittäviä johtopäätösten ja vaikutusten arviointien tekemiseksi. Maankäytön rakennemalli on sovellettu laajassa yhteistyössä valmistellun metropolialuetarkastelun skenaarioista ja sen käyttö esiselvityksen lähtökohta-aineistona samoin kuin herkkyystarkastelu Tilastokeskuksen ennusteen projektiota käyttäen on perusteltua.

 

Suurnopeaa Vaalimaan vaihtoehtoa lukuun ottamatta kaikissa vaihtoehdoissa on edellytykset Kerava–Lahti- ja Helsinki–Porvoo -kehitys–käytävien maankäytön vahvistamiseen. Asemien läheisyydessä tapahtuu yhdyskuntarakenteen tiivistymistä, mikä edistää omavaraisten yhdyskuntien kehittymistä. Lisääntynyt ostovoima mahdollistaa kaupunkikeskusten laajamittaisen uudistamisen asemien ympäristössä.

 

Pääradan linjaaminen lentoaseman kautta

 

Kaukojunaliikenteen johtamista lentokenttien kautta on kansainvälisestikin pidetty hyvänä ratkaisuna. Näin on voitu integroida lentokenttien syöttöliikenne ja välttää lyhyet lentomatkat. Monille lentokentille ei myöskään lennetä yöllä lentomelun vuoksi.

 

Pääradan linjaamisesta lentoaseman kautta koituu merkittäviä hyötyjä kaukoliikenteelle. Samaa rataa käyttäen tulee järjestää myös nopea paikallisjunaliikenne lentoaseman ja Helsingin keskustan välille.

 

Pääradan linjaaminen lentoaseman kautta vapauttaa kapasiteettia nykyisellä pääradalla välillä Helsinki–Kerava sekä henkilö- että tavarajunaliikenteelle.

 

Kun pääradan kaukoliikenne linjataan lentoaseman kautta, voidaan Porvoon kautta itään linjatut vaihtoehdot toteuttaa Kerava–Kulloo
-radan kautta.

 

Kaukojunaliikenteen johtaminen lentoaseman kautta mahdollistaa pääradan ja Kerava–Lahden lähijunaliikenteen tihentämisen ja sitä kautta rautatieliikenteeseen tukeutuvan maankäytön kehittämisessä ja liikenteessä saatavat hyödyt, jotka tulee ottaa huomioon pääradan lentoaseman kautta linjaamisen hyötykustannussuhdetta arvioitaessa.

 

Helsingin kannalta pääradan kaukojunaliikenteen radan siirtäminen kulkemaan lentoaseman kautta Pasilaan on hyvin kannatettavaa.

 

Tapanilasta erkanevan itäradan ongelmat (vanha HELI-radan linjaus)

 

Heli-radan yleissuunnitelman tarkistamisen yhteydessä (”Heli-radan linjauksen tarkistaminen ja vaihtoehtotarkastelut Helsingin ja Vantaan alueella”, 2006) selvitettiin mm. radan toteuttamismahdollisuuksia, kustannuksia ja vaikutuksia maankäyttöön.

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Fazerilan 1. luokan pohjavesialueen lähisuoja-alueelle ei saa rakentaa yleiselle liikenteelle tarkoitettuja liikenneväyliä. Radan toteuttaminen vanhan Heli-radan linjauksen mukaisesti edellyttää ympäristölupaa ja oikeuden päätöksen muuttamista. Tämä heikentää kyseisen ratalinjan toteuttamismahdollisuuksia merkittävästi.

 

Tapanilan erkanemisen kautta suunniteltu Heli-radan varaus vaikeuttaa huomattavasti maankäytön kehittämistä Malmilla, Jakomäen keskustan alueella sekä myös Sipoon liitosalueella. Tapanilan puolella erkanemiseen liittyvät ratajärjestelyt ulottuvat nykyisen rata-alueen ulkopuolelle kaupungin omistamille teollisuustonteille, joita kaupunki ei voi tämän johdosta vuokrata.

