HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

14 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

7.4.2008 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2008 vuosilomien vahvistaminen

3

 

4

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajien avustus kertaluonteisiin menoihin vuonna 2008

4

 

5

Oy Mankala Ab:n varsinainen yhtiökokous

6

 

6

Helen Sähköverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous

8

 

7

Helsingin Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous

10

 

8

Vt Peltokorven toivomusponsi energiapoliittisten linjausten toimeenpanon raportoinnista

12

 

9

Lainan myöntäminen Viipurin Reaalikoulu Oy:lle

14

 

10

31.3.2008 pöydälle pantu asia
Kaupungintalokorttelien elävöittäminen

16

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelmasta 2014

17

 

2

Valtuutettu Sanna Hellströmin toivomusponsi: Koira-aitausten perustamisperiaatteiden uusiminen

42

 

3

Lausunto Kestävät hankinnat -toimintaohjelmaehdotuksesta

44

 

4

Länsimetro Oy:n varsinainen yhtiökokous

58

 

5

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

59

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan esitys sotavanhusten omalääkäristä

61

 

2

Opetusviraston edustajan vaihtuminen vammaisneuvostossa

64

 

3

Oulunkylän Sairaskotisäätiön hallituksen nimittäminen vuosiksi 2008-2009

65

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi: toisen asteen ammatillista koulutusta myös Itä-Helsinkiin

68

 

2

Valtuutettu Otto Lehtipuun toivomusponsi: maahanmuuttajien työllistyminen palkkatuettuun työhön kaupungin palvelukseen

70

 

3

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

72

 

4

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen koordinointi ja järjestäminen

74

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Vartiokylän tontin 45463/26 asemakaavan muuttaminen (nro 11737)

84

 

2

Käpylän eräiden alueiden (Kisakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11772)

90

 

3

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö - Stiftelsen Helsingfors Stads 450-årskonstnärshus -nimisen säätiön vuosikokous

92

 

4

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: kaupungin kokonaisedun huomioiminen  palveluverkkojen kehittämisessä

94

 

5

Tiedepuiston Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous

96

 

6

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous

98

 

7

Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous

100

 

8

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous

101

 

9

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Pikkupurontie 13:n poikkeamishakemus

103

 

10

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 8:n poikkeamishakemuksesta

105

 

11

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous

108

 

12

Auroran sairaalan rakennusten 15, 14, 7 ja 6 eristyshuoneiden muutostyön hankesuunnitelma 

110

 

13

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 täytäntöönpano sekä valtuutettu Risto Rautavan ja valtuutettu Maija Anttilan asumisen seurantaa koskevat toivomusponnet

113

 

14

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa kiinteistökaupassa

123

 

15

Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokous

126

 

16

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

127

 

17

Suutarilan tonttien 40202/18 ja 40203/3 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11747)

141

 

18

Kaupunginhallituksen 10.3.2008 käsiteltäväkseen ottama päätös luvan myöntämisestä Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle mainoksen sijoittamisesta työmaa-aitaan

145

 

19

31.3.2008 pöydälle pantu asia
Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011

148

 

20

31.3.2008 pöydälle pantu asia
Asuntotonttien varausesitys

154

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                 Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Urho) ja Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGINJOHTAJAN JA APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VUODEN 2008 VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2008-874

 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskau-punginjohtajien vuoden 2008 vuosilomat lomakautena seuraavasti:

 

Pajunen Jussi                                       30.6. – 27.7.2008

kaupunginjohtaja                                  (jää 16 päivää)

 

Haatainen Tuula                                   30.6. – 10.7.2008

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen Paula                                   7.7. – 3.8.2008

apulaiskaupunginjohtaja                                          (jää 18 päivää)

 

Sauri Pekka                                                                 9. – 22.6.2008

apulaiskaupunginjohtaja                                          7. – 27.7.2008

                                                                 12.8.2008

                                                                 (jää 13 päivää)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuosilomamuutosten ja myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, hallinto-keskuksen hallintojohtajalle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja henkilö-asioiden hoitajalle.

 

 

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

 

 

 

 


4

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OMISTAJIEN AVUSTUS KERTALUONTEISIIN MENOIHIN VUONNA 2008

 

Khs 2008-527

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy toteaa kirjeessään (4.3.2008) mm. ammattikorkeakoulun hallituksen päättäneen, että Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistämisen edellyttämien menojen kattamiseksi omistajat suorittavat 1,4 miljoonan euron suuruisen avustuksen yhtiön tilille yhtiön perustamissopimuksessa mainittujen omistusosuuksien suhteessa.

 

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiössä on 42 %, joten Helsingin kaupungin maksuosuus avustuksesta on 588 000 euroa. Avustusosuus pyydetään maksamaan 30.4.2008 mennessä.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n esitys avustuksen maksamisesta.

 

Kj toteaa, että vuoden 2008 talousarvion kohdalle 4 04, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Khn käytettäväksi, on varattu 2 954 000 euron suuruinen avustus ammattikorkeakoululle. Talousarvion sitovan avustusliitteen mukaan avustuksesta on 2 335 000 euroa vuotuisavustusta, 71 000 euroa kerta-avustusta Lummetien vuokriin ja 548 000 euroa kerta-avustusta tietotekniikkahankintoihin.

 

Talousarviota valmisteltaessa kerta-avustusten euromäärät arvioitiin talousarvioon sen hetkisen tiedon mukaan. Ammattikorkeakoulun nyt lähettämän esityksen mukaan toiminnan käynnistämisen edellyttämät menot ovat tarkentuneet, joten kaupungin osuus kerta-avustuksesta hankintoihin on nyt suurempi kuin talousarviota valmisteltaessa arvioitiin, kuitenkin pienempi kuin kerta-avustuksiin yhteensä varattu avustusmääräraha. Lisäksi saadun tiedon mukaan Lummetien vuokra sisältyy nyt haettuun avustukseen.

 

Helsingin kaupungin ammattikorkeakoulun välitilinpäätökseen perustuen on tarkoitus erikseen käsitellä vuotuisavustuksen myöntäminen ja avustuksen suuruus aiemmin sovitun jako-osuuden mukaisesti.

 

Kj:n mielestä on kuitenkin perusteltua maksaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle anottu avustusosuus, 588 000 euroa 30.4.2008 mennessä. Tähän kerta-avustukseen käytetään kokonaisuudessaan talousarviossa varattu 548 000 euroa tietotekniikkahankintoihin ja 40 000 euroa Lummetien vuokra-avustuksesta.

 

Avustusliitteen sitovuudesta johtuen Kj toteaa, että avustuserien käyttötarkoituksen muutokset on tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston päätettäväksi sen jälkeen kun ammattikorkeakoulun kokonaisavustustarve on selvillä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä maksettavaksi talousarvion kohdalta 4 04, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Khn käytettäväksi, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle 588 000 euron kerta-avustuksen.

 

Pöytäkirjanote Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

 

LIITE

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajien avustus kertaluonteisiin menoihin vuonna 2008

 

 

 

 


5

OY MANKALA AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-794

 

Oy Mankala Ab ilmoittaa (17.3.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 14.4.2008 klo 14.00 alkaen Helsingin kaupungintalolla, aulakabinetti 4, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta).

 

Kj toteaa, että yhtiö on kokonaan kaupungin omistama. Hallitukseen ovat edellisellä toimikaudella kuuluneet Suvi Rihtniemi, Osmo Soininvaara, Tapio Korhonen, Inka-Leena Lahtinen ja Pekka Manninen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg ja toisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi sekä varatilintarkastajina KHT Outi Hieta ja KHT Heidi Vierros.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tarkastuslautakunta esittää 24.10.2007 (§ 130 ), että yhtiölle valitaan samat tilintarkastajat kuin edelliselläkin toimikaudella.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan kaupunkia Oy Mankala Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2008 ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

-                     esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi ____________, _____________, rahoitusjohtaja Tapio Korhonen talous – ja suunnittelukeskuksesta sekä Helsingin Energiasta johtaja Pekka Manninen ja vanhempi asiantuntija Tea Erätuuli, sekä

 

-                     tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg ja toisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hieta ja KHT Heidi Vierros.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja otteet nimetyille henkilöille, Oy Mankala Ab:lle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


6

HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-827

 

Helen Sähköverkko Oy ilmoittaa, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 25.4.2008 klo 12.00 alkaen osoitteessa Sähkötalo, Kampinkuja 2, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta).

 

Kj toteaa, että Helen Sähköverkko Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön hallitukseen ovat päättyvällä toimikaudella kuuluneet Helsingin Energiasta johtava lakimies Tiina Nyström ja strategiajohtaja Markus Lehtonen sekä talous - ja suunnittelukeskuksesta controller Matti Malinen. Tiina Nyström on toiminut hallituksen puheenjohtajana.

 

Tarkastuslautakunta esittää 24.10.2007 § (128), että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst&Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Mikko Rytilahti. 

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan kaupunkia Helen Sähköverkko Oy:n 25.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

 

-                     ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin Energiasta johtava lakimies Tiina Nyström ja strategiajohtaja Markus Lehtonen sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta controller Matti Malinen sekä tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti Ernst&Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Mikko Rytilahti.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille yhtiökokousasiakirjoineen sekä otteet Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


7

HELSINGIN MATKAILU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-817

 

Helsingin Matkailu Oy ilmoittaa, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 25.4.2008 klo 10.00 alkaen osoitteessa Helsingin kaupungin matkailu - ja kongressitoimisto, Unioninkatu 28 A, Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat (mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta).

 

Kj toteaa, että Helsingin Matkailu Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Päättyvällä toimikaudella yhtiön hallituksessa ovat toimineet varsinaisina jäseninä (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen (yritysasiamies Erkki Eisto), markkinointipäällikkö Kari Halonen (matkailusihteeri Kaija-Leena Winberg) ja kongressipäällikkö Leena Sipilä (markkinointiassistentti Leena Lassila). Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtajana Leena Sipilä. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson.

 

Tarkastuslautakunta esittää 24.10.2007 (§ 128), että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 25.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

 

-                     ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi (suluissa henkilökohtaiseksi varajäseneksi) valitaan elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen (elinkeinoasiamies Urmas Aalto), markkinointipäällikkö Kari Halonen (matkailusihteeri Kaija-Leena Winberg) ja elinkeinosuunnittelija Laura Teinilä (markkinointiassistentti Leena Lassila), ja tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson, sekä hallituksen puheenjohtajaksi Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtajaksi Kari Halonen.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


8

VT PELTOKORVEN TOIVOMUSPONSI ENERGIAPOLIITTISTEN LINJAUSTEN TOIMEENPANON RAPORTOINNISTA

 

Khs 2008-249

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 30.1.2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuuston käsittelyyn säännöllisesti energiapoliittisen strategian toimeenpanon seurantaraportin. (Terhi Peltokorpi, äänin 84-0).”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2008 kaupungin lähivuosien energiapoliittiset linjaukset.

 

Valtuuston em. päätöstä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginhallitus päätti 4.2.2008 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, Helsingin Energian, rakennusviraston, Palmian, liikennelaitoksen, hankintakeskuksen ja ympäristökeskuksen kanssa laatimaan hyväksyttyjen linjausten pohjalta tarkennetun toimen­pidesuunnitelman energiapoliittisten linjausten toteutusta ja seurantaa varten.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 11.2.2008 asettaa työryhmän ohjaamaan ja seuraamaan linjausten jatkotyöskentelyä ja valitsi työryhmän jäseniksi Risto Rautavan (puheenjohtaja), Mari Puoskarin ja Jouko Malisen sekä pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunginjohtajan, rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ja rahoitusjohtajan oikeuttaen työryhmän kuulemaan myös muita asiantuntijoita.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että valtuuston hyväksymien energiapoliittisten linjausten toimeenpano on hallintokuntien toimesta käynnistetty.

 

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä on myös laatinut ohjausta ja seurantaa varten työsuunnitelman, jossa on nimetty osa-alueittain asianomaiset toimeenpanosta vastaavat valmistelutahot, sekä sovittu vuoden 2008 osalta ajankohdat, jolloin ne raportoivat työstään työryhmälle. Työryhmä tulee työsuunnitelman mukaan kokoontumaan kuluvana vuonna seitsemän kertaa.

 

Linjausten valmistelu ja toimeenpano ulottuu useille vuosille ja vaatii myös monilta osin laajaa ja resursseja vaativaa selvitystyötä varsinkin taloudellisesti merkittävien investointien osalta. 

 

Kj toteaa, että valtuuston hyväksymien energiapoliittisten linjausten toimeenpanosta laaditaan vuosittain kaupunginhallituksen seurantaraportti, joka saatetaan valtuustolle tiedoksi.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Peltokorpi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Terhi Peltokorvelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


9

LAINAN MYÖNTÄMINEN VIIPURIN REAALIKOULU OY:LLE

 

Khs 2008-91

 

Viipurin Reaalikoulu Oy hakee (15.1.2008) kaupungilta 678 000 euron suuruista lainaa Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion neljännen vaiheen perusparannustyötä varten vuodelle 2008.

 

Opetuslautakunta toteaa (26.2.2008), että Viipurin Reaalikoulu Oy:n osalta opetuslautakunnan hyväksymässä vuoden 2008 tulosbudjetin rahoitusosassa on peruskorjauksiin hyväksytty seuraavat työt 1) kansliatilojen remontointia 2) ikkunoiden uusimisia 3) B-osan kaiteiden korotuksia ja uusimisia 4) jätekatoksen rakentaminen 5) parannetaan rakennusten kaapelointia.

 

Lautakunta toteaa edelleen, että opetuslautakunnan hyväksymän vuoden 2008 tulosbudjetin rahoitusosassa hankkeeseen on Viipurin Reaalikoulu Oy:lle varattu 734 000 euroa. Resursseja ei voi käyttää irtaimen omaisuuden hankintoihin, kuten dokumenttikameroihin ja irtokalusteisiin. Samoin mahdollisesti säästyvien resurssien kohdentaminen toisiin perusparannuskohteisiin vaatii uutta päätöstä lainan myöntäjältä.

 

Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen tila- ja hankintapalvelut sekä talouspalvelut ovat tarkastaneet hankesuunnitelman ja pitävät hanketta toiminnallisesti perusteltuna.

 

Helsingin kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti Helsingin kaupungilta (sopimuksen 4 luku 5 §). Lainan vakuutena tulee olemaan koulukiinteistö.

 

opetuslautakunta puoltaa enintään 678 000 euron lainan myöntämistä Viipurin Reaalikoulu Oy:lle vuoden 2008 talousarvion rahoitusosan kohdassa 9 01 02 Muu antolainaus, Lainojen myöntäminen kouluille varatuista lainamäärärahoista.

 

Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten koululainan myöntämistä Viipurin Reaalikoulu Oy:lle perusteltuna. Vuoden 2008 talousarvioon varattua määrärahaa on käytettävissä 4 265 000 euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää Viipurin Reaalikoulu Oy:lle 678 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion neljännen vaiheen perusparannustyötä varten seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian lainopillista osastoa tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


10

31.3.2008 pöydälle pantu asia

KAUPUNGINTALOKORTTELIEN ELÄVÖITTÄMINEN

 

Khs 2008-154

 

Kj toteaa, että kaupungintalokortteleiden elävöittäminen vaikuttaa osaltaan Helsingin keskustan elinvoimaisuuden kehittämiseen. Kaupunginjohtaja on asettanut 28.3.2007 johtoryhmän kaupungintalokortteleiden kehittämisen ja käytön monipuolistamisen ohjaamista ja koordinoimista varten. Työryhmän työn tuloksena on ko. kortteleissa sijaitsevien kaupungin yksiköiden toimintoja kehitetty ja siirretty osin muualle tavoitteena korttelien avaaminen kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön.  Dromedaari-, Sarvikuono- ja Leijonakorttelien osalta viimeiset toimintojen siirrot tapahtuvat syyskuun alussa. Kaupungintalon aula avautuu laajemmin yleisökäyttöön tämän vuoden lopussa ja henkilöstöravintolan konsepti uudistuu ensi vuoden aikana. 

 

Kaupunginhallitus päätti 17.9.2007 perustaa Helsingin Leijona Oy
-nimisen yhtiön kaupungintalokorttelien kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Yhtiön toiminta on käynnistynyt ja se on saattanut päätösvaiheeseen Jugendsalin ja Rahatoimiston salien vuokrausmenettelyn, kortteleiden kiinteistökehitys- ja liiketalouskonsultointityön EU-hankintamenettelyn ja yhtiön viestintäkonsulttivalinnan.

 

Helsingin Leijona Oy:llä on tarkoitus tiedottaa Jugendsalin ja Rahatoimiston salien uusista konsepteista ja toimijoista huhtikuun puolessa välissä järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.

 

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen on asiantuntijana kuultavana kokouksessa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi

 

Lisätiedot:
Tohmo Kari, projektinjohtaja, puhelin 310 25901

 

 

 

 

 


1

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 2014

 

Khs 2007-2771

 

Asiantuntija
Liikennelaitoksen toimitusjohtaja Matti Lahdenranta

 

YTV pyytää (14.12.2007) lausuntoa pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän 2014 periaatteista 31.3.2008 mennessä.

 

./.                   Liitteenä 1 on taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelman loppuraportti.

 

Lausunnossa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa siihen, mikä esitetyistä vaihtoehdoista otetaan jatkotyön pohjaksi ja miten laajalle alueelle pääkaupunkiseudun tuleva taksa- ja lippujärjestelmä 2014 varaudutaan toteuttamaan. Teknisen järjestelmän elinkaari on noin 15 vuotta, joten järjestelmä on voimassa noin vuoteen 2030 asti.

 

Raportti on myös ladattavissa YTV:n internetsivuilta www.ytv.fi (etusivu > julkaisusarja > 4/2008). Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (26.2.2008), että pääkaupunkiseudun lippu- ja informaatiojärjestelmä on tarkoitus uusia kokonaisuudessaan vuoteen 2014 mennessä. Valmistelutyö järjestelmien uusimiseksi on käynnistynyt jo vuonna 2006. Järjestelmien suunnittelussa on lähdetty siitä, että ne on mahdollista laajentaa koko Helsingin työssäkäyntialueelle, joka ulottuu noin 70 kilometrin säteelle Helsingin keskustasta.

 

Työn ensimmäisessä vaiheessa on tutkittu lukuisaa joukkoa erilaisia taksajärjestelmävaihtoehtoja ja arvioitu lippujärjestelmän kehittämismahdollisuuksia. Työn toiseen vaiheeseen on valikoitu muutama perusperiaatteiltaan erilainen taksajärjestelmävaihtoehto, joita on jatkokehitelty eteenpäin. Työssä on kuvattu esillä olleet vaihtoehdot vaikutuksineen, mutta varsinaisia suosituksia ei ole tehty. Taksa- ja lippujärjestelmä voi olla myös esillä olleiden vaihtoehtojen yhdistelmä.

 

Nykyisessä järjestelmässä maksualueiden rajat perustuvat kaupunkien rajoihin. Kaupunkien sisäisen lipun ja seutulipun välinen hintaero on suuri, mikä tekee kalliita niistä matkoista, jotka ulottuvat vain lyhyen matkaa vyöhykerajan yli toisen kunnan alueelle. Keskimäärin matkustettua kilometriä kohden seutumatkat ovat sen sijaan noin 20 % sisäisiä matkoja edullisempia. Uudessa taksa- ja lippujärjestelmässä tulisikin ratkaista ongelma hieman seuturajan ylittävien matkojen osalta.

 

Taksajärjestelmävaihtoehtojen osalta nykyjärjestelmän rinnalla erilaisia malleja ovat vyöhykejakoon tai matkan pituuteen perustuvat vaihtoehdot. Vyöhykejakoon perustuvat vaihtoehdot ovat perusperiaatteeltaan samanlaisia kuin nykyjärjestelmä: matkan hinta perustuu vyöhykerajojen ylitysten perusteella laskettavaan hintaan. Vyöhykkeet voivat poiketa nykyisestä kuntarajoja noudattelevasta käytännöstä, jolloin vaihtoehdot vaativat maksualueiden rajoista ja hintaportaista sopimista. Vyöhykevaihtoehtojen ominaisuuksiin vaikuttavat maksualueiden rajojen sijainnin lisäksi merkittävästi sovelletut hintaportaat vyöhykkeeltä toiselle siirryttäessä.

 

Matkan pituuteen perustuva järjestelmä on periaatteeltaan erilainen kuin nykyjärjestelmä, mutta muistuttaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella käytössä olevaa linja-autoliikenteen kilometripohjaista hinnoittelua. Tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu mallia, jossa hinta määräytyy linnuntie-etäisyyden mukaan. Matkan pituuteen perustuva malli vaatii uutta tekniikkaa, jolla määritellään joukkoliikennematkan pituus. Tämä edellyttää ns. check-in-check-out -järjestelmää, jossa matkustaja leimaa lipun myös kulkuvälineestä poistuttaessa. Varsinaisia vyöhykkeitä ei ole.

 

YTV:n hallitus on päättänyt pyytää (14.12.2007 § 2001) YTV-alueen jäsen-, lähi- ja kehyskunnilta sekä muilta sidosryhmiltä lausunnot koskien pääkaupunkiseudun uuden taksa- ja lippujärjestelmä 2014:n periaatteita. Käytännössä uusi taksa- ja lippujärjestelmä tulisi käyttöön noin vuonna 2014.

 

Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kolmeen tässä vaiheessa keskeisimpään uuden taksa- ja lippujärjestelmän ominaisuuteen, joiden perusteella päätetään uuden järjestelmän perusrakenne.

 

Kysymykset ovat:

1                          Miten laajalle alueelle pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä varaudutaan toteuttamaan?

2                          Perustuuko järjestelmä nykytyyppiseen vai siitä kehitettyyn vyöhykejärjestelmään ja montako vyöhykettä tarvitaan?

3                          Perustuuko järjestelmän hinnoittelu kuljetun matkan pituuteen? Tällaisen järjestelmän tekninen toteutus edellyttää ns. check-in-check-out -järjestelmää, jossa matkakortti on ”leimattava” sekä ajoneuvoon tai laiturialueelle mentäessä että sieltä poistuttaessa.

 

Lisäksi lausunnossa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa siihen, mikä esitetyistä vaihtoehdoista otetaan jatkotyön pohjaksi. Järjestelmän arvioidaan olevan voimassa noin vuodesta 2014 vuoteen 2030.

 

Lausuntopyynnön yhteydessä lausunnon antajille toimitettiin 22.11.2007 päivätty kalvosarja ”Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014”. Lausunnonantajille 16.1.2008 järjestetyssä infotilaisuudessa osallistujat saivat luonnoksen raportista ”Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014”. Lopullisen raportin Liikennelaitos sai YTV:ltä 5.2.2008. Raportissa esitetyt vaihtoehdot ja käsitellyt tarkastelut poikkeavat monin olennaisin osin lausuntopyynnön yhteydessä saadussa kalvosarjassa esitetystä informaatiosta.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

 

Kysymys 1

 

Nykyisen pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän laajennus lähitulevaisuudessa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on perusteltua, koska pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue on viime vuosina laajentunut voimakkaasti ja laajenee edelleen. Vielä noin 80 kilometrin etäisyydellä Helsingin keskustasta sijaitsevien kuntien työssä käyvistä asukkaista pääkaupunkiseudulle sukkuloivien osuus on kunnasta riippuen n. 12 – 28 %.

 

Jotta henkilöautoliikenteen osuus kaikesta pääkaupunkiseudulle suuntautuvasta työmatkaliikenteestä ei olisi kohtuuttoman korkea, on uuden taksa- ja lippujärjestelmän oltava joustavasti laajennettavissa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa joko uusien vyöhykkeiden lisäämistä nykytyyppiseen vyöhykepohjaiseen järjestelmään tai kilometripohjaisen hinnoittelun liittämistä osaksi tariffia.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän toiminnallinen perusrakenne on valittava siten, että yhtenäinen taksa- ja lippualue voi ulottua vähintään noin 80 kilometrin säteelle Helsingistä käsittäen siten yhteensä n. 30 kuntaa. Matkustajien kannalta paras ratkaisu on, jos samaa toiminnallista perusrakennetta voitaisiin soveltaa missä päin Suomea tahansa, niin paikallis- kuin kaukoliikenteessäkin.

 

Käytännössä on tärkeää, että uusi taksa- ja lippujärjestelmä tarjoaa kunnille mahdollisuuden itsenäiseen päätöksentekoon kuntien sisäisten matkojen hinnoittelun osalta. Matkustajien kannalta olisi edullista, jos saman lippualueen sisällä hinnoittelu olisi kuntien kesken mahdollisimman yhdenmukaista ja tähän tulee tietyissä rajoissa pyrkiä. Realismia on kuitenkin, että järjestelmä, jossa hintaportaita ei voitaisi säätää kuntien erilaisia taloudellisia tilanteita vastaaviksi, johtaisi käytännössä huomattaviin ongelmiin ja mahdollisesti joukkoliikenteen kehittämisen esteeksi. Taksa- ja lippujärjestelmän tuleekin olla tässä suhteessa joustava.

 

Pääkaupunkiseudulla työssä käyvien on voitava tehdä työmatkansa vaivattomasti ja kohtuullisin kustannuksin joukkoliikenteellä. Yksityisauton käytölle pääkaupunkiseudun kuntiin suuntautuvassa liikenteessä on tarjottava kilpailukykyinen vaihtoehto.

 

Koko työssäkäyntialueella käytössä olevalla yhtenäisellä taksa- ja lippujärjestelmällä voidaan ohjata asukkaiden liikkumistottumuksia ja vähentää siten liikenteen ympäristövaikutuksia. Samalla lipputuotteella on voitava tehdä niin pitkät työmatkat kuin kuntien sisäiset asiointimatkatkin.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän ei pidä edistää yhdyskuntarakenteen hajautumista yhtenäisellä lippualueella, mistä johtuen pitkien matkojen taksojen ei tule olla alihinnoiteltuja suhteessa lyhyempiin matkoihin ja saavutettavaan yhteiskuntataloudelliseen hyötyyn.

 

Voimakkaat, yhdyskuntarakenteen hajautumista hillitsevät toimenpiteet rakentuvat rinnakkaisista toimenpiteistä, kuten joukko- ja yksityisautoliikenteen hinnoittelusta ja niiden käytettävyydestä. Yksittäin toteutettuna niillä ei saavuteta toivottuja tuloksia.

 

Kysymys 2

 

Tehdyssä kehittämissuunnitelmassa, jota itse asiassa pitäisi kutsua selvitykseksi, on tutkittu vyöhyke- ja kilometripohjaisia tariffijärjestelmiä ja niiden vaikutuksia matkustuskäyttäytymiseen, hinnoitteluun ja yhdyskuntatalouteen.

 

Vertailuvaihtoehtona toimii nykyisin käytössä oleva lippujärjestelmä laajennettuna pääkaupunkiseudun lähikuntiin (lähikunnat = 3. vyöhyke).

 

Myös nykyistä kehittyneempi ja laajemmalle alueelle ulottuva vyöhykejärjestelmä edellyttää käytännössä check in / out -tekniikan käyttöönottoa – näin etenkin arvokortilla matkustettaessa. Muussa tapauksessa kortinlukijalaitteessa pitäisi olla useita nappuloita, joista matkustajan pitäisi osata tehdä oikea valinta aina kulloisellekin matkalle. Maksaneisuuden valvonta olisi silloin vaikeaa.

 

Nykyisin vyöhykerajan tuntumassa asuvien osalta hinnoitteluporras on jyrkkä ja hinta lyhyeltä vyöhykerajan ylittävältä osalta tuntuu suurelta. Matkustajakilometriä kohden seutulipulla matkustaminen on asiakkaalle kuitenkin keskimäärin 20 – 30 % edullisempaa kuin Helsingin sisäisessä liikenteessä matkustaminen.

 

Selvityksessä esitetyissä vyöhykevaihtoehdoissa, joissa seutumatkustamisesta tehdään nykyistä edullisempaa, kuntien sisäisiä matkoja tekevät subventoisivat vielä nykyistä voimakkaammin seutumatkustajien lipunhintoja. Merkittävää seutulippujen hinnan alennusta kunnan sisäisten lippujen hinnan kustannuksella ei tässä valossa voi pitää perusteltuna.

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan nykytyyppinen vyöhykejärjestelmään perustuva taksa- ja lippujärjestelmä on matkustajan kannalta helppo ymmärtää, mikäli vyöhykkeet eivät ole kooltaan liian pieniä ja rajautuvat selkeästi esimerkiksi nykyisiin kuntarajoihin tai merkittäviin pääväyliin. Vyöhykejärjestelmä soveltuu hyvin niin kausi-, arvo- kuin kertalippumyyntiinkin. Hinnan määräytyminen on kuitenkin jäykkää ja järjestelmän laajentaminen laajalle yhtenäiselle alueelle on kankeaa.

 

Mitä enemmän järjestelmään liitetään vyöhykkeitä, sitä vaikeampaa matkan hinta on hahmottaa ja siten palvelun käytettävyys kärsii. Jos tasahintaisista vyöhykkeistä halutaan tehdä erityisen suuria, korostuu hintaporras vyöhykerajan ylittävillä matkoilla. Vyöhykejärjestelmässä lyhyet vyöhykerajan ylittävät matkat ovat aina kalliita vastaaviin sisäisiin matkoihin verrattuna, ellei vyöhykerajoja aseteta osittain lomittain. Silloin järjestelmä kuitenkin suosii nimenomaan lomittaisilla alueilla asuvia. Tehty selvitys ei ota kantaa lomittaisiin vyöhykkeisiin.

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan mikään esitetyistä vyöhykejärjestelmävaihtoehdoista ei yksin sovellu laajan Helsingin työssäkäyntialueen yhtenäiseksi taksa- ja lippujärjestelmäksi.

 

Kysymys 3

 

Matkan pituuteen perustuva taksa- ja lippujärjestelmä on joustavasti laajennettavissa uusille alueille. Kilometripohjainen taksajärjestelmä kannustaa asioimaan omassa aluekeskuksessa, sillä lyhyiden arvokortilla maksettavien matkojen asiakashinnat voivat olla nykyisiä kuntien sisäisiä vyöhykematkoja edullisempia. Kuntarajan ylittävillä matkoilla ei ole hintaporrasta. Samanpituinen kunnan sisäinen ja seutumatka maksavat matkustajalle täsmälleen saman verran. Järjestelmä mahdollistaa kilometritariffin vaihtelun kunnittain. Tämä ei kuitenkaan ole käytettävyyden kannalta suotavaa.

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksajärjestelmä soveltuu hyvin arvokortilla maksamiseen. Kilometripohjainen taksajärjestelmä ei sovellu sellaisenaan puhtaille kausi- tai kertalipuille, vaan järjestelmän taustalle tarvitaan myös jonkinlainen vyöhykejärjestelmä. Selvityksessä mainittu ajatus nk. kultakortista, jolla paljon matkustava voi ostaa itselleen määräajaksi edullisemman tariffin, on erittäin hyvä. Kultakortti on ikään kuin kausi- ja arvolipun välimuoto, jolla voitaisiin houkutella eri kulkumuotojen sekakäyttäjiä ja henkilöautoilijoita sitoutuneemmiksi joukkoliikenteen käyttäjiksi.

 

Kuten selvityksessä on todettu, ajetun matkan pituuteen pohjautuvassa taksajärjestelmässä on oltava kilometritariffin lisäksi jokin aloitusmaksu. Aloitusmaksun tehtävä on toisaalta turvata riittävät lipputulot järjestelmätasolla, toisaalta vähentää erittäin lyhyiden satunnaisten joukkoliikennematkojen houkuttelevuutta. Näin ehkäistään joukkoliikenteen tarpeeton kilpailu kevyttä liikennettä vastaan ja toisaalta vältetään se, että tarpeettomat parin pysäkkivälin mittaiset matkat hidastaisivat kohtuuttomasti joukkoliikenteen pysäkkiaikoja ja siten sen kilpailukykyä. Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan aloitusmaksuun ei pidä sisällyttää lainkaan varsinaista matkustusoikeutta, vaan kilometritaksa maksetaan aina ajetun matkan pituuden mukaan. Tämä yhtenäistää hinnanmääräytymisperusteita.

 

Joukkoliikennelautakunta katsoo, että matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on joustava ratkaisu arvokortilla tehtäviin matkoihin. Järjestelmän heikkous on sen vaatima sisään- ja ulosleimaustapahtuma (check in / out). Jos check in / out -toiminto edellytettäisiin jokaiselta matkustajalta kaikilla matkoilla, vaikeuttaisi se joukkoliikenteen käytettävyyttä ja pidentäisi mm. keskimääräisiä pysäkkiaikoja ja siten joukkoliikenteen nopeutta. Erityisesti nykyisin kausilipuilla matkustavat kokisivat tämän kielteisenä muutoksena nykyiseen järjestelmään verrattuna. Helsingissä nykyisin tehtävistä joukkoliikennematkoista 80 % tehdään kausilipulla, 10 % arvolipulla ja 10 % kertalipuilla. Taksa- ja lippujärjestelmä tuleekin toteuttaa siten, ettei kausilipulla matkustavien ei hankaloidu nykyiseen verrattuna.

 

Tarkasteltujen vaihtoehtojen ominaisuuksia esittelevässä liitteessä on taulukko, jossa on tiivistetysti esitetty eri taksa- ja lippujärjestelmävaihtoehtojen keskeisiä ominaisuuksia. Lisäksi liitteessä on sanallisesti kuvattu eri järjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia.

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemys uudesta taksa- ja lippujärjestelmästä

 

Yleistä

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan pääkaupunkiseudulle ja sen lähi- ja kehyskuntiin tarvitaan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä, joka on tarvittaessa hinnoittelultaan, mutta ennen kaikkea teknisiltä ja loogisilta käytettävyyden perusominaisuuksiltaan yhtenäinen. Hinnoitteluun, lipputukeen ja joukkoliikenteen palvelutasoon on voitava tarvittaessa vaikuttaa kuntakohtaisesti. Matkustajan kannalta on sitä parempi, mitä laajemmalle alueelle yhtenäinen tariffipolitiikka ulottuu. Järjestelmän on kannustettava tekemään myös satunnaisia joukkoliikennematkoja matkan pituudesta riippumatta.

 

Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden että yksityisen kuluttajan kannalta edullinen niin pitkillä kuin lyhyilläkin matkoilla ja lisäksi käytettävyydeltään niin yksinkertainen, ettei matkustajilta edellytetä mitään toimenpiteitä heidän noustessaan ajoneuvoon tai poistuessaan siitä. Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan ei siksi ole realistista pyrkiä pitäytymään puhtaasti nykytyyppisessä vyöhykejärjestelmässä. Se ei sellaisenaan ole joustavasti laajennettavissa uusille alueille eikä matkan matkustajahinta ole riittävän edullinen lyhyillä vyöhykerajan ylittävillä matkoilla.

 

Joukkoliikennelautakunta katsoo, että uudelle taksa- ja lippujärjestelmälle voidaan löytää sellainen perusrakenne, jossa yhdistyvät vyöhyke- ja kilometripohjaisen hinnoittelun vahvuudet. Järjestelmän perusidea on esitelty seuraavissa kappaleissa.

 

Kausimatkustajille helppo ja tuttu käytettävyys

 

Sekä kilometripohjainen että tiheä vyöhykepohjainen järjestelmä edellyttävät matkakortin näyttämistä lukijalaitteelle niin ajoneuvoon noustessa kuin sieltä poistuttaessakin (check in – check out -ominaisuus). Lisäksi lipputuotteen on oltava kilometripohjaisessa järjestelmässä arvopohjainen. Noin 80 % Helsingin nykyisistä joukkoliikennematkoista tehdään kausilipulla. Näiden matkustajien matkaa ei tule hankaloittaa edellyttämällä check out –toimintoa. Tästä syystä on perusteltua pyrkiä säilyttämään nykyisin käytössä olevan vyöhykejärjestelmän hyvät ominaisuudet, kuten vaivattomuus kausilipulla matkustettaessa.

 

Lähes kaikkien arvolipulla matkustavien kannalta kilometripohjainen taksajärjestelmä toisi joustavuutta ja poistaisi vyöhykejärjestelmän keskeiset epäkohdat myös kausimatkustajien osalta. Kun samalla on tärkeää säilyttää puhdas kausiominaisuus, tai taksa- ja lippujärjestelmässä halutaan edelleen myydä myös paperisia kertalippuja, täytyy kilometripohjaisen järjestelmän taustalle rakentaa karkea vyöhykejärjestelmä.

 

Joukkoliikennelautakunnan näkemyksen mukaan kilometripohjaisen järjestelmän edellyttämä karkea vyöhykejako voidaan yksinkertaisimmillaan tehdä jakamalla vyöhykkeet nykyisen kaltaisesti kuntarajojen mukaisesti. Silloin järjestelmä on matkustajalle yhtä helppo hahmottaa kuin nykyisin. Lisäksi kuntien välinen lipputulojen jakaminen on kausilippujen osalta selkeää. Olennaisinta on kuitenkin helppokäyttöisyys ja oikeudenmukaisuus matkustajanäkökulmasta.

 

Tästä näkökulmasta voitaisiin myös harkita vaihtoehtoa, jossa vyöhykerajat ovat osittain lomittain siten, että esimerkiksi Itä-Espoossa asuvat voisivat halutessaan ostaa joko Helsingin tai Espoon maksuvyöhykkeen lipun.

 

Joustava arvopohjainen matkustaminen – Check in / out ja kilometripohjainen taksa

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on matkustajan kannalta oikeudenmukainen, sillä matkasta maksetaan sen mukaan, kuinka paljon palvelua käytetään. Jotta palveluun kuuluisi selvä vastike, kannattaa kilometripohjaiseen taksajärjestelmään liittää aloitusmaksu. Näin joukkoliikenne ei tarpeettomasti kilpaile hyvin lyhyillä matkoilla kevyttä liikennettä vastaan.

