Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Kaupunginvaltuuston 12.12.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

11

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä valittaminen

5

 

12

Hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan ottaminen

9

 

13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

13

 

14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

15

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

16

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

17

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

8

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n pöytäkirja Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteen ehdoista

18

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

20

 


10

KAUPUNGINVALTUUSTON 12.12.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 12.12.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta kaupunginvaltuuston ja sosiaalivirastoa sosiaalilautakunnan vanhusjaoston osalta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Brita Heikkilälle, Johanna Sydänmaalle. Salla Lindbladille ja Suvi Syrjäläiselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan vanhusjaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Eva Hagmanille ja Frida Westerbackille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, opetusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5, 6               Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

7                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, kaupunginorkesterille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, työterveyskeskukselle, tietokeskuk­selle sekä talous- ja suunnitteluosastolle.

 

17                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Matti Tainalle ja Tuula Hänniselle.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

18                 Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

19–24           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

25                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

26–28           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa allekirjoittamaan

 

a                    sopimukset Apollon yhteiskoulun, Helsingin Uuden Yh­teiskoulun, Helsingin yhteislyseon, Herttoniemen yhteiskoulun, Kulosaaren yhteiskoulun, Lauttasaaren yhteiskoulun, Maunulan yhteiskoulun, Munkkiniemen yhteiskoulun, Oulunkylän yhteiskoulun, Pohjois-Haagan yhteiskoulun, Töölön yhteiskoulun, Elias-koulun ja Helsingin Kristillisen koulun kanssa kaupunginvaltuuston esityslistan 12.12.2007 asian 9 erillisten liitteiden 1–2 mukaisina ja

b                    sopimuksen Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun kanssa liitteen 3 mukaisena edellyttäen, että Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu sopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistalla ilmenevällä, opetusviraston lausumalla tavalla täsmennettynä hyväksyy.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

29–33           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään makasiinirakennuksen L2 korttelin nro 20803 suunniteltavan tontin nro 2 vuokralaiselle 840 000 euron kauppahinnasta ja makasiinirakennuksen L3 suunniteltavan tontin nro 3 vuokralaiselle 1 160 000 euron kauppahinnasta ehdolla, että kummankin rakennuksen myynti tapahtuu rakennusta koskevan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alle­kirjoittamisen yhteydessä sekä muutoin kiinteistölautakunnan päättämin kauppaehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

11, 12           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, liikuntavirastolle ja rakennusvirastolle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Vladimir ja Olga Mozheikolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

34–36           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


11

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN

 

Khs 2007-1449

 

./.                   Itä-Uudenmaan maakuntavaltuusto on 12.11.2007 hyväksynyt Itä-Uudenmaan maakuntakaavan (Liite 1). Päätös on ollut nähtävillä 3.12.2007. Päätöksestä saa valittaa ympäristöministeriöön. Valitusaika päättyy 2.1.2008.

 

./.                   Kaupunginhallitus on 10.9.2007 antamassaan lausunnossa maakuntakaavaehdotuksesta todennut, ettei Itä-Uudenmaan maakuntakaavaa tule vahvistaa tässä muodossa (Liite 2).

 

                      Hallintokeskuksen oikeuspalvelut (13.12.2007) toteaa lausuntonaan maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä seuraavaa:

 

                      Maakuntakaava on kuntajakolain 33 §:n vastainen. Itä-Uudenmaan maakuntavaltuusto ei ole ollut toimivaltainen hyväksymään maakuntakaavaa Sipoon kunnalta Helsingin kaupungille siirtyvälle alueelle, jota koskevan kuntajaon muutoksen valtioneuvosto on hyväksynyt.

 

Kuntajakolain 33 §:ssä rajoitetaan kunnan viranomaisen toimivaltaa kuntajaon muutoksen hyväksymisen jälkeen. Lainkohta kuuluu seuraavasti:

 

Jos kuntajaon muutos merkitsee kunnan lakkaamista tai kuntaan kuuluvan alueen siirtymistä toiseen kuntaan, asianomainen kunnan viranomainen ei sen jälkeen, kun kuntajaon muutoksesta on määrätty, saa päättää asioista, joiden on katsottava kuntajaon muututtua kuuluvan toisen kunnan viranomaiselle ja jotka voidaan sille siirtää.

