12

TALOUSARVIOKOHDAN 8 03 12, KADUT, KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI -ALUE, ALAKOHTIEN VÄLISET MÄÄRÄRAHASIIRROT

 

Khs 2007-294

 

Rakennusvirasto toteaa kirjeessään 31.1.2007, että talousarviovuoden aikana on väistämättä tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia yksittäisten työkohteiden laajuuden tai rakennusaikataulujen muutosten vuoksi. Nämä muutokset aiheuttavat tarkistustarvetta yksittäisiin investointihankkeisiin ja katujen ja puistojen investointimäärärahojen sisäiseen alakohtajakoon.

 

Katu- ja puisto-osaston päälliköllä on yleisten töiden lautakunnan päätöksen perusteella oikeus tehdä vähäisiä tarkistuksia yksittäisiin investointihankkeisiin ja määrärahojen sisäiseen alakohtajakoon. Päätös ei kuitenkaan oikeuta tarkistuksiin Kamppi-Töölönlahti alueen määrärahojen osalta, koska ne on myönnetty erikseen kaupunginhallituksen päätöksellä rakennusviraston käytettäväksi.

 

Kamppi-Töölönlahti alueen määrärahojen toteutunut käyttö vuonna 2006 poikkeaa kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesta Kampin terminaalin katuihin osoitetun määrärahan osalta. Kaupunginhallitus myönsi 19.6.2006 § 873 Kampin terminaalin katuihin 1 400 000 euroa. Tämä määräraha ylittyi 514 462,29 eurolla seuraavista syistä:

 

-       urakan eräiden vuoden 2005 maksuerien siirtyminen vuoteen 2006

-       Narinkka torin vesiaiheen toteuttaminen vuonna 2006

-       ennakoimattomat katu- ja torialueen varustelutyöt vuonna 2006

-       ennakoimattomat lisä- ja muutostyöt vuonna 2006

 

 Näin ollen talousarvion tilin 80312 Kamppi-Töölönlahti alue sisäistä alakohtajakoa tulisi muuttaa seuraavasti:

 

Alakohta 80312 Kamppi-Töölönlahti alue, Khn käytettäväksi

 

Alakohdista

8031201 Kamppi - Töölönlahti-alueen kadut                        117 403,29 euroa

8031204 Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt       397 059,00 euroa

 

siirretään em. määrät, yhteensä 514 462,29 euroa

 

alakohtaan:

8031202 Kampin terminaalin kadut                                        514 462,29 euroa

 

Kampin terminaalin katujen rakentamisesta vastasi SRV Viitoset Oy. Töiden kokonaiskustannukset vuosina 2003 - 2006 olivat yhteensä 7 946 000 euroa. Toteutuneet kustannukset alittavat hankkeen vuosille 2003 - 2007 budjetin, joka oli 8 120 000 euroa. Vuoden 2006 määrärahan ylitys on siten luonteeltaan lähinnä kustannusennusteen jaksotuksesta johtuva.

 

Vuoden 2006 määrärahojen siirrot alakohdista Kamppi-Töölönlahti-alueen kadut ja Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt otetaan tarvittavilta osin huomioon vuoden 2008 talousarvioehdotusta laadittaessa.

 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginjohtaja tekisi tarvittavat talousarviotilin 80312 Kamppi-Töölönlahti alue, alajaon muutokset

 

Kj toteaa, että Khs muutti po. kohdan alakohtajaon rakennusviraston esityksestä seuraavaksi myöntäessään rakennusvirastolle 19.6.2006 Kamppi-Töölönlahti –alueen katumäärärahat.

 

8 03 12 01 Kamppi-Töölönlahti –alueen kadut

750 000 euroa

8 01 12 02 Kampin terminaalin kadut                    

1 400 000 euroa

8 01 12 04 Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärj.

1 450 000 euroa

 

Nyt virasto on käyttänyt Kampin terminaalin katuihin n. 515 000 euroa/ 37 % enemmän kuin virasto kesäkuussa 2006 arvioi käyttävänsä. Koska alakohdilta 8 03 12 01, Kamppi-Töölönlahti alueen kadut ja 8 01 12 04, Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt, jäi yhteensä vastaava summa käyttämättä, siirrot voidaan tehdä alakohtien välillä ja kohta 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti alue, toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Siirrot ovat Khn päätettävä asia.

 

Rakennusviraston olisi kuitenkin pitänyt tehdä siirtoesitys hyvissä ajoin ennen vuoden 2006 loppua. Tähän olisi ollut hyvät edellytykset, sillä virasto ennusti jo lokakuussa 2006 talousarvion 3. toteutumaennusteessa lähes nyt toteutuneen määrärahojen käytön.

 

KJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

siirtää vuoden 2006 talousarvion kohdan 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti
–alue, Khn käytettäväksi.

 

alakohdasta 8 03 12 01, Kamppi- Töölönlahti alueen kadut

 

117 403,29 euroa ja

 

alakohdasta 8 03 12 04, Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt,

 

397 059,00 euroa eli yhteensä 514 462,29 euroa

 

alakohtaan 8 03 12 02, Kampin terminaalin kadut

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, viraston katu- ja puisto-osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Sirpa Kallio), taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

LIITE

Taulukko

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 5-6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          7.2.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 5-6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


30

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

1.2.2007

rakennuslautakunta

6.2.2007

asuntotuotantotoimikunta

7.2.2007

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

5., 6. ja 8.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              30.1.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                          27.12.2006 ja 22.1. – 7.2.2007

- vararehtori 1.                                                                       19. ja 24.1.2007

- vararehtori 2.                                                         22.1. ja 26.1. – 1.2.2007

- johtava talouspäällikkö                             29.12.2006 ja 23. – 26.1.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             2.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                      1., 2. ja 6.2.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                          5.2.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                  6.2.2007

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                               6.2.2007

taidemuseon johtaja                                                                  1. – 7.2.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                                2.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 8.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                              6.2.2007

 

Ilmoitus asianomaiselle toimielimelle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184