Kokousaika

18.6.2007 kello 16.00 – 17.45

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja  (paitsi 921 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 921 §)

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen  (paitsi 921 §)

 

 

Björnberg-Enckell, Maria

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 897-osa 901 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 903-933 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 921 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 921 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 903 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 897-898 ja

osa 903 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri  (paitsi 921 §)

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi osa 903 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Summanen, Juha

hallintopäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


897-898,


899-906,

 

 Korpinen

 

 

907,

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
908-922,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
923-929,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Korpinen
930-931,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
932-933, 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

897

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

898

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

899

Kj/3

Sisäisen tarkastuksen päällikön ero ja viran täyttäminen

 

900

Kj/4

Elinkeinoneuvottelukunnan asettaminen

 

901

Kj/5

Eurovision 2007 laulukilpailujen turvajärjestelyistä aiheutuneiden kustannusten osittainen korvaaminen Palmialle

 

902

Kj/6

Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevien periaatteiden hyväksyminen

 

903

Kj/7

Kaupungin konserniyhteisöjä, nettobudjetoituja yksiköitä ja liikelaitoksia koskevat omistajapoliittiset linjaukset

 

904

Kj/8

Teknisen lautakunnan kahdeksan varsinaisen jäsenen sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Saksaan 

 

905

Kj/9

Arviointipäällikön viran perustaminen tarkastusvirastoon

 

906

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

907

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

908

Kaj/1

Vt Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi: Kauppahallien vuokrien kohtuullisuus

 

909

Kaj/2

Alueen varaaminen Plantagen Finland Oy:lle puutarhakeskuksen suunnittelua varten (Vartiokylä, osa tonttia 45196/12)

 

910

Kaj/3

Lasten päiväkoti Jousen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

911

Kaj/4

Lasten päiväkoti Puotinharjun hankesuunnitelman hyväksyminen

 

912

Kaj/5

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n perustaminen

 

913

Kaj/6

Lohja Rudus Oy Ab:n suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus

 

914

Kaj/7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX ja XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

 

915

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle SRV Yhtiöt Oyj:n poikkeamishakemuksesta

 

916

Kaj/9

Lausunto Vantaan osayleiskaavaehdotuksesta

 

917

Kaj/10

Esitys kaupunginhallitukselle Myllypuron Kiinteistöt Oy:n Alakiventie 4 B-C ja E-F rakennusten purkamisesta

 

918

Kaj/11

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Yleisradion eläkesäätiön ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian välisessä kiinteistökaupassa

 

919

Kaj/12

Toimitilatontin varaaminen Salmisaaresta hotellin ja toimistohotellin suunnittelua varten (tontti 20048/9)

 

920

Kaj/13

11.6.2007 pöydälle pantu asia

Suojeltujen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koulurakennusten pääomavuokran tuottovaatimuksen poistaminen

 

921

Kaj/14

11.6.2007 pöydälle pantu asia

Selvitys eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hitas-järjestelmää koskevien kanteluiden johdosta tehdyn päätöksen aiheuttamista toimenpiteistä

 

922

Kaj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

923

Sj/1

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan muutos

 

924

Sj/2

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan muutos

 

925

Sj/3

Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmäkokeilua koskevan virkaehtosopimuksen päättyminen

 

926

Sj/4

Vaikeasti vammaisen lasten perusopetuslain mukaisen eritysopetuksen hankkiminen muulta opetuksen järjestäjältä

 

927

Sj/5

Kaupunginhallituksen 4.6.2007 käsiteltäväkseen ottama asia: nuorisolautakunta 31.5.2007 § 96, nuorisoasiainkeskuksen kulttuurisen nuorisotyön toimiston toimistopäällikön viran täyttäminen

 

928

Sj/6

11.6.2007 pöydälle pantu asia

Kansainvälisten perheiden perusopetuksen koulutuspalvelujen kehittämisesitykset opetusministeriölle

 

929

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

930

Ryj/1

11.6.2007 pöydälle pantu asia

Joukkoliikenteen suunnitteluohjeen hyväksyminen

 

931

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

932

Stj/1

Uuden jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

 

933

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

897 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja Peltokorven (varalla Hakola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

898 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

899 §

SISÄISEN TARKASTUKSEN PÄÄLLIKÖN ERO JA VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-1290, 2007-1486

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, että talous- ja suunnittelukeskuksen sisäisen tarkastuksen päällikön Paula Mäntysen virkasuhde päättyy 31.7.2007 oman hakemuksen perusteella osa-aikaiseen tehtävään siirtymistä varten.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa sisäisen tarkastuksen päällikön virkaan 1.8.2007 lukien sisäinen tarkastaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Kyllösen virkaa haettavaksi julistamatta 5 100 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti todeta, että koska Kyllönen on kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan jo aikaisemmin, häneltä ei sitä tässä yhteydessä edellytetä.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 310 36055