 

Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava jäisi kuntajaon muutoksesta huolimatta voimaan Helsingin kaupungille siirtyvällä alueella ja sillä tulisi olemaan oikeusvaikutus alueen suunnitteluun ja muuhun viranomaistoimintaan. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista ja se on otettava huomioon päättäessä alueiden käyttöä koskevista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta.

 

Kuntajakolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 135/1997 vp, s. 28) on todettu, että alueita luovuttavan kunnan toimivalta on rajoitettu kuntajaon muutosta koskevan päätöksen tultua tehdyksi, vaikka päätös ei ole vielä tullut voimaan.

 

Maakuntaliitto on kuntalain mukainen kuntayhtymä, joka hoitaa kuntien yhteisiä asioita. Maakunnan liitossa toiminen on kunnille pakollista. Oikeuskirjallisuudessa maakuntakaavan laatimisen ja maakunnallisen suunnittelun on katsottu kuuluvan kunnallisen itsehallinnon piiriin, vaikka kunnat toimivat yhteistyössä maakuntaliitossa. Itä-Uudenmaan maakuntaliitto saa tehdä Sipoon kuntaa koskevia päätöksiä, koska Sipoon kunta on maakuntaliiton jäsen ja käyttää tältä osin itsehallinto-oikeuttaan yhdessä maakuntaliiton muiden kuntien kanssa.

 

Kun Sipoon kunnalta kuitenkin puuttuu toimivalta tehdä päätöksiä, jotka koskevat Helsingin kaupungille siirtyvää aluetta, kuntajakolain 33 §:ää on tulkittava niin, että myös maakuntaliitolta puuttuu toimivaltaa hyväksyä maakuntakaava, jolla ohjattaisiin kaavoitusta ja maankäyttöä toiseen maakuntaan siirtyvän alueen osalta.

 

Maakuntavaltuuston päätös perustuu viime kädessä kunnalliseen itsehallintoon ja se on siten täysin rinnastettavissa kunnan viranomaisen päätökseen.

 

Kuntajakolain esitöissä ei ole lausuttu kuntajakoa koskevan päätöksen vaikutuksesta muun viranomaisen kuin kunnan viranomaisen toimivaltaan. Hallituksen esitystä 135/1997 ei tule kuitenkaan tulkita niin, että lainsäätäjän tarkoitus olisi ollut rajoittaa pelkästään kunnan viranomaisen toimivaltaa. On ilmeistä, ettei lakia säädettäessä ole katsottu aiheelliseksi ottaa esitöihin lausumaa säännöksen soveltamisesta niin poikkeuksellisessa tilanteessa, että kuntajaon muutoksen hyväksymisen jälkeen kuntaa ja maakuntaa vaihtavalle alueelle yritettäisiin vahvistaa uusi maakuntakaava.

 

Kuntajakolain 33 §:n tulkinnassa on lisäksi otettava huomioon säännöksen tarkoitus, eli alueita vastaanottavan kunnan toimivaltaan kuuluvien päätösten tekemisen estäminen. Kuten edellä on todettu, maakuntakaavan hyväksyminen perustuu kunnallisen itsehallintoon, jota toteutetaan maakuntaliitossa. Päätös vastaa luonteeltaan kunnan viranomaisen tekemiä päätöksiä eikä ole perusteltua, ettei myös maakuntaliiton päätöksentekoa olisi haluttu rajoittaa kuntajaon muutosta koskevan päätöksen tekemisen jälkeen. Kuntajakolain 33 §:ää ei voi tulkita niin, että alueen luovuttava kunta ei saa vahvistaa alueelle esim. yleiskaavaa, mutta maakuntavaltuusto voisi silti vahvistaa alueelle maakuntakaavan.

 

Edellä todetun lisäksi maakuntakaava tulee jättää vahvistamatta myös siksi, ettei se ole tarkoituksenmukainen. Kaavan tarkoituksenmukaisuuteen kohdistetut huomautukset sisältyvät kaupunginhallituksen tässä asiassa 3.9.2007 antamaan lausuntoon (liite 1).

 

Hallintokeskuksen johtosäännön 9 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa tuomioistuimessa ja missä muuten kaupungin edunvalvonta tulee kysymykseen, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä. Koska maakuntakaavan hyväksymistä koskeva asia liittyy merkitykseltään suureen kuntajakolaissa tarkoitettuun alueiden siirtoon Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin välillä, on perusteltua, että kaupunginhallitus käyttää kaupungin puhevaltaa asiassa.