 

Arvokortilla tehtäviin check in / out matkoihin liittyy katevaraus, joka palautetaan matkustajan kortille check out tapahtuman yhteydessä. Näin varmistetaan, että matkasta peritään aina riittävä taksa.

 

Toisin kuin tehdyssä selvityksessä on pohdittu, ei kilometripohjaisen matkan aloitusmaksuun tarvitse sisällyttää lainkaan varsinaista matkustusoikeutta. Kun jokaisesta matkustetusta metristä veloitetaan erikseen, on hinnan arvioiminen kaikissa tilanteissa yhtenäistä.

 

Aloitusmaksun ja kilometritaksan suuruus ja niiden välinen hintasuhde ovat poliittisia kysymyksiä. Aloitusmaksu voi tarvittaessa vaihdella aloitusvyöhykkeen mukaan. Toisaalta järjestelmän ymmärrettävyyden kannalta olisi perusteltua, että aloitusmaksu on kaikkialla sama.

 

Matkustajan kannalta arvopohjainen kilometrimatkustaminen tuo lisää joustavuutta. Myös kausimatkustajat, jotka pääsääntöisesti matkustavat oman vyöhykkeensä sisällä, voivat hyödyntää arvokorttipohjaista kilometriveloitusta satunnaisilla vyöhykerajan ylittävillä matkoillaan. Vyöhykerajan ylittäneestä osuudesta veloitettaisiin kilometritaksan mukaisesti ilman arvokorttipohjaiseen kertamatkaan liittyvää aloitusmaksua.

 

Hintakatto

 

Arvopohjaisten kertamatkojen kilometriveloitus lisää taksajärjestelmän joustavuutta ja lyhyiden matkojen hinnoittelun oikeudenmukaisuutta. Sopivalla aloitusmaksulla lyhyet matkat voisivat olla nykyisiä kertamatkoja edullisempia.

 

Toisaalta sisällyttämällä kunnan sisällä tehtävään arvokorttipohjaiseen matkaan yhden matkan (ja mahdollisesti myös yhden vuorokauden) maksimiveloitus voidaan varmistaa, ettei kertamaksu muodostu liian suureksi ja toisaalta useita kertamatkoja päivän aikana tekevän asiakkaan matkakortti muuttuisi lopulta päivälipuksi.

 

Asiakkaalle arvokorttipohjainen vyöhykekertamatka maksaisi vähintään aloitusmaksun ja korkeintaan tietyn maksimisumman, joka voisi olla hieman nykyistä kunnan kertamaksua suurempi. Jos matka jatkuisi vyöhykerajan yli, alkaisi kilometripohjainen veloitus uudelleen, kunnes uuden vyöhykkeen kertamatkan hintakatto saavutettaisiin.

 

Lipputulojen jako kuntien kesken

 

Lipputulojen ja myös liikennöintikustannusten jaon kannalta on tärkeää, että tulevassakin kuntalaisuustieto on yhdistettävissä matkakorttiin. Kuntalaisuustietoa ei välttämättä kannata tallentaa matkakortille kuten nykyisin, vaan kortille tallennettua henkilötunnustietoa voidaan ajaa ristiin Väestörekisterikeskuksen kotikuntatietojen kanssa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmää luotaessa tärkeintä on asiakasystävällisyys. Mikäli asiakasystävällinen järjestelmä ei mahdollista tiedon saantia aukottomasti järjestelmästä suoraan tulojen ja kustannusten jakamiseksi, voidaan tulojen ja kustannusten jakamiseksi tarvittavaa täydentävää tietoa kerätä esimerkiksi määräajoin toistettavin erillistutkimuksin. On ehdottoman tärkeää, että tulot ja kustannukset jaetaan kuntien kesken oikeudenmukaisesti, mutta järjestelmän matkustajaystävällisyys ei saa tästä syystä kärsiä.

 

Alennusryhmät

 

Alennusryhmäkäytäntöjä on syytä yhtenäistää ja yksinkertaistaa ja tarpeetonta byrokratiaa on karsittava. Asia ei kuitenkaan liity tässä vaiheessa tehtävään taksa- ja lippujärjestelmän valintaan vaan ratkaisu voidaan tältä osin tehdä erikseen. Asia edellyttää erillisen perusteellisen valmistelun.

 

Liikennelaitoksen esittämän taksa- ja lippujärjestelmän keskeiset ominaisuudet

 

-                                       Kausimatkustajille lähes nykyjärjestelmän kaltainen vyöhykejärjestelmä.

-                                       Myös (paperisille) kertalipuille vyöhykejärjestelmä.

-                                       Arvokortilla maksettavat kertamatkat kilometripohjaisia (joustava hinnoittelu).

-                                       Arvokortilla tehtävissä matkoissa aina check in / out sekä katevaraus, joka palautetaan matkustajan kortille check out -tapahtuman yhteydessä.

-                                       Kausimatkustaja voi maksaa vyöhykerajan ylittävästä satunnaisesta matkan osuudesta arvokortilla kilometritariffin mukaisesti.

-                                       Vyöhykkeen sisäinen matka- ja päiväkohtainen veloituskatto (”capping”).

-                                       Mahdollisuus joko kuntakohtaiseen tai itsenäiseen hinnoitteluun (ja joukkoliikenteen lipputukeen).

-                                       Oletettavasti kausilipuilla matkustavien osuus säilyisi nykyisellään, arvolipulla matkustavien määrä nousisi hieman ja hinnoittelusta riippuen kertalippujen käyttö vähenisi.

 

Vahvuudet

-                                       Järjestelmä on laajennettavissa erittäin joustavasti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle periaatteessa rajoituksetta.

-                                       Hinnoittelun joustavuus ja oikeudenmukaisuus myös kaikilla lyhyillä matkoilla.

-                                       Tukee sekä kausimatkustamista että kulkumuotojen sekakäyttäjien sitoutumista joukkoliikenteeseen.

-                                       Vyöhykejärjestelmän hyvät puolet.

-                                       Kilometripohjaisen järjestelmän hyvät puolet.

-                                       Mahdollistaa selkeät clearing-säännöt kuntien kesken.

 

Heikkoudet

-                                       Check out arvokorttipohjaisissa matkoissa edellyttää matkustajalta muistamista, jotta välttyy katevarauksen menettämiseltä.

-                                       Mahdolliset tekniset häiriöt check out-tilanteessa.

 

Loppupäätelmä

 

Uusi joustavasti laajennettavissa oleva, mutta silti helppokäyttöinen ja säännöllisiä matkustajia palkitseva taksa- ja lippujärjestelmä kannattaa rakentaa vyöhyke- ja kilometripohjaisten järjestelmien yhdistelmänä. Nykyisen vyöhykejärjestelmän hyvät puolet, kuten helppo käytettävyys, on syytä säilyttää kausiominaisuutta arvostaville vakioasiakkaille. Check in / out -ominaisuus on syytä ottaa käyttöön arvokorttipohjaisilla kertamatkoilla.

 

Joukkoliikennelautakunta katsoo, että tässä karkeasti kuvatusta vyöhyke- ja kilometripohjaisten järjestelmien yhdistelmästä on tehtävä tarkentava suunnitelma ennen päätöksentekoa. Tämä suunnitelma tulee tuoda kunnille lausunnoille.

 

Valittavan taksa- ja lippujärjestelmän tulee kannustaa joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvattamiseen myös Helsingissä. Helsingissä noudatetaan joukkoliikennemyönteistä politiikkaa ja taksa- ja lippujärjestelmän tulee tukea joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamista myös Helsingissä. Nyt tehdyssä selvityksessä vaihtoehdot oli pääsääntöisesti rakennettu siten, että järjestelmä johtaisi helsinkiläisten matkustamisen kallistumiseen ja siten Helsingin kaupungin tariffituen vähenemiseen.

 

On hyvä, että valittava vaihtoehto johtaa joukkoliikenteen käytön lisääntymiseen Espoossa, Vantaalla ja kehyskunnissa. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee kuitenkin mahdollistaa tämä ilman joukkoliikenteen houkuttelevuuden heikentämistä Helsingissä. Päinvastoin taksa- ja lippujärjestelmän tulee tukea ja mahdollistaa joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen Helsingissä myös Helsingissä tehtävien matkojen lipun hintoja alentamalla.

 

Päätöksenteko taksa- ja lippujärjestelmässä tulee YTV:n ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen joukkoliikenteen yhteistyösopimuksen mukaisesti toteuttaa niin, että kuntien kuuleminen ja mukanaolo kaikissa vaiheissa toteutuu.

 

Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun tulevalla taksa- ja lippujärjestelmällä on huomattavat kauaskantoiset vaikutukset liikennejärjestelmään ja joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Nyt esillä olleista vaihtoehdoista mikään ei sellaisenaan tulle valituksi tulevaksi järjestelmäksi vaan vaihtoehtoja edelleen muokataan. Taksa- ja lippujärjestelmää ei tule päättää pyytämättä lopullisesti valittavaksi esitettävästä vaihtoehdosta kunnilta lausuntoja.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (28.2.2008) seuraavaa:

 

Lausunnon tiivistelmä

 

Helsingin kannalta tavoiteltavinta on Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suuri kuljetusosuus. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee kattaa pääkaupunkiseudun koko työssäkäyntialue.

 

Helsingin kaupungin joukkoliikennematkojen lisäämisen kannalta paras raportissa esitelty järjestelmävaihtoehto on nykyisten kuntarajoihin perustuvien tariffien määräytymisrajojen tarkistaminen.

 

Mosaiikkivaihtoehto ja matkan pituuteen perustuva vaihtoehto ovat seudullisesti parhaita malleja. Helsingin kannalta mallien ongelma on, että kaupungin sisäiset matkat kallistuvat ja niiden määrä vähenee. Mallit edellyttävät lisäksi check-in-check-out –järjestelmää, jonka toteuttaminen on haastavaa uuden teknologian, tietosuojakysymysten, kausilippujen määrittelyn ja poistumisleimausten aiheuttamien viipeiden vuoksi.

 

Seudullisia matkoja lisääviä mutta Helsingin sisäisiä matkoja vähentäviä vaihtoehtoja ovat kolme kaarimaista vyöhykettä, kaksi kaarimaista vyöhykettä, maksualueiden hintaportaiden tarkistaminen ja tasatariffi.

 

Mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei sovellu sellaisenaan pääkaupunki-seudun työssäkäyntialueen taksa- ja lippujärjestelmän malliksi. Jatkotarkastelut tulisikin suunnata sellaisen mallin kehittämiseen, jossa vyöhykepohjaisen ja matkan pituuden perusteella määräytyvän hinnoittelun hyvät puolet yhdistyvät. Kehitettävän mallin tulisi tukea Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suurta kuljetusosuutta.

Lausunto     Helsingin kannalta tavoiteltavinta on Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suuri kuljetusosuus. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee kattaa pääkaupunkiseudun koko työssäkäyntialue, joka ulottuu noin 70 km:n säteelle Helsingin keskustasta.

 

Helsingin kaupungin joukkoliikennematkojen lisääntymisen kannalta paras raportissa esitelty järjestelmävaihtoehto on nykyisten kuntarajoihin perustuvien tariffien määräytymisrajojen tarkistaminen. Itäisen Espoon ja Helsingin välinen matkustus kasvaa selvästi, mutta Espoon sisäinen matkustus vähenee. Mallilla ei ole merkitystä muiden lähi- ja kehyskuntien kannalta pääkaupunkiseudun lippujärjestelmään liittymisessä ja siitä aiheutuvissa kustannuksissa.

 

Mosaiikkivaihtoehto ja matkan pituuteen perustuva vaihtoehto ovat seudullisesti parhaita malleja. Helsingin kannalta mallien ongelma on, että kaupungin sisäiset matkat kallistuvat ja niiden määrä vähenee. Raportissa oletetaan, että mallit edellyttävät teknisesti hankalasti toteutettavaa check-in/out -järjestelmää. Mosaiikkimaisiin vyöhykkeisiin ja matkan pituuteen ajassa mitattuna perustuvia lippujärjestelmiä on toiminnassa Euroopassa ilman hankalaa check-in/out -tekniikkaa. Tällaisilla järjestelmillä vältetään sekä monimutkaisen tekniikan että tietosuojan ongelmat eikä hidastuteta joukkoliikennettä.

 

Seudullisia joukkoliikennematkoja lisää kolmen kaarimaisen vyöhykkeen vaihtoehto. Mallissa Helsingin kantakaupungin asukkaat hyötyvät, mutta kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla matkan hinta nousee. Seudullisia matkoja lisääviä mutta Helsingin sisäisiä matkoja vähentäviä vaihtoehtoja ovat lisäksi maksualueiden hintaportaiden tarkistaminen, kaksi kaarimaista vyöhykettä ja tasatariffi.

 

Mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei sovellu sellaisenaan pääkaupunkiseudun koko työssäkäyntialueen taksa- ja lippujärjestelmän malliksi vv. 2014–2030. Jatkotarkastelut tulisikin suunnata sellaisen mallin kehittämiseen, jossa vyöhykepohjaisen ja matkan pituuden perusteella määräytyvän hinnoittelun hyvät puolet yhdistyvät ilman epävarmoja teknisiä ratkaisuja. Helsingin kannalta kehitettävän mallin tulisi tukea Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien sekä helsinkiläisten että muiden seudullisten joukkoliikennematkojen mahdollisimman suurta kuljetusosuutta.

 

Merkittiin, että keskustelun kuluessa varajäsen Alku ehdotti kohdan ”Lausunto” kolmannen kappaleen muuttamista kuulumaan seuraavasti:

 

”Mosaiikkivaihtoehto ja matkan pituuteen perustuva vaihtoehto ovat seudullisesti parhaita malleja. Helsingin kannalta mallien ongelma on, että kaupungin sisäiset matkat kallistuvat ja niiden määrä vähenee. Raportissa oletetaan, että mallit edellyttävät teknisesti hankalasti toteutettavaa ’check-in/out’-järjestelmää. Mosaiikkimaisiin vyöhykkeisiin ja matkan pituuteen ajassa mitattuna perustuvia lippujärjestelmiä on toiminnassa Euroopassa ilman hankalaa ’check-in/out’-tekniikkaa. Tällaisilla järjestelmillä vältetään sekä monimutkaisen tekniikan että tietosuojan ongelmat eikä hidastuteta joukkoliikennettä.”

 

Lisäksi varajäsen Alku ehdotti kohdan ”Lausunto” viimeisen kappaleen toisen virkkeen muuttamista kuulumaan seuraavasti:

 

”Jatkotarkastelut tulisikin suunnata sellaisen mallin kehittämiseen, jossa vyöhykepohjaisen ja matkan pituuden perusteella määräytyvän hinnoittelun hyvät puolet yhdistyvät ilman epävarmoja teknisiä ratkaisuja.”

 

Merkittiin, että esittelijä ilmoitti muuttavansa ehdotustaan varajäsen Alkun ehdotusten mukaisesti.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (28.2.2008), että PKS-neuvottelukunta on sopinut kuntien yhteisen joukkoliikenteen tilaajaorganisaation perustamisesta tavoitteena edistää joukkoliikenteen käyttöä turvaamalla toimiva joukkoliikennejärjestelmä pääkaupunkiseudulla ja laajemminkin Helsingin seudulla. Taksa- ja lippujärjestelmä on keskeinen joukkoliikenteen toimivuuteen ja käyttöön vaikuttava tekijä. Taksa- ja lippujärjestelmää kehitettäessä tarkastelu tulee ulottaa koko Helsingin seudun työssäkäyntialueelle, joka nykyisellään ulottuu noin 75 km:n etäisyydelle Helsingin keskustasta.

 

Nykyinen taksa- ja lippujärjestelmä perustuu maksuvyöhykkeisiin, joiden rajat perustuvat kaupunkien rajoihin. Maksuvyöhykkeet ja vyöhykerajat ovat ongelmallisia järjestelmän laajennettavuuden kannalta.  Ongelmana on myös maksuvyöhykkeiden rajat ylittävien matkojen kalleus suhteessa kaupunkien sisäisiin matkoihin. Vyöhykerajojen muuttaminen kuntarajoista poikkeaviksi tai vyöhykkeiden lisääminen ei poista rajoista aiheutuvia ongelmia, se vain siirtää niitä. Kuntarajoista poikkeavat vyöhykerajat tekisivät järjestelmästä matkustajan kannalta nykyistä vaikeaselkoisemman ja järjestelmän ylläpito monimutkaistuisi.

 

Matkan pituuteen perustuva hinnoittelu poistaisi vyöhykerajat ja olisi helposti laajennettavissa. Se olisi myös matkustajan näkökulmasta oikeudenmukainen, kun matkan hinta määräytyisi matkan pituuden perusteella. Matkan pituuteen perustuva hinnoittelu edellyttää kuitenkin toimiakseen matkalipun leimaamista sekä ajoneuvoon mentäessä että siitä poistuttaessa. Sisään/ulos -leimaus olisi matkustajan näkökulmasta nykyistä kausilipun käyttöä hankalampaa ja sillä olisi etenkin ruuhkaliikenteessä liikennettä hidastava vaikutus. Helsingin sisäisessä liikenteessä noin 80 % nykyisistä matkakortin käyttäjistä käyttää kausilippua. Matkan pituuteen perustuva hinnoittelu merkitsisi myös osan Helsingin sisäisistä matkoista kallistumista nykyisestään.  Taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisella ei saa olla vaikutuksia, jotka saattaisivat vähentää joukkoliikenteen kilpailukykyä Helsingin sisäisessä liikenteessä, kun tavoitteena on päinvastoin joukkoliikenteen käytön lisääminen.

 

Joukkoliikenteen palvelutaso ja kaupungin panostus joukkoliikenteeseen on kunkin kaupungin itsenäisesti päätettävissä. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee myös jatkossa mahdollistaa kaupungeille itsenäinen päätöksenteko kaupunkien sisäisten matkojen hinnoittelussa ja joukkoliikenteen tukemisessa. Niin ikään järjestelmän tulee tuottaa lipputuottojen/kuntaosuuksien kohdentamiseen tarvittava tieto. Samassa yhteydessä lipputulojen/kuntaosuuksien laskentaa tulisi pyrkiä yksinkertaistamaan.

 

Edellä olevan perusteella talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että

tavoitteena tulee olla toiminnallisilta ja teknisiltä perusominaisuuksiltaan yhtenäinen taksa- ja lippujärjestelmä koko Helsingin seudun työssäkäyntialueelle. Järjestelmän tulee mahdollistaa kaupungille itsenäinen päätöksenteko liikenteen palvelutasosta, sisäisestä tariffista ja joukkoliikennetuesta. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee tuottaa lipputuottojen/kuntaosuuksien kohdentamiseen tarvittava tieto. Uudistuksella ei saa vaarantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta Helsingin alueella. Edellä todettu edellyttänee kausilippuominaisuuden ja pääosin nykyisen kuntarajoihin perustuvan vyöhykejaon säilyttämistä. Järjestelmän laajennettavuuden näkökulmasta matkan pituuteen perustuva hinnoittelu on ominaisuutena perusteltua sisällyttää järjestelmään.

 

Pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun tulevalla taksa- ja lippujärjestelmällä on kauaskantoiset vaikutukset seudun liikennejärjestelmään ja joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Taksa- ja lippujärjestelmän jatkovalmistelu on kytkettävä vireillä olevaan pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän uudelleenjärjestelyyn, joka toteutetaan näillä näkymin vuoden 2010 alusta lukien.

 

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisen tulee turvata Helsingin osalta nykyinen lipputulokertymä ja perustua nykyiseen tariffituen tasoon.

 

Ryj toteaa, että joukkoliikennelautakunnan lausunnon liitteenä olleet selvitykset (Raportissa esitettyjen vaihtoehtojen tiivistetty vaikutusanalyysi Helsingin näkökulmasta sekä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia) ovat liitteinä 2 ja 3.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että mikään YTV:n kehittämissuunnitelmassa esitetyistä vaihtoehdoista ei sellaisenaan sovellu Helsingin työssäkäyntialueen taksa- ja lippujärjestelmäksi. Taksa- ja lippujärjestelmän jatkovalmistelu on tehtävä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja YTV:n kesken, ja työ on kytkettävä vireillä olevaan pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän uudelleenvalmisteluun.

 

Joukkoliikennelautakunnan esittämät näkemykset uudesta järjestelmästä ovat hyvä pohja jatkotarkasteluille. Kaupungin lausunnossa on nostettu esiin myös talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnossaan mainitsemat joukkoliikenteen palvelutasoa ja taloutta koskevat näkökohdat.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014 raportista YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

 

Vastaukset esitettyihin kysymyksiin

 

Kysymys 1

 

Nykyisen pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän laajennus lähitulevaisuudessa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on perusteltua, koska pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue on viime vuosina laajentunut voimakkaasti ja laajenee edelleen. Vielä noin 80 kilometrin etäisyydellä Helsingin keskustasta sijaitsevien kuntien työssä käyvistä asukkaista pääkaupunkiseudulle sukkuloivien osuus on kunnasta riippuen n. 12 – 28 %.

 

Jotta henkilöautoliikenteen osuus kaikesta pääkaupunkiseudulle suuntautuvasta työmatkaliikenteestä ei olisi kohtuuttoman korkea, on uuden taksa- ja lippujärjestelmän oltava joustavasti laajennettavissa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa joko uusien vyöhykkeiden lisäämistä nykytyyppiseen vyöhykepohjaiseen järjestelmään tai kilometripohjaisen hinnoittelun liittämistä osaksi tariffia.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän toiminnallinen perusrakenne on valittava siten, että yhtenäinen taksa- ja lippualue voi ulottua vähintään noin 80 kilometrin säteelle Helsingistä käsittäen siten yhteensä n. 30 kuntaa. Matkustajien kannalta paras ratkaisu olisi, jos samaa toiminnallista perusrakennetta voitaisiin soveltaa missä päin Suomea tahansa, niin paikallis- kuin kaukoliikenteessäkin.

 

Käytännössä on tärkeää, että uusi taksa- ja lippujärjestelmä tarjoaa kunnille mahdollisuuden itsenäiseen päätöksentekoon kuntien sisäisten matkojen hinnoittelun osalta. Matkustajien kannalta olisi edullista, jos saman lippualueen sisällä hinnoittelu olisi kuntien kesken mahdollisimman yhdenmukaista ja tähän tulee tietyissä rajoissa pyrkiä. Realismia on kuitenkin, että järjestelmä, jossa hintaportaita ei voitaisi säätää kuntien erilaisia taloudellisia tilanteita vastaaviksi, johtaisi käytännössä huomattaviin ongelmiin ja mahdollisesti joukkoliikenteen kehittämisen esteeksi. Taksa- ja lippujärjestelmän tuleekin olla tässä suhteessa joustava.

 

Pääkaupunkiseudulla työssä käyvien on voitava tehdä työmatkansa vaivattomasti ja kohtuullisin kustannuksin joukkoliikenteellä. Yksityisauton käytölle pääkaupunkiseudun kuntiin suuntautuvassa liikenteessä on tarjottava kilpailukykyinen vaihtoehto.

 

Koko työssäkäyntialueella käytössä olevalla yhtenäisellä taksa- ja lippujärjestelmällä voidaan ohjata asukkaiden liikkumistottumuksia ja vähentää siten liikenteen ympäristövaikutuksia. Samalla lipputuotteella on voitava tehdä niin pitkät työmatkat kuin kuntien sisäiset asiointimatkatkin.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän ei pidä edistää yhdyskuntarakenteen hajautumista yhtenäisellä lippualueella, mistä johtuen pitkien matkojen taksojen ei tule olla alihinnoiteltuja suhteessa lyhyempiin matkoihin ja saavutettavaan yhteiskuntataloudelliseen hyötyyn.

 

Voimakkaat, yhdyskuntarakenteen hajautumista hillitsevät toimenpiteet rakentuvat rinnakkaisista toimenpiteistä, kuten joukko- ja yksityisautoliikenteen hinnoittelusta ja niiden käytettävyydestä. Yksittäin toteutettuna niillä ei saavuteta toivottuja tuloksia.

 

Kysymys 2

 

Tehdyssä kehittämissuunnitelmassa, jota itse asiassa pitäisi kutsua selvitykseksi, on tutkittu vyöhyke- ja kilometripohjaisia tariffijärjestelmiä ja niiden vaikutuksia matkustuskäyttäytymiseen, hinnoitteluun ja yhdyskuntatalouteen.

 

Vertailuvaihtoehtona toimii nykyisin käytössä oleva lippujärjestelmä laajennettuna pääkaupunkiseudun lähikuntiin (lähikunnat = 3. vyöhyke).

 

Myös nykyistä kehittyneempi ja laajemmalle alueelle ulottuva vyöhykejärjestelmä edellyttää käytännössä check in / out -tekniikan käyttöönottoa etenkin arvokortilla matkustettaessa. Muussa tapauksessa kortinlukijalaitteessa pitäisi olla useita nappuloita, joista matkustajan pitäisi osata tehdä oikea valinta aina kulloisellekin matkalle. Maksaneisuuden valvonta olisi silloin vaikeaa.

 

Nykyisin vyöhykerajan tuntumassa asuvien osalta hinnoitteluporras on jyrkkä ja hinta lyhyeltä vyöhykerajan ylittävältä osalta tuntuu suurelta. Matkustajakilometriä kohden seutulipulla matkustaminen on asiakkaalle kuitenkin keskimäärin 20 – 30 % edullisempaa kuin Helsingin sisäisessä liikenteessä matkustaminen.

 

Selvityksessä esitetyissä vyöhykevaihtoehdoissa, joissa seutumatkustamisesta tehdään nykyistä edullisempaa, kuntien sisäisiä matkoja tekevät subventoisivat vielä nykyistä voimakkaammin seutumatkustajien lipunhintoja. Merkittävää seutulippujen hinnan alennusta kunnan sisäisten lippujen hinnan kustannuksella ei tässä valossa voi pitää perusteltuna.

 

Nykytyyppinen vyöhykejärjestelmään perustuva taksa- ja lippujärjestelmä on matkustajan kannalta helppo ymmärtää, mikäli vyöhykkeet eivät ole kooltaan liian pieniä ja rajautuvat selkeästi esimerkiksi nykyisiin kuntarajoihin tai merkittäviin pääväyliin. Vyöhykejärjestelmä soveltuu hyvin niin kausi-, arvo- kuin kertalippumyyntiinkin. Hinnan määräytyminen on kuitenkin jäykkää ja järjestelmän laajentaminen laajalle yhtenäiselle alueelle kankeaa.

 

Mitä enemmän järjestelmään liitetään vyöhykkeitä, sitä vaikeampaa matkan hinta on hahmottaa ja siten palvelun käytettävyys kärsii. Jos tasahintaisista vyöhykkeistä halutaan tehdä erityisen suuria, korostuu hintaporras vyöhykerajan ylittävillä matkoilla. Vyöhykejärjestelmässä lyhyet vyöhykerajan ylittävät matkat ovat aina kalliita vastaaviin sisäisiin matkoihin verrattuna, ellei vyöhykerajoja aseteta osittain lomittain. Silloin järjestelmä kuitenkin suosii nimenomaan lomittaisilla alueilla asuvia. Tehty selvitys ei ota kantaa lomittaisiin vyöhykkeisiin.

 

Mikään esitetyistä vyöhykejärjestelmävaihtoehdoista ei yksin sovellu laajan Helsingin työssäkäyntialueen yhtenäiseksi taksa- ja lippujärjestelmäksi.

 

Kysymys 3

 

Matkan pituuteen perustuva taksa- ja lippujärjestelmä on joustavasti laajennettavissa uusille alueille. Kilometripohjainen taksajärjestelmä kannustaa asioimaan omassa aluekeskuksessa, sillä lyhyiden arvokortilla maksettavien matkojen asiakashinnat voivat olla nykyisiä kuntien sisäisiä vyöhykematkoja edullisempia. Kuntarajan ylittävillä matkoilla ei ole hintaporrasta. Samanpituinen kunnan sisäinen ja seutumatka maksavat matkustajalle täsmälleen saman verran. Järjestelmä mahdollistaa kilometritariffin vaihtelun kunnittain. Tämä ei kuitenkaan ole käytettävyyden kannalta suotavaa.

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksajärjestelmä soveltuu hyvin arvokortilla maksamiseen. Kilometripohjainen taksajärjestelmä ei sovellu sellaisenaan puhtaille kausi- tai kertalipuille, vaan järjestelmän taustalle tarvitaan myös jonkinlainen vyöhykejärjestelmä. Selvityksessä mainittu ajatus nk. kultakortista, jolla paljon matkustava voi ostaa itselleen määräajaksi edullisemman tariffin, on erittäin hyvä. Kultakortti on ikään kuin kausi- ja arvolipun välimuoto, jolla voitaisiin houkutella eri kulkumuotojen sekakäyttäjiä ja henkilöautoilijoita sitoutuneemmiksi joukkoliikenteen käyttäjiksi.

 

Kuten selvityksessä on todettu, ajetun matkan pituuteen pohjautuvassa taksajärjestelmässä on oltava kilometritariffin lisäksi jokin aloitusmaksu. Aloitusmaksun tehtävä on toisaalta turvata riittävät lipputulot järjestelmätasolla, toisaalta vähentää erittäin lyhyiden satunnaisten joukkoliikennematkojen houkuttelevuutta. Näin ehkäistään joukkoliikenteen tarpeeton kilpailu kevyttä liikennettä vastaan ja toisaalta vältetään se, että tarpeettomat parin pysäkkivälin mittaiset matkat hidastaisivat kohtuuttomasti joukkoliikenteen pysäkkiaikoja ja siten sen kilpailukykyä. Aloitusmaksuun ei pidä sisällyttää lainkaan varsinaista matkustusoikeutta, vaan kilometritaksa maksetaan aina ajetun matkan pituuden mukaan. Tämä yhtenäistää hinnanmääräytymisperusteita.

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on joustava ratkaisu arvokortilla tehtäviin matkoihin. Järjestelmän heikkous on sen vaatima sisään- ja ulosleimaustapahtuma (check in / out). Jos check in / out 
-toiminto edellytettäisiin jokaiselta matkustajalta kaikilla matkoilla, vaikeuttaisi se joukkoliikenteen käytettävyyttä ja pidentäisi mm. keskimääräisiä pysäkkiaikoja ja siten joukkoliikenteen nopeutta. Erityisesti nykyisin kausilipuilla matkustavat kokisivat tämän kielteisenä muutoksena nykyiseen järjestelmään verrattuna. Helsingissä nykyisin tehtävistä joukkoliikennematkoista 80 % tehdään kausilipulla, 10 % arvolipulla ja 10 % kertalipuilla. Taksa- ja lippujärjestelmä tuleekin toteuttaa siten, ettei kausilipulla matkustavien ei hankaloidu nykyiseen verrattuna.

 

Näkemys uudesta taksa- ja lippujärjestelmästä

 

Yleistä

Pääkaupunkiseudulle ja sen lähi- ja kehyskuntiin tarvitaan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä, joka on tarvittaessa hinnoittelultaan, mutta ennen kaikkea teknisiltä ja loogisilta käytettävyyden perusominaisuuksiltaan yhtenäinen. Hinnoitteluun, lipputukeen ja joukkoliikenteen palvelutasoon on voitava tarvittaessa vaikuttaa kuntakohtaisesti. Matkustajan kannalta on sitä parempi, mitä laajemmalle alueelle yhtenäinen tariffipolitiikka ulottuu. Järjestelmän on kannustettava tekemään myös satunnaisia joukkoliikennematkoja matkan pituudesta riippumatta.

 

Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden että yksityisen kuluttajan kannalta edullinen niin pitkillä kuin lyhyilläkin matkoilla ja lisäksi käytettävyydeltään niin yksinkertainen, ettei matkustajilta edellytetä mitään toimenpiteitä heidän noustessaan ajoneuvoon tai poistuessaan siitä. Siksi ei ole realistista pyrkiä pitäytymään puhtaasti nykytyyppisessä vyöhykejärjestelmässä. Se ei sellaisenaan ole joustavasti laajennettavissa uusille alueille eikä matkan matkustajahinta ole riittävän edullinen lyhyillä vyöhykerajan ylittävillä matkoilla.

 

Uudelle taksa- ja lippujärjestelmälle voidaan löytää sellainen perusrakenne, jossa yhdistyvät vyöhyke- ja kilometripohjaisen hinnoittelun vahvuudet. Järjestelmän perusideaa on esitelty seuraavissa kappaleissa.

 

Kausimatkustajille helppo ja tuttu käytettävyys

 

Sekä kilometripohjainen että tiheä vyöhykepohjainen järjestelmä edellyttävät matkakortin näyttämistä lukijalaitteelle niin ajoneuvoon noustessa kuin sieltä poistuttaessakin (check in – check out -ominaisuus). Lisäksi lipputuotteen on oltava kilometripohjaisessa järjestelmässä arvopohjainen. Noin 80 % Helsingin nykyisistä joukkoliikennematkoista tehdään kausilipulla. Näiden matkustajien matkaa ei tule hankaloittaa edellyttämällä check out –toimintoa. Tästä syystä on perusteltua pyrkiä säilyttämään nykyisin käytössä olevan vyöhykejärjestelmän hyvät ominaisuudet, kuten vaivattomuus kausilipulla matkustettaessa.

 

Lähes kaikkien arvolipulla matkustavien kannalta kilometripohjainen taksajärjestelmä toisi joustavuutta ja poistaisi vyöhykejärjestelmän keskeiset epäkohdat myös kausimatkustajien osalta. Kun samalla on tärkeää säilyttää puhdas kausiominaisuus, tai taksa- ja lippujärjestelmässä halutaan edelleen myydä myös paperisia kertalippuja, täytyy kilometripohjaisen järjestelmän taustalle rakentaa karkea vyöhykejärjestelmä.

 

Kilometripohjaisen järjestelmän edellyttämä karkea vyöhykejako voidaan yksinkertaisimmillaan tehdä jakamalla vyöhykkeet nykyisen kaltaisesti kuntarajojen mukaisesti. Silloin järjestelmä on matkustajalle yhtä helppo hahmottaa kuin nykyisin. Lisäksi kuntien välinen lipputulojen jakaminen on kausilippujen osalta selkeää. Olennaisinta on kuitenkin helppokäyttöisyys ja oikeudenmukaisuus matkustajan näkökulmasta.

 

Tästä näkökulmasta voitaisiin myös harkita vaihtoehtoa, jossa vyöhykerajat ovat osittain lomittain siten, että esimerkiksi Itä-Espoossa asuvat voisivat halutessaan ostaa joko Helsingin tai Espoon maksuvyöhykkeen lipun.

 

Joustava arvopohjainen matkustaminen – Check in / out ja kilometripohjainen taksa

 

Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on matkustajan kannalta oikeudenmukainen, sillä matkasta maksetaan sen mukaan, kuinka paljon palvelua käytetään. Jotta palveluun kuuluisi selvä vastike, kannattaa kilometripohjaiseen taksajärjestelmään liittää aloitusmaksu. Näin joukkoliikenne ei tarpeettomasti kilpaile hyvin lyhyillä matkoilla kevyttä liikennettä vastaan.

 

Arvokortilla tehtäviin check in / out matkoihin liittyy katevaraus, joka palautetaan matkustajan kortille check out tapahtuman yhteydessä. Näin varmistetaan, että matkasta peritään aina riittävä taksa.

 

Toisin kuin tehdyssä selvityksessä on pohdittu, ei kilometripohjaisen matkan aloitusmaksuun tarvitse sisällyttää lainkaan varsinaista matkustusoikeutta. Kun jokaisesta matkustetusta metristä veloitetaan erikseen, on hinnan arvioiminen kaikissa tilanteissa yhtenäistä.

 

Aloitusmaksun ja kilometritaksan suuruus ja niiden välinen hintasuhde ovat poliittisia kysymyksiä. Aloitusmaksu voi tarvittaessa vaihdella aloitusvyöhykkeen mukaan. Toisaalta järjestelmän ymmärrettävyyden kannalta olisi perusteltua, että aloitusmaksu on kaikkialla sama.

 

Matkustajan kannalta arvopohjainen kilometrimatkustaminen tuo lisää joustavuutta. Myös kausimatkustajat, jotka pääsääntöisesti matkustavat oman vyöhykkeensä sisällä, voivat hyödyntää arvokorttipohjaista kilometriveloitusta satunnaisilla vyöhykerajan ylittävillä matkoillaan. Vyöhykerajan ylittäneestä osuudesta veloitettaisiin kilometritaksan mukaisesti ilman arvokorttipohjaiseen kertamatkaan liittyvää aloitusmaksua.

 

Hintakatto

 

Arvopohjaisten kertamatkojen kilometriveloitus lisää taksajärjestelmän joustavuutta ja lyhyiden matkojen hinnoittelun oikeudenmukaisuutta. Sopivalla aloitusmaksulla lyhyet matkat voisivat olla nykyisiä kertamatkoja edullisempia.

 

Toisaalta sisällyttämällä kunnan sisällä tehtävään arvokorttipohjaiseen matkaan yhden matkan (ja mahdollisesti myös yhden vuorokauden) maksimiveloitus voidaan varmistaa, ettei kertamaksu muodostu liian suureksi ja toisaalta useita kertamatkoja päivän aikana tekevän asiakkaan matkakortti muuttuisi lopulta päivälipuksi.

 

Asiakkaalle arvokorttipohjainen vyöhykekertamatka maksaisi vähintään aloitusmaksun ja korkeintaan tietyn maksimisumman, joka voisi olla hieman nykyistä kunnan kertamaksua suurempi. Jos matka jatkuisi vyöhykerajan yli, alkaisi kilometripohjainen veloitus uudelleen, kunnes uuden vyöhykkeen kertamatkan hintakatto saavutettaisiin.