 

Heli-radan tarkistetun yleissuunnitelman mukaan radan rakentaminen Tapanilasta Vantaan ja Sipoon nykyiselle rajalle maksaisi halvimman pintavaihtoehdon mukaan 201 milj. euroa, joten raportissa esitetty Tapanila–Kulloo -välin rakennuskustannusarvio 213 milj. euroa vaikuttaa alimitoitetulta. Itäsuunnan ratavaihtoehtojen johtaminen Kulloon kautta Keravalle ja liittäminen lentoaseman kaukoliikenteen rataan on selvästi halvempi ja helpommin toteutettava vaihtoehto kuin Tapanilan ratalinjaus.

 

Helsingin itälaajentuminen ja Sipoon eteläosien raideliikenne tullaan heti alueen rakentamisen alkuvaiheessa perustamaan metron jatkamiselle itään. Tällöin vanhan HELI-varauksen mukainen yhdyskuntarakenteen pohjoisreunalla kulkeva junarata toisi varsin vähän lisäarvoa Helsinki–Söderkulla -akselin joukkoliikenneratkaisuihin. Koska vanhan HELI-radan linjaukseen liittyy runsaasti yhdyskuntarakenteellisia ja ympäristöllisiä ongelmia, tulisi jatkossa mahdollisimman pian tehdä sitovat päätökset vanhasta HELI-radan varauksesta luopumisesta.

 

Itäisen ratalinjauksen siirtäminen kulkemaan Keravan kautta ei kuitenkaan parhaalla mahdollisella tavalla ratkaise Porvoon raideliikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Pikaisena jatkotoimenpiteenä tulisikin tästä syystä laatia selvitys Porvoon saavutettavuuden parantamisesta verkostollisessa tilanteessa, jossa metroa on jatkettu itään ja Helsinki–Pietari ratalinja suuntautuu Kulloosta Keravalle. Lisäksi tarvitaan itäsuunnan raideratkaisuihin tukeutuvan Helsinki–Porvoo -vyöhykkeen yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi pitkälle tulevaisuuteen ulottuva seudullinen strateginen suunnitelma.

 

Muuta                                Helsinkiin ulottuva Rail Baltica ja Helsingistä Pietariin suuntautuva rautatieyhteys sisältyvät yleiseurooppalaiseen liikenneverkkoon (TEN-T), jota Euroopan Unioni kehittää kansainvälisen liikenteen tarpeisiin. Toteutuessaan Rail Baltica tulee merkittävästi lisäämään rautatieliikennettä Helsingistä itään ja muualle Suomeen. Helsinki ja Tallinna ovat käynnistämässä selvityksen merenalaisen tunnelin rakentamisesta kaupunkien välille.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (30.4.2008) mm. seuraavaa:

 

Helsinki – Pietari rautatieyhteyden esiselvityksessä tarkastellut vaihtoehdot ovat riittäviä johtopäätösten ja vaikutusten arviointien tekemiseksi.

 

Esiselvityksen mukaan uudet Helsinki–Pietari ratalinjaukset eivät ole yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. Kaikilla tutkituilla vaihtoehdoilla on riittämätön hyöty-kustannussuhde. Lisäksi lähiliikenteen näkökulmasta taajamajunien vuorotarjonta Porvoon suuntaan jää huonoksi, koska ratakapasiteetti Tapanilan ja Helsingin välillä rajoittanee tarjonnan yhteen junaan tunnissa.

 

Helsingin seudun maankäytön kehittämisen ja liikenteen järjestämisen näkökulmasta parhaan lopputuloksen tuottavat lentoaseman, Keravan ja Kulloon kautta linjatut itäratavaihtoehdot, joissa luovutaan vanhan HELI-radan ratalinjauksesta Tapanilasta Vantaan ja Sipoon eteläosien kautta Porvoon suuntaan. Nämäkään vaihtoehdot eivät tosin nyt tehdyn selvityksen perusteella vaikuta taloudellisesti toteuttamiskelpoisilta.