                     

Oikeuspalvelut toteaa, että Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava on kuntajakolain 33 §:n vastainen siltä osin kuin se koskee Helsingin kaupungille siirtyvää aluetta. Maakuntakaava ei ole myöskään tarkoituksenmukainen. Näin ollen kaupunginhallituksen tulisi valittaa kaavapäätöksestä. Ympäristöministeriölle tehtävässä valituksessa tulisi esittää, että maakuntakaava jätetään vahvistamatta.

 

Kj toteaa, että Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksestä 12.11.2007 hyväksyä Itä-Uudenmaan maakuntakaava tulisi valittaa ympäristöministeriölle kaupunginhallituksen 10.9.2007 antamassa lausunnossa mainituilla tarkoituksenmukaisuusperusteilla ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 13.12.2007 antamassa lausunnossa mainituilla oikeusperusteilla.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksestä 12.11.2007 hyväksyä Itä-Uudenmaan maakuntakaava valitetaan ympäristöministeriölle kaupunginhallituksen lausunnossa 10.9.2007 ja oikeuspalvelujen lausunnossa mainituilla perusteilla ja että ympäristöministeriölle esitetään, että sanottu maakuntakaava jätetään vahvistamatta.

 

                     


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille valituksen laatimista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

LIITTEET

Liite 1

Itä-Uudenmaan maakuntaliiton päätös 12.11.2007, 18 §

 

Liite 2

Kaupunginhallituksen lausunto 10.9.2007

 

 

 

 


12

HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERIN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-2399

 

Hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virka julistettiin haettavaksi kaupungin ilmoituslehdissä 1.11.2007 ja hakuaika päättyi 15.11.2007.

 

Kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon tai taitoa ja kokemusta sihteerin tehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on kielitaitosäännön mukaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Hallintokeskuksen johtosäännön 12 §:n mukaan kaupunginsihteerin ottaa kaupunginhallitus.

 

Virkaa haki hakuajan kuluessa 72 henkilöä. Hakijat ovat seuraavat:

 

[72 hakijan henkilötiedot poistettu]

 

Haastatteluun kutsuttiin hakijat Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Rautanen, Xxxxxx, Xxxxxxx ja Xxxxxxx. Kaupunginsihteerin viran em. hakijoiden haastattelun suorittivat hallintojohtaja ja kansliapäällikkö. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja haastatteli hakijat Xxxxxxxxx, Xxxxx ja Rautanen.

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

Marja-Liisa Rautanen on oikeustieteen kandidaatti (1986) ja varatuomari (1988). Hän on työskennellyt 1982 Tampereen aluesäästöpankin Nokian konttorissa harjoittelijana, 1983 Nokian verotoimistossa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden veroilmoitusten käsittelijänä, 1984 Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy:ssä oikolukijana, 1985 Siilinjärven nimismiespiirissä haasteasioiden valmistelijana, 1986 Kuopion lääninverovirastossa osastosihteerinä, ennakkotarkastajana ja tarkastajana viransijaisena, 1987–1988 Iisalmen kaupungilla kunnanasiamiehenä, 1988–1989 Kuopion Itä-Suomen vesioikeudessa sihteerinä, 1989–1990 Helsingin kaupunginkanslian lainopillisella osastolla apulaiskunnanasiamiehenä, 1990–1999 Helsingin kaupunginkanslian lainopillisella osastolla asiamiehenä, 1999–2001 Helsingin kaupunginkanslian yleisellä osastolla apulaiskaupunginsihteerinä (virkavapaalla 2001–2002) ja 2001–2002 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa neuvontalakimiehenä. Helsingin rakennusviraston hallinto-osaston lakimiehenä Rautanen on toiminut 1.2.2003 alkaen.

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

[Hakijan henkilötietoja sisältävä kappale poistettu]

 

./.                   Kj toteaa, että yhteenveto hakijoiden ansioista on esityslistan tämän asian liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

 

Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

 

Kj toteaa lisäksi, että kaupunginsihteerit huolehtivat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston päätösvalmistelusta sekä avustavat päätösten täytäntöönpanossa. Valittava kaupunginsihteeri huolehtii sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta.

 

Kaikki haastatellut täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset ja heillä on pitkä kokemus eri hallinnollisissa tehtävissä.

