10

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN VAALITOIMIKUNTIEN JA VAALILAUTAKUNTIEN KOKOONPANOIHIN

 

Khs 2007-162, 2007-163

 

Vs. Kj toteaa Khn valinneen eduskuntavaalien vaalitoimikunnat ja vaalilautakunnat 29.1.2007. Kokoonpanoja on eräiden vaalitoimikuntien ja ‑lautakuntien osalta muutettu 19.2.2007. Valintojen jälkeen ovat eräät henkilöt työn, matkan tms. syyn vuoksi ilmoittaneet olevansa esteellisiä toimimaan lauta- tai toimikunnassa.

 

./.                   Khn olisi muutettava vaalilautakuntien ja ‑toimikuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee muuttaa eduskuntavaalien vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

 

LIITE

Yhdistelmä luottamushenkilövaihdoksista vaalitoimikunnissa ja vaalilautakunnissa

 

 

 

 


11

KAUPUNGINVALTUUSTON 28.2.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 28.2.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallituksen kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02-11, Esirakentaminen alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 1 271 000 euroa Kannelmäen Kiinteistöt Oy:lle ja Laajasalon Kiinteistöt Oy:lle suoritettavia asemakaavamuutosten nro 11337 ja 11135 mukaisia täydennysrakentamiskorvauksia ja korvausinvestointikustannuksia varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

15                 Aloitteet 2, 6, 11, 15, 21, 27–29, 37, 38, 48 ja 49 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 14.3.2007.

 

Aloite 22

 

Kaupunginhallitus päättänee lähettää aloitteen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon kiinteistövirastolle sen selvittämiseksi yhteis-

työssä terveyskeskuksen kanssa, onko terveysaseman käyttöön mahdollista ja tarpeen sopia varattavaksi asiakaspysäköintipaikkoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja terveyskeskukselle.

 

Aloite 23

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa valmistelemaan esityksen valtioneuvostolle tarvittaviksi toimenpiteiksi asiassa.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

16–35           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja pelastuslaitokselle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakun­nalle, rakennuslautakunnalle Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja ympäristökeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, opetusvirastolle, Helsingin Vedelle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Energialle.

 

36–38           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Piritta Krogellille ja hammashoitaja Sirpa Karvoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtiotieteen maisteri Eero Holstilalle ja filosofian maisteri Asta Manniselle.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

39, 40           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

41, 42           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

43, 44           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          27.2.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                28.2.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

27.2.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

 

22.2.2007

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         1.3.2007

kaupunginmuseon johtokunta                                                     27.2.2007

nuorisolautakunta                                                                             1.3.2007

opetuslautakunta                                                                            27.2.2007

- suomenkielinen jaosto                                                                27.2.2007

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                26.2.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              27.2.2007

 

eläintarhan johtaja                                                                          28.2.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           23.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       27. – 28.2.2007

taidemuseon johtaja                                                                       28.2.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                    19. – 26.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                   1.3.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                 1.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                             27.2.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                  14.2.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048