 

Helsingin itälaajentuminen ja Sipoon eteläosien raideliikenne on tarkoituksenmukaisinta perustaa metron jatkamiselle itään. Itäsuunnan raideratkaisuihin tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi Helsinki – Porvoo vyöhykkeelle tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen ulottuva seudullinen strateginen suunnitelma. Parhaillaan on yhteistyössä kuntien, YTV:n, Ratahallintokeskuksen, Tiehallinnon ja maakuntaliittojen kanssa ohjelmointivaiheessa Helsingin seudun raideverkkovisio, jossa eri vaihtoehtoja on mahdollista arvioida. On hyvin mahdollista, että metron jatkaminen Sipoon liitosalueilta eteenpäinkin on tarkoituksenmukaisin tapa joukkoliikenteen runkoyhteyksien järjestämiseksi esim. Sipoossa ja Porvoossa. Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että junan ratalinjausta ei tuoda samaan käytävään Sipoon suuntaan jatkettavan metron kanssa. Helsingin seudun eri raideliikennehankkeiden jatkotoimenpiteiden pohjaksi tuleekin laatia kokonaissuunnitelma, jossa alueen maankäyttö suunnitellaan yhdessä liikennejärjestelmän kanssa.

 

Kaukojunaliikenteen ohjaaminen lentoaseman kautta tuottaa hyötyjä lentoaseman ja keskustan saavutettavuuden sekä pääradan kapasiteetinkin näkökulmasta. Paikallisliikenteen näkökulmasta ja radan hyödyntäminen myös nopeana paikallisyhteytenä keskustan ja lentoaseman välillä tuottaa kuitenkin vain vähäisiä hyötyjä. Lentoaseman ja Pasilan välille ei ole kustannustehokasta toteuttaa paikallisjunaliikenteen pitkiä maanalaisia asemia eikä näitä sisällykään suunnitelmaan. Pelkästään Helsingin päärautatieaseman, Pasilan ja lentoaseman välinen matkustajakysyntä ei puolestaan ole riittävä muodostamaan taloudellista perustetta paikallisjunaliikenteelle.

 

Suora raideliikenneyhteys Pasilan ja lentoaseman välille edellyttäisi riittävän liikennekysynnän ja yhteiskuntataloudellisten hyötyjen muodostumiseksi väliasemia esimerkiksi Maunulassa, Kartanonkoskella, Jumbossa ja Aviapoliksessa. Tällainen raideliikenneyhteys olisi Helsingin toinen metrolinja, jonka vaihtoehdoista liikennelaitos julkaisi tarveselvityksen vuonna 2006. Metroyhteyden merkittävimmät yhteiskuntataloudelliset hyödyt muodostuvat Pasilan ja lentoaseman välisten metroasemien käyttäjien aika- ja palvelutasohyödyistä sekä mahdollisuudesta kehittää pohjoisen ja koillisen Helsingin bussilinjastoa vahvemmin metroliikenteeseen tukeutuvaksi.

 

Mikäli kaukoliikenteen suoraa yhteyttä Pasilasta lentoasemalle jatkossa tutkitaan, on tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä selvittää synergiapotentiaali kaukoliikenneyhteyden ja metrotunnelin toteuttamisen osalta. Esimerkiksi pelastustarkoituksissa yhteen toimivilla tunneleilla voi olla mahdollista saavuttaa säästöjä. Liikennelaitoksen ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteisen suunnitelman mukaan Helsingin toisen metrolinjan alustavaa yleissuunnittelua Pasilasta pohjoiseen jatkettaneen Kamppi-Pasila –välin alustavan yleissuunnitelman valmistuttua kesällä 2008.

 

Helsingin seudun lähijunaliikenteen kehittämisen yhtenä keskeisenä ongelmana on ratakapasiteetin puute. Kehittämishankkeiden yhteydessä tulisi jatkossa tarkastella ratkaisua, jossa uusien raiteiden rakentamisen sijasta ja rakentamishankkeita täydentäen lisätään kapasiteettia junaliikenteen kulunvalvontaa nykyaikaistamalla. Nykyisellä kulunvalvontatekniikalla junaliikenteen vuoroväli on parhaimmillaan 4-5 minuuttia, kun monissa muissa maissa uudemmalla tekniikalla päästään junaliikenteessä jopa alle kahden minuutin vuoroväleihin. Nykyisen rataverkon käyttöä olisi tällä tavoin mahdollista tehostaa merkittävästi. Vastaavasti Helsingin metron parhaillaan käynnissä olevan kulunvalvontatekniikan uusimishankkeen myötä vuorovälit voidaan metrossa supistaa neljästä minuutista parhaimmillaan 90 sekuntiin.