 

Lipputulojen jako kuntien kesken

 

Lipputulojen ja myös liikennöintikustannusten jaon kannalta on tärkeää, että tulevassakin kuntalaisuustieto on yhdistettävissä matkakorttiin. Kuntalaisuustietoa ei välttämättä kannata tallentaa matkakortille kuten nykyisin, vaan kortille tallennettua henkilötunnustietoa voidaan ajaa ristiin Väestörekisterikeskuksen kotikuntatietojen kanssa.

 

Taksa- ja lippujärjestelmää luotaessa tärkeintä on asiakasystävällisyys. Mikäli asiakasystävällinen järjestelmä ei mahdollista tiedon saantia aukottomasti järjestelmästä suoraan tulojen ja kustannusten jakamiseksi, voidaan tulojen ja kustannusten jakamiseksi tarvittavaa täydentävää tietoa kerätä esimerkiksi määräajoin toistettavin erillistutkimuksin. On ehdottoman tärkeää, että tulot ja kustannukset jaetaan kuntien kesken oikeudenmukaisesti, mutta järjestelmän matkustajaystävällisyys ei saa tästä syystä kärsiä.

 

Alennusryhmät

 

Alennusryhmäkäytäntöjä on syytä yhtenäistää ja yksinkertaistaa ja tarpeetonta byrokratiaa on karsittava. Asia ei kuitenkaan liity tässä vaiheessa tehtävään taksa- ja lippujärjestelmän valintaan vaan ratkaisu voidaan tältä osin tehdä erikseen. Asia edellyttää erillisen perusteellisen valmistelun.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän keskeiset ominaisuudet

 

-                                       Kausimatkustajille lähes nykyjärjestelmän kaltainen vyöhykejärjestelmä.

-                                       Myös (paperisille) kertalipuille vyöhykejärjestelmä.

-                                       Arvokortilla maksettavat kertamatkat kilometripohjaisia (joustava hinnoittelu).

-                                       Arvokortilla tehtävissä matkoissa aina check in / out sekä katevaraus, joka palautetaan matkustajan kortille check out -tapahtuman yhteydessä.

-                                       Kausimatkustaja voi maksaa vyöhykerajan ylittävästä satunnaisesta matkan osuudesta arvokortilla kilometritariffin mukaisesti.

-                                       Vyöhykkeen sisäinen matka- ja päiväkohtainen veloituskatto (”capping”).

-                                       Mahdollisuus joko kuntakohtaiseen tai itsenäiseen hinnoitteluun (ja joukkoliikenteen lipputukeen).

-                                       Oletettavasti kausilipuilla matkustajien osuus säilyisi nykyisellään, arvolipulla matkustavien määrä nousisi hieman ja hinnoittelusta riippuen kertalippujen käyttö vähenisi.

 

Vahvuudet

-                                       Järjestelmä on laajennettavissa erittäin joustavasti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle periaatteessa rajoituksetta.

-                                       Hinnoittelun joustavuus ja oikeudenmukaisuus myös kaikilla lyhyillä matkoilla.

-                                       Tukee sekä kausimatkustamista että kulkumuotojen sekakäyttäjien sitoutumista joukkoliikenteeseen.

-                                       Vyöhykejärjestelmän hyvät puolet.

-                                       Kilometripohjaisen järjestelmän hyvät puolet.

-                                       Mahdollistaa selkeät clearing-säännöt kuntien kesken.


Heikkoudet

-                                       Check out arvokorttipohjaisissa matkoissa edellyttää matkustajalta muistamista, jotta välttyy katevarauksen menettämiseltä.

-                                       Mahdolliset tekniset häiriöt check out  -tilanteessa.

 

Loppupäätelmä

 

Tavoitteena tulee olla toiminnallisilta ja teknisiltä perusominaisuuksiltaan yhtenäinen taksa- ja lippujärjestelmä koko Helsingin seudun työssäkäyntialueelle. Uusi joustavasti laajennettavissa oleva, mutta silti helppokäyttöinen ja säännöllisiä matkustajia palkitseva taksa- ja lippujärjestelmä kannattaa rakentaa vyöhyke- ja kilometripohjaisten järjestelmien yhdistelmänä. Nykyisen vyöhykejärjestelmän hyvät puolet, kuten helppo käytettävyys, on syytä säilyttää kausiominaisuutta arvostaville vakioasiakkaille. Check in / out -ominaisuus on syytä ottaa käyttöön arvokorttipohjaisilla kertamatkoilla. Vyöhyke- ja kilometripohjaisten järjestelmien yhdistelmästä on tehtävä tarkentava suunnitelma ja siitä on pyydettävä kuntien lausunnot.

 

Valittavan taksa- ja lippujärjestelmän tulee kannustaa joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvattamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen myös Helsingissä. Nyt tehdyssä selvityksessä vaihtoehdot oli pääsääntöisesti rakennettu siten, että järjestelmä johtaisi helsinkiläisten matkustamisen kallistumiseen ja siten Helsingin kaupungin tariffituen vähenemiseen. Taksa- ja lippujärjestelmän uudistamisen tulee turvata Helsingin osalta nykyinen lipputulokertymä ja perustua nykyiseen tariffituen tasoon.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän tulee mahdollistaa joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Espoossa, Vantaalla ja kehyskunnissa ilman joukkoliikenteen houkuttelevuuden heikentämistä Helsingissä. Järjestelmän tulee tukea ja mahdollistaa joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen Helsingissä myös Helsingissä tehtävien matkojen lipun hintoja alentamalla.

 

Joukkoliikenteen palvelutaso ja kaupungin panostus joukkoliikenteeseen ovat kunkin kaupungin itsenäisesti päätettävissä. Taksa- ja lippujärjestelmän tulee myös jatkossa mahdollistaa kaupungeille itsenäinen päätöksenteko kaupunkien sisäisten matkojen hinnoittelussa ja joukkoliikenteen tukemisessa. Niin ikään järjestelmän tulee tuottaa lipputuottojen/kuntaosuuksien kohdentamiseen tarvittava tieto. Samassa yhteydessä lipputulojen/kuntaosuuksien laskentaa tulisi pyrkiä yksinkertaistamaan.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän jatkovalmistelu on kytkettävä vireillä olevaan pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän uudelleenjärjestelyyn.

 

Päätöksenteko taksa- ja lippujärjestelmässä tulee YTV:n ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen joukkoliikenteen yhteistyösopimuksen mukaisesti toteuttaa niin, että kuntien kuuleminen ja mukanaolo kaikissa vaiheissa toteutuu.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

YTV:n raportti: Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014

 

Liite 2

Raportissa esitettyjen vaihtoehtojen tiivistetty vaikutusanalyysi Helsingin näkökulmasta

 

Liite 3

Liikennelaitoksen esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: KOIRA-AITAUSTEN PERUSTAMISPERIAATTEIDEN UUSIMINEN

 

Khs 2007-2628

 

Ryj toteaa, että käsitellessään 28.11.2007 valtuutettu Sanna Hellströmin aloitetta Arabianrannan koirapuistosta Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että yleisten töiden lautakunta uusii ne periaatteet, joiden mukaan koirapuistoja perustetaan siten, että koirapuistoja sijoitetaan kattavasti ympäri kaupunkia.” (Sanna Hellström, äänin 64-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (6.3.2008), että lautakunnan 5.4.2001 päivätyssä linjauksessa rakennusviraston järjestämien koirapalveluiden yleisperiaatteista todetaan muun muassa, että uusia koira-aitauksia rakennetaan vain tarkoin harkiten, sillä nykyisten aitausten saavutettavuus on hyvä.

 

./.                   Helsingin nykyisten koira-aitausten sijaintikartta on liitteenä.

 

Uusilla asuinalueilla koira-aitausten rakentaminen on perusteltua, jos nykyisiä aitauksia ei löydy alle kolmen kilometrin päästä tai jos alueella ei ole muita koirien ulkoilutukseen soveltuvia viheralueita. Muilla alueilla koira-aitausten palvelukattavuutta tarkastellaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston laatimien aluesuunnitelmien yhteydessä.

 

Ehdotusten uusista aitauksista ja niiden sijainnista tulee olla kirjallisia, ja niiden pitää tulla paikallisia asukkaita edustavan yhdistyksen kautta. Asukasyhdistyksen kautta saapunut ehdotus on siinä mielessä puolueeton, että yhdistys edustaa sekä koiranomistajia että koira-aitauksia mahdollisesti vastustavia asukkaita.

 

Pääasiassa toimivat ja ajantasaiset koirapalveluiden yleisperiaatteet tullaan tarkistamaan valmisteilla olevan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston tuote- ja palvelulinjausten kokoamis- ja päivitystyön yhteydessä. Lisäksi koira-aitausten käyttöä ohjaavia sääntöjä ollaan parhaillaan uusimassa yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien teknisten toimien ja Helsingin seudun kennelpiirin kanssa.

 

Ryj viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa lisäksi, että koirapalveluiden yleisperiaatteiden valmistelun yhteydessä myös vuorovaikutuksen tapaa arvioidaan.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sanna Hellström) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellström sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Helsingin koira-aitaukset 2007

 

 

 

 


3

LAUSUNTO KESTÄVÄT HANKINNAT -TOIMINTAOHJELMAEHDOTUKSESTA

 

Khs 2008-355

 

Ympäristöministeriö pyytää (13.2.2008) lausuntoa Kestävät hankinnat toimintaohjelmaehdotuksesta 31.3.2008 mennessä.

 

Laajapohjaisen työryhmän laatiman toimintaohjelmaehdotuksen tavoitteena on, että julkiset hankkijat ottavat jatkossa ympäristönäkökulman huomioon kaikissa hankinnoissa ja toimivat esimerkkinä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Johdon tuki ja strateginen sitoutuminen on keskeinen edellytys sille, että organisaatio tekee kestävämpiä hankintoja. Työryhmä esittää tavoitteita julkisille hankkijoille viidellä eri toimialalla: sähkön hankinta, palvelusopimukset, rakennukset ja kiinteistönhoito, energiaa käyttävät laitteet sekä elintarvikkeet. Toimintaohjelmaehdotuksessa on myös ehdotettu toimia, joilla edistetään ympäristöystävällistä hankintapolitiikkaa valtionhallinnossa ja kunnissa.

 

Ohjelmaehdotus löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/default.asp?node=7468&lan=fi.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 15.4.2008 saakka.

 

./.                   Ohjelmaehdotuksen osat Toimintaohjelman ehdotukset sekä Toimintaohjelman seuranta ja indikaattorit on jaettu esityslistan liitteenä 1.

 

Hankintakeskus toteaa (11.3.2008) seuraavaa:

 

Yleiset kommentit toimintaohjelmaehdotuksesta

 

Hankintakeskus yhtyy liitteen 4 täydentävän lausuman vaatimukseen siitä, että kestäviin hankintoihin tulisi sisällyttää paitsi ympäristö- myös sosiaalinen kestävyys. Tätä oikeastaan edellyttää jo toimenpideohjelmaehdotuksen otsikko, jossa viitataan termiin kestävä kehitys.

 

Toimenpideohjelman ehdotukset

 

Toimenpideohjelma määrittelee visioksi seuraavaa:

 

Julkinen sektori tuntee hankintojen ympäristövaikutukset ja toimii esimerkkinä kestäville hankinnoille. Julkinen sektori pienentää hankintojensa ilmastovaikutusta, jätemäärää ja ympäristön kemikalisoitumista sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä innovaatioita.

 

Hankintakeskus yhtyy sekä visioon että sitä seuraaviin suosituksiin sivulla 25.

 

Kuntien tavoitteeksi määritelty 25 % vuoteen 2010 mennessä vaikuttaa maltilliselta, jos osuus mitataan hankintojen lukumäärästä. Tavoitteen saavuttamisessa kunnissa on varmasti suuria eroja.

 

Toimenpiteeseen 6.3.3, koskien ympäristöjärjestelmien ja -ohjelmien soveltamista, hankintakeskus toivoisi, että aikataulua kiristettäisiin ainakin niin, että yksiköt velvoitettaisiin laatimaan ympäristöohjelma huomattavasti ennen vuotta 2015.

 

Toimintaohjelmaehdotusten kohtaa 6.5 hankintakeskus haluaisi laajentaa niin, että siinä kehotettaisiin merkittävimpien hankintojen ohella ympäristönäkökulman käyttöönottoon kaikissa hankinnoissa.

 

Toimenpiteestä 6.5.1 hankintakeskus pitää internet-pohjaista tietopankkia perusteltuna tiedonkeruu- ja tiedonvälittämistyökaluna, mutta muistuttaa, että pelkkien malliasiakirjojen yms. jakaminen ei auta hankintayksikköä tarpeeksi, vaan usein tarvittaneen myös opastusta ja tulkintaa.

 

Helsingin Energia toteaa (17.3.2008) seuraavaa:

 

Sähkön hankintaohjeilla ei tule määrittää tuotantotapaa

 

Julkisen sektorin sähkön hankinnalle ohjelmassa ehdotetaan vähimmäiskiintiöitä uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle (vähintään 31,5 % vuonna 2010 ja 60 % vuonna 2015). Käytännössä tämä johtaisi siihen, että suuret kaupungit eivät voi ostaa merkittävää osaa sähköstään omistamaltaan energiayhtiöltä. Esimerkiksi Helsingin Energian sähköntuotanto perustuu vähäpäästöiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa uusiutuvien osuutta ei ole mahdollista merkittävästi nostaa esitetyllä aikajänteellä.

 

Sähkön hankintaan liittyen on kiinnitettävä erityistä huomiota keinoihin, joilla voidaan oikeasti vaikuttaa ilmaston muutoksen hillintään. Sähkömarkkinat toimivat siten, että muihin tuotantomuotoihin nähden pienillä muuttuvilla kustannuksilla syntyvä vesivoima hyödynnetään markkinoilla aina ja jatkuvasti ilman minkäänlaisia lisätoimia. Näin tapahtuu myös jo rakennetun tuulivoiman suhteen. Ilmaston muutoksen hillitsemiseksi merkityksellisiä ovat vain sellaiset toimet, jotka edistävät uuden päästöttömän (ml. uusiutuvat) tai vähäpäästöisen energiantuotannon syntymistä.

 

Uusiutuvan energian edistämistä koskevaa EU-lainsäädäntöä laaditaan parhaillaan.  Riskinä on, että kansalliset tukijärjestelmät ja EU:n alkuperätakuujärjestelmä yhdessä johtavat siihen, että energiantuottajan mahdollisuudet tarjota vihreitä tuotteita ovat tulevaisuudessa hyvin rajalliset. Työ- ja elinkeinoministeriö on tällä hetkellä tutkimassa menettelyitä, joilla uutta uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiantuotantoa voitaisiin edistää mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Kestävien hankintojen toimintaohjelmassa tulisikin viitata ko. ministeriön tuleviin linjauksiin ja niitä tukeviin ratkaisuihin.

 

Uusiutuvan energian edistämisestä Suomessa päätetään kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelun puitteissa. Julkisen sektorin sähkönhankintaohjeissa ei tule antaa suosituksia, jotka toteuttaisivat vain näennäisiä ohjausvaikutuksia ja joilla ei olisi todellista vaikutusta ympäristönäkökulman kannalta. Ohjelmaluonnoksesta tulee poistaa siinä esitetyt vähimmäiskiintiöt uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle.

 

Julkisen sektorin tulee panostaa energiatehokkuuteen

 

Tärkeämpää kuin sähkön tuotantotapoihin vaikuttaminen on energiankäytön tehostaminen ja järkevä käyttö. Julkisten hankintojen energiatehokkuutta koskeviin suosituksiin (6.4.3) ei pidä sotkea sähkön hankintaa koskevia suosituksia.  Energian loppukäytön tehostuminen sinällään edesauttaa uusiutuvien energialähteiden kansallisten tavoitteiden saavuttamista. Energiatehokkuuden parantamisessa julkisella sektorilla on myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuin uusiutuvan energian edistämisessä, mm. näyttämällä esimerkkiä energiatehokkaissa hankinnoissa ja edistämällä matalaenergiarakentamista.

 

Rakentamisohjeilla ei tule rajoittaa kaukolämmön käyttöä

 

Rakentamisen osalta ohjelmaluonnoksessa esitetään yhtenä tavoitteena, että vuoden 2015 jälkeen julkisella rahoituksella rakennettavissa, korjattavissa (mahdollisuuksien mukaan) ja vuokrattavissa rakennuksissa tavoitteena on passiivitalo. Tällä määrittelyllä tarkoitetaan taloa, jonka lämmitys- ja jäähdytysenergian yhteenlaskettu vuotuinen tarve on 20–30 kWh/m2 rakennuksen sijainnista riippuen ja energia hankitaan uusiutuvista energialähteistä. Tämä johtaa siihen, että monissa kaupungeissa, mm. Helsingissä, näin määriteltyjä passiivitaloja ei voida liittää sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvan kaukolämmön piiriin tai ko. uudelle alueelle ei tästä syystä ole tarkoituksenmukaista rakentaa kaukolämpöverkkoa ollenkaan. Tällainen tavoiteasetanta ei ole EU:n, Suomen tai Helsingin kaupungin energiapoliittisten linjausten mukainen.

 

Esitettyä tavoitetta tulee tarkistaa siten, että vähäpäästöiselle sähkön ja lämmön yhteistuotannolle ei aseteta keinotekoisia esteitä ja että julkiset rakennukset voidaan tulevaisuudessakin liittää kaukolämpöverkkoon.

 

Yhteenveto                       Helsingin Energian näkemyksen mukaan kestävien hankintojen toimintaohjelmaa tulee korjata seuraavasti:

 

1                          Esitetyt vähimmäiskiintiöt uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle tulee poistaa (kohta 6.2). Tavoitteeksi tulee asettaa toimet, jotka edistävät uuden päästöttömän (ml. uusiutuvat) tai vähäpäästöisen energiantuotannon syntymistä.

2                          Sähkön hankintaa koskevat suositukset eivät kuulu energiatehokkuuteen eikä uusiutuvia pidä lisätä energiatehokkuuden kustannuksella. Julkisten hankintojen energiatehokkuutta koskeviin suosituksiin (kohta 6.4.3) ei siten tule sisällyttää uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön hankintaa.

3                          Julkiselle rakentamiselle ei tule asettaa sellaisia tavoitteita (kohta 6.2, passiivitalo), jotka estävät rakennusten liittämisen ekotehokkaan kaukolämmityksen piiriin. 

 

Liikennelaitos toteaa (6.3.2008), että liikennelaitoksen näkemyksen mukaan nyt julkaistu Kestävät hankinnat toimintaohjelmaehdotus on askel eteenpäin ympäristöasioiden käsittelyssä hankintojen yhteydessä. Ehdotuksessa esille otetut sähkön hankinta, palvelusopimukset, rakennukset ja kiinteistönhoito ovat kaikki liikennelaitoksen toimintaan liittyviä mittavia hankintakokonaisuuksia, joista saatava uusi ympäristötieto on kiinnostavaa ja arvokasta. Ohjelma antaa useita ideoita hankintojen viherryttämiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä ohjelman johdosta liikennelaitos päivittää hankintastrategiansa niin, että ympäristönäkökohdat tulevat siinä nykyistä paremmin tarkastelluiksi ja huomioon otetuiksi.

 

Ympäristöasioiden koulutusta hankinnoissa tulisi myös lisätä, jotta käyttöön saataisiin menettelyjä ja tekniikoita, joilla ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen helpottuisi ja muodostuisi hankintojen oleelliseksi osaksi.

 

Liikennelaitos seuraa tiiviisti EU:n, Suomen valtion ja Helsingin kaupungin ohjeita ympäristöasioiden käsittelystä hankinnoissa sekä soveltaa niitä mahdollisuuksien mukaan.

 

Esimerkkinä mainittakoon Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttaminen, jossa pisteitä jaetaan mm. päästöjen, partikkeleiden ja melun perusteella. Tarjoajilla tulee olla ISO 14001 -standardin sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai vastaava eurooppalainen järjestelmä, jonka tulee liittyä kaupunkibussiliikenteeseen.

 

Liikennelaitos suunnittelee Helsingin joukkoliikenteen toiminnan lähtien siitä, että se on mahdollisimman taloudellista ja tarkoituksenmukaista ja ympäristönäkökohdat on siinä otettu huomioon. Älykkään liikenteen yhdistys, jossa liikennelaitos on mukana, pyrkii juuri ehdotuksessa mainittuihin joukkoliikenteen suunnittelussa huomioon otettaviin päämääriin ja innovaatioihin. Työtä tehdään myös henkilöautojen yhteiskäytön ja kaupunkipyöräilyn edistämiseksi.

 

Toisena esimerkkinä voidaan mainita liikennelaitoksen raideliikenteen hankinnat ja muut isot kalustoinvestoinnit, joissa pyritään vertailemaan tarjouksia mahdollisuuksien mukaan elinkaarikustannusten perusteella.

 

Palvelukeskus Palmia toteaa (7.3.2008), että esitetty Kestävät hankinnat -toimintaohjelmaehdotus ja esimerkiksi sen asettamat tavoitteet palvelusopimuksille on hyvin suurelta osin yhdenmukainen Palmian toiminnan ja sen pitkän aikavälin ympäristöpäämäärien kanssa. Julkisten hankintojen ympäristövaikutus on merkittävä ja ehdotuksen yleiset tavoitteet ympäristönäkökulman huomioon ottamisesta hankinnoissa ovat kannatettavia.

 

Luvussa 6.2 on asetettu tavoitteita mm. ruokailulle, rakentamiselle, liikkumiselle ja energiaa käyttäville laitteille.

 

Ruokailulle asetetuissa tavoitteissa (6.2, kohta Ruokailu, tavoite) on haasteellista kestävyyden määrittelyn monimuotoisuus ja aikanaan päätettävien toimenpiteiden vastuutus. Palmia tuottaa ruokapalveluita asiakkailleen näiden toiveiden ja sopimusten mukaisesti ja on jatkuvasti ylläpitänyt valmiutta valmistaa luomutuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tavoitteen sisältämä mahdollinen lyhyiden toimitusketjujen vaatimus tuo esiin ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa. Nykyisillä määrärahoilla tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista. Tavoite edellyttää, että julkiseen ruokailuun ohjataan enemmän varoja erityisesti opetus- ja hoitoalalla.

 

(6.2, kohta Ruokailu, suositukset) Ruokatuotteiden koko elinkaari on Palmian Catering-palveluissa huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Uutta energiaa säästävää keittiöteknologiaa on otettu käyttöön. Elintarvikkeiden tarjouspyynnöissä pyydetään tiedot laadunvarmistus- ja omavalvontajärjestelmistä sekä kuvaus ympäristöasioiden huomioon ottamisesta ja toimenpiteistä kestävän kehityksen edistämiseksi. Ehdotetut toimenpiteet kestävien elintarvikehankintojen ohjeistuksen, neuvonnan ja välineiden lisäämisestä (Kohdat 6.5.4, 6.5.5 ja 6.5.6) ovat kuitenkin erittäin kannatettavia.

 

Palmia on osallistunut Helsingin EkoRak-ohjelman laatimiseen edistääkseen osaltaan rakennusten koko elinkaaren ympäristövaikutusten huomioon ottoa. Sähköisten kiinteistön huoltokirjojen käyttöä on laajennettu voimakkaasti ja opastusta niiden käyttöön on annettu runsaasti. Hanke jatkuu edelleen. Palmian kuljetuksia optimoidaan jatkuvasti ja Palmian omissa hankintaratkaisuissa on vähennetty toimipaikkoihin meneviä kuljetuksia elintarvikkeiden ja siivousaineiden osalta. Laitehankinnoissa käytetään valintakriteereinä muun muassa varaosien saatavuutta ja materiaalien kierrätettävyyttä sekä laitteiden energiankulutusta.

 

Yleisesti ottaen Palmia näkee tämän toimintaohjelmaehdotuksen

edistävän suotuisasti ja monipuolisesti ympäristöä säästäviä hankintoja.

 

Rakennusvirasto toteaa (17.3.2008), että ehdotuksessa kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi on käsitelty laajasti julkisen sektorin hankintoja ja niihin liittyviä ongelmia ja haasteita. Julkisen sektorin vastuu hankintaprosessiensa ympäristönäkökohtien huomioimisesta on tunnustettu, ja konkreettisia muutoksia on jo nähtävissä. Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikassa (30.3.2005) sitoudutaan parantamaan hankkijoiden ympäristöosaamista sekä tekemään entistä enemmän ympäristövaikutukset huomioivia tuotteiden ja palveluiden hankintapäätöksiä. Helsingin kaupungin hankintastrategiassa (3.4.2006) ei kehittämiskohteisiin ole kirjattu hankintojen ekologista kestävyyttä, mutta rakennusviraston vielä luonnosvaiheessa olevassa hankintastrategiassa on lyhyt kuvaus ympäristöasioista HKR-Tekniikan ja HKR-Rakennuttajan hankinnoissa.

 

Rakennusvirasto vastaa suurelta osin kaupungin rakentamisen palveluhankinnoista sekä kaupungin auto-, kone- ja kuljetuspalveluhankinnoista. Nämä kaksi hankintaryhmää on nostettu myös valtakunnalliseen toimintaohjelmaan ja näin ollen lukeutuvat taloudellisesti sekä ympäristönäkökohdiltaan julkisen sektorin merkittävimpiin hankintoihin.

 

Rakentaminen on käsitelty hyvin pintapuolisesti ohjelmassa. Toisaalta rakennuttamisprosessin kaikkien vaiheiden käsittely suunnittelusta ylläpitoon on ehkä liian laaja kuuluakseen tähän toimintaohjelmaan. 

 

Ohjelmaan on sisällytetty paljon asiaa, ja ehkä siksi mitään aiheista ei ole käsitelty perinpohjaisesti. Ohjelma sisältää myös hyvin erityyppisiä ja laajuudeltaan erilaisia hankintoja ja se heikentää ohjelman luettavuutta sekä uskottavuutta. Esim. rakentamisprosessi tai sähkölaitteiden hankinta ovat mittakaavassaan ja hankintaprosessina hyvin erilaisia.

 

Rakennusviraston näkökulmasta katsottuna ohjelma sisältää osittain jo pitkään käytössä olleita toimintatapoja kuten ESCO-malli, LCC ja energiatehokkuussopimus. Rakennusvirasto toivoisikin ohjelmalta enemmän uusia tehokkaita keinoja, konkretiaa ja vastauksia ohjelmassa todetuille haasteille ja ongelmille julkisen sektorin hankintojen kehittämiseen.

 

Ohjelmassa listattujen ongelmien (ympäristötiedon, koulutuksen, johdon sitoutumisen ja käytännön työkalujen puute) lisäksi haasteita tuottaa ympäristöasioiden asettaminen kelpoisuusehdoiksi kilpailutuksessa niin, että arvottaminen olisi yksiselitteistä ja perusteltua kuitenkin niin, että tarjousten käsittely ei pitkittyisi. Rakennusvirasto esittääkin, että ohjelmaan valittuja tärkeimpiä teemoja pohdittaisiin ja analysoitaisiin vielä tarkemmalla tasolla ja niille laadittaisiin hankintaohjeet arviointimenetelmineen.

 

Helsingin kaupunki on asettanut vaativampia tavoitteita rakennusten energiansäästölle kuin nyt valtion organisaatiot tässä ohjelmassa. Rakennusten energialuokitustavoite A-luokka on kunnianhimoton, sillä rakennusvirasto on asettanut tavoitteeksi matalaenergiarakennukset (määräystasosta -50%). Rakentamisen energiankulutusta on tutkittu ja määräyksiä kiristetään jatkuvasti. Voidaan jo nähdä, että matalaenergiarakentaminen on tulevaisuudessa ainoa rakentamistapa. Sen sijaan rakennusten käyttäjien tekemille hankinnoille (toimistolaitteet, irtovalaisimet, keittiölaitteet jne.) tarvittaisiin ripeästi hyviä hankintaohjeita ja valintatapoja. Rakennusten sähkönkulutuksessa ns. pistorasiakulutus kasvaa jatkuvasti ja siihen ei ole vielä löydetty ratkaisua. Hyvä esimerkki käytännöllisestä ohjeistuksesta on HKR-Rakennuttajan aloitteesta Motivassa tehty ATK-laitteiden hankinta- ja käyttöohje.

 

Toimintaohjelman toteutuksessa avainasemassa on hankintahenkilöstön koulutus. Siihen ohjelmassa onkin varauduttu. Internet -pohjainen tietopankki ja help desk ovat vaativia tavoitteita. Löytyykö hankkeille resursseja ajantasaiseen tiedon ylläpitämiseen ja laaja asiantuntijaverkosto? 

 

Koulutuksen lisäksi tarvitaan hankinnoista lisää tietoa. Rakennusvirasto toivoo tuotteiden ja palveluiden yhä tarkempaa ympäristövaikutusten selvittämistä. Kuten ohjelmassa todetaan, mm. palveluhankintojen ympäristövaikutuksia ei tunneta tarpeeksi.

 

Edellä mainittujen keinojen lisäksi ympäristömyötäisiä ja yhä eettisempiä hankintoja edesautetaan taloudellisella ohjauksella. Mm. energiatehokkaiden laitteiden hankintaa voitaisiin helpottaa verotuksella.

 

Rakennusvirasto pitää julkisen sektorin hankintojen ympäristömyönteisyyden pohdintaa tärkeänä, mutta myös vaikeana teemana. Rakennusvirasto aikoo jatkossakin kehittää omaa hankintatoimeaan ja huomioi kestävien hankintojen toimintaohjelman suositukset uuden ympäristöohjelmatyönsä yhteydessä.

 

Ympäristökeskus toteaa (6.3.2008), että ympäristökeskuksen näkökulmasta ohjelmaehdotus on monipuolinen ja laaja kokonaisuus, joka sisältää hyvin perusteltuja tavoitteita ja toimenpiteitä ekohankintojen edistämiseksi. Viiden toimialan tavoitteiden asettaminen tuo ohjelmaan konkretiaa ja haastaa myös paikallistason toimijat pohtimaan omia tavoitteitaan. Ympäristökeskuksen mielestä esimerkiksi kestävien hankintojen tavoitteet onkin asetettava myös kuntatasolla ainakin suurimmissa kaupungeissa.

 

Helsingin kaupunki on voimassa olevassa ympäristöohjelmassa, ns. HEKO-ohjelmassa asettanut määrällisiä tavoitteita ympäristömerkityille pesu- ja puhdistusainehankinnoille sekä paperinkulutukselle. Jatkossa harkittavaksi tulevat määrälliset tavoitteet myös joillekin muille tuoteryhmille, esimerkiksi kaupungin sähkönkulutuksen tai elintarvikehankintojen ympäristönäkökulmalle. Tässä työssä työryhmän ehdottamat tavoitteet ovat hyviä esimerkkejä.

 

Helsingin kaupungilla hankintojen ympäristötavoitteita on pohdittu ympäristö- ja hankintatoimen yhteistyönä. Tämä työtapa on koettu toimivaksi ja ympäristökeskuksen mielestä sitä voi suositella muillekin kunnille.

 

Ehdotetut työkalut kestävien hankintojen lisäämiseksi ovat myös pääosin hyvin perusteltuja. Monesti kestävien hankintojen käytännön esteenä ovat hankintahenkilöstön riittämättömät valmiudet ympäristökriteerien asettamiseen hankinnoille, sillä tehtävä on usein varsin haasteellinen ja monitahoinen. Tästä syystä etenkin kunnissa on tarvetta hankkijoiden ympäristökoulutukselle ja –neuvonnalle. Sen järjestäminen olisi järkevintä organisoida valtakunnallisesti, sillä kestävien hankintojen haasteet ovat kunnissa varsin samantyyppisiä.

 

Ehdotettuja työkaluja on myös melko runsaasti (ehdotuksen kappaleet 6.3-6.7). Ympäristökeskuksen mielestä työkalujen käyttöönotossa keskeistä on niiden integrointi hankintayksiköiden johtamisjärjestelmiin, jotta kestävien hankintojen edistämisestä tulee vakiintunutta toimintaa, eivätkä ne jää lyhytkestoisiksi projekteiksi. Toimenpiteiden toteutumista saattaisi edistää, jos jotkut niistä nimettäisiin kestävien hankintojen kärkihankkeiksi. Se nostaisi niiden statusta ja helpottaisi ohjelman toteuttamisen priorisointia.

 

Ehdotettua ympäristöpassia ei ympäristökeskuksen mielestä kannata toteuttaa erillisenä hankkeena, vaan yhteistyössä tai osana olemassa olevia yrityksille ja julkisille toimijoille suunnattuja kevennettyjä ympäristöjärjestelmiä. Tällaisia ovat mm. TE-keskusten tukema EcoStart-järjestelmä ja pääkaupunkiseudun kaupunkien suunnitteilla oleva kevennetyn ympäristöjärjestelmän toimintamalli pk-yrityksille.

 

Vastaavasti toimenpide-ehdotukset, jotka liittyvät rakennusten ympäristöluokitusten käyttöönottoon ja kestävän rakentamisen kriteereihin, ovat Helsingin tavoitteiden mukaisia, ja yhteistyö niiden kehittämisessä on siten perusteltua. Kaupunki laatii parhaillaan ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelmaa, jossa tullaan linjaamaan Helsingin kantaa mm. näihin aiheisiin.

 

Ryj toteaa, että toimintaohjelmaehdotus on pääosin hyvä väline kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen julkishallinnon hankintatoiminnassa.

 

Monia toimintaohjelmaehdotuksessa esiin tuotuja asioita on Helsingissä jo sisällytetty mm. kaupungin strategisiin ohjelmiin kuten kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja kaupungin neljänteen ympäristöohjelmaan, Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaan (HEKO-ohjelma). Lisäksi vastikään hyväksytyissä kaupungin energiapoliittisissa linjauksissa on käsitelty samansuuntaisia asioita kuin ehdotuksessa. Ympäristöjärjestelmien ja –ohjelmien kehittämisen ohella myös energiatehokkuussopimukset ovat Helsingissä olleet jo pitkään käytössä.

 

Elinkaariajattelun sisällyttäminen hankintoihin sisältyy jo tällä hetkellä kaupungin HEKO-ohjelmaan. Kestävyys otetaan huomioon kaupungin hankintastrategian jatkovalmistelussa.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon Kestävät hankinnat -toimintaohjelmaehdotuksesta:

 

Yleistä

 

Ohjelmaehdotus on laaja kokonaisuus, joka sisältää runsaasti tavoitteita ja toimenpiteitä ekohankintojen edistämiseksi. Viiden toimialan tavoitteiden asettaminen tuo ohjelmaan konkretiaa ja haastaa myös paikallistason toimijat pohtimaan omia tavoitteitaan. Toisaalta kun ohjelma sisältää hyvin erityyppisiä ja laajuudeltaan erilaisia hankintoja, saa ohjelmasta tästä syystä sisällöltään hieman epäyhtenäisen vaikutelman. Esim. rakentamisprosessi tai sähkölaitteiden hankinta ovat mittakaavaltaan ja hankintaprosessina hyvin erilaisia.

 

Kuntien tavoitteeksi määritelty tavoite siitä, että vähintään 25 %:ssa hankinnoista otetaan ympäristönäkökulma huomioon vuoteen 2010 mennessä vaikuttaa maltilliselta, jos osuus mitataan hankintojen lukumäärästä. Helsinki on voimassa olevassa ympäristöohjelmassaan asettanut määrällisiä tavoitteita eräille tuoteryhmille (ympäristömerkityille pesu- ja puhdistusainehankinnoille sekä paperinkulutukselle). Jatkossa harkittavaksi tulevat määrälliset tavoitteet myös joillekin muille tuoteryhmille, esimerkiksi elintarvikehankinnoille. Tässä työssä työryhmän ehdottamat tavoitteet ovat hyviä esimerkkejä.

 

Helsingin kaupungilla hankintojen ympäristötavoitteita on pohdittu ympäristö- ja hankintatoimen yhteistyönä. Tämä työtapa on koettu toimivaksi ja sitä voi suositella muillekin.

 

Ehdotetut työkalut kestävien hankintojen lisäämiseksi ovat pääosin perusteltuja. Monesti kestävien hankintojen käytännön esteenä ovat hankintahenkilöstön riittämättömät valmiudet ympäristökriteerien asettamiseen hankinnoille, sillä tehtävä on usein varsin haasteellinen ja monitahoinen. Tästä syystä etenkin kunnissa on tarvetta hankkijoiden ympäristökoulutukselle ja -neuvonnalle. Sen järjestäminen olisi järkevintä organisoida valtakunnallisesti, sillä kestävien hankintojen haasteet ovat kunnissa varsin samantyyppisiä.

 

Ehdotettuja työkaluja on myös melko runsaasti (ehdotuksen kappaleet 6.3 - 6.7). Työkalujen käyttöönotossa keskeistä on niiden integrointi hankintayksiköiden johtamisjärjestelmiin, jotta kestävien hankintojen edistämisestä tulee vakiintunutta toimintaa, eivätkä ne jää lyhytkestoisiksi projekteiksi.

 

Toimenpiteiden toteutumista saattaisi edistää, jos jotkut niistä nimettäisiin kestävien hankintojen kärkihankkeiksi. Se nostaisi niiden statusta ja helpottaisi ohjelman toteuttamisen priorisointia.

 

Monia toimintaohjelmaehdotuksessa esiin tuotuja asioita on Helsingissä jo sisällytetty mm. kaupungin strategisiin ohjelmiin kuten kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja kaupungin neljänteen ympäristöohjelmaan, Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaan (HEKO-ohjelma). Lisäksi vastikään hyväksytyissä kaupungin energiapoliittisissa linjauksissa on käsitelty samansuuntaisia asioita kuin ehdotuksessa. Ympäristöjärjestelmien ja –ohjelmien kehittämisen ohella myös energiatehokkuussopimukset ovat jo Helsingissä olleet pitkään käytössä. Helsingin kaupunkia ajatellen toimenpideohjelma ei tuo kovin paljon uusia tehokkaita keinoja julkisen sektorin hankintojen kehittämiselle.

