Asia

 

Sivu

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

3

Palvelukeskuksen (Palmia) keskushallinnon toimitiloja koskevan vuokratilahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

1

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

9

Kaupunginorkesterin pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita koskeva paikallinen sopimus 1.10.2007 - 31.1.2010

5

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 


3

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) KESKUSHALLINNON TOIMITILOJA KOSKEVAN VUOKRATILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-2622

 

Liikepalvelulautakunta esittää (27.11.2007), että Palmian keskushallinto muutti Käpylän terveystalo Oy:n tiloihin vuoden 2005 alussa. Helsingin kaupunki omistaa 51 % kiinteistöyhtiöstä.

 

Aiemmin tiloissa toiminut Käpylän terveysasema oli joutunut muuttamaan pois kiinteistön ilman epäpuhtauksista johtuneiden terveyshaittojen vuoksi. Kiinteistöviraston tilakeskus vastasi tilojen peruskorjauksesta ennen Palmian muuttoa. Melko pian muuton jälkeen ilmeni etenkin toimitilan ensimmäisessä kerroksessa ennestään sisäilman epäpuhtauksille altistuneilla henkilöillä hengitysteiden oireita. Vuoden 2007 aikana terveyshaitat ovat lisääntyneet nopeasti myös aiemmin oireettomien henkilöiden kohdalla.

 

Sisäilmaongelmien aiheuttamien silmien ja hengitysteiden oireiden takia yli 20 toimitiloissa työskentelevää Palmialaista on hakeutunut työterveyshuoltoon vuonna 2007. Yhdeksän henkilön kohdalla on vireillä ammattitautiepäily ja 4-5 henkilöä on saanut terveydellisistä syistä Työterveyshuollon antaman kiellon työskennellä Käpyläntien toimitiloissa. Palmian työterveyshuollosta vastaavan lääkärin 4.10.2007 päivätyssä kirjallisessa lausunnossa todetaan, että työterveydelliseltä kannalta olisi perusteltua siirtää toiminta sisäilmaltaan puhtaampaan ympäristöön.

 

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy on suorittanut toimitilojen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen 3.9. – 31.10.2007, katselmus tutkimuksen aloittamiseksi tehtiin 16.8.2007. Tutkimuksessa todettiin, että talon rakenteet ovat pääsääntöisesti hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. Huomautettavaa löytyi mm. alapohjan putkiläpivientien ilmatiiviydestä, ulkoseinien tiili-villa-tiili –rakenteesta, jonka seurauksena kosteus lämmöneristeessä on ajoittain suuri sekä ilmanvaihtojärjestelmän alipaineisuudesta. Näistä puutteista johtuen alapohjassa ja ulkoseinien lämmöneristysmateriaalissa olevien mikrobien aineenvaihduntatuotteet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan.

 

Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja on ottanut Työterveyshuollon suosituksesta ammattitautiepäilyjen selvittämiseksi 16 materiaalinäytettä ulkoseinärakenteiden lämmöneristysmateriaaleista mikrobiviljelyä varten. HKR-Rakennuttajan 19.11.2007 päivätyn raportin mukaan neljässä materiaalinäytteessä esiintyi käytössä olevien raja-arvojen ylittäviä määriä mikrobikasvustoa. Viidennessä näytteessä oli raja-arvon verran mikrobikasvustoa. Edelleen raportin mukaan on mahdollista, että rakennuksen ulkoseinärakenteissa (sekä tutkituissa huoneissa että huoneissa, jotka jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle) on vastaavanlaista vaurioon viittaavaa määrää mikrobikasvustoa, jota ei tässä tutkimuksessa löydetty.

 

Edellä mainittujen rakennevikojen korjaaminen niin, että epäpuhtaudet eivät enää pääse kulkeutumaan sisätiloihin, vie HKR-Rakennuttajan arvion mukaan aikaa muutamia kuukausia. Korjaustöiden arvioidaan alkavan aikaisintaan kevään 2008 puolen välin jälkeen kun korjaussuunnitelma on valmistunut ja työurakka on kilpailutettu. Korjaustöiden ajaksi Palmia tarvitsee väistötilan. Ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen siten, että sisä- ja ulkoilman paine ovat keskimäärin yhtä suuret, voidaan toteuttaa HKR-Rakennuttajan arvion mukaan vuoden 2007 loppuun mennessä.

 

Uudenmaan työsuojelupiiri on 8.11.2007 tehnyt tarkastuskäynnin toimitiloissa ammattitautiepäilyjen johdosta. Työsuojelupiirin tarkastuskertomus ei ole vielä valmistunut.