 

Helsinki-Pietari ratayhteydellä on kytkentä myös parhaillaan selvitteillä olevaan Helsinki-Tallinna rautatieyhteyteen. Helsinkiin ulottuva Rail Baltica ja Helsingistä Pietariin suuntautuva rautatieyhteys sisältyvät yleiseurooppalaiseen liikenneverkkoon (TEN-T), jota Euroopan Unioni kehittää kansainvälisen liikenteen tarpeisiin. Toteutuessaan Rail Baltica tulee merkittävästi lisäämään rautatieliikennettä Helsingistä itään ja muualle Suomeen.

 

Kaupunginmuseo toteaa (22.4.2008) seuraavaa:

 

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunginmuseon johtokuntaa antamaan kaupunginhallitukselle lausunnon Helsinki-Pietari–rautatieyhteyden
esiselvityksen ja vaikutusten arvioinnin luonnoksesta. Työstä on valmistunut 14.3.2008 päivätty raporttiluonnos.

 

Kaupunginmuseon johtokunta tarkastelee Helsingin kaupunginmuseon /Keski-Uudenmaan maakuntamuseon perustehtävän mukaisesti Helsinki-Pietari-rautatieyhteyden esiselvityksen ja vaikutusten arvioinnin luonnosta kulttuuriympäristön näkökulmasta ja onko siihen kohdistuvat vaikutukset arvioitu riittävästi.

 

Kaupunginmuseon johtokunta haluaa ensiksi kiinnittää huomiota raportissa käytettyyn terminologiaan. Sen käyttö tulee olla johdonmukaista, ja käytetyt termit on määriteltävä. ”Kulttuuriympäristö” on parempi termi kuin sivulla 65 käytetty ”kulttuurihistoriallisten arvojen alueet”. Kulttuuriympäristö-käsitteeseen katsotaan yleisesti sisältyvän: kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö, kiinteät muinaisjäännökset ja perinnebiotyypit. Kulttuuriympäristö on kokonaisuus, jossa nämä osatekijät esiintyvät vierekkäin ja sisäkkäin sekä ajallisesti kerrostuneina. Ympäristöministeriö on kirjannut ”Kulttuuriympäristö ja ympäristönvaikutusten arviointi” oppaaseen (luonnos) mitä kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan.

 

Raportin vaikutusten arvioinnissa on luonnon- ja kulttuuriympäristöä käsitelty yhdessä. Otsikon alla ei kuitenkaan kerrota kulttuurimaisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön, kiinteisiin muinaisjäännöksiin eikä perinnebiotyyppeihin kohdistuvista vaikutuksista, vaan ainoastaan luonnonympäristöihin. Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että seuraavassa vaiheessa kulttuuriympäristö käsitellään vaikutusten arvioinnissa omana alueenaan erillään luonnonympäristöstä. Kaupunginmuseon johtokunnan näkemyksen mukaan kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ei ole käsitelty riittävästi nyt esillä olevassa luonnoksessa.

 

Luvussa 6.11. ”Vaikutukset maisemaan, kulttuurihistoriaan ja arkeologisesti arvokkaisiin kohteisiin” on listattu aineisto, jonka pohjalta vaikutuksia on tarkasteltu. Näistä puuttuu Museoviraston laatima uusi päivitetty listaus valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (VAT-luettelo 2005), jonka tulisi olla aineistossa mukana.