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

900 §

ELINKEINONEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2007-1487

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa elinkeinoneuvottelukunnan kuluvan toimikautensa loppuun sekä nimetä neuvottelu­kuntaan jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan Suvi Rihtniemen sekä varapuheenjohtajat Otto Lehtipuun ja Sirkka-Liisa Vehviläisen ja neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kaupun­ginjohtaja Jussi Pajusen ja jäseniksi apulaiskaupunginjohtajat.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää Helsingin seudun kauppakamaria nimeämään neuvottelukuntaan kuusi ja Helsingin Yrittäjät ry:tä kolme jäsentä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelua huolehtimaan uuden toimielimen asioiden valmistelusta sekä sihteerintehtävistä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukuntaan pysyviksi asiantuntijoiksi rahoitusjohtaja Tapio Korhosen, virastopäällikkö Tuomas Rajajärven, virastopäällikkö Matti Rytkölän ja elinkeinojohtaja Eero Holstilan.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun kauppakamarille, Helsingin yrittäjät ry:lle, neuvottelukuntaan nimetyille, hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

901 §

EUROVISION 2007 LAULUKILPAILUJEN TURVAJÄRJESTELYISTÄ AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN OSITTAINEN KORVAAMINEN PALMIALLE

 

Khs 2006-2540

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan Palmialle 550 000 euroa Eurovision laulukilpailujen turvajärjestelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin vuoden 2007 talousarvion kohdalta 1 04 02 07, Khn käyttövarat (kaupungin yleisilmeen kohottaminen, turvallisuus- ja suurtapahtumajärjestelyt).

 

Pöytäkirjanote Palmialle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, elinkeinopalvelulle ja taloushallintopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

902 §

VALTUUSTORYHMIEN TOIMINNAN TUKEMISTA KOSKEVIEN PERIAATTEIDEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1126

Esityslistan asia Kj/6

 

Merkittiin, että esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

903 §

KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJÄ, NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ JA LIIKELAITOKSIA KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2007-1406

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

904 §

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KAHDEKSAN VARSINAISEN JÄSENEN SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA SAKSAAN 

 

Khs 2007-1481

Esityslistan asia Kj/8

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa teknisen lautakunnan kahdeksan varsinaista jäsentä sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Saksaan Müncheniin 23. – 25.9.2007 Münchenin energiahuoltoon ja tuotantorakenteeseen tutustumista varten.

                                           

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan Helsingin Energian käyttövaroista.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille sekä Helsingin Energialle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

905 §

ARVIOINTIPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN TARKASTUSVIRASTOON

 

Khs 2007-1501

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa tarkastusvirastoon sijoitettavaksi 1.8.2007 lukien arviointipäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on enintään 4 200 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote tarkastusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

906 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                13.6.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

907 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

908 §

VT SIRPA ASKO-SELJAVAARAN TOIVOMUSPONSI: KAUPPAHALLIEN VUOKRIEN KOHTUULLISUUS

 

Khs 2006-2621

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Asko-Seljavaaralle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

909 §

ALUEEN VARAAMINEN PLANTAGEN FINLAND OY:LLE PUUTARHAKESKUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (VARTIOKYLÄ, OSA TONTTIA 45196/12)

 

Khs 2007-1421

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45196 tontista nro 12 noin 2,4 ha:n suuruisen alueen Plantagen Finland Oy:lle puutarha-alan kauppakeskuksen suunnittelua varten 31.12.2008 saakka seuraavilla ehdolla:

 

1                          Alueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja liikennelaitoksen kanssa.

2                          Alueen pinta-ala tarkentuu laadittavassa asemakaavan muutoksessa.

3                          Alueen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävät suojaetäisyydet 110 kV:n voimajohdosta ja yhdysraiteesta sekä alueen eteläpäähän suunniteltu tulvavesiallas. Metro-rataa on päästävä ajoittain huoltamaan. Liikennelaitoksella on oikeus sijoittaa valvontakameroita ja vastaavia alueelle tuleviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Liikennelaitokselta poistuvat vieraspysäköintipaikat on korvattava metrovarikon nykyisen pysäköintialueen eteläpuolelle.

4                          Varattava alue tullaan vuokraamaan varauksensaajalle
15 - 20 vuoden vuokra-ajalla sen jälkeen, kun alueelle laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Vuokrasopimukseen sisältyy etuoikeus saada vuokra-alue vuokra-ajan päättyessä uudelleen vuokralle, mikäli alue vuokrataan samanlaiseen tarkoitukseen.

5                          Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei alueelle saada voimaan tämän varauspäätöksen mukaista asemakaavan muutosta eikä tonttia voida vuokrata.