 

Eräitä yksittäisiä ehdotuksia koskevia huomioita

 

Julkisen sektorin sähkön hankinnalle ohjelmassa (kohta 6.2 Sähkön hankinta, tavoite) ehdotetaan vähimmäiskiintiöitä uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle (vähintään 31,5 % vuonna 2010 ja 60 % vuonna 2015). Käytännössä tämän tavoitteen soveltaminen saattaisi johtaa siihen, että suuret kaupungit eivät voisi ostaa merkittävää osaa sähköstään omistamaltaan energiayhtiöltä. Esimerkiksi Helsingin Energian sähköntuotanto perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa uusiutuvien energialähteiden osuutta ei ole mahdollista nostaa vähimmäiskiintiön tasolle esitetyllä aikajänteellä.

 

Sähkön hankinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota keinoihin, joilla voidaan vaikuttaa ilmaston muutoksen hillintään. Sähkömarkkinat toimivat siten, että muihin tuotantomuotoihin nähden pienillä muuttuvilla kustannuksilla syntyvä vesivoima hyödynnetään markkinoilla aina ja jatkuvasti ilman minkäänlaisia lisätoimia. Näin tapahtuu myös jo rakennetun tuulivoiman suhteen. Ilmaston muutoksen hillitsemiseksi merkityksellisiä ovat vain sellaiset toimet, jotka edistävät uuden päästöttömän (ml. uusiutuvat) tai vähäpäästöisen energiantuotannon syntymistä.

 

Uusiutuvan energian edistämistä koskevaa EU-lainsäädäntöä laaditaan parhaillaan. Riskinä on, että kansalliset tukijärjestelmät ja EU:n alkuperätakuujärjestelmä yhdessä johtavat siihen, että energiantuottajan mahdollisuudet tarjota vihreitä tuotteita ovat tulevaisuudessa hyvin rajalliset. Työ- ja elinkeinoministeriö tutkii parhaillaan menettelyitä, joilla uutta uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiantuotantoa voitaisiin edistää mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Kestävien hankintojen toimintaohjelmassa tulisikin viitata ko. ministeriön tuleviin linjauksiin ja niitä tukeviin ratkaisuihin asettamatta tässä ohjelmassa uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle sähkölle epärealistisia vähimmäiskiintiöitä.

 

Palvelujen samoin kuin tuotteidenkin osalta tarvitaan yhä tarkempaa ympäristövaikutusten selvittämistä. Kuten ohjelmassa todetaan, mm. palveluhankintojen ympäristövaikutuksia ei tunneta tarpeeksi.

 

Rakentamista on ohjelmassa käsitelty hyvin pintapuolisesti. Toisaalta rakennuttamisprosessin kaikkien vaiheiden käsittely suunnittelusta ylläpitoon on ehkä liian laaja kuuluakseen ohjelmaan. Ohjelma sisältää osittain jo pitkään käytössä olleita toimintatapoja kuten ESCO-malli, elinkaarikustannusanalyysi ja energiatehokkuussopimukset, joista Helsingillä on jo kokemusta.

 

Helsingin kaupunki on asettanut vaativampia tavoitteita rakennusten energiansäästölle kuin ohjelmassa (kohta 6.2, Rakentaminen). Rakennusten energialuokitustavoite A-luokka ei ole kovin kunnianhimoinen. Helsingin kaupunki on energiapoliittisissa linjauksissaan asettanut tavoitteeksi matalaenergiarakentamisen kaupungin omissa uudis- ja korjausrakennuskohteissa.

 

Rakentamisen osalta ohjelmaluonnoksessa esitetään yhtenä tavoitteena, että vuoden 2015 jälkeen julkisella rahoituksella rakennettavissa, korjattavissa (mahdollisuuksien mukaan) ja vuokrattavissa rakennuksissa tavoitteena on passiivitalo. Tällä määrittelyllä tarkoitetaan ohjelmassa taloa, jonka lämmitys- ja jäähdytysenergian yhteenlaskettu vuotuinen tarve on 20–30 kWh/m2 rakennuksen sijainnista riippuen ja energia hankitaan uusiutuvista energialähteistä.

 

Helsingin kaupungin energiapoliittisten linjausten mukaista on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta, ja kaupungin omissa uudis- ja korjausrakennuskohteissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan matalaenergiarakentamista. Ohjelmassa määritellyn mukaisia passiivitaloja koskeva tavoite vaikuttaisi Helsingissä ja muissakin suurissa kaupungeissa sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvan kaukolämmön käyttömahdollisuuksiin merkittävästi. Tämän vuoksi tavoitetta (kohta 6.2, passiivitalo) tulisi tarkistaa siten, ettei sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvan kaukolämmön käytölle aseteta esteitä.

 

Liikkumisen osalta vähäpäästöisempään ja vähemmän polttoainetta kuluttavaan ajoneuvokalustoon siirtyminen on sinänsä hyvä tavoite, mutta tavanomaiseen käyttöön tarkoitettuja henkilöautoja koskevat tavoitetasot olisivat Helsingissä omiaan lisäämään investointikustannuksia voimakkaasti lähivuosina. Helsingin kaupunki on energiapoliittisissa linjauksissaan ottanut esille erilaisia keinoja edistää tätä tavoitetta, samoin kuin vaikuttamista liikkumistarpeisiin sekä liikenteen toimivuuteen ja ympäristövaikutuksiin yleensä.

 

Energiaa käyttävien laitteiden osalta tarvittaisiin rakennusten käyttäjien tekemille hankinnoille (toimistolaitteet, irtovalaisimet, keittiölaitteet jne.) hyviä hankintaohjeita ja valintatapoja. Rakennusten sähkönkulutuksessa ns. pistorasiakulutus kasvaa jatkuvasti, eikä siihen ole vielä löydetty tehokasta ratkaisua. Hyvä esimerkki käytännöllisestä ohjeistuksesta on Helsingin kaupungin rakennusviraston aloitteesta Motivassa tehty ATK-laitteiden hankinta- ja käyttöohje.

 

Ruokailulle asetetuissa tavoitteissa (6.2, kohta Ruokailu, tavoite) on haasteellista se, ettei kestävyyden määrittely ole yksiselitteistä. Tavoitteeseen mahdollisesti sisältyvä lyhyiden toimitusketjujen vaatimus tuo esiin ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että julkiseen ruokailuun ohjataan enemmän varoja erityisesti opetus- ja hoitoalalla.

 

Ruokatuotteiden koko elinkaari on Helsingin kaupungin catering-palveluissa otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon. Uutta energiaa säästävää keittiöteknologiaa on otettu käyttöön. Elintarvikkeiden tarjouspyynnöissä pyydetään tiedot laadunvarmistus- ja omavalvontajärjestelmistä sekä kuvaus ympäristöasioiden huomioon ottamisesta ja toimenpiteistä kestävän kehityksen edistämiseksi. Ehdotetut toimenpiteet kestävien elintarvikehankintojen ohjeistuksen, neuvonnan ja välineiden lisäämisestä (toimenpiteet 6.5.4, 6.5.5) ovat kuitenkin erittäin kannatettavia.

 

Ympäristöjärjestelmien ja –ohjelmien käyttöönotto vuoteen 2015 mennessä (toimenpide 6.3.3.) vaikuttaa melko väljältä tavoitteelta. Olisi toivottavaa, että tavoiteaikataulu olisi tiukempi.

 

Nykyisissä kauppa- ja teollisuusministeriön suosituksissa julkisten hankintojen energiatehokkuudesta käsitellään sähköisten koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen ja työkoneiden sekä korjaus- ja uudisrakennushankkeiden hankintaa. Ohjeiden laajentaminen koskemaan mm. valaistusta, kylmälaitteita ja muita ohjelmassa mainittuja laitteita on kannatettavaa. Sen sijaan tähän yhteyteen ei ole tarpeen sisällyttää uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön hankintaa.

 

Internet-pohjainen tietopankki (toimenpide 6.5.1.) on hyvä tiedonkeruun ja tiedonvälittämisen työkalu, mutta pelkkien malliasiakirjojen yms. jakaminen ei auta hankintayksikköä tarpeeksi, vaan usein tarvittaneen myös opastusta ja tulkintaa.

 

Ehdotettua ympäristöpassia (6.5.6.) ei ole syytä toteuttaa erillisenä hankkeena, vaan yhteistyössä tai osana olemassa olevia yrityksille ja julkisille toimijoille suunnattuja kevennettyjä ympäristöjärjestelmiä. Tällaisia ovat mm. TE-keskusten tukema EcoStart-järjestelmä ja pääkaupunkiseudun kaupunkien suunnitteilla oleva kevennetyn ympäristöjärjestelmän toimintamalli pk-yrityksille.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote hankintakeskukselle, Helsingin Energialle, rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Ote raportista

 

 

 

 


4

LÄNSIMETRO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-801

 

Ryj toteaa, että Länsimetro Oy on Helsingin ja Espoon kaupungin yhdessä perustama keskinäinen kiinteistöyhtiö hallinnoimaan, toteuttamaan ja ylläpitämään metroa välillä Ruoholahti (Helsinki) – Matinkylä (Espoo). Kvsto päätti yhtiön perustamisesta 25.4.2007 § 114.

 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2008 klo 12.00 ja kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on 7 jäsentä, joista Espoo nimeää viisi ja Helsinki kaksi. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Tarkoituksena on, että hallituksen jäsenet ovat osakkaiden nimeämiä asiantuntijoita.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Länsimetro Oy:n 25.4.2008 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä keskinäisen kiinteistöyhtiön hallitukseen toimitusjohtaja Matti Lahdenrannan liikennelaitoksesta toimimaan Helsingin nimeämänä varapuheenjohtajana ja jäseneksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetyille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, liikennelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


5

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-829

 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ilmoittaa (26.3.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 23.4.2008 kello 17.00 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimistossa, osoitteessa Lönnrotinkatu 45, 00180 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. kaupunginhallituksen 21.1.2008 hyväksymän tytäryhteisöjen malliyhtiöjärjestyksen mukainen hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

 

Kaupungin edustajana yhtiön hallinnossa on toiminut ympäristöjohtaja Pekka Kansanen.

 

Yhtiön tilintarkastajana vuonna 2007 on toiminut KPMG Oy Ab (päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 § 130 nimennyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi vuodeksi 2008 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2008 klo 17.00 ja esittämään yhtiön hallituksen jäseneksi ympäristöjohtaja Pekka Kansasta sekä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä (päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).


 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


1

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ESITYS SOTAVANHUSTEN OMALÄÄKÄRISTÄ

 

Khs 2008-213

 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta esittää (30.1.2008) omalääkärin järjestämistä sotavanhuksille:

 

”Sotavanhusten pääsyä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle on parannettava. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta haluaa, että kaupunginhallitus järjestää omalääkärin harventuneille sotiemme veteraaneille. Tänä päivänä ikääntyneet sotiemme veteraanit kokevat vaikeaksi sen, etteivät tule ymmärretyksi äidinkielellään. Esim. Itäkeskuksen ja Kontulan lääkäreistä 80 % on vieraskielisiä. Hallinto ei saisi olla esteenä järkevälle palvelujen tuottamiselle. Helsingin kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta esittää, että erityisesti alueilla, joilla äidinkielellään asioiminen on mahdotonta järjestettäisiin, vaikka ostopalveluna yhdeltä tai kahdelta lääkäriltä nämä palvelut.”

 

Terveyslautakunta on antanut esityksestä (4.3.2008) seuraavan lausunnon:

 

Kaikilla helsinkiläisillä on nimetty omalääkäri oman asuinalueensa terveysasemalla. Osalla asukkaista omalääkäri on ulkomaalaistaustainen. Viimeisimmän selvityksen mukaan terveysasemilla työskentelee 46 ulkomaalaistaustaista lääkäriä, joka on 15 % terveyskeskuslääkäreiden kokonaismäärästä. Itäkeskuksen terveysasemalla ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä on kahdeksan (44 %) ja Kontulan terveysasemalla yksi (6 %). 

 

Kirjeessä puututaan onnistuneen hoitosuhteen olennaiseen edellytykseen tulla ymmärretyksi äidinkielellään. Tämä asia korostuu entisestään hyvin iäkkäiden potilaiden kohdalla. On selvää, että kaikkien potilaiden pitää tulla ymmärretyksi heidän asioidessaan terveysasemalla. Ulkomaalaistaustaisilla lääkäreillä on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämät ammatinharjoittajan oikeudet. Lisäksi lääkäreiden kielitaitoon kiinnitetään huomiota jo työhönottotilanteessa. Viime vuonna on myös asiaa koskeva lainsäädäntö uudistettu siten, että ao. tehtävän edellyttämä riittävä kielitaito on ammatinharjoittamisen laissa säädetty edellytys.  Ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden perehdyttämiseen sisältyy tarpeen mukaan myös suomen kielen kursseja. Esimerkiksi Vuosaaren terveysasemalla kaikki ulkomaalaistaustaiset lääkärisijaiset ovat ennen sijaisuuttaan suorittaneet muutaman kuukauden lääkäriharjoittelijajakson terveysasemalla, jonka aikana myös kielitaito tulee perusteellisesti testatuksi.

 

Ulkomaalaistaustaisen henkilökunnan kielitaidon kehittämiseksi on myös kaupungin henkilöstökeskus käynnistänyt suomen kielen koulutuksen. Opetusta järjestetään eri ammattialojen työntekijöille ja pääpaino opetuksessa on työelämässä tarvittava suomen kielen taito.

 

Monikulttuurisuus tulee lisääntymään ja jatkossa terveydenhuollossa toimii yhä enemmän myös muita kuin äidinkieleltään suomenkielisiä lääkäreitä ja hoitajia. Terveyskeskus pyrkii huolellisesti varmistumaan ulkomaalaistaustaisen henkilöstön kielitaidon riittävyydestä ao. tehtävän hoitamiseen ja jatkaa edelleen heidän suomen kielen taitonsa kehittämistä koulutusyhteistyössä mm. henkilöstökeskuksen kanssa.

 

Mikäli sotavanhus ei mielestään tule ymmärretyksi hänelle osoitetun terveyskeskuslääkärin vastaanotolla, hän saa uuden omalääkärin esittämällä pyynnön omalääkärin vaihtamisesta terveysaseman ylilääkärille.

 

Stj viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja katsoo, että kielikysymykset ovat ratkaistavissa terveysasemilla eikä esitys anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin päätösehdotuksen mukaisen vastauksen lähettämiseen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle jäljennöksen terveyslautakunnan lausunnosta ja seuraavan vastauksen:

 

Kaikille helsinkiläisille on nimetty omalääkäri oman asuinalueen

terveysasemalla. Osa omalääkäreistä on ulkomaalaistaustaisia. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää ammatinharjoittajan oikeudet ulkomaalaistaustaisille lääkäreille. Lääkäreiden kielitaidon riittävyyteen kiinnitetään huomiota työhönotossa ja perehdyttämisvaiheeseen sisällytetään tarpeen mukaan myös kielikoulutusta.

 

Mikäli vastaanotolla yksittäisessä hoitosuhteessa ilmenee kielivaikeuksia, ne on syytä heti ottaa esille ja selvittää asianomaisen terveysaseman ylilääkärin kanssa. Tarvittaessa omalääkäri voidaan vaihtaa.


 

Kirje ja jäljennös terveyslautakunnan lausunnosta rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


2

OPETUSVIRASTON EDUSTAJAN VAIHTUMINEN VAMMAISNEUVOSTOSSA

 

Khs 2006-2818

 

Stj toteaa, että Khs asetti 12.2.2007 vammaisneuvoston toimikaudeksi 2007-2008. Vammaisneuvostoon nimettiin kymmenen helsinkiläisiä vammaisjärjestöjä edustavaa jäsentä, neljä kaupungin luottamushenkilöjäsentä sekä edustajat rakennusvirastosta, opetusvirastosta, sosiaalivirastosta, terveyskeskuksesta ja kaupunkisuunnitteluvirastosta.

 

Opetusvirasto esittää (12.3.2008), että viraston edustajana toimineen suunnittelija Liisa Lehtosen tilalle nimettäisiin suunnittelija Outi Dammert jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2008 loppuun saakka.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä suunnittelija Outi Dammertin suunnittelija Liisa Lehtosen tilalle vammaisneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2008 loppuun saakka.

 

Pöytäkirjanote vammaisneuvostolle, opetusvirastolle, Liisa Lehtoselle, Outi Dammertille sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


3

OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN VUOSIKSI 2008-2009

 

Khs 2008-237

 

Oulunkylän kuntoutussairaala pyytää (1.2.2008) Helsingin kaupunkia nimittämään säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet.

 

Stj toteaa, että Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja kuntoutustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä -toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin, esim. sotaveteraaneille. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa Oulunkylän kuntoutussairaalan osoitteessa Käskynhaltijantie 5.

 

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joilla on kullakin henkilökohtainen varamies. Puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen varajäsenineen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen, missä hallituksen kokoonpano on todettu.

 

Säätiön hallituksen jäsenet nimettiin kahdenkymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana siten, että säätiön perustajista kolme sotainvalideja edustavaa järjestöä valitsi kukin yhden jäsenen ja tälle varajäsenen, ja nämä yhdessä puheenjohtajan ja tälle varajäsenen. Helsingin kaupunki valitsi varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä varajäsenineen. Vuodesta 2006 lukien Helsingin kaupunki on nimittänyt säätiön hallituksen jäsenet kokonaisuudessaan.

 

Säätiön hallituksessa ovat Khn valitsemina olleet vuoden 2006 vuosikokouksen jälkeen alkaneen 2-vuotiskauden puheenjohtajana terveyskeskuksesta toimitusjohtaja Matti Toivola hänen varajäsenenään projektipäällikkö Seppo Helminen, varapuheenjohtajana sosiaalivirastosta johtava asiantuntija Kim Aarva hänen varajäsenenään johtava asiantuntija Jarmo Räihä sekä seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet:


 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

pääsihteeri Juhani Saari
Sotainvalidien Veljesliitto ry

hallintopalvelupäällikkö Sirkku Ilmonen
sosiaalivirasto

vanhuspalvelujohtaja
Arja Peiponen
sosiaalivirasto

vanhainkoti- ja palveluasumisen
päällikkö Eeva-Liisa Tuominen

sosiaalivirasto

kehittämisjohtaja Riitta Simoila
terveyskeskus

kotihoidon johtaja Anna-Liisa Lyytinen
terveyskeskus

hallintoylilääkäri Jukka Pellinen
terveyskeskus

suunnittelupäällikkö Jussi Lind
terveyskeskus

erityissuunnittelija Liisa Viljanen
talous- ja suunnittelukeskus

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka
talous- ja suunnittelukeskus

 

Stj pitää tärkeänä, että sotainvalidien edustus Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksessa jatkuu. Tasapuolisimmin eri järjestöjä edustaa Sotainvalidien Veljesliitto ry. Sotainvalidien Veljesliitto ry:n pääsihteeri Juhani Saari on asiaa häneltä tiedusteltaessa ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen säätiön hallituksen jäseneksi.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee valita vuoden 2008 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi terveyskeskuksesta toimitusjohtaja Matti Toivolan ja hänen varajäsenekseen ylihammaslääkäri Seppo Turusen, varapuheenjohtajaksi sosiaalivirastosta johtavan asiantuntijan Kim Aarvan ja hänen varajäsenekseen johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sekä seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

pääsihteeri Juhani Saari
Sotainvalidien Veljesliitto ry

talouspäällikkö Leena Karhu-Westman
sosiaalivirasto

vanhuspalvelujohtaja
Arja Peiponen
sosiaalivirasto

vanhainkoti-  ja palveluasumisen päällikkö Eeva-Liisa Tuominen

sosiaalivirasto

kehittämisjohtaja Riitta Simoila
terveyskeskus

kotihoidon johtaja Anna-Liisa Lyytinen
terveyskeskus

hallintoylilääkäri Jukka Pellinen
terveyskeskus

suunnittelupäällikkö Jussi Lind
terveyskeskus

erityissuunnittelija Liisa Viljanen
talous- ja suunnittelukeskus

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka
talous- ja suunnittelukeskus

 

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle päätöksessä mainituille henkilöille sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU ULLA-MARJA URHON TOIVOMUSPONSI: TOISEN ASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA MYÖS ITÄ-HELSINKIIN

 

Khs 2007-2504

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 14.11.2007 talousarvion vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2008 – 2010 (asia 3) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että toisen asteen ammatillista koulutusta, erityisesti tekniikan alalla, järjestettäessä opetuspaikkoja on myös Itä-Helsingissä." (Ulla-Marja Urho, äänin 76-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Opetuslautakunta toteaa (26.2.2008), että Helsingissä toimivista ammatillisista oppilaitoksista valtaosa sijoittuu muualle kuin Itä-Helsinkiin, jossa on vain Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikkö ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Haagan koulutus­yksikön Holkkitien toimipiste. Helsingin elinkeinostrategia 2007 sisältää toimenpidekokonaisuuksia (esim. Vuosaaren satama), jotka edellyttävät ammatillisten opiskelijapaikkojen määrällistä lisäämistä.

 

Helsingin kaupungille myönnetty järjestämislupa käsittää 6 180 opiskelijapaikkaa. Näistä 280 on uusia 1.1.2008 alkaen myönnettyjä opiskelijapaikkoja, joista osa kohdennetaan työelämän tarpeiden mukaisesti Itä-Helsinkiin. Koska järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikat eivät riitä turvaamaan Helsingin kaupungin elinkeinoelämän työvoimatarvetta, alueen aikuisväestön työllisyyden edistämistä ja ammatillisen liikkuvuuden sekä työelämän muutoksista johtuvan osaamisen joustavaa ylläpitämistä, Helsingin kaupunki on hakenut opetusministeriöltä 400 uutta opiskelijapaikkaa vuodelle 2009.

 

Osoituksena opiskelijapaikkojen lisäämistarpeesta on myös pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen aloituspaikkavaje, joka keväällä 2007 oli lähes 2 000.

 

Opetuslautakunta toteaa, että uusia opiskelijapaikkoja kohdennettaessa otetaan huomioon, että myös Itä-Helsingissä on nykyistä enemmän tarjolla toisen asteen ammatillisia opiskelijapaikkoja.

 

Sj pitää tärkeänä, että logistiikkakeskus sijoitettaan Itä-Helsinkiin. Opetuslautakunta hyväksyi 18.3.2008 tarveselvityksen, joka sisältää logistiikkakeskuksen perustamisen. Selvityksessä todetaan, että sijoituspaikkaa etsitään Itä-Helsingistä, jonka myötä myös opiskelijapaikat lisääntyisivät.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ulla-Marja Urholle, tiedoksi muille valtuutetuille ja kiinteistöviraston tilakeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMINEN PALKKATUETTUUN TYÖHÖN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN

 

Khs 2007-2486

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 14.11.2007 talousarvion vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2008 – 2010 (asia 3) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien, erityisesti nuorten, työllistymistä palkkatuettuun työhön kaupungin palvelukseen." (Otto Lehtipuu, äänin 82-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Työllistämistoimikunta toteaa (11.3.2008), että vuonna 2007 muiden kuin Suomen kansalaisten suhteellinen osuus työttömistä  oli 14,6 % ja alle 25-vuotiaiden suhteellinen osuus työttömistä 6,2 %. Tilastotiedot on koottu sekä työttömien että palkkatuetun työn osalta henkilön kansalaisuuden eikä maahanmuuttajataustan mukaan.

 

Helsingin kaupunki työllisti vuonna 2007 työllistämismäärärahalla 1 165 työtöntä helsinkiläistä palkkatuettuun työhön. Työllistetyistä 20 % eli 235 henkilöä oli muita kuin Suomen kansalaisia. Maahanmuuttajataustaisten osuus sekä työttömien että palkkatuetun työn osalta on suurempi kuin yllä olevat luvut osoittavat. Vastaavasti nuorten eli alle 25-vuotiaiden osuus työllistetyistä oli yhteensä 7 % eli 88 henkilöä. Maahanmuuttajien osuus tukityöllistetyistä on ollut jatkuvasti kasvussa. Palkkatuetun työn seurantajärjestelmiä ollaan tällä hetkellä keittämässä, jotta jatkossa paremmin tiedetään maahanmuuttajien ja myös muiden ryhmien osuus työllistetyistä.

 

Virastoihin ja liikelaitoksiin palkkaamisen ohella toinen palkkatuetun työn muoto on työttömien työllistäminen yhdistyksiin ja yrityksiin Helsinki-lisällä. Vuonna 2007 Helsinki-lisää maksettiin yhdistyksiin ja yrityksiin yhteensä 690 henkilön palkkaamiseen. Yhdistyksiin palkatuista työttömistä oli 27 % eli 136 henkilöä maahanmuuttajia, ja yrityksiin palkatuista 23 % eli 43 henkilöä. Myös Helsinki-lisän osalta maahanmuuttajien osuus on ollut kasvussa. Kolmantena palkkatuetun työn muotona on työllistämismäärärahalla toteutettava oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutuksen aloitti vuonna 2007 yhteensä 146 henkilöä, joista 34 % eli 50 henkilöä oli maahanmuuttajia. Myös oppisopimuskoulutuksissa maahanmuuttajien osuus on kasvanut viime vuosien aikana. Helsinki-lisän ja oppisopimuskoulutuksen osalta ei tilastoihin ole eroteltu maahanmuuttajanuorten osuutta.

 

Helsingin työllisyydenhoidon linjauksissa painopisteenä ovat nuoret, nuoret aikuiset ja maahanmuuttajat. Varhaisen tuen mallin mukaisesti toiveena on saada palkkatuettuun työhön työvoimatoimiston kautta maahanmuuttajien lisäksi erityisesti nuoria työttömiä. Linjausten mukainen toiminta on näkynyt palkkatuetussa työssä niin, että sekä nuorten että maahanmuuttajien määrä palkkatuetussa työssä on jatkuvasti kasvanut ja heidän osuutensa tuen saajista on korkeampi kuin heidän suhteellinen osuutensa työttömistä.

 

Työllistämistoimikunta suosittelee maahanmuuttajien ja nuorten palkkaamista palkkatuettuun työhön mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti kouluttautumisen ja oppisopimuskoulutuksen ohella niin, että heidän suhteellinen osuutensa palkkatuetussa työssä on jatkossakin suurempi kuin heidän osuutensa työttömien kokonaismäärästä. Tämä edellyttää sitä, että työvoimatoimisto lähettää palkkatuettuun työhön maahanmuuttajia ja erityisesti maahanmuuttajanuoria.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.4.2007 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

VUOSAAREN URHEILUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-800

 

Vuosaaren Urheilutalo Oy ilmoittaa (20.3.2008), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2008 kello 18.30 Vuosaaren Urheilutalossa, osoitteessa Vuosaarentie 5.

 

Sj toteaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä. Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut ylikomisario Juha Hakola. Hallituksen jäseninä ovat toimineet varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Heikki Pohja, diplomiekonomi Henry Henriksson, oikeustieteen maisteri Reima Linnanvirta, ekonomi Eija Loukoila sekä henkilöstöpäällikkö Liisa Vanhala ja erityissuunnittelija Birgitta Rickman.

 

Tasa-arvolain ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisperiaatteen mukaisesti kyseisen yhtiön hallitukseen tulisi valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt tilintarkastajaehdokkaiksi päätösehdotuksessa ilmenevän yhtiön ja henkilöt.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Vuosaaren Urheilutalo Oy:n 22.4.2008 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen vuoden 2008 varsinainen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat seitsemän henkilöä:

 

-

-

-

-

-

osastopäällikkö Petteri Huurre

erityissuunnittelija Birgitta Rickman.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön vuoden 2008 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille yhtiökokouskutsuineen, mainituille henkilöille ja yhtiölle, Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle, Vuosaari-säätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

KEHITYSVAMMAISTEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOJEN KOORDINOINTI JA JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2006-1866

 

Sj toteaa, että Khs on 6.2.2006 (§ 186) päättänyt, että opetustoimella on edelleen koordinaatiovastuu kaikesta kaupungin järjestämästä perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä syksyyn 2009 mennessä myös järjestämisvastuu kaikesta kyseisestä toiminnasta lukuun ottamatta sosiaalitoimen vastuulle jääviä kehitysvammaisten kerhoja, joiden tilanne selvitetään opetustoimen ja sosiaalitoimen yhteistyönä 2006 aikana sosiaalilautakunnan esityksen 13.12.2005 mukaisesti.

 

Sosiaalilautakunta on todennut 29.1.2008 lausunnossaan seuraavaa:

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 §:n mukaan erityis-huoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Kehitysvammalaki on siten toissijaista lainsäädäntöä. Mikäli henkilön tarvitsemat palvelut ja tukitoimet on annettavissa ensisijaisen lainsäädännön nojalla, voidaan valintatilanteessa yleensä käyttää ensisijaisen lainsäädännön mukaisia palveluja ja tukitoimia.

 

Suomi on vuonna 2007 allekirjoittanut kansainvälisen sopimuksen vammaisten ihmisten oikeuksista. Sen nojalla perusperiaatteina toiminnassa ja yleisissä palveluissa ovat aina yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille kuntalaisille, ihmisoikeusnäkökulma, syrjinnän kielto sekä vammaisasioiden valtavirtaistaminen ja vammaisten ihmisten täysivaltaistuminen yhteisönsä jäseninä. Normaalisuusperiaate huomioon ottaen lähtökohtana on, että jos ensisijaisen lainsäädännön palveluvarustus on asiakkaan tarpeisiin nähden sopivaa ja riittävää, toissijaista lainsäädäntöä ei sovelleta.

 

Kaikilla oppivelvollisuusikäisillä koululaisilla 1-2 vuosiluokilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toimintaan ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta. Opetustoimella on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toiminnasta koordinaatiovastuu sekä syksyyn 2009 mennessä myös järjestämisvastuu. Tämä vastuu koskee lähtökohtaisesti jokaista perusopetuksessa olevaa tietyn ikäistä, pysyvästi vammaista lasta. Silloin kyseessä ei ole vammasta johtuva erityistarve, vaan lapsen oikeus tavanomaiseen hoitoon ja mielekkääseen toimintaan koulun jälkeen. Toiminnasta peritään tällöin asiakasmaksu. Perheen varattomuuden perusteella on mahdollisuus asiakasmaksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen.

 

Erityishuollon tarkoituksesta ja erityishuoltoon kuuluvista palveluista on säädetty kehitysvammalain 2 §:ssä. Erityishuoltoon liittyviin palveluihin kuuluvat muun ohessa yksilöllinen hoito ja muu huolenpito sekä muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta. Kehitys-vammalain 34 §:n mukaan erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi tulee hyväksyä erityishuolto-ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten. Kyseisiin palveluihin ei ole ehdotonta oikeutta, lukuun ottamatta näiden palvelujen saamiseksi välttämättömiä matkoja.

 

Kun kysymys on oppivelvollisen lapsen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä kehitysvammaiselle lapselle, on tapauskohtaisesti arvioitava lapsen yksilöllinen erityishuollon tarve. Tuomioistuinkäytännössä on katsottu, että mikäli erityishuolto-ohjelmaan on sisällytetty kysymyksessä oleva koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, ja lapsi tarvitsee mainittua hoitoa nimenomaan vammaisuutensa tai sairautensa perusteella, on kysymys erityishuoltona annettavasta palvelusta, joka on siten maksutonta.

 

Perusopetuslain mukainen kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 1-2 -luokkalaisten osalta tulisi toteuttaa pääasiassa perusopetuslain mukaisina yleisinä palveluina, koska myös kehitys-vammaisella lapsella on oikeus ikänsä mukaisesti koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (yleislain perusteella). Kyseessä ei tällöin ole vammasta johtuva erityistarve, vaan ensisijassa lapsen oikeus tavan-omaiseen iän mukaiseen hoitoon ja mielekkääseen toimintaan koulun jälkeen saman ikäisten lasten seurassa. Tällöin on kyse ns. normaali-palvelusta, josta voidaan periä maksu, siten kuin maksuista on erikseen säädetty.

 

1-2 -luokkalaisille annettu aamu- ja iltapäivätoiminta voi kuitenkin olla myös kehitysvammalain mukaista erityishuoltoa silloin, jos aamu- ja iltapäivätoiminta on välttämätöntä ainoastaan vamman, valvonnan ja kehitysvammasta johtuvan avuntarpeen vuoksi tai jos ryhmässä oleminen muiden häntä paljon nuorempien lasten kanssa on jo sinällään vammaisen lapsen kannalta kuntouttavaa toimintaa. Samoin silloin, kun toiminta on kirjattu lapsen erityishuolto-ohjelmaan henkilökohtaisena ohjaus- ja tukipalveluna, jonka toteuttamiseen tarvitaan henkilöstön erityistä asiantuntemusta. Toiminta kirjataan tällöin erityishuolto-ohjel­maan ja se on asiakkaalle maksutonta.

 

Arvioitaessa sitä, onko kyseessä maksullinen aamu- ja iltapäivätoiminta vai maksuton kehitysvammaisten erityishuolto, on yleensä kiinnitettävä huomiota toisaalta lapsen ikään, hänen vammaisuutensa asteeseen ja vaikeuteen, sekä siihen, millainen ryhmä kulloinkin on kyseessä ja millaista hoitoa tai huolenpitoa lapsi pääasiassa tarvitsee ollessaan mainitussa ryhmässä. Merkitystä on myös sillä, onko palvelu mainittu tai otettu lasta koskevaan erityishuolto-ohjelmaan. Jos toiminta ryhmässä pääasiassa on kuntouttavaa ja hoidollista, on yleensä kysymys maksuttomana annettavasta kehitysvammaisten erityishuollosta.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa, joka koski Helsinkiä ja johon opetusvirasto ja oikeuspalvelut on viitannut, oli kysymys 13-vuo­tiaalle vaikeasti kehitysvammaiselle järjestetystä peruskouluopetuksen jälkeisestä iltapäivähoidosta. Kaupunki järjesti mainittua iltapäivä-hoitoa leikkipuistossa päivähoitolain nojalla. Ratkaisuun vaikuttivat erityisesti lapsen ikä (verrattuna muihin päivähoidossa oleviin lapsiin), lapsen vaikea sairaus ja vaikeavammaisuus sekä iltapäivähoidossa juuri tälle lapselle annettavan hoidon ja huollon sisältö.

 

Helsingin erityishuollon johtoryhmä teki 21.6.2007 päätöksen, jonka mukaan sosiaalivirasto sisällyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan kehitysvammalain mukaiseen erityishuolto-ohjelmaan 1.8.2007 lukien kaikille 3. vuosiluokasta eteenpäin oleville kehitysvammaisille koululaisille. Päätös on tarkoituksenmukainen, koska aamu- ja iltapäivätoiminta on huolimatta lapsen varttumisesta edelleen välttämätöntä vammasta ja kuntoutuksen tarpeesta johtuen eikä toimintaa enää silloin tarjota koko ikäluokalle yleislain nojalla. Kyse on sellaisista lapsista, joilla jo muistakin syistä on erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelmassa olevat palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Vastuu toiminnan rahoituksesta on tällöin sosiaalivirastolla.

 

Sosiaalilautakunnan antaman lausunnon tarkoituksena on selkeyttää vastuunjakoa erityisopetuksessa olevien kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttamisesta. Oikeuspalvelun lausunnossa on tarkoituksenmukaisesti todettu, että sellaiselle kehitysvammaiselle lapselle, joka ei tarvitse kehitysvammalain mukaisia palveluja kyseisessä palvelukokonaisuudessa, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisvelvollisuus kuuluu opetustoimelle. Kun erityishuolto-ohjelma hyväksytään ja laaditaan kehitysvammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaan, aamu- ja iltapäivätoiminta saattaa olla juuri sellaista palvelua, jota järjestetään ns. normaalipalveluna (harkinta erityishuollon johtoryhmällä). Tällaisissa tilanteissa ei mainittua toimintaa sisällytetä lapselle muutoin hyväksyttyyn erityishuolto-ohjelmaan. Varsinkin lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaiset lapset selviytyvät erittäin hyvin aamu- ja iltapäivätoiminnassa tavanomaisten palvelujen avulla ja hyötyvät integroiduista ryhmistä. Opetustoimen ei tarvitse osata erityishuollon toimintaperiaatteita. Riittää tieto siitä, mistä löytyvät tarpeelliset yhteistyötahot, jos kehitysvammahuollon erityisosaamista kaivataan satunnaisesti joissakin käytännön tilanteissa.

 

Näin ollen sosiaalivirasto yhtyy oikeuspalvelujen lausuntoon ja toteaa, että kehitysvammaisten koululaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus verrattuna samanikäisiin muihin lapsiin toteutuu, kun aamu- ja iltapäivä-toiminta järjestetään sosiaaliviraston esittämällä tavalla seuraavasti:

 

-                                       Pääsääntöisesti 1-2 vuosiluokan kehitysvammaiset oppilaat, mikäli heillä ei ole erityishuolto-ohjelmassa merkintää aamu- ja iltapäivätoiminnasta, ovat opetustoimen vastuulla samalla tavalla, kuin muutkin vastaavan ikäiset oppivelvolliset lapset.