Vaikutusten arviointi tulee perustua valtakunnallisten ja maakunnallisten selvitysten ja inventointien lisäksi paikallisiin kulttuuriympäristöinventointeihin, joita on tehty esimerkiksi yleiskaavoihin liittyen. Lisäksi tulisi huolehtia puuttuvien kulttuuriympäristöinventointien tekemisestä alueilla, joita ratalinjaukset koskevat. Kiinteistä muinaisjäännöksistä ja niiden esiintymisistä ratalinjausten alueella ei ole vaikutusten arvioinnissa mainintaa. Jatkotyössä vaikutukset niihin tulee selvittää.

 

Kaupunginmuseon johtokunta pitää Ratahallintokeskuksen teettämän esiselvityksen ja vaikutusten arvioinnin puutteena sitä, ettei siinä ole lähdeluetteloa, joka tulee liittää lopulliseen versioon.

 

Kysymyksessä on mittava, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan selvästi negatiivisesti ja peruuttamattomasti vaikuttava uudisrakennushanke, jonka vaikutusten arviointi on tehtävä erityisellä huolella ja tarkkuudella. Kaupunginmuseon johtokunta esittääkin, että maisemaan, luonnon- ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tulisi jatkossa käsitellä painavammin, jotta linjausvaihtoehtoja voisi jatkossa käsitellä tarkemmin.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (29.4.2008) seuraavaa:

 

Lyhyt tarkastelu               Seuraavassa on tarkasteltu selviteltyjä ratayhteysvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia vain Helsingin maankäytön kannalta kiinteistötoimen ja erityisesti geotekniikan näkökulmasta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa otettaneen muutoin kantaa asiaan Helsingin ja Helsinkiin Vantaalta ja Sipoosta liitettävien alueiden kannalta.

 

Selvitys koskee Helsingin pohjoisten ja/tai koillisten alueiden maankäytön suunnittelua. Selvityksen vaihtoehtoiset linjaukset Helsinkiä koskevalta osalta ovat Pasila-Lentoasema-Kerava -tunneli ja/tai Tapanilasta pääradasta itään erkaneva HELI -linjaus.

 

Pääradan siirto kalliotunnelissa Pasilan ratapihalta Lentoaseman kautta Keravalle ei merkittävästi vaikuta Helsingin maankäytön suunnitteluun. Linjalla olevat, pääasiassa vesihuoltoon liittyvät kalliotunnelit on helppo väistää eikä erityisiä teknisiä vaikeuksia ole tiedossa. Pohjavesi ja liikennetärinät ovat hallittavissa. Vaihtoehto vähentää runkomelusta ja liikennetärinöistä aiheutuvia ongelmia nykyisen pääradan viereisillä rakennetuilla alueilla ja antaa lisämahdollisuuksia pääradan päälle rakentamiseen.

 

HELI -linjauksen käyttöönotto edellyttää Tapanilassa syviä pääradan alittavia kaivantoja, joissa syntyy pohjaveden alenemisen riski. Tätä vaihtoehtoa varten on varauduttu vain yhteen raiteeseen. Mikäli liittyminen/erkaneminen Tapanilassa haluttaan kaksiraiteiseksi, niin tällaisen järjestelyn mahdollisuus on selvitettävä jatkotyön yhteydessä.

 

Fazerilan alueella rakentaminen edellyttää ympäristöluvan saamisen, koska linjaus kulkee vedenottamon suoja-alueella. Vaihtoehto sitoo maankäyttöä pohjois- ja koillis-Helsingissä sekä liitosalueilla. Tällä alueella tulee jatkossa tehdä maankäyttöä ja liikennejärjestelmiä koskeva kattava selvitys.

 

Helsingin sekä Helsinkiin liitettävien Vantaan ja Sipoon osien maankäytön kannalta vaihtoehto, jossa alueita ei läpäisisi nopean raideliikenteen rata melu- ja tärinäalueineen, olisi alueen maakäytön kannalta siis parempi. Metron jatkaminen itään mahdollistaa tarvittavan paikallisliikenteen.