 

Pöytäkirjanote Plantagen Finland Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

910 §

LASTEN PÄIVÄKOTI JOUSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1225

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päiväkoti Jousen peruskorjauksen 1.3.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 080 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 2 830 000 euroa (veroton hinta 2 328 000 euroa) hintatasossa 12/2006.


 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

911 §

LASTEN PÄIVÄKOTI PUOTINHARJUN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-864

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lasten päiväkoti Puotinharjun peruskorjauksen 6.3.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 837 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 2 000 000 euroa (veroton hinta 1 640 000 euroa hintatasossa 1/2007.)

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

912 §

LÄNSI-VIIKINMÄEN PYSÄKÖINTI OY:N PERUSTAMINEN

 

Khs 2007-1319

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevan Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen,

2                          hyväksyä Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n ja sen osakasyhteisöjen välillä allekirjoitettavan esityslistan liitteenä 2 olevan pysäköintisopimuksen,

3                          kehottaa kiinteistölautakuntaa Viikinmäen länsiosan asuntotonttien 36110/10, 12 ja 13, 36111/1 ja 2, 36112/1, 36113/1, 36114/1, 36115/1 ja 2, 36116/1 ja 3, 36117/1 ja 3, 36118/1-4 sekä 36119/1 ja 3 tai edellä mainituista tonteista muodostettavien tonttien maanvuokrasopimuksia tai kauppakirjoja käsitellessään huolehtimaan siitä, että tontinsaaja velvoitetaan liittymään osakkaaksi Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:ön, tekemään liitteen mukaisen pysäköintisopimuksen, ostamaan Pihlajiston Kiinteistöt Oy:ltä tonttia vastaavat Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n osakkeet niiden nimellisarvosta Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n hallituksen määräämänä ajankohtana ja suorittamaan Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:lle kiinteistölautakunnan päättämillä perusteilla laskettavan liittymismaksun,

4                          kehottaa Pihlajiston Kiinteistöt Oy:tä toimimaan Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n perustajaosakkaana ja merkitsemään yhtiön koko osakekannan 8 000 euroa,

5                          kehottaa asuntotuotantotoimistoa hoitamaan Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n perustamistoimet ja oikeuttaisi toimiston tekemään vähäisiä tarkistuksia yhtiöjärjestykseen ja pysäköintisopimukseen,

6                          nimetä Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n rakennusaikaisen hallituksen jäseniksi asuntotuotantotoimistosta toimitusjohtaja Sisko Marjamaan, hallintopäällikkö Markku Nyyssölän, projektipäällikkö Seidi Kivisyrjän, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolta projektinjohtaja Heikki Rinteen ja kiinteistöviraston tonttiosastolta kiinteistölakimies Martti Tallilan sekä varajäseniksi asuntotuotantotoimistosta hankesuunnittelupäällikkö Seija Karvisen ja talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolta projekti-insinööri Erkki Sarven,

7                          että Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n tilintarkastajiksi valitaan tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, Pihlajiston Kiinteistöt Oy:lle, päätöksessä mainituille ja tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

913 §

LOHJA RUDUS OY AB:N SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1013

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Lohja Rudus Oy Ab:lle poikkeuksen rakennuskiellosta sekä suunnittelutarveratkaisun määräaikaisena 31.12.2012 asti Konalan tilalle RN:o 14:0 päätöksen nro 2007-1013/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

914 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1012

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä XXXX ja XXXX XXXX:lle haettuun toimenpiteeseen 42. kaupunginosan korttelin nro 42026 tontille nro 7 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 29.3.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

915 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SRV YHTIÖT OYJ:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-820

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä SRV Yhtiöt Oyj:lle haettuun toimenpiteeseen 20. kaupunginosan alueelle L101 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 1.3.2007 päivättyä periaatesuunnitelmaa, mukaan lukien ensimmäisen kerroksen käyttö liike- ja ravintolatiloina makasiinissa L2 ja makasiinissa L3, ja makasiinien jatkosuunnittelussa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja kaupunginmuseon määrittelemät ehdot rakennuksen suojelulle, muun muassa suojeltavien sisätilojen ja satamanosturin säilyttäminen. Lisäksi kiinteistölle tulee toteuttaa autopaikkoja laskentaohjeen 1ap/350 k-m2 mukaisesti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

916 §

LAUSUNTO VANTAAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Khs 2007-1030

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Vantaan kaupungille seuraavan sisältöisen lausunnon Vantaan yleiskaavaehdotuksesta.

