Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

8

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

4

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

7

Aluerehtori Hannele Mäkelän osa-aikaeläkkeelle siirtymisen aiheuttamat toimenpiteet

6

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          4.12.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN VIRKAAN OTTAMISEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2007-1951

 

Kvsto päätti 24.10.2007 (asia 4) ottaa diplomi-insinööri Hannu Penttilän kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan 7 vuoden määräajaksi. Samalla Kvsto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes Khs on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen.

 

Kj toteaa, että kaupungin työterveyshuolto on 22.11.2007 todennut Hannu Penttilän olevan terveydentilansa puolesta sopiva kyseiseen virkaan.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee kaupungin työterveyshuollon lausuntoon viitaten vahvistaa kaupunginvaltuuston 24.10.2007 tekemän päätöksen Hannu Penttilän ottamisesta kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ja todeta, että Penttilä ottaa viran vastaan 14.1.2008.

 

Pöytäkirjanote Hannu Penttilälle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 4.12.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


7

ALUEREHTORI HANNELE MÄKELÄN OSA-AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET

 

Khs 2007-2092

 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta toteaa (18.9.2007) mm., että keskisen alueopiston aluerehtori, FM Hannele Mäkelä on hakenut Kuntien eläkevakuutukselta osa-aikaeläkettä 1.1.2008 lukien. Tarkoituksena on, että Hannele Mäkelä työskentelee osa-aikaisena projektityöntekijänä Opistotalon remontin yhdyshenkilönä ja muihin johtavan rehtorin määräämiin tehtäviin määrättynä. Hän on pyytänyt eroa aluerehtorin virasta 1.1.2008 alkaen ehdolla, että hänen osa-aikaeläkkeelle siirtymistään koskevat tehtäväjärjestelyt voidaan toteuttaa.

 

Hannele Mäkelällä on pitkäaikaisen alueopistotyökokemuksensa kautta hyvät valmiudet Opistotalon remontin hoitamiseen. Projektityöntekijä työskentelee johtavan rehtorin alaisuudessa.

 

Khs päätti 16.11.1998, periaatteista, joita noudatetaan johtavien viranhaltijoiden jäädessä eläkkeelle. Osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen liittyvistä tehtäväjärjestelyistä päättää Khs.

 

Johtokunta esittää, että Khs myöntäisi Hannele Mäkelälle eron aluerehtorin virasta samasta ajankohdasta alkaen ja että Khs oikeuttaisi suomenkielisen työväenopiston johtokunnan julistamaan aluerehtorin viran haettavaksi.

 

Sj toteaa suomenkielinen työväenopiston ilmoittaneen 5.12.2007, että Mäkelän osa-aikaeläke on myönnetty 1.1.2008 lukien.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee todeta, että suomenkielisen työväenopiston aluerehtorin Hannele Mäkelän virkasuhde päättyy 1.1.2008 osa-aikaiseen tehtävään siirtymistä varten.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa suomenkielistä työväenopistoa julistamaan aluerehtorin viran haettavaksi työväenopiston johtosäännön ja kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja siten, että viran kokonaiskuukausipalkka on 3 802 euroa

 


Pöytäkirjanote Hannele Mäkelälle, suomenkieliselle työväenopistolle sekä sen johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

28.11.2007

 

 

eläintarhan johtaja

30.11.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

29.11. ja 4.12.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

30.11. ja 4.12.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

3.12.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

5.12.2007

taidemuseon johtaja

26. – 28.11.2007

tietokeskus

 

- johtaja

28.11. – 3.12.2007

- tietohuoltopäällikkö

28.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

5.12.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.11.2007

rakennuslautakunta

4.12.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4. ja 5.12.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028