 

Helsinki-Tallinna rautatietunnelin mahdollista rakentamista ja sen vaikutuksia ei ole esitetty Ratahallintokeskuksen 14.3.2008 päivätyssä esiselvitys ja vaikutusten arviointi luonnoksessa. Helsinki-Tallinna rautatietunnelin mahdollisuus ja vaikutukset tulisi kuitenkin ottaa myös huomioon nyt tarkastelun alla olevan Helsinki-Pietari -rautatieyhteyden seuraavien vaiheiden tarkastelussa.

 

Muuta huomautettavaa raporttiluonnokseen ei kiinteistölautakunnalla ole.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (8.5.2008) seuraavaa:

 

Ratahallintokeskuksen teettämä Helsinki-Pietari -rautatieyhteyden esiselvitys ja vaikutusten arviointi on kattava ja muodostaa hyvän pohjan asian jatkovalmistelulle.

 

Helsingin seudun jatkosuunnittelun kannalta ratkaistavia kysymyksiä ovat ainakin: halutaanko lentoasemalle pikajunayhteys, kuinka itäsuunnan rata liittyy nykyiseen päärataan ja halutaanko paikallisjunaliikennettä Itä-Uusimaalle. Kysymyksiin vastaaminen on hankalaa ennen kuin selvitetään mm. mahdollisen itämetron laajuus ja ennen kuin koko kaupunkiseudun kattava yleiskaavatyö on riittävän pitkällä. Pääkaupunkialuetta tulee suunnitella metropolialueen tarpeista käsin. Ratahallinnon valmistama selvitys kiirehtii pääkaupunkiseudun suunnittelun etenemistä ja ratkaisuja. Nyt tehty selvitys on arvokas lähtökohta pääkaupunkiseudun tulevassa suunnittelussa.

 

Vaikka valtakunnan tason rautatieliikenteen suunnittelu ei kuulu rakennusviraston toimialaan, heijastuu lopulta päätettävä vaihtoehto myös rakennusviraston toimintaan. Helsinki - Pietari -yhteyden lisäksi joudutaan päättämään Helsingin seudun muistakin raideliikenneratkaisuista ja arvioimaan uudelleen ajoneuvo- ja raideliikenteen suhde ja järjestelyt.

 

Ympäristölautakunta toteaa (21.4.2008) mm. seuraavaa:

 

Helsingin seudun koko ajan kehittyvä ja tiivistyvä yhdyskuntarakenne edellyttää toimivia raideliikenneyhteyksiä, joiden palvelukyky on korkea. Uusien raideyhteyksien kytkemisen nykyiseen järjestelmään tulee perustua huolellisiin selvityksiin seudullisen ja valtakunnallisen raidejärjestelmän kokonaisuudesta. Tavoitteena tulee olla, että molemmat järjestelmät täydentävät toisiaan optimaalisella tavalla.

 

Helsinki-Pietari-ratayhteyden alustava vaikutusten arviointi on vielä hyvin yleispiirteinen, koska tarkastelua on tehty vasta karkealla järjestelmätasolla. Pääradan mahdollisen lentoaseman kautta kulkevan uuden linjauksen ja Porvoon suunnan Keravan tai Tapanilan kautta johdettavien vaihtoehtoisten linjausten vaikutukset seudulliseen raideliikennejärjestelmään ja maankäyttöön ovat kuitenkin Helsingissä ja koko Helsingin seudulla huomattavan suuria ja vaativat lisäselvityksiä.

 

Helsingissä Heli-ratayhteys Tapanilan kautta on ympäristönäkökulmasta poikkeuksellisen haastava. Varaus sijoittuu tiiviin ja valmiin kaupunkirakenteen sisään. Radan melun ja tärinähaittojen torjuminen mm. Alppikylän ja Jakomäen alueella vaatinee ratasuunnittelussa erityisratkaisuja, jotka tulee tarkoin selvittää ennen linjauksen valintaa.