 

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Vantaan maankäytön kehityskuvasta ja yleiskaavan tavoitteista 25.8.2003 ja seikkaperäisen lausunnon yleiskaavaluonnoksesta. Molemmissa lausunnoissa kiinnitettiin vakavaa huomiota erityisesti siihen seikkaan, ettei Vantaa lainkaan ole ottanut yleiskaavassaan huomioon seudullisessa yhteistyössä erittäin tärkeänä pidettyä kaupunkirakenteen avaamista raideliikenteen (metron jatkeen) varassa Helsingistä itään Vantaalle ja edelleen Sipooseen. Yleiskaavan aluevarausmerkinnät Vantaalla ovat tältä osin ennallaan eli pääosin suojelu- ja virkistysalueita.

 

Näin siitä huolimatta, että Uudenmaan maakuntakaavassa merkittävä osa nk. Västerkullan kiilan alueesta, aina Kehä III:een saakka on osoitettu taajama-alueeksi. Kaavaselostuksen sivulla 14 todetaan, että maakuntahallitus päätti 23.8.2004 maakuntakaavaehdotusta käsitellessään edellyttää, että” nk. Västerkullan alueen kehittämisvaihtoehdot selvitetään vaihekaavan tai muun vastaavan prosessin kautta yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa. Selvitystyö ei ole vielä käynnistynyt.”

 

Meneillään oleva yleiskaavatyö olisi tarjonnut tähän mitä parhaimmat mahdollisuudet. Länsimäen ja Sipoon rajan väliset alueet tulisi voida varata asuntorakentamiseen, samalla kuitenkin tärkeät luonnonsuojelu- ja virkistysarvot huomioon ottaen. Se myös tukisi mitä parhaiten väestön ja palvelujen säilymistä alueella, mistä kaavaselostuksessa aiheellisesti kannetaan huolta.

 

Kun Sipoon lounaisosaa koskeva kuntajaon muutos on parhaillaan valtioneuvostossa ratkaistavana ja Sipoossa tekeillä oleva yleiskaava on luonnosvaiheessa, olisi tarkoituksenmukaista merkitä Kaakkois-Vantaa nyt käsillä olevassa kaavassa selvitysalueeksi.

 

Sen sijaan Helsingin kaupunki on ilahtunut siitä, että yleiskaavaehdotuksessa on Västerkullan kiilan rajaan merkitty nuolella tavoitteellinen merkintä ”raideliikenteen kehittämissuunta” ja tu-merkinnällä täsmennys ”liikenneväylän tunneliosuus”.

 

Muut huomautukset lausuntovaiheessa koskivat mm. Malmin lentokentältä nyt operoivien tärkeiden viranomaistoimintojen, kuten rajavartiolaitoksen helikopteritukikohdan mahdollista siirtämistä Helsinki-Vantaan lentokentän yhteyteen, johon yleiskaavassa tulisi varautua. Valitettavaa on, että edelleenkään yleiskaavassa ei ole selvitetty tätä seikkaa, eikä myöskään suoran ja nopean raideyhteyden toteuttamisvaihtoehtoja Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan välille.

 

Helsingin kaupunki on edellä esitetystä kritiikistä huolimatta edelleen sillä kannalla, että yleiskaava itsessään on huolellisesti valmisteltu ja esitystavaltaan selkeä ja että esitetty kaupunkirakenne liikennejärjestelmineen tukee Vantaan ja koko Helsingin seudun kehittämistä ja kilpailukykyä.

 

Edelleen on kuitenkin syytä painottaa lisätarvetta tehokkaaseen joukkoliikenteeseen tukeutuvien rakentamisalueiden kaavoittamiseen seudun asuntotarjonnan turvaamiseksi. Kaava mahdollistaa mm. monipuolisen asuin- ja työpaikka-alueen kehittämisen Veromieheen, mutta tulevaisuudessa tämänkaltaisia alueita pitäisi jatkuvasti aktiivisesti etsiä ja  osoittaa niitä kaavoissa.

 

Liikenne ja melualueet  

 

Yleiskaavaehdotuksen johtavana periaatteena on eheyttävä rakentaminen. Vantaan keskusten ja asuntoalueiden sijoittumista ohjaa raideliikenne. Kaavan tavoitteet liikenne- ja maankäyttöratkaisujen yhteensovittamisesta ovat hyvät.

 

Kuten yleiskaavan selostuksessa todetaan, on seudun liikenneratkaisuissa painotettava joukkoliikenneyhteyksiä.

 

Vantaan asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat huomattavasti. Tällä hetkellä joukkoliikenteen kulkutapaosuus on Vantaan eri osissa 14 – 38%.  Pienimmillään osuus on Kivistön – Seutulan – Riipilän alueilla. Suunniteltu Vantaankosken ja pääradan yhdistävä Kehärata onkin erittäin tärkeä täydennys joukkoliikenteen runkoverkkoon ja se tulisi rakentaa mahdollisimman pian palvelemaan nykyisten ja uusien työpaikka- ja asuntokeskittymien ja lentoaseman seudun välisiä liikennöintitarpeita. Myös itämetron jatkamista on kiirehdittävä.