 

Marja-Liisa Rautanen tuntee pitkän työkokemuksensa perusteella hyvin Helsingin kaupungin hallintoa sekä keskushallinnon että viraston toiminnan osalta. Hän on työskennellyt keskushallinnossa lakimiestehtävissä sekä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja johtajiston asioiden valmistelutehtävissä. Hän on myös perehtynyt kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja yleisten töiden lautakunnan sihteerin tehtäviin ja toiminut rakennusvirastossa lakimiestehtävissä. Lisäksi hän on perehtynyt kunnallishallinnon valvontaan oikeusasiamiehen kansliassa työskennellessään. Rautanen on hakemusten ja haastattelujen perusteella tehdyn ansioiden kokonaisarvioinnin mukaan hakijoista ansioitunein ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivin täytettävänä olevaan kaupunginsihteerin virkaan.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ottaa varatuomari Marja-Liisa Rautasen hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virkaan (vak.nro 016618) 4608 euron suuruisen tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

LIITE

Yhteenveto hakijoiden ansioista

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              12.12.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                             11.12.2007

liikepalvelulautakunta                                                         11.12.2007

joukkoliikennelautakunta                                                    13.12.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                  13.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 11.12.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


8

KUNNALLISEN TYÖMARKKINALAITOKSEN JA TEHY RY:N PÖYTÄKIRJA TEHY RY:EENKUULUVIEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA

 

Khs

 

Sj toteaa, että Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Tehy ry ovat 19.11.2007 hyväksyneet työministeriön asettaman sovittelulautakunnan antaman sovintoehdotuksen. Tehy ry:n jäsenten palvelussuhteen ehdot määräytyvät sovintoehdotukseen liittyvän erillisen pöytäkirjan mukaan 19.11.2007 – 31.12.2011.

 

Hyväksytty sovintoehdotus sitoo kumpaakin osapuolta työ- ja virkaehtosopimuksen oikeusvaikutuksin. Kyseessä ei kuitenkaan ole Tehy ry:n oma sopimusala.

 

Kunnallinen työmarkkinalaitos on laskenut sovintoehdotuksen nostavan Tehyn jäsenten palkkoja neljän vuoden sopimuskaudella keskimäärin 15,7 – 17,7 %. Koska muut kunta-alan virka- ja työehtosopimukset päättyvät jo 31.1.2010, eri sopimusten kustannusvaikutuksia ei voida pitävästi verrata keskenään. Muiden virka- ja työehtosopimusten voimassaoloaikana eli 31.1.2010 mennessä kustannusvaikutuksissa ei lasketa olevan suuria eroja. Esimerkiksi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutuksen on arvioitu olevan 11,9 %.

 

Tehy-pöytäkirjan kokonaiskustannusvaikutuksen arviointia vaikeuttaa sekin, että vuosille 2010 ja 2011 sovitut palkantarkistukset määräytyvät osittain paikallisten tuloksellisuushankkeiden onnistumisesta ja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärän kehityksestä.

 

Tehy ry:n jäsenten palkkaus määräytyy hyväksytyn pöytäkirjan mukaan, mutta muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät edelleen Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

 

Vaikka Tehy-pöytäkirjan kokonaiskustannusvaikutus tulee olemaan samantasoinen kuin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen kustannustaso, korotuksia toteutetaan eri aikoina ja eri tavalla kuin muissa sopimuksissa. Tästä seuraa, että vaativuudeltaan samantasoisissa ja jopa samansisältöisissä tehtävissä palkkataso muodostuu erilaiseksi.

 

Sj toteaa, että Tehy-pöytäkirjan sisältöä selostetaan seikkaperäisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 20/2007.

Yleiskirjeeseen sisältyvät tässä esitettyjen palkkamääräysten yksityiskohdat sekä pöytäkirjaan sisältyvät tekstimuutokset. Yleiskirje on nähtävillä esittelijällä ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilla osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi.

 

Henkilöstökeskuksessa ja talous- ja suunnittelukeskuksessa valmistellaan sopimusten täytäntöönpanoa. Tässä vaiheessa Tehy-pöytäkirja tulisi merkitä tiedoksi ja kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen kanssa huolehtimaan kaikista tarvittavista täytäntöönpanotoimista.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n allekirjoittaman pöytäkirjan Tehy ry:n jäsenten palvelussuhteen ehdoista 19.11.2007 – 31.12.2011.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen kanssa ryhtymään kaikkiin sopimuksista johtuviin täytäntöönpanotoimiin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

11.12.2007

kiinteistölautakunta

4.12.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

10., 11. ja 13.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028