 

Edellä mainittujen terveyshaittojen tultua ilmeiseksi toimitusjohtaja on irtisanonut Kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa solmitun vuokrasopimuksen heinäkuussa 2007 päättymään 31.1.2008. Vuokrasopimus on määräaikainen ja aikaisintaan päätettävissä 31.12.2009. Vuokrasopimuksessa on irtisanomisesta sovittu erikseen, että mikäli kiinteistöviraston ja taloyhtiön teettämät kosteus- ja homevaurioiden korjaukset eivät ole riittäviä ja niistä aiheutuvia terveydellisiä haittoja ilmenee, eikä niitä vuokranantajan toimesta pystytä korjaamaan, niin vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus 6 kk:n irtisanomisajalla määräaikaisuudesta riippumatta. Tilakeskus on 31.8.2007 päivätyssä vastineessa kiistänyt irtisanomisperusteen ennenaikaisena. Neuvotteluissa Tilakeskuksen kanssa 10.9.2007 on kuitenkin yhdessä todettu, että mikäli Palmia joutuu muuttamaan tiloista pois korjaustöiden johdosta, Palmian ei ole enää mielekästä palata samoihin tiloihin.

 

Uuden toimitilan etsiminen päätettiin antaa elokuussa 2007 Palmian talousyksikön tehtäväksi. Toimitilan 25.8.2007 päivätyssä ja Tilakeskukselle toimitussa tarveselvityksessä otettiin huomioon Palmian nykyiset ja tulevat tilatarpeet. Nykyiset toimitilat ovat käyneet liian pieniksi ja epäkäytännöllisiksi. Toimitilan valintakriteereiksi päätettiin valita seuraavat asiat: neliöhinta, sijainti, tilojen sijainti toimitalossa, imagoedut, pysäköintipaikat, tehokas tilankäyttö, nykyisten huonekalujen hyödynnettävyys, tilojen korjaustarve sekä mahdollisuus myydä Palmian palveluita toimitilan omistajalle. Tavoitteena oli löytää sellaiset tilat, jotka palvelevat Palmiaa pitkään tulevaisuudessa. Tilakeskuksella ei ole ollut osoittaa sopivia kaupungin omistamia tiloja Palmialle. Kriteerien pohjalta kartoitettiin 35 kohdetta, joista talousyksikön yksikönjohtaja tutustui lähemmin 12 kohteeseen. Palmian johtoryhmä tutustui kolmeen kriteerit parhaiten täyttävään kohteeseen. Tilat sijaitsevat Pitäjänmäellä, Pasilassa ja Herttoniemessä. Mikään näistä kohteista ei täyttänyt riittävässä määrin asetettuja kriteereitä.

 

Seuraavaksi toimitiloja lähdettiin etsimään uudisrakennushankkeiden joukosta. Parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui Käpylän rautatieaseman välittömään tuntumaan Tuusulanväylän varteen elo –syyskuussa 2008 valmistuva uudisrakennuskohde Business Park Duetto, rakennuttajana on YIT Rakennus Oy. Taloon mahtuu yhteensä 600 - 800 henkilöä. Dueton viereen on suunnitteilla samankokoinen toinen toimistorakennus.

 

Business Park Duetto on muuttovalmis syyskuussa 2008. Vuokrattavan tilan koko on n. 2.700 m2. Sen kuukausivuokra on 16,15 euroa ja hoitovastike 2,80 euroa neliöltä. Vuokra-aika on viisi vuotta ja vuokrasopimus tulee pitämään sisällään jatko-option viiden vuoden vuokrakauteen. Mikäli Palmia tekee vuokrasopimuksen Duettoon, Palmia saa hoitaakseen henkilöstöravintolan ja aula- ja kokoustilapalvelut. Lisäksi Palmialla on mahdollisuus saada hoitaakseen myös siivous-, kiinteistönhuolto- ja turvallisuuspalvelut kilpailutuksen kautta. Koska tilat ovat vasta rakenteilla, tilaratkaisuissa voidaan tehokkaasti hyödyntää Palmian yksilöllisiä tarpeita. Alustavasti Dueton toimitilasijoittelussa on lähdetty nykyaikaisesta tiiviistä avokonttoriratkaisusta, jossa tilansäästö on jopa 50 % verrattuna perinteiseen huonekonttoriratkaisuun. Vuokrattavan tilan henkilömäärä asettunee noin 160 työntekijään.

 

Nykyisestä Käpylän toimitilasta jouduttaneen muuttamaan pois jo ensi vuoden alkupuolella. Business Park Duetton rakentaja YIT Rakennus Oy on luvannut järjestää tarvittavan väistötilan 13 -14 euron neliöhinnalla.