 

Raideliikenteen ohella tarvitaan seudulla edelleen myös muita poikittaisen joukkoliikenteen palvelutason voimakkaita parannustoimia.

 

Yleiskaavaselostuksessa kerrotaan, että kaavaehdotuksen uudet rakentamisalueet ovat useassa kohdassa osittain liikennemelualueilla ja että melu on otettava huomioon rakennusten sijoittelussa ja meluesteiden rakentamisessa. Vantaalla jouduttaneenkin asemakaavavaiheessa käyttämään kaavamääräystä, jonka mukaan meluesteet on toteutettava ennen uusien asuinrakennusten käyttöön ottoa. Helsingissä määräys on jo monissa vilkkaiden pääväylien varteen tulevien asuinalueiden kaavoissa. Sekä pääkaupunkiseudun kuntien että Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen on tehostettava meluntorjuntatoimia.

 

Uudenmaan maakuntakaavan liikenneverkkovaraukset sisältyvät yleiskaavaehdotukseen ja kaavassa on varauduttu kaikkiin PLJ 2007 liikennejärjestelmässä esitettyihin liikenneverkkojen kehittämishankkeisiin.

 

Yhdyskuntatekninen huolto ja sen ympäristöhäiriöt

 

Vantaan yleiskaava on hyvä esimerkki yleiskaavallisesta suunnittelusta, jossa on tunnistettu tarve ohjata kasvavan ja tiivistyvän kaupungin yhdyskuntakehitystä myös yhdyskuntateknisen huollon ja tärkeimpien haitallisten ympäristövaikutusten hallinnan osalta. Vantaan merkittävä koko, kaavan suhteellisen suuri tarkkuus sekä kaavaselostus ja sen liitteet antavat tältä osin vaikutelman kaupungin eri hallinnonalojen laajasta yhteistyöstä. Vantaan yleiskaava luo hyvän pohjan kaupungin kasvun edellytysten ja toimintojen jälkihuollon turvaamiselle.

 

Merkittävä osa Vantaalla kulutettavasta vesijohtovedestä toimitetaan Helsingistä. Erityisesti Vantaan länsiosiin ennustettu kaupungin kasvu lisää tätä osuutta tulevaisuudessa. Helsingin ja Vantaan kaupungeilla on normaaliaikojen vesihuollon lisäksi yhteistyötarvetta myös vedenhankinnan kriisitilanteiden vesihuollon hoitamisessa. Veden johtaminen Vantaalle Helsingistä helpottaa Vantaan käytössä oleville pohjavesialueille tulevan lisärakentamisen edellytyksenä olevan, myös yleiskaavan määrittämän pohjaveden suojelun tavoitteiden saavuttamista.

 

Kaikkiaan tämänkertaisen yleiskaavan pohjaveden suojelua ja meluntorjuntaa koskevat kaavamääräykset vaikuttavat harkituilta ja oikein mitoitetuilta.

 

Kaavassa on riittävästi merkintöjä myös seudulle ja Helsingille tärkeille yhdyskuntateknisen huollon yhteyksille, laitoksille ja tulevaisuuden aluevarauksille. Tällaisia ovat mm. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n Päijännetunneli ja Silvolan tekojärvi, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän meriviemäri sekä energiahuollolle tärkeät korkeajänniteyhteydet ja maakaasuputket.

 

Kaavan merkinnät mahdollistavat myös Helsingin jätehuollon seudulliselle hoitamiselle tärkeiden ylijäämämaiden loppusijoitusalueiden (Pitkäsuo, laajennettu Kiilan alue) ja yhdyskuntajätteen polton (Långmossebergen) jatkosuunnittelun. 

 

Suojelu- ja virkistysalueet

 

Vantaan yleiskaavan keskeisiä tavoitteita ovat olleet viheralueverkoston jatkuvuuden turvaaminen ja luonnonsuojelun edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

 

Seudullisten virkistysalueiden ja -yhteyksien jatkumista Helsingistä Vantaalle ja Sipooseen pidetään tärkeänä myös Helsingin uudessa maankäytön kehityskuvan luonnoksessa. Virkistysyhteydet mahdollistavat vantaalaisten pääsyn Helsingin vihersormille. Västerkullan kiilassa viheralueiden laajuus sekä se miten pohjois-eteläsuuntainen viheryhteys Helsingistä Sipooseen turvataan, tulisi kuitenkin päättää vasta Sipoon suunnitelmien ja alueliitosasian ratkettua. Tältä osin viitataan aiemmin ao. alueesta lausuttuun.