 

Helsinki-Pietari-raideyhteyden suunnittelun lisäksi on lähdössä liikkeelle Sipoon suunnan raideyhteyden suunnittelu. Kehäradan lisäksi on suunniteltu alustavasti myös raideyhteyttä lentoasemalle. Raportin johtopäätöksissä todetaan, että seuraavaksi tarvitaan kattava Sipoon suunnan maankäyttöä ja liikennejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja koskeva selvitys. Tällainen selvitys tulisikin aloittaa mahdollisimman pikaisesti ja tarkasteluissa tulisi huomioida myös muut vireillä olevat liikennesuunnitelmat koko Helsingin seudulla. Suunniteltu arviointi liittyy keskeisesti myös pian käynnistyvään pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ) tarkistustyöhön, joka on tarkoitus tehdä jatkossa koko seutua koskevana.

 

Kirje kaupunginhallitukselle (PL 1), pöytäkirjanote ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikölle (Pitkänen).

 

Merkittiin, että Riku Eskelinen Johanna Sandbergin kannattamana ehdotti, että ehdotuksen sana metroyhteys korvataan sanalla raideyhteys sivulla 30.

 

Suoritetussa äänestyksessä Eskelisen ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 5 – 4. Vähemmistöön jäivät Saukkonen, Hämäläinen, Saksala ja Marttila.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa ratahallintokeskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Helsingin seudun kehittyvä ja tiivistyvä yhdyskuntarakenne edellyttää toimivia raideliikenneyhteyksiä, joiden palvelukyky on korkea. Uusien raideyhteyksien kytkemisen nykyiseen järjestelmään tulee perustua huolellisiin selvityksiin seudullisen ja valtakunnallisen raidejärjestelmän kokonaisuudesta. Tavoitteena tulee olla, että molemmat järjestelmät täydentävät toisiaan optimaalisella tavalla.

 

Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen jatkosuunnittelun kannalta ratkaistavia kysymyksiä ovat ainakin: Linjataanko päärata kulkemaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja kuinka itäsuunnan uusi rata liittyy nykyiseen päärataan (Tapanilan vai Keravan-Kulloo linjauksen kautta). Samalla harkittavaksi tulee se, hoidetaanko paikallisliikenne Helsingistä itään Sipoon kautta Porvoon suuntaan metron vai paikallisjunaliikenteen avulla. Edelleen, itään suuntautuva ratahanke kytkeytyy EU:n TEN-T verkostoon kuuluvaan Rail Baltica – hankkeeseen, joka toteutuessaan tulee merkittävästi lisäämään rautatieliikennettä Helsingistä itään ja muualle Suomeen.

 

Tässä valossa perusteellinen, sekä kansainvälisen ja kansallisen näkökulman että Helsingin seudun raideliikennepainotteisen kehittämisen huomioon ottava selvitystyö ja jatkosuunnittelu on ratkaisevan tärkeässä roolissa. Nyt lausunnolla olevaa selvitystyötä ja YTV:n jo käynnistämää Helsingin seudun liikennejärjestelmä-suunnitelmaa on näiltä osin tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Tarve korostuu, kun lausunnolla oleva esiselvitys toteaa, että mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ole yksittäisenä vaihtoehtona kustannus-hyötymielessä yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Suurimmat hyödyt onkin saavutettavissa yhdistämällä hanke tarkoituksenmukaisella tavalla Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen tulevaan kehittämiseen.

 

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, että huonoin selvitettävistä  vaihtoehdoista olisi suurnopeusjuna Helsingistä Vaalimaan kautta Pietariin, joka ei hyödyttäisi lainkaan paikallisliikennettä, vaikeuttaisi muuta alueidenkäyttöä ja olisi myös ympäristövaikutuksiltaan erittäin ongelmallinen.