-                                       1-2 luokkalaisille annettava aamu- ja iltapäivätoiminta on kehitys-vammaisten erityishuoltoa vain silloin, jos se on välttämätöntä ainoastaan vamman, valvonnan ja kehitysvammasta johtuvan avuntarpeen vuoksi tai jos kyseinen kuntouttava toiminta toteutetaan henkilökohtaisena erityishuollon ohjaus- ja tukipalveluna. Tämän toteuttamiseen tarvitaan jatkuvaa erityistä asiantuntemusta ja se on kirjattu lapsen yksilölliseen erityishuolto-ohjelmaan. Tällöin sosiaalitoimi vastaa kustannuksista.

-                                       Perusopetuksen 3. vuosiluokasta ylöspäin koululaisten aamu- ja ilta-päivätoiminta sisältyy yleensä kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan, koska toiminta, huolimatta lapsen varttumisesta, on edelleen välttämätöntä vammasta ja kuntoutuksen tarpeesta johtuen. Tällöin sosiaalitoimi vastaa kustannuksista.

 

Opetusvirasto toteaa (6.3.2008) seuraavaa:

 

Sosiaalilautakunta on 29.1.2008 esittänyt, että pääsääntöisesti 1-2 ‑vuosiluokan kehitysvammaiset oppilaat, mikäli heillä ei ole erityishuolto-ohjelmassa merkintää aamu- ja iltapäivätoiminnasta, ovat opetustoimen vastuulla samalla tavalla, kuin muutkin vastaavan ikäiset oppivelvolliset lapset.

 

./.                   Opetusvirasto viittaa asiassa 4.12.2006 antamaansa lausuntoon. Jäljennös lausunnosta on esityslistan tämän asian liitteenä 1. Virasto toteaa, että kunnalla on mahdollisuus ja osin myös velvollisuus järjestää aamu- ja iltapäivähoitoa tai toimintaa eri lakien perusteella.

 

Sosiaalilautakunnan lausunnossa 29.1.2008 mainitusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain 8a luvussa.

 

Perusopetuslain 48 a §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Hallituksen esityksen mukaan (HE 57/2003) mukaan perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan uudistuksen tavoitteena oli tasoittaa lasten elämänpiirissä esiintyviä sosiaalisia eroja siten, että lapsella on mahdollisuus osallistua toimintaan perheen sosiaalisesta ja sosio-ekonomisesta asemasta riippumatta sekä vähentää yksinäistä aikaa, jonka pienet lapset viettävät koulun jälkeen ilman aikuisen läsnäoloa sekä helpottaa perheen ja työelämän yhteensovittamista. Hallituksen esityksen mukaan uudistuksen keskeinen vaikutus on yhteiskuntapoliittinen. Hallituksen esityksestä ei ilmene, että perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan uudistuksen tarkoituksena olisi ollut korvata kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain sekä lasten päivähoidosta annetun lain mukaan vammaisen tai erityisen tuen tarpeessa olevan koululaisen iltapäivähoidon järjestäminen.

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan kehitysvammaisten erityishuolto on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle, joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita. Opetusministeriön 23.5.2006 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle antaman selvityksen mukaan perusopetuslaissa tarkoitetulla aamu- ja iltapäivätoiminnalla ei voida korvata kehitysvammaisen oppilaan iltapäivähoitoa silloin, kun kyse on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyn erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisesta toiminnasta. Selvityksen mukaan kehitysvammaisen oppilaan erityishuollon tarve on arvioitava tapauskohtaisesti oppilaan sairauden, vian tai vamman perusteella. Myös Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta 2.3.2006 (3623/3/04) ilmenee, että kehitysvammaisen koululaisen oikeus aamu- ja iltapäivähoitoon kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisena palveluna määräytyy lapsen yksilöllisen tarpeen perusteella.

 

Aamu- ja iltapäivähoitoa voidaan järjestää myös lasten päivähoidosta annetun lain nojalla. Lasten päivähoidosta annetun lain 2 §:n mukaan päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Näin ollen kunnan tulee huolehtia siitä, että myös oppivelvollisuusiän saavuttaneilla lapsilla on mahdollisuus saada päivähoitoa silloin, kun erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavalla järjestetty. Oppivelvollisuusiän saavuttaneella lapsella ei ole ns. subjektiivista oikeutta saada hoitopaikkaa kuten sitä nuoremmalla vaan kunta voi käyttää harkintaa siinä, keille hoitoa järjestetään. Tarveharkintaa sovellettaessa merkittävänä tekijänä on lapsen erityisen tuen tarve.

 

Sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain että lasten päivähoidosta annetun lain nojalla järjestettävien lapsen vamman ja erityisen tuen tarpeen perusteella määräytyvien hoidollisten palvelujen järjestämisessä on kysymys sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvista tehtävistä, joiden osalta sekä järjestämis- että kustannusvastuu on sosiaalitoimella.

 

Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Perusopetuslain 48 b §:n mukaan mikäli kunta päättää toimintaa järjestää, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille. Erityisopetuksessa olevia oppilaita ovat ne, joille ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten.

 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan toiminnan laajuudesta päättää kunta ja oppilaita valittaessa on noudatettava yhdenvertaisia valintaperiaatteita. Oppilailla ei ole subjektiivista tai edes tarpeeseen perustuvaa oikeutta perusopetuslain mukaiseen toimintaan.

 

Edellä esitettyyn sekä opetusviraston asiassa aiemmin antamaan lausuntoon viitaten, opetusvirasto katsoo, että silloin kun oppilaan aamu- ja iltapäivähoidon tarve perustuu lapsen kehitysvammaan ja siitä johtuvaan erityisen hoidon tarpeeseen, perusopetuslain mukaisella iltapäivätoiminnalla ei voida korvata oppilaan oikeutta yksilölliseen huolenpitoon ja hoitoon silloin, kun kyse on kehitysvammaisten erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisesta toiminnasta. Hoidon tarve sekä palvelun sopivuus ja riittävyys on siten arvioitava aina tapauskohtaisesti lapsen sairauden, vian tai vamman perusteella.

 

Opetusviraston näkemyksen mukaan jos edellä mainittuja kehitysvammasta johtuvia iltapäivähoitoa koskevia tarpeita ei ole, kehitysvammaisten oppilaiden huoltajilla on vastaava mahdollisuus kuin muiden 1.-2. luokan sekä erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden huoltajilla hakea lastaan perusopetuslain mukaiseen toimintaan. Kyse on huoltajien päätösvaltaan kuuluvasta asiasta. Kuten edellä on todettu perusopetuslain mukaiseen toimintaan oppilaita valittaessa, näin ollen myös kehitysvammaisten oppilaiden osalta on noudatettava samoja, yhdenvertaisia valintaperiaatteita kuin muihinkin lapsiin. Kehitysvamma tai muu erityisopetukseen siirtoperuste ei ole valintaperuste. Näin ollen kehitysvammaisellakaan oppilaalla ei ole subjektiivista tai edes erityisen tuen tarpeeseen perustuvaa oikeutta päästä perusopetuslain mukaiseen toimintaan.

 

Myös sosiaalilautakunnan 29.1.2008 antamassa lausunnossa todetaan, että palvelun tulee olla lapsen tarpeisiin nähden sopivaa ja riittävää. Palvelun riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, että perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on ajallisesti rajoitettua. Perusopetuslain 48 b §:n 4 momentin mukaan toimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle eli hallituksen esityksen (HE 126/2006) mukaan keskimäärin 3-4 tuntia koulun työpäivää kohden. Säännöksen mukaan toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00-17.00 välisenä aikana. Perusopetuslain mukaista toimintaa ei järjestetä koulun kesä- tai muina loma-aikoina. Tällä hetkellä Helsingin kaupunki ei myöskään järjestä perusopetuslain mukaista aamutoimintaa. Opetusviraston käsityksen mukaan silloin kuin perusopetuslain mukainen toiminta ei ajallisesti voi olla oppilaan kehitysvammaan perustuvan tarpeen kannalta riittävää, perusopetuslain mukaisella toiminnalla ei voida korvata kehitysvammalaissa säädetyn erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellista iltapäivähoitoa.

 

Opetusviraston käsityksen mukaan kehitysvammaisten oppilaiden aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ei voida sosiaalilautakunnan esittämällä tavalla päättää kategorisesti.

 

./.                   Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (8.10.2007) ja (8.1.2008), että oikeuspalvelut yhtyy opetusviraston näkemykseen perusopetuslain 8 luvun tulkinnasta. Perusopetuslaki on yleislaki ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki on erityislaki. Näin ollen kun kyse on oppivelvollisen lapsen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä myös sellaiselle kehitysvammaiselle lapselle, joka ei tarvitse erityislain palveluja, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisvelvollisuus kuuluu opetustoimelle. niissä tapauksissa, että oppilaalle on hyväksytty erityishuolto-ohjelma, oikeuspalvelut katsoo, että erityishuolto-ohjelmaan tulee sisältyä kehitysvammaisen oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tukeminen po. lain perusteella ja että tällaisesta toiminnasta vastaa sosiaalitoimi erityisasiantuntemuksen perusteella. Perusopetuslain 8 luku ei sovellu tällaiseen henkilöön jo senkään vuoksi, että koulutoimella ei voi olla perustietoja oppilaan erityishuollon tarpeesta. Oikeuspalvelujen käsitystä tukee myös korkeimman hallinto-oikeuden 2.3.2006 antama ratkaisu.

 

./.                   Jäljennökset oikeuspalveluiden lausunnoista ovat liitteinä 2 ja 3.

 

Sj toteaa, ettei sosiaalitoimella ja opetustoimella ole eriävää näkemystä siitä, kenelle perusopetuksen 3. vuosiluokasta ylöspäin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kehitysvammaisen koululaisten osalta kuuluu. Eriävä mielipide koskee 1-2 -vuosiluokan kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä.

 

Sosiaalilautakunta on lausunnossaan todennut, että Helsingin erityishuollon johtoryhmä teki 21.6.2007 päätöksen, jonka mukaan sosiaalivirasto sisällyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan kehitysvammalain mukaiseen erityishuolto-ohjelmaan 1.8.2007 lukien kaikille 3. vuosiluokasta eteenpäin oleville kehitysvammaisille koululaisille. Kyse on sellaisista lapsista, joilla jo muistakin syistä on erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelmassa olevat palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Vastuu toiminnan rahoituksesta on tällöin sosiaalivirastolla.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaatio- ja järjestämisvastuu kuuluu näin ollen sosiaalitoimelle koskien kaikkia 3. vuosiluokasta eteenpäin olevia kehitysvammaisia koululaisia.

 

Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on järjestetty tällä hetkellä kehitysvammalaissa tarkoitettuna erityishuoltona ja sellaisena maksutonta, jos se on osa kehitysvammaisen koululaisten erityishuolto-ohjelmaa. Muutoin on kyse päivähoitolaissa säädetystä maksullisesta päivähoitopalvelusta tai sosiaaliviraston oman päätöksen mukaisesti lievempien kehitysvammaisten koululaisten osalta perusopetuslain mukaisesta iltapäivätoiminnasta.

 

Perusopetuslakiin tuli 19.12.2003 voimaan uusi aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva luku. Hallituksen esityksen mukaan (HE 57/2003) perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan uudistuksen tavoitteena oli tasoittaa lasten elämänpiirissä esiintyviä sosiaalisia eroja siten, että lapsella on mahdollisuus osallistua toimintaan perheen sosiaalisesta ja sosio-ekonomisesta asemasta riippumatta sekä vähentää yksinäistä aikaa, jonka pienet lapset viettävät koulun jälkeen ilman aikuisen läsnäoloa sekä helpottaa perheen ja työelämän yhteensovittamista. Hallituksen esityksen mukaan uudistuksen keskeinen vaikutus on yhteiskuntapoliittinen. Hallituksen esityksestä ei ilmene, että perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan uudistuksen tarkoituksena olisi ollut korvata kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain sekä lasten päivähoidosta annetun lain mukaan vammaisen tai erityisen tuen tarpeessa olevan koululaisen iltapäivähoidon järjestäminen. Hallituksen esityksessä todetaan, että kysymyksessä olevat lait jäävät edelleen voimaan.

 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuudesta päättää kunta ja koululaisia valittaessa on noudatettava yhdenvertaisia valintaperiaatteita. Koululaisilla ei ole subjektiivista tai edes tarpeeseen perustuvaa oikeutta perusopetuslain mukaiseen toimintaan. Kehitysvamma tai muu erityisopetukseen siirtoperuste ei ole valintaperuste. Näin ollen kehitysvammaisellakaan koululaisella ei ole subjektiivista tai edes erityisen tuen tarpeeseen perustuvaa oikeutta päästä perusopetuslain mukaiseen toimintaan.

 

Palvelun tulee olla lapsen tarpeisiin nähden sopivaa ja riittävää. Palvelun riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, että perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on ajallisesti rajoitettua. Perusopetuslain 48 b §:n 4 momentin mukaan toimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle eli hallituksen esityksen (HE 126/ 2006) mukaan keskimäärin 3-4 tuntia koulun työpäivää kohden. Säännöksen mukaan toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00-17.00 välisenä aikana. Perusopetuslain mukaista toimintaa ei järjestetä koulun kesä- tai muina loma-aikoina. Tällä hetkellä Helsingin kaupunki ei myöskään järjestä perusopetuslain mukaista aamutoimintaa.

 

Sosiaalitoimen puolella on selkeästi suurempi asiantuntemus kehitysvammaisuudesta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että sosiaalitoimi vastaa kokonaisuudessaan kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen koordinoinnista koskien kaikkia vuosiluokkia. Kehitysvammaiselle koululaiselle voidaan tällöin valita se aamu- tai iltapäivätoiminta sekä loma-ajantoiminta, mikä on koululaisen tarpeisiin nähden sopivaa ja riittävää. Kehitysvammainen koululainen voi näin ollen olla vaikkapa opetusviraston järjestämässä iltapäivätoiminnassa muiden ikäistensä kanssa, mikäli sosiaali- ja opetustoimen asiantuntijat ovat tähän ratkaisuun päätyneet.

 

Tällainen työnjako on perusteltua senkin vuoksi, että sosiaalitoimi voi käyttää esimerkiksi päivähoitolain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia keinoja. Opetustoimen käytettävissä ovat perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan keinot.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, että sosiaalitoimi vastaa kokonaisuudessaan kehitysvammaisten koululaisten tapauskohtaisesta arvioinnista. Sosiaali- ja opetustoimi päättävät aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan sijoittamisesta yhteistyössä.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Opetusviraston lausunto 4.12.2006

 

Liite 2

Oikeuspalveluiden lausunto 8.10.2007

 

Liite 3

Oikeuspalveluiden lausunto sosiaalivirastolle 8.1.2008

 

 

 

 


1

VARTIOKYLÄN TONTIN 45463/26 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11737)

 

Khs 2008-148

 

45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45463 tontin nro 26 asemakaavan muutosehdotus.

 

Uiskotie 24

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (13.12.2007) mm., että tontin omistaja on hakenut 6.2.2007 tehokkuusluvun nostamista lukuun e = 0.25.

 

Asemakaavatilanne        Tontilla on voimassa asemakaava nro 8145 (vahvistettu 1.10.1981).

Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO), tehokkuusluku on 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tontille saa kerrosalan lisäksi rakentaa autosuojia sekä muita asuntojen ulkopuolisia asumista palvelevia tiloja, kuten varasto-, huolto- ja askartelutiloja yhteensä enintään 25 k-m2 asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 k-m2. Kokonaiskerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Nykytilanne                      Tontti sijaitsee Vartioharjun pientaloalueella. Tontilla on vuonna 1954 rakennettu 92 k-m2:n suuruinen asuinrakennus. Viereisillä ja vastapäisellä naapuritonteilla on uudehkot asuinrakennukset.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontin käyttömahdollisuuksia ja asumisväljyyttä parannetaan rakennus­oikeutta nostamalla. Vartioharjun pientaloalueella noudatetaan kaavoitusperiaatetta, että tehokkuusluku voidaan nostaa luvusta 0.20 lukuun 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä. Koska tontilla oleva rakennus ei kuulu suojeltavien rakennusten ryhmään, rakennuksen suojelu ei ole perusteltua.

 

Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on 0.25. Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennus­oikeuden lisäksi rakentaa autotalleja ja -katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntokerros­alasta kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerros­ala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, rakentaa kaksi asuntoa.

 

Asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Tontille on kadun reunaan merkitty vesijohtoa varten varattu alueen

osa sekä tontin eteläreunaan tontin osa, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokas puusto, joka on säilytettävä.

 

Tontin pinta-ala on 1 343 m2 ja kerrosala 336 m2.

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksella ei ole suurta vaikutusta naapureiden tai ym­päristön kannalta. Nykyinen asuinrakennus korjataan ja tontille rakenne­taan paritalo. Tontin rakennusoikeus nousee 67 k-m2.

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi­ointisuunnitelma (päivätty 30.7.2007) sekä asemakaavan muutosluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta esitettiin yksi mielipide.

 

Tontin 45463/28 omistaja toivoo mm., että tontille 45463/26 rakennettava uudisrakennus olisi mahdollisimman matala. Tornimaisen korkeat, massiiviset uudisrakennukset eivät istu olemassa olevaan maisemaan. Mielipiteen esittäjä tarkoittaa Uiskotien ja Viikingintien entisen bussipy­säkin ja kääntöpaikan ympäristössä olevia uudisrakennuksia.

 

Vanhat isot tontit on lohkottu ja usein vanhemman aikakauden rakennus on jätetty ikään kuin pussiin tontin perälle ja valtaisa uudisrakennus kadun laidalla on sitten tehokkaasti peittänyt sekä vanhan rakennuksen että koko vihermaiseman. Juuri näin tulisi käymään myös Uiskotie 24:ssä.

 

Kaupungin lähivuosien linjaus on suosinut alueella korkeita 7,5 m:n korkuisia rakennuksia, joissa on vielä kolmas ns. ullakkokerros. Mikäli Uiskotien uudisrakennus olisi 7,5 m korkea, nousisi se näin kartalta katsottuna maan pinnan 4,4 m:stä 11,9 m:iin asti. Mielipiteen esittäjän omistaman talon sisäänkäynti on maankorkeudella n. 6 m ja pääasuinkerros siitä vanhan huonekorkeuden 2,5 m:n verran ylöspäin. Olohuoneen ikkunas­ta olisi näin esteetön näkyvyys tulevien naapureiden sisätiloihin puolin ja toisin.

 

Uiskotie 24:n tontin kadunvierustalla, molemmin puolin, kasvavat kauniit männyt, jotka kernaasti soisi säästettävän. Etenkin tontin koilliskulmalla oleva upea vanha petäjä pitäisi säästää.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että alueen nykyisessä asemakaavassa vuodelta 1981 on rakennusten enimmäiskerrosluku kaksi. Enintään 70 % kerrosalasta saa rakentaa yhteen kerrokseen. Nykyisessä asemakaavassa ei ole lainkaan rakennusten korkeutta koskevaa määräystä. Määräyksiin on lisätty ainoastaan kaksikerroksisen asuinrakennuksen enimmäiskorkeus 7,5 m, mikä soveltuu nykyaikaisen rakennustekniikan mukaiseen uudisrakentamiseen.

 

Viime vuosina Vartioharjun alueelle rakennetut uudisrakennukset ovat usein kaksikerroksisia. Myös Uiskotien ja Viikingintien risteysalueen kaik­ki uudehkot ja rakenteilla olevat asuinrakennukset ovat kaksikerroksisia. Mielipiteen esittäjän tontilla olevat vuonna 1987 rakennetut asuinrakennukset ovat rakennuspiirustusten mukaan maanpinnan korkeustasolla +9,85. Muutostontin uudisrakennus rakennetaan n. 5,5 m matalampaan maanpinnan tasoon. Näin ollen uudisrakennuksesta ei tule häiritsevän korkea naapuriin nähden. Lautakun­ta ei pidä perusteltuna asettaa yhdelle tontille naapuritonteista poikkeavia rakennusten korkeutta koskevia määräyksiä.

 

Mielipiteessä toivotaan muutostontilla olevien puiden säilyttämistä. Lautakunta toteaa, että Uiskotien lähellä olevat männyt ovat varsin kauniita, mutta kadun varrella oleva vesijohto saattaa vaurioitua puiden juurikasvusta mikäli puut kasvavat suuremmiksi, joten niitä ei ole voitu määrätä säilytettäväksi. Puiden säilyttäminen vaikeuttaisi rakentamista.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 1.–15.2.2008, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Xxxx Xxxxxxxxx mielipidekirjeet ja oikaisupyyntö

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (11.3.2008), että Xxxx Xxxxxxxx (tontti 45463/28) lähetti 10.1.2008 kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn jälkeen asiasta kaupunkisuunnitteluvirastolle sähköpostitse mielipidekirjeen, johon asemakaavaosasto edustaja vastasi sähköpostitse 11.1.2008 ja kertoi kaavamuutoksen tulevasta nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta tehdä asiasta muistutus.

 

Xxxx Xxxxxxxx mainitsee (24.1.2008) kaupunkisuunnitteluvirastolle osoittamassaan uudessa mielipide- ja oikaisupyyntökirjeessään mm., että kaavamuutoksen hakija on kertonut, että naapuritoive mahdollisim­man matalasta uudisrakennuksesta on ollut myös kaavamuutoksen hakijan, mutta ei kaupungin toive. Xxxxxxxxx mainitsee, että Uiskotie 22:n tontille lupa rakentaa uudisrakennus yhteen tasoon myönnettiin vain muutama vuosi sitten ja että kyseessä olevalle Uiskotie 24:lle lupaa ei myönnetä huolimatta tontin omistajan ja naapurien nimenomaisesta toiveesta. Eikö tässä ole ristiriitaisuutta lupakäytännössä ja kaavoituksessa.

 

Kaavamuutoksen hakijan mukaan olisi mahdollista rakentaa korkeampi erillisrakennus ja toinen matalampi erillisrakennus sille puolelle tonttia, jolle toivotaan matalaa rakennusta.

 

Oikaisupyyntö on, että kaupunkisuunnitteluviraston pöytäkirjaan tehdään korjaus ja Khn käsittelyyn meneviin viranomaispapereihin kirjataan oikea tieto asuinrakennuksen Uiskotie 26 A virheellisesti ilmoitetusta sijoittumiskorkeudesta tontilla.

 

Asuinrakennus on rakennuspiirustusten mukaan maanpinnan korkeustasolla +7,20 eikä +9,85 niin kuin kaupunkisuunnitteluviraston pöytäkirjassa virheellisesti todetaan. Mainittu +9,85 on pääasuinkerroksen (2. ker­ros) kerroskorkeus. Alakerrassa 1. kerroksessa on aputiloja, ullakkoasuinkerrosta ei talossa ole.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (11.3.2008) mm., että samat rakennuk­sen korkeutta koskevat määräykset ovat käytössä kaikissa Vartioharjun pientaloalueen asemakaavan muutoksissa. Myös Uiskotie 22:n tontilla vuonna 2006 voimaan tulleessa kaavamuutoksessa on sa­mat määräykset, jotka sallivat kaksikerroksisen rakentamisen ja edel­lyttävät, että enintään 70 % kerrosalasta saa rakentaa yhteen kerrokseen. Tontilla on vuonna 1967 rakennettu yksikerroksinen asuinrakennus, joka on peruskorjattu, sekä vuonna 2007 rakennettu kaksikerroksinen uudisrakennus.

 

Määräykset eivät siis edellytä kaksikerroksista rakentamista vaan raken­­nusoikeus voidaan jakaa mielipiteessä kuvatulla tavalla matalampaan ja korkeampaan rakennukseen tai sen osaan.

 

Mielipiteessä mainittu virheellinen naapuritontin korkeustieto +9,85 perustuu rakennuspiirustusten virheelliseen tulkintaan. Rakennus A sijaitsee rinteessä siten, että maanpinnan taso on pohjoispuolella +7,10 ja eteläpuolella +9,80. Rakennuksen yhdistetty kellari- ja asuinkerros on tasolla +7,20. Varsinaisen asuinkerroksen lattian korkeustaso on +9,85. Kuten mielipiteessä todetaan, tätä korkeustietoa käytettiin tekstissä kos­ka ensimmäinen kerros tulkittiin virheellisesti pelkästään kellaritiloik­si, joiden näköaloilla ei olisi merkitystä.

 

Mielipiteen esittäjän tontilla olevan rakennuksen A julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema on +12,45. Naapuritontille rakennettava uudisrakennus sijaitsisi maanpinnan tasolla +4,40. Rakennusten enimmäiskorkeus on 7,5 m, joten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema olisi alle +12. Rakennus ei siis nousisi ympäristön rakennuksia korkeammaksi.

 

Viraston mielestä mielipiteet ja oikaisupyyntö eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Kaj toteaa, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosään­nön 8 §:n 6 kohdan mukaan, milloin

 

2                    muutetaan rakennusoikeutta siten, että

b                    asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0,3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä

6                    muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

 


Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45463 tontin nro 26 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2007 päivätyn piirustuksen nro 11737 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavan muutosehdotus nro 11737

 

 

 

 


2

KÄPYLÄN ERÄIDEN ALUEIDEN (KISAKYLÄ) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11772)

 

Khs 2008-504

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (21.2.2008) mm., että rakennuskielto on voimassa 19.4.2008 saakka 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleissa 871 ja 952 sekä tonteilla 950/1, 951/2 ja 25003/1.

 

Taustaa                             Kisakylän alue Käpylässä on Yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Kisakylän talot on rakennettu vuoden 1952 olympialaisten kilpailijoiden majoitusta varten. Kisakylä on yksi modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista Helsingissä.

 

Asemakaava                    Alueella ovat voimassa asemakaavat nro 3295 ja nro 3296 (molemmat vahvistettu 11.11.1952). Asemakaavoissa on määrätty tonteille rakennusalat ja enimmäiskerrosluku sekä istutusmääräyksiä. Voimassa olevilla asemakaavoilla ei pystytä turvaamaan kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä. Asemakaavat ovat suurelta osin vanhentuneita.

 

Suunnittelutilanne          Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja ‑määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2009 aikana. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.

 

Kaupunki omistaa kaikki alueen tontit. Tontit on vuokrattu edelleen.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi em. alueiden rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 19.4.2010 maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11772/21.2.2008).

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 871 ja 952 sekä korttelin nro 950 tontin nro 1, korttelin nro 951 tontin nro 2 ja korttelin nro 25003 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 19.4.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11772 (Kisakylä Käpylässä)

 

 

 

 


3

HELSINGIN KAUPUNGIN 450-VUOTISTAITEILIJATALOSÄÄTIÖ - STIFTELSEN HELSINGFORS STADS 450-ÅRSKONSTNÄRSHUS -NIMISEN SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS

 

Khs 2008-755

 

Kaj ilmoittaa, että Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosää­tiön vuosikokous pidetään 18.4.2008 klo 9.00 kaupungintalolla valtuuston lähetystöhuoneessa. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee Khs. Säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

 

Säätiön hallituksessa ovat vuonna 2007 olleet seuraavat henkilöt:

 

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

puheenjohtaja Mikko Viitasalo

 

Pia Sutinen

varapuheenjohtaja Leena Paasivuori

 

Harri Saksala

jäsen Timo Kallio

 

Pirjo Vainio

jäsen,
osastopäällikkö Marianna Kajantie

 

kaupunginsihteeri
Marjatta Raunila

jäsen,
osastopäällikkö Hannu Hakala

kaupunginsihteeri
Antero Makkonen

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan säätiöllä on kaksi Khn vuosittain valitsemaa tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

 

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt säätiön tilintarkastajiksi päätösehdotuksessa ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilija- talo­säätiö – Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus –nimisen säätiön 18.4.2008 pidettävässä vuosikokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita seuraavat henkilöt säätiön hallitukseen vuoden 2008 toimikaudelle:

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

puheenjohtaja

-

 

 

-

varapuheenjohtaja

-

 

 

-

jäsen

-

 

 

-

jäsen
osastopäällikkö Marianna Kajantie

 

 

kaupunginsihteeri Marjatta Raunila

jäsen
osastopäällikkö Hannu Hakala

 

kaupunginsihteeri Leena Mickwitz

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee valita säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2008 Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tiina Lind) ja KHT Ari Lehdon sekä varatilintarkastajiksi KHT Pasi Pekkarisen ja KHT Marko Tiilikaisen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiölle, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN KOKONAISEDUN HUOMIOIMINEN  PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMISESSÄ

 

Khs 2007-1601

 

Kaj ilmoittaa, että hyväksyessään 20.6.2007 koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistamisen vuosina 2008 – 2010 (asia nro 18) Kvsto hyväksyi mm. seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että erilaisia palveluverkkoja kehitettäessä selvitetään aina myös kaupungin kiinteistötaloudellinen kokonaisetu, etteivät yksittäisen hallintokunnan säästötavoitteet kannustaisi tekemään kaupungin kokonaisedun vastaisia päätöksiä.” Tuomas Rantanen,  äänin 73-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Kaj toteaa, että ponnesta on saatu 6.11.2007 kiinteistölautakunnan ja 30.11.2007 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1 – 2.

 

Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että hallintokunnat vastaavat toimintansa kehittämisestä ja tähän liittyen tekevät suunnitelmia toimipisteverkoista ja tilaratkaisuista. Kiinteistötaloudellisen kokonaisedun huomioon ottaminen niin palveluverkkojen kuin yksittäishankkeidenkin kohdalla on välttämätöntä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus antaa hankesuunnitelmista lausunnon ennen kuin ne menevät päätöskäsittelyyn. Tällöin on pyritty tarkastamaan hankkeet myös kaupungin kokonaisedun kannalta. Tarvittaessa niin palveluverkkoasioita  kuin myös yksittäisiä tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia koskevia asioita on voitu ottaa tarkempaan käsittelyyn talous- ja suunnittelukeskuksen vetämässä hankeohjausryhmässä , jossa on edustettuna tilakeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, HKR-Rakennuttaja ja suurimmat hallintokunnat.

 

On tärkeää, että tilakeskus otetaan mahdollisimman varhain mukaan palveluverkkojen ja toimitilojen suunnitteluun. Tällöin on mahdollista varmistaa kaupungin tilaomaisuuden käytön kannalta taloudellinen ja toimiva ratkaisu sekä se, että hallintokuntien haluaminen toiminnallisten muutosten lisäksi selvitetään aina rakennusten tekniset korjaustarpeet.

 

Tilahankkeiden käsittelyohjeita ollaan tarkistamassa. Hallintokuntien ja tilakeskuksen yhteistyön selkiyttäminen erityisesti tarveselvitysten laatimisen ja tilahankkeiden ohjelmoinnin osalta on tässä yhteydessä todettu tarpeelliseksi. Tarkoitus on hallintokunnittain selvittää asiaa. Tässä yhteydessä on tarpeen sopia tarkemmin yhteistyöstä myös toimipisteverkkojen suunnittelun osalta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2007 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistölautakunnan lausunto 6.11.2007

 

Liite 2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 30.11.2007

 

 

 

 


5

TIEDEPUISTON ASUNNOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-790

 

Kaj toteaa, että Tiedepuiston Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2008 klo 9.00 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa, Kluuvikatu 7, 4. kerros, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n määräämät asiat.

 

Helsingin kaupunki omistaa 50 % yhtiön osakkeista, loput osakkeet omistaa Helsingin yliopisto. Yhtiö tarjoaa vuokra-asuntoja Helsingin yliopiston ja Helsingin Viikin toimipisteiden henkilökunnan käyttöön.

 

Yhtiön hallituksessa ovat kaupungin edustajina olleet kehittämispäällikkö Harri Kauppinen ja apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarin kiinteistövirastosta ja lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Tiedepuiston Asunnot Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle kehittämispäällikkö Harri Kauppista ja apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinia kiinteistövirastosta ja lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukkaa talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2008 PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


6

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-792

 

Kaj toteaa, että Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.4.2008 klo 9.00 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa, osoite Kluuvikatu 7, 4. krs, 00100 Helsinki.

 

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 54,3 %.

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 13. pykälässä määrätyt mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat, talousarvio ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet kiinteistöjen kehittämispäällikkö puheenjohtajana sekä jäsenenä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen ja kehityspäällikkö Ullan Soitinaho.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n yhtiökokouksessa 11.4.2008 ja

 

-                                       esittämään kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista kiinteistövirastosta yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi sekä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista talous- ja suunnittelukeskuksesta ja kehityspäällikkö Ulla Soitinahoa rakennusvirastosta hallituksen jäseniksi sekä

-                                       esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 PricewaterhouseCoopers Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalaa.

 


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle, päätöksessä mainituille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


7

KIINTEISTÖ OY MAATULLINAUKION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-796

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2008 klo 15.00 kiinteistövirastossa, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa yhtiöstä sosiaaliviraston käytössä olevia tiloja. Kaupungin omistus osakkeista on 48,7 %.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet asiakaspäällikkö Sisko von Behr varsinaisena jäsenenä ja jaospäällikkö Jorma Vierinen varajäsenenä, molemmat kiinteistövirastosta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja varajäseneksi jaospäällikkö Jorma Vierisen kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


8

KIINTEISTÖ OY VIIKIN VIHER- JA YMPÄRISTÖTIETOKESKUS FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-791

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.4.2008 klo 9.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 29 B, 5. kerros, 00100 Helsinki.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab on perustettu hallitsemaan Helsinki-Garde­nian tonttia ja omistamaan sille rakennettuja rakennuksia.

 

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 91,3 %.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiön hallituksessa on toiminut neljä jäsentä, joista kolme on kaupungin nimeämiä ja yksi yliopiston nimeämä.

 

Yhtiön hallituksessa ovat kaupungin edustajina olleet osastopäällikkö Raimo K. Saarinen rakennusvirastosta, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom kiinteistövirastosta ja kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen hallintokeskuksesta.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle osastopäällikkö Raimo K. Saarista rakennusvirastosta, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomia kiinteistövi­rastosta ja kaupunginsihteeri Kristiina Matikaista hallintokeskuksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


9

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN PIKKUPURONTIE 13:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-192

 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Pikkupurontie 13 pyytää (13.11.2007) poikkeamislupaa 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43072 tontille nro 13 (Pikkupurontie 13). Hakijan tarkoituksena on pysyvästi muuttaa teollisuusrakennuksen tiloja (1 609 k-m2) pääosiltaan musiikin harjoitustiloiksi. Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavan määräämästä käyttötarkoituksesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että kiinteistön sijainti soveltuisi hyvin kyseiselle toiminnalle. Musiikin harrastustilojen (ns. ”treenikämppien”) tarve on ilmeinen ja niiden sijoittaminen käytöstä poistuviin teollisuustiloihin on tarkoituksenmukaista.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (22.1.2008), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 4.9.1981 vahvistettu asemakaava nro 8238. Asemakaavan mukaan tontti on teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Tonttitehokkuusluku on e = 1,3 ja tontin rakennusoikeus on 1 430 k-m2. Autopaikkojen määrä tontilla on vähintään
1 ap/300 m2 tontin rakennettua kerrosalaa ja enintään 1 ap/300 m2 tontin sallittua kerrosalaa.

 

Tontilla on 1950-luvulla rakennettu 2-kerroksinen kellarillinen teollisuusrakennus, jossa on poikkeusluvalla toiminut tilapäisesti mm. koirahotelli ja koirien päiväkoti. Rakennuksen kerrosala kellareineen on 1 609 k-m2. Pihalla on asemakaavan pysäköintimääräysten mukaisesti neljä autopaikkaa.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennuksen osittain maanpäällinen kellarikerros, 1. ja 2. kerros musiikin harjoitustiloiksi, joita käytetään myös soittimien säilytystiloina. Rakennuksessa ei järjestetä esiintymisiä eikä yleisötilaisuuksia. Haettu toimenpide merkitsee poikkeamista asemakaavan määräämästä käyttötarkoituksesta.

 

Osallisten kuuleminen   Naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Naapureilla ei ole huomautettavaa rakennushankkeen johdosta.

 

Lausunto                          Tontti sijaitsee puiston vieressä ja sen verran kaukana Roihuvuoren asutuksesta, että toiminnan häiriövaikutukset ovat erittäin epätodennäköiset. Musiikin harjoittelutiloista on suuri kysyntä pääkaupunkiseudulla.

 

Roihuvuoren pohjoisrinteeseen on yleiskaavassa merkitty asuntoalueen laajenemisalue, joka toteutuessaan ulottuu noin 50 metrin päähän kyseisestä rakennuksesta. Musiikkitoiminnan häiriövaikutukset tulevalle asutukselle ovat epätodennäköiset, mutta ne tulisi tarvittaessa selvittää tarkemmin uuden alueen suunnittelun yhteydessä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että musiikin harjoittelutoiminta voi sopia kyseiselle tontille määräaikaisesti kymmenen vuotta.

 

Vähäisen poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö sekä alueen palvelutason parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli lupa myönnetään määräaikaisena 1.2.2018 asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta 1.2.2018 asti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-192/526 mukaisena 1.2.2018 saakka.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Herttoniemen tontti 43072/13)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Herttoniemen tontti 43072/13)

 

Liite 3

Asemapiirustus (Herttoniemen tontti 43072/13)

 

 

 

 


10

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY KAISANIEMENKATU 8:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-286

 

Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 8 pyytää (14.8.2007) poikkeamislupaa 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin nro 41 tontille nro 10 (Vuorikatu 17) keittiön ja oleskelutilan rakentamiseksi nykyisen asuntolan yhteyteen (yhteensä noin 40 k-m2) alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten. Tontin rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokkaana suojeltava.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakentamalla keittiö- ja oleskelutila rakennuksessa toimivaan asuntolaan parannetaan nykyisten asukkaiden asumis- ja sosiaalisia suhteita. Hakija toteaa lisäksi, että nykyisin asuntolassa ei ole ruuanlaittomahdollisuutta ja luvaton ruuan-laitto huoneissa aiheuttaa ongelmia ja paloturvallisuusriskin.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (7.2.2008), että hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 21.8.1940 vahvistettu asemakaava nro 2082. Asemakaavan mukaan tontille saa sijoittaa liikehuoneistoja ja kiinteistön hoidon kannalta välttämättömän henkilökunnan asuntoja.