 

Vantaan yleiskaavaehdotuksessa Vantaanjoen Helsingin rajalla olevat ranta-alueet on varattu pääosin lähivirkistysalueiksi ja niille on merkitty ohjeelliset ulkoilureitit. Yleiskaavaehdotuksesta puuttuu kuitenkin Kuninkaantammesta Vantaan Kahluuniityn kautta Vantaanjoelle kulkeva ohjeellinen ulkoilureitti, johon Kuninkaantammen osayleiskaavassa on varauduttu. Ruutinkosken luonnonsuojelualueen kohdalle on Pakkalaan aiemmin esitetyn A2- ja VL-alueen sijaan esitetty nyt laajaa urheilu- ja virkistysaluetta (VU), josta osa sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Jatkosuunnittelussa on oleellista, että alueen maisema säilyy avoimena.

 

Maaseudun kulttuurimaisen kyläkuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet ovat merkittävästi laajemmat kuin yleiskaavan 1992 kulttuurihistoriallisesti merkittävät ympäristökokonaisuudet. Edellisestä yleiskaavasta poiketen yleiskaavaehdotuksessa edistetään myös kaupunkimaiseman vaalimista. Kyläkuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet Vantaanjokilaaksossa muodostavat kuitenkin pienemmän aluekokonaisuuden kuin miksi sen valtakunnallisesti arvokkaaksi määritelty maisema-aluekokonaisuus on aiemmin arvioitu. Esimerkiksi. Tammiston kohdalla osa valtakunnallisesti arvokkaasta Vantaanjokilaakson maisema-alueesta on jo osin rakennettu, joten jäljelle jääneen maisema-alueen suojelu on nyt entistä tärkeämpää.

 

Yleiskaavaehdotuksen selostuksessa viitataan useissa kohdissa vaikutusten arvioinnin erillisraportteihin, mutta selostuksesta puuttuu yhteenveto vaikutusten arviointiselvityksistä. Selostuksesta ei käy kunnolla ilmi, miten vaikutusten arviointi on otettu huomioon yleiskaavan ratkaisuissa. Vaikutusten arvioinnin ja kaavavalmistelun suhde jää hahmottumatta. Sen sijaan yleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on käsitelty hyvin.

 

Yleiskaavaselostuksessa tulisi olla oma lukunsa Vantaan yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-verkoston alueisiin. Helsinki on laatinut omistamilleen Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueen osille hoito- ja käyttösuunnitelmat. Kaikkien Helsingin ja Vantaan rajalla olevien virkistysalueiden sekä niitä yhdistävien ulkoilureittien ja ratsastusreittien suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Osa alueista on kovin kulutusarkaa maastoa, ja seudun tiivistyessä luontoalueiden kulutuspaine kasvaa edelleen.

 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

 

Yleiskaavan selostuksessa tulisi arvioida myös kaavaehdotuksen ilmastovaikutuksia ja käsitellä ilmastonmuutokseen sopeutumista: miten maankäyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen, millaisilla keinoilla muutosta voitaisiin hillitä, miten muutos mahdollisesti vaikuttaa alueiden käyttömahdollisuuksiin Vantaalla ja miten haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää.

 

Kasvihuonekaasupäästöarvioiden laatimista yleiskaavojen vaikutusten arvioinnissa esitetään mm. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 luonnoksessa, jota on valmisteltu samaan aikaan Vantaan yleiskaavan kanssa. Ilmastovaikutusten arviointiin tulevat velvoittamaan todennäköisesti myös tarkistettavina olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

 

Kirje Vantaan kaupungille sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

917 §

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE MYLLYPURON KIINTEISTÖT OY:N ALAKIVENTIE 4 B-C JA E-F RAKENNUSTEN PURKAMISESTA

 

Khs 2007-1409

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Myllypuron Kiinteistöt Oy:hyn kuuluvat, osoitteessa Alakiventie 4 B-C ja E-F sijaitsevat rakennukset puretaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa ja Myllypuron Kiinteistöt Oy:tä ryhtymään rakennusten purkamisten edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että purkamiskustannukset ja purettaviin rakennuksiin kohdistuvat lainat (31.5.2007, 128 178,60 euroa) korkoineen maksetaan kaupungin asuntotuotantorahastosta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa tekemään selvityksen koko kaatopaikka-alueen tilanteesta sekä kunnostukseen liittyvistä vielä tarpeellisista maisemointi ym. töistä sekä niiden edellyttämästä lisärahoituksesta.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa Myllypuron Kiinteistöt Oy:tä tiedottamaan purkamispäätöksestä niille Alakiventie 4 rakennuksista poismuuttaneille asukkaille, joilla on ollut tarkoitus palata entisiin asuntoihinsa.

