Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

11

Kaupunginvaltuuston 9.4.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


11

KAUPUNGINVALTUUSTON 9.4.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 9.4.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa keskusvaalilautakuntaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Susanne Taipale–Vuoriselle ja Katarina Storbjörkille.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle (Veera Reuna), hallintokeskuk­selle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jari Haukalle, Juhani Johanssonille ja Michael Perukankaalle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, hallintokeskuk­selle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin maistraatille.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

8                    Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle ja hallinto­keskukselle (Seija Kauppinen).

 

17                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

18                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Petri Miralalle ja sosionomi Risto Pieviläiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, valtiotieteen tohtori Kristiina Koivuselle ja filosofian ylioppilas Antti Miettuselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta

 

1                    rahoittamaan pohjoisen ja eteläisen huoltoyhteysjärjestelyjen suunnittelun käytettävissä olevien vuoden 2008 määrärahoin ja

 

2                    varmistamaan, että koko hanke etenee sujuvasti ja aikataulut sopivat yhteen pysäköintiyhtiön rakentamisen kanssa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Finlandia-talo Oy:lle.

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 36. kaupunginosan korttelin nro 36112 tontin nro 1  2 195 000 euron kauppahinnasta ja korttelin nro 36110 tontin nro 1  710 600 euron kauppahinnasta kiinteistölautakunnan esityksestä 4.3.2008 ilmenevin muin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018