 

Kaupunginhallituksen 24.8.1987 hyväksymien liikekeskustan kaavoitus- ja kehittämisperiaatteiden mukaan tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Kadunvarren ensimmäinen kerros tulee olla myymälä- ja asiakaspalvelutiloja. Periaatteiden rakennussuojelun liitekartan mukaan tontin rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokkaana suojeltava.

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) tontti on keskustatoimintojen ja kävelykeskustan aluetta. Tontti on myös osa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta.

 

Tontin rakennukset ovat arkkitehti Usko Nyströmin vuonna 1906 suunnittelemia. Nykytilanteessa rakennuksessa on hotelli, kokoustoiminnan tiloja ja asuntola. Rakennus on yhdistetty naapuritontin (nro 9) rakennuksen Hotelli Arthuriin.

 

Hakijan tarkoituksena on parantaa rakennuksen ylimmässä kerroksessa sijaitsevan lähinnä opiskelijoiden käytössä olevan asuntolan asumisolosuhteita. Tarkoitus on muuttaa osa kylmästä, vesikaton alaisesta käyttämättömästä ullakkotilasta saman käytävän varrella sijaitsevien majoitustilojen keittiö- ja oleskelutilaksi. Samalla on tarkoitus tehdä asuntolakerroksessa muita parannus- ja korjaustoimenpiteitä. Muutos näkyisi ikkunana rakennuksen julkisivussa, räystäslinjan yläpuolella katonlappeessa.

 

Nykyinen tontin kerrosala on 5 800 k-m2 (e=5,4). Kerrosalan lisäys olisi yhteensä noin 40 k-m2 eli 0,7 % nykyisestä kerrosalasta. Muutoksen jälkeen tontin kokonaiskerrosala olisi noin 5 840 k-m2 (e=5,4).

 

Haettu toimenpide poikkeaa aluetta koskevasta rakennuskiellosta.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (16.1.2008). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska muutos sijoittuu pääosin olemassa olevalle ullakolle eikä poikkeamisella siten ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asuntola on asemakaavan mukaista toimintaa ja että kerrosalan lisäys on vähäinen 0.7 % suhteessa rakennuksen rakennettuun kerrosalaan. Tulevassa asemakaavassa rakennus on tarkoitus merkitä suojeltavaksi rakennukseksi. Tämä tulee ottaa huomioon rakennuksen julkisivujen ja ikkunoiden suunnittelussa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on huomattava nykyisen asuntolan olosuhteiden ja paloturvallisuuden parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli hanke suunnitellaan ottaen huomioon rakennussuojelun tavoitteet ja kaupunkikuva. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemuksen mukaista asuntolan laajennusta. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa myös ikkunan rakentamista julkisivuun, mikäli se soveltuu rakennussuojeluun ja kaupunkikuvaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 8:lle haettuun toimenpiteeseen 2. kaupunginosan korttelin nro 41 tontille nro 10 ehdolla, että hanke suunnitellaan ottaen huomioon rakennussuojelun tavoitteet ja kaupunkikuva.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Kluuvin tontti 41/10)

 

Liite 2

Asemapiirros (Kluuvin tontti 41/10)

 

 

 

 


11

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN SÄHKÖTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-789

 

Kaj toteaa, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous on 15.4.2008 klo 9.00 alkaen Sähkötalossa, teknisen lautakunnan huoneessa, Kampinkuja 2, 00100 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään kutsun mukaan osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat mm. seuraavat asiat:

 

                    vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksyminen

                    vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimi­tusjohtajalle

                    hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättämi­nen

                    hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

                    hallituksen jäsenten valinta

                    tilintarkastajien valinta

 

Kaj toteaa, että yhtiön hallituksessa ovat olleet jäseninä päättyvällä toimikaudella Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, johtaja Kauno Kaija ja asiakaspalvelupäällikkö Heli-Anne Kivinen, kiinteistövirastosta kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka. Yhtiöjärjestys mahdollistaa hallitukseen 3–5 jäsentä.

 

Kaupungin omistajaohjauksen mukaan yhtiöistä tulee pyrkiä vähentämään hallitusten jäsenten määrää. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon hallitukseen esitetään nyt neljää jäsentä ja vuoden kuluttua tarkoitus on vähentää henkilömäärä kolmeen.

 

Tarkastuslautakunta on 24.10.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                                         Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohosta ja  johtaja Kauno Kaijaa sekä kiinteistövirastosta kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukkaa.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2008 tilikaudelle KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


12

AURORAN SAIRAALAN RAKENNUSTEN 15, 14, 7 JA 6 ERISTYSHUONEIDEN MUUTOSTYÖN HANKESUUNNITELMA 

 

Khs 2008-599

 

Kiinteistölautakunta  toteaa (4.3.2008) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Auroran sairaalan akuuttiosastojen leposide-eristystilat muutetaan, yhtä lukuun ottamatta, huone-eristykseen soveltuviksi tiloiksi.

 

Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty terveyslautakunnassa 4.12.2007. Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen, HKR-Rakennuttajan ja terveyskeskuksen yhteistyönä. Hankesuunnitelmavaiheen arkkitehtikonsulttina on ollut Arkkitehdit Kirsi Korhonen & Mika Penttinen Oy. Hankesuunnitelma on hyväksytty terveyslautakunnassa 22.1.2008.

 

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

 

Etelä-Suomen lääninhallitus antoi 5.6.2007 Auroran sairaalan eristyshuoneita koskevan valvontapäätöksen, jossa edellytetään tarvittavia rakenteellisia toimenpiteitä, jotta potilaiden erityisen rajoittamisen ensisijaisena toimenpiteenä voidaan käyttää eristämistä. Päätöksessä edellytetään huone-eristystä ensisijaisena eristysmuotona.

 

Tällä hetkellä Auroran sairaalan suljetuilla akuuttiosastoille (yhteensä 13) ja päivystyksessä on käytössä ainoastaan leposide-eristystilat. Tiloja potilaiden eristämisen toteuttamiseen muulla keinoin kuin sitomalla ei ole. Leposide-eristystiloja ei voi turvallisuussyistä käyttää huone-eristykseen.

 

Suljetuista akuuttiosastoista 10 sijaitsee rakennuksessa 15, 2 rakennuksessa 7 ja yksi rakennuksessa 6. Päivystyksessä, rakennuksessa 14, on käytettävissä kaksi sidontaeristyspaikkaa.


Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

 

Hankkeen laajuus on 360 brm². HKR:n laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 960 000 euroa arvonlisäverottomana eli 2 666 euroa/brm² ja 1 170 000 euroa arvonlisäverollisena eli 3 248 euroa/brm². Kustannukset ovat hintatasossa RI 124,8 ja THI 153,8 tammikuu 2008.

 

Tilakeskus on arvioinut korjauksen aiheuttavan vuokraan 5 070 euroa/kk suuruisen lisäyksen. Käyttömenot vuokran osalta kasvavat vuodessa 60 840 euroa. Hankkeella ei ole henkilövaikutuksia.

 

Terveyskeskus on hyväksynyt vuokravaikutuksen.

 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

 

Hankeen rahoitus on taloussuunnitelmassa 2008.

 

Rakentaminen alkaa 4/08 ja hanke valmistuu 12/08.

 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta. Rakennuttamistehtävistä huolehtii tilakeskuksen hankepalvelut. Kiinteistön ylläpidosta tulee vastaamaan kiinteistöviraston tilakeskus.

 

Lautakunta esittää 10.1.2008 päivätyn Auroran sairaalan, rakennusten 15, 14, 7, 6 eristyshuoneiden muutostyön hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 360 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 960 000 euroa arvonlisäverottomana eli 2 666 euroa/brm² ja 1 170 000 euroa arvonlisäverollisena eli 3 248 euroa/brm² hintatasossa RI 124,8 ja THI 153,8 tammikuu 2008.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa lausunnossaan (20.3.2008) hankesuunnitelman hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Auroran sairaalan rakennusten 15, 14, 7 ja 6 erityishuoneiden muutostyön 10.1.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 360 brm² ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 1 170 000 euroa (veroton hinta 960 000 euroa) hintatasossa 1/2008.


 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 10.1.2008

 

Liite 2

Terveyskeskuksen työsuojelutoimikunnan lausunto 15.1.2008

 

Liite 3

Hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvio 3.2.2008

 

 

 

 


13

MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAN 2008 - 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO SEKÄ VALTUUTETTU RISTO RAUTAVAN JA VALTUUTETTU MAIJA ANTTILAN ASUMISEN SEURANTAA KOSKEVAT TOIVOMUSPONNET

 

Khs 2007-1096

 

Esitys täytäntöönpanopäätökseksi oli Khssa käsiteltävänä 3.3.2008 (298 §). Khs päätti palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kaj toteaa, että Kvsto hyväksyi 13.2.2008 Laadukkaan asumisen Helsinki, maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 (MA-ohjelma 2008–2017). Khs päätti 18.2.2008, että Kaj tekee erillisen esityksen ohjelman täytäntöönpanoksi.

 

MA-ohjelma 2008–2017, Kvston päätös 13.2.2008 (40 §) MA-ohjelman hyväksymisestä ja Kvston 13.2.2008 hyväksymät toivomusponnet sekä suurten tuotantoalueiden rakentamisaikataulu on jaettu esityslistan tämän asian liitteinä 1-3.

 

Kaj toteaa, että päätösehdotus noudattaa MA-ohjelman tavoitteiden mukaista järjestystä ja otsikointia. Ehdotukseen on sisällytetty erilliset kehotukset niistä ohjelman tavoitteista, jotka vaativat erityisiä toimenpiteitä. Muiden tavoitteiden osalta Kaj toteaa seuraavaa.

 

Ohjelman asunto- ja maapoliittisissa päämäärissä on otettu esille mm. perheasuntojen saatavuus, elinkeinotoiminnan edellytykset sekä joukkoliikenneinvestoinnit. Ohjelmaa toteutettaessa seurataan asuntotuotannossa ja peruskorjauksessa kaikkien rahoitus- ja hallintamuotojen osalta kysyntää vastaavaa perheasuntojen saatavuutta. Mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä tehdään ohjelman seurantaraportoinnin yhteydessä esitykset. Elinkeinotoiminnan edellytyksiä tuetaan ja työvoiman saatavuutta turvataan useilla MA-ohjelman keskeisillä toimenpiteillä, joiden tavoitteena on asuminen kohtuullisilla kustannuksilla. Asuntotuotannon vaatimista joukkoliikenneinvestoinneista huolehditaan mm. 1.4.2008 voimaan astuvalla valtion ja Helsingin seudun kuntien välisellä aiesopimuksella sekä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmalla, PLJ 2007, joka on hyväksytty 2.3.2007.

 

Ohjelmakauden tavoitteissa ja toimenpiteissä on esitetty yhteisen yleiskaavan valmistelua muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja suoran sähkölämmityksen kieltämistä pääasiallisena lämmitysmuotona uudisrakentamisessa. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus edellyttää, että pääkaupunkiseudun kunnat laativat yhteisen yleiskaavan seuraavalla yleiskaavakierroksella. Ympäristöministeriössä on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa pääkaupunkiseudun kaupungeille esitetään velvollisuutta laatia yhteinen yleiskaava. Lakimuutoksen mukaan mahdolliseksi tulisi myös määrätä asemakaavalla velvollisuudesta liittyä kaukolämpöverkkoon.

 

Kaj ilmoittaa, että hyväksyessään 13.2.2008 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017, Kvsto hyväksyi mm. seuraavat toivomusponnet:

 

 

 

1 (1)

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle.” (Risto Rautava, äänin 83-0)

 

 

 

2 (3)

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki seuraa erityisen tarkasti asunnottomuuden poistamiseksi tarkoitetun ohjelman toteutumista Helsingin osalta ja raportoi siitä valtuustolle.” (Maija Anttila, äänin 47-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kaj katsoo, että olisi tarkoituksenmukaista antaa em. toivomusponsissa esitetyt MA-ohjelman ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011 toteutumisen seuranta ja raportointi talous- ja suunnittelukeskuksen tehtäväksi päätösesityksen mukaisesti. Muut toivomusponnet osoitetaan Kvston työjärjestyksen mukaisesti ao. kaupunginjohtajien valmisteltavaksi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymää maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaa 2008–2017.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia varmistamaan ohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja huomioimaan ne vuoden 2009 talousarvion laadinnassa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 tavoitteiden toteuttamiseksi:

 

1

Asuntotuotannon määrä

 

Kaikki lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset toimivat siten, että uusien asuinalueiden rakentamiselle luodaan edellytykset esityslistan liitteestä 3 ilmenevän rakentamisaikataulun mukaisesti.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kiinteistölautakunta huolehtivat asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella 5 000 asunnon vuosituotannon toteutusedellytyksistä. Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii talousarvion valmistelun yhteydessä tuotantotavoitteen edellyttämien määrärahojen varaamisesta rakentamisedellytyksiin, kuten kunnallistekniikan toteutukseen, maanpuhdistukseen sekä palvelujen toteutukseen.

 

2

Hallinta- ja rahoitusmuoto

 

Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 31.5.2008 mennessä ehdotuksen uusien hallintamuodon mukaisten tavoitteiden soveltamisesta alueittain kaupungin tontinluovutuksessa.

 

Kiinteistövirasto yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa pyrkii eri tavoin siihen, että asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuototavoitteet toteutuvat myös valtion ja yksityisten omistamalla maalla sekä täydennysrakentamisessa, esimerkiksi maankäyttösopimuksin ja tontinvaihdoin.

 

Kiinteistölautakunta tehdessään tontinvarausesityksiä seuraa hallinta- ja rahoitusmuodon osalta ensisijaisesti toteutumia sekä toissijaisesti varauksia.

 

Talous- ja suunnittelukeskus selvittää MA-ohjelman seurannan yhteydessä ohjelman tavoitteiden toteutumista yksityisellä maalla ja tekee tarvittaessa esitykset toimenpiteistä. 


3

Kaupungin oma tuotanto

 

Asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto luovat yhdessä toimintaedellytykset kaupungin oman asuntotuotannon nostamiseksi 1 500 asunnon vuosituotantoon vuoteen 2012 mennessä.

 

Asuntotuotantotoimikunta ja kiinteistölautakunta yhteistyössä varmistavat, että vuokra-asuntojen uustuotantoa toteutetaan myös pientaloina.

 

4

Yhteisvastuullinen asuntopolitiikka

 

Kiinteistövirasto, sosiaalivirasto ja talous- ja suunnittelukeskus yhteistyössä huolehtivat siitä, että uustuotannossa erityisasumiseen osoitettavien rakennusten, asuntoryhmien ja yksittäisten asuntojen hallinta ja käyttö on tarkoituksenmukaista ja joustavaa ottaen huomioon yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteet.

 

Kiinteistövirasto ja henkilöstökeskus selvittävät yhdessä mahdollisuudet uusien toimintatapojen luomiseksi lyhytaikaisten työsuhdeasuntojen hankkimiseksi sekä uustuotannossa että olemassa olevassa asuntokannassa 31.10.2008 mennessä.

 

5

Uustuotannon keskikokotavoitteet

 

Kiinteistövirasto määrittelee yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tontinluovutusten yhteydessä sovellettavan, mahdollisimman hyvin alueellista kysyntää vastaavan huoneistotyyppijakauman siten, että ohjeellinen keskipinta-alatavoite 75 m² muussa kuin vuokra-asunnoissa toteutuu.

 

Keskipinta-alamääräys voidaan perustelluissa tapauksissa määritellä myös kaavoituksen yhteydessä. Tämän määräyksen käytöstä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta käsitellessään ko. kaavan kaavoitusperiaatteita.

 

Voimassa olevien tontinvarausten 75 m2:n keskipinta-alavaatimusta sekä hallinta- ja rahoitusmuodon mukaisia tavoitteita voidaan perustellusta syystä muuttaa. Kiinteistövirasto käy yhdessä rakennuttajien kanssa läpi voimassa olevat varaukset ja tuo mahdolliset muutokset kaupunginhallitukseen 31.8.2008 mennessä. Samassa yhteydessä tuodaan päätettäväksi vanhoihin varauksiin tarvittavat vähäistä suuremmat muutokset mm. rahoitus- ja hallintamuotoihin. Muutoksia voidaan tarvittaessa tehdä myöhemminkin.

 

Kiinteistövirasto seuraa uustuotannon keskipinta-alatavoitteen toteutumista kaupunginosatasolla.

 

6

Kerrostalojen kehittäminen

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä kiinteistöviraston, asuntotuotantotoimiston, talous- ja suunnittelukeskuksen ja rakennusvalvontaviraston kanssa jatkaa kerrostalojen kehittämistä MA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti kiinnittäen huomiota asuntojen ja tilojen muunneltavuuteen ja yhdistettävyyteen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ottaa asemakaavoja laatiessaan huomioon mahdollisuuden edistää kaavamääräyksillä yhteisöllisiä kerrostaloratkaisuja, kuten kerros- ja talosaunoja sekä yhteispihoja.

 

7

Kaupunkimaisen pientalon kehittäminen

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus jatkavat yhdessä kaupunkimaisen pientalon kehittämistä MA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

 

8

Omatoiminen rakentaminen ja rakennuttaminen

 

Kiinteistölautakunta huolehtii, että tontteja ja kiinteistöjä luovutetaan myös omatoimiseen kerrostalorakennuttamiseen ja -rakentamiseen. Vastaavasti voidaan luovuttaa rakennuksia niiden muuttamiseksi asunnoiksi.

 

Rakennusvalvontavirasto selvittää yhdessä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 31.10.2008 mennessä omatoimisen rakentamisen ja rakennuttamisen lisäämiseksi tarvittavan neuvonnan ja sen resurssitarpeet.

 

9

Kaupungin tontinluovutus ja aluekokonaisuuksien toteuttaminen

 

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään 31.10.2008 mennessä kaavoituksen ja tontinluovutusten kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on saada eri kehittäjä- ja toteuttajatahojen innovaatioita ja tuotekehitystä mahdollisimman varhain mukaan suunnitteluprosessiin, nopeuttaa rakentamiseen johtavaa prosessia sekä tehdä suurempien kerralla luovutettavien alueiden toteutusaikatauluista sitovia. Tässä yhteydessä tulee myös selvittää kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten mahdollisuutta.

 

Kiinteistölautakunta varmistaa tontinluovutuksissa, että kaikilla alueilla toteutetaan eri hallinta- ja rahoitusmuotoja asuinalueiden yksipuolistumisen välttämiseksi ja että uusien asuntoalueiden toteuttaminen pyritään aloittamaan omistusasuntotuotannolla.

 

10

Alueidentiteetit

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii siitä, että sekä uusia alueita kaavoitettaessa että täydennysrakentamisessa alueiden omaleimaisuutta vaalitaan ja toisaalta korostetaan alueiden erilaisuutta MA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta varmistaa, että rakentamisen laatua ja hyvää asuinympäristöä edistetään arkkitehtuurin keinoin. Kestävyys, kauneus ja viihtyisyys ovat rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen keskeisiä ominaisuuksia, joilla tulee olla suuri merkitys Helsingin kaupunkikuvassa ja asuntorakentamisessa.

 

11

Hitas-järjestelmän kehittäminen

 

Asuntolautakunta tekee 30.4.2008 mennessä esityksen kaupunginhallitukselle Hitas-järjestelmän kehittämiseksi.

 

12

Kaupungin oma asuntorahoitusmalli

 

Asuntotuotantotoimikunta laatii 31.10.2008 mennessä ehdotuksen kaupungin osaomistusasuntotuotannon malliksi.

 

Talous- ja suunnittelukeskus selvittää 31.12.2008 mennessä mahdollisuudet soveltaa kaupungin oman, kohtuuhintaisen, vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon toteuttamisessa valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimuksessa esitettyä valtion täytetakausta suunnitellun kaupungin oman rahoitusmallin sijasta.  

 

13

Täydennysrakentamisen edistäminen

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto selvittää yhteistyössä kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 31.12.2008 mennessä, millä keinoin voidaan tehostaa ja edistää täydennysrakentamista.

 

14

Vanhan asuntokannan parantaminen

 

Rakennusvalvontavirasto ja kiinteistövirasto yhteistyössä edistävät lupapolitiikan ja toteutukseen liittyvän neuvonnan avulla asuntojen yhdistämistä toisiinsa ja liikehuoneistoihin sekä asunnoiksi rakennettujen huoneistojen palauttamista asumiskäyttöön.

 

Eri hallintokunnat edistävät omilla toimillaan esteettömiä ratkaisuja ja hissien rakentamista lisäten samalla myös ullakkorakentamisen edellytyksiä.

 

15

Kaupungin omistaman vuokra-asuntokannan peruskorjaukset

ja kehittäminen

 

Asuntotuotantotoimisto kiinnittää perusparannuksissa erityistä huomiota kustannustehokkuuteen.

 

Kiinteistölautakunta huolehtii, että neljän vuoden välein kiinteistöstrategiaa laadittaessa selvitetään peruskorjausten yhteydessä toteutettavan täydennysrakentamisen mahdollisuudet kaupungin kiinteistöyhtiöissä ja niiden tonteilla.

 

Asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus selvittävät yhdessä kiinteistöyhtiöiden, asuntotuotantotoimiston ja kiinteistöjen kehittämisyksikön roolit peruskorjausten sekä uustuotannon yhteydessä ja tekevät tarvittavat muutosehdotukset järjestelmän kehittämisestä 31.12.2008 mennessä.

 

16

Rakentamisen energiatehokkuus

 

Kiinteistölautakunta varmistaa, että uudisrakentamisessa siirrytään energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja matalaenergiarakentamiseen edistämällä tontinluovutukseen liitettävin ehdoin sekä tontinluovutuskilpailujen yhtenä laatukriteerinä energiatehokkuutta ja myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, esimerkiksi kaukolämpöverkkoon liittymistä ja lämpöpumppujen hyödyntämistä.

 

Asuntotuotantotoimisto ja rakennusvalvontavirasto huolehtivat yhteistyössä, että vanhan rakennuskannan perusparantamisessa sovelletaan energiatehokkaita ratkaisuja.

 

17

Kaupungin vuokra-asuntojen välitys

 

Kiinteistövirasto huolehtii siitä, että kaupungin vuokra-asuntojen välitystä kehitetään entistä joustavammaksi ja samalla huolehditaan kaupungin asuntojen imagon nostamisesta. Lisäksi huolehditaan siitä, että asunnonjaossa toteutuu seudullisen yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteet.

 

Kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus laativat 31.12.2008 mennessä mallin erillisestä asunnonjakojärjestelmästä kaupungin omaa, kohtuuhintaista, vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten.

 

18

Asuntojen hankinta

 

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään 31.12.2008 mennessä kaupungin asuntohankintayhtiön asemaa, tehtäviä, uusien hankintojen tarpeellisuutta sekä yhtiön hallussa olevan asuntokannan hallinnan ja tarkoituksenmukaisen käytön kehittämismahdollisuuksia.

 

19

Autopaikkojen toteuttaminen

 

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä työryhmän selvittämään 31.10.2008 mennessä, millaisin mallein asemakaavamääräysten mukaiset autopaikat voidaan toteuttaa siten, että kustannukset kohdentuvat nykyistä suoremmin autopaikan käyttäjille.

 


20

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäminen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii siitä, että uudet asuinalueet, myös pientaloalueet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että joukkoliikenteen hyvä palvelutaso varmistetaan. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen takia olemassa olevaa ja tulevaa raideliikenneverkkoa on käytettävä tehokkaasti hyväksi asuntoalueiden toteuttamisessa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii, että asuntorakentamisessa otetaan huomioon pyöräilyn tarpeet. Asemakaavoihin voidaan lisätä määräykset tonttikohtaisista polkupyöräpaikkojen vähimmäismääristä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta selvittää mahdollisuutta toteuttaa vähäautoisia ja autottomia kortteleita uusilla asuinalueilla ja täydennysrakentamisessa.

 

Toivomusponnet

 

Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii MA-ohjelman ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011 toteutumisen seurannasta ja vuosittaisesta raportoinnista kaupunginvaltuustolle.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen 1 (Risto Rautava) ja toivomusponnen 2 (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajille sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponsi 8 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 23 sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ja 24 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.


 

Pöytäkirjanote ja jäljennös esityslistatekstistä liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja liikelaitoksille, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, valtuutettu Risto Rautavalle ja valtuutettu Maija Anttilalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242

 

 

LIITTEET

Liite 1

Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

Liite 2

Kaupunginvaltuuston päätös 13.2.2008, § 40 ja kaupunginvaltuuston hyväksymät toivomusponnet

 

Liite 3

Suurten tuotantoalueiden rakentamisaikataulu

 

 

 

 


14

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-847

 

Osa 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimarla) korttelin nro 46146 tontista nro 25; Kyläkirkontie 13

 

Kiinteistölautakunta toteaa (18.3.2008) seuraavaa:

 

Helsingin Diakonissalaitos pyytää kirjeellään 6.3.2008 Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa Helsingin Diakonissalaitos myy omistamastaan tontista murto-osan Sato-Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Kaupunginhallitus on 6.3.2006 antanut suunnitellusta kaupasta aiemman päätöksen, jonka mukaan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan, mikäli osapuolet tekevät lausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä.

 

Lausuntopyynnön mukaan tontille on haettu rakennuslupaa toteutettavan seniori-/palveluasuntoja sekä Diakonissalaitokselle ryhmäkotiasuntoja käsittäville rakennuksille. Rakennusluvasta on valitettu ja asia on tällä hetkellä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, josta saadaan ratkaisu vuoden 2008 aikana. Tämän rakennusluvan viivästymisen vuoksi Helsingin Diakonissalaitos pyytää, että kaupunki antaisi asiasta uuden etuostolain mukaisen ennakkolausunnon.

 

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä

 

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistön-luovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut. Kiinteistön omistajan on pyydettävä ilmoitusta kirjallisesti. Pyynnössä on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kaupan ehdot sekä kiinteistön omistajan osoite.

 

Etuostolain 21 §:n mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnan-hallitus. Kunnanhallitus voi päätöksestään ilmenevässä laajuudessa siirtää sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan, määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi.

 

Kaupunginhallitus on 3.12.2007 (1558 §) päättänyt oikeuttaa kiinteistö-viraston tonttiosaston osastopäällikön ratkaisemaan kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevat asiat, mikäli kaupunginhallitus on etuostolain 8 §:n mukaisesti antanut ennakkolausunnon että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan ja kauppa myöhemmin on toteutunut ennakkolausunnon mukaisena.

 

Kaupan kohde                 Suunnitteilla olevan kiinteistökaupan kohteena on murto-osa (4168/4268) Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimarla) korttelin 46146 tontista nro 25. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YS). Myytävän määräosan pinta-ala on 5 427 m2 ja rakennusoikeus 4 168 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee vuonna 1930 valmistunut 100 k-m2:n suuruinen talousrakennus. Rakennus jää tonttialueineen myyjän omistukseen.

 

Kauppahinta ja kauppaehdot

 

Kokonaiskauppahinta 1 458 800 euroa vastaa yksikköhintoja noin 268,80 euroa/m2 ja noin 350 euroa/k-m2.

 

Kauppaan liittyvät muut ehdot on esitetty kauppakirjaluonnoksessa. Kaupan ehdoissa osapuolet ovat mm. sopineet, että myyjä vastaa ennen kauppaa tapahtuneesta murto-osan mahdollisesta saastumisesta aiheutuneista kustannuksista.

 

Tonttiin kohdistuvat suunnitelmat

 

Ennakkolausuntopyynnön mukaan Sato-Asunnot Oy ja Helsingin Diakonissalaitos ovat suunnitelleet tontille toteutettavaksi seniori-/palvelu-asuntoja sekä Diakonissalaitokselle ryhmäkotiasuntoja. Sato-Raken-nuttajat Oy hoitaa rakennuttajatehtävät. Tontille perustetaan asunto-osakeyhtiö, josta Diakonissalaitos merkitsee ryhmäkotiasuntojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ja Sato merkitsee seniori-/palveluasuntojen hallintaan oikeuttavat osakkeet.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontille on myönnetty rakennuslupa kahden 4 151 k-m2:n suuruisen hoivakotirakennuksen rakentamiseksi. Lupa-asiasta on valitettu ja asia on tällä hetkellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä tilanne kaupunginhallituksen 6.3.2006 antaman ennakkolausunnon jälkeen ei ole muuttunut, joten kaupungin tulisi antaa ennakkolausunto, jonka mukaan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin Diakonissalaitokselle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Helsingin Diakonissalaitos ja Sato-Asunnot Oy perustettavan yhtiön lukuun tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä 6.3.2008 päivätyn ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan tontista 46146/25.

 

Kirje Helsingin Diakonissalaitokselle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta myytävästä alueesta

 

Liite 3

Esisopimusluonnos

 

Liite 4

Ennakkolausuntopyyntö

 

 

 

 


15

PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO RY:N VUOSIKOKOUS

 

Khs 2008-841

 

Kaj ilmoittaa, että Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokous pidetään 17.4.2008 klo 9.30 Vantaan kaupungintalolla (valtuustosalissa).

 

Yhtiön vuosikokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapaus­asiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunkisuunnitteluviraston edustamaan kaupunkia Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokouksessa 17.4.2008 Vantaalla ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi diplomi-insinööri Antero Naskilaa kaupunkisuunnitteluvirastosta.

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhdistykselle, Antero Naskilalle, kaupunkisuun­nitteluvirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 


16

LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA

 

Khs 2008-54

 

Uudenmaan liitto pyytää (7.1.2008) lausuntoa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 17.3.2008 mennessä (uusi määräaika 7.4.2008) ja toteaa lausuntopyynnössään m. seuraavaa:

 

Vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty ja kaavassa on käsitelty seuraavia asiakokonaisuuksia:

 

                    jätehuolto

                    kiviainesvarannot

                    moottoriurheilu- ja ampumaradat

                    liikenteen varikot ja terminaalit

                    laajat yhtenäiset metsätalousalueet sekä

                    hiljaiset alueet, joita ei käsitellä kaavakartalla.

 

Lisäksi vaihemaakuntakaavassa tarkistetaan 8.11.2006 vahvistetun Uudenmaan maakuntakaavan ratkaisua siltä osin, kun kuntakaavoitus ja muu suunnittelu sitä edellyttävät.

 

Vaihemaakuntakaavan edellinen vaihe, kaavaluonnos, oli lausuntokierroksella ja nähtävillä vuodenvaihteessa 2006–2007. Kaavaluonnoksesta saatiin noin 100 lausuntoa. Lausuntojen lisäksi osalliset jättivät kaavaluonnoksesta noin 200 mielipidettä. Kaavaehdotus on laadittu lausun­tojen, mielipiteiden ja lisäselvitysten pohjalta yhteistyössä eri osallis­tahojen kanssa. Erityisen tiivistä yhteydenpito on ollut liiton jäsenkuntiin.

 

Kesällä 2007 maakuntahallitus päätti rajata Uudenmaan maakuntakaavan tarkistusten käsittelyn siten, että vaihemaakuntakaavassa käsitellään ainoastaan ne tarkistukset, jotka kuntakaavoituksen tai muun suun­nittelun kannalta ovat kiireellisiä. Muut tarkistustarpeet siirretään seuraavalle kaavakierrokselle, joka käynnistetään välittömästi 1. vaihe­maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen.

 

Lausuntoasiakirjoihin ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua Uudenmaan liiton kotisivuilla www.uudenmaanliitto.fi. Lausuntopyynnön asiakirjat ovat nähtävillä Khn kokouksessa.

 

Kaj toteaa, että Khs on antanut lausunnon Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 26.3.2007.

 

Kaj toteaa edelleen, että vaihemaakuntakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot kaupunkisuunnittelulautakunnalta, kiinteistölautakunnalta, ympäristölautakunnalta, joukkoliikennelautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta sekä Helen Sähköverkko Oy:ltä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (21.2.2008) mm. seuraavaa:

 

Vaihekaava                      Nyt nähtävillä ja lausunnoilla oleva Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaehdotus täydentää maakuntavaltuuston 14.12.2004 hyväksymää ja ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamaa Uudenmaan maakuntakaavaa, jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet Uudellamaalla pitkälle tulevaisuuteen.

 

Vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty ja kaavassa on käsitelty seuraavia asiakokonaisuuksia:

 

                    jätehuolto

                    kiviainesvarannot

                    moottoriurheilu- ja ampumaradat

                    liikenteen varikot ja terminaalit

                    laajat yhtenäiset metsätalousalueet sekä

                    hiljaiset alueet, joita ei käsitellä kaavakartalla.

 

Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty seuraavat maakuntakaavan tarkistukset: taajamatoimintojen alueiden muutos Pornaisissa, maakaasu- ja sähkönsiirtoverkon sekä voimalaitosalueiden muutokset ja täydennyk­set, Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen ja niihin liittyvien siirtoviemärien käsittely, Nummi–Pusu­la–Karjalohja–Sammatti–Lohja -siirtoviemärin käsittely sekä rataverkon täydentäminen Vantaalla osoittamalla Vuosaaren radan liittyminen Heli-radan linjaukseen.

 

Vaihemaakuntakaavassa esitetään kumottavaksi vahvistetun Uudenmaan maakuntakaavan jätehuoltoratkaisu ja käsitellään jätehuolto kokonaisuutena uudelleen, vaikka vahvistetun maakuntakaavan jätehuollon alueet muodostavat keskeisen osan myös vaihemaakuntakaavan jätehuoltoratkaisua. Lisäksi esitetään kumottavaksi maakaasun siirtoputken yhteystarvenuoli Mäntsälän rajalla tarpeettomana, Keravan voimalaitosalueen kohdemerkintä, joka vaihemaakuntakaavassa osoitetaan uuteen paikkaan, sekä Klaukkalan pohjoisen ohikulkutien linjausmerkintä, joka korvataan ohjeellisella linjauksella.

 

Vaihemaakuntakaava koostuu kartasta ja siinä esitettyjä kaavamerkintöjä koskevista määräyksistä sekä selostuksesta, jota ei vahvisteta. Kaava ohjaa jatkosuunnittelua vahvimmin määräystensä kautta. Kaavakartan mittakaava on 1:150 000. Vaihekaava on laadittu koko Uudenmaan liiton alueelle.

 

Kaavamerkinnät ja määräykset Helsingin alueella

 

Vahvistetun maakuntakaavan mukaisten keskustatoimintojen aluevarausten suunnittelumääräystä on täydennetty jo vaihekaavan luonnoksessa seuraavasti: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille on liikennejärjestelmäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan selvitykseen perustuen varattava riittävät alueet joukkoliikenteen terminaa­litoiminnoille ja turvattava niille sujuvat ja turvalliset autoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteydet. Erityistä huomiota terminaalialueiden suunnittelussa tulee kiinnittää kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin. Terminaalialueiden yhteyteen on varattava riittävästi tilaa autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille.

 

Vahvistettua maakuntakaavaa on täydennetty jo vaihekaavan luonnoksessa seuraavalla suunnittelumääräyksellä: Kunnan yleis- ja asemakaa­voituksessa on otettava huomioon ja turvattava seudullisiin tarve­sel­vityksiin perustuvat riittävät varikkoalueet joukkoliikenteen varikoille. Suunniteltaessa muuta maankäyttöä olemassa olevien varikoiden alueille on varmistettava, että korvaava varikkokapasiteetti on toteutettu ennen olemassa olevan varikon toiminnan päättymistä. Vaihekaavan luonnosvaiheen jälkeen määräys on muutettu koskemaan taajamatoimintojen aluetta koko kaava-alueen sijasta.

 

Kivikossa sijaitsevan YTV:n jätehuoltoalueen kohdemerkintä maakuntakaavassa on kumottu ja korvattu jo vaihekaavan luonnoksessa jäte- ja energiahuollon alueen kohdemerkinnällä, joka osoittaa vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja energia- ja jätehuoltoa palvelevia laitoksia varten. Merkinnällä on osoitettu Vantaan Långmossebergenin, Helsingin Kivikon, Lohjan Kirkniemen sekä Espoon Ämmässuon ja Juvanmalmin alueet.

 

Vaihekaavaehdotukseen on luonnosvaiheen jälkeen otettu Santahaminassa ja Isosaaressa ampumaradan kohdemerkintä, jolla osoitetaan merkitykseltään maakunnalliset tai maakunnallisiksi kehitettävät ampumaradat. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja otettava huomioon ampumaradan ympäristöönsä aiheuttama melu. Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet.

 

Vaihekaavassa on Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitoksen ja Länsisalmen välillä 400 kV:n voimalinjan ohjeellinen sijaintimerkintä.

 

Helsingin merialueella sijaitsevat Itätontun ja Soratontun merihiekkaesiintymät on vaihekaavassa merkitty alueiksi, joilla sijaitsee maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja.

 

Luonnosvaiheen jälkeen vaihekaavasta ovat Helsingin alueelta poistuneet Kivikon ampumaradan ja Malminkartanon täyttömäen laajennuksen kohdemerkinnät sekä Kehä III:n kehittämisvyöhykkeen logistiikkakeskusten kaavamääräys.

 

Helsingin ulkopuolisia kaavamerkintöjä

 

Vaihemaakuntakaava osoittaa ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuiksi paikoiksi käytössä olevat Espoon Kulmakorven sekä Vantaan Pitkäsuon ja Kulomäen sijoituspaikat. Uusia ylijäämämaiden loppusijoitusalueita maakuntakaavaan on merkitty laajahkot alueet Vantaan ja Tuusulan rajalta, Nurmijärveltä ja Mäntsälästä sekä suppeat alueet Jär­venpäästä ja Tammisaaresta. Vantaan ja Tuusulan rajalla oleva alue sisältää myös aiemmin toimineen Helsingin ylikunnallisen ylijäämämas­satyöryhmän esittämän ns. Kiilan alueen.