 

Pöytäkirjanote Myllypuron Kiinteistöt Oy:lle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

918 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN JA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ ELÄKE-FENNIAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1468

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Yleisradion eläkesäätiö on 20.4.2007 myynyt määräalan rakennuksineen Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan korttelin 17053 tontista nro 2 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

919 §

TOIMITILATONTIN VARAAMINEN SALMISAARESTA HOTELLIN JA TOIMISTOHOTELLIN SUUNNITTELUA VARTEN (TONTTI 20048/9)

 

Khs 2007-1467

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että YIT Rakennus Oy:lle, Omena Hotellit Oy:lle ja Regus Oy:lle varataan 20. kaupunginosan korttelin nro 20048 suunnitellun tontin nro 9 hotellin, toimistohotellin ja niihin liittyvien muiden toimitilojen suunnittelua varten 30.6.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Tontille tulevien rakennusten suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja alueen toteutusprojektin kanssa.

2                          Varauksensaajan tulee tontin suunnittelussa ja toteutuksessa noudattaa kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymää Salmisaaren toteuttamista koskevaa yhteisjärjestelysopimusta 25.11.2005 siihen myöhemmin tehtävine lisäyksineen.

3                          Varauksensaaja on tietoinen, että tontin rakentaminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun viereisen tontin 20048/6 rakentamisaikataulu on varmistunut. Mikäli tontin rakentamisedellytykset eivät ole täyttyneet 30.6.2008 mennessä, niin varauksensaajalla on oikeus saada varaus jatketuksi kiinteistölautakunnan hyväksymään määräaikaan saakka, kuitenkin kauintaan 30.6.2009 saakka.

4                          Tontin luovutuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston 29.11.2006 (310 §) edellä mainitulle tontille hyväksymiä vuokraus- ja myyntiehtoja.

5                          Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei tonttia koskevaa vuokrasopimusta saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote YIT-Rakennus Oy:lle, Omena Hotellit Oy:lle, Regus Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

920 §

11.6.2007 pöydälle pantu asia

SUOJELTUJEN JA KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN KOULURAKENNUSTEN PÄÄOMAVUOKRAN TUOTTOVAATIMUKSEN POISTAMINEN

 

Khs 2006-342

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta kaupungin käyttöön jäävien suojeltujen koulurakennusten korjausten yhteydessä selvittämään suojelutavoitteiden aiheuttamat lisäkustannukset ja ottamaan ne huomioon pääomavuokrassa tuottotavoitetta asetettaessa. Suojeltujen koulurakennusten korjausten hankesuunnitelmaa tuotaessa päätettäväksi tulee päätösehdotuksessa olla esitys tuottotavoitteen määrästä.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

921 §

11.6.2007 pöydälle pantu asia

SELVITYS EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE HITAS-JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN KANTELUIDEN JOHDOSTA TEHDYN PÄÄTÖKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ

 

Khs 2005-2214

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle kaupungin toimenpiteistä eduskunnan oikeusasiamiehen Hitas-järjestelmään koskevan päätöksen aiheuttamista toimenpiteistä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumassa esitetyin tavoin.

 

Kirje eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tietokeskukselle, kiinteistövirastolle jäljennöksin esityslistatekstistä.

 

Merkittiin, että Rautava teki Urhon kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausuntoehdotuksen toiseksi viimeinen kappale korvataan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että tulevaisuudessa on tärkeää kehittää erilaisia keinoja, jolla voidaan turvata kohtuuhintainen asuntotuotanto Helsingissä.”

 

Merkittiin, että Ojala teki Vehviläisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan sivun 84 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kaupungin vuosien 2008-2017 asumisen ja maankäytön toteutusohjelma on parhaillaan lausunnolla. Ohjelmaluonnoksessa todetaan yhtenä tavoitteena selvittää ohjelmakauden alussa hitas-järjestelmän kehittämistarpeet. Ohjelma on tarkoitus saattaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn syksyllä 2007.”

 

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan äänen ratkaistessa Rautavan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 – 6 – 3 poissa. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Moisio, Ojala, Pajamäki, Peltokorpi ja Vehviläinen.

 

Toisessa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan vastaehdotuksen äänin 7 – 5 – 3 poissa. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Moisio, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Krohn, Lehtipuu, Malinen, Matikainen ja Meriläinen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

922 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

5.6.2007

asuntotuotantotoimikunta

13.6.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.6.2007

kiinteistölautakunta

 

12.6.2007

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

11. ja 13.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

923 §

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS

 

Khs 2007-1483

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hakea opetusministeriöltä koulutus-tehtävän määrällistä lisäystä yhteensä 200 koulutuspaikkaa 1.8.2007 alkaen ja 180 koulutuspaikkaa 1.8.2008 alkaen.

 

Kirje opetusministeriölle sekä pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

924 §

OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS

 

Khs 2007-1482

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hakea opetusministeriöltä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen vuotuisen vähimmäismäärän lisäystä 445 koulutuspaikkaa 1.1.2008 alkaen siten, että oppisopimuskoulutuksen vuotuinen vähimmäismäärä on 2 000 koulutuspaikkaa.