 

Liikepalvelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Palmia oikeutettaisiin vuokraamaan YIT Rakennus Oy:ltä viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella Business Park Duettosta Palmian keskushallinnon tarvitsemat toimitilat, joiden pääomavuokra on 16,15 euroa neliöltä ja hoitovastike 2,80 euroa neliöltä. Pääomavuokran määrä laskettuna viidelle vuodelle 5 %:n korolla on 2.747.460,89 euroa ja kymmenelle vuodelle laskettuna 4.900.168,39 euroa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus ilmoittaa (17.12.2007), ettei sillä ole huomautettavaa asiassa.

 

Ryj toteaa, että Palmian tarve väistötiloille on akuutti. Sopimus väistötiloista on syytä saada aikaan jo ennen vuodenvaihdetta, jotta käytännön toimenpiteet saadaan käyntiin heti 1.1.2008 alkaen.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä palvelukeskuksen (Palmia) keskushallinnon vuokratiloja koskevan 27.11.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että pääomavuokran määrä viiden vuoden mukaan laskettuna on 2 747 460,89 euroa ja kymmenen vuoden mukaan laskettuna 4 900 169,39 euroa.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGINORKESTERIN PYSYVÄISLUONTEISESSA TYÖSUHTEESSA OLEVIA MUUSIKOITA KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS 1.10.2007 - 31.1.2010

 

Khs

 

Sj toteaa, että kaupungin ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välillä on ollut voimassa usean vuoden ajan paikallinen sopimus kaupunginorkesterin muusikoiden työsuhteen ehdoista. Sopimus perustuu muusikkojen kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukseen. Helsingin olosuhteet on otettu huomioon erityisesti työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa. Lisäksi sopimuksessa on konserttien radiointia ja kuva- ja äänitallenteita sekä puhallinsoittajien hammashuoltoa koskevat liitteet.

 

Kaupunginorkesterin muusikoita koskevaa paikallista sopimusta on uudistettu vuodesta 2003 alkaen varsinkin palkkamääräysten osalta.  Uudet tarkistetut palkkaperusteet tukevat ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyttä ja saantia orkesterin jäseniksi myös tulevina vuosina sekä yksinkertaistavat palkanlaskentaa.

 

Sopimuksen piirissä oleville maksetaan sopimuskauden aikana samat korotukset kuin valtakunnallisissa sopimuksissa on sovittu. 1.10.2007 toteutetut yleiskorotus (suuruudeltaan 3,4 %) on sisällytetty soittajien tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

 

SJ toteaa, että neuvottelutulokseen sisältyy paikallisen sopimuksen liitteenä olevan ääni- ja kuvalähetys- sekä taltiointisopimuksen muuttaminen 1.1.2008 lukien. Kaupunginorkesterilla on tarve saada käyttöönsä nykyistä enemmän orkesterin tallenteita.  Ehdotuksessa luovuttaisiin nykyisestä tallenteiden tekemisen rajoittamisesta ja tehtävien tallenteiden määrä jäisi kaupunginorkesterin harkintaan. Tallenteista maksettava erillinen taltiointikorvaus laskettaisiin nykyisestä 16 prosentista 12 prosenttiin samalla kun orkesterin tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaisiin 9 prosentilla. Samalla vuosisidonnaisten lisien korkeinta prosenttia korotettaisiin neljästä viiteen prosenttiin. Taltiointisopimuksen muutos tulisi voimaan 1.1.2008 alkaen.

 

./.                   Asiasta käydyissä paikallisissa neuvotteluissa saavutettiin 15.11.2007 neuvottelutulos, jonka mukaan kaupunginorkesterin pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita koskeva paikallinen sopimus muutettaisiin 1.10.2007 lukien liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaiseksi.

 

Neuvottelutulos paikalliseksi sopimukseksi on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Sj katsoo, että kaupunginorkesterin pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita koskeva paikallinen sopimus tulisi hyväksyä sellaisenaan.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, kaupunginorkesterille sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

 

LIITTEET

Liite 1

Neuvottelupöytäkirja

 

Liite 2

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökassatoimikunta

13.12.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

11.12.2007

liikuntalautakunta

11.12.2007

nuorisolautakunta

13.12.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

22.11. – 7.12.2007

- johtava talouspäällikkö

21.11. – 3.12.2007

eläintarhan johtaja

10.12.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

4. ja 11.12.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

10.12.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

11.12.2007

museonjohtaja

4. ja 10.12.2007

kaupunginorkesterin intendentti

13.12.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

5.12.2007

taidemuseon johtaja

4. – 11.12.2007

tietokeskus

 

- johtaja

5.12.2007

- kehittämispäällikkö

7.12.2007

työterveysjohtaja

13.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683