 

Vantaan ja Tuusulan rajalla olevaa aluetta kunnilla on tarkoituksena käyttää maarakentamiseen erikoistuneena alueena. Vaihekaava osoittaa suurimman osan alueesta myös kiviaineksen ottotoimintaan soveltuvaksi, ja lisäksi alueella on kohdemerkintä jätteenkäsittelyalueesta.

 

Espoon Ämmässuolle vaihemaakuntakaava osoittaa mm. laajan kallioaineksen ottoon soveltuvan alueen, joka pääosin sijoittuu YTV:n jätteen­käsittelyalueen kohdalle, sekä kaatopaikan itäpuolelle ylijäämämaiden loppusijoituspaikan kohdemerkinnän. Tämä on Helsingin ylikun­nallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämä, Helsingille tärkeä, potentiaalinen uusi Kulmakorven sijoituspaikka. Myös Nurmijärven ja Mäntsälän ylijäämämaiden sijoituspaikoilla aluetta hyödynnetään ensivaiheessa kallioainesten ottoon.

 

Muut vaihemaakuntakaavan manneralueelle osoittamat kiviaineksen ottokohdat ovat pienialaisia ja sijaitsevat pääasiassa Uudenmaan liiton ulkoreunalla 50–60 kilometrin etäisyydellä Helsingistä.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluviraston edustajia on osallistunut vaihemaakuntakaavan asiantuntijatyöryhmien toimintaan. Kaavan laadinnan aikainen vuorovaikutus on kaikkiaan ollut laajaa, monipuolista ja hyvin toteutettua.

 

YTV:n jätevoimalan, jonka eräs vaihekaavan osoittama sijaintipaikka on Kivikossa, ympäristövaikutusten arviointimenettely on loppusuoralla. Arviointiselostuksesta ovat äskettäin antaneet lausuntonsa mm. kaupunkisuunnittelulautakunta (29.11.2007) ja Khs (4.2.2008).

 

Vaihekaavan kohdemerkinnät puolustusvoimien ampumaradoista Santahaminassa ja Isosaaressa ovat sopusoinnussa Yleiskaava 2002:n kanssa. Ampumaratojen ympäristöhäiriöt eivät estä yleiskaavan osoittaman maankäytön kehittämistä.

 

Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava ovat merkittäviä instrumentteja seudulle ja sen osana Helsingille alueen elinvoimaisuuden säilyttämisessä ja kehittämisessä. Helsingille vaihemaakuntakaavalla on erityismerkitystä rakentamisen ja elämisen edellytysten turvaajana tapauksissa, joissa huoltoa, esim. massa- ja jätehuoltoa, ei voida enää yksinomaan toteuttaa Helsingin sisällä. Tältä kannalta on ollut kiitettävää, että vaihemaakuntakaavan laajat taustaselvitykset jätehuollosta, ampu­ma- ja moottoriurheiluradoista sekä osin yhtenäisistä metsäalueista on laadittu myös Itä-Uuttamaata koskien.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä edellä olevin kommentein.

 

Merkittiin, että puheenjohtaja Anttila ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittely toimitettiin varapuheenjohtaja Sandbackan toimiessa puheenjohtajana.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (4.3.2008) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus rajautuu vain joidenkin sinänsä tärkeiden osasektorien käsittelyyn. Jätehuolto, ylijäämämassojen sijoittelu ja kiviainesvarannot ovat Helsingin rakentamisen kannalta tärkeitä asioita. Koko muun yhdyskuntarakentamisen tarkastelu jää seuraavan maa-kunnallisen suunnittelukierroksen varaan. Toivottavaa olisi, että tämä tarkastelu voitaisiin tehdä koko Uuttamaata koskevassa yhdessä maa-kuntakaavassa eikä Itä-Uudellemaalle laadittaisi enää kaavaa erikseen eli maakuntaliitot olisi siihen mennessä yhdistetty. Kau­­pungin muissa kunnissa omistamien maa-alueiden kannalta ei näytä olevan huomautettavaa.

 

Maakuntaliitot pitää yhdistää

 

Lautakunnan aiemmin antamissa maakuntakaavaa ja -suunnitelmaa koskevissa lausunnoissa on toistuvasti kiinnitetty huomiota toiminnallisesti yhtenäisen seudun jakamiseen epätarkoituksenmukaisesti Uuden­maan ja Itä-Uudenmaan maakuntiin ja maakuntakaavoihin. Uuden­maan maakunta ulottuu Hangosta Vantaan Vesterkullaan ja Sipoon Nikkilän taakse Pornaisiin asti, mutta toinen puoli toiminnallisesti yhtenäisestä alueesta kuuluukin Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan. Asiaan pitää saada korjaus mahdollisimman pian ja yhdistää liitot ja maakuntakaavat. Sipoon länsiosan ja Vantaan Vesterkullan liittäminen Helsinkiin korjaa seudun tasolla tilannetta vain hyvin vähän. Hieman enemmän vaikuttaisi Sipoon ehdotus maakuntaliiton vaihtamisesta.

 

Vaihemaakuntakaava on hyvin suppea

 

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa käsiteltiin maankäyttöä melko laajasti. Nyt on kuitenkin rajauduttu vain muutamiin edellä mainittuihin osasektoreihin.

 

Soran ja kallioaineksen ottopaikkojen sekä jätehuollon ja ylijäämämassojen sijoituspaikkojen riittävä osoittaminen on Helsingin uusien asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

On kuitenkin epäiltävissä, että varaukset eivät ole riittäviä, ja ne joka tapauksessa osin sijaitsevat Helsingistä kovin kaukana.

 

Vaihekaavan merkitys on Helsingissä hyvin vähäinen

 

Vaihemaakuntakaavan suppean rajauksen takia kaavakartassa Helsingissä on maa-alueella yksi ja saarissa kaksi pistemäistä merkintää: Kivikossa jäte- ja energiahuollon alue sekä Santahaminassa ja Isosaaressa armeijan ampumaradat.

 

Kivikon energia- ja jätehuollon alueella tarkoitetaan vaihtoehtoista sijaintipaikkaa jätepolttoainetta käyttävälle laitokselle. Helsingin kaupungin kanta jätepolttoainetta käyttävän laitoksen sijoittamiseen Kivikkoon on kielteinen, joten merkitä tulisi rajata koskemaan vain muuta jätehuollon toimintaa.

 

Edellä mainittujen merkintöjen lisäksi on Helsingin edustalle merialueelle merkitty kaksi aluetta, joilla sijaitsee merkittäviä kiviainesvaroja eli merihiekkaa. Nämä resurssit ovat Helsingin uusien merellisten asunto-alueiden rakentamisen kannalta erittäin tärkeitä. Näitä resursseja olisi nähtävästi tarpeen kartoittaa lisää sekä merkitä maakuntakaavaan.

 

Maakuntakaavasta on poistettu merkinnät Malminkartanon täyttömäestä ja Kivikon ampumaradasta. Malminkartanon täyttömäen poistaminen kaavasta perustui kaupungin lausuntoon. Täyttöalueiden hallinta ja hoito tulisi keskittää ylikunnallisille elimille kuten muukin jätehuolto. Nykyinen käytäntö vuosittaisine kuntien välisine sopimuksineen on kaupungin kannalta epävarma ja kallis.

 

Kivikon ampumarataa koskevan merkinnän poistaminen perustunee siihen, että liikuntatoimi on kustannussyistä luopunut hankkeesta. Näin muut seudulliset ampumaradat ovat helsinkiläisten alan harrastajien kannalta entistä tärkeämpiä.

 

Muilta osin maakuntakaavan merkinnät pysyvät entisellään vahvistetun maakuntakaavan mukaisina, joten näihin ei nyt ole tarpeen ottaa kantaa. Maakuntakaavan merkintöjen tekstit ovat osin tarkentuneet. Näihin tarkennuksiin ei ole huomauttamista.

 

Ympäristölautakunta toteaa (19.2.2008) seuraavaa:

 

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu Kivikkoon jäte- ja energiahuollon aluevaraus mahdollista jätevoimalaa varten. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voitaisiin sijoittaa myös muita jäte- ja/tai energiahuollon alueita. Polttolaitos sijaitsisi 400 metrin päässä nykyisestä asutuksesta ja virkistysalueen vieressä. Latokartanon alueella lähimmät asuintalojen tontit olisivat vain runsaan 200 metrin päässä polttolaitoksen tontista.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mukana olleiden jätevoimalan vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen ympäristön maankäyttö eroaa suuresti toisistaan. Kivikon lähiympäristössä asuu jo nykyisin 105 000 helsinkiläistä. Jätteiden kuljettaminen laajalta alueelta ja jopa Hangosta ja Tammisaaresta poltettavaksi tiiviin asutuksen ja paljon käytetyn virkistysalueen vieressä, lähellä Helsingin maantieteellistä keskipistettä olisi jyrkässä ristiriidassa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön tavoitteen kanssa.

 

Ympäristölautakunnan mielestä jätevoimalan salliva kaavamerkintä tulee poistaa Kivikosta.

 

Vaihemaakuntakaavan selostuksessa kerrotaan, että Uudellamaalla syntyy vuosittain rakennustoiminnassa noin neljä miljoonaa kuutiometriä ylijäämämassoja, joita ei hyödynnetä. Loppusijoituskapasiteettia ei pääkaupunkiseudulla ole, ja varsinkin Helsingin tilanne on ongelmallinen.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että kuntien ja mahdollisesti yritysten yhteistyönä tulisi kiireellisesti ryhtyä suunnittelemaan internet-pohjaista massapörssiä ylijäämämassojen ja lievästi pilaantuneiden maiden hyötykäytön edistämiseksi.

 

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaikana selvitettiin Uudenmaan hiljaisia alueita mutta niitä ei merkitty kaavaehdotukseen. Ympäristölautakunta huomauttaa, että maakunnan laajimpien hiljaisten alueiden rauhallisuus tulee säilyttää myös tarkemmanasteisessa maankäyttösuunnittelussa niin, ettei niille eikä lähiympäristöön sijoiteta melua tuottavia toimintoja.

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen luonnoksessa tavoitteisiin on lisätty hiljaisten alueiden säilymisen edistäminen. Luonnoksessa todetaan, että esimerkiksi maakuntakaavoituksessa hiljaisten alueiden säilymistä voidaan edistää merkitsemällä hiljaiset alueet kaavaan omalla merkinnällä tai suunnittelumääräyksellä.

 

Vaihemaakuntakaavan tulisi tehokkaammin ohjata Uudenmaan hiljaisten alueiden luonteen säilymistä. Kaavaan tulisi lisätä alueiden ominaisuuden säilyttämistä koskeva suunnittelumääräys.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (14.2.2008) mm. seuraavaa:

 

Liikenteen varikoiden osalta vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on todettu, että liikenteellisistä ja taloudellisista syistä joukkoliikenteen varikoiden tulisi sijaita mahdollisimman keskeisesti hoidettavaan liikennöintialueeseen nähden. Linja-autovarikoiden oikea mitoittaminen sekä varikkojen sijoittuminen seudun eri alueille ovat tärkeitä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä, minkä lisäksi varikoiden sijainnilla ja riittävällä mää­rällä on merkitystä myös linja-autoliikenteen kilpailuttamista ajatellen. Raideliikenteen varikot ovat puolestaan kiinteä osa raidejärjestelmää.

 

On tärkeää, että ainakin toiminnan kannalta keskeisimmillä alueilla on riittävästi varikkokapasiteettia, joka turvaa joukkoliikenteen toimintakyvyn ja palvelee joustavasti muuttuvaa liikennöijäkenttää. Koska keskeisesti sijaitseville alueille kohdistuu kuitenkin myös muita maankäyttöpaineita eikä joukkoliikenteen varikoita toisaalta ole tarkoituksenmukaista esittää vaihemaakuntakaavan kaavakartalla, on vaihemaakuntakaavaehdotuksessa annettu kaikkia taajamatoimintojen alueita koskeva määräys. Tämä määräys velvoittaa kuntia huolehtimaan yleis- ja asemakaavoituksessa riittävästä varikkotarjonnasta.

 

Joukkoliikenteen terminaaleista todetaan, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille tulee liikennejärjestelmäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan selvitykseen perustuen varata riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet.

 

Erityistä huomiota terminaalialueiden suunnittelussa tulee kiinnittää kul­kumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin. Terminaalialueiden yhteyteen tulee varata riittävästi tilaa autojen ja polkupyörien liityntäpysä­köin­nille. Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on myös erikseen osoitettu matkustajaliikenteen terminaaleja ja vaihtopysäkkejä, jotka sijaitsevat liikennealueiden ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella.

 

Vaihemaakuntakaavaehdotuksen joukkoliikenteen varikoista ja termi­naaleista annetut yleiset suunnittelumääräykset ovat oikean suuntaisia ja edistävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Joukkoliikennelautakunnalla ei ole huomautettavaa vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (21.2.2008) lausuntonaan seuraavaa:

 

Malminkartanon ylijäämämaiden loppusijoitusalueesta luopuminen vaikeuttaa kuntateknistä huoltoa tältä osin. Ratkaisu perustuu kaupunginhallituksen vaihemaakuntakaavan luonnoksesta antamaan lausuntoon. Lyhyellä tähtäimellä korvaavien paikkojen löytäminen on vaikeaa, koska esimerkiksi Vantaan kanssa tehty läjityssopimus joudutaan uusimaan vuosittain. Ylijäämämassojen ohjailu ilman omaa läjitysaluetta on lyhytjänteistä ja tämän takia myös kallista.

 

Kivikon ampumaradan poistaminen johtuu saadusta palautteesta, jonka mukaan radan kehittäminen maakunnalliseksi radaksi ei ole mahdollista. Rataa ei voida rakentaa myöskään kunnallisena hankkeena, koska liikuntatoimi on poistanut sen suunnitelmistaan.

 

Muilta osin 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 8.3.2007 annettu lausunto pätee myös kaavaehdotukseen.

 

Tekninen lautakunta toteaa (4.3.2008) mm. seuraavaa:

 

Helsingin Vesi esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa:

 

Helsingin Vesi antoi ympäristöministeriön hyväksymästä kaavaehdotuk­sesta lausunnon 13.1.2004 teknisen lautakunnan kautta. Lausunnos­sa todettiin, että Helsingin Veden näkemykset oli otettu huomioon eikä Helsingin Vedellä tuolloin ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

 

Tämän lausunnon antamisen jälkeen Helsingin Vedessä on tehty selvitys vedenpuhdistuslaitosten prosessien kehittämiseksi pitemmällä aikajänteellä. Selvitystyössä tarkasteltiin olemassa olevien vedenpuhdistuslaitosten kehitystarpeita ja tulevaisuuden näkymiä. 

 

Vaikka vaihemaakuntakaavan asiakokonaisuuksiin eivät sisälly suoranaisesti vesihuoltoratkaisut, niin lausuntopyynnössä oli kuitenkin todettu, että vaihekaavaluonnoksessa käsitellään myös tarkistuksia ja muutoksia vahvistettuun maakuntakaavaan.

 

Helsingin Vesi antoi 13.2.2007 teknisen lautakunnan kautta hallintokes­kukselle lausunnon Uudenmaan 1. vaihemaakuntaluonnoksesta. Lausunnossa pyrittiin huomioimaan selvitystyön tuloksena hahmottuneet maankäyttöön liittyvät tulevaisuuden tarpeet. Näitä esitettiin muutoksina ja tarkistuksina vahvistettuun maakuntakaavaan.

 

Helsingin Veden lausunnossa todettiin maankäyttöön liittyvistä asioista mm. seuraavaa:

 

Lähitulevaisuudessa varaudutaan alavesisäiliökapasiteetin nostamiseen Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella ja vedenkäsittelykapasitee­tin nostamiseen molemmilla nykyisillä laitoksilla.

 

Pitemmän aikavälin tarpeita varten Helsingin Vesi on esittänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle tilavarauksen tekemistä uudelle vedenpuhdistus-laitokselle keskuspuiston alueelle lähelle Pitkäkosken vedenpuhdistus-laitosta siten, että nykyiseltä laitokselta olisi tunneliyhteydet uudelle laitokselle. Nykyiselle laitokselle jäisi maanpäällisiä toimitiloja ja veden-pumppaustoiminnot kallion sisälle. Uuden vedenpuhdistuslaitoksen tarpeen arviointi ja mahdollinen rakentamispäätös voisi ajoittua lähelle vuotta 2015. Mikäli laitos päätettäisiin rakentaa, se korvaisi nykyiset laitokset.

 

Tuolloin Helsingin Vesi esitti, että maakuntakaavaan tehtäisiin varaus kallioon sijoitettavalle pääkaupunkiseudun kuntien yhteiselle vedenpuhdistuslaitokselle.

 

Maakuntakaavaa ei ole kuitenkaan tarkistettu Helsingin Veden tuolloin esittämän varauksen mukaisesti. Lisäksi vesihuollon osalta tilanne maankäytön suhteen on edennyt siten, että Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen alavesisäiliö tulee kevään 2008 aikana asemakaavoitettavaksi ja lisäksi alavesisäiliö ja mahdollinen tuleva kalliopuhdistamo on esitetty Helsingin kaupungin maanalaisessa yleiskaavaluonnoksessa.

 

Helsingin Vesi esittää, että Uudenmaan maakuntakaavaan tehtäisiin varaus kalliopuhdistamosta sekä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen uusista alavesisäiliöistä Helsingin kaupungin maanalaisien yleiskaavaluonnoksen mukaisesti (ote kaavakartasta liitteenä).

 

Helsingin Energia esittää lausuntonaan seuraavaa:

 

Helsingin Energia totesi jo luonnoksesta antamassaan lausunnossa mm., että sähkön- ja lämmöntuotannossa kiinteistä polttoaineista syntyvien tuhkien hyötykäyttöön saaminen edellyttää erityisalueita tuhkan varastointiin ja jatkojalostukseen sekä poikkeustilanteissa myös loppusijoitukseen tai pitkäaikaisvarastointiin.

 

Ehdotuksessa em. käyttöön osoitettu alue on poistunut ja erityisesti on osoitettu mahdollisen jätteenpolttoon perustuvan voimalaitoksen tuhkien ja kuonien sijoitukselle alueita. Myös kivihiilen ja mahdollisten puhtaiden biopolttoaineiden poltossa syntyvien tuhkien ja kuonien hyötykäy­tön edellyttämille varastointi- ja jatkojalostustoiminnoille sekä loppusijoitukselle olisi löydettävä sijoitusalueita maakuntakaavoituksessa.

Helsingin Energia toistaa jo luonnoksesta annetussa lausunnossa todetun asian.

 

Helsingin Energian ja pääkaupunkiseudulla toimivien muiden merkittävien kivihiiltä käyttävien energiantuottajien kannalta tilanne ei ole muuttunut, varastointi-, jatkojalostus- ja loppusijoitusalue tarvitaan edelleen turvaamaan hyötykäytön laajentumista ja energiatuotannon toimintaedellytyksiä.

 

Ehdotukseen on myös merkitty maakaasuverkoston laajentamismahdollisuuksia ja uuden yhteyden avaamismahdollisuus Viroon. Kaava­se­lostuksen tavoitteiden toteutumista tarkastelevassa osiossa todetaan maakaasuverkoston osalta, että näin turvataan maakaasun kulutusalueen merkittävä laajentuminen ja kulutuksen huomattava kasvu ja että energiahuollon toimintavarmuus paranee ja vaihtoehtoisuus lisääntyy. Helsingin Energian käsityksen mukaan näkemykset ovat osatotuuksia energiahuoltoa kokonaisuutena tarkasteltaessa. Maakaasuun liittyvät energiahuollon kannalta ongelmalliset asiat eivät ole vuosikymmeniä kestäneen ajanjakson aikana oleellisesti muuttuneet, maakaasulle olisi Viron yhteyden toteutumisen jälkeenkin edelleen yksi ainoa toimittaja ja kaasun varastoitavuus Suomen olosuhteissa on heikko. Helsingissä energiatuotannossa käytetyistä primääripolttoaineista maakaasu edustaa jo yli puolta. Maakaasun käyttöä Helsingissä ei voida oleellisesti lisätä vaarantamatta selvästi energiahuollon luotettavuutta ja primääripolttoaineiden markkinahintatasoa.

 

Helen Sähköverkko Oy toteaa (22.2.2008) lausuntonaan seuraavaa:

 

Helen Sähköverkko Oy on sähkömarkkinalain mukainen jakeluverkonhaltija Helsingin alueella. Lain mukaan verkonhaltijan tulee kehittää sähköverkkoaan asiakastarpeiden ja käyttövarmuuden turvaamiseksi.

 

Helen Sähköverkko Oy esitti kaupunginhallitukselle 16.2.2007 antamassaan lausunnossa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnokseen sähkönsiirtoverkon kehittämiseen liittyviä kehittämismerkintöjä ja ohjeellisia linjauksia sen hetkisen suunnittelutilanteen mukaisesti. Nämä tarkistustarpeet sisältyvät myös kaupunginhallituksen Uudenmaan liitolle antamaan lausuntoon (Khs 2006-2874, 29.3.2007)

 

Kesällä 2007 maakuntahallitus päätti rajata Uudenmaan maakuntakaavan tarkistusten käsittelyn siten, että vaihemaakuntakaavassa käsitellään ainoastaan ne tarkistukset, jotka kuntakaavoituksen tai muun suun­nittelun kannalta ovat kiireellisiä. Muut tarkistustarpeet siirretään seuraavalle kaavakierrokselle, joka käynnistetään välittömästi 1. vaihe­maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen.

 

Edellä mainittuja sähkönsiirtoverkkoon liittyviä tarkistuksia ei ole käsitelty 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa. Pidämme tärkeänä, että aiemmassa lausunnossamme esitetyt tarkistustarpeet huomioidaan seuraavalla kaavakierroksella.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Yhteistyö Uudenmaan liiton ja Helsingin kaupungin kesken kaavaa laadittaessa on ollut monipuolista ja vuorovaikutus muutoinkin hyvin toteutettua. Useat selvitykset ovat ilahduttavasti kohdistuneet myös Itä-Uu­den­maan alueelle, mutta edelleen Helsingin kaupunki pitää seudun suunnittelun merkittävimpänä epäkohtana tarkoituksenmukaisen työssäkäyntialueen jakautumista kahden maakuntaliiton toimivaltaan. Tähän epäkohtaan valtioneuvoston tulee pikimmiten puuttua aluehallintoon kohdistuvan uudistuksen yhteydessä.

 

Luonnosvaiheen jälkeen vaihekaavasta ovat Helsingin alueelta poistuneet muun muassa Kivikon ampumaradan ja Malminkartanon täyttömäen laajennuksen kohdemerkinnät. Tältä osin muutokset ovat kaupunginhallituksen aiemman lausunnon mukaisia. Puolustusvoimien ampumaratamerkinnät Santahaminassa ja Isosaaressa ovat Helsingin Yleiskaava 2002:n kanssa sopusoinnussa, joskin melun leviämisen ehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota toimintoja suunniteltaessa.

 

Helsingin kaupunki kuitenkin toteaa, että maakuntakaavassa tulee varautua riittäviin seudullisiin sora-, kallioaines- ja myös merihiekan ottopaikkoihin, samoin kuin jätehuollon alueisiin ja ylijäämämassojen sijoitusalueisiin sellaisilla paikoilla, joilla haitta läheiseen pysyvään ja tiheään asutukseen nähden on mahdollisimman vähäinen. Ylijäämämassojen sijoitusalueiden tulisi kattaa myös yhdistetystä sähkön- ja lämmöntuotannosta syntyvän tuhkan hyödyntämistä odottavan määräaikaisen varastoinnin tarpeet. Kaupunki toteaa lisäksi, että ylijäämämassojen sijoitusalueiden käyttämiseen nykyisin liittyvän lyhytjänteisen ja kuntien keskinäisiin sopimuksiin perustuvan järjestelmän sijasta olisi perusteltua siirtyä samankaltaiseen seudulliseen järjestelmään kuin jätehuollossa on käytössä. Lisäksi tiedonkulkua ja hyötykäyttöä voitaisiin edistää luomalla Internet-pohjainen ”massapörssi”.

 

Kivikossa sijaitsevan energia- ja jätehuollon alueen merkintä on syytä säilyttää. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV:n) jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on valmistunut ja sijaintipäätös tehdään kuluvan vuoden aikana.

 

Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on käsitelty varsin kattavasti joukkoliikenteen varikkojen ja terminaalien suunnittelun kysymyksiä. Varikoista ja terminaaleista annetut yleiset suunnittelumääräykset ovat oikeansuuntaisia ja edistävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Kaupunginhallituksella ei ole tältä osin huomautettavaa vaihemaakuntakaa­vaehdotuksesta.

 

Vesihuollon osalta tilanne maankäytön suhteen on kaavaa laadittaessa  edennyt Helsingin osalta siten, että Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen alavesisäiliö tulee kevään 2008 aikana asemakaavoitettavaksi. Lisäksi alavesisäiliö ja mahdollinen tuleva kalliopuhdistamo on esitetty Helsingin kaupungin maanalaisessa yleiskaavaluonnoksessa.

 

Helsingin kaupunginhallitus esittää harkittavaksi, että myös Uudenmaan maakuntakaavaan tehtäisiin aluevaraus kalliopuhdistamosta sekä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen uusista alavesisäiliöistä Helsingin kaupungin maanalaisen yleiskaavaluonnoksen mukaisesti.

 

Maakuntakaavaehdotus ei enää sisällä sähkönsiirtoverkkoon liittyviä tarkistuksia, mutta kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaavaluonnoksesta annetussa lausunnossa esitetyt tarkistustarpeet otetaan huomioon seuraavalla tarkistuskierroksella.

 

Kaavaehdotuksessa ei myöskään ole varauduttu uuden seudullisen jätteiden loppusijoitusalueen tarpeisiin, mikä niin ikään tulee ottaa huomioon seuraavalla tarkistuskierroksella.

 

Helsingin kaupunginhallituksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

 

Kirje Uudenmaan liitolle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, tekniselle lautakunnalle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 


17

SUUTARILAN TONTTIEN 40202/18 JA 40203/3 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11747)

 

Khs 2008-408

 

40. kaupunginosan (Suutarila, Töyrynummi) korttelin nro 40202 tontin nro 18 ja korttelin nro 40203 tontin nro 3 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotus

 

Vaskikaivonpolku 10, Vaskipellonkuja 12

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (7.2.2008) mm., että kaavoitustyö on käynnistetty tontin 40203/3 omistajan (26.4.2007) sekä tontin 40202/18 haltijoiden (9.2.2007) hakemuksista asemakaavan muuttamiseksi siten, että tonttitehokkuusluku nostetaan 0.25:een. Lisäksi tontin 40203/3 omistaja hakee katulevennyksen liittämistä tonttiinsa.

 

Yleiskaava                        Helsingin yleiskaavassa 2002 (Kvsto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientalovaltaista aluetta asumiseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

 

Asemakaavatilanne        Alueella on voimassa asemakaava nro 9842 (vahvistettu 17.4.1991).

 

Kaavan mukaan tontit 40202/18 ja 40203/3 ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja niiden tonttitehokkuus on e = 0.20. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tonteille saa kerrosalan lisäksi rakentaa asuntojen ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja enintään 25 m2/asunto.

 

Tontit on rajattava katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan pensasaidalla tai vähintään 80 cm ja enintään 120 cm korkealla muulla aidalla, johon liittyy pensasaita.

 

Nykytilanne                      Alue sijaitsee pientaloalueella, jonka rakennuskanta on rakennustavaltaan ja iältään vaihtelevia 1–2-kerroksisia pientaloja. Tontille 40202/18 on myönnetty rakennuslupa omakotitalolle. Tontilla 40203/3 on omakotitalo sekä talousrakennus, mutta se on hyvin vajaasti rakennettu. Vaskipellonkuja on hiljainen asuntokatu, eikä asemakaavan mukaista katulevennystä ole toteutettu.

 

Tontti 40203/3 on yksityisomistuksessa. Tontin 40202/18 ja katualueen omistaa kaupunki.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontit ovat merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tehokkuusluku on nostettu 0.25:een. Suurin sallittu kerrosluku on edelleen kaksi. Lisärakentamisoikeutta on muutettu siten, että asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa erillisiä talous- ja autosuojatiloja enintään 25 k-m2/asunto sekä kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavassa sallitusta kerrosalasta.

 

Tonteille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-ala täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa. Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen tasoon. Yksikerroksisen asuinrakennuksen enimmäiskorkeus on laskettu 5 metristä 4 metriin.

 

Vaskipellonkujan katualueesta noin 200 m2:n suuruinen osa on liitetty tonttiin 40203/3, jolloin siitä muodostuu uusi tontti 40203/5. Vaskipellonkuja on liikenteeltään hiljainen päättyvä asuntokatu, joten katualueen kavennuksella ei ole vaikutusta liikenteen sujuvuuteen.

 

Osa tontilla 40202/18 olevasta istutettavan alueen merkinnästä, jossa on oltava puita ja pensaita, on poistettu, tällöin kooltaan pieni tontti on saatu käyttökelpoisemmaksi.

 

Muutoin asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien mukaisiksi. Alueen ympäristöön on laadittu vastaavanlaisia asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuutta on nostettu 0.20:sta 0.25:een.

 

Tonttien pinta-ala on yhteensä 1 956 m2 ja kerrosala 489 m2.

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksen tuloksena tontin 40202/18 rakennusoikeus lisääntyy 25 k-m2, joka tullaan käyttämään rakenteilla olevan asuinrakennuksen vaipan sisällä. Muodostuvalla uudella tontilla 40203/5 rakennusoikeuden lisäys on 113 k-m2, jolloin sillä on käyttämätöntä rakennusoikeutta 230 k-m2. Muutos entiseen tilanteeseen on vähäinen, joten lisärakentamisella ei ole laajempaa vaikutusta ympäristöön.

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 4.–19.12.2007. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 7.–25.3.2008, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muutetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0,3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja Tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40202 tontin nro 18 ja korttelin nro 40203 tontin nro 3 sekä katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 7.2.2008 päivätyn piirustuksen nro 11747 mukaisena.


 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11747 (Suutarilan tontit 40202/18 ja 40203/3)

 

 

 

 


18

KAUPUNGINHALLITUKSEN 10.3.2008 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA PÄÄTÖS LUVAN MYÖNTÄMISESTÄ ARKKITEHTITOIMISTO KONKRET OY:LLE MAINOKSEN SIJOITTAMISESTA TYÖMAA-AITAAN

 

Khs 2008-592

 

Tilakeskuksen halli- ja ulkomyynnin päällikkö päätti 31.1.2008 § 58  oikeuttaa Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n sijoittamaan Mikonkadun ja Pohjoisesplanadin kulman kiinteistön työmaa-aitaan LVMH UK Fashion Groupin (Louis Vuitton) keväällä avattavan myymälän kaksi yhteensä noin12:n kaupunkisuurtaulun kokoista mainosta ajaksi 7.1. - 7.4.2008.

 

Kyseisen päätöksen mukaan luvasta peritään kertakaikkisena korvauksena 2 217,96 euroa (sis alv. 22 %).

 

Kiinteistölautakunta käytti 4.3.2008 §136 otto-oikeuttaan ja päätti  oikeuttaa Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n sijoittamaan Mikonkadun ja Pohjoisesplanadin kulman työmaa-aitaan LVMH UK Fashion Groupin (Louis Vuitton) kaksi yhteensä noin 12:n kaupunki-suurtaulun kokoista työmaamainosta ajaksi 7.1.2008 - 7.4.2008 kertakaikkisesta 10 000 euron (sis. alv 22 %) suuruisesta vuokrasta ja että, mahdollisesti ko. kauden ylittävältä ajanjaksolta peritään samantasoinen korvaus.

 

Lautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 4 - 3 jäsen Paalimäen tekemän ja varajäsen Peipisen kannattaman, päätökseksi tulleen ehdotuksen voittaessa vähemmistössä olleiden puheenjohtaja Hagelbergin ja jäsenten Kautin ja Liemolan oltua esittelijän ehdotuksen kannalla, jonka mukaan perittävä korvaus ajalta 7.1. - 7.4.2008 olisi ollut 2 217, 96 euroa.

 

Khs päätti 10.3.2008 § 329 ottaa käsiteltäväkseen kiinteistölautakunnan päätöksen 4.3.2008  §136. 

 

Kaj toteaa, että tilakeskuksesta 13.3.2008 saadun lisäselvityksen mukaan työmaamainostaulut ovat luonteeltaan tilapäisiä ja ne ovat paikallaan niin kauan kuin työmaa-aitakin. Näiden mainospaikkojen yksittäinen kilpailuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Vakiintuneesti on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan työmaataulujen mainospaikkavuokra on ollut pysyvän suurmainostaulupaikan vuokra kaksinkertaisena. Tämän periaatteen mukaisesti on myös tässä tapauksessa määräytynyt työmaatauluista perittävä halli- ja ulkomyynnin päällikön päätöksen mukainen vuokra. Koska nykyisin noudatettavat hinnat pohjautuvat yli 10 vuotta sitten pidettyyn kilpailutukseen, ovat vuokrat nykyiseen hintatasoon nähden alhaisia, vaikka vuokria on indeksitarkistettu vuosittain.

 

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 5.6.2002 § 49 perustaa ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja selvittävän työryhmän (Ulkomainosryhmä), joka luovutti 17.5.2005 Helsingin kaupunginjohtajalle 10.5.2005 päivätyn loppuraporttinsa.

 

Kaupunginhallitus päätti 14.8.2006 § 987 merkitä ulkomainosryhmän raportin tiedoksi ja kehottaa ulkomainosryhmää ryhtymään ulkomainonnasta tehtyjen vuokrasopimusten päättymiseen ja 31.7.2008 mennessä käytävän kilpailuttamisen edellyttämiin valmisteleviin toimenpiteisiin raportissa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

 

Parhaillaan on käynnissä ulkomainosvälinepaikkojen vuokrausta koskeva kilpailutus, joka tulee määrittelemään myös suurmainostaulujen sijoituspaikkojen vuokratason, joka on ollut tilapäisten työmaataulupaikkojen vuokran määräytymisperuste. Ulkomainospaikkojen vuokraamisesta päättäminen tulee kiinteistölautakunnan käsittelyyn lähiaikoina. Kun hintataso on selvillä, tilakeskus valmistelee kiinteistölautakunnan käsiteltäväksi esityksen tilapäisten työmaataulupaikkojen vuokrista.

 

Kaj toteaa vielä, että kiinteistöjen, mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille tulee noudattaa kaupunginhallituksen 14.10.2002 §1302 hyväksymiä periaatteita, joiden mukaan on noudatettava muun muassa seuraavia lainsäädännöstä johtuvia velvoitteita

 

1.1                perustuslaissa taatut perusoikeudet, kuten yhdenvertaisuus ja hyvän hallinnon vaatimus

1.2                Euroopan Yhteisöjen valtion tukea koskevat säännökset

1.3                viranomaisten toiminnan julkisuus ja avoimuus sekä lainsäädännössä olevat salassapitoa ja vaitioloa koskevat säännökset

1.4                viranomaisen esteellisyyttä koskevat säännökset

 

Työmaamainostaulujen vuokran määrittäminen tapauskohtaisesti ei ole edellä mainittujen ohjeiden mukaista eikä myöskään tarkoituksenmukaista. Vuokran tapauskohtainen määrittely ei turvaa vuokraajien yhdenvertaista kohtelua eikä se täytä hyvän hallinnon vaatimusta.

 

On totta, että voimassaolevan hinnoittelun mukainen vuokra on liian alhainen ainakin keskusta-alueella. Tilapäisten työmaataulupaikkojen vuokrien uudet määräytymisperiaatteet tulevat pian päätettäväksi. Uusia hinnoitteluperiaatteita sovelletaan sen jälkeen yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi siten kuin lait ja kaupungin päätökset edellyttävät kaikkiin kyseisten mainospaikkojen hakijoihin.

 

Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan ulkomainosvälinepaikkojen kilpailutus tulee klk:n käsittelyyn huhtikuun aikana. Työmaataulupaikkojen ym. paikkojen vuokrausperusteet mainostarkoituksiin on tarpeen saada päätettäväksi mahdollisimman pian.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kumota kiinteistölautakunnan päätöksen

4.3.2008 § 136, joka koski luvan myöntämistä Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle LVMH UK Fashion Groupin (Louis Vutton) mainoksen sijoittamista Mikonkadun ja Pohjoisesplanadin kulmauksessa olevaan työmaa-aitaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää kyseisen luvan Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle tilakeskuksen halli- ja ulkomyynnin päällikön 31.1.2008 § 58 päättämillä ehdoilla.

 

Vielä kaupunginhallitus kehottanee tilakeskusta valmistelemaan pikaisesti kiinteistölautakunnalle tilapäisten työmaataulujen ja vastaavien paikkojen vuokrausperusteet sen jälkeen kun ulkomainosvälinepaikkojen vuokrausta koskeva päätös on tehty.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, tilakeskukselle ja Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Halli- ja ulkomyynnin päällikön päätös 31.1.2008 § 58

 

Liite 2

Kiinteistölautakunnan päätös 4.3.2008 § 136

 

 

 

 


19

31.3.2008 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN TOIMINTATAVOITTEET 2008-2011

 

Khs 2007-2467

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.11.2007) mm. seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päätti 4.4.2005 (465 §) kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategian valmistelusta Khn päätettäväksi niin, että yli 50 % korjausasteen kohteet on yksilöity.

 

Jos peruskorjauksen hankesuunnitelma poikkeaa oleellisesti hyväksytystä kiinteistöstrategiasta, tulee hankkeelle saada omistajan suostumus kaupungin konserniohjeiden mukaisesti.

 

Edelleen Khs päätti 4.4.2005 (466 ja 477 §) kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään päätöksissä mainittujen kaupungin arava-, työsuhde-, tukikoti-, korkotuki-, asumisoikeus-, ym. kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa 2005 niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista siten, että yhtiökokous kehottaa hallitusta laatimaan yhtiön omistamia kiinteistöjä ja asuntoja koskevat kaupungin omistajastrategiaan ja kaupungin arvoihin perustuvat yhtiön tilanteen ja pitkän aikavälin tavoitteet esittävät kiinteistöstrategiat 31.12.2005 mennessä sekä siitä eteenpäin laatimaan kiinteistöstrategiat aina kaupungin asunto-ohjelmasta päätettäessä.

 

Ne kaupungin omistamat asuinkiinteistöyhtiöt, joille kaupunki antoi kiinteistöstrategian laatimisesta kehotuksen varsinaisen yhtiökokouksen kautta, laativat kaupungin omistajastrategiaan ja kaupungin arvoihin perustuvat kiinteistöstrategiansa ajalle 2006 - 2008 (nykyisen asunto-ohjelmakauden loppuun asti).

 

Yhtiöille annettiin tuolloin ohjeet kiinteistöstrategian keskeisten tietojen toimittamisesta kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle, joka annettujen tietojen pohjalta laati ehdotuksen kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhteiseksi kiinteistöstrategiaksi.

 

Khs hyväksyi ensimmäisen kiinteistöstrategian 13.3.2006 (371 §). Samalla Khs kehotti kiinteistölautakuntaa tekemään 31.10.2007 mennessä esityksen kiinteistöstrategiaksi 2008 - 2011 siten, että strategiaan on sisällytetty uuden asunto-ohjelman kiinteistöpoliittiset linjaukset.

 

Khs päätti 24.4.2006 (601 §) muuttaa asunto-ohjelman valmistelua siten, että jatkossa laaditaan valtuustokausittain maankäytön ja asumisen toteutusohjelma (MA-ohjelma).

 

Uuden kiinteistöstrategian valmistelu on tehty ensimmäisen kiinteistöstrategian tapaan. Valmistelussa on otettu huomioon kaupungin omistajapoliittiset linjaukset sekä valmistelussa oleva MA-ohjelma.

 

Kiinteistöstrategiassa on yksilöity yli 50 % korjausasteen kohteet, jotka esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi.

 

Kiinteistöstrategian mukaan hankkeelle tulee pyytää uusi omistajan ennakkosuostumus Khlta, mikäli peruskorjauksen hankesuunnitelmaan perustuva kustannusarvio on vähintään 80 % uustuotannon hinnasta tai asuntotuotantotoimikunnan arvioinnin mukaan poikkeaa oleellisesti kiinteistöstrategiassa hyväksytyn korjausasteen mukaisesta hankinta-arvosta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (27.12.2007) lausunnossaan, että kiinteistöstrategia on järjestyksessä toinen ja siinä on otettu huomioon kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja valmistelussa oleva MA-ohjelma.

 

Tämän strategian yhteydessä on tarkoitus myöntää omistajan ennakkohyväksyntä yhdeksälletoista peruskorjaushankkeelle, joiden korjausasteeksi on arvioitu ennen hankesuunnitelman tekoa yli 50 % mutta alle 80 %.  Hankesuunnitelman hyväksyy yhtiön hallitus. Kolmesta kohteesta, joiden korjausasteet vaihtelevat välillä 80–97 % edellytetään uusi omistajan ennakkosuostumus ennen hankkeen aloittamista.

 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa (19.12.2007) mm., että kiinteistöstrategian piiriin kuuluu yhteensä noin 49 100 asuntoa ja näissä asunnoissa asuu noin 97 000 asukasta. Helsingin kaupungin Suomen suurimpana asuinkiinteistöjen omistajana tulee varmistaa omistamiensa asuinkiinteistöjen kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Kiinteistöstrategia antaa perustan ja tavoitteet kiinteistöjen ammattimaiselle rakennuttamiselle, peruskorjaamiselle ja ylläpidolle. Tavoitteiden toteutuminen voidaan turvata käyttämällä ammattitaitoista rakennuttajaa hankesuunnitelmien laatimisessa sekä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.

 

Kiinteistöstrategia vuosille 2008 - 2011 ohjaa hyvin kilpailukyvyn ylläpitämiseen tarvittavia toimia sekä tavoitteita ja on hyväksyttävissä esitetyssä muodossa.

 

Asuntolautakunta toteaa (15.1.2008) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistöstrategian pohjaksi on otettu Helsingin kaupungin arvot, (asiakaslähtöisyys, turvallisuus, kestävä kehitys, taloudellisuus, oikeudenmukaisuus ja yrittäjämielisyys). Sen lisäksi taustalle on nostettu vielä valmistelussa olevan MA -ohjelman asunto- ja maapoliittiset tavoitteet. Kaupungin omistajapolitiikkaa ei ole avattu, todetaan vain, että ”kaupunki päättää omistajapolitiikkansa mukaisesti kiinteistöjensä omistuksesta ja käyttötarkoituksesta”.

 

Strategia sitoo kaupungin yhtiöitä siten, että suunnittelu ja toiminta perustuvat kaupungin arvoihin, omistajapolitiikkaan, maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaan sekä kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategiaan, kuitenkin siten, että yhtiökohtaiset tarpeet ja erityispiirteet otetaan huomioon. Suurin osa kaupungin omistamista asunnoista (49 099 asuntoa) kuuluu strategian piiriin, ulkopuolelle jää 7 031 asuntoa.

 

Yhtiöiden kiinteistöstrategian valmistelu ja esittäminen ovat perustuneet ns. avaintulosalueisiin, joita ovat asiakkuus, asumiskustannukset, kiinteistöjen kunto ja arvo sekä yhteiskunta ja ympäristö. Kiinteistöstrategian tavoitteet on esitetty avaintulosalueiden pohjalta.

 

Asiakkuus-käsitteellä tarkoitetaan kaupungin vuokra-asunnoissa asuvia vuokralaisia. Asiakastyytyväisyyttä halutaan parantaa kehittämällä toimintaa ja palveluita asiakaspalautteen pohjalta. Eräänä tyytyväisyyden mittarina pidetään korkeaa käyttöastetta ja pientä vaihtuvuutta. Imagotyö on käynnistymässä; yhtiöille laaditaan 30.6.2008 mennessä tiedotus- ja markkinointisuunnitelma. 

 

Asumiskustannukset ovat olleet ja tulevat olemaan seurannan kohteena. Asumisen hinta, vuokra, on tärkeä kilpailutekijä. Kohtuullisen vuokratason säilyttämiseksi kiinteistöjen taloudenpitoa tehostetaan kaikilla osa-alueilla. Lisäksi kaikilla osa-alueilla seurataan mm. energian ja vedenkulutuksen tilannetta sekä jätehuollon toimivuutta.

 

Kiinteistöjen kuntoa ylläpidetään ja seurataan pitkäjänteisesti mm. huoltokirjajärjestelmän avulla. Samoin kiinnitetään huomio kiinteistöjen arvon säilyttämiseen sekä vakuusarvoihin. Kaupungin asuinkiinteistökanta vanhentuu ja peruskorjaustoiminta on jatkuvasti laajentunut. Strategian eräs lähtökohta onkin peruskorjaustoiminnan ohjaaminen. Usein peruskorjaukset ovat mittavia ja kalliita. Strategiassa on yksilöity kohteet, joiden korjausaste ylittää 50 %. Kiinteistöjen kehittämisyksikkö on esittänyt, että osalle listatuista hankkeista annetaan omistajan ennakkosuostumus hankkeiden käynnistämiseksi.

 

Yhteiskunta ja ympäristö -kohdassa yhtiöt sitoutetaan kaupungin MA-ohjelmassa linjattuun asuntopolitiikkaan, jossa tärkeimpinä esille nousevat täydennysrakentamiseen, esteettömyyteen, ympäristökysymyksiin ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet.

 

Kiinteistöstrategia on tärkeä instrumentti, jolla tehostetaan ja parannetaan kaupungin omistajaohjausta. Tavoitteena on toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen kaupungin vuokrataloyhtiöissä. Päämääräksi on asetettu asukasviihtyvyyden ja imagon paraneminen, hyvä omaisuuden hoito sekä sitoutuminen kaupungin asuntopoliittisiin tavoitteisiin. Asuntolautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin omistajaohjaus perustetaan asuinympäristöjen määrätietoiseen kohentamiseen ja asukkaiden aktivoimiseen tässä työssä. Lisäksi asuntolautakunta pitää tarpeellisena sitä, että kaupungin vuokra-asuntojen kehittämispolitiikka rakennetaan yhtenäiselle tähän tarkoitukseen kehitettävälle laatujärjestelmälle. Strategia tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa tärkeä väline myös kaupungin elinkeinopolitiikan ja siihen liittyvän elinkeinostrategian toteuttamisessa.

 

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Karhuvaara teki vastaehdotuksen, jonka mukaan esityslistan sivun 3 viidennen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: ”Jatkossa asukaskyselyissä selvitetään myös talouskohtaiset nettotulot ja niiden lähde; myös lapsilisät ja asumistuki.” Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaj toteaa, että lautakunnan esityksen jälkeen Kvsto on 30.1.2008 hyväksynyt kaupungin energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon ja  13.2.2008 Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008-2017. Lautakunnan esittämään asuinkiinteistöjen kiinteistöstrategiaan on tehty MA-ohjelman ja energiapoliittisen päätöksen linjausten edellyttämät päivitykset kohtiin 2.4 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma, 2.6 Kaupungin energiapoliittiset linjaukset, 5.3 Kiinteistöjen kunto ja arvo ja 5.4 Yhteiskunta ja ympäristö.

 

Kaj:n mielestä on perusteltua, että kyseisestä asiakokonaisuudesta ei käytetä ilmaisua asuinkiinteistöjen kiinteistöstrategia vaan asuinkiinteistöjen toimintatavoitteet. Näin on tarpeen tehdä siitä syystä, että strategia-sana tullaan varaamaan Kvston valtuustokausittain tehtäviin linjapäätöksiin. Khssa päätettävät asuinkiinteistöjen toimintatavoitteet ovat joka tapauksessa alisteisia valtuuston strategiatasoisille päätöksille kuten juuri MA-ohjelmalle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan Helsingin kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008 – 2011.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää omistajan ennakkosuostumuksen seuraaville korjausasteeltaan yli 50 % peruskorjaus- ja perus­parannushankkeille.

 

Helsingin Kansanasunnot Oy / Pohjolankatu 2

Helsingin Kansanasunnot Oy / Pohjolankatu 6-12

Helsingin Kansanasunnot Oy / Pohjolankatu 17–35

Jakomäen Kiinteistöt Oy / Jakomäentie 6

Jakomäen Kiinteistöt Oy / Kankaretie 7

Kannelmäen Kiinteistöt Oy / Trumpettitie 3

Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot / Männikkötie 7

Laajasalon Kiinteistöt Oy / Kasperinkuja 15

Laajasalon Kiinteistöt Oy / Gunillantie 6

Myllypuron Kiinteistöt Oy / Yläkiventie 4

Myllypuron Kiinteistöt Oy / Yläkiventie 5

Siilitien Kiinteistöt Oy / Siilitie 1

Siilitien Kiinteistöt Oy / Siilitie 9

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Töölön palvelutalo ja palvelukeskus

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Syystien palvelutalo ja palvelukeskus

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Helsingin Toimitilat Oy / Kinaporin palvelutalo /

palvelukeskus

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Itä-Pasilan palvelutalo

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /

Myllypuron palvelutalo

 

Kiinteistö Oy Auroranlinna /

Punahilkantie 16.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että hankkeelle tulee pyytää uusi omistajan ennakkosuostumus kaupunginhallitukselta, mikäli peruskorjauksen hankesuunnitelmaan perustuva kustannusarvio on vähintään 80 % uustuotannon hinnasta tai asuntotuotantotoimikunnan arvioinnin mukaan poikkeaa oleellisesti toimintatavoitteissa hyväksytyn korjausasteen mukaisesta hankinta-arvosta.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa tekemään esityksen seuraavista kaupungin asuinkiinteistöjen toimintatavoitteista siten, että siihen on sisällytetty maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seuraavan valtuustokauden aikana tehtävään päivitykseen otettavat kiinteistöpoliittiset linjaukset.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kiinteistöviraston kiinteistöasiamiehelle edelleen toimitettavaksi kaupungin asuinkiinteistöyhtiöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011

 

 

 

 


20

31.3.2008 pöydälle pantu asia

ASUNTOTONTTIEN VARAUSESITYS

 

Khs 2008-338

 

Kiinteistölautakunta toteaa (5.2.2008) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä   Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 mukaan asuntotuotanto Helsingissä pyritään nostamaan 5 000 asuntoon vuodessa, josta 3 600 asuntoa rakennetaan kaupungin maalle.

 

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle uusia tonttien varauksia 1 900 asuntoa vastaavasti. Tontit ovat Ruoholahden Saukonpaadessa, Haagassa, Käpylässä, Suutarilassa, Myllypurossa, Kontulassa ja Laajasalossa sekä yksittäisiä tontteja muualta.

 

Tarjouskilpailuihin esitetään noin 500 asunnon kohteet ja laatukilpailuihin 320 asuntoa vastaavat tontit. Omatoimiseen rakennuttamiseen esitetään yli sataa asuntoa vastaavat pientalotontit. Pientalotuotantoon eli omakotitalojen ja rivitalojen rakentamiseen esitetään yli 600 asuntoa vastaavat tontit, mikä on kolmannes kaikista varauksista.

 

Tänä vuonna on tarkoitus tehdä lisää tontinvarauksia mm. Jätkäsaaren ja Kalasataman aloituskortteleista. Seuraavan varauskierroksen jälkeen päästään melko lähelle tavoitetta. Voimassa olevat aiemmin tehdyt aloittamattomat varaukset ja nyt tehtävät varaukset mahdollistavat noin 2,5 vuoden tavoitteen mukaisen tuotannon. Tilanne on siis varausten osalta melko hyvä. On kuitenkin syytä huomata, ettei kaikkia varattuja tontteja käytännössä voida alkaa rakentaa kolmen seuraavan vuoden aikana.

 

Esitys on suppea             Esityksessä on käyty vain lyhyesti läpi varattavissa olevat kohteet. Tonttikohtaiset varauksen saajat, määrätiedot ja varausehdot selviävät ehdotuksesta.

 

Perustelut ja taustat ovat liitteessä

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä nro 1 jaetussa muistiossa ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN 2008 on käyty tarkemmin läpi asuntotuotannon tavoitteet, varausesitykset sekä esityksien ja varausehtojen perustelut. Lisäksi muistiossa analysoidaan MA-ohjelman tavoitteiden toteutumista varausten osalta.

 

Muistion liitteinä nro 1–12 ovat hakemukset, jotka ovat johtaneet varausesitykseen. Lisäksi muistion liitteenä nro 13 on taulukko aiemmin tehdyistä 1.1.2008 aloittamattomista varauksista sekä liitteenä nro 14 yhdistelmätaulukko, jossa on lisäksi nyt esitettävät varaukset. Muistion liitteinä nro 15 ja 16 on varausehtojen perusteina olevia tietoja. Liitteenä 17 on taulukoissa käytettyjen lyhenteiden selitykset. Kartat varattaviksi esitettävistä tonteista ovat muistion liitteenä nro 18.

 

Muistion liitteet 1-18 ovat sähköisiä liitteitä.

 

Varattavissa olevat kohteet

 

Ruoholahden rakentamista jatketaan Saukonpaadessa

 

Saukonpaaden alue koostuu kolmesta korttelista, joiden rakennusoikeus on yhteensä 65 950 k-m2. Korttelissa 20027 on kaksi suurta kerrostalotonttia, joista toinen esitetään luovutettavaksi laatukilpailulla omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin. Toinen tontti esitetään asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntotuotantoon. Korttelissa 20028 on kolme kerrostalotonttia ja 21 ns. Townhouse-tonttia. Kortteli esitetään
luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja. Korttelissa 20029 on seitsemän suurta kerrostalotonttia ja kolme pysäköintitonttia. Näitä tontteja esitetään luovutettavaksi tarjouskilpailulla. Neljä tonttia olisi omistusasuntotuotantoa ilman hitas-ehtoja ja kaksi tonttia hitas-1-ehdoin. Yhdelle tontille rakennettaisiin valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimuksen mukaisia ns. välimuodon vuokra-asuntoja.

 

Käpylästä kolme kerrostalotonttia täydennysrakentamiseen

 

Käpylään on laadittu asemakaavan muutosehdotus, jossa on kolme kerrostalotonttia joiden asuntorakennusoikeus on yhteensä 14 550 k‑m2. Kaksi tonteista esitetään asukkaiden omatoimiseen rakennuttamiseen: toinen tontti sitä hakeneelle yhtiölle ja toinen tontti kilpailulla, johon voivat osallistua omatoimisesta rakennuttamisesta kiinnostuneet ryhmät. Tonteille tulisi omistusasuntoja hitas-1-ehdoin. Kolmas tontti esitetään asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntotuotantoon.

 

Haagan keskiosan viimeiset tontit

 

Haagan kahdeksan tontin asuntorakennusoikeus on yhteensä 15 900 k-m2. Yksi tonteista esitetään asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntotuotantoon ja kaksi tonttia asumisoikeusasuntotuotantoon sekä neljä tonttia omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin. Yksi tontti esitetään nuorisoasuntojen rakennuttamiseen Alkuasunnot Oy:lle.

 

Konalasta pientalotontti omatoimiseen rakennuttamiseen

 

Konalan Kyntäjäntien alueella on yksi uusi omakotitontti, jonka rakennusoikeus on 285 k-m2. Tonttia esittää varattavaksi vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen.

 

Pitäjänmäen kerrostalotontti

 

Pitäjänmäessä on kerrostalotontti, jonka rakennusoikeus on 2 000 k‑m2. Tontti esitetään varattavaksi Asuntosäätiölle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin.

 

Malmille kehittämiskohde

 

Ala-Malmilla on asumiseen ja kulttuuri- ym. toimintaan kaavoitettu tontti, jolle voidaan rakentaa 1 640 k-m2 asuntoja ja 1 260 k-m2 työ / kulttuuritoiminnan tiloja. Tonttia esitetään varattavaksi Vaahteramäki ry:lle ns. välimuotoon sijoittuvien asuntojen rakennuttamiseen ja omatoimisen ryhmärakennuttamisen kehittämiseen.

 

Suutarilasta 14 omakotitalotontin kehittämishanke

 

Suutarilan pientaloalueella on14 omakotitalotonttia, joiden rakennus-oikeus on yhteensä 2 478 k-m2. Tontteja esitetään varattavaksi YIT-Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten omakotitalojen vaiheittain rakentamisen kehittämishanketta varten.

 

Suurmetsän Jakomäestä on varattavissa rivitalotontti

 

Jakomäessä on rivitalotontti, jonka rakennusoikeus on 1 700 k-m2. Tontti esitetään varattavaksi asuntotuotantotoimikunnalle asumis­oikeusasuntojen rakennuttamista varten.

 

Suurmetsän Alppikylän suuri pientalotontti

 

Alppikylässä on pientalotontti, jonka rakennusoikeus on 6 700 k-m2, ja sillä on 43 rakennusalaa, joille voi rakentaa 140–200 k-m2 suuruisia kaupunkipientaloja. Tontti esitetään varattavaksi vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen.

 


Myllypurosta kerrostalotontti ikääntyvien asumisoikeusasunnoille

 

Myllypurossa on kerrostalotontti, jonka rakennusoikeus on 2 000 k-m2. Tontti esitetään varattavaksi S-Asunnot Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten.

 

Myllypuron puukaupungin rakentaminen alkaa

 

Myllypuron puisen kaupunkikylän rakennusoikeus on 61 300 k-m2. Tästä 18 650 k-m2 esitetään varattavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin. Edelleen 12 850 k-m2 esitetään varattavaksi tontinluovutuskilpailulla omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja

 

Asuntotuotantotoimikunnalle esitetään vuokra-asuntotuotantoon 4 400 k-m2 ja asumisoikeusasuntotuotantoon 3 100 k-m2 vastaavat tontit.

 

Alueen 41 omakotitalotontin rakennusoikeus on yhteensä 6 800 k-m2. Tontit esitetään vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen.

 

Vesalaan kolme hartiapankkitaloa

 

Vesalassa on kaksi pientalotonttia, joiden rakennusoikeus on 576 k-m2. Tontteja esitetään vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen.

 

Kontulan Linnanpellon alueelta pientalotuotantoa

 

Kontulan Linnanpellon alueen rakennusoikeus on 15 400 k-m2. Alueen 21 pientalotontin rakennusoikeus on 3 380 k-m2. Tontteja esitetään omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen. Yhteensä 5 280
k-m2:n tontit esitetään asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen ja 3 840 k-m2:n tontit asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen. YH-Suomi Oy:lle esitetään 2 800 k-m2:n suuruinen tontti vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin.

 

Laajasalon keskustan tontit

 

Laajasalon keskustaan on laadittu asemakaavan muutosluonnoksia, jossa on muutamia asuntotontteja kaupungin maalla.

 

Korttelin nro 49029 rakennusoikeus on 11 000 k-m2. Tästä 3 200 k-m2 esitetään varattavaksi Nuorisosäätiölle työssä käyville nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. VVO Rakennuttaja Oy:lle esitetään varattavaksi 6 300 k-m2 valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimuksen mukaisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen ja 1 500 k-m2 omistusasuntotuotantoon hitas-2- ehdoin.

 

Tontin nro 49036/4 rakennusoikeus on 2 800 k-m2. Sitä esitetään varattavaksi Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten ns. Uusloft-tyyp­pisten asuntojen tai vuokra-asuntojen rakennuttamiseen.

 

Tontin nro 49027/1 rakennusoikeus on 3 000 k-m2. Tontti esitetään varattavaksi Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin

 

Vuosaaren Meri-Rastilasta pieni tontti hitas-tuotantoon

 

Rastilassa olevan rivitalotontin rakennusoikeus on 915 k-m2. Tontti esitetään varattavaksi hitas-2-ehdoin vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten YH-Suomi Oy:lle.

 

Yhteenveto varausehdotuksesta

 

Seuraavassa taulukossa esitellään varausesitys rakennuttajittain ja rahoitus- ja hallintomuodoittain.

 

Taulukkoon on sisällytetty kiinteistölautakunnan 4.12.2007 Rinnekotisäätiölle esittämät kehitysvammaisten autetun asumisen tontit, joiden rakennusoikeus on yhteensä 3 513 k-m2, mikä vastaa 54 asuntoa.

 


Asuntotonttien varausesitys rakennuttajittain

 

 

 

Rahoitus- ja hallintamuoto

Rakennuttaja

 

AV

AVH

AAO

OOH

OO

YHT

Asuntotuotantotoimikunta

350

 

109

  58

 

  517

Tarjouskilpailut

 

 117

 

104

273

  494

Tontinluovutuskilpailut

 

 

 

235

  85

  320

Omatoiminen rakennuttaminen

 

 

 

 

114

  114

VVO Rakennuttaja Oy

 

   84

 

  12

 

    96

Sato-Rakennuttajat Oy

 

 

 

  32

  23

    55

Rinnekotisäätiö

  54

 

 

 

 

    54

Nuorisosäätiö

  53

 

 

 

 

    53

Alkuasunnot Oy

  45

 

 

 

 

    45

Asunto Oy Käpylän Panuntie

 

 

 

  36

 

    36

YH-Suomi Oy

 

 

 

  32

 

    32

S-Asunnot Oy

 

 

  26

 

 

    26

Vaahteramäki ry

 

 

  22

 

 

    22

Asuntosäätiö

 

 

 

  21

 

    21

YIT Rakennus Oy

 

 

 

 

  14

    14

 

Yhteensä

 

502

 

 201

 

157

 

530

 

509

 

1899

 

AV                Valtion tukemia vuokra-asuntoja

AVH             Valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimuksen mukaisia vuokra-asuntoja

OV                Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja

AAO             Asumisoikeusasuntoja

OOH             Hitas-säänneltyjä omistusasuntoja

OO                Omistusasuntoja ilman hitas-sääntelyä

 

 

Nyt esitetään tehtäväksi 1 899 asuntoa koskevat tontinvaraukset.

 

Tänä vuonna tehtävät lisävaraukset ja vanhat varaukset

 

Tänä vuonna on tarkoitus tehdä vielä lisää tontinvarauksia mm. Jätkäsaaren ja Kalasataman aloituskortteleista. Seuraavan varauskierroksen jälkeen päästään melko lähelle vuotuista tavoitetta.

 

Vuoden 2008 alussa oli voimassa aiemmin tehtyjä aloittamattomia asuntotonttien varauksia 7 263 asuntoa vastaavasti. Yhdessä nyt tehtävien varausten kanssa käytettävissä on siis 9 162 asuntoa vastaavat tontit. Tämä riittää laskennallisesti noin 2,5 vuoden tuotantoon. On kuitenkin syytä huomata, ettei kaikkia varattuja tontteja voida alkaa rakentaa kolmen seuraavan vuoden aikana.

 

Tarkemmat tiedot ovat muistiossa

 

Muistiossa ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN 2008 on analysoitu MA-ohjelman tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksia tonttien varausten osalta. Muistiossa on lisäksi esitetty perustelut päätösehdotuksessa oleville varausesityksille, varausehdoille sekä päätösehdotuksen muille alakohdille. Muistion liitteenä ovat lisäksi kartat varattavaksi esitettävistä tonteista.

 

Vertailu MA-ohjelman uusiin tavoitteisiin

 

Liitteessä nro 5 on vertailtu varausesityksen ja voimassa olevien varausten jakaumia MA-ohjelman tavoitejakaumiin.

 

Kun otetaan huomioon aiemmin tehdyt aloittamattomat 7300 asuntoa vastaavat tontinvaraukset ja nyt tehtävät 1 900 asunnon lisävaraukset, voidaan todeta, että ollaan suhteellisen lähellä MA-ohjelman tavoitejakaumia. Uuteen ”välimuodon” vuokra-asuntotuotantoon voidaan seuraavilla varauskierroksilla tehdä lisää varauksia ja saada tavoitteet toteutumaan paremmin myös tältä osin.

 

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi 22.1.2008 jaetun muistion ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN 2008 sekä lähettää sen kaupunginhallitukselle asuntotonttien varausesityksen perusteluna.

 

Kaj toteaa että käsiteltävänä oleva esitys ja vanhat varaukset mukaan lukien varauksia kaupungin maalle on n. 2,5 vuoden tarpeeseen. Seuraava laaja varausesitys on tulossa käsittelyyn tämän vuoden syksyllä. On hyvä jos asuntorakentamiseen on varattu tontteja riittävän pitkälle ajalle vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

 

MA-ohjelman toteutumista seurataan kuitenkin ensisijassa rakentuneen tuotannon kautta ja toissijaisesti varausten perusteella. Kaupungin on omalta osaltaan tehtävä kaikki voitava, että tonttien rakentuminen on mahdollisimman sujuvaa. Varausten saajille on myös tarpeen ilmoittaa, että varausaikoja ei tulla jatkamaan, ellei lisäajan tarve johdu varauksen saajasta itsestään riippumattomista syistä.  

 

Lautakunnan esitys pohjautuu vielä osittain vanhan asunto-ohjelman tavoitteille. Esimerkiksi aiesopimuksen mukaista välimuodon vuokra-asuntotuotantoa ei ole tässä esityksessä ole vielä voitu huomioida riittävästi. Vaikka esitys hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta ei aivan ole uuden MA-ohjelman tavoitteiden mukainen ei Kaj:n mielestä yksittäisiä varauksia ole nyt tarpeen muuttaa. Tulevilla päätöksillä kokonaisuutta voidaan oikaista vastaamaan paremmin uuden MA-ohjelman tavoitteita.

 

MA-ohjelmassa on lähdetty siitä, että tavoitteena on sama hallinta- ja rahoitusmuotojakauma riippumatta siitä kuka omistaa maan. Lautakunnan esityksen perusteluissa on kuitenkin olettama joka pohjautuu edelliseen asunto-ohjelmaan että ara-tuotannon osuus on suurempi kaupungin maalla kuin valtion tai yksityisen omistamalla maalla. Näin voi käytännössä tapahtua. Kaupungin tulee kuitenkin esim. neuvotteluilla ja maankäyttösopimuksilla pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ara-asuntoja tulisi MA-ohjelman mukaisesti myös muiden kuin kaupungin omistamalle maalle.

 

Lautakunnan esityksessä on kaksi tonttia, Saukonpaadesta tontti 20029/15 ja Laajasalosta tontti 49029/B, varattu valtion ja Helsingin seudun kuntien kesken solmitun aiesopimuksen mukaiseen vuokra-asuntotuotantoon, jonka rahoitukseen on mahdollista hakea valtion täytetakaus. Periaatteet, joilla tällaiseen tuotantoon tullaan luovuttamaan tontteja, ovat vielä linjaamatta. Siksi päätösehdotukseen on tarpeen lisätä kohta, että Khs tulee erikseen päättämään periaatteet, joilla tontit kyseiseen vuokra-asuntotuotantoon tullaan luovuttamaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata jäljempänä olevat tontit mainituille rakennuttajille tai kilpailujen ja omatoimisen rakennuttamisen järjestämistä varten 31.12.2010 saakka jäljempänä mainituin ehdoin:

 

LÄNSISATAMA, Jätkäsaari, Saukonpaaden alue

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20027/2

8 100

68

 

 

Vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon noudattaen hitas-1-ehtoja sekä ehdolla, että rakennuttaja valitaan tontinluovutuskilpailulla

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20027/3

9 150

122

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että pääsuunnittelijan valinnasta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Tontin rakentamista ei saa aloittaa ennen tontin 20027/2 tai tontin 20029/15 rakentamisen aloittamista.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20028/4-27

10 500

77

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20029/6, 7, 9 ja 10

19 600

196

 

 

 

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20029/12 ja 13

9 800

104

 

Luovutettavaksi tonteilla 20029/6, 7, 9 ja 10 järjestettävän tarjouskilpailun voittajalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20029/15

8 800

117

 

Luovutettavaksi tonteilla 20029/6, 7, 9 ja 10 järjestettävän tarjouskilpailun voittajalle valtion ja kuntien aiesopimuksen mukaisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Korttelin 20029 varauksensaajan tulee järjestää kohteesta arkkitehtuurikilpailu.

 

KÄPYLÄ

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

25/878/6

3 400

36

 

Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntielle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

25/878/7

4 050

43

 

Luovutettavaksi vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon
hitas-1-ehdoin tontinluovutuskilpailulla sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kilpailuun voivat osallistua tulevien asukkaiden muodostamat ryhmät.

 

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

25/878/8

7 100

94

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

HAAGA, Etelä-Haaga

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29129/1

4 600

61

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29129/2 ja 3

3 600

40

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29129/4 ja 5

29128/2 ja 3

5 800

58

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29128/1

2 700

45

 

Alkuasunnot Oy:lle työssä käyville nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

KONALA

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

32001/10

285

2

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen

 

PITÄJÄNMÄKI

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

46072/11

2 000

21

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin

 

MALMI, Ala-Malmi

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

38289/2

1 640

22

 

Asuntopoliittinen yhdistys Vaahteramäki ry:lle vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-2-ehdoin rakennettavien omistusasuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kehittämishankkeesta laaditaan raportti

 

SUUTARILA

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

40137/15 -28

2 478

14

 

YIT Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten omakotitonteilla noudatettavin ehdoin sekä ehdolla, että asuntojen ostajat voivat valita talonsa valmiusasteen ja kehittämishankkeesta laaditaan raportti

 

SUURMETSÄ, Jakomäki

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

41196/4

1 700

17

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten

 

SUURMETSÄ, Alppikylä

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

41302/2

6 700

43

 


 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen

 

VARTIOKYLÄ, Myllypuro

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45142/12

2 000

26

 

S-Asunnot Oy:lle ikääntyville suunnattujen asumisoikeusasuntojen
rakennuttamiseen

 

VARTIOKYLÄ, Myllypuron puukaupunki

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45563/1-4, 45564/1, 45565/1-4, 45566/1

18 650

124

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vaparahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45568/1 ja10–13

12 850

85

 

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45569/10 ja 11

3 100

20

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten ehdolle, että kohteesta järjestetään arkkitehtuuri – tai kokonaisvastuurakentamiskilpailu, jossa painotetaan puurakentamisen kehittämistä

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45569/12–14

4 400

29

 

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolle, että kohteesta järjestään arkkitehtuuri – tai kokonaisvastuurakentamiskilpailu, jossa painotetaan puurakentamisen kehittämistä


 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

45568/2-9, 45569/1-9, 45570/3 ja 4, 45571/1-7, 45573/1-10 ja 45574/1-5

6 800

41

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen

 

MELLUNKYLÄ, Vesala

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47105/13 ja 14

576

3

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen

 

MELLUNKYLÄ, Linnapellon alue

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47232/1 ja 2

5 280

44

 

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47234/1 ja 2

3 840

32

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47233/11

2 800

23

 

YH-Suomi Oy:lle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-1-ehdoin sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

47233/2-10 ja 12-23

3 380

25

 

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen omatoimiseen rakennuttamiseen ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman


 

LAAJASALO

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49029/A

3 200

53

 

Nuorisosäätiölle työssä käyville nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49029/B

6 300

84

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle valtion ja kuntien aiesopimuksen mukaisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49029/C

1 500

12

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-2-ehdoin sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49036/4

2 800

30 tai 23

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tai omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman sekä seuraavin ehdoin:

 

-                                         Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat halutessaan vaikuttaa paljon asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                                         Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

49027/1

3 000

32

 

Sato Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin sekä ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman

 

VUOSAARI, Rastila

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

54230/4

915

9

 

YH-Suomi Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-2-ehdoin

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonteilla 20027/2, 20028/4-27, 20029/6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 15, 25/878/7, 29129/4 ja 5, 29128/2 ja 3, 45563/1-4, 45564/1, 45565/1-4, 45566/1 sekä 45568/1 ja 10–13 järjestettävien tontinluovutus- ja tarjouskilpailujen ohjelmista, järjestämään kilpailut sekä valitsemaan kilpailujen voittajat tonttien varaajiksi.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään omatoimiseen rakennuttamiseen varattavien tonttien 32001/10, 41302/2, 45568/2-9, 45569/1-9, 45570/3 ja 4, 45571/1-7, 45573/1-10 ja 45574/1-5, 47233/2–10 ja 12–23 sekä 47105/13 ja 14 luovutusmuodoista, hakukriteereistä ja varauksien saajista.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että varauksien saajien on noudatettava seuraavia ehtoja:

 

-                     Varauksen saajien tulee noudattaa esityslistan tämän asian liitteenä nro 2 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 18.1.2008 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

-                     Varauksen saajien tulee noudattaa alueellisia rakennustapaohjeita sekä olla suunnittelussa yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien kanssa.

 

-                     Varauksien saajien, lukuun ottamatta vuokra-asuntojen rakennuttamiseen varattavia tontteja, tulee noudattaa kunkin varattavan tontin kohdalla mainittua asuntojen enimmäismäärää. Painavasta, suunnittelusta johtuvasta syystä asuntojen enimmäismäärä voidaan ylittää enintään 5 %.

 

-                     Hitas-tuotannossa varauksen saajien tulee noudattaa esityslistan tämän asian liitteenä nro 3 olevia ehtoja.

 

-                     Ruoholahden Saukonpaaden alueen tontinvaraajien tulee liittyä kaupungin määräämin ehdoin Jätkäsaareen rakennettavaan alueelliseen jätteiden putkikuljetusjärjestelmään.

 

-                     Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tontille rakennettaviin rakennuksiin voidaan sijoittaa kaupungin tai kaupungin hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtaisen
harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

 

-                     Myllypuron puukaupungin korttelien nro 45563–45569 varauksien saajien tulee perustaa yhtiö rakennuttamaan ja hallitsemaan AH-tontille nro 45567/1 tulevia yhteistiloja.

 

-                     Mellunkylän Linnanpellon alueen korttelien nro 47232–47234 varauksien saajien tulee perustaa yhtiö rakennuttamaan ja hallitsemaan AH-tontille nro 47233/1 tulevia yhteistiloja.

 

Varauksensaajien tulee suunnittelussa ja rakentamisessa pyrkiä nykyistä normitasoa tehokkaammin energiaa säästäviin ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin ja ottaa huomioon rakennusten koko käyttöajan energian kulutus.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että esityslistan tämän asian liitteenä nro 4 oleva hakemus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa varauksensaajille, että kaupunki tulee suostumaan mahdollisiin varausaikojen jatkopyyntöihin vain perustellusta varauksen saajasta riippumattomasta syystä, joka voi olla esimerkiksi kaavasta tai rakennusluvasta tehty valitus, asemakaavamuutos tai kunnallistekniikan viivästyminen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen aiesopimuksen mukaiseen vuokra-asuntotuotantoon, jonka rahoitukseen on mahdollista hakea valtion täytetakaus, varattavien tonttien nro 20029/15 ja 49029/B luovutusperiaatteet tullaan päättämään kaupunginhallituksessa erikseen.   

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista.

 

Pöytäkirjanote varauksensaajille, muille varauksenhakijoille, kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Muistio: ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN 2008

 

Liite 2

Tonttiosaston toimintaohje 18.1.2008

 

Liite 3

Hitas-ehdot

 

Liite 4

Skanska Kodit Oy:n hakemus

 

Liite 5

Muistio MA-ohjelman tavoitteet ja tontinvaraukset