 

Kirje opetusministeriölle sekä pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

925 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ERÄIDEN PERUSKOULUJEN OPETTAJIEN TYÖAIKA- JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄKOKEILUA KOSKEVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

 

Khs 2007-1493

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on irtisanonut 1.8.1999 voimaan tulleen Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmäkokeilua koskevan paikallisen sopimuksen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen 31.7.2007 lukien.

 

Kirje Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle sekä pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

926 §

VAIKEASTI VAMMAISEN LASTEN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN ERITYSOPETUKSEN HANKKIMINEN MUULTA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄLTÄ

 

Khs 2007-1494

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetustoimen johtajan sopimaan perusopetuslain mukaisen erityisopetuksen hankkimisesta muulta perusopetuslain mukaiselta opetuksen järjestäjältä, mikäli kaupunki ei voi perusopetuslaissa säädettyä opetuksen järjestämisvelvollisuutta itse toteuttaa, siten että tarvittaessa tosiasialliset kustannukset perusopetuslain mukaisista avustajapalveluista ja koulumatkoista maksetaan.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

927 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 4.6.2007 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA ASIA: NUORISOLAUTAKUNTA 31.5.2007 § 96, NUORISOASIAINKESKUKSEN KULTTUURISEN NUORISOTYÖN TOIMISTON TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-1457

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa vs. osastopäällikkö Leena Ruotsalaisen nuorisoasiainkeskuksen kulttuurisen nuorisotyön toimiston toimistopäällikön virkaan 3 035,73 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä teki seuraavat lisäykset vs. Sjn perustelutekstiin:

 

”Vs. turvatalon johtaja XXXX XXXX on 14.6.2007 peruuttanut hakemuksensa ko. virkaan ja virkaa hakenut toiminnanjohtaja XXXX XXXX on tehnyt nuorisolautakunnan 31.5.2007 tekemästä valintapäätöksestä 12.6.2007 päivätyn, nuorisolautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen.

 

Vs. Sj toteaa, että koska asia on siirtynyt Khn päätettäväksi, kyseinen oikaisuvaatimus raukeaa. XXXX:n oikaisuvaatimus on jaettu kaupunginhallitukselle.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän perusteluihin tekemät lisäykset.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

928 §

11.6.2007 pöydälle pantu asia

KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN PERUSOPETUKSEN KOULUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESITYKSET OPETUSMINISTERIÖLLE

 

Khs 2007-1262

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää opetusministeriölle esityslistan tämän asian liitteen mukaiset ehdotukset kansainvälisten perheiden perusopetuksen koulutuspalvelujen kehittämiseksi.

 

Kirje opetusministeriölle sekä pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

929 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

24.5.2007

kaupunginmuseon johtokunta

11.6.2007

liikuntalautakunta

12.6.2007

nuorisolautakunta

14.6.2007

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

7.6.2007

 

 

eläintarhan johtaja

4. ja 11.6.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

11., 12. ja 14.6.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

8.6.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

7. ja 15.6.2007

museonjohtaja

8.6.2007

kaupunginorkesterin intendentti

5. ja 12.6.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

14.6.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

30.5. ja 14.6.2007

taidemuseon johtaja

7. ja 12.6.2007

tietokeskus

 

- johtaja

7.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

930 §

11.6.2007 pöydälle pantu asia

JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUOHJEEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2529

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevan joukkoliikenteen suunnitteluohjeen käytettäväksi Helsingin joukkoliikenteen suunnittelua ohjaavana työkaluna.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitokselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

931 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      14.6.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    14.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

932 §

UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN VAMMAISNEUVOSTOON

 

Khs 2006-2818

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

933 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                    14.6.2007

 

terveyslautakunta                                                                   12.6.2007

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

908 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

ASKO-SELJAVAARA: RIMLIGA HYROR I SALUHALLARNA

 

Stn 2006-2621

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.11.2006 (Sirpa Asko-Seljavaara)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36028

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Irmeli Wallden-Paulig

Terhi Peltokorpi

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   4.7.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 897-898, 902-903, 906-909, 914-916, 919, 921-922, 925, 929 ja 931-933 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 913 §

 

 

 

 

suunnittelutarveratkaisun tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 913 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 918 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisun tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Suunnittelutarveratkaisun tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

897-898, 902-903, 906-909, 914-916, 919, 921-922, 925, 929 och 931-933 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

913 § i protokollet

 

 

 

 

avgöranden som gäller planeringsbehov (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

913 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

918 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Avgöranden som gäller planeringsbehov

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut rörande avgöranden som gäller planeringsbehov får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan på­verka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.