11

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.2.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 14.2.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2006 talousarvion kohdasta 8 01 02, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kiinteistövirastolle 12 500 000 euroa vuonna 2006 toteutuneita aluevaihtoja ja -järjestelyjä varten.

 

Pöytäkirjanote Finlandia-talolle, suomenkieliselle työväenopistolle, henkilöstökeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tarja Kantolalle ja viestinnän suun­nittelija Anna Mäenpäälle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10–17           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

18                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19–22           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

23–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

26                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


12

HALLINTOKESKUKSEN HALLINTOPALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2006-2587

 

Osastopäällikön virka julistettiin haettavaksi kaupungin ilmoituslehdissä. Hakuaika päättyi 2.1.2007.

 

Osastopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Hallintokeskuksen johtosäännön 12 §:n mukaan osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus.

 

Virkaa haki hakuajan kuluessa 36 henkilöä. Kaksi hakijoista peruutti hakemuksensa. Hakijat ovat seuraavat:

 

[36 hakijan henkilötiedot poistettu]

 

Osastopäällikön viran hakijoiden haastattelun suorittivat hallintojohtaja ja kansliapäällikkö. Haastatteluun kutsuttiin hakijat Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Summanen ja Xxxxxxx. Heistä Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Summanen ja Xxxxxxx kutsuttiin soveltuvuustesteihin, jotka suoritti PIB Personnel Oy. Lisäksi Kj on haastatellut virkaan esitettävän.

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

Juha Summanen on filosofian kandidaatti (1987). Hän on työskennellyt 1982–1985 Helsingin kaupungilla tutkijana, 1986 Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa asemakaavaosaston Pasila-ryhmän jäsenenä ja 1990–1994 Haminan kaupungilla teknisen toimen hallintotoimiston päällikkönä. Haminan kaupungin kaupunginsihteerinä Summanen on toiminut 1.1.1995 alkaen.

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

./.                   Kj toteaa, että yhteenveto hakijoiden ansioista on esityslistan tämän asian liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

 

                      Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

 

Kj toteaa lisäksi, että osastopäällikkö johtaa hallintokeskuksen hallintopalveluja. Osasto huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toiminnan järjestelyistä, viraston talous- ja henkilöstöasioista, tieto- ja käännöspalveluista sekä keskitetyistä tukipalveluista. Osastopäällikön tehtävissä korostuvat erityisesti henkilöjohtaminen, organisointi- ja kehittämistaidot sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toiminnan ja kunnallisen taloushallinnon tuntemus.

 

Kaikki haastatellut ja soveltuvuustestaukseen osallistuneen täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset ja heillä on pitkä työkokemus kunnallishallinnossa.

 

Kunnallishallinnon kokemusta on Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ja Summasella yli 20v sekä Xxxxxxxxx yli 14v. Valtion hallinnon kokemusta on Xxxxxx 5v, Xxxxxxxx 4,5 v ja Xxxxxxxxxx puoli vuotta. Summasella on henkilöjohtamisen kokemusta 16v. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ja Xxxxxxxx on henkilöjohtamisen kokemusta selvästi vähemmän ja pienemmistä yksiköistä. Heillä kaikilla on lisäksi projektinjohtamiskokemusta.

 

Summasen työkokemus hallintopalvelujen toimialalta on laaja-alaisin ja kattavin. Summanen on Haminan kaupunginsihteerin tehtävissä toiminut Haminan kaupungin yleishallinnon päävastuualueen päällikkönä alaisenaan noin 80 henkilöä. Tässä tehtävässä hän on vastannut yleishallinnon taloudesta ja henkilöstöhallinnosta. Hän on toiminut Haminan kaupunginvaltuuston sihteerinä ja valmistellut asioita kaupunginhallitukselle, jonka kokouksiin hän on osallistunut. Hänen tehtäviinsä on kuulunut lisäksi mm. Haminan kaupungin tapahtumiin liittyvät järjestelyt. Hakuasiakirjojen, haastattelujen ja soveltuvuustestien perusteella suoritetussa kokonaisarvioinnissa Summanen on hakijoista tehtävään parhaiten soveltuva.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ottaa kaupunginsihteeri, filosofian kandidaatti Juha Summasen hallintokeskuksen hallintopalveluiden osastopäällikön virkaan 4900 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, hallintokeskuksen henkilöstöasioiden hoitajalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

LIITE

Yhteenveto hakijoista

 

 

 

 


13

MUUTOKSET EDUSKUNTAVAALIEN VAALITOIMIKUNTIEN JA VAALILAUTAKUNTIEN KOKOONPANOIHIN

 

Khs 2007-162, 2007-163

 

Kj toteaa Khn valinneen presidentinvaalien vaalitoimikunnat ja vaalilautakunnat 29.1.2007. Valinnan jälkeen ovat eräät henkilöt työn, matkan tms. syyn vuoksi ilmoittaneet olevansa esteellisiä toimimaan lauta- tai toimikunnassa.

 

./.                   Khn olisi muutettava vaalilautakuntien ja toimikuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 29.1.2007 valittujen vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

 

LIITE

Yhdistelmä luottamushenkilövaihdoksista vaalitoimikunnissa ja vaalilautakunnissa

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       16.2.2007

satamalautakunta                                                          13.2.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      13.2.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.2.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.2.2007

kiinteistölautakunta

8.2.2007

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

8. ja 12.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranomaisille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         8.2.2007

eläintarhan johtokunta                                                                     8.2.2007

liikuntalautakunta                                                                           13.2.2007

taidemuseon johtokunta                                                                13.2.2007

 

eläintarhan johtaja                                                                  9. ja 12.2.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                  8. ja 14.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                         8. ja 14.2.2007

museonjohtaja                                                                       12. – 16.2.2007

kaupunginorkesterin intendentti                                                    7.2.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                        9. – 14.2.2007

taidemuseon johtaja                                                                9. – 12.2.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                             12.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                       13.2.2007

pelastuslautakunta                                                            13.2.2007

ympäristölautakunta                                                          13.2.2007

joukkoliikennelautakunta                                                 15.2.2007

yleisten töiden lautakunta                                                15.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

sosiaalilautakunta                                                             13.2.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                  24.1.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048