 

Helsingin kannata myöskään aiemmin tutkittu, nk. vanha Heli-radan linjaus Tapanilan kautta ei ole kannatettava eikä perusteltu. Varaus sijoittuu tiiviin ja valmiin kaupunkirakenteen sisään. Tapanilan kautta suunniteltu Heli-radan varaus vaikeuttaisi huomattavasti maankäytön kehittämistä Malmilla, Jakomäen keskustan alueella sekä myös Sipoon liitosalueella. Radan melun ja tärinähaittojen torjuminen mm. Alppikylän ja Jakomäen alueella vaatisi ratasuunnittelussa erittäin kalliita erityisratkaisuja. Lisäksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Fazerilan 1. luokan pohjavesialueen lähisuoja-alueelle ei saa rakentaa yleiselle liikenteelle tarkoitettuja liikenneväyliä. Radan toteuttaminen edellyttäisi ympäristölupaa ja olisi em. oikeuden päätöksen vastainen. Lisäksi epävarmuus linjauksesta aiheuttaa sen, että mahdollisen radan vaikutusalue ulottuu jo tällä hetkellä varsinaisen rata-alueen ulkopuolelle kaupungin omistamille teollisuustonteille, joita kaupunki ei voi tämän johdosta vuokrata.

 

Myös Heli-radan kustannustarkastelut tulisi saattaa ajan tasalle, sillä tarkistetun yleissuunnitelman mukaan radan rakentaminen Tapanilan kautta tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin aiemmin on arvioitu.

 

Edellä esitetyillä perusteilla kaupunginhallitus katsoo, että vanhasta HELI-radan varauksesta luopumisesta tulisi mahdollisimman pian tehdä sitovat päätökset.

 

Vaikutusten arviointiin liittyvänä huomautuksena Helsingin kaupunki toteaa, että toistaiseksi kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ei ole esiselvityksessä käsitelty riittävästi ja myös käytettyä terminologia olisi hyvä täsmentää, kun kysymyksessä on mittava sekä luonnon- että kulttuuriympäristöön ja maisemaan merkittävästi vaikuttava uudisrakennushanke.

 

Helsinki tukee ajatusta pääradan linjaamisesta kulkemaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta.  Kaukojunaliikenteen ohjaaminen lentoaseman kautta ja radan hyödyntäminen myös nopeana paikallisyhteytenä keskustan ja lentoaseman välillä tuottaa selkeitä hyötyjä niin lentoaseman ja keskustan saavutettavuuden kuin pääradan kapasiteetinkin näkökulmasta. Myös valtakunnallisesta näkökulmasta pääradan linjaus lentoaseman kautta olisi monelta kannalta hyödyllistä. Kustannuslaskelmat osoittavat, että Itäsuunnan ratavaihtoehtojen johtaminen Kulloon kautta Keravalle ja liittäminen lentoaseman kaukoliikenteen rataan on selvästi halvempi ja helpommin toteutettava vaihtoehto kuin Tapanilan ratalinjaus.

 

Helsingin laajentuessa itään Sipoon liitosalueen ja Sipoon eteläosien raideliikenne on tarkoituksenmukaisinta perustaa metron jatkamiselle.  Itäsuunnan raideratkaisuihin tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi Helsinki–Porvoo vyöhykkeelle tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen ulottuva seudullinen strateginen suunnitelma. Itäsuunnan radan linjaaminen Kulloon ja Keravan kautta ei monista muista hyödyistään huolimatta palvele parhaalla mahdollisella tavalla Porvoon raideliikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Tätä ongelmaa ei ratkaisisi myöskään aiempi Tapanilan kautta kulkeva linjaus, sillä ratakapasiteetti Tapanilan ja Helsingin välillä rajoittaisi tarjonnan arviolta yhteen junaan tunnissa. Tällöin jää ratkaistavaksi miten raideliikenne voidaan paikallisliikennettä hyvin palvelevalla tavalla ulottaa Porvooseen saakka.

 

Pääradan uuteen linjaukseen liittyen tai tämän hankkeen rinnalla on perusteltua selvittää myös Helsingin keskustasta Pasilan kautta lentokentälle johtavan metrolinjan rakentamisedellytyksiä ja vertailla niiden tarjoamia hyötyjä ja kustannuksia ja synergiaetuja keskustan ja lentokentän välisen paikallisliikenteen kannalta.  Myös paikallisliikenteen kulunvalvontaa tehostamalla on löydettävissä parannusta lähijunaliikenteen kapasiteettiongelmiin.


Kirje Ratahallintokeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kaupunginmuseolle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Lausuntopyyntö

 

Liite 2

Esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnos